വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ

ജീവിതത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും ചരിത്രവും അമർത്യതയുടെ വാഗ്ദാനവും രാശിചക്രത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ പിഞ്ചു ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും ഈ ലോകത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അഭിലാഷങ്ങളിലൂടെയും അഭിലാഷങ്ങളിലൂടെയും അതിന്റെ വികസനം പിന്തുടരുകയും വേണം.

ദി

WORD

വാല്യം. 3 APRIL, 1906. നമ്പർ 1

പകർപ്പവകാശം, XXX, HW PERCIVAL മുഖേന.

സോഡിയാക്

നമ്മുടെ ചരിത്ര കാലഘട്ടത്തിനുമുമ്പ്, രാശിചക്രത്തിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും സൃഷ്ടിയുടെ ചരിത്രം ജ്ഞാനികൾ വായിച്ചു, കാരണം അത് കാലക്രമേണ അനിയന്ത്രിതവും രേഖപ്പെടുത്തുന്നതുമായിരുന്നു - ചരിത്രകാരന്മാരിൽ ഏറ്റവും നിഷ്‌കളങ്കനും നിഷ്പക്ഷനുമായ.

ഈ ലോകത്തിലെ പുനർജന്മ ചക്രത്തിലെ ആവർത്തിച്ചുള്ള അനുഭവങ്ങളിലൂടെ മനുഷ്യർ ജ്ഞാനികളായി; മനുഷ്യന്റെ ശരീരം മഹത്തായ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മിനിയേച്ചറിലെ തനിപ്പകർപ്പാണെന്ന് അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു; സാർവത്രിക സൃഷ്ടിയുടെ ചരിത്രം ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ഉത്ഭവത്തിൽ വീണ്ടും നടപ്പിലാക്കിയതിനാൽ അവർ വായിച്ചു; ശരീരത്തിലെ രാശിചക്രത്തിന്റെ പ്രകാശത്താൽ മാത്രമേ ആകാശത്തിലെ രാശിചക്രത്തെ മനസ്സിലാക്കാനും വ്യാഖ്യാനിക്കാനും കഴിയൂ എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി; മനുഷ്യാത്മാവ് അജ്ഞാതമായതും ഉറക്കത്തിൽ നിന്നുമാണ് വരുന്നതെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി. രാശിചക്രത്തിന്റെ പാത പൂർത്തീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഉണർന്ന് ബോധപൂർവ്വം അനന്തമായ ബോധത്തിലേക്ക് കടക്കണം.

രാശിചക്രത്തിന്റെ അർത്ഥം “മൃഗങ്ങളുടെ ഒരു വൃത്തം” അല്ലെങ്കിൽ “ജീവിത വൃത്തം” എന്നാണ്. രാശിചക്രത്തെ ജ്യോതിശാസ്ത്രം ഒരു സാങ്കൽപ്പിക ബെൽറ്റ്, സോൺ അല്ലെങ്കിൽ ആകാശത്തിന്റെ വൃത്തം എന്നിങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് രാശികളോ അടയാളങ്ങളോ ആയി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓരോ രാശിയും ചിഹ്നവും മുപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ്, പന്ത്രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി വൃത്തം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഈ വൃത്തത്തിനോ രാശിചക്രത്തിനോ സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, ഗ്രഹങ്ങൾ എന്നിവയുടെ പാതകളുണ്ട്. ഏരീസ്, ടോറസ്, ജെമിനി, കാൻസർ, ലിയോ, കന്നി, തുലാം, സ്കോർപിയോ, ധനു, കാപ്രിക്കോണസ്, അക്വേറിയസ്, പിസസ് എന്നിവയാണ് നക്ഷത്രരാശികൾക്ക്. ഈ നക്ഷത്രരാശികളുടെ ചിഹ്നങ്ങൾ ♈︎,,,,,,,,,,, are എന്നിവയാണ്. രാശിചക്രത്തിന്റെ രാശി അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തം മധ്യരേഖയുടെ ഓരോ വശത്തും എട്ട് ഡിഗ്രി വരെ നീളുന്നു. വടക്കൻ ചിഹ്നങ്ങൾ (അല്ലെങ്കിൽ 2,100 വർഷം മുമ്പായിരുന്നു) ♈︎,,,,, are. The,,,,, are എന്നിവയാണ് തെക്കൻ ചിഹ്നങ്ങൾ.

ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് അവരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്നതിന്, രാശിചക്രത്തിന് അവരുടെ ജീവിതത്തെ പ്രായോഗികമായി ബാധിച്ചിരിക്കണം. എല്ലാ പ്രാകൃത ജനതയുടെയും വഴികാട്ടിയായിരുന്നു രാശിചക്രം. അത് അവരുടെ ജീവിത കലണ്ടറായിരുന്നു their അവരുടെ കാർഷിക, മറ്റ് സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവരെ നയിക്കാനുള്ള ഏക കലണ്ടർ. രാശിചക്രത്തിലെ പന്ത്രണ്ട് നക്ഷത്രരാശികളിൽ ഓരോന്നിനും സ്വർഗത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതിനാൽ, അത് ഒരു പ്രത്യേക സീസണിന്റെ അടയാളമാണെന്ന് അവർക്കറിയാമായിരുന്നു, അവർ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുകയും സീസണിന് ആവശ്യമായ തൊഴിലുകളിലും ചുമതലകളിലും പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു.

ആധുനിക ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളും ആദർശങ്ങളും പൂർവ്വികരിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്, ഇന്നത്തെ മനുഷ്യന് വ്യാവസായികവും തൊഴിൽപരവുമായ തൊഴിലുകൾ, ഭവനം, പുരാതന ജനതയുടെ മതജീവിതം എന്നിവ വിലമതിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. ചരിത്രവും പുരാണങ്ങളും വായിക്കുന്നത് എല്ലാ പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളിലും, പ്രത്യേകിച്ച് ആകാശത്തിലെ പ്രതിഭാസങ്ങളിലും ആദ്യകാലത്തെ ആളുകൾ സ്വീകരിച്ച താത്പര്യം കാണിക്കും. അതിന്റെ ഭ physical തിക അർത്ഥം മാറ്റിനിർത്തിയാൽ, ഓരോ പുരാണത്തിൽ നിന്നും ചിഹ്നത്തിൽ നിന്നും നിരവധി അർത്ഥങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഏതാനും നക്ഷത്രസമൂഹങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം പുസ്തകങ്ങളിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ എഡിറ്റോറിയലുകൾ രാശിചക്രത്തിന്റെ വിവിധ അർത്ഥങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കും - അത് മനുഷ്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. വിഷയത്തിൽ എഴുതിയവരുടെ കൃതികളിലൂടെ ഇനിപ്പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ചിതറിക്കിടക്കുന്നതായി കാണാം.

സൂര്യൻ വിഷുദിനം കടന്നുപോകുമ്പോൾ, അത് വസന്തത്തിന്റെ തുടക്കമാണെന്ന് പുരുഷന്മാർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. അവർ ആ നക്ഷത്രസമൂഹത്തെ ആദ്യം വിളിക്കുകയും അതിനെ “ഏരീസ്” എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്തു, കാരണം ഇത് ആട്ടിൻകുട്ടികളുടെയോ ആട്ടിൻകുട്ടികളുടെയോ കാലമായിരുന്നു.

സൂര്യൻ തന്റെ യാത്ര പൂർത്തിയാക്കിയ നക്ഷത്രരാശികളെ അക്കമിട്ട് തുടർച്ചയായി നാമകരണം ചെയ്തു.

സൂര്യൻ രണ്ടാമത്തെ നക്ഷത്രസമൂഹത്തിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ, നിലം ഉഴുതുമറിക്കാനുള്ള സമയമാണിതെന്ന് അവർക്കറിയാമായിരുന്നു, അവർ കാളകളെക്കൊണ്ട് ചെയ്തു, പശുക്കിടാക്കൾ ജനിച്ച മാസം ആയതിനാൽ അവർ നക്ഷത്രസമൂഹത്തിന് “ടോറസ്” എന്ന കാള എന്ന് പേരിട്ടു.

സൂര്യൻ ഉയരുമ്പോൾ സീസൺ കൂടുതൽ ചൂടായി; പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും ഇണചേർന്നിരുന്നു; ചെറുപ്പക്കാരുടെ മനസ്സ് സ്വാഭാവികമായും സ്നേഹത്തിന്റെ ചിന്തകളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു; പ്രേമികൾ വികാരാധീനരായി, വാക്യങ്ങൾ രചിക്കുകയും പച്ചപ്പാടങ്ങളിലൂടെയും വസന്തകാല പുഷ്പങ്ങൾക്കിടയിലൂടെയും കൈകോർത്തു നടന്നു; അതിനാൽ മൂന്നാമത്തെ രാശിയെ “ജെമിനി”, ഇരട്ടകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമികൾ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു.

സൂര്യൻ ആകാശത്ത് ഉയരുന്നത് തുടരുന്നതിനിടയിൽ, യാത്രയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നതുവരെ, വേനൽക്കാലം കടന്ന് രാശിചക്രത്തിന്റെ നാലാമത്തെ നക്ഷത്രസമൂഹത്തിലേക്കോ അടയാളത്തിലേക്കോ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ, ദിവസങ്ങൾ നീളം കുറഞ്ഞു സൂര്യൻ തന്റെ പിന്നോക്ക ഗതി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ. സൂര്യന്റെ ചരിഞ്ഞതും പ്രതിലോമപരവുമായ ചലനം കാരണം, ഈ ചിഹ്നത്തെ “ക്യാൻസർ,” ഞണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോബ്സ്റ്റർ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു, കാരണം ആ ചിഹ്നത്തിലേക്ക് കടന്നതിനുശേഷം സൂര്യന്റെ ചലനത്തെ ഞണ്ടിന്റെ ചരിഞ്ഞ പ്രതിലോമ ചലനം വിവരിച്ചു.

അഞ്ചാമത്തെ ചിഹ്നത്തിലൂടെയോ രാശികളിലൂടെയോ സൂര്യൻ യാത്ര തുടർന്നപ്പോൾ വേനൽക്കാലത്തെ ചൂട് വർദ്ധിച്ചു. വനങ്ങളിലെ അരുവികൾ പലപ്പോഴും വറ്റിപ്പോകുകയും കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ വെള്ളത്തിനായി ഇരകളെ തേടുകയും ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഇടയ്ക്കിടെ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ ചിഹ്നത്തെ “ലിയോ” എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു, കാരണം സിംഹത്തിന്റെ അലർച്ച രാത്രിയിൽ പലപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ടായിരുന്നു, മാത്രമല്ല സിംഹത്തിന്റെ ക്രൂരതയും ശക്തിയും ഈ സീസണിൽ സൂര്യന്റെ ചൂടും ശക്തിയും പോലെയായിരുന്നു.

സൂര്യൻ ആറാമത്തെ ചിഹ്നത്തിലോ നക്ഷത്രസമൂഹത്തിലോ ആയിരുന്നപ്പോൾ വേനൽ നന്നായി മുന്നേറി. വയലുകളിൽ ധാന്യവും ഗോതമ്പും പാകമാകാൻ തുടങ്ങി, പെൺകുട്ടികൾ കറ്റകൾ ശേഖരിക്കുന്നത് പതിവായതിനാൽ, ആറാമത്തെ ചിഹ്നത്തെയോ രാശിയെയോ “കന്യക” എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

വേനൽക്കാലം ഇപ്പോൾ അടുത്തുവരികയായിരുന്നു, ശരത്കാല വിഷുവിൽ സൂര്യൻ അതിർത്തി കടക്കുമ്പോൾ, രാവും പകലും തമ്മിൽ ഒരു സമതുലിതാവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ ഈ ചിഹ്നത്തെ “തുലാം”, തുലാസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസുകൾ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു.

സൂര്യൻ എട്ടാമത്തെ നക്ഷത്രസമൂഹത്തിൽ പ്രവേശിച്ച സമയത്ത്, തണുപ്പ് കടിക്കുകയും സസ്യങ്ങൾ മരിക്കുകയും നശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി കാണപ്പെട്ടു, ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിഷ കാറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് രോഗങ്ങൾ പടരും; അതിനാൽ എട്ടാമത്തെ ചിഹ്നത്തെ “സ്കോർപിയോ”, ആസ്പ്, ഡ്രാഗൺ അല്ലെങ്കിൽ തേൾ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു.

മരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അവയുടെ ഇലകൾ നിരസിക്കുകയും പച്ചക്കറി ജീവൻ ഇല്ലാതാകുകയും ചെയ്തു. സൂര്യൻ ഒൻപതാം നക്ഷത്രസമൂഹത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ, വേട്ടയാടൽ ആരംഭിച്ചു, ഈ ചിഹ്നത്തെ “ധനു” എന്ന് വിളിച്ചു, വില്ലാളി, സെന്റോർ, വില്ലും അമ്പും അല്ലെങ്കിൽ അമ്പടയാളം.

ശൈത്യകാലത്തിന്റെ സമയത്ത് സൂര്യൻ പത്താമത്തെ നക്ഷത്രസമൂഹത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും തന്റെ മഹത്തായ യാത്രയിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിലെത്തിയെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു, മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം ദിവസങ്ങൾ കൂടുതൽ നീണ്ടുതുടങ്ങി. സൂര്യൻ തന്റെ വടക്കൻ യാത്ര ഒരു ചരിഞ്ഞ മുന്നോട്ടുള്ള ചലനത്തിലൂടെ ആരംഭിച്ചു, പത്താമത്തെ ചിഹ്നത്തെ “കാപ്രിക്കോൺ” എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു, കാരണം ആടുകളെ മേയിക്കുന്നതിനിടയിൽ ചരിഞ്ഞ ദിശയിൽ പർവതങ്ങളിൽ കയറുന്നു, ഇത് സൂര്യന്റെ ചരിഞ്ഞ മുന്നോട്ടുള്ള ചലനത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു.

പതിനൊന്നാമത്തെ നക്ഷത്രസമൂഹത്തിലേക്ക് സൂര്യൻ കടന്നുപോയപ്പോൾ, സാധാരണയായി കനത്ത മഴയും ഒരു വലിയ ഇഴയടുപ്പും വന്നു, സ്നോകൾ ഉരുകുകയും പലപ്പോഴും അപകടകരമായ ഫ്രെഷെറ്റുകൾക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്തു, അതിനാൽ പതിനൊന്നാമത്തെ ചിഹ്നത്തെ “അക്വേറിയസ്”, ജല-മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ജലത്തിന്റെ അടയാളം എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

സൂര്യൻ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ നക്ഷത്രസമൂഹത്തിലേക്ക് കടന്നതോടെ നദികളിലെ ഐസ് പൊട്ടിത്തുടങ്ങി. മത്സ്യകാലം ആരംഭിച്ചു, അതിനാൽ രാശിചക്രത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചിഹ്നത്തെ “മീനം” എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു.

അതിനാൽ പന്ത്രണ്ട് ചിഹ്നങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ രാശികളുടെ രാശി തലമുറതലമുറയ്ക്ക് കൈമാറി, ഓരോ ചിഹ്നവും 2,155 വർഷത്തിലെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും അതിനു മുൻപിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുന്നു. ഓരോ വർഷവും 365 1-4 ദിവസങ്ങളിൽ സൂര്യൻ ഏതാനും സെക്കൻഡുകൾ പിന്നോട്ട് പോകുന്നതിനാലാണ് ഈ മാറ്റം സംഭവിച്ചത്, ഈ കാലയളവ് പന്ത്രണ്ട് അടയാളങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമായിരുന്നു, ഒപ്പം തുടർച്ചയായി പിന്നോട്ട് വീഴുന്നതും 25,868 വർഷങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ കാരണമായി അദ്ദേഹം 25,868 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചന. മധ്യരേഖയുടെ ധ്രുവം ഒരിക്കൽ എക്ലിപ്റ്റിക് ധ്രുവത്തിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങുമ്പോൾ, ഈ മഹത്തായ കാലഘട്ടം a ഒരു സൈഡ്രിയൽ വർഷം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു.

ഓരോ ചിഹ്നവും ഓരോ 2,155 വർഷത്തിലും അതിനുമുമ്പുള്ള സ്ഥാനത്തെ മാറ്റുന്നതായി കാണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച ഓരോ ചിഹ്നങ്ങളുടെയും അതേ ആശയം നിലനിർത്തും. ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന വംശങ്ങൾക്ക് അവയുടെ സീസണുകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ അടയാളങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, എന്നാൽ എല്ലാ ആളുകൾക്കിടയിലും ഒരേ ആശയങ്ങൾ നിലനിൽക്കും. നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നാം ഇത് കാണുന്നു. സൂര്യൻ 2,155 വർഷത്തിലേറെയായി ഒരു മെസിയാനിക് ചക്രമാണ്, അത് ഇപ്പോൾ അക്വേറിയസിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്, പക്ഷേ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഏരീസ് സംസാരിക്കുന്നത് വെർണൽ വിഷുചിത്രത്തിന്റെ അടയാളമാണ്.

രാശിചക്രത്തിന്റെ ചിഹ്നങ്ങൾക്ക് പേരുനൽകുന്നതിനുള്ള ഭ physical തിക അടിസ്ഥാനമാണിത്. രാശിചക്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അതേ ആശയങ്ങൾ വ്യാപകമായി വേർപിരിഞ്ഞ ആളുകൾക്കിടയിലും എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളിലും നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആദ്യം തോന്നുന്നത് പോലെ വിചിത്രമല്ല, കാരണം ഇത് പ്രകൃതിയുടെ ഗതിയായിരുന്നു, ഇതിനകം കാണിച്ചതുപോലെ, രാശിചക്രത്തെ നയിക്കാനുള്ള ഒരു കലണ്ടറായി പ്രവർത്തിച്ചു ഞങ്ങളുടെ കലണ്ടറുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങളെ നയിക്കാൻ ഇപ്പോൾ സഹായിക്കുന്നതുപോലെ, ആളുകൾ അവരുടെ പരിശ്രമത്തിലാണ്. എന്നാൽ ഒരേ ആശയങ്ങളെ വ്യത്യസ്ത വംശങ്ങൾക്കിടയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് മറ്റ് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്, നക്ഷത്രരാശികളെക്കുറിച്ച്, ചിലർക്ക് അർത്ഥമില്ലാത്ത അടയാളങ്ങളുടെയും ചിഹ്നങ്ങളുടെയും ഒരു സാങ്കൽപ്പിക ശേഖരമായി ഇത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം.

സാധാരണഗതിയിൽ അറിയപ്പെടുന്നതോ എളുപ്പത്തിൽ പിന്തുടരാത്തതോ ആയ ഒരു രീതിയിലൂടെയും പ്രക്രിയയിലൂടെയും ദിവ്യജ്ഞാനത്തിലേക്കും ജ്ഞാനത്തിലേക്കും ശക്തിയിലേക്കും എത്തിച്ചേർന്ന ഏതാനും ജഡ്ജിമാർ ആദ്യകാലം മുതൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാ വംശങ്ങളിൽ നിന്നും ആകർഷിക്കപ്പെട്ട ഈ ദിവ്യന്മാർ ഒരു പൊതു സാഹോദര്യത്തിലേക്ക് ഒന്നിച്ചു; അവരുടെ മാനുഷിക സഹോദരങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതാണ് സാഹോദര്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇവരാണ് “മാസ്റ്റേഴ്സ്,” “മഹാത്മാസ്” അല്ലെങ്കിൽ “മൂപ്പൻ ബ്രദേഴ്സ്”, മാഡം ബ്ലാവറ്റ്സ്കി തന്റെ “രഹസ്യ ഉപദേശത്തിൽ” സംസാരിക്കുന്നു, അവരിൽ നിന്ന് അത് അവകാശപ്പെടുന്നു, ആ ശ്രദ്ധേയമായ പുസ്തകത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പഠിപ്പിക്കലുകൾ അവൾക്ക് ലഭിച്ചു. ജഡ്ജിമാരുടെ ഈ സാഹോദര്യം ലോകത്തിന് വലിയ അജ്ഞാതമായിരുന്നു. എല്ലാ വംശത്തിൽ നിന്നും അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തു, അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരായ ശാരീരികവും മാനസികവും ധാർമ്മികവുമായ പ്രബോധനം സ്വീകരിക്കാൻ.

ഏത് കാലഘട്ടത്തിലെ ആളുകൾക്കും മനസിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയുന്നതിലൂടെ, ജ്ഞാനികളുടെ ഈ സാഹോദര്യം അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരെ - തങ്ങളെ അയച്ച ആളുകളുടെ സന്ദേശവാഹകരായും അദ്ധ്യാപകരായും - രാശിചക്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അത്തരം വിശദീകരണങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതിന് അനുവദിച്ചു. അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുകയും അതേ സമയം അടയാളങ്ങളുടെ പേരും ചിഹ്നങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക. നിഗൂ and വും ആന്തരികവുമായ പഠനം അത് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായ കുറച്ചുപേർക്ക് മാത്രമായി നീക്കിവച്ചിരുന്നു.

വംശീയവികസനത്തിന്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയും രാശിചക്രത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ജനങ്ങളുടെ മൂല്യം, ഓരോ ചിഹ്നവും മനുഷ്യശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗവുമായി നിയുക്തമാവുകയും അവയുമായി യോജിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതിലാണ്, മറിച്ച് നക്ഷത്രരാശികൾ ഗ്രൂപ്പുകളായി നക്ഷത്രങ്ങൾ, ശരീരത്തിലെ യഥാർത്ഥ നിഗൂ center കേന്ദ്രങ്ങളാണ്; കാരണം ഈ നക്ഷത്രരാശികൾ രൂപത്തിലും പ്രവർത്തനത്തിലും സമാനമാണ്. കൂടാതെ, രാശിചക്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്, കാരണം വികസനത്തിന്റെ ഗതിയിൽ എല്ലാവരും ഈ സത്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാകണം, ഓരോരുത്തരും തയ്യാറാകുമ്പോൾ ആവശ്യമായ സഹായം കണ്ടെത്തുകയും രാശിചക്രത്തിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യും.

മൃഗങ്ങളെയും വസ്തുക്കളെയും രാശിചക്രത്തിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളെയും ശരീരത്തിന്റെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഭാഗങ്ങളുമായി അടയാളങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും നൽകിയിട്ടുള്ളതുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാം.

ഏരീസ്, ആട്ടുകൊറ്റൻ, തലയ്ക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട മൃഗമായിരുന്നു, കാരണം ആ മൃഗത്തെ അതിന്റെ തല ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രകടമാക്കുന്നത്; കാരണം ഏരീസ് പ്രതീകമായ ചിഹ്നമായ ആട്ടുകൊറ്റന്റെ കൊമ്പുകളുടെ അടയാളം, ഓരോ മനുഷ്യ മുഖത്തും മൂക്കും പുരികവും കൊണ്ട് രൂപംകൊണ്ട രൂപമാണ്; ഏരീസ് ചിഹ്നം തലച്ചോറിന്റെ അർദ്ധവൃത്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അർദ്ധഗോളങ്ങൾ എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ, ഒരു ലംബ രേഖയോടുകൂടിയ, അല്ലെങ്കിൽ, മുകളിൽ നിന്ന് വിഭജിച്ച് താഴേക്ക് വളയുന്ന ഒരു ലംബ രേഖ, അതുവഴി ശരീരത്തിലെ ശക്തികൾ പോണുകളിലൂടെ ഉയരുന്നുവെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. തലയോട്ടിയിലേക്ക് മെഡുള്ള ആയതാകാരം ചെയ്ത് ശരീരത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ മടങ്ങുക.

കഴുത്തിലേക്കും തൊണ്ടയിലേക്കും കാളയെ നിയോഗിച്ചത് ആ മൃഗത്തിന്റെ കഴുത്തിലെ വലിയ ശക്തി കാരണം; കാരണം സൃഷ്ടിപരമായ energy ർജ്ജം തൊണ്ടയുമായി അടുത്ത ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, കാരണം കാളയുടെ രണ്ട് കൊമ്പുകൾ താഴോട്ടും മുകളിലുമുള്ള പാതകളെയും ശരീരത്തിലെ രണ്ട് വൈദ്യുത പ്രവാഹങ്ങളെയും പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു, കാരണം അവ കഴുത്തിലൂടെ തലയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് കയറുന്നു.

വ്യത്യസ്ത പഞ്ചഭൂതങ്ങളും കലണ്ടറുകളും വ്യത്യസ്തമായി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഇരട്ടകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമികൾ എല്ലായ്പ്പോഴും രണ്ട് വിപരീതങ്ങളുടെ ആശയം സംരക്ഷിച്ചു, പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും, ഓരോന്നും വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിലും, അവ തമ്മിൽ അഭേദ്യവും ആകർഷണീയവുമായ ജോഡിയായിരുന്നു. ഇത് കൈകളിലേക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു, കാരണം മടക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ ആയുധങ്ങളും തോളുകളും ജെമിനി എന്ന ചിഹ്നമായി മാറുന്നു, ♊︎; കാരണം, പ്രേമികൾ പരസ്പരം ആയുധം വയ്ക്കും; കാരണം വലത്, ഇടത് കൈകളും കൈകളും ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ പോസിറ്റീവ്, നെഗറ്റീവ് കാന്തികധ്രുവങ്ങളായതിനാൽ പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും വധശിക്ഷയുടെയും അവയവങ്ങളാണ്.

ഞണ്ട് അഥവാ ലോബ്സ്റ്റർ നെഞ്ചിനെയും തൊറാക്സിനെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിനായാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്, കാരണം ശരീരത്തിന്റെ ആ ഭാഗത്ത് ശ്വാസകോശം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അത് ഞണ്ടിന്റെ താഴോട്ടും മുന്നോട്ടും ചലിക്കുന്നു; കാരണം ഞണ്ടിന്റെ കാലുകൾ തൊറാക്സിന്റെ വാരിയെല്ലുകളെ നന്നായി പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു; ക്യാൻസർ, ♋︎, ഒരു ചിഹ്നമായി രണ്ട് സ്തനങ്ങൾ, അവയുടെ രണ്ട് അരുവികൾ എന്നിവയും അവയുടെ വൈകാരികവും കാന്തികവുമായ പ്രവാഹങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

സിംഹത്തെ ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായി സ്വീകരിച്ചു, കാരണം ധൈര്യം, ശക്തി, വീര്യം, എല്ലായ്പ്പോഴും ഹൃദയത്തിലേക്ക് തരംതാഴ്ത്തപ്പെടുന്ന മറ്റ് ഗുണങ്ങൾ എന്നിവ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിനായി സാർവത്രികമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത മൃഗമാണിത്; ലിയോ, ♌︎ എന്ന ചിഹ്നം ശരീരത്തിൽ വലതുവശത്തും ഇടത് വാരിയെല്ലുകളിലുമായി ഹൃദയത്തിന് മുന്നിൽ സ്റ്റെർനം കൊണ്ട് രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

കന്യകയായ സ്ത്രീയുടെ യാഥാസ്ഥിതികവും പ്രത്യുൽപാദന സ്വഭാവവും കാരണം ശരീരത്തിന്റെ ആ ഭാഗത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിനായാണ് കന്യകയെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്; ജീവിതത്തിന്റെ വിത്തുകൾ സംരക്ഷിക്കാൻ; കന്യകയുടെ ചിഹ്നം ♍︎, ജനറേറ്റീവ് മാട്രിക്സിന്റെ പ്രതീകവുമാണ്.

ശരീരത്തിന്റെ തുമ്പിക്കൈയുടെ വിഭജനം കാണിക്കുന്നതിന് തുലാം, ♎︎, സ്കെയിലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു; ഓരോ ശരീരത്തെയും സ്ത്രീലിംഗമോ പുല്ലിംഗമോ ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിനും കന്യക, സ്കോർപിയോ എന്നിവ ലിംഗഭേദം കാണിക്കുന്നതിനും.

സ്കോർപിയോ, ♏︎, തേൾ അല്ലെങ്കിൽ ആസ്പ്, പുരുഷ ചിഹ്നത്തെ ഒരു ശക്തിയായും ചിഹ്നമായും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

തുടകൾ, കാൽമുട്ടുകൾ, കാലുകൾ, കാലുകൾ എന്നിവയ്‌ക്കായി നിലകൊള്ളുന്ന ധനു, കാപ്രിക്കോൺ, അക്വേറിയസ്, പിസെസ് എന്നീ അടയാളങ്ങൾ വൃത്താകൃതിയിലോ നിഗൂ രാശിചക്രത്തിലോ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നില്ല, അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഇത് തുടർന്നുള്ള എഡിറ്റോറിയലിലേക്ക് വിടും, അവിടെ രാശിചക്രം എങ്ങനെയാണ് സാർവത്രിക ശക്തികളും തത്വങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാർവത്രിക രൂപകൽപ്പനയെന്നും ഈ തത്ത്വങ്ങൾ ശരീരത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നുവെന്നും പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്നും കാണിക്കും. മനുഷ്യന്റെ ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ ഭ്രൂണം, ശാരീരികവും ആത്മീയവും.