വേഡ് മാഗസിനിൽ നിന്നുള്ള എഡിറ്റോറിയലുകൾഹരോൾഡ് ഡബ്ല്യൂ. പെർസിവൽ, വേഡ് മാഗസിനിൽ നിന്നുള്ള എഡിറ്റോറിയലുകൾ

ഹരോൾഡ് ഡബ്ല്യൂ. പെർസിവൽ ഈ എഡിറ്റോറിയൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ശേഖരത്തെയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു വാക്ക് 1904- നും 1917 നും ഇടയിലുള്ള മാസിക. ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ് വർഷം പ്രായമായ മാസിക മാസികകൾ വളരെ വിരളമാണ്. ഇരുപത്തഞ്ചു വാലിയുടെ അതിരുകൾ വാക്ക് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഏതാനും ശേഖരക്കാർക്കും ലൈബ്രറികൾക്കും മാത്രം.

പെർസിവൽ ആദ്യത്തെ പുസ്തകമായപ്പോഴേക്കും, ചിന്തയും വിധിയും, 1946 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച, ഒരു പുതിയ ടെർമിനോളജി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു, അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തയുടെ ഗുണഫലങ്ങൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കും. ഇത് മുമ്പും അതിന് ശേഷമുള്ള സൃഷ്ടികൾക്കിടയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ കൂടുതലും വിശദീകരിക്കുന്നു. ഇടയ്ക്കിടെ ടൈപ്പിംഗുകൾ മാസംതോറും വിലക്കയറ്റത്തിനും, ഓരോ കത്ത് മുഖേനയുള്ള ടൈപ്പുചെയ്യലിനും ആവശ്യകതയുമാണ്. ഈ പ്രമാണങ്ങളുടെ ആധികാരികതയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള താത്പര്യവും, നിലവിലുള്ളതും ഭാവി തലമുറകളുമാണ്, അവർ അവ വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനർത്ഥം ടൈപ്പോഗ്രാഫിക്കൽ പിശകുകൾ, ചിഹ്നനം എന്നിവ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു, സാധ്യമായ ടൈപ്പ്സ്റ്റൈൽ ശൈലിയും ലേഔട്ടുകളും നിലനിർത്തപ്പെട്ടു.

നിങ്ങൾ മിസ്റ്റർ പെർസിവലിന്റെ രചനകൾക്ക് പുതിയവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്തായ കൃതിയുമായി പരിചയപ്പെടാം, ചിന്തയും വിധിയും.ചില എഡിറ്റോറിയലുകൾ മറ്റൊരു എഡിറ്റോറിയലിനെ സൂചിപ്പിക്കാം (വോളിയം നമ്പറും ഇല്ല. അത്തരക്കാർ കണ്ടെത്തി ഇവിടെ.