വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ
ഈ പേജ് പങ്കിടുകഒരാളുടെ ആത്മീയ സത്തയിൽ സംശയത്തിന്റെ നിഗൂ sin പാപം സംശയമാണ്. ആത്മീയ അന്ധതയാണ് ശിക്ഷ.

Z രാശി.

ദി

WORD

വാല്യം. 7 ജൂലൈ 1908 നമ്പർ 4

HW PERCIVAL മുഖേന പകർപ്പവകാശം 1908

സംശയം

പഠിക്കാത്തവർക്കും പഠിതാക്കൾക്കുമിടയിൽ പൊതുവായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് DOUBT. എന്നാൽ ഇത് നിലനിർത്തുന്നവരിൽ വളരെ കുറച്ചുപേർ മാത്രമേ ഈ വാക്ക് നിലകൊള്ളുന്നുവെന്നത് പരിഗണിക്കുകയും പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

സംശയം വരുന്നു ഇരുവരും, രണ്ട്, അതിൽ ഏത് കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും ദ്വൈതത എന്ന ആശയം ഉൾപ്പെടുന്നു, ഒപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അനന്തമായി വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സംശയം രണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ദ്വൈതത എന്ന ആശയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിനാൽ, അത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു അനിശ്ചിതത്വത്തോടൊപ്പമുണ്ട്, കാരണം ഇത് രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെടുകയോ നിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. രണ്ടെണ്ണം എന്ന ആശയം പദാർത്ഥത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, അത് പ്രകൃതിയുടെയോ ദ്രവ്യത്തിന്റെയോ മൂലമാണ്. ലഹരിവസ്തുക്കൾ അതിൽ തന്നെ ഏകതാനമാണ്, പക്ഷേ അതിന്റെ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടിലൂടെ പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു - ദ്വൈതത. എല്ലാ ലോകങ്ങളിലുമുള്ള പ്രകടനത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് ദ്വൈതത. ഓരോ ആറ്റത്തിലും ദ്വൈതത്വം നിലനിൽക്കുന്നു. പദാർത്ഥം എന്ന യൂണിറ്റിന്റെ വേർതിരിക്കാനാവാത്തതും വിപരീതവുമായ രണ്ട് വശങ്ങളിലാണ് ദ്വൈതത.

ഓരോ വിപരീതവും മറ്റൊന്നിൽ വിവേചനരഹിതമായി ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നു, അതാകട്ടെ മറ്റൊന്നിന്റെ ആധിപത്യവുമാണ്. ഒരു സമയത്ത് ഒന്ന് കയറുന്നു, മറ്റൊന്ന്. സംശയം എല്ലായ്‌പ്പോഴും രണ്ടിനേയും അനുഗമിക്കുന്നു, ഓരോരുത്തരും പരസ്പരം ചായ്‌വുള്ളവരാകുകയും പരസ്‌പരം പിന്തിരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു മാനസിക പ്രവർത്തനമാകുമ്പോൾ മാത്രമേ സംശയം നമുക്കറിയൂ, എന്നാൽ പ്രകടനത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ അറിവിന്റെ പൂർണ്ണവും പൂർണ്ണവുമായ നേട്ടം വരെ എല്ലാ ഗ്രേഡുകളിലും സംശയം എന്ന ആശയം നിലനിൽക്കുന്നു. പ്രകടമായ എല്ലാ ലോകങ്ങളിലൂടെയും സംശയം പ്രവർത്തിക്കുന്നു; തത്വത്തിൽ സമാനമാണ്, അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ തലം അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു.

സംശയത്തിന്റെ ഉത്ഭവം അജ്ഞതയിലാണ്. അത് നിലനിൽക്കുന്നതിന്റെ വികാസത്തിനനുസരിച്ച് ഡിഗ്രിയിൽ മാറുന്നു. മനുഷ്യനിൽ, സംശയം എന്നത് മനസ്സിന്റെ നിർണായക അവസ്ഥയാണ്, അതിൽ മനസ്സ് രണ്ട് വിഷയങ്ങളിലൊന്നിലോ കാര്യങ്ങളിലോ അനുകൂലമായി തീരുമാനിക്കുകയില്ല, മറ്റൊന്നിൽ വിശ്വാസമില്ല.

സംശയം ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണമല്ല, ഗവേഷണവും അന്വേഷണവും ചിന്തിക്കുന്ന പ്രക്രിയയുമല്ല; അത് പലപ്പോഴും ചിന്തയോടൊപ്പമാണെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ നിന്നും അന്വേഷണത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നു.

സംശയം എന്നത് ഒരു മേഘം പോലെയാണ്, അത് മനസ്സിനെ മോഷ്ടിക്കുകയും വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ നിന്നും തടയുകയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു മേഘം പോലെ, സംശയം വലുപ്പത്തിലും സാന്ദ്രതയിലും വർദ്ധിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുറയുന്നു, കാരണം ഒരാൾ തന്റെ ധാരണയനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ പരാജയപ്പെടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം ആശ്രയിക്കുകയും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ടും മാനസിക കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ വ്യക്തത കൈവരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അനുഭവിക്കേണ്ടതും മറികടക്കുന്നതുമായ മനസ്സിന്റെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് സംശയം.

പൂർവ്വികർ, അധ്യാപകർ, കൂട്ടാളികൾ, സന്തതികൾ, സംശയത്തിന്റെ ദാസന്മാർ എന്നിങ്ങനെ സംശയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ബന്ധപ്പെട്ടവർ, ആശയക്കുഴപ്പം, മടികൂടൽ, അക്ഷമ, അസംതൃപ്തി, അസ്വാസ്ഥ്യം, പ്രകോപനം, പ്രക്ഷുബ്ധത, അവിശ്വാസം, അവിശ്വസനീയത, അവിശ്വാസം, സംശയം, തെറ്റിദ്ധാരണ, മുൻ‌കൂട്ടിപ്പറയൽ, ഇരുട്ട്, മോശം, അശ്രദ്ധ, വിവേചനം, അനിശ്ചിതത്വം, അടിമത്തം, മടിയൻ, അജ്ഞത, ഭയം, ആശയക്കുഴപ്പം, മരണം. സംശയം അറിയപ്പെടുന്ന ചില വ്യവസ്ഥകളാണിത്.

സംശയം മനസ്സിൽ ആഴത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു, വാസ്തവത്തിൽ മനസ്സിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പര്യായമാണ്: അന്ധകാരം, ഉറക്കം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനമോ ഗുണമോ. മനസ്സിന്റെ അവതാരത്തിന്റെ ദൈർഘ്യത്തെ നിർണ്ണയിച്ച ഘടകങ്ങളിലൊന്നാണ് സംശയം. മാനവികതയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സംശയം ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്, മനുഷ്യരാശിയുടെ അനന്തരാവകാശിയായ കഷ്ടപ്പാടുകളുടെ പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്നാണ് മാനവികത ഇപ്പോൾ കഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ. മനുഷ്യന്റെ പുരോഗതിക്കും വികാസത്തിനും ഒരു തടസ്സമാണ് സംശയം.

മനുഷ്യന്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ വഴിയിലും അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ സുപ്രധാന പ്രതിസന്ധികളിലും നേരിടുന്ന സംശയങ്ങൾ എല്ലാം മുമ്പത്തെ ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലത്തെ മറികടക്കാത്തതിനാൽ അവ ഇന്ന് സംശയങ്ങളായി കാണുന്നു. ഒരു മനുഷ്യന്റെ പുരോഗതിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ അറിവിലൂടെ മറികടക്കുന്നതിനോ ആണ് അവ ഇന്ന് ഉയരുന്നത്. സംശയങ്ങളുടെ ചക്രം അല്ലെങ്കിൽ സമയം വികാസത്തെയും പ്രായത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, സംശയത്തിന്റെ ഒരു ചക്രം അത് അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ ആക്രമിക്കുന്നു.

 

നാല് തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സംശയത്തിന്റെ ക്ലാസുകൾ ഉണ്ട്. അവ ഭ world തിക ലോകവുമായും അതിനകത്തും ചുറ്റുമുള്ളതുമായ മൂന്ന് ലോകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു: ശാരീരിക സംശയം, മാനസിക സംശയം, മാനസിക സംശയം, ആത്മീയ സംശയം. നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്ന വിവിധതരം പുരുഷന്മാരുടെ ആട്രിബ്യൂട്ടുകളാണ് ഇവ, കൂടാതെ ഓരോ രാശിചക്രത്തിലെ നാലു പുരുഷന്മാരുടെയും സവിശേഷതകൾ. “രാശിചക്ര” ത്തിന്റെ എഡിറ്റോറിയലിൽ ഈ നാലുപേരെയും സംസാരിക്കുകയും പ്രതീകപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാണുക വാക്ക്, മാർച്ച്, ചൊവ്വാഴ്ച (ചിത്രം 30).

ശാരീരിക സംശയം ഭൗതിക ലോകവുമായും അതിന്റെ പ്രതിനിധിയായ ഭൗതിക ശരീരവുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (തുലാം, ♎︎ ). മനസ്സ് ഭൗതിക ശരീരത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രതിഭാസങ്ങളാലും അത് ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ മനസ്സ് ഒരു ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യം ബോധവാന്മാരാകുന്ന സമയം മുതൽ സംശയിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു, കൂടാതെ അതിന്റെ ഭൗതിക ശരീരത്തിലൂടെ ഭൗതിക ലോകത്തെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാകുന്നു. മനുഷ്യനെപ്പോലെ മൃഗത്തിനും സംശയമില്ല. ജനിച്ചയുടനെ മൃഗം നടക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു, പക്ഷേ മനുഷ്യന് നിൽക്കാനോ ഇഴയാനോ പോലും കഴിയില്ല, മാത്രമല്ല നടക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിന്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താനും കാലിൽ സ്വയം വിശ്വസിക്കുന്നതിനും മാസങ്ങളോ വർഷങ്ങളോ വേണ്ടിവരും. നായയോ പശുക്കുട്ടിയോ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അതേ സഹജാവബോധമാണ് മനുഷ്യനായ മൃഗം മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നത്. പാരമ്പര്യം മൂലമാണെങ്കിൽ, ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഒരു കാളക്കുട്ടിയെയോ നായ്ക്കുട്ടിയെയോ പോലെ എളുപ്പത്തിൽ നടക്കാനും കളിക്കാനും പ്രേരിപ്പിക്കണം. പക്ഷേ അതിന് കഴിയില്ല. മനുഷ്യ മൃഗം അതിന്റെ പൂർവ്വികരുടെ മൃഗ സഹജവാസനകൾക്കും പ്രവണതകൾക്കും മാത്രമല്ല, ഒരു വ്യക്തിഗത സത്തയായ മനസ്സിനും വിധേയമാണ് എന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം; പുതിയതായി അവതാരമെടുത്ത മനസ്സ്, ഇന്നത്തെ അനുഭവത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ലാത്തതിനാൽ, നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല; അത് തന്റെ ശരീരം വീഴുമോ എന്ന് സംശയിക്കുകയും ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ആദ്യമായി വെള്ളത്തിലേക്ക് എറിയപ്പെട്ടാൽ, ഒരു കുതിരയോ പൂച്ചയോ മറ്റേതെങ്കിലും മൃഗമോ സ്വാഭാവികമായി വെള്ളത്തിലേക്ക് എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിലും കരയിലേക്ക് ഓടിയെത്തും. ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ തന്നെ നീന്താൻ കഴിയും. പക്ഷേ, നീന്തൽ സിദ്ധാന്തം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ആദ്യമായി മധ്യധാരയിൽ എത്തിയ ഒരാൾ മുങ്ങിമരിക്കും. സംശയത്തിന്റെ ഘടകം മനുഷ്യശരീരത്തിലെ സ്വാഭാവിക മൃഗത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും അതിന്റെ സ്വാഭാവിക ശക്തി ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്നും അത് പഠിച്ച നീന്തൽ സിദ്ധാന്തം പ്രായോഗികമാക്കുന്നതിൽ നിന്നും തടയുകയും ചെയ്യുന്നു. മനസ്സിൽ ഉയരുന്ന സംശയത്താൽ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക പ്രവർത്തനം പലപ്പോഴും പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ സംശയം ഒരു ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത്, സംശയം മറികടക്കുന്നതുവരെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഭൗതിക ശരീരം ഭൗതിക ലോകവുമായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ മനസ്സ് ഈ ലോകത്തിന് സ്വന്തമല്ല; അത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനും ശരീരത്തിനും അന്യമാണ്. മനസ്സിന്റെ ശരീരത്തോടുള്ള അപരിചിതത്വം മനസ്സിലെ സംശയത്തിന്റെ ഘടകത്തെ അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനും ശരീരത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഇടപെടാനും അനുവദിക്കുന്നു. ഇത് എല്ലാ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾക്കും മനുഷ്യന് പാരമ്പര്യമായി ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾക്കും സ്ഥാനങ്ങൾക്കും ബാധകമാണ്.

ക്രമേണ, മനസ്സ് അതിന്റെ ഭ body തിക ശരീരവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുകയും അതിന്റെ ചലനങ്ങളെ അനായാസമായും കൃപയോടെയും നിയന്ത്രിക്കാനും കഴിയും. മനുഷ്യന്റെ പതിവ് വികാസത്തിൽ, അയാൾക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ ആവശ്യമായ ഭ world തിക ലോകത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച ശേഷം - ഉദാഹരണത്തിന്, ശരീരത്തിന്റെ വ്യായാമവും അച്ചടക്കവും, ഒരു ബിസിനസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ മുഖേന അതിന്റെ പരിപാലനവും ഉപജീവനവും സ്ഥാനം, അദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്ന മേഖലയിലെ സാമൂഹിക ആചാരങ്ങൾ, ആ കാലഘട്ടത്തിലെ സാഹിത്യം - കൂടാതെ പഴയ ഉപയോഗങ്ങളെ മുൻ‌പരിചയങ്ങളിൽ നിന്ന് മറികടക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധാരണ പരിചയമുണ്ട്, കൂടാതെ അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ആത്മവിശ്വാസവും വിശ്വാസവും ഉണ്ടായിരിക്കാൻ അദ്ദേഹം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മനസ്സ് സംശയത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ കടന്നുപോവുകയും അജ്ഞാത ലോകങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന സംശയത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

മാനസിക ലോകത്തിലെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശാരീരിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് പ്രേരണ നൽകുമ്പോഴോ, ഭൗതികത്തിനകത്തും ചുറ്റിലും ഒരു അദൃശ്യ ലോകമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിൽ സംശയം ഉയർന്നുവരുന്നു, കാരണം ആ മനസ്സ് അതിനോട് പൊരുത്തപ്പെടുകയും പരിചിതമാവുകയും ചെയ്തു. ഭൗതിക ശരീരം, ഭൗതികവും ഭൗതികവുമായ ലോകത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുകയും താക്കോൽ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉത്ഭവം അദൃശ്യമായ ഒരു സ്രോതസ്സിൽ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഇത് സംശയിക്കുന്നു. അത്തരം സംശയങ്ങൾ അദൃശ്യമായ ജ്യോതിഷ അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക ലോകവുമായി അതിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും രൂപങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യനിലെ അതിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ലിംഗ-ശരീര, അല്ലെങ്കിൽ രൂപം ശരീരം (കന്നി-വൃശ്ചികം, ♍︎-♏︎), അതിന്റെ മൃഗ സഹജവാസനകളും പ്രവണതകളും.

മനുഷ്യന്റെ ദൈനംദിന, വൈകാരിക ജീവിതത്തിൽ നേരിടാനും നേരിടാനും ഉള്ള സംശയങ്ങളാണിവ. ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉടനടി ഉറവകൾ ഇതാ. ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും കോപം, ഭയം, അസൂയ, വിദ്വേഷം തുടങ്ങിയ വികാരങ്ങളുടെ കാരണങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആനന്ദം, വിഡ് ish ിത്ത സന്തോഷത്തിന്റെ വികാരം തുടങ്ങിയ മറ്റ് വികാരങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശക്തികളും എന്റിറ്റികളും ഇവിടെയുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ സൂക്ഷ്മമായി ക്രമീകരിച്ച മാനസിക ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തികളും എന്റിറ്റികളും ഇവിടെയുണ്ട്. ഈ വികാരങ്ങളും സംവേദനങ്ങളും ശാരീരിക ശരീരത്തിലൂടെ അതിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായി മാനസിക ശരീരത്തിലൂടെ അനുഭവപ്പെടുന്നു. ശക്തികൾ ഭ man തിക മനുഷ്യന് അദൃശ്യമാണ്, എന്നാൽ ചില സമ്പ്രദായങ്ങളിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ “ഒരു മാധ്യമം” വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ രോഗത്തിലൂടെയോ മാനസിക മനുഷ്യന് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു, അതിനാൽ മാനസിക മനുഷ്യൻ ശാരീരിക ശരീരത്തിന്റെ കോയിലുകളിൽ നിന്ന് മതിയായ മോചനം അല്ലെങ്കിൽ വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നു. അതിന്റെ സംവേദനങ്ങൾ മുകളിലേക്കും ഭ world തിക ലോകത്തിനകത്തും ഉള്ള അഷ്ടത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.

ഭ physical തിക മനുഷ്യനെ ആക്രമിച്ച എല്ലാ സംശയങ്ങളും ഇവിടെ നേരിടേണ്ടിവരുന്നു, അവ ഭ body തിക ശരീരത്തിൽ മറികടന്നതുപോലെ. അവർ മാനസിക ലോകത്തിലും ജ്യോതിഷ രൂപത്തിലുള്ള ശരീരത്തിലും തരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ലോകങ്ങൾക്കും അവരുടെ മനുഷ്യർക്കും ഉള്ളിലും മുകളിലും മാനസിക ലോകവും അതിന്റെ അവതാരമായ മനസ്സുമാണ് (ജീവിതം-ചിന്ത, ♌︎-♐︎).

മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീവിക്കുന്ന ലോകമാണിത്, മനസ്സിന് അതിന്റെ ഭ body തിക ശരീരവുമായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത കാരണം, അവൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംശയിക്കുന്ന ലോകമാണിത്. ഭ body തിക ശരീരത്തിന്റെ പതിവ് ഉപയോഗത്തിൽ നിന്നോ ദുരുപയോഗത്തിൽ നിന്നോ, മനസ്സ് അതിന്റെ ഭ being തിക ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിനാൽ യഥാർത്ഥ ശരീരത്തെയും അതിന്റെ ഭ physical തിക ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വസ്തുവിനെയും മറന്നു. മനസ്സ് ശരീരത്തോടും ശാരീരിക ജീവിതത്തോടും കൂടി ചിന്തയിൽ സ്വയം തിരിച്ചറിയുന്നു, മനസ്സും ചിന്തയും ഭ body തിക ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് സിദ്ധാന്തം സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, മനസ്സ് സംശയിക്കുകയും അത്തരം പ്രസ്താവന നിരസിക്കാൻ ചായ്‌വ് കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഈ സംശയം വിദ്യാസമ്പന്നരല്ലാത്തവരേക്കാൾ കൂടുതൽ പഠിച്ചവരിൽ കാണപ്പെടുന്നു, കാരണം ഭ world തിക ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിന് മാത്രം ബാധകമാകുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് പഠനമനുഷ്യൻ പഠിക്കുന്നത്, കൂടാതെ കാര്യങ്ങളെയും വിഷയങ്ങളെയും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ സ്വയം ശീലിക്കുന്നവൻ ഭ world തിക ലോകവുമായി കർശനമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് അവന്റെ ചിന്തയുടെ തലം ഉപേക്ഷിച്ച് ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് വളരാൻ വിമുഖത കാണിക്കുന്നു. പഠിച്ച മനുഷ്യൻ ഒരു മുന്തിരിവള്ളിയെപ്പോലെയാണ്, അത് സ്വയം ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുവിൽ പറ്റിനിൽക്കുന്നു. മുന്തിരിവള്ളി പറ്റിപ്പിടിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും അതിന്റെ വേരുകൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ആഴത്തിലുള്ള മാതൃ മണ്ണിൽ നിന്ന് വളരുകയും വളരുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ, അത് ഒരു മുന്തിരിവള്ളിയായി തുടരും. പഠിച്ച മനുഷ്യന് മറ്റ് മനസ്സിന്റെ ശൈലിയിൽ നിന്ന് മോചിതനാകാനും അവന്റെ ചിന്തകളിലൂടെ മറ്റ് മനസ്സുകൾ വളർന്നുവന്ന രക്ഷാകർതൃവസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് വളരാനും വളരാനും കഴിയുമെങ്കിൽ, ചെടിയെപ്പോലെ, മറ്റ് വളർച്ചകളിൽ അവൻ വളരേണ്ടതില്ല അവരുടെ ചായ്‌വുകൾ അവന്റേതായി പിന്തുടരാൻ ബാധ്യസ്ഥനാകുക, എന്നാൽ അവൻ ഒരു വ്യക്തിഗത വളർച്ചയും സ്വതന്ത്ര വായുവിൽ എത്തിച്ചേരാനും എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും വെളിച്ചം സ്വീകരിക്കാനും അവകാശമുണ്ട്.

മുന്തിരിവള്ളി അതിന്റെ വസ്തുവിൽ പറ്റിപ്പിടിക്കുന്നു; അതിന് ഒരു മുന്തിരിവള്ളിയും സസ്യവളർച്ചയും ആയതിനാൽ അതിന് കഴിയില്ല. എന്നാൽ മനുഷ്യന് തന്റെ ചിന്തകളെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാനും പഠന വളർച്ചയിൽ നിന്ന് വളരാനും കഴിയും, കാരണം അവൻ ആത്മീയ ഉത്ഭവത്തിന്റെ ഒരു മനുഷ്യ സസ്യമാണ്, കാരണം പ്രകൃതിയുടെ ഇന്ദ്രിയരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ആത്മീയ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ തിളക്കമുള്ള മേഖലയിലേക്ക് വളരുകയെന്നത് അവന്റെ കടമയും വിധിയുമാണ്. . കേവലം പഠനത്തിന്റെയും പെഡന്ററിയുടെയും മനുഷ്യൻ സംശയം കാരണം തന്റെ പഠനത്തിനപ്പുറം വളരുന്നില്ല. സംശയത്തിന്റെ വളർത്തു കുട്ടിയായ സംശയവും ഭയവും അവനെ പഠനത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. സംശയം അവനെ മടിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു. അവൻ വളരെ നേരം മടിക്കുന്നു; ഭയം അവനെ പിടികൂടി പഠനത്തിന്റെ കാട്ടിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നു, അത് എല്ലാ മാനസിക പരിശ്രമങ്ങളുടെയും അവസാനമാണെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ പഠനവും സംശയവും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം സംശയിക്കുന്നതുവരെ അയാൾ സംശയം തുടരുന്നു.

ഭ world തിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ മാനസിക ലോകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സായി സ്വയം ചിന്തിക്കുന്ന മനസ്സ് എല്ലായ്പ്പോഴും സംശയത്താൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു. മനസ്സ് വാദിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ - ഉദാഹരണത്തിന്: ദൈവവും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും ബന്ധവും, മനുഷ്യന്റെ ഉത്ഭവം, ജീവിതത്തിലെ കടമ, ആത്യന്തിക വിധി, മാനസിക ലോകത്ത് സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ മനസ്സുകളെയും അഭിമുഖീകരിച്ചവയാണ്.

ഈ ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിന് സാധ്യമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയം മാനസിക കാഴ്ചയെ ഇരുണ്ടതാക്കുന്ന പ്രവണതയുണ്ട്. മാനസിക കാഴ്ച ഇരുണ്ടതാണെങ്കിൽ, മനസ്സിന് സ്വന്തം വെളിച്ചത്തിലുള്ള ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. വെളിച്ചമില്ലാതെ അതിന് പ്രശ്നങ്ങൾ കാണാനോ പരിഹരിക്കാനോ അതിന്റെ പാത കാണാനോ കഴിയില്ല, അതിനാൽ അത് പരിചിതമായ ഇന്ദ്രിയചിന്തയുടെ മേഖലകളിലേക്ക് തിരികെ വരുന്നു.

എന്നാൽ സ്വതന്ത്രമായ പ്രവർത്തനത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ള മനസ്സ് സംശയത്തിന്റെ ഇരുട്ടിനെ അകറ്റുന്നു. അത് സൃഷ്ടിച്ച ചിന്താ ലോകത്തിലൂടെ അത് സ്വന്തം പ്രവർത്തന ഗതി കാണുന്നു. ആത്മവിശ്വാസം നേടുകയും മാനസികമായി സ്വന്തം ചിന്തകളെയും ലോക ചിന്തകളെയും കാണുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, മാനസിക ലോകത്തിന്റെ രൂപങ്ങൾ മാനസിക ലോകത്തിന്റെ ചിന്തകളാൽ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും, മോഹങ്ങളുടെ ആശയക്കുഴപ്പവും വികാരങ്ങളുടെ പ്രക്ഷുബ്ധതയും ഉണ്ടാകുന്നത് ആശയക്കുഴപ്പം മൂലമാണെന്നും ചിന്തകളും പരസ്പരവിരുദ്ധമായ ചിന്താധാരകളും, മാനസിക ലോകത്ത് രൂപങ്ങളായി അസ്തിത്വമുള്ള ശക്തികൾക്കും മനുഷ്യർക്കും കാരണം മനസ്സ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ചിന്തകളാൽ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ, വികാരങ്ങളുടെയും സംവേദനങ്ങളുടെയും കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ സംശയങ്ങളും നീങ്ങുന്നു, ഒരാളുടെ പ്രവൃത്തികൾ വ്യക്തമായി കാണുകയും അവയുടെ കാരണങ്ങൾ അറിയുകയും ചെയ്യുന്നു.

ആത്മീയ ലോകത്തെയും ആത്മീയ മനുഷ്യനെയും കുറിച്ചുള്ള സംശയം, അവതാരമായ മനസ്സ് മുഖേന ഭൌതിക മനുഷ്യനുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയും ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന അനശ്വരമായ അസ്തിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ, ദൈവത്തിന്റെ, സാർവത്രിക മനസ്സിന്റെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ, ആത്മീയ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന്റെ ഉയർന്ന മനസ്സാണ്, അതിന്റെ ആത്മീയ ലോകത്തിലെ വ്യക്തിത്വം (കാൻസർ-കാപ്രിക്കോൺ, ♋︎-♑︎). അവതാര മനസ്സിനെ ആക്രമിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള സംശയങ്ങൾ ഇവയാണ്: മരണശേഷം അത് നിലനിൽക്കാതിരിക്കാൻ; എല്ലാ വസ്തുക്കളും ജനനത്തിലൂടെ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരുകയും മരണത്തിലൂടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകുകയും ചെയ്യുന്നതുപോലെ, അതും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകുകയും നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും. ചിന്തകൾ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ കാരണമായിരിക്കുന്നതിനുപകരം, ശാരീരിക ജീവിതത്തിന്റെ ഉൽപന്നമോ പ്രതികരണമോ ആകാം. അതിലും ഗുരുതരമായ ഒരു സംശയം എന്തെന്നാൽ, മരണശേഷം മനസ്സ് നിലനിൽക്കണമെങ്കിലും, അത് ഭൂമിയിലെ ജീവന് തുല്യമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നുപോകും, ​​ജഡശരീരങ്ങളുള്ള ഭൂമിയിലെ ജീവിതം എന്നെന്നേക്കുമായി അവസാനിച്ചിരിക്കുമെന്നും അത് ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങുകയില്ലെന്നും. ജീവിതം.

അറിവിന്റെ ഒരു ആത്മീയ ലോകം നിലനിൽക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ സാധ്യമായ അസ്തിത്വത്തെക്കുറിച്ചോ മനസ്സ് സംശയിക്കുന്നു, അതിൽ അസ്തിത്വത്തിന്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളുടെയും ആശയങ്ങൾ ഉണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് ചിന്ത അതിന്റെ ഉത്ഭവം എടുക്കുന്നു; അനശ്വരമായ ആദർശരൂപങ്ങളുള്ള നിരന്തരമായ ഈ വിജ്ഞാനലോകം ഒരു ആത്മീയ വസ്തുതയുടെ പ്രസ്‌താവനയേക്കാൾ മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ ആകർഷണീയത മൂലമാണെന്ന്. അവസാനമായി, അമർത്യ മനസ്സിന്റെ കാര്യത്തിലും സാർവത്രിക മനസ്സിന്റെ കാര്യത്തിലും ഇത് സമാനമാണെന്ന് അവതാര മനസ്സ് സംശയിക്കുന്നു. ഈ സംശയം എല്ലാവരുടെയും ഏറ്റവും ഗുരുതരവും വിനാശകരവും ഇരുണ്ടതുമായ സംശയമാണ്, കാരണം അത് അവതാരമായതും താൽക്കാലിക അവസ്ഥകളുടെ വിഭിന്നതയ്ക്ക് വിധേയവുമായ മനസ്സിനെ അതിന്റെ ശാശ്വതവും അമർത്യവുമായ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്ന പ്രവണത കാണിക്കുന്നു.

സംശയം ഒരു നിഗൂ sin പാപമാണ്. സംശയത്തിന്റെ ഈ നിഗൂ sin പാപം ഒരാളുടെ ആത്മീയ സത്തയിലെ സംശയമാണ്. ഈ സംശയത്തിന്റെ ശിക്ഷ ആത്മീയ അന്ധതയും ആത്മീയ സത്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുമ്പോഴും ഒരു കാര്യത്തിലും കാണാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മയുമാണ്.

വ്യത്യസ്ത മനുഷ്യരുടെ സംശയത്തിന്റെ കാരണം മനസ്സിന്റെ അവികസിത ഇരുട്ടാണ്. ഒരു ആന്തരിക വെളിച്ചത്താൽ ഇരുട്ട് പുറന്തള്ളപ്പെടുകയോ രൂപാന്തരപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നതുവരെ, മനുഷ്യൻ സംശയം തുടരും, അവൻ തന്നെത്തന്നെ കണ്ടെത്തുന്ന അവസ്ഥയിൽ തുടരും. വളർച്ചയിലൂടെ അമർത്യത എന്ന സംശയം മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് അവന്റെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഭയം മനസ്സിനുമുന്നിൽ പിടിക്കുകയും സംശയത്തിന്റെ ഇരട്ട ഫാന്റം ആക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പുരോഹിതൻ ആയിരിക്കാനും മാനസിക അന്ധകാരത്തിൽ സൂക്ഷിക്കാനും സംശയത്തിന്റെയും ഭയത്തിന്റെയും ഇരട്ടത്താപ്പിനാൽ കീഴടങ്ങാനും പുരുഷന്മാർ സ്വയം അനുവദിക്കുന്നു. ഇത് അജ്ഞരുടെ പിണ്ഡത്തിന് മാത്രമല്ല, ചില ആഴങ്ങളിലേക്ക് ആദ്യകാല പരിശീലനത്തിലൂടെ മനസ്സ് പ്രവർത്തിപ്പിച്ച പഠിതാക്കൾക്കും ബാധകമാണ്, അങ്ങനെ അവരുടെ ആവേശത്തിന് അതീതമായി സംരംഭം നടത്താനും അവയിൽ നിന്ന് വളരാനുള്ള അവരുടെ കഴിവിനെ സംശയിക്കാനും കഴിയും.

സംശയം സംശയം ജനിപ്പിക്കുന്നു. നിരന്തരം സംശയിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ തനിക്കുള്ള ഒരു ദുരിതവും ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരു കീടവുമാണ്. തുടർച്ചയായ സംശയം മനുഷ്യനെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയും ദുർബലനാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അവൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്നില്ല, അവന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അനന്തരഫലത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു. സംശയം ഒരു തിരച്ചിലിനെയും അന്വേഷിക്കുന്ന മനസ്സിനെയും ഒരു ബാധയായി മാറ്റിയേക്കാം, തർക്കിക്കുന്നതും കലഹിക്കുന്നതും, അവൻ സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ ദു orrow ഖിപ്പിക്കുന്നതിനോ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നതിനോ, ഭാവിജീവിതത്തിലെ പ്രത്യാശയോ ആത്മവിശ്വാസമോ സംബന്ധിച്ച്, വിശ്വാസത്തിന്റെയും പ്രത്യാശയുടെയും സ്ഥാനത്ത്, അസംതൃപ്തിയും അസംതൃപ്തിയും നിരാശയും ഉപേക്ഷിക്കുക. ആത്മാർത്ഥതയില്ലാത്തവനും ആത്മാർത്ഥതയില്ലാത്തവനും മറ്റുള്ളവരുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംശയിക്കുന്നവനും, എല്ലാത്തിലും തെറ്റ് കണ്ടെത്തുന്നവനും, അപവാദവും അപകീർത്തിയും, സ്വന്തം മനസ്സിൽ വളർത്തുന്ന സംശയത്തെ എല്ലാവരെയും ബാധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവന്റെയും സംശയം സംശയം ജനിപ്പിക്കുന്നു.

അനിശ്ചിതത്വമാണ് മനസ്സിനെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതും ഒരിക്കലും തീരുമാനിക്കാത്തതും ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന്. രണ്ടോ അതിലധികമോ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ആന്ദോളനത്തിന്റെ ഫലമായി ഒരു ഇരുട്ട് മനസ്സിന് മുകളിലൂടെ എറിയപ്പെടുന്നു, അവയൊന്നും തീരുമാനിക്കുകയോ തീരുമാനിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അതിനാൽ, ഒരിക്കലും തീരുമാനമെടുക്കാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ തീരുമാനമെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയമോ ഭയമോ കാരണം അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. മനസ്സിന്റെ ഈ അനിശ്ചിതത്വവും പ്രവർത്തിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നതും മനസ്സിനെ തീരുമാനിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള കഴിവ് കുറയ്ക്കുന്നു, മറിച്ച് മടിയെയും അജ്ഞതയെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും, സംശയത്തിന് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്, മനുഷ്യന്റെ വികാസത്തിൽ അതിന് ഒരു പങ്കുണ്ട്. പ്രകാശത്തിന്റെ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് മനസ്സിന്റെ തുടക്കക്കാരിൽ ഒരാളാണ് സംശയം. അറിവ് എല്ലാ റോഡുകളെയും സംശയിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആ മനസ്സ് ബോധപൂർവ്വം ആന്തരിക ലോകങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സംശയം മനസ്സിനെ മറികടക്കണം. അറിവിന്റെ രക്ഷാധികാരിയാണ് സംശയം, അത് ഭയവും ദുർബലവുമായ മനസ്സിനെ സ്വന്തം സ്ഥലത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുന്നു. പരിശ്രമമില്ലാതെ വളരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, അറിവില്ലാതെ ജ്ഞാനിയാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാനസിക ശിശുക്കളെ സംശയം പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. മൃഗങ്ങളുടെയും സസ്യങ്ങളുടെയും വളർച്ചയ്ക്ക് ഇരുട്ട് അനിവാര്യമായതിനാൽ, സംശയത്തിന്റെ അന്ധകാരവും വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ്.

ശരിയായ വിധിയോ ശരിയായ നടപടിയോ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സംശയാസ്പദമായ മനസ്സ് ജീവിതത്തിലെ നിർണായക നിമിഷങ്ങളിൽ കാണിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, രണ്ട് വണ്ടികളായി ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായ ഒരാൾ എതിർ ദിശകളിൽ നിന്ന് സമീപിക്കുമ്പോൾ. അവൻ ആദ്യം ഒരു വഴി നോക്കുന്നു, മറ്റൊന്ന് അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. സംശയം ജനിപ്പിക്കുന്ന ഈ വിവേചനം തെറ്റായ നടപടിയുടെ വിചിത്രമായ മാരകത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു, കാരണം അത്തരത്തിലുള്ളവ കുതിരകളുടെ കാൽക്കീഴിൽ ഇടയ്ക്കിടെ ഓടുന്നില്ല.

ശരിയായ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയം കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നയാൾ മികച്ച അവസരം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതായി കാണാം. അവസരം ഒരിക്കലും കാത്തിരിക്കുന്നില്ല. നിരന്തരം കടന്നുപോകുമെങ്കിലും അവസരം എല്ലായ്പ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു. അവസരങ്ങളുടെ ഘോഷയാത്രയാണ് അവസരം. സംശയാസ്പദമായ മനുഷ്യൻ ഇപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ട അവസരത്തെക്കുറിച്ച് വിലപിക്കുന്നു, പക്ഷേ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു, പക്ഷേ തന്റെ നഷ്ടത്തെക്കുറിച്ച് വിലപിക്കുന്നതിനും ആരെയെങ്കിലും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിനും ചെലവഴിച്ച സമയം, അന്നത്തെ അവസരം കാണുന്നതിൽ നിന്ന് അവനെ തടയുന്നു, പക്ഷേ അതും ഇല്ലാതാകുന്നതുവരെ വീണ്ടും കാണുന്നില്ല. തുടർച്ചയായ വിവേചനവും അവസരങ്ങൾ കാണാനുള്ള പരാജയവും ഒരാൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാനോ പ്രവർത്തിക്കാനോ ഉള്ള കഴിവിനെ സംശയിക്കുന്നു. തന്റെ ചിന്തകളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിരന്തരം സംശയിക്കുന്ന ഒരാൾ വർത്തമാനകാല ഇരുട്ട്, അസ്വസ്ഥത, നിരാശ എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു, ഇതെല്ലാം പ്രവർത്തനത്തിലുള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തിന് എതിരാണ്. ആത്മവിശ്വാസമുള്ള പ്രവർത്തനം ഒരു പന്ത് നേരെ അടയാളത്തിലേക്ക് എറിയുന്ന കൈയെ നയിക്കുന്നു. അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലെ കൈകൊണ്ട്, നടത്തത്തിലൂടെ, ശരീരത്തിന്റെ വണ്ടിയിലൂടെ, തലയുടെ സമനിലയിലൂടെ, കണ്ണിന്റെ നോട്ടം, ശബ്ദത്തിന്റെ ശബ്ദം, സംശയത്തിന്റെ മാനസിക അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നയാൾ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ കാണാം.

ഇരുണ്ടതും അനിശ്ചിതവുമായ കാര്യമാണ് സംശയം, അത് മറികടന്ന് മനസ്സ് പൊരുതുകയും ശക്തമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അറിവ് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വളരുന്നു, സംശയം ജയിക്കുന്നു, പക്ഷേ സംശയം ജയിക്കുന്നത് അറിവിലൂടെ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ നാം എങ്ങനെ സംശയം ജയിക്കും?

ആത്മവിശ്വാസമുള്ള തീരുമാനത്തിലൂടെ സംശയത്തെ മറികടക്കുന്നു, തുടർന്ന് തീരുമാനം സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം. രണ്ട് വിഷയങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അഭികാമ്യമായ പരീക്ഷ അജ്ഞമായ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അന്ധമായ ആത്മവിശ്വാസമല്ല, സംശയമുണ്ടെങ്കിലും സംശയം പ്രവേശിക്കുകയും മനസ്സിന് അനുകൂലമായി തീരുമാനമെടുക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുമ്പോൾ അത് വിജയിക്കുകയും ചെയ്യും. സംശയം ഒരിക്കലും തീരുമാനിക്കുന്നില്ല; അത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഇടപെടുകയും തീരുമാനത്തെ തടയുകയും ചെയ്യുന്നു. രണ്ട് വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ചോദ്യം തീരുമാനിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചോ ഒരാൾ സംശയത്തെ മറികടക്കുകയാണെങ്കിൽ, ചോദ്യത്തെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിഗണിച്ച ശേഷം, ഫലത്തെക്കുറിച്ച് സംശയമോ ഭയമോ ഇല്ലാതെ തീരുമാനിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം. അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുന്നതിലും അഭിനയിക്കുന്നതിലും അനുഭവപരിചയം കുറവാണെങ്കിൽ അയാളുടെ തീരുമാനവും പ്രവർത്തനവും തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കാം, വാസ്തവത്തിൽ, അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ അത് തെറ്റാണ്. എന്നിരുന്നാലും, അദ്ദേഹം അടുത്ത വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യം പരിശോധിക്കുന്നത് തുടരുകയും ഭയപ്പെടാതെ തീരുമാനപ്രകാരം തീരുമാനിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം. മുമ്പത്തെ തെറ്റായ തീരുമാനത്തിലും പ്രവർത്തനത്തിലും സംഭവിച്ച തെറ്റ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ തീരുമാനവും നടപടിയും സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. ഒരാളുടെ പ്രവൃത്തി തെറ്റാണെന്ന് തെളിഞ്ഞതിന് ശേഷം സംശയാസ്പദമായ സംശയത്തിലേക്ക് തിരിയുക എന്നത് ആ സമയത്ത് ശരിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും അത് മനസ്സിന് തിരിച്ചടിയാണ്, വളർച്ചയെ തടയുന്നു. ഒരാൾ തന്റെ തെറ്റ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അത് അംഗീകരിക്കുകയും തുടർന്നും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അത് ശരിയാക്കുകയും വേണം. അവന്റെ തെറ്റ് അതിലൂടെ കാണാൻ അവനെ പ്രാപ്തനാക്കുന്നതിലൂടെ അവന് ഗുണം ചെയ്യും.

തുടർച്ചയായ തീരുമാനത്തിലൂടെയും പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയും, ഒരാളുടെ തെറ്റുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിലൂടെയും അവയെ അംഗീകരിക്കുന്നതിനും തിരുത്തുന്നതിനുമുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ ശ്രമത്തിലൂടെയും ശരിയായ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ രഹസ്യം പരിഹരിക്കും. തീരുമാനിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും ഒരാൾ പഠിക്കുകയും ശരിയായ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ രഹസ്യം ഉറച്ച വിശ്വാസവും വിശ്വാസവും വഴി പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യും, അവൻ സാരാംശത്തിൽ സാർവത്രിക മനസുമായോ ദൈവവുമായോ ഉള്ളവനാണെന്നും തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിലൂടെയും മനുഷ്യന്റെ ഉന്നതമായ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവിക മനസ്സിലൂടെയാണെന്നും അവന്റെ യഥാർത്ഥ ബോധമുള്ളയാളാണെന്നും ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ഉറവിടത്തിൽ നിന്നാണ്, അത് അവന്റെ ചിന്തയെ പ്രകാശിപ്പിക്കും. ഒരാൾ ഈ ചിന്തയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയും അത് നിരന്തരം മനസ്സിൽ പിടിക്കുകയും അത് മനസ്സിൽ തീരുമാനിക്കുകയും തീരുമാനമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്താൽ, വിവേകപൂർവ്വം തീരുമാനിക്കാനും നീതിപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കാനും അവൻ ദീർഘകാലമായി പഠിക്കുകയില്ല, ശരിയായ ന്യായവിധിയിലൂടെയും നീതിപൂർവകമായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയും അവൻ വരും അറിവിന്റെ അനന്തരാവകാശത്തിലേക്ക്, അത് നേടിയയുടനെ, അവന്റെ മാതൃദൈവം കൈവശപ്പെടുത്തുന്നു.