പുരുഷനും സ്ത്രീയും കുട്ടിയും


ഹരോൾഡ് ഡബ്ല്യൂ. പെർസിവൽ
ഒരു ചെറിയ വിവരണം
ലളിതമായി എഴുതപ്പെട്ട ഈ അസാമാന്യ പുസ്തകം നൂറ്റാണ്ടുകളായി മർമ്മപ്രധാനമായ ചതുരങ്ങളിലെ വിസ്തകൾ തുറക്കുന്നു. ആത്മീയമായ പുനർജന്മത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യ പടി ഇതാണെന്ന് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ജനനം ജനനത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും മൃതശരീരങ്ങളായി മാറുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും. ഇവിടെയും, നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വം മനസിലാക്കാം-ശരീരത്തിലെ ബോധമുള്ള മനസ്സ്-എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഹബ്നോട്ടിക് സ്കെൾ തകർക്കാൻ കഴിയുക? നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ചിന്തയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു, മനുഷ്യന്റെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ചും ആത്യന്തിക വിധിയെക്കുറിച്ചും മനുഷ്യൻ അന്ധകാരത്തിലാണ്. ഒരു പുതിയ, വളരുന്ന ശരീരത്തിന്റെ ആദ്യകാല ജീവിതത്തിൽ, ബോധപൂർവ ചിന്താശൂന്യമായ ചിന്തകൾ, ചിന്തകൾ, ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്നിവയിൽ മാനസിക സമ്മർദ്ദം സൃഷ്ടിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. അതിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്വാധീനിച്ചുവരുന്നു, ക്രമേണ അതിൻറെ ശരീരം പൂർണമായി തിരിച്ചറിയുകയും അതിന്റെ യഥാർത്ഥ നിത്യസത്തയുമായി ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. മരണമടയാത്ത, മരിക്കുന്ന സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ ധാരണയുള്ളവൻ, പലപ്പോഴും കോസ്മോസിൽ അതിന്റെ ശരിയായ സ്ഥാനം കണ്ടെത്താനുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു. പുരുഷനും സ്ത്രീയും കുട്ടിയും സ്വയം കണ്ടെത്തൽ എങ്ങനെ ആ അവസരം ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് കാണിച്ചുതരുന്നു!പുരുഷനും സ്ത്രീയും കുട്ടിയും വായിക്കുക


പീഡിയെഫ്
എച്ച്ടിഎംഎൽ


ഇബുക്ക്


ഓർഡർ
"ഈ പ്രസ്താവനകൾ ആകർഷണീയമായ പ്രതീക്ഷകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതല്ല. നിങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന, ശാരീരികവും, ഫിസിയോളജിക്കൽ, ബയോളജിക്കൽ, മനഃശാസ്ത്രപരവുമായ തെളിവുകൾ എന്നിവയാൽ, അവർക്ക് നിങ്ങൾ, പരിശോധിക്കുക, പരിഗണിക്കുക, വിലയിരുത്തുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതെന്തും ചെയ്യുക. "HW പെർസിവൽ