ചിന്തയും വിധിയും


ഹരോൾഡ് ഡബ്ല്യൂ. പെർസിവൽ
ഒരു ചെറിയ വിവരണം
ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്താണ്?

നിങ്ങളെയും നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ലോകത്തെയും കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം എങ്കിൽ; എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഭൂമിയിലുള്ളതെന്നും മരണശേഷം നമുക്ക് എന്താണ് കാത്തിരിക്കുന്നതെന്നും മനസിലാക്കണമെങ്കിൽ; ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം, ചിന്തയും വിധിയും ഈ ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ മറ്റു പലതും. . .
സോഫ്റ്റ്കവർ പുസ്തകം


കാർട്ടിലേക്ക് ചേർക്കുക
ചിന്തയും വിനാശവും വായിക്കുകപീഡിയെഫ്എച്ച്ടിഎംഎൽ
 വാചകവും
ഓഡിയോഈ മനുഷ്യ ലോകത്തിലേക്ക് മനുഷ്യന്റെ ഇറക്കത്തെക്കുറിച്ചും അവൻ എങ്ങനെ എറ്റേണൽ ഓർഡർ ഓഫ് പ്രോഗ്രസിലേക്ക് മടങ്ങും എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഒരു ഹ്രസ്വ വിവരണംനിർവചനങ്ങൾ
അവലോകനങ്ങൾഹാർഡ്‌കവർ പുസ്തകം


കാർട്ടിലേക്ക് ചേർക്കുക


ചിത്രം

ഓഡിയോബുക്ക്

യുഎസ്ബി ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവ്, എം‌പി 3 ഫോർമാറ്റ്

കാർട്ടിലേക്ക് ചേർക്കുക

ഒരു സാമ്പിൾ ശ്രവിക്കുക


ചിത്രം

ഇബുക്ക്

 

ഓർഡർ
"പുസ്തകം ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തെ വിശദീകരിക്കുന്നു. ആ ലക്ഷ്യം കേവലം സന്തോഷം കണ്ടെത്തുക മാത്രമല്ല, ഇവിടെയോ അല്ലെങ്കിൽ പരലോകത്തോ അല്ല. ഒരാളുടെ ആത്മാവിനെ" രക്ഷിക്കുക "എന്നതല്ല. ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശ്യം, അർത്ഥവും യുക്തിയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്ദേശ്യം ഇത്: നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ബോധപൂർവ്വം എന്നതിലെ ഉയർന്ന തലങ്ങളിൽ ക്രമേണ ബോധമുള്ളവരായിരിക്കും; അതായത്, പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് ബോധമുള്ളവരായി, പ്രകൃതിയിലൂടെയും അല്ലാതെയും. "HW പെർസിവൽ