വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ

ഐസിസിന്റെ മൂടുപടം ലോകമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ലോകത്ത് അത് ആത്മാവിന്റെ ദൃശ്യമായ വസ്ത്രമാണ്, എതിർലിംഗത്തിലുള്ള രണ്ട് ജീവികൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

Z രാശി.

ദി

WORD

വാല്യം. 6 ഒക്ടോബർ, 1907. നമ്പർ 1

പകർപ്പവകാശം, XXX, HW PERCIVAL മുഖേന.

ഐസിസിന്റെ മൂടുപടം

ഐസിസ് ഒരു കന്യക സഹോദരി-ഭാര്യ-അമ്മയായിരുന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അവളെ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ രാജ്ഞി, ജീവന്റെ വാഹകൻ, ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും മാതാവ്, രൂപങ്ങൾ നൽകുന്നവൻ, പുന restore സ്ഥാപകൻ എന്നിങ്ങനെ വിളിക്കപ്പെട്ടു.

ഐസിസ് മറ്റു പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു, ഈജിപ്ത് ദേശത്തുടനീളം ആദ്യകാല മനുഷ്യരാശിയെ സാർവത്രികമായി ആരാധിച്ചിരുന്നു. എല്ലാ റാങ്കുകളും ക്ലാസുകളും ഐസിസിന്റെ ആരാധകരായിരുന്നു. ചാട്ടവാറടിയിലെ അടിമ, പിരമിഡിന്റെ കല്ലുകളിൽ ദൈനംദിന അധ്വാനത്താൽ ജീവിതത്തിന്റെ വല വലിച്ചു കളഞ്ഞു; മൃദുലമായ സംഗീതത്തിനും സുഗന്ധമുള്ള പുഷ്പങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ആനന്ദത്തിന്റെ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു, സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളിൽ കുളിച്ച്, സുഗന്ധമുള്ള വായുവിൽ അലയടിച്ച, സുന്ദരമായ സൗന്ദര്യം, ഓരോ അർത്ഥവും വംശത്തിന്റെ കലകളും ചാതുര്യവും കൊണ്ട് ഉത്തേജിപ്പിക്കപ്പെടുകയും പ്രായത്തിന്റെ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്തു. ചിന്തയും പരിശ്രമവും; ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞൻ-മാന്ത്രികൻ, പിരമിഡിലെ തന്റെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആകാശ യാത്രക്കാരുടെ ചലനം നിരീക്ഷിക്കുകയും അവരുടെ വേഗതയുടെയും യാത്രാചക്രത്തിന്റെയും തോത് അളക്കുകയും ചരിത്രത്തിൽ ഉടനീളം ബഹിരാകാശത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന സമയം കണക്കാക്കുകയും ചെയ്തു, അവയുടെ ഉത്ഭവം, സ്വഭാവം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അറിയുകയും ചെയ്തു. അവസാനിക്കുക: എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഐസിസിന്റെ ആരാധകരായിരുന്നു, എന്നാൽ ഓരോരുത്തരും അവന്റെ ക്ലാസ്, ദയ, അറിവിന്റെ തലം എന്നിവ അനുസരിച്ച്.

ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെട്ട അടിമയ്ക്ക് “കരുണയുടെ കൃപയുള്ള അമ്മ” കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, അതിനാൽ അവൻ ഒരു വസ്തുവിനെ ആരാധിച്ചു could നോക്കൂ, അവൾക്ക് പവിത്രമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു: കല്ലുകൊണ്ട് കൊത്തിയെടുത്ത ഒരു പ്രതിമ, അതിലേക്ക് അവൻ തന്റെ ആത്മാവിന്റെ കയ്പ്പ് പകരുകയും ടാസ്ക്മാസ്റ്ററുടെ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും. കഠിനാധ്വാനത്തിൽ നിന്നും കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടു, എന്നാൽ വേദനയുടെ അടിമയായ ഐസിസിനെക്കാൾ മെച്ചമല്ല, ആനന്ദത്തിന്റെ അടിമയായ സൗന്ദര്യം, പൂക്കളുടെയും ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും ചിഹ്നങ്ങളിലൂടെ അദൃശ്യമായ ഐസിസിനോട് അപേക്ഷിക്കുകയും, ആഹ്ലാദിക്കുന്നയാൾ ആസ്വദിച്ച ഔദാര്യം തുടരാൻ ഐസിസിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. ഖഗോള വസ്തുക്കളുടെ ചലനത്തിൽ, ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞൻ-മാന്ത്രികൻ സൂര്യന്റെ നിയമങ്ങളും ഗതിയും കാണും. ഇവയിൽ അദ്ദേഹം സൃഷ്ടി, സംരക്ഷണം, നാശം എന്നിവയുടെ നിയമവും ചരിത്രവും വായിക്കും: മനുഷ്യരാശിയുടെ ചിന്തകളോടും പ്രേരണകളോടും അവയെ ബന്ധപ്പെടുത്തുകയും മനുഷ്യരുടെ പ്രവൃത്തികളാൽ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട രാജവംശങ്ങളുടെ വിധി വായിക്കുകയും ചെയ്യും. നിരുപദ്രവകരമായ പ്രവർത്തനത്തിലുടനീളം യോജിപ്പും, ആശയക്കുഴപ്പത്തിനുള്ളിലെ നിയമവും, പ്രത്യക്ഷത്തിനു പിന്നിലെ യാഥാർത്ഥ്യവും മനസ്സിലാക്കിയ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞൻ-മാന്ത്രികൻ ഐസിസ് നിയമങ്ങൾ ദേശത്തെ ഗവർണർമാരെ അറിയിച്ചു, അവർ അവരുടെ സ്വഭാവവും ബുദ്ധിയും അനുസരിച്ച് ആ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചു. നിലവിലുള്ള എല്ലാ രൂപങ്ങളിലൂടെയും നിയമത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത പ്രവർത്തനവും യോജിപ്പും കണ്ട്, ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞൻ-മാന്ത്രികൻ നിയമത്തെ ബഹുമാനിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും എക്കാലത്തെയും അദൃശ്യമായ ഐസിസ് നിർമ്മിച്ച രൂപങ്ങളിൽ ഏക യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തു.

വേദനയുടെയും ആനന്ദത്തിന്റെയും അടിമകൾ ഐസിസിനെ രൂപത്തിലൂടെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെയും മാത്രമേ അറിഞ്ഞുള്ളൂ; എല്ലാറ്റിന്റെയും നിരന്തരമായ നിർമ്മാതാവും പിന്തുണയുമായി ഐസിസിനെ ബുദ്ധിമാൻമാർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു.

പുരാതന ഖേമിന്റെ കാലം മുതൽ മാനവികതയ്ക്ക് കാര്യമായ മാറ്റമൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. അതിന്റെ മോഹങ്ങൾ, അഭിലാഷങ്ങൾ, അഭിലാഷങ്ങൾ എന്നിവ വ്യത്യസ്തമല്ല. അറിവിന്റെ തത്ത്വങ്ങൾ പഴയത് പോലെയാണ്. രീതികളും രൂപങ്ങളും മാത്രം മാറി. ഈജിപ്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആത്മാക്കൾ ആധുനിക കാലത്ത് വീണ്ടും രംഗത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചേക്കാം. ഈജിപ്തിൽ ജനിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഐസിസ് മരിച്ചിട്ടില്ല. അന്നത്തെപ്പോലെ ആരാധന ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു.

ഭൂമിയുടെ കുടലിൽ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്ന ഖനിത്തൊഴിലാളി മറിയയുടെ പ്രതിച്ഛായയോട് അദ്ധ്വാനത്തിന്റെ ചങ്ങലയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആനന്ദത്തിന്റെ ഫാന്റം ചേസർ ആനന്ദത്തിന്റെ തുടർച്ചയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ ക്രമസമാധാനത്തെ പ്രത്യക്ഷമായ അനീതിയിലൂടെയും ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളിലൂടെയും കാണുകയും എല്ലാ രൂപങ്ങളിലൂടെയും മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരേയൊരു യാഥാർത്ഥ്യവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഖേമിന്റെ കാലത്തെപ്പോലെ ഐസിസ് ഇന്നത്തെ യഥാർത്ഥമാണ്. ഇന്നത്തെ ഐസിസിനെ അവളുടെ വോട്ടർമാർ ഒരു വിഗ്രഹമായി, ഒരു ആദർശമായി അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥമായി ആരാധിക്കുന്നു. മതങ്ങളുടെ പേരും രൂപവും മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആരാധനയും മതവും ഒന്നുതന്നെയാണ്. ആളുകൾ അവരുടെ സ്വഭാവം, കഥാപാത്രങ്ങൾ, വികസനത്തിന്റെ അളവ് എന്നിവ അനുസരിച്ച് ഐസിസിനെ കാണുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഐസിസിന്റെ ആരാധന ഈജിപ്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയനുസരിച്ചായിരുന്നു, അതിനാൽ ഇപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ബുദ്ധിക്ക് അനുസൃതമാണ്. എന്നാൽ ഈജിപ്തിന്റെ മഹത്വത്തിനും ജ്ഞാനത്തിനും അനുസൃതമായ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ നാഗരികത ഉയരുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ, ഈജിപ്തിന്റെ അധ ad പതനത്തിലെ ഈജിപ്തുകാരെപ്പോലെ നമ്മുടെ ജനങ്ങളും ഐസിസിനെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ അധ enera പതിക്കുകയാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഗ്ലാമറിന് പുറമേ, പണം-ശക്തി, രാഷ്ട്രീയം, പുരോഹിതവിദ്യ എന്നിവ ഈജിപ്തിലെ കാലങ്ങളിലെന്നപോലെ ഇന്നും ഐസിസിന്റെ അറിവ് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നു.

ഐസിസിനെ അറിയുന്നവൻ മൂടുപടത്തിനപ്പുറം കുറ്റമറ്റ ഐസിസിന്റെ മേഖലകളിലേക്ക് കടക്കണം; എന്നാൽ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഐസിസ് അറിയപ്പെടുന്നത് അവൾ മാത്രമായിട്ടാണ്, കട്ടിയുള്ളതും കട്ടിയുള്ളതുമായ മൂടുപടം.

ആരാണ് ഐസിസ്, അവളുടെ മൂടുപടം എന്താണ്? ഐസിസിന്റെ മൂടുപടത്തിന്റെ മിത്ത് വിശദീകരിക്കാം. കഥ ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നു:

നമ്മുടെ നിഷ്കളങ്കയായ അമ്മ, പ്രകൃതി, ബഹിരാകാശമായ ഐസിസ് അവളുടെ മനോഹരമായ മൂടുപടം നെയ്തു, അതിലൂടെ എല്ലാം അസ്തിത്വത്തിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെടുകയും ജീവിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഐസിസ് അവളുടെ അപക്വമായ ലോകങ്ങളിൽ നെയ്തെടുക്കാൻ തുടങ്ങി, അവൾ നെയ്തപ്പോൾ സൂര്യപ്രകാശത്തേക്കാൾ അതിലോലമായ അവളുടെ മൂടുപടത്തിന്റെ ഘടന ദൈവികതകളെക്കുറിച്ച് എറിഞ്ഞു. ഭാരമേറിയ ലോകങ്ങളിലൂടെ തുടരുന്ന മൂടുപടം താഴേയ്‌ക്ക് എത്തുന്നതുവരെ നെയ്തെടുക്കുകയും മനുഷ്യരെയും നമ്മുടെ ലോകത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യും.

അപ്പോൾ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അവർ ഉണ്ടായിരുന്ന മൂടുപടത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കി, അവളുടെ മൂടുപടത്തിന്റെ ഘടനയിലൂടെ ഐസിസിന്റെ സൗന്ദര്യം. മൂടുപടത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിലും അമർത്യതയിലും, നിത്യവും അഭേദ്യവുമായ ദമ്പതികളെ കണ്ടെത്തി, അത്യുന്നതരായ ദേവന്മാർ ഭക്തിയുള്ള ആരാധനയിൽ താഴ്‌ന്നവരാണ്.

മോർട്ടലുകൾ ഈ ശാശ്വത സാന്നിധ്യങ്ങളെ അവ മൂടുപടത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും അനുഭവിക്കുന്നതിനുമായി രൂപപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു. ഇത് മൂടുപടം വിഭജിക്കാൻ കാരണമായി; ഒരു വശത്ത് പുരുഷൻ, മറുവശത്ത്. സ്നേഹത്തിന്റെയും അമർത്യതയുടെയും സ്ഥാനത്ത്, അജ്ഞതയുടെയും മരണത്തിന്റെയും സാന്നിധ്യം മനുഷ്യർക്ക് കണ്ടെത്തിയ മൂടുപടം.

അജ്ഞത മൂടുപടത്തെക്കുറിച്ച് ഇരുണ്ടതും വിഡ് up ിത്തവുമായ ഒരു മേഘം വലിച്ചെറിഞ്ഞു, അനിയന്ത്രിതമായ മനുഷ്യർ പ്രണയത്തെ മറയ്‌ക്കാനുള്ള അവരുടെ ശ്രമത്തിലൂടെ അത് ലംഘിക്കാനിടയില്ല. അജ്ഞത കൊണ്ടുവന്ന അന്ധകാരത്തിന് മരണവും ഭയം വർദ്ധിപ്പിച്ചു, അതിനാൽ മനുഷ്യർ മൂടുപടത്തിന്റെ അനശ്വരതയെ രൂപപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൽ അനന്തമായ ഒരു ദുരിതം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ. അതിനാൽ, സ്നേഹവും അമർത്യതയും ഇപ്പോൾ അജ്ഞതയിലൂടെയും മരണത്തിലൂടെയും മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അജ്ഞത കാഴ്ചയെ ഇരുണ്ടതാക്കുകയും മരണം ഭയം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഇത് സ്നേഹവും അമർത്യതയും കണ്ടെത്തുന്നതിനെ തടയുന്നു. അവൻ തീർത്തും നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഭയന്ന് മർത്യനായി, ആലിംഗനം ചെയ്യുകയും മൂടുപടത്തോട് ചേർന്നുനിൽക്കുകയും സ്വയം ഉറപ്പു വരുത്താൻ ഇരുട്ടിലേക്ക് അലറുകയും ചെയ്യുന്നു.

മക്കളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് തുളച്ചുകയറാനും അവളുടെ സൗന്ദര്യം നിർവചിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനും ശക്തമാകുന്നതുവരെ ഐസിസ് ഇപ്പോഴും അവളുടെ മൂടുപടത്തിനകത്ത് നിൽക്കുന്നു. മനസ്സിനെ അതിന്റെ ഇരുണ്ട കറകളിൽ നിന്നും സ്വാർത്ഥതയുടെയും അത്യാഗ്രഹത്തിന്റെയും മുറിവുകളിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കാനും ശുദ്ധീകരിക്കാനും ജീവജാലങ്ങളുമായുള്ള കൂട്ടായ്മ കാണിക്കാനും സ്നേഹം ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. അമർത്യത എന്നത് അയാളുടെ നോട്ടം ഉള്ളിൽ നിന്നല്ല, മറിച്ച് ഐസിസിന്റെ മൂടുപടത്തിലൂടെയും അതിനപ്പുറവും സ്ഥിരമായി നോക്കുന്നയാൾക്കാണ്. എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെ തോന്നുന്ന സ്നേഹം കണ്ടെത്തുന്നതിലൂടെ, ഐസിസിന്റെയും അവളുടെ എല്ലാ മക്കളുടെയും സംരക്ഷകനോ, സ്പോൺസറോ, രക്ഷകനോ മൂത്ത സഹോദരനോ ആയിത്തീരുന്നു.

ശുദ്ധവും നിർവചിക്കപ്പെടാത്തതുമായ ഐസിസ്, അതിരുകളില്ലാത്ത, അനന്തമായ ഇടത്തിലുടനീളം ഏകതാനമായ പ്രാഥമിക പദാർത്ഥമാണ്. ഐസിസിന്റെ മൂടുപടമാണ് ലൈംഗികത, അത് മനുഷ്യന്റെ കാഴ്ചയെ മറയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ദ്രവ്യത്തിന് ദൃശ്യപരത നൽകുന്നു. ഐസിസ് (പ്രകൃതി, പദാർത്ഥം, ബഹിരാകാശം) തന്നിൽത്തന്നെ മതിപ്പുളവാക്കിയിട്ടുള്ള, ക്ഷീണിച്ച ലോകത്തിലെ മനുഷ്യരുടെയും മനുഷ്യരുടെയും ചിന്തകളിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും, നമ്മുടെ ലോകം കാരണത്തിന്റെയും ഫലത്തിന്റെയും നിയമമനുസരിച്ച് പുനർനിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു. അതിനാൽ അമ്മ ഐസിസ് അവളുടെ അദൃശ്യ മണ്ഡലത്തിൽ തന്റെ ചലനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു, കഴിഞ്ഞ പരിണാമങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തവയെല്ലാം പതുക്കെ നിലവിൽ വന്നു; അതിനാൽ മേഘങ്ങളില്ലാത്ത ആകാശത്ത് നിന്ന് ഒരു മേഘം പുറത്തെടുക്കുന്നതുപോലെ നമ്മുടെ ലോകം അദൃശ്യമാണ്. ആദ്യം ലോകത്തിലെ ജീവികൾ പ്രകാശവും വായുസഞ്ചാരവുമായിരുന്നു; ക്രമേണ അവ ശരീരത്തിലും രൂപത്തിലും ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെട്ടു, അവ ഇന്ന് നമ്മളായിത്തീരുന്നതുവരെ ഒടുവിൽ ആകും. എന്നിരുന്നാലും, ആ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ, ദേവന്മാർ മനുഷ്യരോടൊപ്പം ഭൂമിയിൽ നടന്നു, മനുഷ്യർ ദേവന്മാരെപ്പോലെയായിരുന്നു. നമ്മളെപ്പോലെ അവർക്ക് ലൈംഗികത അറിയില്ലായിരുന്നു, കാരണം അവർ മൂടുപടത്തിൽ ആഴത്തിൽ പതിഞ്ഞിരുന്നില്ല, എന്നാൽ ശക്തികൾ ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെടുകയും കൂടുതൽ പ്രക്ഷുബ്ധമാവുകയും ചെയ്തതോടെ അവർ ക്രമേണ അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായി. ലൈംഗികതയില്ലാത്ത മനുഷ്യരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മുടേതിനേക്കാൾ കുറവായിരുന്നു. അവർക്ക് നിയമത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം കാണാനും അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിഞ്ഞു; എന്നാൽ ലോകത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിലും സ്വാഭാവിക നിയമമനുസരിച്ചും അവരുടെ ശ്രദ്ധ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, അവരുടെ കാഴ്ച ആത്മാവിന്റെ ആന്തരിക ലോകത്തേക്ക് അടഞ്ഞു, ദ്രവ്യത്തിന്റെ പുറം ലോകത്തേക്ക് കൂടുതൽ തുറന്നു; അവർ ലൈംഗികതയിലേക്ക് വളർന്നു, ഇന്നത്തെ നമ്മൾ സാധാരണക്കാരായിത്തീർന്നു.

പുരാതന കാലത്ത് നമ്മുടെ ശരീരം ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് സ്വാഭാവിക നിയമത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ ശരീരം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് മോഹത്താലാണ്, മിക്കപ്പോഴും അവ സൃഷ്ടിക്കുന്നവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ്. നാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആക്രമണാത്മക ചാപത്തിന്റെ താഴത്തെ അറ്റത്തും പരിണാമ ചക്രത്തിന്റെ മുകളിലെ ചാപത്തിലും നിൽക്കുന്നു. ഇന്ന് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലുതും ഭാരമേറിയതുമായ മടക്കുകളിൽ നിന്ന് ഐസിസിന്റെ മൂടുപടത്തിന്റെ ഭാരം കുറഞ്ഞതും കനംകുറഞ്ഞതുമായ സരണികളിലേക്ക് കയറ്റം ആരംഭിക്കാം, മാത്രമല്ല മൂടുപടം മുഴുവനും തുളച്ചുകയറുകയും അതിനു മുകളിലേക്ക് ഉയരുകയും ഐസിസിനെ സ്വയം നോക്കുകയും ചെയ്യാം. അവളെ മൂടുപടം കൊണ്ട് വ്യാഖ്യാനിച്ച് അവളെ ഗർഭം ധരിക്കുക.

നമ്മുടെ ലോകം ഭരിക്കുന്ന നിയമമനുസരിച്ച് ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്ന എല്ലാ ജീവികളും ഐസിസിന്റെ അനുമതിയോടെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവർ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ ധരിക്കേണ്ട മൂടുപടം അവർക്കായി നെയ്യുന്നു. ഐസിസിന്റെ മൂടുപടം, ലൈംഗികത, നെയ്തെടുത്ത വിധി, പൂർവ്വികർ അനിവാര്യതയുടെ പുത്രിമാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

ഐസിസിന്റെ മൂടുപടം ലോകമെമ്പാടും വ്യാപിക്കുന്നു, പക്ഷേ നമ്മുടെ ലോകത്ത് അതിനെ എതിർലിംഗത്തിലുള്ള രണ്ട് ജീവികൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഭ physical തികമായ പ്രവേശനത്തിനും ജീവിതകാര്യങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാകാനും രൂപമില്ലാത്ത മനുഷ്യർ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ നെയ്ത അദൃശ്യമായ തറിയാണ് ലൈംഗികത. വിപരീത, ചൈതന്യം, ദ്രാവകം, ചൂഷണം എന്നിവ പോലെ, മൂടുപടം ക്രമേണ ആത്മാവിന്റെ ദൃശ്യ വസ്ത്രമായി മാറുന്നു; എന്നാൽ വാർപ്പും ചൂഷണവും മനസ്സിന്റെ ആഗ്രഹത്താൽ നിരന്തരം മാറുകയും തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഉപകരണങ്ങളും വസ്തുക്കളുമാണ്. മനസ്സിന്റെ ആഗ്രഹത്തിന്റെ ഫലമാണ് ചിന്ത, ചിന്തയിലൂടെ (♐︎) ജീവിതത്തിന്റെ ആത്മാവ് (♌︎) രൂപത്തിലേക്ക് (♍︎) നയിക്കപ്പെടുന്നു.

ആത്മാക്കൾ ഐസിസിന്റെ മൂടുപടം എടുക്കുന്നു, കാരണം അതില്ലാതെ അവർക്ക് ലോകങ്ങളുടെ രൂപങ്ങളിലൂടെയുള്ള യാത്രയുടെ ചക്രം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയില്ല; പക്ഷേ, മൂടുപടം എടുത്ത്, അവർ അതിന്റെ മടക്കുകളിൽ വലയം ചെയ്യപ്പെടുന്നു, അതിന്റെ നെയ്ത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യമായി അവർക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല, അത് നൽകുന്ന സാമൂഹികമോ ഇന്ദ്രിയമോ ആയ ആനന്ദമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും.

ആത്മാവിന് തന്നെ ലൈംഗികതയില്ല; എന്നാൽ മൂടുപടം ധരിക്കുമ്പോൾ ലൈംഗിക ബന്ധമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. മൂടുപടത്തിന്റെ ഒരു വശം പുരുഷനായും മറുവശത്ത് സ്ത്രീയായും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു, ഒപ്പം പരസ്പര ഇടപെടലും മൂടുപടം തിരിയുന്നതും അതിലൂടെ കളിക്കുന്ന എല്ലാ ശക്തികളെയും ഉളവാക്കുന്നു. അപ്പോൾ മൂടുപടത്തിന്റെ വികാരം സൃഷ്ടിക്കുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയും, നികൃഷ്ടജീവിയിൽ നിന്ന്, ഒരു നിഗൂഢതയുടെ വികാരങ്ങളിലൂടെയും, മനുഷ്യ സംസ്‌കാരത്തെ പരിചരിക്കുന്ന എല്ലാ കാവ്യഭംഗങ്ങളിലൂടെയും വ്യാപിക്കുന്ന മാനുഷിക വികാരങ്ങളുടെ ശ്രേണിയാണ് ലൈംഗികതയുടെ വികാരം. ഐസിസിന്റെ മൂടുപടത്തിന്റെ വികാരവും ധാർമ്മികതയും ഒരുപോലെ പ്രകടമാക്കുന്നത് തന്റെ ഭാര്യമാരെ വാങ്ങുകയോ പിടിക്കാനുള്ള അവകാശം ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന കാട്ടാളൻ; ധീരതയുടെ പ്രവൃത്തികളാൽ; ഓരോ ലിംഗവും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്ന വിശ്വാസത്താൽ; എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള അതിശയകരമായ ആശയങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ലൈംഗികതയുടെ ഉദ്ദേശ്യം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവരാൽ. എല്ലാം ഒരുപോലെ ഓരോ ലിംഗത്തിന്റെയും മൂല്യമോ ആകർഷണീയതയോ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന വികാരങ്ങളാണ്. എന്നാൽ, പർദ്ദ ധരിക്കുന്ന പലർക്കും ഏറ്റവും സന്തോഷകരമെന്ന് തോന്നുന്ന വികാരം, വിശ്വാസിയുടെ സ്വഭാവത്തിനും ആഗ്രഹത്തിനും അനുസൃതമായി പല രൂപങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഇരട്ട ആത്മ സിദ്ധാന്തമാണ്. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ പകുതി ജീവി മാത്രമാണ്. സത്തയെ പൂർണ്ണമാക്കാനും പൂർണ്ണമാക്കാനും, മറ്റേ പകുതി ആവശ്യമാണ്, എതിർലിംഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളിൽ കണ്ടെത്തണം. ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും പരസ്പരം വേണ്ടി മാത്രമായി നിർമ്മിച്ചതാണ്, അവ കണ്ടുമുട്ടുകയും ഐക്യപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ഒരു പൂർണ്ണമായ വ്യക്തിയായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെ അവ കാലചക്രങ്ങളിലൂടെ അലഞ്ഞുതിരിയണം. എന്നിരുന്നാലും, സ്ഥാപിതമായ ധാർമ്മിക നിയമങ്ങളും സ്വാഭാവിക കടമകളും അവഗണിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഒഴികഴിവായി ഈ അതിശയകരമായ ആശയം ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതാണ് കുഴപ്പം.[2][2] കാണുക വാക്ക്, വാല്യം. 2, No. 1, “ലൈംഗികത.”

ആത്മാവിന്റെ പുരോഗതിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ തടസ്സമാണ് ഇരട്ട ആത്മാവിന്റെ വിശ്വാസം, യുക്തിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ശാന്തമായി വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഇരട്ട-ആത്മാവിന്റെ വികാരത്തിനുള്ള വാദം സ്വയം നശിക്കുന്നു, അവന്റെ ആത്മാവിന്റെ അടുപ്പമോ മറ്റേ പകുതിയോ കണ്ടെത്താത്തതും അല്ലാത്തതുമായ ഒരാൾ ലൈംഗികതയുടെ പാമ്പിന്റെ കുത്തൊഴുക്കിൽ നിന്ന് വളരെ കഷ്ടപ്പെടുന്നു.

ലൈംഗികത എന്ന വാക്ക് കേൾക്കുന്ന പലർക്കും ആയിരം വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. ഓരോരുത്തർക്കും അത് അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, മനസ്സ് എന്നിവ അനുസരിച്ച് ആകർഷിക്കുന്നു. ശരീരത്തിൻറെയും മൃഗത്തിൻറെയും മോഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം ഇതിനർത്ഥം, മറ്റൊരാൾക്ക് ഭാര്യയുടെയും ഭാര്യയുടെയും ഭക്തിയും ജീവിതത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സഹാനുഭൂതിയുടെയും സ്നേഹത്തിൻറെയും കൂടുതൽ പരിഷ്കൃതമായ ഒരു വികാരമാണ്.

ലൈംഗികതയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയം മതമേഖലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു, അവിടെ ഭക്തൻ എക്കാലത്തെയും സർവ്വജ്ഞനും സർവ്വശക്തനുമായ ഒരു ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു-അതായത്, എല്ലാറ്റിന്റെയും പിതാവും സ്രഷ്ടാവും - ഭക്തന്റെ അഭ്യർത്ഥനയുള്ള കരുണയുടെ അമ്മയും അവനുവേണ്ടി ദൈവത്തോടോ പിതാവിനോടോ പുത്രനോടോ ശുപാർശ ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെ, ലൈംഗികതയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയം മനുഷ്യമനസ്സാണ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്, ഈ മൊത്തം ഭൂമിയിൽ ഭരണം നടത്തുക മാത്രമല്ല, എല്ലാ ലോകങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിക്കുകയും സ്വർഗത്തിൽ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഒരാൾ ലൈംഗികതയെ ഏറ്റവും താഴ്ന്നതോ ഉയർന്നതോ ആയ അർത്ഥത്തിൽ സങ്കൽപ്പിച്ചാലും ഐസിസിന്റെ ഈ മൂടുപടം എപ്പോഴെങ്കിലും മർത്യമായ കണ്ണുകൾ മറയ്ക്കണം. മൂടുപടത്തിനപ്പുറത്ത് അവർ കാണുന്ന മൂടുപടത്തിന്റെ വശത്ത് നിന്ന് മനുഷ്യർ എല്ലായ്പ്പോഴും വ്യാഖ്യാനിക്കും.

ലൈംഗികതയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിൽ മനുഷ്യ മനസ്സിന് മതിപ്പുണ്ടെന്ന് ആശ്ചര്യപ്പെടേണ്ടതില്ല. ദ്രവ്യത്തെ അതിന്റെ ഇന്നത്തെ രൂപങ്ങളിലേക്ക് രൂപപ്പെടുത്താൻ ഇത് വളരെക്കാലം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ ദ്രവ്യത്തിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ട മനസ്സ് അവയിൽ മതിപ്പുളവാക്കണം.

അതിനാൽ, ഐസിസിന്റെ മൂടുപടമായ ലൈംഗികത ക്രമേണ എല്ലായിടത്തും നെയ്തെടുക്കപ്പെട്ടു, രൂപത്തിലുള്ള ലൈംഗികാഭിലാഷം നിലനിന്നിരുന്നു, ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു. മനസ്സ് കൂടുതൽ പൂർണ്ണമായി ലൈംഗികതയിലേക്ക് അവതരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, അതിന്റെ കാഴ്ച മൂടുപടം കൊണ്ട് നിറമായി. അത് തന്നെയും മറ്റുള്ളവരെയും മൂടുപടത്തിലൂടെ കണ്ടു, മനസ്സിന്റെ എല്ലാ ചിന്തകളും നിശ്ചലമാണ്, മൂടുപടം ധരിക്കുന്നയാൾ ധരിക്കുന്നവനും മൂടുപടവും തമ്മിൽ വിവേചനം കാണിക്കാൻ പഠിക്കുന്നതുവരെ മൂടുപടം നിറമാക്കും.

അങ്ങനെ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കാൻ പോകുന്നതെല്ലാം ഐസിസിന്റെ മൂടുപടത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

മൂടുപടങ്ങൾ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു, അവ സാധാരണയായി സ്ത്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയെ സ്ത്രീലിംഗമായും രൂപത്തിലും പ്രവർത്തനത്തിലും ഒരു സ്ത്രീ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. പ്രകൃതി എപ്പോഴും തന്നെക്കുറിച്ച് മൂടുപടം നെയ്യുന്നു. സ്ത്രീകൾ മുഖേന മൂടുപടങ്ങൾ ബ്യൂട്ടി മൂടുപടങ്ങൾ, വധുവിന്റെ മൂടുപടങ്ങൾ, വിലാപ മൂടുപടങ്ങൾ, ഉയർന്ന കാറ്റിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയും സ്ത്രീയും മൂടുപടങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്വയം പരിരക്ഷിക്കുകയും മറയ്ക്കുകയും സ്വയം ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

നെയ്ത്തിന്റെ ചരിത്രവും ഇന്നുവരെയുള്ള ഐസിസിന്റെ മൂടുപടം ധരിക്കുന്നതും അതിന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനവും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ജനനം മുതൽ പഴുത്ത ബുദ്ധിയും വാർദ്ധക്യവും വരെ രൂപരേഖയിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടിയെ മാതാപിതാക്കൾ പരിപാലിക്കുന്നു; അതിന് ചിന്തയോ കരുതലോ ഇല്ല. അതിന്റെ മൃദുലമായ ചെറിയ ശരീരം പതുക്കെ കൂടുതൽ കൃത്യമായ രൂപം സ്വീകരിക്കുന്നു. അതിന്റെ മാംസം ഉറപ്പിക്കുകയും അസ്ഥികൾ ശക്തമാവുകയും അതിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും അവയവങ്ങളുടെയും ഉപയോഗങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ലൈംഗികതയുടെ ഉപയോഗവും ലക്ഷ്യവും, അത് പൊതിഞ്ഞ മൂടുപടം ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഈ അവസ്ഥ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യകാല രൂപങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു; ആ കാലഘട്ടത്തിലെ മനുഷ്യർക്ക് ഐസിസിന്റെ മൂടുപടത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല, എന്നിരുന്നാലും അവർ അതിന്റെ മടക്കുകളിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു. അവരുടെ ശരീരം ജീവിതത്തോട് ആഹ്ലാദകരമായിരുന്നു, കുട്ടികൾ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ ചിരിക്കുകയും കളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുപോലെ സ്വാഭാവികമായും സന്തോഷത്തോടെയും ഘടകങ്ങളോടും ശക്തികളോടും പ്രതികരിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. കുട്ടിക്കാലം അത് ധരിക്കുന്ന മൂടുപടത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ അവയെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ ബോധമില്ല. മാനവികതയിലേതുപോലെ കുട്ടികളുടെ സുവർണ്ണകാലമാണിത്. പിന്നീട് കുട്ടി സ്കൂളിൽ പോയി ലോകത്തിലെ അതിന്റെ ജോലികൾക്കായി സ്വയം തയ്യാറാകുന്നു; കണ്ണുകൾ തുറക്കുന്നതുവരെ അതിന്റെ ശരീരം വളരുകയും ചെറുപ്പമായി വികസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു is അത് ഐസിസിന്റെ മൂടുപടം കാണുകയും ബോധവാന്മാരാകുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ലോകം മാറുന്നു. സൂര്യപ്രകാശം അതിന്റെ റോസി നിറം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു, എല്ലാറ്റിനെക്കുറിച്ചും നിഴലുകൾ വീഴുന്നതായി തോന്നുന്നു, മുമ്പ് ആരും കാണാത്തയിടത്ത് മേഘങ്ങൾ കൂടുന്നു, ഒരു ഇരുട്ട് ഭൂമിയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയതായി തോന്നുന്നു. യുവാക്കൾ അവരുടെ ലൈംഗികത കണ്ടെത്തി, ഇത് ധരിക്കുന്നവർക്ക് അനുയോജ്യമല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അറിവിന്റെ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകളായ മനസ്സിന്റെ ഒരു പുതിയ പ്രവാഹം ആ രൂപത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്ന് അതിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ അവതരിച്ചതാണ് ഇതിന് കാരണം.

ഏദെൻതോട്ടത്തിലെ ആദാമിന്റെയും ഹവ്വായുടെയും പുരാണവും സർപ്പവുമായുള്ള അവരുടെ അനുഭവവും വീണ്ടും കടന്നുപോയി, “മനുഷ്യന്റെ പതന” ത്തിന്റെ കയ്പ്പ് ഒരിക്കൽ കൂടി അനുഭവപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ പാപം എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ആനന്ദത്തിന്റെ ആഘോഷമായി മാറുന്നു; ലോകത്തെ മൂടിക്കെട്ടിയതായി തോന്നിയ ഇരുണ്ട മേഘം വൈകാതെ വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിലുള്ള മഴവില്ല് നിറങ്ങൾക്കും നിറങ്ങൾക്കും വഴിയൊരുക്കുന്നു. മൂടുപടത്തിന്റെ വികാരം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു; ചാരനിറത്തിലുള്ള സംശയങ്ങൾ പ്രണയഗാനങ്ങളായി മാറുന്നു; വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നു; മൂടുപടത്തിന്റെ നിഗൂ to തയുമായി കവിത രചിച്ചിരിക്കുന്നു. മൂടുപടം അംഗീകരിക്കുകയും ധരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു vice വർഗീസിന്റെ ഒരു ഉടുപ്പ്, വികാരത്തിന്റെ ഗംഭീരമായ വസ്ത്രം, ചുമതലയുടെ ലക്ഷ്യബോധമുള്ള അങ്കി.

ഓട്ടത്തിന്റെ ബാല്യകാലം ഉത്തരവാദിത്തത്തിന്റെ ആദ്യകാല പുരുഷത്വത്തിലേക്ക് പാകമായി. പലപ്പോഴും ആവേശപൂർവ്വം, ക്രമേണ, ചിന്തിക്കാതെ, എന്നിരുന്നാലും, മൂടുപടത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ സിംഹഭാഗവും പുരുഷന്മാർ-കുട്ടികൾ, സ്ത്രീകൾ-കുട്ടികൾ എന്നിവ പോലെയാണ്. അവർ ലോകത്തിലേക്കു വരുന്നു, ജീവിക്കുന്നു, വിവാഹം കഴിക്കുന്നു, അവരുടെ വരവിന്റെ കാരണമോ യാത്രയുടെ കാരണമോ താമസത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യമോ അറിയാതെ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു; ജീവിതം ആനന്ദത്തിന്റെ ഒരു പൂന്തോട്ടം, വർഗീസ് ഹാൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യുവജന സെമിനാരി, അവിടെ അവർ അൽപ്പം പഠിക്കുകയും ഭാവിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാതെ നല്ല സമയം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, എല്ലാം അവരുടെ ചായ്‌വിനും പരിസ്ഥിതിക്കും അനുസരിച്ച്. എന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ കടുത്ത യാഥാർത്ഥ്യം കാണുന്ന മനുഷ്യകുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളുണ്ട്. അവർക്ക് ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം തോന്നുന്നു, അവർ ഒരു ഉദ്ദേശ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നു, അത് കൂടുതൽ വ്യക്തമായി കാണാനും അതിനനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നു.

മനുഷ്യൻ, തന്റെ പുരുഷത്വത്തിന്റെ ആദ്യ ഫ്ലഷ് വഴി ജീവിച്ച ശേഷം, കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ കരുതലുകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം, തന്റെ ജീവിത പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും പൊതു കാര്യങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാവുകയും, താൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ തന്റെ സംസ്ഥാനത്തിന് സേവനം നൽകുകയും ചെയ്തു. അവസാനമായി, അവൻ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന മൂടുപടത്തിലൂടെയും അകത്തും ചില നിഗൂ purpose മായ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ചും അയാൾക്ക് തോന്നുന്ന രഹസ്യത്തെക്കുറിച്ചും അറിയാൻ അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും ശ്രമിച്ചേക്കാം. പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച്, ബുദ്ധി കൂടുതൽ ശക്തമാവുകയും കാഴ്ച കൂടുതൽ വ്യക്തമാവുകയും ചെയ്യും, തീ ഇപ്പോഴും മൂടുപടത്തിൽ ഉറങ്ങുകയും സ്വയം കത്തിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ ഈ തീ പുകയാതിരിക്കുകയും പുക ഉയരുകയും കാഴ്ചയെ മൂടുകയും ശ്വാസം മുട്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മനസ്സ്.

കാമത്തിന്റെ തീ നിയന്ത്രിക്കുകയും മൂടുപടം കേടുകൂടാതെയിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, അനുയോജ്യമായ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനത്താൽ അതിന്റെ തുണിത്തരങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ മനസ്സ് മൂടുപടത്താൽ പരിമിതപ്പെടുന്നില്ല. അതിന്റെ ചിന്ത വാർപ്പിൽ നിന്നും മൂടുപടത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാണ്, കൂടാതെ മൂടുപടം നൽകിയ രൂപവും പ്രവണതയും എന്നതിലുപരി കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ അത് പഠിക്കുന്നു. അതിനാൽ വാർദ്ധക്യം പ്രായപൂർത്തിയാകാതെ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് പാകമാകും. പിന്നെ, ബുദ്ധി ശക്തമാവുകയും ദൈവത്വം കൂടുതൽ വ്യക്തമാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, മൂടുപടത്തിന്റെ തുണി ധരിച്ച് ബോധപൂർവ്വം മാറ്റിവയ്ക്കാം. മറ്റൊരു ജനനത്തോടെ മൂടുപടം വീണ്ടും എടുക്കുമ്പോൾ, കാഴ്ചശക്തി ശക്തവും ആദ്യകാല ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടത്ര ശക്തവുമാകാം, മൂടുപടത്തിനുള്ളിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ശക്തികളെ ആത്യന്തികമായി വിധിക്കുന്ന ലക്ഷ്യത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുകയും മരണം മറികടക്കുകയും ചെയ്യാം.

ഐസിസിന്റെ മൂടുപടം, ലൈംഗികത, മനുഷ്യരുടെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും നിരാശയും നൽകുന്നു. ഐസിസിന്റെ മൂടുപടത്തിലൂടെ ജനനം, രോഗം, മരണം എന്നിവ വരുന്നു. ഐസിസിന്റെ മൂടുപടം നമ്മെ അജ്ഞത നിലനിർത്തുന്നു, അസൂയ, വിദ്വേഷം, രോഷം, ഭയം എന്നിവ വളർത്തുന്നു. മൂടുപടം ധരിക്കുന്നതോടെ കടുത്ത മോഹം, ഫാന്റസികൾ, കാപട്യം, വഞ്ചന, ഇച്ഛാശക്തിയുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ എന്നിവ വരുന്നു.

അതിനാൽ, അറിവിന്റെ ലോകത്ത് നിന്ന് നമ്മെ അകറ്റുന്ന മൂടുപടം കീറുന്നതിന് ലൈംഗികത നിരസിക്കുകയോ ഉപേക്ഷിക്കുകയോ അടിച്ചമർത്തുകയോ ചെയ്യണോ? ഒരാളുടെ ലൈംഗികതയെ നിരസിക്കുകയോ ഉപേക്ഷിക്കുകയോ അടിച്ചമർത്തുകയോ ചെയ്യുക എന്നത് അതിൽ നിന്ന് വളരുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നതാണ്. ഞങ്ങൾ മൂടുപടം ധരിക്കുന്നവരാണ് എന്ന വസ്തുത അത് നിഷേധിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ തടയണം; ലൈംഗികതയെ ത്യജിക്കുക എന്നത് ഒരാളുടെ കടമകളും ഉത്തരവാദിത്തവും നിരസിക്കുന്നതാണ്, ഒരാളുടെ ലൈംഗികതയെ അടിച്ചമർത്തുക എന്നത് ഒരു നുണ ശ്രമിക്കുന്നതും ലൈംഗികതയുടെ കടമകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠങ്ങളിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം പഠിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുക, ഐസിസ് കാണിക്കുന്ന രൂപങ്ങൾ മനസിലാക്കുക എന്നിവയാണ്. ഞങ്ങളെ അവളുടെ മൂടുപടത്തിലെ ചിത്രങ്ങളായും ജീവിതത്തിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് പാഠങ്ങളായും.

മൂടുപടം ധരിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കുക, എന്നാൽ അത് ധരിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ വസ്തുവാക്കരുത്. മൂടുപടത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുക, പക്ഷേ അതിന്റെ മെഷീനുകളിൽ കുടുങ്ങരുത്, അങ്ങനെ ഉദ്ദേശ്യത്തിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുകയും മൂടുപടത്തിന്റെ കവിതകളുമായി ലഹരിയിലാവുകയും ചെയ്യും. മൂടുപടത്തിന്റെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുക, മൂടുപടം പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള ഉപകരണമായി, എന്നാൽ ഉപകരണവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലവും. മൂടുപടം വലിച്ചുകീറാൻ കഴിയില്ല, അത് അഴിച്ചിരിക്കണം. അതിലൂടെ സ്ഥിരമായി നോക്കുന്നതിലൂടെ അത് മങ്ങുകയും അറിയുന്നവരുമായി അറിവുള്ളവരുടെ ഐക്യം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

മൂടുപടത്തിന്റെ ശക്തികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ അജ്ഞതയിൽ മനുഷ്യന്റെ സ്വാധീനങ്ങളുടെയും എന്റിറ്റികളുടെയും മനസ്സിൽ നിന്ന് മൂടുപടം സംരക്ഷിക്കുകയും ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ലൈംഗികതയുടെ മൂടുപടം മനസ്സിനെ അയാളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള അദൃശ്യ ശക്തികളുമായും സ്ഥാപനങ്ങളുമായും ബന്ധപ്പെടുന്നതിൽ നിന്നും തടയുന്നു, ഒപ്പം രാത്രിയിലെ പക്ഷികളെപ്പോലെ, അവന്റെ മനസ്സ് അവരുടെ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് എറിയുന്ന പ്രകാശത്താൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. ലൈംഗികതയുടെ മൂടുപടം പ്രകൃതിശക്തികളുടെ കേന്ദ്രവും കളിസ്ഥലവുമാണ്. അതിലൂടെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലൂടെ ദ്രവ്യത്തിന്റെ ഗ്രേഡുകളുടെ പ്രചരണം നടക്കുന്നു. ലൈംഗികതയുടെ മൂടുപടം ഉപയോഗിച്ച്, ആത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ മേഖലകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും അവളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തിന്റെയും പരിവർത്തനത്തിന്റെയും പ്രക്രിയകളെ പരിചയപ്പെടുകയും ചെയ്യാം.

ഐസിസിന്റെ മൂടുപടത്തിലൂടെ മാനവികതയുടെ വികാസത്തിൽ ഏഴ് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. നാലെണ്ണം കടന്നുപോയി, ഞങ്ങൾ അഞ്ചാമതാണ്, രണ്ടെണ്ണം ഇനിയും വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. നിരപരാധിത്വം, പ്രാരംഭം, തിരഞ്ഞെടുക്കൽ, ക്രൂശീകരണം, പരിവർത്തനം, ശുദ്ധീകരണം, പൂർണത എന്നിവയാണ് ഏഴ് ഘട്ടങ്ങൾ. ഈ ഏഴ് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ, പുനർജന്മ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാത്ത എല്ലാ ആത്മാക്കളും കടന്നുപോകണം. പ്രകടമായ ലോകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏഴ് ഘട്ടങ്ങളാണിവ, അവയുടെ പരിണാമ യാത്ര പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ അനുഭവം നേടുന്നതിനും മറികടക്കുന്നതിനും നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനും ദ്രവ്യത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്നതിനും ആത്മാക്കളെ ദ്രവ്യത്തിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നു.

രാശിചക്രത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളുടെ അർത്ഥം അറിയുന്നവർക്ക്, സൂചിപ്പിച്ച ഘട്ടങ്ങളോ ഡിഗ്രികളോ മനസിലാക്കുന്നതിനും, ഏഴ് എങ്ങനെ രാശിചക്രത്തിൽ പ്രയോഗിക്കണമെന്നും മനസിലാക്കണമെന്നും അറിയുന്നതിനും, ഏത് അടയാളങ്ങളാണ് അവയെന്ന് അറിയുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കും. ഐസിസിന്റെ മൂടുപടം ബാധകമാണ്. ൽ ചിത്രം 7, രാശിചക്രത്തെ അതിന്റെ പന്ത്രണ്ട് അടയാളങ്ങളോടെ അവയുടെ പതിവ് ക്രമത്തിൽ കാണിക്കുന്നു. ഐസിസിന്റെ മൂടുപടം പ്രത്യക്ഷപ്പെടാത്ത ലോകത്തിലെ ജെമിനി (♊︎) എന്ന ചിഹ്നത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് അതിന്റെ അമാനുഷിക മേഖലയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു, പ്രകടമായ ലോകത്തിന്റെ ആദ്യ ചിഹ്നം, കാൻസർ (♋︎), ശ്വാസം, ആത്മീയ ലോകത്തിലൂടെ ആദ്യമായി പ്രകടമായത്, ലിയോ, (♌︎), ജീവൻ എന്ന ചിഹ്നത്തിന്റെ ആത്മീയ ദ്രവ്യത്തിലൂടെ. കന്യക (♍︎), ഫോം എന്നിവയുടെ ചിഹ്നത്താൽ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ജ്യോതിഷ ലോകത്തിലൂടെ അതിന്റെ ഇറക്കത്തിൽ കടുപ്പവും ഭാരവും ആയിത്തീർന്ന ഇത് ഒടുവിൽ ലിബ്ര (♎︎), ലൈംഗികത എന്ന ചിഹ്നത്തിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന സ്ഥാനത്തെത്തുന്നു. സ്കോർപിയോ (♏︎), ആഗ്രഹം എന്ന ചിഹ്നത്തിലൂടെ അത് അതിന്റെ പരിണാമ ചാപത്തിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് തിരിയുന്നു. sagittary (♐︎), ചിന്ത; കാപ്രിക്കോൺ (♑︎), വ്യക്തിത്വം; എല്ലാ വ്യക്തിപരമായ പരിശ്രമത്തിന്റെയും വ്യക്തിഗത കടമയുടെയും അവസാനമുണ്ട്. വെളിപ്പെടുത്താത്തതിലേക്ക് വീണ്ടും കടന്നുപോകുന്നത് അതേ ഘട്ടത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നു, പക്ഷേ അക്വേറിയസ് (♒︎) എന്ന ചിഹ്നത്തിൽ ആരംഭിച്ച വിമാനത്തിന്റെ എതിർ അറ്റത്ത് ആത്മാവ്.

♈︎ ♉︎ ♊︎ ♋︎ ♌︎ ♍︎ ♎︎ ♏︎ ♐︎ ♑︎ ♒︎ ♓︎
സങ്കൽപ്പിക്കുക 7.

ഐസിസിന്റെ മൂടുപടം ഉയർന്നതും ആത്മീയവും താഴ്ന്നതും ഇന്ദ്രിയവുമായ ലോകങ്ങളിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത് ജെമിനി (,), പദാർത്ഥം, ഏകതാനമായ പ്രൈമോർഡിയൽ മൂലകം, അവിടെ സുരക്ഷിതമായി ഉറപ്പിക്കുകയും അതിന്റെ സ്വീപ്പിൽ താഴേക്ക് പോകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഐസിസിന് മർത്യമായ ഒരു കണ്ണും കാണാൻ കഴിയില്ല, കാരണം മർത്യമായ കണ്ണുകൾക്ക് പ്രകടമായതിനപ്പുറം മണ്ഡലത്തിലേക്ക് തുളച്ചുകയറാനാവില്ല; എന്നാൽ ഒരു ആത്മാവ് ഏഴ് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ, അക്വേറിയസ് (♒︎) ന്റെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന്, ആത്മാവ് ഐസിസിനെ ജെമിനി (♊︎) യിൽ ഉള്ളതുപോലെ മനസ്സിലാക്കുന്നു, കുറ്റമറ്റ, നിർമ്മല, നിരപരാധിയാണ്.

ഏഴ് ഘട്ടങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അടയാളങ്ങളാൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. കാൻസർ (♋︎), ശ്വാസം, എല്ലാ ആത്മാക്കളും പങ്കെടുക്കേണ്ടതോ ഭ world തിക ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതോ ആയ ഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ബിരുദം; നിഷ്‌കളങ്കതയുടെ ഘട്ടമായ വഞ്ചനയോ അശുദ്ധിയോ തൊടാത്ത ലോകമാണിത്. അവിടെ അഹം അതിന്റെ ആത്മീയവും ദൈവസമാനവുമായ അവസ്ഥയിലാണ്, സാർവത്രിക നിയമത്തിന് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും അത് ശ്വസിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് ആത്മീയ കാര്യം, ജീവിതം, അടുത്ത ഘട്ടത്തിലോ ബിരുദത്തിലോ ലിയോ (♌︎), അതുപോലെ തന്നെ മൂടുപടത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ, ആത്മാവ് ദ്രവ്യമായി രൂപപ്പെടുന്നു.

സ്പിരിറ്റ്-മെറ്ററായി ജീവിതം ലൈംഗികതയുടെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇരട്ട-ലിംഗമാണ്. ഇനിപ്പറയുന്ന ചിഹ്നത്തിൽ, കന്നി (♍︎), രൂപം, അവ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു, ഇരട്ടയായിരുന്ന ശരീരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അവരുടെ ലൈംഗികതയിൽ വേറിട്ടുനിൽക്കുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ ശാരീരിക രൂപം എടുക്കുന്നു, മനസ്സ് അവതരിക്കുന്നു. തുടർന്ന് ക്രൂശീകരണത്തിന്റെ ഘട്ടമോ ബിരുദമോ ആരംഭിക്കുന്നു, അതിൽ എല്ലാ മതത്തിന്റെയും രക്ഷകർ സഹിച്ചുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന എല്ലാ സങ്കടങ്ങളിലൂടെയും അഹം കടന്നുപോകുന്നു. ശാരീരിക ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ പാഠങ്ങളും പഠിക്കുന്ന സന്തുലിതാവസ്ഥയുടെയും സന്തുലിതാവസ്ഥയുടെയും അടയാളമാണിത്: ലൈംഗിക ശരീരത്തിൽ അവതരിച്ച അത് ലൈംഗികതയ്ക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ പാഠങ്ങളും പഠിക്കുന്നു. എല്ലാ അവതാരങ്ങളിലൂടെയും അത് എല്ലാ കുടുംബബന്ധങ്ങളുടെയും കടമകളെ പ്രകടനത്തിലൂടെ മനസിലാക്കുന്നു, മാത്രമല്ല ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ അവതരിക്കുമ്പോഴും മറ്റെല്ലാ ഡിഗ്രികളിലൂടെയും കടന്നുപോകണം. മാനവികതയുടെ ഭ bodies തികശരീരങ്ങൾ ഈ അളവിൽ മാത്രമാണ്, എന്നാൽ ഒരു വംശമെന്ന നിലയിൽ മാനവികത അടുത്ത ചിഹ്നത്തിലാണ്, സ്കോർപിയോ (♏︎), ആഗ്രഹം, പരിവർത്തനത്തിന്റെ അളവ്. ഈ ചിഹ്നത്തിൽ അഹം പൂർണ്ണമായും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് (♎︎) ആഗ്രഹങ്ങളെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉയർന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യണം. ഭ physical തിക രൂപത്തിനകത്തും പുറകിലും നിൽക്കുന്ന ആന്തരിക രൂപങ്ങളും ശക്തികളും അതിന്റെ തലം നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, എല്ലാ അഭിനിവേശങ്ങളും മോഹങ്ങളും പരിവർത്തനം ചെയ്യേണ്ട ചിഹ്നവും ബിരുദവുമാണ് ഇത്.

അടുത്ത ബിരുദം, അതിൽ ആഗ്രഹ-രൂപങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് ചിന്തയിലൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, (). അപ്പോൾ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രവാഹങ്ങളും ശക്തികളും ചിന്തയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുകയും നയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു, അവസാന മനുഷ്യ ഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള അഭിലാഷത്തിലൂടെ, മനുഷ്യൻ അമർത്യനായിത്തീരുന്നു. അവസാനത്തെയും ഏഴാമത്തെയും ഘട്ടം പൂർണതയാണ്, കാപ്രിക്കോൺ (♑︎) ചിഹ്നത്തിൽ, വ്യക്തിത്വം; അതിൽ എല്ലാ കാമം, കോപം, മായ, അസൂയ, അസംഖ്യം ദു ices ഖങ്ങൾ എന്നിവ മറികടന്ന്, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയചിന്തകളുടെയും മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിച്ച് ശുദ്ധീകരിച്ച്, അധിവസിക്കുന്ന ദിവ്യത്വം തിരിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം, മർത്യൻ അമർത്യതയെ ധരിപ്പിക്കുന്നു. ഐസിസിന്റെ മൂടുപടത്തിന്റെ എല്ലാ ഉപയോഗങ്ങളും ഉദ്ദേശ്യങ്ങളും അപ്പോൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു, മൂടുപടത്തിന്റെ താഴത്തെ മടക്കുകളിൽ ഇപ്പോഴും അവരുടെ അജ്ഞതയിൽ പൊരുതുന്ന എല്ലാവർക്കും അനശ്വര സഹായം നൽകുന്നു.


[2] കാണുക വാക്ക്, വാല്യം. 2, No. 1, “ലൈംഗികത.”