വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ

ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളെ പോഷിപ്പിക്കുന്നു, ഭക്ഷണം മഴയിലൂടെ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നു, ത്യാഗത്തിൽ നിന്ന് മഴ വരുന്നു, ത്യാഗം പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ചെയ്യുന്നു. പ്രവൃത്തി പരമമായ ആത്മാവിൽ നിന്നാണെന്ന് അറിയുക; അതുകൊണ്ട്‌ സർവ്വവ്യാപിയായ ആത്മാവും യാഗത്തിൽ എല്ലായ്‌പ്പോഴും സന്നിഹിതനാകുന്നു.

Ha ഭഗവദ്ഗീത.

ദി

WORD

വാല്യം. 1 മാർച്ച്, 1905. നമ്പർ 6

പകർപ്പവകാശം, XXX, HW PERCIVAL മുഖേന.

ഭക്ഷണം

ഭക്ഷണം ദാർശനിക അന്വേഷണത്തിന്റെ വിഷയമാകാൻ പറ്റിയ ഇടമായിരിക്കരുത്. ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും ഒരുമിച്ച് നിർത്താൻ ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം വാങ്ങാൻ ആവശ്യമായ പണം സമ്പാദിക്കാനായി ചിലർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം അധ്വാനത്തിൽ ചെലവഴിക്കുന്നു. മറ്റുചിലർ കൂടുതൽ അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവർ എന്താണ് കഴിക്കേണ്ടത്, അത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണം, അത് അവരെയും അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ അണ്ണാക്കുകളെയും എങ്ങനെ പ്രസാദിപ്പിക്കും എന്ന് ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു. അവരുടെ ശരീരത്തെ പോറ്റുന്നതിനായി ഒരു ജീവിതകാലം ചെലവഴിച്ചതിന് ശേഷം, എല്ലാവരും ഒരേ വിധി നേരിടുന്നു, അവർ മരിക്കുന്നു, അവരെ മാറ്റിനിർത്തുന്നു. കഠിനമായ തൊഴിലാളിയും സംസ്കാരത്തിന്റെ മനുഷ്യനും, വിയർപ്പ് കട തൊഴിലാളിയും ഫാഷന്റെ സ്ത്രീയും, കശാപ്പുകാരനും പട്ടാളക്കാരനും, സേവകനും യജമാനനും, പുരോഹിതനും പാവയും എല്ലാം മരിക്കണം. സ്വന്തം ശരീരത്തെ ലളിതമായ bs ഷധസസ്യങ്ങളിലും വേരുകളിലും, ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണത്തിലും സമ്പന്നമായ വഴികളിലൂടെയും പോറ്റിയ ശേഷം, അവരുടെ ശരീരം ഭൂമിയിലെ മൃഗങ്ങൾക്കും കീടങ്ങൾക്കും, കടലിലെ മത്സ്യങ്ങൾ, വായുവിലെ പക്ഷികൾ, ജ്വാല തീ.

അവളുടെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും പ്രകൃതി ബോധമുള്ളതാണ്. രൂപങ്ങളിലൂടെയും ശരീരങ്ങളിലൂടെയും അവൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. ഓരോ രാജ്യവും ചുവടെയുള്ള പരിണാമം സംഗ്രഹിക്കുന്നതിനും മുകളിലുള്ള രാജ്യം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിനും അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാകുന്നതിനും ശരീരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ പരസ്പരാശ്രിത ഭാഗങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ്. ഓരോ ഭാഗത്തിനും ഇരട്ട ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്, ചുവടെയുള്ളവയെ അറിയിക്കുന്ന ഒരു തത്വമായിരിക്കണം, അതിന് മുകളിലുള്ള ശരീരത്തിന് ഭക്ഷണമായിരിക്കണം.

ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ധാതു മുതൽ ഉയർന്ന ബുദ്ധി വരെ എല്ലാത്തരം ശരീരങ്ങളുടെയും രൂപവത്കരണത്തിനും പ്രവർത്തനത്തിനും തുടർച്ചയ്ക്കും ആവശ്യമായ പോഷണം അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുവാണ് ഭക്ഷണം. ഈ പോഷണം അല്ലെങ്കിൽ പദാർത്ഥം മൂലകശക്തികളിൽ നിന്ന് കോൺക്രീറ്റ് രൂപങ്ങളിലേക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും വ്യാപിക്കുകയും പിന്നീട് ഘടനയിലേക്കും ജൈവവസ്തുക്കളിലേക്കും വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഇവ ബുദ്ധിശക്തിയുടെയും ശക്തിയുടെയും ശരീരങ്ങളായി പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ. അങ്ങനെ പ്രപഞ്ചം മൊത്തത്തിൽ നിരന്തരം സ്വയം ആഹാരം നൽകുന്നു.

ഭക്ഷണത്തിലൂടെ മനുഷ്യർ ശരീരങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച് ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നു. ഭക്ഷണത്തിലൂടെ അവർ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നു. ഭക്ഷണത്തിലൂടെ അവർ ലോകം വിടുന്നു. പുന rest സ്ഥാപനത്തിന്റെയും നഷ്ടപരിഹാരത്തിന്റെയും നിയമത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല, അതിലൂടെ പ്രകൃതി അവളുടെ രാജ്യങ്ങളിലൂടെ തുടർച്ചയായി പ്രചരിക്കുന്നു, അതിൽ നിന്ന് എടുത്തതും എന്നാൽ വിശ്വസിച്ചതുമായ ഓരോന്നിലേക്കും മടങ്ങുന്നു.

ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളുടെ ശരിയായ ഉപയോഗത്തിലൂടെ രൂപപ്പെടുകയും അവയുടെ വളർച്ചയുടെ ചാക്രിക പരിണാമം തുടരുകയും ചെയ്യുക. ഭക്ഷണത്തിന്റെ അനുചിതമായ ഉപയോഗത്തിലൂടെ ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരം രോഗബാധിതനാകുകയും മരണത്തിന്റെ പിന്തിരിപ്പൻ ചക്രത്തിൽ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യും.

അഗ്നി, വായു, ജലം, ഭൂമി എന്നിവയാണ് മൂലകങ്ങൾ, നിഗൂ elements ഘടകങ്ങൾ, ഇവ ഭൂമിയുടെ ഖര കോൺക്രീറ്റ് പാറയിലേക്കും ധാതുക്കളിലേക്കും സംയോജിപ്പിച്ച് ചുരുങ്ങുന്നു. ഭൂമി പച്ചക്കറിയുടെ ഭക്ഷണമാണ്. ചെടി അതിന്റെ വേരുകളെ പാറയിലൂടെ അടിക്കുന്നു, ജീവിത തത്ത്വത്താൽ അത് പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് പുതിയ ഘടന കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജീവൻ സസ്യത്തെ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും സ്വയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് വളരുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു. സഹജവാസനയും ആഗ്രഹവും വഴി നയിക്കപ്പെടുന്ന ഈ മൃഗം ഭൂമിയെയും പച്ചക്കറിയെയും മറ്റ് മൃഗങ്ങളെയും ഭക്ഷണമായി എടുക്കുന്നു. ഭൂമിയിൽ നിന്നും സസ്യത്തിന്റെ ലളിതമായ ഘടനയിൽ നിന്നും മൃഗങ്ങൾ അതിന്റെ സങ്കീർണ്ണമായ അവയവങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നു. മൃഗം, ചെടി, ഭൂമി, മൂലകങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം മനുഷ്യന് ഭക്ഷണമായി വർത്തിക്കുന്നു, ചിന്തകൻ.

ഭക്ഷണം രണ്ട് തരത്തിലാണ്. ഭ food തിക ഭക്ഷണം ഭൂമി, സസ്യങ്ങൾ, മൃഗങ്ങൾ എന്നിവയാണ്. ആത്മീയ ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നത് സാർവത്രിക ബുദ്ധിപരമായ ഉറവിടത്തിൽ നിന്നാണ്, അത് അതിന്റെ നിലനിൽപ്പിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ആത്മീയവും ശാരീരികവും തമ്മിലുള്ള ശ്രദ്ധയും മധ്യസ്ഥനുമാണ് മനുഷ്യൻ. മനുഷ്യനിലൂടെ ആത്മീയവും ശാരീരികവും തമ്മിലുള്ള നിരന്തരമായ രക്തചംക്രമണം തുടരുന്നു. മൂലകങ്ങൾ, പാറകൾ, സസ്യങ്ങൾ, ഉരഗങ്ങൾ, മത്സ്യങ്ങൾ, പക്ഷികൾ, മൃഗങ്ങൾ, മനുഷ്യർ, ശക്തികൾ, ദേവന്മാർ എന്നിവയെല്ലാം പരസ്പരം പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിന് സംഭാവന ചെയ്യുന്നു.

ഒരു ലെംനിസ്കേറ്റ് മനുഷ്യന്റെ രീതിക്ക് ശേഷം ശാരീരികവും ആത്മീയവുമായ ഭക്ഷണം പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. തന്റെ ചിന്തകളിലൂടെ മനുഷ്യൻ ആത്മീയ ഭക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഭ physical തിക ലോകത്തേക്ക് കൈമാറുന്നു. അവന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ ശാരീരിക ഭക്ഷണം സ്വീകരിക്കുന്നു, അതിൽ നിന്ന് സത്ത വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നു, അവന്റെ ചിന്തയിലൂടെ അത് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി ആത്മീയ ലോകത്തേക്ക് ഉയർത്താം.

മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും നല്ല അധ്യാപകരിൽ ഒരാളാണ് ഭക്ഷണം. ഭക്ഷണത്തിന്റെ അഭാവം അറിവില്ലാത്തവരെയും മടിയന്മാരെയും ജോലിയുടെ ആദ്യ പാഠം പഠിപ്പിക്കുന്നു. അമിതമായി ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ വേദനയ്ക്കും രോഗത്തിനും കാരണമാകുമെന്ന് എപ്പിക്യൂറിനോടും ആഹ്ലാദത്തോടും ഭക്ഷണം തെളിയിക്കുന്നു; അതിനാൽ അവൻ ആത്മനിയന്ത്രണം പഠിക്കുന്നു. ഭക്ഷണം ഒരു നിഗൂ ess സത്തയാണ്. നമ്മുടെ കാലത്തെ മനുഷ്യർക്ക് ഇത് ദൃശ്യമാകണമെന്നില്ല, എന്നാൽ ഭാവിയിൽ മനുഷ്യൻ ഈ വസ്തുത കാണുകയും വിലമതിക്കുകയും ഒരു ഭക്ഷണത്തെ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും, അത് തന്റെ ശരീരത്തെ ഉയർന്ന ക്രമത്തിലേക്ക് മാറ്റും. അവൻ ഇപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നതിന്റെ കാരണം, അവൻ വിശപ്പ് നിയന്ത്രിക്കാത്തതും, സഹമനുഷ്യരെ സേവിക്കാത്തതും, ദേവൻ തന്നിൽത്തന്നെ പ്രതിഫലിക്കാത്തതും ആണ്.

ശാന്ത ചിന്താഗതിക്കാരനായ മനുഷ്യനെ ചക്രങ്ങളുടെയും നീതിയുടെയും പാഠം ഭക്ഷണം പഠിപ്പിക്കുന്നു. അവളുടെ ചില ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ‌ പ്രകൃതിയിൽ‌ നിന്നും എടുക്കാമെന്ന് അയാൾ‌ കാണുന്നു, പക്ഷേ അവൾ‌ക്ക് അവളുടെ ചാക്രിക മാറ്റങ്ങൾ‌ ആവശ്യപ്പെടുകയും നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നീതി നിയമം പാലിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ ജ്ഞാനിയാകുകയും താഴ്‌ന്നവരെ ഉയർന്ന രൂപങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് ആത്മീയ ലോകത്തേക്ക് പ്രവേശനം നേടുകയും അതിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു.

പ്രപഞ്ചം ഭക്ഷണമാണ്. പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ സ്വയം ആഹാരം നൽകുന്നു. താഴെയുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും ഭക്ഷണം മനുഷ്യൻ തന്റെ ശരീരത്തിൽ പടുത്തുയർത്തുകയും ധ്യാനസമയത്ത് തന്റെ ആത്മീയ ഭക്ഷണത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പരിണാമത്തിന്റെ ക്രമം തുടരണമെങ്കിൽ, അവൻ തന്നേക്കാൾ ഉയർന്ന അസ്തിത്വത്തിനായി ഒരു ശരീരം നൽകണം. ഈ അസ്തിത്വത്തിന് അതിന്റെ വേരുകൾ സ്വന്തം ജന്തുശരീരത്തിൽ ഉണ്ട്, മാത്രമല്ല മനുഷ്യന്റെ അന്തർലീനമായ ബുദ്ധിപരമായ ആത്മീയ ഭാഗവുമാണ്. അത് അവന്റെ ദൈവമാണ്. മനുഷ്യന് തന്റെ ദൈവത്തെ നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഭക്ഷണം മാന്യമായ ചിന്തകളും പ്രവൃത്തികളും അഭിലാഷങ്ങളും ജീവിതത്തിലെ ധ്യാനങ്ങളും ചേർന്നതാണ്. ആത്മാവിന്റെ ദൈവത്തെപ്പോലുള്ള ശരീരം രൂപം കൊള്ളുന്ന ഭക്ഷണമാണിത്. ഒരു ദിവ്യവും ബുദ്ധിപരവുമായ തത്ത്വം പ്രവർത്തിക്കാവുന്ന ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ശരീരം ആത്മാവാണ്.