വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ

ദി

WORD

വാല്യം. 12 ഒക്ടോബർ, 1910. നമ്പർ 1

പകർപ്പവകാശം, XXX, HW PERCIVAL മുഖേന.

അന്തരീക്ഷം

ഓരോ മൂർത്തമായ ശാരീരിക പ്രകടനത്തിന് മുമ്പും, സമയത്തും, ശേഷവും ഒരു അന്തരീക്ഷമുണ്ട്. ഒരു മണൽത്തരി മുതൽ ഭൂമി വരെ, ഒരു ലൈക്കൺ മുതൽ ഒരു ഭീമൻ കരുവേലകം വരെ, അനിമൽകുല മുതൽ മനുഷ്യൻ വരെ, ഓരോ ഭൗതിക ശരീരവും അതിന്റെ പ്രത്യേക അന്തരീക്ഷത്തിൽ അസ്തിത്വം പ്രാപിക്കുകയും അതിന്റെ ഘടന നിലനിർത്തുകയും ഒടുവിൽ അതിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ലയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഗ്രീക്ക്, ആറ്റ്മോസ്, നീരാവി, സ്പൈറ, ഗോളം എന്നിവയിൽ നിന്നാണ് ഈ വാക്ക് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്. ഭൂമിയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള വായുവിനെയും രണ്ടാമതായി ചുറ്റുമുള്ള മൂലകത്തെയോ സ്വാധീനത്തെയോ സാമൂഹികമോ ധാർമ്മികമോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണിത്, ഇതിനുള്ള പരിസ്ഥിതി മറ്റൊരു പദമാണ്. ഈ അർത്ഥങ്ങൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ പദത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ ഇതിനുപുറമെ ഇതിന് ആഴമേറിയ പ്രാധാന്യവും വിപുലമായ പ്രയോഗവും ഉണ്ട്. പരിമിതമായ ശാരീരിക ഇറക്കുമതിക്ക് പുറമേ, അന്തരീക്ഷത്തിന് കൂടുതൽ ശാരീരിക സ്വാധീനവും ഉപയോഗവുമുണ്ടെന്ന് അറിയണം, കൂടാതെ ഒരു മാനസിക അന്തരീക്ഷം, ഒരു മാനസിക അന്തരീക്ഷം, ആത്മീയ അന്തരീക്ഷം എന്നിവയുമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം.

എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അണുക്കൾ വെള്ളത്തിലോ ഭൂമിയിലോ ഉണ്ടാകുന്നതിനുമുമ്പ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ സസ്പെൻഷനിലാണ്. എല്ലാ ഭ physical തിക വസ്തുക്കൾക്കും ആവശ്യമായ ജീവിതം വായുവിലൂടെ ഒഴുകുന്നു. അന്തരീക്ഷം ഭൂമിയുടെയും ഭൂമിയുടെയും രൂപങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നൽകുന്നു. അന്തരീക്ഷം സമുദ്രങ്ങൾക്കും തടാകങ്ങൾക്കും നദികൾക്കും മലഞ്ചെരുവുകൾക്കും ജീവൻ നൽകുന്നു. അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വനങ്ങൾ, സസ്യങ്ങൾ, മൃഗങ്ങൾ എന്നിവയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ജീവൻ വരുന്നു, മനുഷ്യർ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ജീവൻ പ്രാപിക്കുന്നു. അന്തരീക്ഷം പ്രകാശവും ശബ്ദവും ചൂടും തണുപ്പും ഭൂമിയുടെ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും കൈമാറുന്നു. അതിനുള്ളിൽ കാറ്റ് വീശുന്നു, മഴ പെയ്യുന്നു, മേഘങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നു, മിന്നൽപ്പിണരുകൾ, കൊടുങ്കാറ്റുകൾ വീശുന്നു, നിറങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു, അതിനുള്ളിൽ പ്രകൃതിയുടെ എല്ലാ പ്രതിഭാസങ്ങളും നടക്കുന്നു. അന്തരീക്ഷത്തിനുള്ളിൽ ജീവിതവും മരണവുമുണ്ട്.

ഓരോ വസ്തുവിനും അതിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ട്. അതിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിനുള്ളിൽ ഓരോ വസ്തുവിന്റെയും സവിശേഷതകൾ നടക്കുന്നു. വസ്തുവിനെ അതിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വിച്ഛേദിക്കുകയോ അടയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുക, അതിന്റെ ജീവൻ അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കും, അതിന്റെ രൂപം വിഘടിക്കും, അതിന്റെ കണികകൾ വേർപെടുത്തും, അസ്തിത്വം ഇല്ലാതാകും. ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അടച്ചുപൂട്ടാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, മരങ്ങളും ചെടികളും മരിക്കുകയും ഭക്ഷണം ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ വെള്ളം കുടിക്കാൻ യോഗ്യമല്ല, മൃഗങ്ങൾക്കും മനുഷ്യർക്കും ശ്വസിക്കാൻ കഴിയാതെ അവർ മരിക്കും.

ഭൂമിയുടെ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉള്ളതിനാൽ, ഭൂമി ശ്വസിക്കുകയും ജീവിക്കുകയും, അതിന്റെ രൂപം നിലനിർത്തുകയും അതിന്റെ അസ്തിത്വം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നതുപോലെ, ഒരു ശിശുവായി മനുഷ്യൻ ജനിക്കുകയും, അവൻ വളരുകയും തന്റെ അസ്തിത്വം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന അന്തരീക്ഷം അവിടെയുണ്ട്. . അവന്റെ അന്തരീക്ഷമാണ് മനുഷ്യൻ ആദ്യം എടുക്കുന്നത്, അവസാനമായി ഒരു ശാരീരിക ജീവിയെന്ന നിലയിൽ അവൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. മനുഷ്യന്റെ അന്തരീക്ഷം അനിശ്ചിതവും അനിശ്ചിതവുമായ അളവല്ല, അതിന് കൃത്യമായ രൂപരേഖയും ഗുണങ്ങളുമുണ്ട്. ഇത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യമാകാം, അത് മനസ്സിന് അറിയാം. മനുഷ്യന്റെ അന്തരീക്ഷം മൂടൽമഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ നീരാവി എന്നിവയുടെ കുഴപ്പമില്ലാത്ത പിണ്ഡം പോലെയാകണമെന്നില്ല. മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്ന ജീവികളുടെ അന്തരീക്ഷം, അവയുടെ പ്രത്യേക അതിരുകളുണ്ട്, അവ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് നിശ്ചിത ബോണ്ടുകൾ, പ്രത്യേക രൂപകൽപ്പന, നിയമം അനുസരിച്ച്.

തന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഭൗതിക മനുഷ്യൻ അതിന്റെ ഗർഭാവസ്ഥയിലുള്ള ഗര്ഭപിണ്ഡത്തെ അതിന്റെ അമ്നിയനിലും കോറിയോണിലും വലയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം പരിപാലിക്കുന്ന പോഷണത്തിന്റെ മുക്കാൽ ഭാഗവും ശ്വസനത്തിലൂടെ എടുക്കുന്നു. അവന്റെ ശ്വാസം ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന വാതകത്തിന്റെ അളവ് മാത്രമല്ല. ഗര്ഭപിണ്ഡം രക്തപ്രവാഹത്തിൽ നിന്ന് ഗര്ഭപാത്രത്തിലൂടെയും മറുപിള്ളയിലൂടെയും കുടലിലൂടെ പോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ, ശാരീരികവും മാനസികവുമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഭ body തിക ശരീരം പോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു നിശ്ചിത ചാനലാണ് ശ്വാസം.

മനുഷ്യന്റെ ഭൗതിക അന്തരീക്ഷം അനന്തവും അദൃശ്യവുമായ ഭ physical തിക കണങ്ങളാൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അവ ശ്വസനത്തിലൂടെയും ചർമ്മത്തിന്റെ സുഷിരങ്ങളിലൂടെയും ഭ body തിക ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നു. ശ്വസനത്തിലൂടെ എടുക്കുന്ന ഭ physical തിക കണികകൾ ശരീരവുമായി സംയോജിച്ച് അതിന്റെ ഘടന നിലനിർത്തുന്നു. ഈ ഭ physical തിക കണങ്ങളെ ശ്വസനം വഴി രക്തചംക്രമണം നടത്തുന്നു. അവർ ഭ man തിക മനുഷ്യനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ളതിനാൽ അവന്റെ ശാരീരിക അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഒരു ഭൗതിക അന്തരീക്ഷം ദുർഗന്ധത്തിനും ധൂപവർഗ്ഗത്തിനും ഇരയാകുകയും ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഇത് ശാരീരിക ശരീരത്തിന്റെ സ്വഭാവവും ഗുണവുമാണ്.

ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഭൗതിക അന്തരീക്ഷം കാണാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ ഒരു കിരണത്താൽ ദൃശ്യമാകുന്ന ഒരു മുറിയിലെ അസംഖ്യം കണങ്ങളായി കാണപ്പെടും. ഇവ ശരീരത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയോ ചുഴലിക്കാറ്റോ ആയി കാണപ്പെടും, എല്ലാം അവന്റെ ശ്വാസത്താൽ ചലിക്കപ്പെടുന്നു. പുറത്തേക്കിറങ്ങാനും, ചുറ്റിക്കറങ്ങാനും, അവന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് മടങ്ങാനും, അത് പോകുന്നിടത്തെല്ലാം അത് പിന്തുടരുകയും അത് സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന മറ്റ് ഭൗതിക അന്തരീക്ഷങ്ങളുടെ കണങ്ങളെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും, അതിന്റെ ശക്തിയും അത് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഭ physical തിക അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ സാധ്യതയും അനുസരിച്ച്. . ശാരീരിക അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ സമ്പർക്കം അല്ലെങ്കിൽ ലയനം വഴി പകർച്ചവ്യാധികൾ പടരുകയും ശാരീരിക അണുബാധകൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഒരാളുടെ ഭ body തിക ശരീരം ശാരീരിക പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്ന് അകന്നുപോകാതെ അകത്തും പുറത്തും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെയും ഭയം വളർത്താൻ വിസമ്മതിക്കുന്നതിലൂടെയും ഒരാളുടെ ആരോഗ്യത്തിലും പ്രതിരോധശേഷിയിലും ഉള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തിലൂടെയും പ്രതിരോധിക്കപ്പെടാം.

മനുഷ്യന്റെ മാനസിക അന്തരീക്ഷം അവന്റെ ശാരീരിക അന്തരീക്ഷത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ്. മാനസിക അന്തരീക്ഷം ശാരീരികത്തേക്കാൾ ശക്തവും ശക്തവുമാണ്. മാനസിക മനുഷ്യൻ ഇതുവരെ രൂപപ്പെട്ടിട്ടില്ല, എന്നാൽ ഭ physical തിക മനുഷ്യന്റെ ജ്യോതിഷ രൂപമാണ് ശരീരത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. അസ്ട്രൽ ഫോം ബോഡിയെ കേന്ദ്രമാക്കി, മാനസിക അന്തരീക്ഷം അതിനെ ചുറ്റുന്നു, ഭൗതികശക്തി അതിന്റെ ശക്തിക്ക് ആനുപാതികമാണ്. ഇത് കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് സുതാര്യമായ നീരാവി അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളമായി കാണപ്പെടും. ഭൗതിക അന്തരീക്ഷം അതിനകത്ത് കഷണങ്ങളായി അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ അവശിഷ്ടങ്ങളായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ഒരു മനുഷ്യന്റെ മാനസിക അന്തരീക്ഷത്തെ ഒരു ഗോളാകൃതിയിലുള്ള സമുദ്രവുമായി ഉപമിക്കാം, ചൂടുള്ളതും തണുത്തതുമായ പ്രവാഹങ്ങൾ, തിരമാലകളും അനിയന്ത്രിതമായ ചലനങ്ങളും, ചുഴലിക്കാറ്റുകളും എഡ്ഡികളും, ഡ്രിഫ്റ്റും ഏറ്റെടുക്കലും, വേലിയേറ്റത്തിന്റെ ഉയർച്ചയും വീഴ്ചയും. മനുഷ്യന്റെ മാനസിക അന്തരീക്ഷം ഭൗതിക ശരീരത്തിനെതിരെ ജ്യോതിഷ രൂപത്തിലുള്ള ശരീരത്തോടൊപ്പം അടിക്കുന്നു, സമുദ്രം കരയെ തല്ലുന്നതുപോലെ. മാനസിക അന്തരീക്ഷം ഭ body തിക ശരീരത്തിനും ചുറ്റുമുള്ള സംവേദനാത്മക ശരീരത്തിനും ചുറ്റും ഉയർന്നുവരുന്നു. വികാരങ്ങൾ, മോഹങ്ങൾ, അഭിനിവേശം എന്നിവ വേലിയേറ്റത്തിന്റെ ഉയർച്ചയും വീഴ്ചയും പോലുള്ള നഗ്നമായ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നഗ്നമായ മണലുകൾക്കെതിരായ വെള്ളം നുരയെ നശിപ്പിക്കുന്നതും പാഴാക്കുന്നതും പോലെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും അതിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു അണ്ടർഡോ അല്ലെങ്കിൽ വേൾപൂൾ പോലെ , സ്വയം. സമുദ്രം പോലെ, മാനസിക അന്തരീക്ഷം അസ്വസ്ഥമാണ്, ഒരിക്കലും തൃപ്തികരമല്ല. മാനസിക അന്തരീക്ഷം സ്വയം ഇരയാകുകയും മറ്റുള്ളവരെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജ്യോതിഷ രൂപത്തിലുള്ള ശരീരത്തിലേക്കോ അതിലൂടെയോ വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടാകുമ്പോൾ, എല്ലാത്തരം വികാരങ്ങളും സംവേദനങ്ങളും ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, ഇവ പ്രത്യേകിച്ചും സ്പർശനം, ആന്തരിക സ്പർശം എന്നിവയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇത് പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ഒരെണ്ണം വഹിക്കുന്ന ഒരു ഉയർന്നുവരുന്ന തിരമാല പോലെ അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏതെങ്കിലും വസ്തുവിനായി ആകാംക്ഷയുണ്ടാക്കുകയും ശക്തമായ ഒരു ഉദ്യമത്തിൽ ഒരു സംവേദനം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ജ്യോതിഷ രൂപത്തിലുള്ള ശരീരത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഭൗതികത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള, മാനസിക അന്തരീക്ഷം അതിന്റെ സവിശേഷതകളിലൊന്നാണ്, വ്യക്തിപരമായ കാന്തികത എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സൂക്ഷ്മമായ സ്വാധീനം. ഇത് അതിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ കാന്തികമാണ്, മറ്റുള്ളവർക്ക് ശക്തമായ ആകർഷണം ഉണ്ടാകാം. മനുഷ്യന്റെ മാനസിക അന്തരീക്ഷം, അവരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന മറ്റുള്ളവരെ ബാധിക്കുന്നു, അതിന്റെ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിഗത കാന്തികതയ്ക്ക് ആനുപാതികമായി, മറ്റ് മനുഷ്യരുടെ മാനസിക അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഈ മാനസിക അന്തരീക്ഷം മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെയോ പലരുടെയോ മാനസിക അന്തരീക്ഷത്തെ ഇളക്കിവിടുകയും പ്രക്ഷോഭം നടത്തുകയും തുടർന്ന് ശാരീരിക ശരീരത്തിലോ ശരീരത്തിലോ പ്രവർത്തിക്കുന്നു; ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങൾ പ്രബലമായ ആഗ്രഹം, വികാരം അല്ലെങ്കിൽ അഭിനിവേശം എന്നിവ അനുസരിച്ച് പ്രക്ഷോഭം നടത്തുന്നു. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വാക്കുകളോ പ്രവൃത്തിയോ ഉപയോഗിക്കാതെ ഒരാളുടെ സാന്നിധ്യത്താൽ ഇത് ചെയ്യാം. അതിനാൽ ചിലർക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനോ പറയാനോ ചില വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനോ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു, അത് അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയോ ആകർഷിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന മാനസിക അന്തരീക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിഗത കാന്തികത എന്നിവയാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ. തന്റെ മാനസിക അന്തരീക്ഷം ഏറ്റവും മികച്ചതായി അറിയുന്നതിനെതിരെ മറ്റൊരാളെ സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്ന് കാണുന്ന ഒരാൾ, അല്ലെങ്കിൽ താൻ അനാവശ്യമായി സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ, ആ പ്രവൃത്തി പരിശോധിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തോന്നിയ വികാരമോ ആഗ്രഹമോ അനുവദിക്കാതെ, ചിന്ത മാറ്റുന്നതിലൂടെ വ്യത്യസ്‌ത സ്വഭാവമുള്ള ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക്, ഒപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തയെ ആ വിഷയത്തോട് സ്ഥിരമായി പിടിക്കുക. ഏതൊരു തരത്തിലുള്ള എല്ലാ വികാരങ്ങളും സംവേദനവും സ്വന്തം മാനസിക അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെയും മറ്റുള്ളവരുടെ മാനസിക അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെയും ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ചില വ്യക്തികളുടെ മാനസിക അന്തരീക്ഷം അവരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നവരെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ആവേശഭരിതമാക്കുകയും രസകരമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ആനന്ദകരമായ സ്വഭാവമുള്ളതാകാം. മറ്റുള്ളവർ‌ അവർ‌ കണ്ടുമുട്ടുന്നവരെ പ്രകോപിപ്പിക്കുകയോ നശിപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ‌ കാര്യങ്ങളിൽ‌ താൽ‌പ്പര്യം നഷ്‌ടപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നതിന് വിപരീത ഫലമുണ്ടാക്കുന്നു.

ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ മനസ്സ് അതിന്റെ ജ്യോതിഷ രൂപത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാധ്യമമാണ് മാനസിക അന്തരീക്ഷം, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സിലേക്ക് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്ന മാധ്യമമാണിത്. മാനസിക അന്തരീക്ഷമില്ലെങ്കിൽ, ഇന്നത്തെ വികാസാവസ്ഥയിലുള്ള മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന് അവന്റെ ഭ body തിക ശരീരത്തെക്കുറിച്ചോ ഭ world തിക ലോകത്തെക്കുറിച്ചോ അറിയാനോ ആശയവിനിമയം നടത്താനോ പ്രവർത്തിക്കാനോ കഴിയില്ല.

മാനവികതയുടെ വികാസത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ മനുഷ്യന് ശാരീരിക ജീവിതത്തിൽ കൃത്യമായതും കൃത്യമായി നിർവചിക്കപ്പെട്ടതുമായ ഒരു മാനസിക ശരീരം ഇല്ല. എന്നാൽ അവന്റെ മാനസിക അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെയും ചുറ്റുപാടും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു നിശ്ചിത മാനസിക അന്തരീക്ഷമുണ്ട്, തുടർന്ന് ശ്വസനത്തിലൂടെയും ശാരീരിക നാഡീ കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെയും ശാരീരിക ശരീരത്തിൽ. മാനസിക അന്തരീക്ഷം കാന്തിക ഗുണനിലവാരത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വൈദ്യുത അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതോർജ്ജത്തിന്റെ ഒരു മേഖല പോലെയാണ്. വൈദ്യുതി ഒരു കാന്തികക്ഷേത്രത്തിലായതിനാൽ ഇത് മാനസിക അന്തരീക്ഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മാനസിക അന്തരീക്ഷം മാനസിക അന്തരീക്ഷത്തെ ആകർഷിക്കുന്നു, മാനസിക അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയും മാനസിക അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെയും എല്ലാ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ പ്രതിഭാസങ്ങളും പ്രകടനങ്ങളും ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.

മനസ്സ് അതിന്റെ മാനസിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചലിക്കുന്നത് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല, ഒരു തരത്തിലുള്ള സംവേദനത്തിനും വിധേയമല്ല. മാനസിക അന്തരീക്ഷവും ഭ body തിക ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും അത് സംവേദനം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മാനസിക അന്തരീക്ഷത്തിലെ മനസ്സ് ചിന്തയിലൂടെ സജീവമാണ്. മനസ്സ് അതിന്റെ മാനസിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും അമൂർത്തമായ ചിന്തയിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സംവേദനക്ഷമതയില്ല.

ചിന്ത മാനസിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ മുഴുകുകയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ മനസ്സിന് സംവേദനം അനുഭവപ്പെടുകയുള്ളൂ.

ഭൂമിക്കും ജലത്തിനും സസ്യങ്ങളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിന് വായു ആവശ്യമുള്ളതുപോലെ മാനസിക അന്തരീക്ഷം മനുഷ്യജീവിതത്തിന് ആവശ്യമാണ്. മാനസിക അന്തരീക്ഷമില്ലാതെ മനുഷ്യന് ഇപ്പോഴും ജീവിക്കാം, പക്ഷേ അവൻ ഒരു മൃഗം മാത്രമായിരിക്കും, ഒരു ഭ്രാന്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഡ് ot ിയാകും. മാനസിക അന്തരീക്ഷം മൂലമാണ് ശാരീരിക മനുഷ്യൻ ഒരു മൃഗത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. മാനസിക അന്തരീക്ഷത്തിന് മാത്രം മന ci സാക്ഷിയോ ധാർമ്മിക ആശങ്കകളോ ഇല്ല. അത് അഭിനിവേശത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ആധിപത്യം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു, മാത്രമല്ല ധാർമ്മികതയോ ശരിയും തെറ്റും സംബന്ധിച്ച സങ്കൽപ്പങ്ങളാൽ അത് അസ്വസ്ഥമാകില്ല. മാനസിക അന്തരീക്ഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാനസിക അന്തരീക്ഷം ബന്ധപ്പെടുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, ധാർമ്മിക ബോധം ഉണർത്തുന്നു; ശരിയും തെറ്റും എന്ന ആശയം പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു, പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തനം ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ധാർമ്മിക ബോധത്തിന് വിരുദ്ധമാകുമ്പോൾ, മന ci സാക്ഷി മന്ത്രിക്കുന്നു, ഇല്ല. മാനസിക അന്തരീക്ഷത്തിലെ ചിന്തകൾ ഇതിനോട് പ്രതികരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, മാനസിക അന്തരീക്ഷം കീഴടങ്ങുകയും ശാന്തമാക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രക്ഷുബ്ധമായ മാനസിക അന്തരീക്ഷം, ധ്യാനിക്കുന്ന അധാർമിക പ്രവർത്തനം അനുവദനീയമല്ല. എന്നാൽ ആഗ്രഹം ശരിയായ ചിന്തയേക്കാൾ ശക്തമാകുമ്പോൾ, മാനസിക അന്തരീക്ഷം മാനസിക അന്തരീക്ഷം അടച്ചുപൂട്ടുകയും സാഹചര്യങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും അനുവദിക്കുന്നതിനാൽ ആഗ്രഹം നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഒരു മനുഷ്യന്റെ മാനസിക അന്തരീക്ഷം മറ്റുള്ളവരെ അവന്റെ മാനസിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്നു. അവന്റെ മാനസിക അന്തരീക്ഷം മറ്റുള്ളവരുടെ വികാരങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നു, ഒപ്പം ആഗ്രഹമാണ് സജീവ ഘടകവും ഒരു സംവേദനം ഫലവുമാണ്; അതേസമയം, മാനസിക പ്രക്രിയകൾ മാനസിക അന്തരീക്ഷം മറ്റുള്ളവരെ ബാധിക്കുന്നു. മാനസിക പ്രക്രിയകൾ നടത്തുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് ചിന്തകൾ. മാനസിക അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംവേദനാത്മകവും സംവേദനാത്മകവുമാണ്. മാനസിക അന്തരീക്ഷമുള്ളവർ ബുദ്ധിമാനാണ്, ചിന്തയുടെ ഫലമാണ്. മാനസിക അന്തരീക്ഷത്തിലെ മാനസിക പ്രവർത്തനം ധാർമ്മികമാണ്, മാനസിക മാനസികാവസ്ഥയിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലം ധാർമ്മികതയാണ്.

ഭ body തിക ശരീരത്തിൽ നിന്നും അതിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും ഒരു മനുഷ്യന്റെയോ മറ്റുള്ളവരുടെയോ മാനസിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി, അവന്റെ മാനസിക അന്തരീക്ഷം മറ്റുള്ളവരെ ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചിന്താ വിഷയങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചമർത്തുക, അടിച്ചമർത്തുക , അവരുടെ മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂടിക്കെട്ടുന്നു. ഇത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ ചെയ്യുന്നതല്ല. മറ്റുള്ളവരെ ബാധിക്കുന്ന ഒന്ന് അതിന്റെ ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് തികച്ചും അറിവില്ലായിരിക്കാം; അവന്റെ ചിന്തകളുടെ ശക്തിക്കും മറ്റുള്ളവരുടെ മാനസിക അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ സാധ്യതയ്ക്കും അനുസൃതമായി ഈ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ അവന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയോ അല്ലാതെയോ ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. തുല്യമായ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് തുല്യമായ, പോസിറ്റീവ് മാനസിക അന്തരീക്ഷമുള്ളവർ അവരുടെ ആശയങ്ങൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ പരസ്പരം ശത്രുത പുലർത്തുകയും എതിർക്കുകയും ചെയ്യും. അത്തരം എതിർപ്പ് ഉണർത്തുകയും ചിന്തിക്കാനുള്ള ശക്തി വികസിപ്പിക്കുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം, മാത്രമല്ല അത് അമിതശക്തിയുടെയും കീഴ്പ്പെടുത്തലിന്റെയും വിപരീത ഫലം ഉളവാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഒന്നുകിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിന്റെയും മാനസിക അന്തരീക്ഷത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തും.

ശാരീരിക മൃഗങ്ങളായ മനുഷ്യന്റെ മാനസിക സ്വഭാവവും വ്യക്തിത്വമോ ആത്മീയ മനുഷ്യനോ തമ്മിലുള്ള മധ്യസ്ഥനാണ് മാനസിക അന്തരീക്ഷം. മാനസിക അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെയും അതിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചിന്തകളിലൂടെയും, അതിന്റെ പ്രക്ഷുബ്ധമായ മാനസിക അന്തരീക്ഷത്തിലെ ശക്തമായ ആഗ്രഹം നിയന്ത്രിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യാം, കൂടാതെ ഭ man തിക മനുഷ്യൻ ഒരു മികച്ച ഉപകരണം നിർമ്മിക്കുകയും അതിലൂടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ബുദ്ധിപരമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും മനസ്സ് പരിശീലിപ്പിക്കുകയും പൂർണ്ണ ബോധമുള്ളവരാകുകയും ചെയ്യുന്നു അവനും ലോകത്തിലെ അതിന്റെ പ്രവർത്തനവും തുടർച്ചയായി ബോധപൂർവമായ അമർത്യതയും കൈവരിക്കുന്നു.

മാനസികവും ശാരീരികവുമായ അന്തരീക്ഷത്തിലെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ആത്മീയ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ആത്മീയ മനുഷ്യന് സ്ഥിരതയുണ്ട്. ആത്മീയ മനുഷ്യന്റെ ആത്മീയ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ഈ നിശ്ചയദാർ and ്യവും സ്ഥിരതയുമാണ് മാനസിക അന്തരീക്ഷം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്, മാനസിക അന്തരീക്ഷം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്, ഭ physical തിക അസ്തിത്വത്തിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്, ഓരോന്നും അകത്തും പുറത്തും, ശാരീരികവും മാനസികവും മാനസികവുമായ ആത്മീയ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് അൽപം വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും അന്തരീക്ഷം പാറ്റേൺ ചെയ്യുന്നു.

മനസ്സ് അതിനെ ഒരു ചിന്താ വിഷയമായി ചിന്തിക്കുന്നതിന്, മനുഷ്യന്റെ ആത്മീയ അന്തരീക്ഷത്തെ നിഴലില്ലാത്ത പ്രകാശത്തിന്റെ വർണ്ണരഹിതമായ ഒരു ഗോളവുമായും ആത്മീയ മനുഷ്യനെ ബോധമുള്ളതും വെളിച്ചത്തിലുള്ളതുമായതുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താം. ബന്ധത്തിന്റെയും അനുപാതത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഒരാൾ മാനസിക അന്തരീക്ഷത്തെ ആത്മീയതയുടെ താഴത്തെ ഭാഗത്തും മാനസികാവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിലെ മാനസികാവസ്ഥയും മാനസിക അന്തരീക്ഷത്തിനുള്ളിലെ ശാരീരികവും ശാരീരിക മനുഷ്യനെ എല്ലാവരുടെയും അവശിഷ്ടമായി കണക്കാക്കാം.

ആത്മീയതയോ മാനസിക അന്തരീക്ഷമോ വ്യക്തമായ അവകാശവാദികൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. ആത്മീയ അന്തരീക്ഷം ആയിരിക്കാം, പക്ഷേ ഇത് സാധാരണയായി മനസ്സിനെ പിടികൂടുകയോ ഒരു വ്യക്തിക്ക് തിരിച്ചറിയുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ പതിവായി ശ്രദ്ധാലുവാണ്. ആത്മീയമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുമ്പോഴും അത് അർത്ഥത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, എന്നാൽ ആത്മീയ മനുഷ്യനും ആത്മീയ അന്തരീക്ഷവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളോ മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളോ അല്ല. ആത്മീയ അന്തരീക്ഷം സാധാരണയായി മനുഷ്യന് അനുഭവപ്പെടില്ല, കാരണം മാനസിക അന്തരീക്ഷം പ്രക്ഷുബ്ധവും അസ്വസ്ഥവുമാണ്, കാരണം മനുഷ്യർക്ക് ആത്മീയശക്തി മനസ്സിലാക്കാനോ അതിന്റെ സാന്നിധ്യം വ്യാഖ്യാനിക്കാനോ കഴിയില്ല. “ഞാൻ”, മരണത്തിനിടയിലും ബോധപൂർവമായ ഒരു വ്യക്തിയായി തുടരുമെന്ന തോന്നലിലൂടെയോ മുൻ‌തൂക്കത്തിലൂടെയോ ഒരാൾക്ക് അവന്റെ ആത്മീയ അന്തരീക്ഷം അനുഭവപ്പെടാം. “ഞാൻ” എന്നതിന്റെ ബോധപൂർവമായ തുടർച്ച മരണത്തേക്കാൾ യഥാർത്ഥമായി അനുഭവപ്പെടും. മാനസിക അന്തരീക്ഷം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, മനസ്സ് “ഞാൻ” എന്നതിന്റെ തുടർച്ചയുടെ വികാരത്തെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും വ്യക്തിത്വത്തിന് മൂല്യം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു (അതായത്, ഞാനല്ല, എന്റെ ഫാക്കൽറ്റിയല്ല) തുടരും. മനസ്സ് ആത്മീയ അന്തരീക്ഷത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, ആത്മീയ അന്തരീക്ഷം സമാധാനവും നിശബ്ദ ശക്തിയും അജയ്യതയുമാണ്. ആത്മീയ അന്തരീക്ഷം മനസ്സിന് ഒരു വിശ്വാസം നൽകുന്നു, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ തെളിവുകളിലൂടെയോ യുക്തിയിലൂടെയോ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു ഇംപ്രഷനുകളേക്കാളും ആഴത്തിലുള്ളതും നിലനിൽക്കുന്നതുമാണ്. ആത്മീയ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കാരണം, അവതാര മനസ്സിന് അതിന്റെ അമർത്യതയെക്കുറിച്ച് വിശ്വാസവും ഉറപ്പും ഉണ്ട്.

ആത്മീയ അന്തരീക്ഷം അതിന്റെ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിന്റെ അവതാരഭാഗം ആത്മീയ മനുഷ്യനെ ദീർഘനേരം ആലോചിക്കുന്നില്ല, കാരണം ആത്മീയ അന്തരീക്ഷം മാനസിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തവും വ്യത്യസ്തവുമാണ്, കാരണം അത് ഒരു വിസ്മയവും ശാന്തതയും ശക്തിയും സാന്നിധ്യവും ഉളവാക്കുന്നു. , ഭയമോ വിറയലോ ഇല്ലാതെ മനുഷ്യ മനസ്സിന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര വിചിത്രമാണ്. ആത്മീയ അന്തരീക്ഷം അതിന്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മനസ്സ് നിശ്ചലമായിരിക്കാനും അറിയാനും ഭയപ്പെടുന്നു.

മനുഷ്യന് വ്യക്തിപരമായി ബാധകമാകുന്നതുപോലെ കുറച്ച് ആളുകൾ അന്തരീക്ഷ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപക്ഷേ ശാരീരികവും മാനസികവും മാനസികവും ആത്മീയവുമായ മനുഷ്യനും അവരവരുടെ അന്തരീക്ഷവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും ബന്ധങ്ങളും പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും, അന്തരീക്ഷം എന്ന വിഷയത്തിൽ മനസ്സ് ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുകയും ബുദ്ധിപരമായി അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്താൽ, പുതിയ ഫീൽഡുകൾ തുറക്കുകയും മറ്റുള്ളവരിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന വഴിയിൽ പുതിയ വെളിച്ചം വീശുകയും ചെയ്യും. തനിക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും അത്തരം പരസ്പരവിരുദ്ധവും നിരവധി വശങ്ങളുള്ളതുമായ സ്വഭാവങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ഓരോ സ്വഭാവത്തിനും അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ താൽക്കാലിക നിയന്ത്രണം എങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നുവെന്നും അടുത്തതിന് ഇടം നൽകുമെന്നും വിദ്യാർത്ഥി കണ്ടെത്തും. മനുഷ്യന്റെ അന്തരീക്ഷത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണയില്ലാതെ, ഒരാൾക്ക് ഭ nature തിക സ്വഭാവത്തിന്റെ ആന്തരികതയെയും ഭ physical തിക പ്രതിഭാസങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അന്തർലീനമായ നിയമങ്ങളെയും നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല, കൂടാതെ അവനുണ്ടായ ഏതൊരു ലോകത്തും പ്രവേശിക്കാനും ബുദ്ധിപരമായി പ്രവേശിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയില്ല. ചുറ്റും. അന്തരീക്ഷ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വളരെക്കുറച്ചേ അറിയൂ, പക്ഷേ ഒരു മനുഷ്യന്റെ അന്തരീക്ഷം അവനിലും മറ്റുള്ളവരിലും ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ച് ആർക്കും പരിചയമില്ല.

ഒരു വ്യക്തി തനിച്ചായി ഇരിക്കുകയും മറ്റൊരാളുടെ പേര് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്താൽ, പേര് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിന്റെ ഫലമുണ്ടാക്കും. മറ്റൊന്ന് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ, വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രഭാവം ഉണ്ടാകുന്നു, കാരണം സന്ദർശകന്റെ ശാരീരിക അന്തരീക്ഷം അവനെ സ്വീകരിക്കുന്നയാളുടെ ശാരീരിക അന്തരീക്ഷത്തെ ബാധിക്കുന്നു. ഓരോ ഭ physical തിക അന്തരീക്ഷവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭ physical തിക കണങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ സമാനതയോ വൈരുദ്ധ്യമോ അനുസരിച്ച്, ഓരോന്നിന്റെയും ഭ physical തിക അന്തരീക്ഷം അനിവാര്യമായും ബാധിക്കുന്നു, അത് മനോഹരമോ അല്ലാതെയോ ആകാം. ഓരോരുത്തരുടെയും ഭ body തിക ശരീരം മറ്റൊന്നിനെ ആകർഷിക്കുകയോ പിന്തിരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യും; അല്ലെങ്കിൽ‌ അവർ‌ ഗുണനിലവാരത്തിൽ‌ ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെയായിരിക്കാം, അവർ‌ പിന്തിരിപ്പിക്കുകയോ ആകർഷിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല, പക്ഷേ പരസ്‌പരം കമ്പനിയിൽ‌ “വീട്ടിൽ‌” ആയിരിക്കും.

എന്നിരുന്നാലും, മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ സ്വയം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു. അവ ഓരോരുത്തരുടെയും മാനസിക അന്തരീക്ഷമാണ്. രണ്ടിന്റെയും ഭൗതിക അന്തരീക്ഷങ്ങൾ പരസ്പരം യോജിക്കുകയോ എതിർക്കുകയോ ചെയ്യാം. ഈ അന്തരീക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ എതിർപ്പ് മാനസിക അന്തരീക്ഷങ്ങൾ പരസ്പരം ബാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യും. ഓരോ മാനസിക അന്തരീക്ഷത്തിലും താൽക്കാലികമായി സജീവമായിരിക്കുന്ന ആഗ്രഹം മാറ്റിനിർത്തിയാൽ, സന്ദർശനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തെ മാറ്റിനിർത്തിയാൽ, ഓരോരുത്തരുടെയും മാനസിക അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ അന്തർലീനമായ സ്വഭാവവും കാന്തിക ഗുണവും ഉണ്ട്, ഇത് മറ്റുള്ളവയുടെ അന്തർലീന സ്വഭാവത്തെയും മാനസിക അന്തരീക്ഷത്തെയും ബാധിക്കും . അതിനാൽ വിരോധം, കോപം, അസൂയ, കൈപ്പ്, വിദ്വേഷം, അസൂയ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അഭിനിവേശം, അല്ലെങ്കിൽ സൗഹാർദ്ദപരവും er ദാര്യവും ദയാപൂർവവുമായ feeling ഷ്മളത, ആഹ്ളാദം അല്ലെങ്കിൽ ഉത്സാഹം എന്നിവ ഉണ്ടാകാം. അസ്ട്രൽ ഫോം ബോഡി എന്ന കാന്തിക ബാറ്ററിയിലെ ആഗ്രഹത്തിന്റെ തത്വത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ് ഈ ഫലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അസ്ട്രൽ ഫോം ബോഡി ഒരു കാന്തിക വൈദ്യുതധാര സൃഷ്ടിക്കുന്നു, അത് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഭ body തിക ശരീരത്തിലൂടെ പുറപ്പെടുന്നു, പക്ഷേ പ്രത്യേകിച്ച് കൈകളിൽ നിന്നും മുണ്ടിൽ നിന്നും. ഈ വൈദ്യുതധാര സ gentle മ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ ig ർജ്ജസ്വലമായ ഒരു ജ്വാലയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഇത് ഒരാളുടെ മാനസിക അന്തരീക്ഷം സ gentle മ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ തിരമാലകളിലേക്ക് നീങ്ങാൻ ഇടയാക്കുന്നു, അത് മറ്റൊരാളുടെ മാനസിക അന്തരീക്ഷവുമായി പ്രവേശിക്കുകയും ആക്രമിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ കൂടിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് മറ്റൊന്നിനോട് യോജിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം സ്വാധീനത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും വിളിക്കുകയും പ്രതികരിക്കുകയും മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു; പ്രകൃതിയെ മാനസിക അന്തരീക്ഷത്തെ അതിന്റെ തരത്തിലും ഗുണനിലവാരത്തിലും എതിർക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അന്തരീക്ഷങ്ങൾ ഏറ്റുമുട്ടുകയും സമാനമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു കൊടുങ്കാറ്റാണ് ഫലം.

തൽക്ഷണം, അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ അന്തരീക്ഷങ്ങളുടെ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഓരോരുത്തരുടെയും മാനസിക അന്തരീക്ഷം സ്വയം ഉറപ്പിക്കുന്നു, അവയുടെ ആപേക്ഷിക ശക്തിയും ശക്തിയും അനുസരിച്ച് മാനസിക അന്തരീക്ഷങ്ങളിലൊന്ന് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ അന്തരീക്ഷങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും മാനസിക അന്തരീക്ഷത്തെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. മറ്റൊന്ന്. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ അന്തരീക്ഷങ്ങൾ പരസ്പരം യോജിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, മാനസിക അന്തരീക്ഷം അവയുമായി യോജിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നല്ല സ്വഭാവം നിലനിൽക്കുകയും രണ്ടും തമ്മിൽ ഐക്യം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ രണ്ട് മനുഷ്യരുടെ ശാരീരികവും മാനസികവും മാനസികവുമായ അന്തരീക്ഷങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സംഘർഷം, മോശം വികാരം അല്ലെങ്കിൽ തുറന്ന യുദ്ധം നിലനിൽക്കും.

ഒരാളുടെ മനസ്സ് നന്നായി പരിശീലിപ്പിക്കുകയും അവന്റെ മാനസിക സ്വഭാവം നന്നായി നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, അതിന് മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കാനും മറ്റൊരാളുടെ മാനസിക അന്തരീക്ഷം നിയന്ത്രിക്കാനും കഴിയും. എന്നാൽ ഒരു മനസും സ്വന്തം മാനസിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ, രണ്ട് മാനസിക അന്തരീക്ഷങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായത് മറ്റൊന്നിന്റെ മാനസികവും മാനസികവുമായ അന്തരീക്ഷത്തെ സ്വാധീനിക്കുകയും ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യും.

ബിസിനസ്സ് നിലയും സാമൂഹിക നിലയും ശാരീരിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്കിൽ, അവ മറ്റേ വ്യക്തിയെ സ്വാധീനിക്കും. വികാരങ്ങളും സംവേദനങ്ങളും കൊണ്ട് അവൻ മതിപ്പുളവാക്കുന്നതും സഹതാപമുള്ളവനും എളുപ്പത്തിൽ ചലിക്കുന്നവനുമാണെങ്കിൽ, പുതുമുഖത്തിന്റെ മാനസിക അന്തരീക്ഷം അവനെ ഏറ്റവും ബാധിക്കും. അഭിനയിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം നന്നായി പരിഗണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, വിശകലനപരമായ അന്വേഷണങ്ങൾക്കും ഗവേഷണങ്ങൾക്കുമായി നൽകപ്പെട്ടാൽ, മനുഷ്യനെ അവന്റെ മാനസിക ശക്തിയാൽ തൂക്കിനോക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അവന് ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആവേശങ്ങളാലോ ശാരീരിക ഗുണങ്ങളാലോ അല്ല, പിന്നെ അവൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ളവനും മറ്റൊരാളുടെ മാനസിക അന്തരീക്ഷം സ്വാധീനിക്കുന്നു. ഒരുതരം മാനസിക അന്തരീക്ഷം മറ്റൊരാളുടെ മാനസിക അന്തരീക്ഷം കണ്ടുമുട്ടുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യും, അതിന്റെ ശക്തിക്കനുസരിച്ച് അത് മറ്റൊരാളെ സ്വാധീനിക്കുകയോ നയിക്കുകയോ ചെയ്യും. എന്നാൽ ഒരു മാനസിക അന്തരീക്ഷം മറ്റൊന്നിനോട് സാമ്യമുള്ളതല്ലെങ്കിൽ, ഒരു എതിർപ്പും തർക്കവും ഉണ്ടാകും, രണ്ടിൽ ഒന്ന് യോജിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വഴങ്ങുകയോ മറ്റൊന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതുവരെ, രണ്ട് മാനസിക അന്തരീക്ഷങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമല്ലെങ്കിൽ തരത്തിലുള്ളത് ഗുണനിലവാരവുമായി ഏതാണ്ട് തുല്യമായി പൊരുത്തപ്പെടണം, അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക അന്തരീക്ഷം കരാറിനെ തടയുന്നതിനും അവ തമ്മിൽ വിരുദ്ധമായി നിലകൊള്ളുന്നതിനും പരസ്പരം എതിർക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്നത്ര ശക്തമാണെങ്കിൽ.

ഒരു സാധാരണ മനസ്സിന് മറ്റൊരാളുടെ മാനസിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ അതിന്റെ മാനസിക അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ നേരിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല, അതിനാൽ അത് മറ്റൊരാളുടെ മാനസിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ അതിന്റെ മാനസിക അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. മനസ്സ് തലച്ചോറിലെത്തി രൂപത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയത്തെയും മോഹത്തെയും ചലിപ്പിക്കുന്നു. ആഗ്രഹത്തോടും രൂപത്തോടും കൂടിയ മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ, പുരികങ്ങൾക്കും നെറ്റിക്കുമിടയിൽ നിന്ന് അദൃശ്യമായ ഒരു നാവ് പുറത്തേക്ക് അയയ്ക്കുന്നു. അതിനാൽ അഭിനയം, ഒരു മനസ്സ് അഭിവാദ്യം, വെല്ലുവിളികൾ അല്ലെങ്കിൽ അഭിവാദ്യങ്ങൾ, മറ്റൊരാളുടെ മനസ്സ് അവന്റെ മാനസിക അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ; അവന്റെ മനസ്സ് സമാനമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും നെറ്റിയിൽ ഒരു സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു; രണ്ട് സ്റ്റേഷനുകളും ഓരോ മാനസിക അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെയും ഫ്ലാഷ് and ട്ട് ചെയ്യുകയും സന്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്റ്റേഷനുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനോ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതിനോ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം, എന്നാൽ അതിന്റെ ശക്തി അനുസരിച്ച് ഓരോ മാനസിക അന്തരീക്ഷവും വാക്കുകളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി മറ്റൊന്നിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.

ഒരാളുടെ ഭൗതിക അന്തരീക്ഷം മറ്റൊരാളുടെ ഭൗതിക അന്തരീക്ഷത്തെ ബാധിക്കുന്നതിന്, ഭ body തിക ശരീരം അതിനടുത്തായിരിക്കണം. ഒരാളുടെ മാനസിക അന്തരീക്ഷം മറ്റൊന്നിനെ സ്വാധീനിക്കണമെങ്കിൽ, സാധാരണയായി ഓരോ ഭ body തിക ശരീരവും മറ്റൊന്നിന്റെ കാഴ്ചയിലോ കേൾവിലോ ആയിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ശാരീരിക ശരീരം സാധാരണയായി ആവശ്യമാണ്, കാരണം മാനസിക അന്തരീക്ഷം അതിലൂടെയും ചുറ്റുപാടും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിലൊഴികെ, ഒരാളുടെ മാനസിക അന്തരീക്ഷം മറ്റൊരാളുടെ മാനസിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ വളരെ ദൂരം പ്രവർത്തിക്കാൻ ശക്തമല്ല. ഒരാളുടെ മാനസിക അന്തരീക്ഷം മറ്റൊരാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മറ്റൊരാളുടെ മാനസിക അന്തരീക്ഷത്തെ ബാധിക്കാൻ ശാരീരിക അടുപ്പം ആവശ്യമില്ല. അവന്റെ ചിന്തയാൽ ഒരാൾ തന്റെ മാനസിക അന്തരീക്ഷത്തെ മറ്റൊരാളുടെ മാനസിക അന്തരീക്ഷവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. മാനസിക അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ ചിന്തയെ മറ്റൊരാളിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുകയോ നിർദ്ദേശിക്കുകയോ ചെയ്യാം.

മുറിയിലേക്ക് വരുന്ന വ്യക്തിയുടെ ആത്മീയ അന്തരീക്ഷം ആയിരിക്കാം, പക്ഷേ അപൂർവ്വമായി മാത്രമേ മനസ്സിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആത്മീയ അന്തരീക്ഷം അവന്റെ മനസ്സുമായും അവന്റെ മാനസിക സ്വഭാവവുമായും പര്യാപ്തമായിരിക്കുന്നത് അസാധാരണമാണ്. എന്നിട്ടും അവന്റെ ആത്മീയ അന്തരീക്ഷം, അവന്റെ മാനസിക അന്തരീക്ഷവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നില്ലെങ്കിലും, മറ്റൊരാളുടെ മാനസികവും മാനസികവുമായ അന്തരീക്ഷങ്ങൾ അതിന്റെ സാന്നിധ്യം പിടികൂടാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഇടയാക്കുന്നതിന് ശക്തമായിരിക്കാം, മറ്റുള്ളവരുടെ ആത്മീയ അന്തരീക്ഷം കൊണ്ടുവരാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അവന്റെ മറ്റ് അന്തരീക്ഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. ഒരാളുടെ ആത്മീയ അന്തരീക്ഷം ഉച്ചരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, അത് അയാളുടെ യുക്തിശക്തിയിൽ നിന്നും മാനസിക സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ശാന്തവും സ്വസ്ഥതയും ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മീയ അന്തരീക്ഷം ബന്ധപ്പെടുകയും സ്വാധീനിക്കുകയും അവന്റെ മാനസികവും മാനസികവുമായ അന്തരീക്ഷങ്ങളിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യാം.

ഇതെല്ലാം വാക്കുകളുടെ ഉപയോഗത്തിലോ അല്ലാതെയോ ചെയ്യാം, രണ്ടുപേരുടെ ആത്മീയ സ്വഭാവം പരാമർശിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശക്തിയും വിശ്വാസവും ലക്ഷ്യവും നിലനിൽക്കുകയും മറ്റൊന്ന് പോയതിനുശേഷം സ്വാധീനിച്ചവയെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നിരുന്നാലും, ആത്മീയ മനുഷ്യന്റെ വിഷയം സംസാരിക്കുകയും ആത്മീയ അന്തരീക്ഷം ശക്തനായവൻ മതം അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിഗത ആത്മീയ മനുഷ്യൻ എന്ന വിഷയത്തിലൂടെ മറ്റൊരാളുടെ അന്തരീക്ഷത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കപ്പെട്ടവന് സമാനമായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തെ സ്വാധീനിച്ച വ്യക്തിയെന്ന നിലയിൽ അഭിലാഷങ്ങൾ. എന്നാൽ ആ സ്വാധീനം നീക്കംചെയ്തതിനുശേഷം, അവന്റെ ആത്മീയമോ മാനസികമോ മാനസികമോ ആയ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ശക്തിയും ഇവയെല്ലാം മറ്റൊന്നിനോട് പൊരുത്തപ്പെടുന്നതും അനുസരിച്ച്, അവൻ ഏറ്റവും ശക്തമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കും. അവന്റെ ആത്മീയത അവന്റെ മറ്റ് അന്തരീക്ഷങ്ങളിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നുവെങ്കിൽ, നൽകിയതും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതുമായ ആശയങ്ങൾ വിജയിക്കും; അവന്റെ മനസ്സ് യോജിക്കുകയും അവന്റെ മാനസിക അന്തരീക്ഷം അവയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് മറ്റ് അന്തരീക്ഷങ്ങളിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നുവെങ്കിൽ, ആശയങ്ങൾ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അവ തൂക്കവും അളവും യാന്ത്രികമായി അവന്റെ മനസ്സിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യും. ആത്മീയശക്തിയുടെ ഈ യാന്ത്രിക വ്യാഖ്യാനം അവന്റെ ആത്മീയ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ വെളിച്ചം അവന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അടയ്ക്കും. പക്ഷേ, അവന്റെ മനസ്സ് വേണ്ടത്ര ശക്തമല്ലെങ്കിൽ, വാദങ്ങളാലും യുക്തികൊണ്ടും അവന്റെ ആത്മീയ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീയതയെ അടച്ചുപൂട്ടാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, അവന്റെ മാനസിക അന്തരീക്ഷം ഒരു മതപരമായ ആവേശത്തിലേക്ക് നയിക്കും; വികാരം അവന്റെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയ ആത്മീയ വെളിച്ചം അവന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടും, അവൻ മറ്റുള്ളവരെ സ്വാധീനിക്കുകയും മതപരമായ സംവേദനങ്ങൾ, വൈകാരിക വികാരങ്ങൾ എന്നിവയിൽ സ്വയം ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഓരോ അന്തരീക്ഷവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ കാരണം രണ്ട് പുരുഷന്മാർക്കും അതാത് അന്തരീക്ഷങ്ങൾക്കും പരസ്പരം യോജിപ്പിക്കുകയോ യോജിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ യോജിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അല്ലാതെ പുരുഷന്മാരിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും അന്തരീക്ഷം സമാനമല്ലെങ്കിൽ ഓരോ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെയും ഗുണനിലവാരവും ശക്തിയും മറ്റൊന്നിന്റെ അനുബന്ധ അന്തരീക്ഷവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ. അതിനാൽ പുരുഷന്മാരും അവരുടെ അന്തരീക്ഷവും തമ്മിൽ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പ് നടത്താറുണ്ട്.

ഒരു മുറിയിൽ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചിരിക്കുകയും ഒത്തുതീർപ്പ് നടത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, അവരുടെ അന്തരീക്ഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു സംയോജനം നടക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തിയുടെ പ്രവേശനം അനിവാര്യമായും കോമ്പിനേഷനിൽ മാറ്റം വരുത്തും. പുതിയ ഘടകം വിട്ടുവീഴ്ചയെ നശിപ്പിക്കുകയും ഒന്നുകിൽ ഇവ രണ്ടും അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയും ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം കൂടുതൽ സമതുലിതമാക്കുകയും സമാധാനിപ്പിക്കുകയും ബന്ധപ്പെടുത്തുകയും പുരുഷന്മാരും അന്തരീക്ഷവും തമ്മിലുള്ള കരാറുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം മൂന്ന് പുരുഷന്മാരും അവരുടെ അന്തരീക്ഷവും തമ്മിൽ ഒരു പുതിയ സംയോജനം നടത്തുന്നു. നാലാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും മനുഷ്യന്റെ പ്രവേശനത്തിനുശേഷം ഓരോ പുതിയ ഘടകങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷവും വ്യതിയാനങ്ങളും വ്യത്യാസങ്ങളും പുതിയ കോമ്പിനേഷനുകളും സൃഷ്ടിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ, ഒരു നിശ്ചിത എണ്ണം പുരുഷന്മാർ നിർമ്മിച്ച അന്തരീക്ഷങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയും ഓരോരുത്തരും മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകുമ്പോൾ പുതിയത് നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ പൊതു അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ സ്വഭാവം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരവും ശക്തിയും അനുസരിച്ചാണ്.

ഒന്നോ അതിലധികമോ പുരുഷന്മാരുടെ സാന്നിധ്യത്താൽ ഒരു മുറിയും വീടും അതിന് ഒരു അന്തരീക്ഷം നൽകിയിട്ടുണ്ട്, അത് താമസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ താമസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പതിവായി ജീവിക്കുന്നവരുടെ ചിന്തകളുടെയും ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും സവിശേഷതയാണ്. അവരുടെ ചിന്തകളുടെയും ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും ശക്തി നിർണ്ണയിക്കുന്നിടത്തോളം താമസക്കാർ പോയതിനുശേഷം ഈ അന്തരീക്ഷം മുറിയിലോ വീടിലോ വ്യാപിക്കുന്നു; ആ മുറിയിലേക്കോ വീട്ടിലേക്കോ പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരാൾ അത് മനസിലാക്കുകയോ മനസ്സിലാക്കുകയോ ചെയ്യാം.

ആളുകൾ ഒത്തുചേരുന്ന ഓരോ സ്ഥലത്തിനും പ്രത്യേക അന്തരീക്ഷമുണ്ട്, അതിന്റെ സ്വഭാവമോ സ്വഭാവമോ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ജനങ്ങളുടെ ചിന്തകളും ആഗ്രഹങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും അനുസരിച്ചാണ്. തിയേറ്ററുകൾ, മദ്യവിൽപ്പന ശാലകൾ, ആശുപത്രികൾ, ജയിലുകൾ, പള്ളികൾ, കോടതിമുറികൾ, എല്ലാ പൊതു അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്‌ക്കെല്ലാം അവയുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുണ്ട്, അത് എല്ലാവർക്കും അനുഭവപ്പെടാം. ഏറ്റവും അബോധാവസ്ഥയിലുള്ളതും ഇടതൂർന്നതുമായ വ്യക്തികൾ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരല്ല, പക്ഷേ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണർന്നിരിക്കുന്നവരും ഉണർന്നിരിക്കുന്നവരുമായ ആളുകൾ അവരെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടെ മനസ്സിലാക്കുന്നു.

ഒരു ഗ്രാമം, ഒരു പട്ടണം, ഒരു വലിയ നഗരം, അതിന്റെ പ്രത്യേക അന്തരീക്ഷമുണ്ട്. ആ സ്ഥലത്തെ അന്തരീക്ഷം ആളുകളുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നതിനാൽ അതിന്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കുന്നതോ മനസ്സിലാക്കുന്നതോ ആയ ആളുകളെ അകറ്റി നിർത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുകയോ ചെയ്യുന്നു. ഒരു യുദ്ധഭൂമി, ഒരു ബോൾ ഗ്ര ground ണ്ട്, ഒരു റേസ്-ട്രാക്ക്, ക്യാമ്പ്-മീറ്റിംഗ് ഗ്ര ground ണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശ്മശാനം എന്നിവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒരാളെ ആകർഷിക്കും. വ്യത്യസ്ത അന്തരീക്ഷങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഇംപ്രഷനുകളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇംപ്രഷനുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്.

സ്വഭാവമുള്ള അന്തരീക്ഷമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രമല്ല ആളുകൾ പതിവായി സന്ദർശിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ. മനുഷ്യന്റെ കാൽ വിരളമായി ചവിട്ടിമെതിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഓരോന്നിനും അവരുടേതായ പ്രത്യേക അന്തരീക്ഷമുണ്ട്. വലിയ വനങ്ങളിലൂടെ, വിശാലമായ സമതലങ്ങളിലൂടെ, വരണ്ട മരുഭൂമികളിലൂടെ, മേഘങ്ങൾ തുളച്ചുകയറുന്ന പർവതങ്ങളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഖനികളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ, ഗുഹകളിൽ പ്രവേശിച്ച, അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ ഇടവേളകളിൽ തിരഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് അറിയാം, അത്തരം ഓരോ പ്രദേശവും വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നുവെന്നും അതിന് ചുറ്റും ഒരു സ്വാധീനമുണ്ട്, അതിന്റെ സ്വഭാവം വ്യക്തമല്ല. ഈ സ്വാധീനം പ്രദേശത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു.

ഓരോ രാജ്യത്തിനും രാജ്യത്തിനും അതിന്റേതായ അന്തരീക്ഷമുണ്ട്, അത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഒരു ജർമ്മൻ, ഒരു ഫ്രഞ്ചുകാരൻ, ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ, ഹിന്ദു, ചൈനമാൻ അല്ലെങ്കിൽ അറബ്, മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. ഒരു ദേശീയതയിലുള്ള ഒരാൾ മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ, താൻ ജനിച്ചതും വളർത്തപ്പെട്ടതുമായ രാജ്യത്തിന് സവിശേഷമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം അവനോടൊപ്പം കൊണ്ടുപോകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ തങ്ങളുടേതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും. ഈ പ്രകടമായ വ്യത്യാസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം മൂലമാണ്, ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ ദേശീയ അന്തരീക്ഷത്തെ ബാധിക്കുന്നു.

ഒരു ജനതയുടെ ആത്മാവ് അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ സ്വയം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ഈ ദേശീയ ചൈതന്യം അല്ലെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷം പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ മതിപ്പുളവാക്കുന്നു, ജനനത്തിനു ശേഷം അവന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം കുട്ടികളിലേക്കും യുവാക്കളിലേക്കും ആകർഷിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജീവിതത്തിലും പ്രജനന രീതിയിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റേഷൻ അനുസരിച്ച് അവനിൽ ശീലങ്ങളും ആചാരങ്ങളും മുൻവിധികളും പ്രകടമാണ്. ശിശു ദേശീയ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് സ്വന്തം വ്യക്തിഗത അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു. ഓരോ വ്യക്തിഗത അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കും ഈ കൊത്തുപണി അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ കളറിംഗ് അദ്ദേഹം “ദേശസ്‌നേഹം” ആയി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു, ദേശീയ ശീലങ്ങളും പ്രവണതകളും എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവയിലും ഇത് കാണപ്പെടാം, അത് പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്താ രീതിയെ ബാധിച്ചേക്കാം.

ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം അതിൽ ജനിച്ചവരെയും അതിൽ വസിക്കുന്നവരെയും ബാധിക്കുന്നു. അവന്റെ ആത്മീയവും മാനസികവും മാനസികവും ശാരീരികവുമായ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ശക്തിയും ശക്തിയും അനുസരിച്ച് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തെ ബാധിക്കും. സ്വന്തം അന്തരീക്ഷങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും അവയിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്ന സ്വഭാവവും ലക്ഷ്യവും അനുസരിച്ച് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം അവനെ ആകർഷിക്കുകയോ പിന്തിരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യും.

അന്തരീക്ഷം സ്വന്തമായി ഏറ്റവുമധികം അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്താണ് മനസ്സ് സാധാരണയായി അവതരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ദേശീയ അന്തരീക്ഷം അതിന്റേതിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മനസ്സ് അവതാരമെടുക്കുന്നു. ഇത് കർമ്മപരമായ കാരണങ്ങളാൽ സംഭവിക്കുന്നു, ഇത് സങ്കീർണ്ണമായ സ്വഭാവമുള്ളതാകാം. എന്നാൽ അവതാരമെടുത്തയാൾ രാജ്യം വിട്ട് മറ്റൊരാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അത് തന്റെ ആധിപത്യ അന്തരീക്ഷത്തിന് കൂടുതൽ യോജിക്കുകയും ചെയ്യും.

കണ്ടുമുട്ടുന്ന ചില ആളുകളിൽ അയാളുടെ മേക്കപ്പ് എങ്ങനെ, ഏത് ഭാഗത്ത് ബാധിക്കുന്നുവെന്നും അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും വാക്കുകളും സാന്നിധ്യവും മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്നും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ തന്റെ ഓരോ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെയും സ്വഭാവം വളരെയധികം പഠിച്ചേക്കാം. നിഷ്‌ക്രിയ ജിജ്ഞാസയിൽ നിന്നോ പരീക്ഷണ പ്രേമത്തിൽ നിന്നോ അല്ല അദ്ദേഹം ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്, മറിച്ച് ലോകത്തിലെ തന്റെ ജോലിയിൽ ലോകത്തെ എങ്ങനെ മികച്ച രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്ന് പഠിക്കാനാണ്. അവൻ മറ്റുള്ളവരെ ഏതെങ്കിലും “പരിശോധന” യിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുത്, അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ അറിയിപ്പിൽ നിന്ന് അവർ മറച്ചുവെക്കുന്നവ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കരുത്. അത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഉദ്ദേശ്യങ്ങളിലൂടെ തന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ മറ്റുള്ളവരെ സ്വാധീനിക്കാൻ അവൻ ശ്രമിച്ചാൽ, അവൻ തന്റെ പഠനങ്ങളിൽ വളരെയധികം മുന്നേറില്ല, മറിച്ച് തന്റെ മാനസിക അന്തരീക്ഷത്തെ മൂടുകയും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യും, കൂടാതെ അവൻ അവയിൽ ശ്രമിച്ചേക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുകയും ഇളക്കിവിടുകയും അവനെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും അവന്റെ സ്വന്തം മാനസിക അന്തരീക്ഷം.

സ്വാധീനത്തിന് വിധേയരാകുകയും അവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ആവേശം നിലനിൽക്കുന്ന വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് മാറിനിൽക്കുകയും ജനക്കൂട്ടത്തെ ഒഴിവാക്കുകയും വേണം, കാരണം ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം അഭിനിവേശവും ആഗ്രഹവും കൊണ്ട് വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇത് ഈ ശക്തികളെ സ്വന്തം മാനസിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇളക്കിവിടുകയും ചെയ്യും ശാന്തമായ നിമിഷങ്ങളിൽ ഖേദിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ അവനെ പ്രേരിപ്പിച്ചേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം അവനെ പരിക്കേൽപ്പിച്ചേക്കാം, കാരണം അയാൾ ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രേരണകൾക്കനുസൃതമായി വഴങ്ങുകയും പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

അന്തരീക്ഷത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഒരു മനുഷ്യന് സ്വന്തമായി ഒരു അറിവിലേക്ക് വരാനും അവന്റെ അന്തരീക്ഷങ്ങളെ പരസ്പരം ശരിയായ ബന്ധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും ആയിരിക്കണം; താഴ്ന്നവനും ഉയർന്നവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അവൻ അറിയും. അവൻ താഴേത്തനെ ഉയർന്നവനായി ഉയർത്തും; ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ലോകത്തിൽ പരിപൂർണ്ണരാകും.

മനുഷ്യന് സമീകൃതവും സമഗ്രവുമായ വികാസമുണ്ടാകാനും അവന്റെ ഓരോ അന്തരീക്ഷവും തുല്യമായി പുരോഗമിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കുകയും പരസ്പര നന്മയ്ക്കായി എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം. അവതാര മനസ്സ് ഓരോ അന്തരീക്ഷത്തെയും കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായിരിക്കണം, ഒപ്പം അവയിലൂടെയും അതിലൂടെയും ബുദ്ധിപരമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്, പ്രവർത്തനം ആവശ്യമാണ്. ശാരീരിക അന്തരീക്ഷം, പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയുള്ള മാനസിക അന്തരീക്ഷം, ചിന്തയാൽ മാനസിക അന്തരീക്ഷം, ഒരാൾക്ക് അറിയാവുന്നതിലുള്ള വിശ്വാസം ആത്മീയ അന്തരീക്ഷം എന്നിവയെ ബാധിക്കുന്നു.

ഒരാളുടെ അന്തരീക്ഷം എല്ലാം പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്, ഓരോന്നും തുടർച്ചയായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരേസമയം പ്രവർത്തിക്കണം. ഓരോ അന്തരീക്ഷത്തെയും ഉണർത്തുന്നതും എല്ലാവരേയും സംബന്ധിച്ച അറിവോ പ്രകാശമോ ആവശ്യപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ശാരീരിക സംസാരം അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ശാരീരിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കും, ആഗ്രഹം വാക്കുകളിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും മാനസിക അന്തരീക്ഷം പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുകയും ചെയ്യും, ചിന്ത ആഗ്രഹത്തിന് ദിശാബോധം നൽകുകയും മാനസിക അന്തരീക്ഷത്തെ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും, എല്ലാവരുടെയും അറിവിലുള്ള വിശ്വാസം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മറ്റ് അന്തരീക്ഷങ്ങളിലേക്കുള്ള ആത്മീയത.

ഒരാളുടെ പരമോന്നത സ്വയത്തോടുള്ള അഭ്യർത്ഥനയും പ്രാർഥനയും അവന്റെ സംസാരവാക്കിലൂടെയും, അത് അറിയാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലൂടെയും, അർത്ഥത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിലൂടെയും, പ്രാർഥിക്കപ്പെടുന്ന ആത്മീയ സ്വയം സാന്നിധ്യത്തിലുള്ള ആഴത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെയും ചെയ്യപ്പെടാം.

ഓരോ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെയും ഭ physical തിക മനുഷ്യനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ത്രെഡ് പോലെ, പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതും അതിലൂടെ അതിന്റെ ഭ body തിക ശരീരത്തിലെ മനസ്സ് അതിന്റെ എല്ലാ അന്തരീക്ഷങ്ങളെക്കുറിച്ചും ബോധവാന്മാരാകുകയും അതിൽ സ്വയം ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഓരോ അന്തരീക്ഷവുമായുള്ള ശരിയായ ബന്ധം. ഇത് അനിശ്ചിതത്വത്തിലല്ല; അത് ഒരു സത്യമാണ്. ഭ body തിക ശരീരത്തിലെ മനസ്സ് ത്രെഡിന്റെ ഒരു അറ്റത്താണ്; “ഞാൻ” എന്ന അടിസ്ഥാന വ്യക്തി മറ്റേ അറ്റത്താണ്. അവതാര മനസ്സിന് അത് ഉള്ളതല്ലാതെ മറ്റൊരു അവസാനമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു; അല്ലെങ്കിൽ, ഒരു ആത്മീയ അന്ത്യമുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ, ആ അവസാനം എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരാമെന്ന് അത് പരിഗണിക്കുന്നില്ല. ഭ in തികമായ അവസാനത്തിന് ആത്മീയ അന്ത്യത്തിലെത്താൻ കഴിയും. അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനും അറ്റങ്ങൾ ഏകീകരിക്കാനുമുള്ള വഴി ചിന്തയിലൂടെയാണ്. ചിന്ത ഒരു വഴിയല്ല, ചിന്ത വഴിയൊരുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തയ്യാറാക്കുന്നു. വഴി ത്രെഡ് ആണ്. ചിന്ത ഈ ത്രെഡിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയും അത് കണ്ടെത്തുകയും പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെയും ബോധമുള്ളതാണ് ത്രെഡ്. അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു തുടക്കമാണ്; ബോധമുള്ളവരായിരിക്കുക എന്നത് വഴി തുറക്കലാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് തുടരുന്നതിലൂടെയും ബോധപൂർവമായ തത്ത്വം വിപുലീകരിക്കുന്നതിലൂടെയും, അവതാര മനസ്സ് സ്വയം ബോധവാന്മാരാകുകയും ബോധപൂർവമായ തത്വത്തിന്റെ മറ്റേ അറ്റത്ത് അതിന്റെ ഉയർന്ന സ്വയത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാകുകയും ചെയ്യുന്നു, തുടർച്ചയായ പരിശ്രമത്തിനിടയിൽ അറ്റങ്ങൾ ഒന്നായി മാറും.