വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ

ക്യാൻസറിന്റെ വാതിലുകളിലൂടെ പ്രകടമായ ലോകങ്ങളിലേക്ക് കടന്നുപോയ ആശ്വാസം അവയിലൂടെ കടന്നുപോയി, കാപ്രിക്കോൺ റിട്ടേണുകളുടെ ഗേറ്റുകളിൽ നിന്ന് മനസ്, ഉയർന്ന മനസ്സ്, വ്യക്തിത്വം, ചിന്തകൻ സ്വയം ബോധമുള്ളവർ, ലോകങ്ങളിലേക്ക്.

Z രാശി.

ദി

WORD

വാല്യം. 2 ജനുവരി, 1906. നമ്പർ 4

പകർപ്പവകാശം, XXX, HW PERCIVAL മുഖേന.

വ്യക്തിത്വം

അനന്തമായ സ്ഥലത്തിന്റെ വലിയ നക്ഷത്ര ഘടികാരമാണ് രാശിചക്രം, ഇത് പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെ ജനന സമയം, അവയുടെ ദൈർഘ്യം, ക്ഷയം എന്നിവ കേൾക്കാതെ, നിഗൂ ly മായി നിർത്തുന്നു, അതേ സമയം ശരീരത്തിലൂടെ രക്തചംക്രമണത്തിലെ രക്തകോശത്തിന്റെ പരിവർത്തനത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്നു.

അനന്തതയുടെ ബൈബിൾ, സൃഷ്ടിയുടെ ചരിത്രം, പാഠപുസ്തകം, സംരക്ഷണം, എല്ലാം നശിപ്പിക്കുക എന്നിവയാണ് രാശിചക്രം. ഭൂതകാലത്തിന്റെയും വർത്തമാനത്തിന്റെയും ഭാവിയിലെ വിധിയുടെയും രേഖയാണിത്.

അറിയപ്പെടാത്തവയിൽ നിന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതിലൂടെയും അതിനകത്തും പുറത്തും അനന്തമായതിലേക്കുള്ള ആത്മാവിന്റെ പാതയാണ് രാശിചക്രം. പഠിക്കേണ്ട രാശിചക്രം, ഇതെല്ലാം മനുഷ്യനിൽ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ പന്ത്രണ്ട് അടയാളങ്ങളിലാണ്.

പന്ത്രണ്ട് ചിഹ്നങ്ങളുള്ള വൃത്തങ്ങളുള്ള രാശിചക്രം പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത നൊമെനലിനും പ്രകടമായ അസാധാരണ പ്രപഞ്ചങ്ങൾക്കും ഒരു താക്കോൽ നൽകുന്നു. കാൻസർ മുതൽ കാപ്രിക്കോൺ വരെ തിരശ്ചീന രേഖ വരയ്ക്കുക. അപ്പോൾ വരിയുടെ മുകളിലുള്ള അടയാളങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താത്ത പ്രപഞ്ചത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു; ക്യാൻസർ മുതൽ കാപ്രിക്കോൺ വരെയുള്ള തിരശ്ചീന രേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള അടയാളങ്ങൾ പ്രകടമായ പ്രപഞ്ചത്തെ അതിന്റെ ആത്മീയവും മാനസികവും ശാരീരികവുമായ വശങ്ങളിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ക്യാൻസർ, കന്നി, തുലാം എന്നീ അടയാളങ്ങൾ ജീവിതത്തിലേക്കും രൂപത്തിലേക്കും ശ്വസനം, രൂപത്തെ ലൈംഗികതയിലേക്കുള്ള വികാസം, അതിൽ ശ്വസനത്തിന്റെ അവതാരം എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ലിബ്ര, സ്കോർപിയോ, ധനു, കാപ്രിക്കോൺ എന്നീ അടയാളങ്ങൾ ലൈംഗികത, ആഗ്രഹം, ചിന്ത, വ്യക്തിത്വം എന്നിവയിലൂടെ ശ്വസനത്തിന്റെ പരിണാമത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, പ്രകടമാകുന്ന ചക്രം, പ്രകടമായ അസാധാരണ ലോകങ്ങളിലൂടെ ശ്വസനത്തിന്റെ രൂപീകരണം, വികസനം, എന്നേക്കും മടങ്ങുക അദൃശ്യ നൊമെനൽ.

കാൻസറിൽ അവതാരമാകാൻ തുടങ്ങുന്ന എന്റിറ്റി പൂർണ്ണവും പൂർണ്ണവുമായ ആത്മജ്ഞാനം കൈവരിക്കുന്നതിൽ വിജയിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, കാപ്രിക്കോൺ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിത്വം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ, വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ മരണത്തിന് മുമ്പും മുമ്പും - ഏത് വ്യക്തിത്വമാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ജീവിതം, രൂപം, ലൈംഗികത, ആഗ്രഹം, ചിന്ത എന്നിവയുടെ അടയാളങ്ങൾ - അപ്പോൾ വ്യക്തിത്വം മരിക്കുകയും വ്യക്തിത്വത്തിന് വിശ്രമം ലഭിക്കുകയും വീണ്ടും മറ്റൊരു വ്യക്തിത്വം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് ആശ്വാസത്തോടെ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മഹത്തായ ജോലി അവസാനം പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ ഇത് ജീവിതാനന്തര ജീവിതം തുടരുന്നു, വ്യക്തിത്വത്തിന് ഇനി അവതാരം ആവശ്യമില്ല, അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ.

ഈ ലോകത്തിന്റെ കടന്നുകയറ്റത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ശ്വസനമാണ്; അത് ജീവന്റെ സമുദ്രത്തിൽ വളർന്നു ജീവന്റെ അണുക്കളെ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് ആശ്വസിപ്പിച്ചു; എന്നിട്ടും ജീവജാലങ്ങളിൽ കുതിച്ചുകയറുകയും ശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ, ശ്വസനം അവരെ ജ്യോതിഷ-ജ്യോതിഷരൂപത്തിലേക്കും പിന്നീട് ശാരീരിക ലൈംഗിക രൂപത്തിലേക്കും നയിച്ചു, അതിലൂടെ ശ്വാസം സ്വയം ഒരു ഭാഗം അവതരിച്ചു. മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ആഗ്രഹം മനസ്സിന്റെ ശ്വാസത്തോട് പ്രതികരിക്കുകയും മനുഷ്യചിന്തയുമായി സംയോജിക്കുകയും ചെയ്തു. ചിന്തയോടെ മനുഷ്യന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ആരംഭിച്ചു; ചിന്ത കർമ്മമാണ്. ശ്വസനം, ചിന്തയിലൂടെ ജീവിതത്തെയും രൂപത്തെയും ലൈംഗികതയെയും ആഗ്രഹത്തെയും ഉയർന്ന അർഥത്തിന്റെ വസ്‌ത്രത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, അത് വ്യക്തിത്വമാണ്. മനുഷ്യൻ തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ അതിന്റെ ദിവ്യാവസാനത്തിന് വിധേയമാക്കുന്നതുവരെ അതിന് മനുഷ്യനിൽ പൂർണ്ണമായി അവതരിക്കാനാവില്ല.

വ്യക്തിത്വം ജീവിതമല്ല, ശ്വസനമെന്ന നിലയിൽ ജീവിതത്തെ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ജീവിതത്തിന്റെ ഗതി നിർണ്ണയിക്കുകയും ജീവിത പ്രവർത്തന മേഖലയെ ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശ്വസനത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ശ്രമമാണിത്. വ്യക്തിത്വം രൂപമല്ല, വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഓരോ അവതാരത്തിലും അത് രൂപങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും. വ്യക്തിത്വം അതിന്റെ അടുത്ത വ്യക്തിത്വത്തിനായുള്ള രൂപകൽപ്പന-രൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നു, അത് ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും ലൈംഗികതയിലൂടെ ലോകത്തിൽ ജനിക്കുകയും ചെയ്യും. വ്യക്തിത്വം ലൈംഗികതയല്ല, ഒരുകാലത്ത് ഇരട്ട-ലിംഗഭേദം വ്യക്തിത്വത്തിലേക്ക് അവതരിക്കാനിടയുള്ള ഒരു ലിംഗമായി വികസിക്കാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ലൈംഗികതയുടെ അഗ്നിബാധകളിലൂടെ കടന്നുപോകാനും ലോകശക്തികളോട് പ്രകോപിതരാകാനും, ലൈംഗികതയിൽ വ്യക്തിത്വം ശ്വാസത്തിന്റെ ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായ സ്വിംഗിനെ സന്തുലിതമാക്കുകയും, ജ്യോതിഷ കൊടുങ്കാറ്റുകൾ, അഭിനിവേശങ്ങൾ, ലൈംഗിക ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ എന്നിവയിലൂടെ സുരക്ഷിതമായി സഞ്ചരിക്കാനും ലൈംഗികതയിലൂടെ കുടുംബത്തിനും ലോകത്തിനും ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാനും ഒപ്പം അതിലൂടെയും ലൈംഗിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ സന്തുലിതമാക്കാനും യോജിപ്പിക്കാനും ഒന്നായി ഏകീകരിക്കാനുമുള്ള ശരീരങ്ങൾ, അതിന്റെ ഇരട്ട പ്രവർത്തനത്തിൽ ആശ്വാസവും വ്യക്തിത്വവും പോലെ വേറിട്ടതായി കാണപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ ഇത് അതിന്റെ തികഞ്ഞ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒന്നാണ്. വ്യക്തിത്വം ആഗ്രഹമല്ല, അത് അതിന്റെ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മോഹത്തെ ഉണർത്തുന്നു, അത് പിന്നീട് വ്യക്തിത്വത്തെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ജീവിതത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയും ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ വ്യക്തിത്വം ആഗ്രഹത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഒപ്പം ആഗ്രഹം നൽകുന്ന പ്രതിരോധത്തെ മറികടക്കുന്നു. അതുവഴി മനസ്സ് ശക്തവും ഉറച്ചതുമായി വളരുന്നു, ഒപ്പം ആഗ്രഹം ഇച്ഛയിലേക്ക് (മീനം) പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന മാധ്യമമാണ്.

ആഗ്രഹത്തെ ശ്വസിക്കുന്നതിലൂടെ അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്താൽ ചിന്തയെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ ദൈവിക പീഡന പ്രക്രിയ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും വ്യക്തിത്വം വേദനയെയും സന്തോഷത്തെയും ദാരിദ്ര്യത്തെയും സമ്പത്തിനെയും വിജയത്തെയും തോൽവിയെയും നേരിടുകയും ഈ പ്രക്രിയയിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരുകയും ചെയ്യുന്നു. വിചാരണയുടെ ചൂള അതിന്റെ പരിശുദ്ധിയിലും അമർത്യതയിൽ ശാന്തമായും നിർമ്മലമാണ്. ഉയർന്ന മനസ്സ് ഇവിടെ വ്യക്തിത്വം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതുതന്നെയാണ്. വ്യക്തിത്വത്തെ മറയ്ക്കുകയും ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തിലേക്ക് ഭാഗികമായി അവതരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഞാൻ-ഞാൻ-ഞാൻ തത്വമാണ്. താഴത്തെ മനസ്സ് ഉയർന്ന മനസ്സിന്റെ പ്രതിഫലനവും വ്യക്തിത്വത്തിലേക്കുള്ള പ്രതിഫലനവുമാണ്, ഉയർന്ന മനസ്സിന്റെ ആ ഭാഗമാണ് അവതരിക്കുന്നത്. മനസ്സ് എന്ന് പൊതുവെ വിളിക്കപ്പെടുന്നത് താഴത്തെ മനസ്സാണ്, അത് സെറിബെല്ലം, സെറിബ്രം, പുറം മസ്തിഷ്കം എന്നിവയിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

മനസ്സിന് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇവയെ പലപ്പോഴും മണം, രുചിക്കൽ, കേൾക്കൽ, കാണൽ, സ്പർശിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ തോന്നൽ എന്നിങ്ങനെ സംസാരിക്കാറുണ്ട്, എന്നാൽ മനസ്സിന്റെ മറ്റ് രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്, അവ പൊതുവായി അറിയപ്പെടാത്തതും അപൂർവമായി മാത്രം സംസാരിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ്, കാരണം അവ പലരും ഉപയോഗിക്കുകയോ അനുഭവിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ഏറ്റവും വലിയ ges ഷിമാർ മാത്രമാണ് അവ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അവയുടെ ഉപയോഗം മനുഷ്യനെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നു. മനസ്സിന്റെ ഈ രണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഞാൻ-ഞാൻ-ഞാൻ, ഞാൻ-ഞാൻ-നീ-നിങ്ങൾ-ഞാൻ-ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയാണ്. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ട അവയവങ്ങൾ പിറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയും പൈനൽ ഗ്രന്ഥിയുമാണ്, ഇപ്പോൾ സാധാരണ മനുഷ്യനിൽ ഭാഗികമായി ക്ഷയിക്കുന്നു. അറിവ്, ജ്ഞാനം, അറിവ്, നിലനിൽപ്പ് എന്നിവ മാത്രമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഫാക്കൽറ്റികൾ.

താഴത്തെ മനസ്സ് ഉയർന്ന മനസ്സോടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളോടും മോഹങ്ങളോടും ഒന്നായിരിക്കണം. ഈ രണ്ട് പ്രവണതകളാണ് പ്രണയത്തിന്റെ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങൾ. ഒന്ന്‌ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായും ആഗ്രഹങ്ങളുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, മനുഷ്യർ‌ അതിനെ “സ്നേഹം” എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പൊതുവെ വിളിക്കപ്പെടാത്ത ഉയർന്ന സ്നേഹം ഉയർന്ന മനസ്സുള്ളതാണ്. ഈ സ്നേഹം ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യക്തിത്വത്തിൽ നിന്നും വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; അതിന്റെ സാരാംശം ത്യാഗത്തിന്റെ തത്വമാണ്, അമൂർത്ത തത്ത്വങ്ങൾക്കായി സ്വയം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു.

മനസ്സ് ശ്വാസോച്ഛ്വാസം അവരുടെ സ്രഷ്ടാവായിരുന്നുവെങ്കിലും അവരുടെ ഭരണാധികാരിയാകേണ്ടതുണ്ടെങ്കിലും മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ, ആഗ്രഹങ്ങളുടെ, ശരീരത്തിന്റെ അടിമയാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അവതാര മനസ്സിന്റെ മുൻ ചരിത്രത്തിൽ ഉത്തരം കാണാം. ഇത് ഇതാണ്: മനസ്-ശ്വാസം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും അവ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തതിനുശേഷം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന മിഥ്യാധാരണ വ്യക്തിത്വവുമായി സ്വയം തിരിച്ചറിയാൻ മനസ്സിനെ വഞ്ചിച്ചു.

താഴ്ന്ന മനസ്സ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ആ ഭാഗം ജനനസമയത്ത് വ്യക്തിത്വത്തിലേക്ക് (ഒരു മൃഗം) ശ്വസിക്കുന്നു. അവതാരം സാധാരണഗതിയിൽ നടക്കുന്നത് ശാരീരിക ശ്വസനത്തിലൂടെയാണ്, അതായത് താഴത്തെ മനസ്സ് ശാരീരിക ശ്വസനത്തിലൂടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു, പക്ഷേ അത് ശാരീരിക ശ്വസനമല്ല. ശാരീരിക ശ്വസനം മനസ്-ശ്വാസം മൂലമാണ്, ഈ മനസ്സ്-ശ്വാസം താഴ്ന്ന മനസ്സാണ്. ഉയർന്ന മനസായ വ്യക്തിത്വം വ്യക്തിത്വമാണ് ബൈബിളിൽ വിശുദ്ധ ന്യൂമാ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്, ചിലപ്പോൾ ആത്മീയ ശ്വാസം എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യൻ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതുവരെ അത് അവതരിക്കില്ല, ഒരു മനുഷ്യൻ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, കാരണം ന്യൂമാ, മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, പൂർണ്ണ വ്യക്തിത്വം പൂർണ്ണമായും അവതാരമായി.

ചിലന്തിയുടെ ലോകം സ്വന്തം സ്പിന്നിംഗിന്റെ വെബിലേക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിനാൽ, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ലോകം സ്വന്തം നെയ്ത്തിന്റെ ചിന്തകളിലേക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ലോകം ചിന്തകളുടെ ഒരു നെറ്റ് വർക്കാണ്, അതിൽ നെയ്ത്തുകാരൻ നീങ്ങുകയും നെയ്ത്ത് തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു. ചിലന്തി അതിന്റെ സിൽക്ക് ത്രെഡ് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് അതിനെ ഏതെങ്കിലും വസ്തുവിലേക്കും മറ്റൊന്നിലേക്കും മറ്റൊന്നിലേക്കും ഉറപ്പിക്കുന്നു, ഈ വരികളിൽ അത് ലോകത്തെ നിർമ്മിക്കുന്നു. മനസ്സ് അതിന്റെ ചിന്താധാരകൾ വ്യാപിപ്പിക്കുകയും വ്യക്തികളിലേക്കും സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ആദർശങ്ങളിലേക്കും ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഇവയിൽ, ഈ ചിന്തകളിലൂടെ അത് ലോകത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നു. ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ലോകം ആത്മനിഷ്ഠമാണ്; അവന്റെ പ്രപഞ്ചം സ്വയം പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു; അവന്റെ സ്നേഹവും ഇഷ്ടവും അവന്റെ അജ്ഞതയും അറിവും അവനിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അവൻ നിർമ്മിക്കുന്ന സ്വന്തം പ്രപഞ്ചത്തിലാണ് അവൻ ജീവിക്കുന്നത്. യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നത് ചിന്താ ചിത്രങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം അതിൽ നിറയ്ക്കുന്നത്. വെബ് അടിച്ചുമാറ്റുകയും ചിലന്തി മറ്റൊന്ന് നിർമ്മിക്കാൻ അവശേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ, ഓരോ ജീവിതത്തിലും വ്യക്തിത്വം സ്വയം ഒരു പുതിയ പ്രപഞ്ചം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു, മിക്കപ്പോഴും വ്യക്തിത്വം അത് അറിയുന്നില്ല.

വ്യക്തിത്വവും വ്യക്തിത്വവും പരസ്പരം മാറിമാറി ഉപയോഗിക്കുന്നു, അവ മനസ്സിന്റെയും ശരീരത്തിന്റെയും ശീലങ്ങളും സവിശേഷതകളും അർത്ഥമാക്കുന്ന ഏറ്റവും അംഗീകൃത നിഘണ്ടുക്കളുമായി ആലോചിക്കുമ്പോൾ കണ്ടെത്താനാകും. എന്നിരുന്നാലും, ഈ പദങ്ങളുടെ വ്യുൽപ്പന്നങ്ങൾ അവയുടെ അർത്ഥത്തിൽ വിപരീതമാണ്. വ്യക്തിത്വം ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാണ് ഓരോ സോണസ്, ശബ്‌ദത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ശബ്‌ദത്തിലൂടെ. വ്യക്തിത്വം പുരാതന അഭിനേതാക്കൾ അവരുടെ നാടകങ്ങളിൽ ധരിച്ചിരുന്ന മാസ്‌ക് ആയിരുന്നു, ഏത് കഥാപാത്രത്തെയും ആൾമാറാട്ടം നടത്തുമ്പോൾ ഒരു നടൻ ധരിക്കുന്ന മുഴുവൻ വസ്ത്രവും അർത്ഥമാക്കുന്നു. വ്യക്തിത്വം വരുന്നു ഇൻ-ഡിവിഡുവസ്, ഹരിക്കാനാവില്ല. ഈ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥവും ബന്ധവും അങ്ങനെ വ്യക്തവും വ്യക്തവുമാണ്.

വ്യക്തിത്വം എന്നത് ഒരു പേര് മാത്രമാണ്. ഇത് ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിലേക്കോ, ഒരു ലോകത്തിലേക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം ബോധത്തിന്റെ തത്വത്തെ പൂർണ്ണമായും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയിലേക്കോ പ്രയോഗിക്കാം.

വ്യക്തിത്വം ധരിക്കുന്ന മാസ്ക്, ഉടുപ്പ്, വസ്ത്രമാണ് വ്യക്തിത്വം. അതിന്റെ മുഖംമൂടിയിലൂടെയോ വ്യക്തിത്വത്തിലൂടെയോ ചിന്തിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവിഭാജ്യമായ സ്ഥിരമായ അർഥമാണ് വ്യക്തിത്വം. ഒരു നടനെപ്പോലെ വ്യക്തിത്വം അതിന്റെ വസ്ത്രധാരണവും നാടകം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഭാഗവും ഉപയോഗിച്ച് സ്വയം തിരിച്ചറിയുന്നു, സാധാരണയായി, ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും സ്വയം തിരിച്ചറിയുകയും കളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വ്യക്തിത്വം എന്നത് ജീവിതവും രൂപവും ലൈംഗികതയും ആഗ്രഹവും ചേർന്നതാണ്, അത് ശരിയായി ക്രമീകരിക്കുകയും ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, വ്യക്തിത്വം ശ്വസിക്കുന്നതും അതിലൂടെ ചിന്തിക്കുന്നതുമായ ചിന്താ യന്ത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

വ്യക്തിത്വത്തിൽ, ഒരു വൃക്ഷം ഉണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് വ്യക്തിത്വം, തോട്ടക്കാരൻ അതിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും അരിവാൾകൊണ്ടുമാക്കുകയും ചെയ്താൽ, അതിന്റെ പന്ത്രണ്ട് പഴങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം, അങ്ങനെ ബോധപൂർവ്വം അമർത്യജീവിതത്തിലേക്ക് വളരുക. വ്യക്തിത്വം എന്നത് ഒരു രൂപം, ഒരു വേഷം, ഒരു മാസ്ക് എന്നിവയാണ്, അതിൽ വ്യക്തിത്വം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ലോകത്തിന്റെ വേദിയിൽ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന യുഗങ്ങളുടെ ദിവ്യ ദുരന്ത-നാടക-കോമഡിയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വ്യക്തിത്വം, യുഗങ്ങളിലെ സഞ്ചാരികൾ, സേവനത്തിനായി വളർത്തിയ ഒരു മൃഗമാണ് വ്യക്തിത്വം, അത് പോഷിപ്പിക്കുകയും മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്താൽ, മരുഭൂമിയിലെ സമതലങ്ങളിലൂടെയും കാടുകളുടെ വളർച്ചയിലൂടെയും അപകടകരമായ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയും ലോക മരുഭൂമിയിലൂടെയും സവാരി നടത്തും. സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും നാട്.

വ്യക്തിത്വം ഒരു രാജ്യമാണ്, അതിൽ വ്യക്തിത്വം, രാജാവ്, തന്റെ മന്ത്രിമാരായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. രാജാവ് ഹൃദയത്തിന്റെ രാജകീയ അറകളിൽ കൊട്ടാരം വഹിക്കുന്നു. തന്റെ പ്രജകളുടെ നീതിയുക്തവും ഉപയോഗപ്രദവുമായ നിവേദനങ്ങൾ മാത്രം നൽകുന്നതിലൂടെ, കലാപത്തിൽ നിന്നും കലാപത്തിൽ നിന്നും കലാപത്തിൽ നിന്നും നിയമാനുസൃതവും സംഘടിതവുമായ നടപടികളിൽ നിന്ന് രാജാവ് ക്രമം കൊണ്ടുവരും, ഒപ്പം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പൊതുനന്മയ്ക്കായി തങ്ങളുടെ പങ്ക് നിർവഹിക്കുന്ന ക്രമവും ചിട്ടയുള്ളതുമായ ഒരു രാജ്യമുണ്ടാകും. രാജ്യം.

ജനനത്തിനു മുമ്പുള്ള വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിലും ജനനത്തിനു ശേഷമുള്ള പാരമ്പര്യത്തിന്റെ നിധികളോടുകൂടിയ അതിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിലും, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ രൂപവത്കരണവും വികാസവും അതിന്റെ ആരംഭ ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന്, ഓരോ യുഗത്തിന്റെയും ചരിത്രത്തോടൊപ്പം പതിവായി നടപ്പാക്കപ്പെടുന്നു. ഈ വ്യക്തിത്വത്തിൽ ശരീരത്തിന്റെ ആൽക്കെമിക്കൽ വർക്ക്‌ഷോപ്പിൽ വ്യക്തിത്വം - സ്രഷ്ടാവ്, സംരക്ഷകൻ, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പുനർ-സ്രഷ്ടാവ് - എന്നിവ താമസിക്കുന്നു. ഈ വർക്ക്‌ഷോപ്പിൽ മാജിക് ലൈബ്രറിയുണ്ട്, അതിന്റെ യുഗങ്ങളുടെ രേഖകളും ഭാവിയിലെ ജാതകങ്ങളും ഉണ്ട്, അതിന്റെ അലെംബിക്സും ക്രൂസിബിളുകളും ഉണ്ട്, അതിൽ ആൽക്കെമിസ്റ്റ് മാന്ത്രികൻ ശരീരത്തിലെ ഭക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കാം, അത് ജീവിതത്തിന്റെ അമൃതമായ ക്വിന്റസെൻസ്, ദേവന്മാരുടെ അമൃതിൻ. ഈ ആൽ‌കെമിക്കൽ‌ ചേംബറിൽ‌, ആൾ‌കെമിസ്റ്റിന്‌ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ വിശപ്പുകളും മോഹങ്ങളും മോഹങ്ങളും മാജിക് ആർ‌ട്ടിന് അറിയപ്പെടുന്ന ശുദ്ധീകരണങ്ങൾ‌, പരിവർത്തനങ്ങൾ‌, സബ്‌ലൈമേഷനുകൾ‌ എന്നിവയ്‌ക്ക് വിധേയമാക്കാം. ഇവിടെ അദ്ദേഹം വികാരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ലോഹങ്ങളെയും സ്മെൽട്ടറിന്റെ ക്രൂസിബിളിലെ താഴ്ന്ന സ്വഭാവത്തെയും ശുദ്ധമായ സ്വർണ്ണമാക്കി മാറ്റുന്നു.

ഇവിടെ ആൽക്കെമിസ്റ്റ് മാന്ത്രികൻ മഹത്തായ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നു, യുഗങ്ങളുടെ രഹസ്യം-ഒരു മൃഗത്തെ മനുഷ്യനായും മനുഷ്യനെ ദൈവമായും മാറ്റുന്നു.

വ്യക്തിത്വത്തിന് വളരെ വലിയ മൂല്യമുണ്ട്. വ്യക്തിത്വം ഇപ്പോൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് എപ്പോഴെങ്കിലും നിർമ്മിച്ചത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് വളരാൻ അനുവദിച്ചത്? ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ, വ്യക്തിത്വം നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, ഒരാൾ നിഷ്ക്രിയ രാത്രിയുടെ, ലോകത്തിന്റെ രാത്രിയുടെ ചാരനിറത്തിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങളിലേക്ക് വീഴും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിത്യതയുടെ ഉരുളുന്ന ശബ്ദത്തിലൂടെ ഉറങ്ങുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമർത്യ തടവുകാരനെ ഉറപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യും. സമയത്തിനിടയിൽ, അറിവുണ്ടെങ്കിലും അത് ഉപയോഗിക്കാൻ ശക്തിയില്ലാതെ; മാർബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉളി ഇല്ലാത്ത ഒരു ശില്പി; ചക്രമോ കളിമണ്ണോ ഇല്ലാതെ ഒരു കുശവൻ; ആഗ്രഹമോ ശരീരമോ രൂപമോ ഇല്ലാത്ത ശ്വാസം; പ്രപഞ്ചമില്ലാത്ത ഒരു ദൈവം.

തോട്ടക്കാരന് തന്റെ വൃക്ഷമില്ലാതെ ഫലം ലഭിക്കുകയില്ല; വസ്ത്രധാരണം കൂടാതെ നടന് തന്റെ പങ്ക് വഹിക്കാൻ കഴിയില്ല; യാത്രികന് മൃഗമില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല; രാജാവ് തന്റെ രാജ്യം കൂടാതെ രാജാവാകില്ല; ആൽക്കെമിസ്റ്റ് മാന്ത്രികന് തന്റെ ലബോറട്ടറി ഇല്ലാതെ ഒരു ജാലവിദ്യയും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ, വൃക്ഷം കയ്പേറിയതോ ഉപയോഗശൂന്യമായതോ ആയ ഫലം കായ്ക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഫലം കായ്ക്കില്ല, തോട്ടക്കാരൻ വെട്ടിമാറ്റാൻ ഇല്ലാതെ; വേഷം ധരിക്കാതെ നടനോ രൂപമോ രൂപമോ ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കും; നയിക്കാനായി സഞ്ചാരിയെ കൂടാതെ എവിടെ പോകണമെന്ന് മൃഗത്തിന് അറിയില്ല; രാജ്യം ഭരിക്കാൻ ഒരു രാജാവില്ലാത്ത രാജ്യം ഇല്ലാതാകും; മാന്ത്രികൻ പ്രവർത്തിക്കാതെ ലബോറട്ടറി ഉപയോഗശൂന്യമായി തുടരും.

വൃക്ഷം ജീവൻ, വസ്ത്രാലങ്കാരം, മൃഗങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം; ഇവ ലൈംഗികതയുടെ ശാരീരിക ശരീരമാണ്. ശരീരം മുഴുവൻ ലബോറട്ടറിയാണ്; വ്യക്തിത്വം മാന്ത്രികനാണ്; ചിന്തയാണ് പരിവർത്തന പ്രക്രിയ. ജീവിതമാണ് നിർമ്മാതാവ്, രൂപം പദ്ധതിയാണ്, ലൈംഗികതയാണ് സന്തുലിതാവസ്ഥയും സമനിലയും, ആഗ്രഹം energy ർജ്ജം, പ്രക്രിയയെ ചിന്തിക്കുന്നു, വാസ്തുശില്പിയുടെ വ്യക്തിത്വം.

വ്യക്തിത്വവും വ്യക്തിത്വവും തമ്മിൽ ഞങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാം. ചില സുപ്രധാന ധാർമ്മികവും ധാർമ്മികവുമായ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പല ശബ്ദങ്ങളും കേൾക്കും, ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധ നേടാനും മറ്റുള്ളവരെ മുക്കിക്കൊല്ലാനും ശ്രമിക്കുന്നു. വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ശബ്ദങ്ങളാണിവ, ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നയാൾ സാധാരണയായി വിജയിക്കും. എന്നാൽ ഹൃദയം താഴ്മയോടെ സത്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ, ആ തൽക്ഷണം a സിംഗിൾ ശബ്‌ദം വളരെ സൗമ്യമായി കേൾക്കുന്നു, അത് തർക്കമുണ്ടാക്കുന്നു. ഇത് ഒരാളുടെ ആന്തരിക ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദമാണ്-ഉയർന്ന മനസ്സ്, വ്യക്തിത്വം.

ഇത് യുക്തിയാണ്, പക്ഷേ യുക്തി എന്ന് വിളിക്കുന്ന പ്രക്രിയയല്ല. ഇത് സംസാരിക്കുന്നു, പക്ഷേ ഓരോ വിഷയത്തിലും ഒരിക്കൽ. അതിന്റെ നിർദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ, ശക്തിയുടെയും ശക്തിയുടെയും ഒരു തോന്നലും ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്ന ഉറപ്പും വരുന്നു. എന്നാൽ ഒരാൾ തർക്കിക്കുന്നത് നിർത്തുകയും യുക്തിസഹമായ താഴ്ന്ന മനസ്സിന്റെ ശബ്ദങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്താൽ, അയാൾ പരിഭ്രാന്തരാകുകയും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാവുകയോ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പല ശബ്ദങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഒരൊറ്റ ശബ്ദമാണെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ സ്വയം വഞ്ചിതനാകുന്നു. ഒരൊറ്റ ശബ്ദത്തിനെതിരെ ഒരാൾ തർക്കിക്കുകയോ അത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുകയോ ചെയ്താൽ, അത് സംസാരിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുകയും തെറ്റിൽ നിന്ന് ശരിയെന്ന് അറിയാനുള്ള മാർഗ്ഗം അവനില്ല. എന്നാൽ ഒരാൾ ശ്രദ്ധയോടെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും അത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കർശനമായി പിന്തുടരുകയും ചെയ്താൽ, എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികളിലും തന്റെ ദൈവവുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ അവൻ പഠിച്ചേക്കാം, ഒപ്പം ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ കൊടുങ്കാറ്റിലും സമാധാനത്തോടെ നടക്കാനും അവൻ സ്വയം ബോധമുള്ള വ്യക്തിത്വമാകുന്നതുവരെ, ഞാൻ-ഞാൻ -ഞാൻ ബോധം.