വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ

ദി

WORD

വാല്യം. 12 ഡിസംബർ, 1910. നമ്പർ 3

പകർപ്പവകാശം, XXX, HW PERCIVAL മുഖേന.

സ്വർഗ്ഗത്തിൽ

അവിടത്തെ മനുഷ്യമനസ്സിൽ സ്വാഭാവികമായും പരിശ്രമമില്ലാതെയും ഭാവി സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചോ സന്തോഷത്തിന്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചോ ചിന്തിക്കുന്നു. ചിന്ത പലതരത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇത് സ്വർഗ്ഗം എന്ന വാക്കിന്റെ രൂപത്തിലാണ് വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

അമേരിക്കയിലെ ചരിത്രാതീത നിവാസികളുടെ കുന്നുകളിലും ശ്മശാന സ്ഥലങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങൾ അവരുടെ സ്വർഗ്ഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. അമേരിക്കയിലെ പുരാതന നാഗരികതയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളിലുള്ള ലോഹത്തിലും കല്ലിലുമുള്ള സ്മാരകങ്ങൾ, ക്ഷേത്രങ്ങൾ, ലിഖിതങ്ങൾ എന്നിവ ആ നാഗരികതകളുടെ നിർമ്മാതാക്കൾ സ്വർഗത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. നൈൽ നദിയിലെ യജമാനന്മാർ വൃദ്ധൻ, പിരമിഡുകൾ, ശവകുടീരങ്ങൾ എന്നിവ വളർത്തി, അവരെ നിശബ്ദരാക്കി, മനുഷ്യന്റെ ഭാവി സന്തോഷത്തിന്റെ അവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന കൊച്ചു സാക്ഷികൾ. ഏഷ്യയിലെ വംശങ്ങൾ ഗുഹകളിലും ആരാധനാലയങ്ങളിലും ധാരാളം സാക്ഷ്യപത്രങ്ങളും ഭൂമിയിലെ സൽപ്രവൃത്തികളുടെ ഫലമായി മനുഷ്യന്റെ ഭാവി സന്തുഷ്ടമായ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. യൂറോപ്പിലെ മണ്ണിൽ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ ചൂണ്ടിക്കാണികൾ വളരുന്നതിനുമുമ്പ്, ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവനിൽ പകർത്താനും പിന്നീട് സ്വർഗത്തിലെ സന്തോഷകരമായ മേഖലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ മനുഷ്യനെ സജ്ജമാക്കാനും ശിലാ വൃത്തങ്ങളും തൂണുകളും ക്രിപ്റ്റുകളും മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിച്ചു. മരണം. ഒരു പ്രാകൃതമോ പരിമിതമോ ആയ രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കാരത്തിന്റെ അനായാസതയോ അതിരുകടന്നതോ ഉപയോഗിച്ച്, ഓരോ വംശവും ഭാവിയിലെ സ്വർഗ്ഗാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഓരോ വംശത്തിനും അതിന്റേതായ ഐതിഹ്യങ്ങളും ഐതിഹ്യങ്ങളുമുണ്ട്, അത് ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെയോ നിരപരാധിയുടെയോ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അവരുടേതായ രീതിയിൽ പറയുന്നു, അതിൽ വംശം സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചു. ഈ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയിൽ അവർക്ക് ഭയം, ഭയം, ഭക്തി എന്നിവയോടെ നോക്കിക്കാണുകയും അവരുടെ യജമാനൻ, ന്യായാധിപൻ അല്ലെങ്കിൽ പിതാവ് എന്ന നിലയിൽ കുട്ടികളുടെ വിശ്വാസ്യതയോടെ കാണുകയും ചെയ്ത ഒരു ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തിയാണ് അവർക്ക് നിലനിൽപ്പ് നൽകിയത്. ഈ വിവരണങ്ങൾ പറയുന്നത് നിയമങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത് സ്രഷ്ടാവോ ശ്രേഷ്ഠമായ വ്യക്തികളോ ആണ്, അതിനാൽ ഇവ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നത്, വംശം അവരുടെ ലളിതമായ സന്തോഷത്തോടെ തുടരേണ്ടതാണ്, എന്നാൽ ആ ഭീകരമായ ഫലങ്ങൾ നിയുക്ത ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള ഏതൊരു പുറപ്പാടിലും പങ്കെടുക്കും. ഓരോ കഥയും വംശത്തിന്റെയോ മാനവികതയുടെയോ അനുസരണക്കേടിനെക്കുറിച്ചും തുടർന്ന് കഷ്ടതകൾ, നിർഭാഗ്യങ്ങൾ, ദുരന്തങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചും പൂർവ്വികരുടെ അജ്ഞതയുടെയും അനുസരണക്കേടിന്റെയും ഫലമായുണ്ടായ വേദനകളും സങ്കടങ്ങളും പറയുന്നു.

പുരാതന ഐതീഹ്യങ്ങളും തിരുവെഴുത്തുകളും പറയുന്നത്, മനുഷ്യ വംശങ്ങൾ പാപത്തിലും സങ്കടത്തിലും ജീവിക്കണം, രോഗത്താൽ വലയുകയും വാർദ്ധക്യസഹജമായ മരണത്തിൽ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, കാരണം പൂർവ്വികരുടെ പുരാതന പാപം കാരണം. എന്നാൽ ഓരോ റെക്കോർഡും അതിന്റേതായ രീതിയിലും, അത് സൃഷ്ടിച്ച ആളുകളുടെ സ്വഭാവത്തിലും, സ്രഷ്ടാവിന്റെ പ്രീതിയിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റുകൾ അവസാനിച്ചതിലൂടെയോ, മനുഷ്യർ ഭൗമജീവിതത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരു കാലത്തെ മുൻകൂട്ടി പറയുന്നു. വേദനയും കഷ്ടപ്പാടും രോഗവും മരണവും ഇല്ലാത്തതും പ്രവേശിക്കുന്നവരെല്ലാം തടസ്സമില്ലാത്തതും ജോലിയില്ലാത്തതുമായ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരിടം. ഇതാണ് സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ വാഗ്ദാനം.

പുരാണങ്ങളും ഐതിഹ്യങ്ങളും പറയുന്നതും വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നും സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ മഹത്വം ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അവനു നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ എന്തുചെയ്യണമെന്നും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. തന്റെ വംശത്തിന്റെ ജീവിതത്തിനും സ്വഭാവത്തിനും യോജിച്ച, മനുഷ്യൻ ദൈവിക പ്രീതിയാൽ സ്വർഗ്ഗം നേടും അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിൽ വീരകൃത്യത്താൽ, ശത്രുവിനെ കീഴടക്കി, ദുഷ്ടന്മാരെ കീഴടക്കി, ഉപവാസം, ഏകാന്തത, വിശ്വാസം എന്നിവയിലൂടെ സ്വർഗ്ഗം നേടുമെന്ന് പറയുന്നു. പ്രാർത്ഥന അല്ലെങ്കിൽ തപസ്സ്, ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ, മറ്റുള്ളവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നതിലൂടെ, സ്വയം ത്യജിക്കുന്നതിലൂടെയും സേവനജീവിതത്തിലൂടെയും, അവന്റെ അനുചിതമായ വിശപ്പ്, പ്രവണതകൾ, ചായ്‌വുകൾ എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുകയും മറികടക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുക, ശരിയായ ചിന്ത, ശരിയായ പ്രവർത്തനം, അറിവ്, സ്വർഗ്ഗം ഒന്നുകിൽ ഭൂമിക്ക് അപ്പുറത്തോ മുകളിലോ ആണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമെന്നും.

മനുഷ്യന്റെ ആദ്യകാലത്തെയും ഭാവിയിലെയും അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസങ്ങൾ മറ്റ് പുരാതന വിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. ക്രിസ്തീയ ഉപദേശമനുസരിച്ച് മനുഷ്യൻ ജനിക്കുകയും പാപത്തിൽ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷ മരണമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ ദൈവപുത്രനെ തന്റെ രക്ഷകനായി വിശ്വസിക്കുന്നതിലൂടെ മരണത്തിൽ നിന്നും പാപത്തിന്റെ മറ്റ് ശിക്ഷകളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാം.

സ്വർഗ്ഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ നിയമത്തിലെ പ്രസ്താവനകൾ സത്യവും മനോഹരവുമാണ്. ദൈവശാസ്ത്രപരമായ സ്വർഗ്ഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവശാസ്ത്ര പ്രസ്താവനകൾ യുക്തിരാഹിത്യങ്ങളും വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും ഹ്രസ്വ കാഴ്ചയുള്ള അസംബന്ധങ്ങളുമാണ്. അവ മനസ്സിനെ അകറ്റുകയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദൈവശാസ്ത്രപരമായ സ്വർഗ്ഗം തിളക്കമാർന്ന വിളക്കുകൾ കൊണ്ട് പ്രകാശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും അതിമനോഹരമായി സജ്ജീകരിച്ച് വളരെ ചെലവേറിയ ഭ ly മിക വസ്തുക്കളാൽ അലങ്കരിച്ചതുമായ സ്ഥലമാണ്; സ്തുതിഗീതങ്ങൾ നിരന്തരം ആലപിക്കുന്ന ഒരിടം; തെരുവുകൾ പാലും തേനും ഒഴുകുന്നിടത്തും അംബ്രോസിയൽ ഭക്ഷണം സമൃദ്ധമായ ഇടങ്ങളിലും; മധുരമുള്ള സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളുടെയും സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളുടെയും സുഗന്ധം വായുവിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നിടത്ത്; അവിടെ ഓരോ സ്പർശനത്തിനും സന്തോഷവും ആസ്വാദനവും പ്രതികരിക്കുന്നു, ഒപ്പം മനുഷ്യരുടെ അന്തേവാസികളോ മനസ്സുകളോ പാടുകയും നൃത്തം ചെയ്യുകയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും സ്തുതിയുടെയും ഹോസാനകളിലേക്ക് അനന്തമായ നിത്യതയിലുടനീളം പാടുകയും ചെയ്യുന്നു.

അത്തരമൊരു സ്വർഗ്ഗം ആർക്കാണ് വേണ്ടത്? അത്തരം ആഴം കുറഞ്ഞ, വിവേകശൂന്യമായ, സ്വർഗ്ഗം തന്റെമേൽ പതിച്ചാൽ എന്ത് ചിന്താഗതിക്കാരനായ മനുഷ്യൻ സ്വീകരിക്കും? അത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും വിഡ് ense ിത്തങ്ങൾ സഹിക്കാൻ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് ഒരു വിഡ് fool ിയെ, ജെല്ലി മത്സ്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മമ്മിയെപ്പോലെയായിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ സ്വർഗ്ഗം ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അത് പ്രസംഗിക്കുന്ന ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനേക്കാൾ കുറവല്ല. വിദൂരത്തുള്ള ആകാശത്ത് താൻ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും നിർമ്മിക്കുകയും സജ്ജമാക്കുകയും ചെയ്ത ആ മഹത്തായ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനേക്കാൾ ശപിക്കപ്പെട്ട ഈ ഭൂമിയിൽ ഇവിടെ തുടരാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

എന്താണ് സ്വർഗ്ഗം? അത് നിലവിലില്ലേ? അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ‌, അത്തരം നിഷ്‌ക്രിയ ഫാൻ‌സികളുമായി സ്വയം വഞ്ചിക്കാൻ സമയം പാഴാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? അത് നിലവിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിലമതിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഒരാൾ അത് മനസിലാക്കുകയും അതിനായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്.

മനസ്സ് സന്തോഷത്തിനായി വാഞ്‌ഛിക്കുകയും സന്തോഷം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തെയോ അവസ്ഥയെയോ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സ്ഥലമോ അവസ്ഥയോ സ്വർഗ്ഗം എന്ന പദത്തിൽ പ്രകടമാണ്. മനുഷ്യരാശിയുടെ എല്ലാ വംശങ്ങളും എല്ലായ്‌പ്പോഴും ഒരുതരം സ്വർഗ്ഗത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുകയും സ്വർഗത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നത്, ചിന്തയെ നിർബന്ധിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും മനസ്സിൽ ഉണ്ടെന്നതിന്റെ തെളിവാണ്, ഇത് എന്തെങ്കിലും പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് സമാനമായിരിക്കണം, കൂടാതെ ആ ആദർശ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതുവരെ അത് അതിന്റെ ആദർശത്തിലേക്ക് ചിന്തയെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും നയിക്കുകയും ചെയ്യും.

ചിന്തയിൽ വലിയ energy ർജ്ജമുണ്ട്. മരണാനന്തരം ഒരു സ്വർഗ്ഗത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ഒരാൾ ഒരു ശക്തിയെ സംഭരിക്കുകയും ഒരു ആദർശത്തിനനുസരിച്ച് നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ശക്തിക്ക് അതിന്റെ ആവിഷ്കാരം ഉണ്ടായിരിക്കണം. സാധാരണ ഭൗമജീവിതം അത്തരം ആവിഷ്കാരത്തിന് അവസരമൊരുക്കുന്നില്ല. അത്തരം ആദർശങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും സ്വർഗ്ഗ ലോകത്ത് മരണാനന്തരം അവയുടെ ആവിഷ്കാരം കണ്ടെത്തുന്നു.

ദു orrow ഖവും കലഹവും രോഗവും അജ്ഞാതമായ മാനസിക ലോകമായ സന്തോഷകരമായ ഒരു മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വിദേശിയാണ് മനസ്സ്. ഇന്ദ്രിയ ഭ physical തിക ലോകത്തിന്റെ തീരത്ത് എത്തിച്ചേരുന്ന സന്ദർശകനെ ആകർഷിക്കുകയും വഞ്ചിക്കുകയും രൂപങ്ങൾ, നിറങ്ങൾ, സംവേദനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വഞ്ചനകളും വഞ്ചനകളും വഞ്ചനകളും കാണുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്വന്തം സന്തോഷകരമായ അവസ്ഥയെ മറന്ന്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ സന്തോഷം തേടുന്ന അദ്ദേഹം, പരിശ്രമിക്കുകയും സമരം ചെയ്യുകയും തുടർന്ന് വസ്തുക്കളെ സമീപിക്കുന്നതിൽ ദു s ഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, സന്തോഷം ഇല്ലെന്ന്. വിലപേശലിന്റെയും വിലപേശലിന്റെയും, സംഘട്ടനങ്ങളുടെയും, വിജയങ്ങളുടെയും, നിരാശകളുടെയും ഒരു നീണ്ട യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം, വേദനയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷം ഉപരിപ്ലവമായ സന്തോഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതനായ ശേഷം, സന്ദർശകൻ ഭ world തിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് സന്തോഷകരമായ ജന്മനാടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു, ഒപ്പം അനുഭവവും.

മനസ്സ് വീണ്ടും വന്ന് ജീവിക്കുകയും ഭ world തിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് സ്വന്തം മാനസിക ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നുപോകുകയും ചെയ്യുന്നു. മനസ്സ് പലപ്പോഴും സന്ദർശിച്ച, എന്നാൽ ഒരിക്കലും ആഴം കൂട്ടുകയോ ല und കിക ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു യാത്രക്കാരനായി മാറുന്നു. ചെറിയ ലാഭത്തിൽ മനുഷ്യന് ധാരാളം അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. ലോകത്തിൽ ഒരു ദിവസം ചെലവഴിക്കാനാണ് അവൻ തന്റെ നിത്യ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത്, തുടർന്ന് വീണ്ടും വിശ്രമത്തിലേക്ക് കടന്നുപോകുന്നു, വീണ്ടും വരാൻ മാത്രം. തന്റെ വിടുവിക്കാരൻ, തന്നെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള കാട്ടുമൃഗങ്ങളെ മെരുക്കുന്നവനും, തന്നെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന വഞ്ചനകളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നവനും, ലോകത്തെ അലറുന്ന മരുഭൂമിയിലേക്കും മണ്ഡലത്തിലേക്കും ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളിലൂടെ അവനെ നയിക്കുന്ന, അവൻ സ്വയം കണ്ടെത്തുന്നതുവരെ ഇത് തുടരുന്നു. അവിടെ അവൻ സ്വയം അറിയുന്നവനാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടാത്തവനും അഭിലാഷങ്ങളോ പ്രലോഭനങ്ങളോ ബാധിക്കപ്പെടാത്തവനും പ്രവർത്തന ഫലങ്ങളുമായി ബന്ധമില്ലാത്തവനുമാണ്. തന്റെ വിടുവിക്കാരനെ കണ്ടെത്തുകയും തന്റെ സുരക്ഷിത മണ്ഡലം അറിയുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെ മനുഷ്യന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കാൻ കഴിയും, എന്നാൽ ഭ world തിക ലോകത്തിലേക്ക് അറിയാതെ വരേണ്ടിവരുമ്പോൾ അവൻ അത് അറിയുകയോ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല.

ഭൂമിയിൽ സ്വർഗത്തിന്റെ അവശ്യവസ്തുക്കൾ മനസ്സ് കണ്ടെത്തുന്നില്ല, മാത്രമല്ല അതിന്റെ ചുറ്റുപാടുകളുമായും അതിന്റെ വികാരങ്ങളോടും ഇന്ദ്രിയങ്ങളോടും പരിചാരക സംവേദനങ്ങളോടും തികച്ചും യോജിക്കുന്ന ഒരു ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് പോലും. മനസ്സ് ഇവയെല്ലാം അറിയുന്നവനും യജമാനനുമായിത്തീരുന്നതുവരെ അതിന് ഭൂമിയിലെ സ്വർഗ്ഗത്തെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ മനസ്സിനെ ഭ world തിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മരണത്തിലൂടെ മോചിപ്പിക്കണം, അതിന്റെ പ്രതിഫലമായി സന്തോഷകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക, അത് പ്രതീക്ഷിച്ച ആദർശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ജീവിക്കുക, അത് സഹിച്ച കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്ന് മോചനം, രക്ഷപ്പെടൽ അത് പരീക്ഷിച്ച പ്രലോഭനങ്ങൾ, അത് ചെയ്ത സൽകർമ്മങ്ങളും അത് ആഗ്രഹിച്ച അനുയോജ്യമായ ഐക്യവും ആസ്വദിക്കുക.

മരണശേഷം എല്ലാ മനുഷ്യരും സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നില്ല. ഭൗതിക ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ചിന്തകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെലവഴിക്കുന്ന, മരണാനന്തരം ഒരു ഭാവി അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് സ്വയം ചിന്തിക്കുകയോ ചിന്തിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത, ശാരീരിക ആസ്വാദനത്തിനോ ജോലിയോ മാറ്റിവെച്ച് ആദർശങ്ങളില്ലാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ അതിനപ്പുറമുള്ള ഒരു ദൈവികതയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയോ അഭിലാഷമോ ഇല്ലാത്ത പുരുഷന്മാർ. അവരുടെ ഉള്ളിൽ, ആ മനുഷ്യർക്ക് മരണശേഷം സ്വർഗ്ഗമില്ല. ഈ വർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട, എന്നാൽ മനുഷ്യരാശിക്ക് ശത്രുക്കളല്ലാത്ത ചില മനസ്സുകൾ, ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ പുതുതായി തയ്യാറാക്കി അവർക്കായി സജ്ജമാകുന്നതുവരെ, ഗാഢനിദ്രയിലെന്നപോലെ ഒരു ഇടനില അവസ്ഥയിൽ തുടരുന്നു; പിന്നീട് അവർ ജനനസമയത്ത് ഇവയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും അതിനുശേഷം അവരുടെ മുൻ ജന്മങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ ജീവിതവും ജോലിയും തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു.

സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ, ഒരാൾ ചിന്തിക്കുകയും സ്വർഗ്ഗത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും വേണം. മരണശേഷം സ്വർഗ്ഗം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നില്ല. മാനസിക അലസത, ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക, ക്ഷീണിക്കുക, സമയം വെറുതെ വിടുക, അല്ലെങ്കിൽ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ അലസമായി സ്വപ്നം കാണുക, ലക്ഷ്യമില്ലാതെ സ്വർഗ്ഗം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നില്ല. സ്വന്തം, മറ്റുള്ളവരുടെ ആത്മീയവും ധാർമ്മികവുമായ ക്ഷേമത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്വർഗ്ഗം നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത്. ഒരാൾ സ്വയം നിർമ്മിച്ച സ്വർഗ്ഗം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും; മറ്റൊരാളുടെ ആകാശം അവന്റെ ആകാശമല്ല.

ഭ physical തിക ശരീരത്തിന്റെ മരണശേഷം, മനസ്സ് ഒരു ഉന്മൂലന പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നു, അതിലൂടെ മൊത്തത്തിലുള്ളതും ഇന്ദ്രിയവുമായ മോഹങ്ങൾ, ദു ices ഖങ്ങൾ, അഭിനിവേശങ്ങൾ, വിശപ്പ് എന്നിവ കത്തിച്ചുകളയുകയോ മയങ്ങുകയോ ചെയ്യുന്നു. ശാരീരിക ജീവിതത്തിലായിരിക്കുമ്പോഴും വേദനയും കഷ്ടപ്പാടും ഉണ്ടാക്കുകയും യഥാർത്ഥ സന്തോഷം അറിയുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുകയും ചെയ്തതും വഞ്ചിതവും വഞ്ചനയും വഞ്ചനയും ആശയക്കുഴപ്പവും ഉണ്ടാക്കിയ കാര്യങ്ങളാണിവ. മനസ്സിന് സ്വസ്ഥതയും സന്തോഷവും ലഭിക്കത്തക്കവണ്ണം ഈ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിവച്ച് വേർതിരിക്കേണ്ടതാണ്, മാത്രമല്ല അത് കൊതിച്ചിരുന്നതും എന്നാൽ ശാരീരിക ജീവിതത്തിൽ നേടാൻ കഴിയാത്തതുമായ ആശയങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ കഴിയും.

ഉറക്കവും വിശ്രമവും ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ളതുപോലെ സ്വർഗ്ഗം മിക്ക മനസ്സിനും ആവശ്യമാണ്. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ മോഹങ്ങളും ചിന്തകളും മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ, അത് മുമ്പ് സ്വയം തയ്യാറാക്കിയ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു.

മരണാനന്തരമുള്ള ഈ സ്വർഗ്ഗം ഭൂമിയിലെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തോ പ്രദേശത്തോ ആണെന്ന് പറയാനാവില്ല. ഭ physical തിക ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യർക്ക് അറിയാവുന്ന ഭൂമിയെ സ്വർഗത്തിൽ കാണാനോ അനുഭവിക്കാനോ കഴിയില്ല. ഭൂമി അളക്കുന്ന അളവുകളിൽ സ്വർഗ്ഗം പരിമിതപ്പെടുന്നില്ല.

സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരാളെ ഭൂമിയിലെ ഭ physical തിക ശരീരങ്ങളുടെ ചലനങ്ങളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നില്ല. തന്റെ സ്വർഗത്തിലുള്ളവൻ നടക്കുകയോ പറക്കുകയോ പേശി പരിശ്രമത്താൽ നീങ്ങുകയോ ഇല്ല. അവൻ രുചികരമായ ഭക്ഷണങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല, മധുരമുള്ള പാനീയങ്ങൾ കുടിക്കുന്നില്ല. സ്ട്രിംഗ്, മരം അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റാലിക് ഉപകരണങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം സംഗീതമോ ശബ്ദമോ കേൾക്കുകയോ നിർമ്മിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. പാറകൾ, മരങ്ങൾ, വെള്ളം, വീടുകൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവ ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നതുപോലെ അവൻ കാണുന്നില്ല, ഭൂമിയിലുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും ഭ physical തിക രൂപങ്ങളും സവിശേഷതകളും അദ്ദേഹം കാണുന്നില്ല. മുത്ത് കവാടങ്ങൾ, ജാസ്പർ തെരുവുകൾ, മധുരപലഹാരങ്ങൾ, പാനീയങ്ങൾ, മേഘങ്ങൾ, വെളുത്ത സിംഹാസനങ്ങൾ, കിന്നാരം, കെരൂബുകൾ എന്നിവ ഭൂമിയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യാം, അവ സ്വർഗത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നില്ല. മരണശേഷം ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം സ്വർഗ്ഗം പണിയുകയും സ്വന്തം ഏജന്റായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവ ആവശ്യമില്ലാത്തതിനാൽ ചരക്കുകളോ ഭൂമിയിലെ ഏതെങ്കിലും ഉൽപ്പന്നങ്ങളോ വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ഇല്ല. ബിസിനസ്സ് ഇടപാടുകൾ സ്വർഗത്തിൽ നടക്കുന്നില്ല. എല്ലാ ബിസിനസ്സുകളും ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അക്രോബാറ്റിക് വിജയങ്ങളും അതിശയകരമായ പ്രകടനങ്ങളും ഭൂമിയിൽ കാണണം. സ്വർഗത്തിന്റെ നടത്തിപ്പിൽ അത്തരം പ്രകടനം നടത്തുന്നവരെയൊന്നും ക്രമീകരിച്ചിട്ടില്ല, അത്തരം ഷോകളിൽ ആരും താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. പൂരിപ്പിക്കാൻ സ്ഥാനങ്ങളില്ലാത്തതിനാൽ സ്വർഗത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ തൊഴിൽ ഇല്ല. ഓരോരുത്തരും തന്റെ സഭയെ ഭൂമിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചതുപോലെ സ്വർഗത്തിൽ വിഭാഗങ്ങളോ മതങ്ങളോ ഇല്ല. ഫാഷനബിൾമാരെയും എക്സ്ക്ലൂസീവ് സമൂഹത്തിലെ ഒരു ഉന്നതരെയും കണ്ടെത്താനാവില്ല, കാരണം സമൂഹം വസ്ത്രം ധരിച്ച ബ്രോഡ്‌ക്ലോത്ത്, സിൽക്ക്, ലേസുകൾ എന്നിവ സ്വർഗത്തിൽ അനുവദനീയമല്ല, കൂടാതെ കുടുംബവൃക്ഷങ്ങൾ നടാൻ കഴിയില്ല. ഒരാൾ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് വെനീർ, കോട്ടിംഗുകൾ, തലപ്പാവു, അത്തരം അലങ്കാരങ്ങൾ എന്നിവ നീക്കം ചെയ്തിരിക്കണം, കാരണം സ്വർഗത്തിലുള്ളവരെല്ലാം വഞ്ചനയും വ്യാജവും മറച്ചുവെക്കാതെ അവ അറിയപ്പെടുന്നവയാണ്.

ഭ body തിക ശരീരം മാറ്റിവച്ചതിനുശേഷം, അവതാരമായിരുന്ന മനസ്സ് അതിന്റെ ജഡിക മോഹങ്ങളുടെ കോയിലുകളിൽ നിന്ന് സ്വയം അകന്നുപോകാൻ തുടങ്ങുന്നു. അത് മറന്ന് അവയെക്കുറിച്ച് അറിയാതെ പോകുമ്പോൾ മനസ്സ് ക്രമേണ ഉണർന്ന് അതിന്റെ സ്വർഗ്ഗലോകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സന്തോഷവും ചിന്തയുമാണ് സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് അത്യാവശ്യങ്ങൾ. സന്തോഷത്തെ തടയുകയോ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒന്നും സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു തരത്തിലുള്ള സംഘട്ടനത്തിനും ശല്യപ്പെടുത്തലിനും സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയില്ല. സന്തോഷത്തിന്റെ മണ്ഡലം, സ്വർഗ്ഗ ലോകം, അത്ര ഗംഭീരമോ, വിസ്മയകരമോ, ആഡംബരമോ അല്ല, അത് മനസ്സിനെ നിസ്സാരമോ സ്ഥലത്തില്ലാത്തതോ ആയി തോന്നാൻ ഇടയാക്കുന്നു. മനസ്സിനെ സ്വയം ശ്രേഷ്ഠവും ഭരണകൂടത്തിന് അനുയോജ്യമല്ലാത്തതുമായി കണക്കാക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന തരത്തിൽ സ്വർഗ്ഗം നിസ്സംഗതയോ, സാധാരണമോ, താൽപ്പര്യമില്ലാത്തതോ, ഏകതാനമോ അല്ല. പ്രവേശിക്കുന്ന മനസ്സിനാണ് സ്വർഗ്ഗം, ആ മനസ്സിനെ (ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയല്ല) താങ്ങാവുന്നതെല്ലാം അതിന്റെ ഏറ്റവും വലുതും സമഗ്രവുമായ സന്തോഷം.

സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ സന്തോഷം ചിന്തയിലൂടെയാണ്. ചിന്തയാണ് സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവും ഫാഷനും നിർമ്മാതാവും. ചിന്ത സ്വർഗത്തിലെ എല്ലാ കൂടിക്കാഴ്‌ചകളും നൽകുന്നു. ഒരാളുടെ സ്വർഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മറ്റെല്ലാവരെയും ചിന്ത അംഗീകരിക്കുന്നു. എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അത് ചെയ്യുന്ന രീതിയും ചിന്ത നിർണ്ണയിക്കുന്നു. എന്നാൽ സന്തോഷമുള്ള ചിന്തകൾ മാത്രമേ സ്വർഗ്ഗം പണിയാൻ ഉപയോഗിക്കൂ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഒരു മനസ്സിന്റെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് ചിന്തയാൽ സന്തോഷത്തിന് അവ ആവശ്യമുള്ള അളവിലേക്ക് മാത്രമാണ്. എന്നാൽ ഉപയോഗിച്ച ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭൗമജീവിതത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളേക്കാൾ കൂടുതൽ പരിഷ്കൃത സ്വഭാവമുള്ളവയാണ്, മാത്രമല്ല അവ സ്വർഗ്ഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയുമായി ഒരു തരത്തിലും പൊരുത്തപ്പെടാതിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അവ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയൂ. ജഡവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ സ്ഥാനമോ സ്ഥാനമോ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഈ സ്വർഗീയ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്? അവ താൽക്കാലികമായി, സന്ദർഭത്തിനായി മനസ്സ് സൃഷ്ടിച്ച ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്, അവ നിലനിൽക്കില്ല.

ഭൂമിയിലുള്ളത് പോലെ ഭൂമിയെ കാണുകയോ സംവേദനം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും, ആ മനസ്സിന്റെ ചിന്തകൾ ഒരു ആദർശത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിയിൽ ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ ഭൂമി മനസ്സിനാൽ മനസ്സിലാക്കാം. എന്നാൽ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ഭൂമി ഒരു അനുയോജ്യമായ ഭൂമിയാണ്, ഭ physical തിക ശരീരങ്ങളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളുമായി മനസ്സിന് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ശാരീരിക അവസ്ഥയിൽ അത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. മനുഷ്യന്റെ ചിന്ത, ഭൂമിയുടെ ചില പ്രദേശങ്ങൾ വാസയോഗ്യമാക്കുന്നതിനും ഭംഗിയാക്കുന്നതിനും, ഭൂമിയുടെ സ്വാഭാവിക അവസ്ഥകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും, തന്റെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും പൊതുനന്മയ്ക്കായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭ physical തിക മെച്ചപ്പെടുത്തലിനോടോ ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ, ധാർമ്മികവും മാനസികവുമായ അവസ്ഥകൾ ഏതുവിധേനയും, അപ്പോൾ അവൻ തന്നെത്തന്നെ പരിഗണിച്ചിരുന്ന ഭൂമിയോ പ്രദേശമോ, അവന്റെ സ്വർഗത്തിൽ, ഏറ്റവും മികച്ച പരിപൂർണ്ണതയിലും, അവന്റെ ചിന്തയിലൂടെയും, അവൻ തടസ്സങ്ങളും തടസ്സങ്ങളും ഇല്ലാതെ സാക്ഷാത്കരിക്കും. ശാരീരിക ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയിരുന്നു. ചിന്ത അയാളുടെ അളവെടുക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് സ്ഥാനം പിടിക്കുകയും ചിന്തയിൽ ദൂരം അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭൂമിയിലെയും ഭൂമിയിലെയും അവന്റെ ആദർശചിന്തയനുസരിച്ച്, സ്വർഗത്തിലും അവൻ അതിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കും. എന്നാൽ അധ്വാനിക്കുന്നവരുടെ അധ്വാനമില്ലാതെ, ചിന്തിക്കാനുള്ള ശ്രമമില്ലാതെ, കാരണം തിരിച്ചറിവ് വരുത്തുന്ന ചിന്ത ഭൂമിയിൽ രൂപപ്പെടുകയും സ്വർഗത്തിൽ തന്നെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭൂമിയിൽ നടന്ന ചിന്തയുടെ ആസ്വാദനവും ഫലവുമാണ് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ചിന്ത.

ലോക്കോമോഷൻ വിഷയത്തിൽ മനസ്സിന് ആശങ്കയില്ല, ഈ വിഷയം ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ആദർശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും വളരെയധികം സ്വാർത്ഥതാൽപര്യമില്ലാതെ പരിഗണിക്കപ്പെട്ടതുമല്ലാതെ. തന്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശ്യത്തിനായി ഭൂമിയിൽ എന്തെങ്കിലും വാഹനമോ ലോക്കോമോഷന്റെ ഉപകരണമോ ഉള്ള ഒരു കണ്ടുപിടുത്തക്കാരൻ, അവൻ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവൻ മറന്നുപോകുകയും ഭൂമിയിലെ തന്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായും അറിയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. പൊതുജനങ്ങളുടെ അവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികളെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നതിനോ, മാനുഷികമായ ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ, അത്തരമൊരു വാഹനമോ ഉപകരണമോ പരിപൂർണ്ണമാക്കുകയെന്ന ഒരു കണ്ടുപിടുത്തക്കാരന്റെ കാര്യത്തിൽ, മനുഷ്യന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയും, ചില അമൂർത്തമായ ഒരു നിർദ്ദേശം പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം പൂർത്തീകരിക്കുക his പണമുണ്ടാക്കാനുള്ള മുഖ്യമോ ഭരണപരമായ ചിന്തയോ ഇല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്താഗതി ഉണ്ടായിരുന്നിടത്തോളം the ആലോചിച്ച പ്രവൃത്തി കണ്ടുപിടുത്തക്കാരന്റെ സ്വർഗത്തിൽ പങ്കുചേരും, അവിടെ അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായി നിർവഹിക്കും ഭൂമിയിൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

മനസ്സിന്റെ സ്വർഗ്ഗലോകത്തിലെ ചലനങ്ങളോ യാത്രകളോ നടത്തുന്നത് അധ്വാനകരമായ നടത്തം, നീന്തൽ, പറക്കൽ എന്നിവയല്ല, മറിച്ച് ചിന്തയിലൂടെയാണ്. മനസ്സ് ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കടന്നുപോകുന്ന മാർഗമാണ് ചിന്ത. ശാരീരിക ജീവിതത്തിൽ ഇത് അനുഭവിച്ചറിയാം. ഒരു മനുഷ്യനെ ചിന്തയിൽ ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും വിദൂര ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. അവന്റെ ഭ body തിക ശരീരം എവിടെയാണെന്ന് അവശേഷിക്കുന്നു, പക്ഷേ അവന്റെ ചിന്ത അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നിടത്തും ചിന്തയുടെ വേഗത്തിലും സഞ്ചരിക്കുന്നു. ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് ഹോങ്കോങ്ങിലേക്ക് ചിന്തയിൽ സ്വയം എത്തിക്കുക എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ എളുപ്പമാണ്, ഇത് ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് അൽബാനിയിലേതാണ്, ഇനി സമയം ആവശ്യമില്ല. ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ കസേരയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചിന്തയിൽ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും താൻ ഉണ്ടായിരുന്ന വിദൂര സ്ഥലങ്ങൾ വീണ്ടും സന്ദർശിക്കുകയും കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളിൽ വീണ്ടും ജീവിക്കുകയും ചെയ്യാം. മികച്ച പേശി അധ്വാനം ചെയ്യുമ്പോൾ നെറ്റിയിൽ മൃഗങ്ങളിൽ വിയർപ്പ് വേറിട്ടുനിൽക്കും. ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുപോകുമ്പോൾ, വ്യക്തിപരമായ ചില അപകർഷതകളോട് നീരസം പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വലിയ അപകടത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ അത് ഒരു ചാരനിറത്തിലേക്ക് തിരിയാം, മാത്രമല്ല അവന്റെ ശാരീരിക ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് അവനറിയില്ല. അയാളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും തിരിച്ചുവിളിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ കസേരയിലിരിക്കുന്ന തന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ചിന്തയിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെ അതിന്റെ ചുറ്റുപാടുകൾ.

ഒരു മനുഷ്യന് തന്റെ ഭ body തിക ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാതെ ഭ body തിക ശരീരത്തിലൂടെ അനുഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാനും പുനർനിർമ്മിക്കാനും കഴിയുമെന്നതിനാൽ, മനസ്സിന് അതിന്റെ മികച്ച പ്രവൃത്തികൾക്കും ചിന്തകൾക്കും അനുസൃതമായി സ്വർഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാനും വീണ്ടും ജീവിക്കാനും കഴിയും. ഭൂമിയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ. എന്നാൽ മനസ്സിനെ തികച്ചും സന്തുഷ്ടരായിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ചിന്തകൾ പിരിച്ചുവിടപ്പെടും. ഭ life മജീവിതം അനുഭവിക്കാൻ മനസ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ശരീരം ഭ body തിക ശരീരമാണ്; സ്വർഗത്തിൽ സന്തോഷം അനുഭവിക്കാൻ മനസ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ശരീരം അതിന്റെ ചിന്താ ശരീരമാണ്. ഭ body തിക ശരീരം ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവിതത്തിനും പ്രവർത്തനത്തിനും അനുയോജ്യമാണ്. ഈ ചിന്താ ശരീരം ജീവിതകാലത്ത് മനസ്സ് സൃഷ്ടിക്കുകയും മരണശേഷം രൂപം കൊള്ളുകയും സ്വർഗ്ഗകാലത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ നീണ്ടുനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ചിന്താ ശരീരത്തിൽ മനസ്സ് സ്വർഗത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ജീവിക്കുന്നു. ചിന്താ ശരീരം അതിന്റെ സ്വർഗ്ഗ ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ മനസ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, കാരണം സ്വർഗ്ഗലോകം ചിന്തയുടെ സ്വഭാവമുള്ളതും ചിന്തയാൽ നിർമ്മിച്ചതുമാണ്, കൂടാതെ ചിന്താ ശരീരം അതിന്റെ സ്വർഗ്ഗ ലോകത്ത് സ്വാഭാവികമായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ലോകം. ഭ body തിക ലോകത്ത് നിലനിർത്താൻ ഭ body തിക ശരീരത്തിന് ഭക്ഷണം ആവശ്യമാണ്. സ്വർഗ്ഗ ലോകത്ത് ചിന്താ ശരീരം നിലനിർത്താൻ മനസ്സിന് ഭക്ഷണം ആവശ്യമാണ്, പക്ഷേ ഭക്ഷണം ഭ .തികമായിരിക്കരുത്. അവിടെ ഉപയോഗിച്ച ഭക്ഷണം ചിന്താപരമാണ്, ഭൂമിയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് ഒരു ശരീരത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ആസ്വദിച്ച ചിന്തകളാണ്. ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ മനുഷ്യൻ തന്റെ പ്രവൃത്തി വായിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ആദർശവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ, അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട്, സ്വർഗ്ഗീയ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കി. സ്വർഗ്ഗലോകത്തെ മനസ്സിന് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരേയൊരു ഭക്ഷണമാണ് സ്വർഗ്ഗീയ പ്രവർത്തനവും ചിന്തയും.

മനസ്സിനും സംസാരവും സംഗീതവും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ തിരിച്ചറിയാം, പക്ഷേ ചിന്തയിലൂടെ മാത്രം. ജീവിത ഗാനം ഗോളങ്ങളുടെ സംഗീതത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ ഈ ഗാനം രചിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വന്തം ചിന്തയും ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം ആദർശങ്ങളും അനുസരിച്ചായിരിക്കും. സംഗീതം മറ്റ് മനസ്സിന്റെ സ്വർഗ്ഗലോകങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളതായിരിക്കും, കാരണം അവ യോജിപ്പിലാണ്.

ഭ physical തിക വസ്തുക്കൾ ഭൂമിയിലെ മറ്റ് ഭ bodies തിക ശരീരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിനാൽ മനസ്സ് മറ്റ് മനസ്സുകളെയോ സ്വർഗത്തിലെ വസ്തുക്കളെയോ സ്പർശിക്കുന്നില്ല. അതിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ചിന്തയുടെ ശരീരമായ മനസ്സിന്റെ ശരീരം ചിന്തയാൽ മറ്റ് ശരീരങ്ങളെ സ്പർശിക്കുന്നു. മാംസത്തെ മറ്റ് വസ്തുക്കളുമായി മാത്രം ബന്ധപ്പെടുന്നതിലൂടെയോ മാംസത്തോടുകൂടിയ മാംസത്തെ സ്പർശിക്കുന്നതിലൂടെയോ സ്പർശനം അറിയുന്ന ഒരാൾ, ചിന്തയുടെ ചിന്തയുടെ സ്പർശനത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിന് ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷത്തെ വിലമതിക്കില്ല. ചിന്തയുടെ ചിന്തയുടെ സ്പർശനത്തിലൂടെ സന്തോഷം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നു. മാംസവുമായി മാംസത്തെ ബന്ധപ്പെടുന്നതിലൂടെ സന്തോഷം ഒരിക്കലും സാക്ഷാത്കരിക്കാനാവില്ല. സ്വർഗ്ഗം ഒരു ഏകാന്തമായ സ്ഥലമോ അവസ്ഥയോ അല്ല, ഓരോ മനസ്സും അസ്തിത്വമില്ലാത്ത ആകാശത്തിന്റെ ഏകാന്തതയിൽ ഒതുങ്ങുന്നു. വ്യക്തിപരമായി അല്ലെങ്കിൽ അമൂർത്തമായ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിൽ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധാലുക്കളായ ഹെർമിറ്റുകൾ, ഏകാന്തമായ റെക്ലൂസുകൾ, മെറ്റാഫിഷ്യൻമാർ എന്നിവർക്ക് അതാത് ആകാശം ആസ്വദിക്കാമെങ്കിലും ഒരു മനസ്സിന് തന്റെ സ്വർഗ്ഗ ലോകത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ ജീവികളെയും മറ്റ് മനസ്സുകളെയും ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നത് വിരളമാണ്.

മരണശേഷം മനുഷ്യൻ വസിക്കുന്ന സ്വർഗ്ഗം മനുഷ്യന്റെ സ്വന്തം മാനസിക അന്തരീക്ഷത്തിലാണ്. ഇതിലൂടെ അവൻ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ടു, അതിൽ അവൻ തന്റെ ശാരീരിക ജീവിതത്തിൽ ജീവിച്ചു. മനുഷ്യൻ തന്റെ മാനസിക അന്തരീക്ഷത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരല്ല, മറിച്ച് മരണാനന്തരം അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാകുന്നു, തുടർന്ന് ഒരു അന്തരീക്ഷത്തെക്കുറിച്ചല്ല, മറിച്ച് സ്വർഗ്ഗത്തെപ്പോലെയാണ്. അവന്റെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് അവൻ ആദ്യം കടന്നുപോകണം, വളരുക, അവന്റെ മാനസിക അന്തരീക്ഷം, അതായത് നരകത്തിലൂടെ കടന്നുപോകണം. ശാരീരിക ജീവിതത്തിൽ, മരണാനന്തരം അവന്റെ സ്വർഗ്ഗം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്ന ചിന്തകൾ അവന്റെ മാനസിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. അവർ ഒരു പരിധിവരെ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല. ഈ ആദർശ ചിന്തകളുടെ വികാസം, ജീവിക്കൽ, സാക്ഷാത്കാരം എന്നിവയിൽ അവന്റെ സ്വർഗ്ഗം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു; എന്നാൽ എല്ലായ്‌പ്പോഴും, ഓർക്കുക, അവൻ സ്വന്തം അന്തരീക്ഷത്തിലാണ്. ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നാണ് അവന്റെ അടുത്ത ഭ body തിക ശരീരം നിർമ്മിക്കുന്ന അണുക്കൾ നൽകുന്നത്.

ഓരോ മനസ്സിനും ഭ physical തിക ശരീരത്തിലും ഭ world തിക ലോകത്തിലെ സ്വന്തം അന്തരീക്ഷത്തിലും വസിക്കുന്നതുപോലെ ഓരോ മനസ്സിനും അതിന്റേതായ വ്യക്തിഗത സ്വർഗത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. മനുഷ്യർ‌ ഭ world തിക ലോകത്തിൽ‌ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതുപോലെ, അതാത് ആകാശത്തിലെ എല്ലാ മനസുകളും മഹാ സ്വർഗ്ഗ ലോകത്തിനുള്ളിൽ‌ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഭൂമിയിലെ സ്ഥാനവും പ്രദേശവും അനുസരിച്ച് മനുഷ്യർ ഉള്ളതിനാൽ മനസ്സ് സ്വർഗത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല, എന്നാൽ മനസ്സ് അതിന്റെ ആദർശങ്ങളും ചിന്തകളുടെ ഗുണനിലവാരവും അനുസരിച്ചാണ്. മഹത്തായ സ്വർഗ്ഗ ലോകത്തിനുള്ളിൽ മനസ്സ് സ്വന്തം സ്വർഗത്തിൽ സ്വയം അടഞ്ഞുനിൽക്കുകയും ഗുണനിലവാരമോ ശക്തിയോ പോലുള്ള മറ്റ് മനസുകളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയോ ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യൻ എല്ലാ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും സ്വയം വിട്ടുനിൽക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിൽ നിന്ന് സ്വയം അകന്നുപോകുന്നു. ഓരോ മനസ്സിനും മറ്റൊരു മനസ്സിന്റെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെല്ലാ മനസ്സുകളുമായും അവരുടെ ആശയങ്ങൾ ഒന്നുതന്നെയാണെന്നും അവരുടെ ചിന്തകൾ യോജിക്കുന്ന അളവിലേക്കും പങ്കെടുക്കാം, അതുപോലെതന്നെ, ആശയപരമായ ഭൂമിയിലുള്ള മനുഷ്യരെ ഒരുമിച്ച് ആകർഷിക്കുകയും മാനസിക സഹവാസം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചിന്തയിലൂടെ.

സ്വർഗ്ഗലോകം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതും ചിന്തയാൽ നിർമ്മിച്ചതുമാണ്, എന്നാൽ അത്തരം ചിന്തകൾ മാത്രമാണ് സന്തോഷത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. അത്തരം ചിന്തകൾ: അവൻ എന്നെ കൊള്ളയടിച്ചു, എന്നെ കൊല്ലും, എന്നെ അപമാനിക്കും, അവൻ എന്നോട് കള്ളം പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ, ഞാൻ അവനോട് അസൂയപ്പെടുന്നു, ഞാൻ അസൂയപ്പെടുന്നു, അവനെ വെറുക്കുന്നു, സ്വർഗത്തിൽ ഒരു പങ്കു വഹിക്കാനും കഴിയില്ല. ഒരാളുടെ ചിന്തകൾ പോലുള്ള അനിശ്ചിതവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമായ വസ്തുക്കളാൽ നിർമ്മിതമായതിനാൽ സ്വർഗ്ഗം ഒരു മങ്ങിയ സ്ഥലമോ അവസ്ഥയോ ആണെന്ന് കരുതരുത്. ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യന്റെ മുഖ്യ സന്തോഷം, അത് വളരെ കുറവാണെങ്കിലും, അവന്റെ ചിന്തയിലൂടെയാണ്. ഭൂമിയിലെ പണ രാജാക്കന്മാർ അവരുടെ സ്വർണ്ണ ശേഖരണങ്ങളാൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നില്ല, മറിച്ച് അവർ അത് കൈവശപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അവരുടെ അനന്തരഫലത്തെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുന്നു. ഒരു ഗ own ണിന്റെ മേക്കപ്പിനും ആ ഗ own ൺ ധരിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന പല ഫൈനറികളിൽ നിന്നും ഒരു സ്ത്രീക്ക് അവളുടെ സന്തോഷത്തിന്റെ അളവ് ലഭിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ അവളുടെ സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നത് അത് അവളെ മനോഹരമാക്കുന്നു എന്ന ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് അത് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റും. ഒരു കലാകാരന്റെ ആനന്ദം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ ഫലത്തിലല്ല. അതിന്റെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ചിന്തയാണ് അവൻ ആസ്വദിക്കുന്നത്. ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സൂത്രവാക്യങ്ങൾ മന ize പാഠമാക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കഴിയുമെന്നതിനാൽ ഒരു അധ്യാപകന് സന്തോഷമില്ല. അവന്റെ സംതൃപ്തി അവർ മനസിലാക്കുകയും അവർ മന .പാഠമാക്കിയത് പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന ചിന്തയിലാണ്. മനുഷ്യന് ഭൂമിയിൽ ലഭിക്കുന്ന ചെറിയ സന്തോഷം, അവന്റെ ചിന്തയിലൂടെ മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ, അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ശാരീരിക സ്വത്തിൽ നിന്നോ വിജയത്തിൽ നിന്നോ അല്ല. ഭൂമിയിൽ ചിന്തകൾ അദൃശ്യവും യാഥാർത്ഥ്യവുമല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു, സ്വത്തുക്കൾ വളരെ യഥാർത്ഥമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. സ്വർഗത്തിൽ ഇന്ദ്രിയവസ്തുക്കൾ അപ്രത്യക്ഷമായി, പക്ഷേ ചിന്തകൾ യഥാർത്ഥമാണ്. മൊത്തത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ രൂപങ്ങളുടെ അഭാവത്തിലും ചിന്താ വിഷയങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലും യാഥാർത്ഥ്യത്തിലും, ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെക്കാൾ മനസ്സിന് അദൃശ്യമായ സന്തോഷമുണ്ട്.

ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്തയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചവരെല്ലാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിന്തയെ ഏതെങ്കിലും ആദർശത്തിന്റെ നേട്ടത്തിലേക്ക് നയിച്ചവർ, ചിന്തയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും നമ്മുടെ സ്വർഗ്ഗത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ ഒരാളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ അവന്റെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ കഴിയില്ല. ബന്ധം അതിന്റെ സ്വർഗ്ഗ ലോകത്ത് മനസ്സിന് തുടരാം, പക്ഷേ ബന്ധം ഒരു ആദർശ സ്വഭാവമുള്ളതാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ശാരീരികവും ജഡികവുമായത്. ശാരീരികതയ്ക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു പങ്കുമില്ല. സ്വർഗത്തിൽ ലൈംഗികതയെക്കുറിച്ചോ ലൈംഗിക പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചോ ഒരു ചിന്തയുമില്ല. ചില മനസ്സുകൾ ഭ physical തിക ശരീരങ്ങളിൽ അവതരിക്കുമ്പോഴും “ഭർത്താവ്” അല്ലെങ്കിൽ “ഭാര്യ” എന്ന ചിന്തയെ ഇന്ദ്രിയപ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നു, മാത്രമല്ല അവരുടെ ശാരീരിക ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവർ‌ക്ക് ഭർത്താവിനെയോ ഭാര്യയെയോ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പ്രയാസമില്ല, ഒരു പൊതു ആദർശത്തിനായുള്ള ജോലിയിൽ‌ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കൂട്ടാളികൾ‌ അല്ലെങ്കിൽ‌ നിസ്വാർത്ഥവും ഇന്ദ്രിയവുമായ പ്രണയത്തിന്റെ വിഷയമായി. ഇന്ദ്രിയ ചായ്‌വുള്ള മനസ്സ് അതിന്റെ ഭ body തിക ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തി സ്വർഗ്ഗലോകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ, അതും ലൈംഗികതയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കില്ല, കാരണം അത് അതിന്റെ ജഡിക ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഇന്ദ്രിയ വിശപ്പുകളിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തി അതിന്റെ മൊത്തത്തിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും മോഹങ്ങൾ.

കുട്ടിയുടെ മരണത്തിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞതായി തോന്നുന്ന അമ്മയ്ക്ക് അത് വീണ്ടും സ്വർഗത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടാം, പക്ഷേ ആകാശം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായതിനാൽ അമ്മയും കുഞ്ഞും ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. തന്റെ കുട്ടിയെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തോടെ മാത്രം പരിഗണിക്കുകയും ആ കുട്ടിയെ സ്വന്തം സ്വത്തായി കണക്കാക്കുകയും ചെയ്ത അമ്മ അത്തരമൊരു കുട്ടിയെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, സ്വർഗത്തിൽ അവളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കാനും കഴിയില്ല, കാരണം ശാരീരിക സ്വത്തവകാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അത്തരം സ്വാർത്ഥചിന്ത വിദേശമാണ്, സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. സ്വർഗത്തിൽ തന്റെ കുട്ടിയെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന അമ്മ, ഭ physical തിക ലോകത്ത് ആയിരിക്കുമ്പോൾ, സ്വാർത്ഥയായ അമ്മ തന്റെ ശാരീരിക കുട്ടിയോട് വഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ, തന്റെ ചിന്ത ആരെയാണ് നയിക്കുന്നത് എന്നതിനോട് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മനോഭാവമാണ് വഹിക്കുന്നത്. നിസ്വാർത്ഥയായ അമ്മയുടെ പ്രബലമായ ചിന്തകൾ സ്നേഹം, സഹായം, സംരക്ഷണം എന്നിവയാണ്. അത്തരം ചിന്തകൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയോ മരണത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല, ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്റെ കുട്ടിക്കുവേണ്ടി അത്തരം ചിന്തകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന അമ്മ അവ സ്വർഗത്തിൽ തുടരും.

ഒരു മനുഷ്യമനസ്സും അതിന്റെ ഭ physical തിക ശരീരത്തിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തുകയോ ഉൾക്കൊള്ളുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഓരോ മനുഷ്യമനസ്സും അവതാരത്തിന് സ്വർഗത്തിൽ സ്വന്തം പിതാവുണ്ട്. ഭൂമിയിലെ ജീവിതം ഉപേക്ഷിച്ച് അതിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ച, ഭൂമിയിൽ അറിയുന്നവരോട് ഏറ്റവും നല്ല ചിന്തകൾ നയിക്കപ്പെടുന്നവരോ ശ്രദ്ധയുള്ളവരോ ആയ ആ മനസ്സ്, ഭൂമിയിലെ മനസ് ചിന്തയിൽ വേണ്ടത്ര ഉയരത്തിലെത്തിയാൽ ഭൂമിയിലുള്ളവരുടെ മനസ്സിനെ ബാധിച്ചേക്കാം.

അമ്മ സ്വർഗത്തിൽ വഹിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ ചിന്ത അതിന്റെ ആകൃതിയിലും വലുപ്പത്തിലും ഇല്ല. ശാരീരിക ജീവിതത്തിൽ അവൾ തന്റെ കുട്ടിയെ ഒരു ശിശുവായും സ്കൂളിലെ കുട്ടിയായും പിന്നീട് ഒരു അച്ഛനായോ അമ്മയായോ അറിയാമായിരുന്നു. അതിന്റെ ശാരീരിക ശരീരത്തിലെ എല്ലാ കരിയറുകളിലൂടെയും അവളുടെ കുട്ടിയുടെ അനുയോജ്യമായ ചിന്ത മാറിയിട്ടില്ല. സ്വർഗത്തിൽ, കുട്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള അമ്മയുടെ ചിന്തയിൽ അതിന്റെ ശാരീരിക ശരീരം ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. അവളുടെ ചിന്ത അനുയോജ്യമാണ്.

ഓരോരുത്തരും സ്വർഗത്തിലുള്ള തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഭൂമിയിലെ ആ സുഹൃത്തുക്കളെ അറിയുന്നിടത്തോളം കണ്ടുമുട്ടും. ഭൂമിയിൽ അവന്റെ സുഹൃത്തിന് ഒരു സൂചി അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രൻ കണ്ണ്, ഒരു ബട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുപ്പി മൂക്ക്, ഒരു ചെറി അല്ലെങ്കിൽ ചമ്മട്ടി പോലുള്ള വായ, ഒരു വിഭവം അല്ലെങ്കിൽ ബോക്സ് താടി, പിയർ ആകൃതിയിലുള്ള തല അല്ലെങ്കിൽ ബുള്ളറ്റ് പോലുള്ള തല, ഒരു മുഖം ഒരു ഹാച്ചെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വാഷ്. അവന്റെ രൂപം ഒരു അപ്പോളോയുടെയോ സാറ്ററിന്റെയോ പോലെയാകാം. ഇവ പലപ്പോഴും വേഷങ്ങളും അവന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഭൂമിയിൽ ധരിക്കുന്ന മാസ്കും ആണ്. എന്നാൽ തന്റെ സുഹൃത്തിനെ അറിയാമെങ്കിൽ ഈ വേഷങ്ങൾ തുളയ്ക്കും. ഭൂമിയിലെ വേഷങ്ങളിലൂടെ അവൻ തന്റെ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടാൽ, ആ വേഷങ്ങളില്ലാതെ അവനെ സ്വർഗ്ഗലോകത്ത് അറിയും.

ഭൂമിയിൽ ഉള്ളതുപോലെ നാം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കാണണം അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ന്യായമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവ ലഭിക്കാത്തപക്ഷം സ്വർഗ്ഗം അഭികാമ്യമല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. മനുഷ്യൻ അപൂർവ്വമായി മാത്രമേ അവയെ കാണുന്നുള്ളൂ, പക്ഷേ അവ വിചാരിക്കുന്നു. തന്റെ സ്വത്തിന്റെ മൂല്യം അവന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. വസ്തുക്കൾ ഭൂമിയിലുള്ളവയാണ്, അവ അവന്റെ ശാരീരിക അവയവങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഈ വസ്തുക്കളുടെ ചിന്തകളെ മാത്രമേ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയൂ, അത്തരം ചിന്തകൾക്ക് മാത്രമേ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയൂ, അത് മനസ്സിന്റെ സന്തോഷത്തിന് കാരണമാകും. അതിനാൽ, ഭൂമിയിലെ ശരീരത്തിലെ ചിന്തകനായിരുന്ന അതേ മനസ്സിന് അതിന്റെ സന്തോഷത്തിന് സംഭാവന നൽകാൻ കഴിയാത്തവ ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു നഷ്ടവും സംഭവിക്കില്ല. ഭൂമിയിൽ നാം സ്നേഹിക്കുന്നവരും നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന് ആവശ്യമുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും കഷ്ടപ്പെടുകയില്ല, കാരണം അവരുടെ തെറ്റുകളും ദു ices ഖങ്ങളും നമ്മോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. അവരുടെ തെറ്റുകളില്ലാതെ അവരെ ചിന്തയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമ്പോഴും അവയെ ആദർശങ്ങളായി നാം കരുതുന്നതിലും നാം അവരെ കൂടുതൽ വിലമതിക്കും. നമ്മുടെ ചങ്ങാതിമാരുടെ തെറ്റുകൾ ഭൂമിയിലെ നമ്മുടെ സ്വന്തം തെറ്റുകൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നു, ഒപ്പം സൗഹൃദത്തിന്റെ സന്തോഷം നശിക്കുകയും മൂടിക്കെട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ കളങ്കമില്ലാത്ത സൗഹൃദം സ്വർഗ്ഗ ലോകത്ത് നന്നായി തിരിച്ചറിഞ്ഞു, ഭൂമിയുടെ മഞ്ഞുപാളികളുമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിനേക്കാളും അവരെക്കാൾ യഥാർത്ഥമായി നമുക്ക് അവരെ അറിയാം.

സ്വർഗത്തിലുള്ള മനസ്സിന് ഭൂമിയിലുള്ള ഒരാളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താനോ ഭൂമിയിലുള്ളവന് സ്വർഗത്തിലെ ഒരാളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താനോ കഴിയില്ല. എന്നാൽ അത്തരം ആശയവിനിമയം ഏതെങ്കിലും മാനസിക പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ ഉൽ‌പ്പാദനം വഴിയല്ല നടത്തുന്നത്, ആത്മീയ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നോ ആത്മീയവാദികൾ അവരുടെ “ആത്മലോകം” അല്ലെങ്കിൽ “സമ്മർ‌ലാൻഡ്” എന്ന് വിളിക്കുന്നതിനോ അല്ല. സ്വർഗത്തിലെ മനസ്സ് “ആത്മാക്കൾ” അല്ല അതിൽ ആത്മീയവാദികൾ സംസാരിക്കുന്നു. മനസ്സിന്റെ സ്വർഗ്ഗലോകം ആത്മലോകമോ ആത്മീയന്റെ വേനൽക്കാലമോ അല്ല. അതിന്റെ സ്വർഗത്തിലെ മനസ്സ് സമ്മർ‌ലാൻഡിലൂടെ പ്രവേശിക്കുകയോ സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല, സ്വർഗ്ഗത്തിലെ മനസ്സ് ഒരു ആത്മീയവാദിയോടോ ഭൂമിയിലെ സുഹൃത്തുക്കളോടോ അസാധാരണമായ രീതിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നില്ല. സ്വർഗത്തിലെ മനസ്സ് വേനൽക്കാലത്ത് പ്രവേശിക്കുകയോ ഒരു ആത്മീയവാദിക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരിക രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയോ ഭ physical തിക ശരീരത്തിൽ സുഹൃത്തുക്കളുമായി കൈ കുലുക്കുകയോ സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ, ആ മനസ്സ് ഭൂമിയെക്കുറിച്ചും മാംസത്തെക്കുറിച്ചും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അത് ആശയവിനിമയം നടത്തിയവരുടെ വേദനകൾ, കഷ്ടതകൾ, അപൂർണതകൾ എന്നിവയും ഇവയുടെ വൈരുദ്ധ്യവും അതിന്റെ സന്തോഷത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും അസ്വസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്യും, ആ മനസ്സിന് സ്വർഗ്ഗം അവസാനിക്കും. മനസ്സ് സ്വർഗത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ സന്തോഷം തടസ്സപ്പെടുകയില്ല; ഭൂമിയിലുള്ളവരുടെ ഒരു ദുഷ്പ്രവൃത്തികളെയും തെറ്റുകളെയും കഷ്ടപ്പാടുകളെയും കുറിച്ച് അത് അറിയുകയില്ല, സ്വർഗ്ഗകാലം അവസാനിക്കുന്നതുവരെ അത് സ്വർഗത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല.

സ്വർഗ്ഗത്തിലെ മനസ്സിന് ചിന്തയിലൂടെയും ചിന്തയിലൂടെയും മാത്രമേ ഭൂമിയിലുള്ള ഒരാളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ കഴിയൂ, അത്തരം ചിന്തയും ആശയവിനിമയവും എല്ലായ്പ്പോഴും ഉന്മേഷത്തിനും നന്മയ്ക്കും ആയിരിക്കും, എന്നാൽ ഒരിക്കലും ഭൂമിയിലുള്ള ഒരാളെ എങ്ങനെ ഉപജീവനമാർഗം നേടാം, അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ആഗ്രഹം എങ്ങനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താം അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ ആശ്വാസം നൽകുന്നതിന്. സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ഒരു മനസ്സ് ഭൂമിയിലുള്ള ഒരാളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുമ്പോൾ, അത് വ്യക്തിത്വമില്ലാത്ത ചിന്തയിലൂടെയാണ്, അത് ചില നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് സ്വഭാവവുമായി അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ അവന്റെ പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ, ഈ നിർദ്ദേശം സ്വർഗത്തിലുള്ള സുഹൃത്തിന്റെ ചിന്തയോടൊപ്പം ഉണ്ടാകാം. സ്വർഗ്ഗത്തിലുള്ളവന്റെ ചിന്ത ഭൂമിയിലെ മനസ്സിനാൽ പിടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, ചിന്ത ഒരു തരത്തിലും ഒരു പ്രതിഭാസത്തിലൂടെയും സ്വയം സൂചിപ്പിക്കില്ല. ആശയവിനിമയം ചിന്തയിലൂടെ മാത്രമായിരിക്കും. അഭിലാഷത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങളിലും അനുയോജ്യമായ സാഹചര്യങ്ങളിലും, ഭൂമിയിലുള്ള മനുഷ്യൻ തന്റെ ചിന്തയെ സ്വർഗത്തിലുള്ള ഒരാളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയേക്കാം. എന്നാൽ അത്തരം ചിന്തകൾക്ക് ഭ ly മിക കളങ്കമുണ്ടാകില്ല, അത് ആദർശവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതും സ്വർഗ്ഗത്തിലെ മനസ്സിന്റെ സന്തോഷവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതും ആയിരിക്കണം, മാത്രമല്ല മരണപ്പെട്ടയാളുടെ വ്യക്തിത്വവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. സ്വർഗത്തിലെ മനസ്സും ഭൂമിയിലെ മനസ്സും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം നടക്കുമ്പോൾ, സ്വർഗ്ഗത്തിലെ മനസ്സ് ഭൂമിയിലുള്ള മറ്റൊരാളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയോ ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യൻ സ്വർഗത്തിലെ മറ്റൊന്നിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല. മനസ്സ് പരസ്പരം ചേർന്നുനിൽക്കുമ്പോഴും, സ്ഥലം, സ്ഥാനം, സ്വത്തുക്കൾ, ചിന്തയെ ബാധിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴും ചിന്ത മനസ്സിൽ ആയിരിക്കുമ്പോഴും മാത്രമേ ആശയവിനിമയം സാധ്യമാകൂ. അതിൽ സാധാരണക്കാരൻ ഗർഭം ധരിക്കുന്നില്ല. അത്തരം കൂട്ടായ്മ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ, സമയവും സ്ഥലവും ദൃശ്യമാകില്ല. അത്തരം കൂട്ടായ്മ നടക്കുമ്പോൾ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ മനസ്സ് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയോ മനുഷ്യൻ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് ഉയരുകയോ ഇല്ല. അത്തരം ചിന്താഗതി ഭൂമിയിലെ ഒരാളുടെ ഉയർന്ന മനസ്സിലൂടെയാണ്.

ആദർശങ്ങളിലെ വ്യത്യാസവും മനുഷ്യരുടെ ചിന്തകളുടെയും അഭിലാഷങ്ങളുടെയും ഗുണനിലവാരമോ ശക്തിയോ കാരണം, അവിടേക്ക് പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും സ്വർഗ്ഗം ഒരുപോലെയല്ല. ഓരോരുത്തരും തന്റെ സന്തോഷത്തിനായി താൻ ആഗ്രഹിച്ചതിന്റെ പൂർത്തീകരണമായി അതിനെ പ്രവേശിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും വിലമതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യരുടെ ചിന്തകളിലെയും ആശയങ്ങളിലെയും വ്യത്യാസം മരണാനന്തരം മനുഷ്യൻ ആസ്വദിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത ആകാശങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിന്റെയും ഗ്രേഡിംഗിന്റെയും പ്രാതിനിധ്യത്തിന് കാരണമായി.

മനസ്സുള്ളിടത്തോളം ആകാശങ്ങളുണ്ട്. എന്നിട്ടും എല്ലാം ഒരു സ്വർഗ്ഗ ലോകത്തിനുള്ളിലാണ്. ഓരോരുത്തരും മറ്റുള്ളവരുടെ സന്തോഷത്തിൽ ഒരു തരത്തിലും ഇടപെടാതെ സന്തോഷത്തോടെ തന്റെ സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്നു. ഈ സന്തോഷം അളന്നാൽ, സമയത്തിലും ഭൂമിയുടെ അനുഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും, അനന്തമായ നിത്യത പോലെയാകാം. ഭൂമിയുടെ യഥാർത്ഥ കാര്യത്തിൽ ഇത് വളരെ ചെറുതായിരിക്കാം. സ്വർഗത്തിലുള്ളവന് ഒരു നിത്യതയായിരിക്കും, അത് അനുഭവത്തിന്റെയോ ചിന്തയുടെയോ പൂർണ്ണമായ ഒരു ചക്രമാണ്. എന്നാൽ ആ കാലഘട്ടം അവസാനിക്കും, എന്നാൽ അവസാനം സ്വർഗത്തിലുള്ളവന് അതിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ അവസാനമാണെന്ന് തോന്നുകയില്ല. അതിന്റെ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ ആരംഭം പെട്ടെന്നോ അപ്രതീക്ഷിതമോ ആയി തോന്നുന്നില്ല. സ്വർഗത്തിൽ അവസാനവും ആരംഭവും പരസ്പരം ഓടുന്നു, അവ അർത്ഥമാക്കുന്നത് പൂർത്തീകരണം അല്ലെങ്കിൽ പൂർത്തീകരണം എന്നാണ്, ഈ വാക്കുകൾ ഭൂമിയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാൽ ഖേദമോ ആശ്ചര്യമോ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല.

മരണത്തിനു മുമ്പുള്ള ആദർശ ചിന്തകളും പ്രവൃത്തികളും നിർണ്ണയിച്ച സ്വർഗ്ഗ കാലഘട്ടം ദൈർഘ്യമേറിയതോ ചെറുതോ അല്ല, മറിച്ച് പൂർത്തിയായി അവസാനിക്കുകയും മനസ്സ് അതിന്റെ അധ്വാനത്തിൽ നിന്ന് വിശ്രമിക്കുകയും ഭൂമിയിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ആദർശ ചിന്തകളെ തളർത്തുകയും സ്വാംശീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, ഈ സ്വാംശീകരണത്തിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം ലഭിക്കുകയും അത് ഭൂമിയിൽ അനുഭവിച്ച കരുതലുകളും ഉത്കണ്ഠകളും കഷ്ടപ്പാടുകളും മറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ സ്വർഗ്ഗലോകത്ത് മനസ്സ് ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അറിവ് നേടുന്നില്ല. ഭൂമി അതിന്റെ പോരാട്ടങ്ങളുടെ യുദ്ധക്കളവും അത് അറിവ് നേടുന്ന സ്കൂളുമാണ്, പരിശീലനവും വിദ്യാഭ്യാസവും പൂർത്തിയാക്കാൻ മനസ്സ് ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങണം.

 

ദി ജനുവരി ലക്കത്തിലെ എഡിറ്റോറിയൽ ഭൂമിയിലെ സ്വർഗ്ഗത്തെക്കുറിച്ചായിരിക്കും.