വേഡ് മാഗസിനിൽ നിന്നുള്ള എഡിറ്റോറിയലുകൾഹരോൾഡ് ഡബ്ല്യൂ. പെർസിവൽ, വേഡ് മാഗസിനിൽ നിന്നുള്ള എഡിറ്റോറിയലുകൾ

ഹരോൾഡ് ഡബ്ല്യൂ. പെർസിവൽ ഈ എഡിറ്റോറിയൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ശേഖരത്തെയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു വാക്ക് 1904- നും 1917 നും ഇടയിലുള്ള മാസിക. ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ് വർഷം പ്രായമായ മാസിക മാസികകൾ വളരെ വിരളമാണ്. ഇരുപത്തഞ്ചു വാലിയുടെ അതിരുകൾ വാക്ക് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഏതാനും ശേഖരക്കാർക്കും ലൈബ്രറികൾക്കും മാത്രം.

പെർസിവൽ ആദ്യത്തെ പുസ്തകമായപ്പോഴേക്കും, ചിന്തയും വിധിയും, 1946 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തയുടെ ഫലങ്ങൾ നന്നായി അറിയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ പദാവലി അദ്ദേഹം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പത്തേതും പിന്നീടുള്ളതുമായ കൃതികൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇത് പ്രധാനമായും വിശദീകരിക്കുന്നു. ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള അക്ഷരത്തെറ്റുകൾ പ്രതിമാസ സമയപരിധിയും ഓരോ അക്ഷരവും കൈകൊണ്ട് ടൈപ്പ്സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയുമാണ്. ഈ പ്രമാണങ്ങളുടെ ആധികാരികത കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനുള്ള താൽ‌പ്പര്യത്തിൽ‌, നിലവിലുള്ളതും ഭാവിതലമുറയും, അവ തടസ്സമില്ലാതെ ഇവിടെ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നു. ഇതിനർത്ഥം, ആ കാലയളവിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള ടൈപ്പോഗ്രാഫിക്കൽ പിശകുകളും വിരാമചിഹ്ന ഉപയോഗവും നിലനിർത്തി.

നിങ്ങൾ മിസ്റ്റർ പെർസിവലിന്റെ രചനകൾക്ക് പുതിയവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്തായ കൃതിയുമായി പരിചയപ്പെടാം, ചിന്തയും വിധിയും.ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പീഡിയെഫ് യഥാർത്ഥ ഫോർമാറ്റിന്റെ തനിപ്പകർപ്പിനായി ചുവടെ.
ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എച്ച്ടിഎംഎൽ എളുപ്പത്തിലുള്ള നാവിഗേഷനായി.
ദൈർഘ്യമേറിയ എഡിറ്റോറിയലുകൾക്കായി, ക്ലിക്കുചെയ്യുക ഉള്ളടക്കം ഉള്ളടക്ക പട്ടികയ്ക്കായി.

ചില എഡിറ്റോറിയലുകൾ‌ മറ്റൊരു എഡിറ്റോറിയലിനെ പരാമർശിച്ചേക്കാം (വാല്യവും നമ്പറും തിരിച്ചറിഞ്ഞത്). അവ കണ്ടെത്തിയേക്കാം ഇവിടെ.

മാസ്റ്റേഴ്സ്, മഹാത്മാസ് എന്നിവരെ സഹായിക്കുന്നു പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽഉള്ളടക്കം
അറ്റ്മോസ്ഫിയേഴ്സ് പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
ജനനമരണം മരണം പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
ബ്രീത്ത് പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
സാഹോദര്യം പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
ക്രിസ്തു പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
ക്രിസ്മസ് ലൈറ്റ് പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
ബോധം പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
അറിവ് മുഖേന അവബോധം പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽഉള്ളടക്കം
സൈക്കിളുകൾ പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
താല്പര്യം പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
സംശയം പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
പറക്കുന്നു പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
ഭക്ഷണം പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
രൂപം പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
സൗഹൃദം പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
പ്രേതങ്ങൾ പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽഉള്ളടക്കം
ഗ്ലാമർ പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
സ്വർഗ്ഗം പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
നരകം പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
പ്രതീക്ഷയും ഭയവും പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
ഞാൻ സെൻസുകളിൽ പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
ഭാവനയിൽ പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
വ്യക്തിത്വം പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
ഇങ്ങോട്ട് പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽഉള്ളടക്കം
കർമ്മ പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽഉള്ളടക്കം
ജീവന് പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
ലിവിംഗ് - എന്നേക്കും ജീവിക്കുന്നു പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽഉള്ളടക്കം
കണ്ണാടികൾ പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
ചലനം പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
ഞങ്ങളുടെ സന്ദേശം പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
വ്യക്തിത്വം പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
മാനസിക വ്യതിയാനവും വികസനവുംപീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
സെക്സ് പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
ഷാഡോസ് പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽഉള്ളടക്കം
ഉറക്കം പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
ആത്മാവ് പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
ലഹരി വസ്തു പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
ചിന്ത പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
ഐസിസ്, ദി പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
വിൽപത്രം പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
ആശംസിക്കുന്നു പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽ
രാശിചക്രം, ഉ പീഡിയെഫ് എച്ച്ടിഎംഎൽഉള്ളടക്കം