വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ

താമര വിത്തിൽ ഉള്ളതുപോലെ ഭാവിയിലെ താമരയാണ്, അതിനാൽ മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിൽ മനുഷ്യരാശിയുടെ തികഞ്ഞ തരം മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ തരം നിഷ്കളങ്കമായി ഗർഭം ധരിക്കേണ്ടതാണ്, തുടർന്ന് അതിന്റെ കന്യക ശരീരത്തിലൂടെ ജനിക്കുക. അങ്ങനെ ജനിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും അജ്ഞതയിൽ നിന്നും മരണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ രക്ഷകനാകുന്നു.

ഇത് പഴയതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്: വചനം നഷ്ടപ്പെട്ടു: അത് മാംസമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. രക്ഷകന്റെ ഉയർച്ചയോടെ നഷ്ടപ്പെട്ട വാക്ക് കണ്ടെത്തും.

Ir വിർഗോ

ദി

WORD

വാല്യം. 1 സെപ്റ്റംബർ, 1905. നമ്പർ 12

പകർപ്പവകാശം, XXX, HW PERCIVAL മുഖേന.

FORM

രൂപകൽപ്പനയോ രൂപമോ ഇല്ലാതെ ബഹിരാകാശത്തെ ചിട്ടയായ ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഭാഗ്യകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ പ്രൈമോർഡിയൽ ദ്രവ്യം വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല.

ഫോം എന്ന തത്വം ഇല്ലാതെ ലളിതമായ ദ്രവ്യത്തെ സംയോജിപ്പിച്ച് കോൺക്രീറ്റ് രൂപത്തിലേക്ക് വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. രൂപത്തിന്റെ ഒരു തത്വമില്ലാതെ ഭൂമിയുടെയും സസ്യങ്ങളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും മൂലകങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തുടരാനാവില്ല. രൂപത്തിന്റെ തത്വമില്ലാതെ, ഭൂമിയുടെയും സസ്യങ്ങളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും മൂലകങ്ങൾ വിഘടിച്ച് അവ ഉത്ഭവിച്ച പ്രാഥമിക അവസ്ഥയിലേക്ക് മടങ്ങും. ഫോം അനുസരിച്ച് ദ്രവ്യങ്ങൾ ഉപയോഗങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ രൂപത്തിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തിലേക്ക് രാജ്യത്തിലേക്ക് പുരോഗമിക്കുന്നു. എല്ലാ ശക്തിയും ദ്രവ്യമാണ്, എല്ലാ ദ്രവ്യവും ശക്തി, ബലം, ദ്രവ്യം എന്നിവയാണ് ഏതൊരു പ്രവർത്തന തലത്തിലും ഒരേ പദാർത്ഥത്തിന്റെ രണ്ട് വിപരീതങ്ങൾ. ഉയർന്ന വിമാനങ്ങളിലെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ വിമാനത്തിൽ ദ്രവ്യമായിത്തീരുന്നു, നമ്മുടെ വിമാനത്തിന്റെ കാര്യം വീണ്ടും ആത്മാവായി മാറും. ലളിതമായ പ്രാഥമിക വസ്തുക്കൾ മുതൽ നമ്മുടെ ലോകത്തിലൂടെയും അതിനപ്പുറവും ആത്മീയ ബുദ്ധി വരെ എല്ലാം ദ്രവ്യവും ആത്മാവും ചേർന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ ആത്മാവിനെ വിളിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതുപോലെ “ബലം” - എന്നാൽ അവയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഏഴ് വിമാനങ്ങളുണ്ട്. നാം ജീവിക്കുന്നത് ഭ physical തികതയിലാണ്, ഭ material തികതയുടെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പോയിന്റാണ്, പക്ഷേ വികസനത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലല്ല.

ഏതൊരു പ്രവർത്തന തലത്തിലും ഫോം ഒരു പ്രധാന തത്വമാണ്, ഒരു തത്വമെന്ന നിലയിൽ, ഏഴ് വിമാനങ്ങളിൽ ഓരോന്നിലും ഫോം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഭ material തിക ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള പ്രാരംഭ പ്രവേശനം നടത്താൻ മനസ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആശ്വാസ രൂപങ്ങളുണ്ട്; ജീവന്റെ രൂപങ്ങൾ, പ്രകടമായ ലോകങ്ങളിലൂടെ അതിന്റെ ശക്തി കൈമാറാൻ ജീവിതത്തിന്റെ മഹാസമുദ്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു; ജ്യോതിഷ രൂപങ്ങൾ, ഒരു കുശവന്റെ ചക്രത്തിലെന്നപോലെ മനസ്സ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ ശക്തികൾക്കും രൂപങ്ങൾക്കും ഫോക്കസ് അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റിംഗ് ഗ്രൗണ്ടായി ഉപയോഗിക്കുന്നു; ശാരീരിക ലൈംഗിക രൂപങ്ങൾ, അവ സമതുലിതാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് വീലായി ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതിലൂടെ മനസ്സ് സമചിത്തത, നിസ്വാർത്ഥത, ഐക്യം എന്നിവയുടെ രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നു; മോഹങ്ങളുടെ രൂപങ്ങൾ, മൃഗങ്ങളുടെ ലോകത്തിലെ സ്വാഭാവിക വികാസത്തിനനുസരിച്ച് ആഗ്രഹങ്ങളുടെ രൂപരേഖ, ദൃശ്യവൽക്കരണം, വർഗ്ഗീകരണം എന്നിവയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്നു; ചിന്തയുടെ രൂപങ്ങൾ, ശില്പികൾ, ചിത്രകാരന്മാർ, മറ്റ് കലാകാരന്മാർ എന്നിവർ സൃഷ്ടിച്ചവ - അത് മനസ്സിന്റെ സ്വഭാവത്തെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു, മാനവികതയുടെ ആശയങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ഒപ്പം പുതിയ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ രൂപം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്ന അവശിഷ്ടമോ വിത്തോ ആയി വർത്തിക്കുന്നു; വ്യക്തിഗത രൂപം, അത് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തിലേക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന, വികസനത്തിന്റെ ആകെത്തുക വഹിക്കുന്ന സ്വഭാവമോ അർഥമോ ആണ്. വ്യക്തിഗത ഫോം അതിന്റെ വികസന ചക്രം പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ അത് യുഗങ്ങളായി അനശ്വരമാണ്, മാത്രമല്ല ഇനി പുറത്തുപോകേണ്ടതില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ്, അതിന്റെ രൂപം മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണ്. എക്കാലത്തെയും ആരോഹണ സ്കെയിലിനപ്പുറം അനുയോജ്യമായ രൂപങ്ങളുണ്ട്, എന്നിരുന്നാലും അവയെക്കുറിച്ച് ulate ഹിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ലാഭകരമായിരിക്കില്ല.

മനുഷ്യ ഭ body തിക ശരീരം ശാശ്വതമാണെന്ന് തോന്നുന്നു, പക്ഷേ അത് രചിച്ച വസ്തുക്കൾ നിരന്തരം വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നുവെന്നും മാലിന്യ കോശങ്ങൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ മറ്റ് വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും നമുക്കറിയാം. ചർമ്മം, മാംസം, രക്തം, കൊഴുപ്പ്, അസ്ഥികൾ, മജ്ജ, നാഡീവ്യൂഹം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചതുപോലെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കണം, അല്ലാത്തപക്ഷം ശരീരം പാഴായിപ്പോകും. ഈ ആവശ്യത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതും കുടിക്കുന്നതും ശ്വസിക്കുന്നതും മണം പിടിക്കുന്നതും കേൾക്കുന്നതും കാണുന്നതും ചിന്തിക്കുന്നതും ചേർന്നതാണ്. ഭക്ഷണം ശരീരത്തിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അത് രക്തപ്രവാഹത്തിലേക്ക് കടന്നുപോകുന്നു, ഇത് ശരീരത്തിന്റെ ശാരീരിക ജീവിതമാണ്. സാധ്യമായതെല്ലാം ജീവിത പ്രവാഹം വഴി ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുകയും ടിഷ്യു അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് രക്തം നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സാധാരണ ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രക്രിയകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതങ്ങളിലൊന്ന്, ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ സ്വാംശീകരണത്തിനുശേഷം, കണങ്ങളെ കോശങ്ങളായി നിർമ്മിക്കുന്നു, അവ മൊത്തത്തിൽ അവയവങ്ങളുടെയും ശരീര കോശങ്ങളുടെയും രൂപത്തിനനുസരിച്ച് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു നിർമാണത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം രൂപപ്പെടുത്തി കൃത്യമായ രൂപകൽപ്പന അനുസരിച്ച് രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ജീവനുള്ളതും വളരുന്നതുമായ ഒരു ശരീരത്തിന് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അതിന്റെ രൂപത്തിൽ പ്രായോഗികമായി മാറ്റമില്ലാതെ തുടരാൻ എങ്ങനെ കഴിയും?

നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രക്തപ്രവാഹം അതിന്റെ എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും രക്തചംക്രമണത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ശരീരത്തിലൂടെ ഒരു ജീവിത പ്രവാഹം ഒഴുകുന്നു, അത് അതിന്റെ എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും നിരന്തരമായ രക്തചംക്രമണത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നു. ഇത് അദൃശ്യമായതിലേക്ക് ദൃശ്യമാകുന്നത് കുറയ്ക്കുകയും അദൃശ്യമായി വീണ്ടും അലിഞ്ഞുചേരുകയും അതിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും ഫോമിലൂടെ പൂർണതയിലേക്ക് മുന്നോട്ടും മുകളിലേക്കും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും.

നമുക്ക് ചുറ്റും എണ്ണമറ്റ രൂപങ്ങൾ കാണുന്നു, പക്ഷേ ഭ elements തിക ഘടകങ്ങൾ അവ കാണുന്ന രൂപങ്ങളെ എങ്ങനെ ass ഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാറില്ല; രൂപവും മൊത്ത ദ്രവ്യവും സമാനമാണോ; എന്താണ് രൂപം; അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക രൂപം ഒരേ ഇനത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

മൊത്തം ദ്രവ്യത്തെ രൂപപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല, അല്ലാത്തപക്ഷം അത് പെട്ടെന്ന് മാറില്ല; അല്ലെങ്കിൽ അത് മാറിയാൽ അത് പ്രത്യേക രൂപത്തിലേക്ക് മാറില്ല. രൂപം മൊത്തം ദ്രവ്യമായിരിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ദ്രവ്യത്തെപ്പോലെ മാറ്റാവുന്നതാകാം, അതേസമയം, ശരീരത്തെ രൂപത്തിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ദ്രവ്യത്തിന്റെ നിരന്തരമായ മാറ്റം വകവയ്ക്കാതെ, ഓരോ ശരീരവും അതിന്റെ രൂപം സംരക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് നാം കാണുന്നു. നാം മൊത്തം ദ്രവ്യത്തെ കാണുന്നു, അത് ഏത് രൂപത്തിലാണ് കാണുന്നത്. മൊത്ത ദ്രവ്യത്തെ നാം കാണുകയും അതിനെ രൂപത്തിൽ കാണുകയും മൊത്തം ദ്രവ്യം രൂപമല്ല, രൂപത്തിന്റെ മൊത്തം ദ്രവ്യവുമല്ലെങ്കിൽ, ദ്രവ്യത്തെ കൂടാതെ രൂപത്തെ നാം കാണുന്നില്ല. ഈ രൂപം, അദൃശ്യമാണെങ്കിലും, ദ്രവ്യത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ മാത്രമേ ദൃശ്യപരതയിലേക്ക് വരികയുള്ളൂ, അതേസമയം, ദ്രവ്യത്തെ ദൃശ്യമാകാനും ദൃശ്യപരതയിലൂടെ താഴത്തെ രാജ്യങ്ങളിലെ വികസനം സൂചിപ്പിക്കാനും ഇത് പ്രാപ്തമാക്കുന്നു; മനസ്സിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള ഒരു വാഹനമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ; അങ്ങനെ മനസ്സുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നതിലൂടെ സ്വന്തം പുരോഗതിയെ സഹായിക്കുന്നതിന്.

അനുയോജ്യമായ രൂപങ്ങളുടെ ജ്യോതിഷ പ്രതിഫലനങ്ങളുടെ കൂടുതലോ കുറവോ യഥാർത്ഥ പകർപ്പുകളാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രകൃതി രൂപങ്ങൾ. ജ്യോതിഷരൂപത്തിന്റെ രൂപകൽപ്പനയനുസരിച്ചാണ് ജീവിതം നിർമ്മിക്കുന്നത്, കാലക്രമേണ ഈ രൂപം നമ്മുടെ ലോകത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു.

ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്ത ചിന്തകളാണ് ഫോമുകൾ. ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ, പല്ലി, അല്ലെങ്കിൽ ലോകം, ഓരോന്നും രൂപത്തിലൂടെ ദൃശ്യപരതയിലേക്ക് വരുന്നു, അത് ക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് ചിന്തയാണ്. ജീവിതകാലത്തെ ചിന്തകൾ മരണാനന്തരം രൂപപ്പെടുകയും ക്രിസ്റ്റൽ ചെയ്യുകയും ശരിയായ സമയം വരുമ്പോൾ പുതിയ വ്യക്തിത്വത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന വിത്ത് നൽകുന്നു.

രൂപം, രൂപം, നിറം എന്നിവയാണ് രൂപപ്പെടേണ്ട മൂന്ന് അവശ്യഘടകങ്ങൾ. പ്രധാനം രൂപത്തിന്റെ ശരീരമാണ്, അതിന്റെ പരിധിയും അതിർത്തിയും കണക്കാക്കുക, അതിന്റെ സ്വഭാവത്തിന് നിറം നൽകുക. ശരിയായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഫോം ജീവിതത്തിന്റെ കടന്നുപോകലിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു, ജീവിതം ക്രമേണ രൂപത്തിലേക്ക് മാറുകയും ദൃശ്യമാവുകയും ചെയ്യുന്നു.

മനസ്സിനെ വഞ്ചിക്കുന്നതിനും വഞ്ചിക്കുന്നതിനുമായി ഫോമുകൾ നിലവിലില്ല, എന്നിരുന്നാലും രൂപങ്ങൾ മനസ്സിനെ വഞ്ചിക്കുകയും വഞ്ചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മനസ്സ് തന്നെത്തന്നെ വഞ്ചിക്കുകയും രൂപത്തിൽ വഞ്ചിതനാകാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, മാത്രമല്ല രൂപങ്ങളിലൂടെയും രൂപങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യത്തിലൂടെയും കാണുന്നത് വരെ മനസ്സ് വഞ്ചനയിൽ തുടരണം.

ഫോമിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ഒരു ഫീൽഡ്, ലബോറട്ടറി, ഇൻ‌വെൻ‌ലിംഗ് ഇന്റലിജൻസ് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതാണ്. ഫോമിനെ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ മൂല്യത്തിൽ വിലമതിക്കുന്നതിന്, ബുദ്ധിപരമായ തത്വത്തിന്റെ പരിണാമത്തിൽ അത് സ്വീകരിക്കുന്ന ഭാഗം. മനസ്സ്, രണ്ട് വഴികളുണ്ടെന്ന് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം: രൂപത്തിന്റെ പാത, ബോധത്തിന്റെ പാത. ഇവ മാത്രമാണ് പാതകൾ. ഒരെണ്ണം മാത്രമേ തിരഞ്ഞെടുക്കാനാകൂ. ആർക്കും രണ്ടും യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. എല്ലാം കൃത്യസമയത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കണം, ആർക്കും നിരസിക്കാൻ കഴിയില്ല. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വളർച്ച പോലെ സ്വാഭാവികമാണ്. ജീവിതത്തിലെ ഒരാളുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഉദ്ദേശ്യമാണ് ഇത് തീരുമാനിക്കുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുത്ത പാത, യാത്രക്കാരൻ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ആരാധിക്കുന്നു. രൂപങ്ങളുടെ പാത ശക്തിയുടെയും മഹത്വത്തിന്റെയും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, എന്നാൽ അവസാനം ഉന്മൂലനത്തിന്റെ ഇരുട്ടാണ്, കാരണം എല്ലാ രൂപങ്ങളും ഏകതാനമായ പദാർത്ഥത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു. ഏതെങ്കിലും രൂപം കൈവരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആകാനോ ഉള്ള ആദ്യകാല ആഗ്രഹം മുതൽ, കൈവശം വയ്ക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ രൂപം സ്വാംശീകരിക്കുക; ദൃ physical മായ ശാരീരിക കൈവശം വയ്ക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം മുതൽ ഒരു വ്യക്തിഗത ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് വരെ; രൂപങ്ങളുടെ പാതയുടെ അവസാനം എല്ലാവർക്കും തുല്യമാണ്: വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉന്മൂലനം. വലിയ രൂപം ചെറിയതിനെ ആഗിരണം ചെയ്യുന്നു, ശാരീരികമോ ആത്മീയമോ ആയ രൂപങ്ങൾ ആകുക, ആരാധന പ്രക്രിയയെ വേഗത്തിലാക്കുന്നു. മനുഷ്യമനസ്സുകൾ ആരാധിക്കുന്ന കോൺക്രീറ്റ് രൂപങ്ങൾ അനുയോജ്യമായ രൂപങ്ങളെ ആരാധിക്കാൻ ഇടം നൽകുന്നു. ചെറിയ ദേവന്മാരെ വലിയ ദേവന്മാർ ആഗിരണം ചെയ്യുന്നു, ഇവ ഒരു വലിയ ദൈവത്താൽ ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ ദേവന്മാരും ദേവന്മാരുടെ ദൈവവും നിത്യതയുടെ അവസാനത്തിൽ ഏകതാനമായ പദാർത്ഥമായി പരിഹരിക്കപ്പെടണം.

ആഗ്രഹം, അഭിലാഷം, സമ്പത്ത് എന്നിവ ലോകത്തിലൂടെയും ലോകത്തിന്റെ formal പചാരികതകളിലൂടെയും നയിക്കുന്നു. കോൺക്രീറ്റ് രൂപങ്ങളുടെ അമൂർത്തമായ ആശയങ്ങളാണ് ലോകത്തിന്റെ formal പചാരികത. കൊട്ടാരങ്ങൾ, കത്തീഡ്രലുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യർ എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്ന രൂപങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതുപോലെ സമൂഹത്തിന്റെ, ഗവൺമെന്റിന്റെ, സഭയുടെ formal പചാരികതകൾ മനസ്സിന് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്.

എന്നാൽ കോൺക്രീറ്റ് രൂപങ്ങളും സമൂഹത്തിന്റെയും സർക്കാരിന്റെയും വിശ്വാസങ്ങളുടെയും formal പചാരികതകൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ട തിന്മകളല്ല. ഫോം വിലപ്പെട്ടതാണ്, പക്ഷേ അത് ബോധത്തിന്റെ ഗ്രാഹ്യത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഡിഗ്രിയുടെ ആനുപാതികമായി മാത്രം. ബോധത്തിലേക്കുള്ള പുരോഗതിയെ സഹായിക്കുമ്പോൾ മാത്രം അത് ശരിക്കും വിലപ്പെട്ടതാണ്.

ബോധത്തിന്റെ ബോധപൂർവമായ സാന്നിധ്യത്തോടെയാണ് ബോധത്തിന്റെ പാത ആരംഭിക്കുന്നത്. ഈ ഗ്രാഹ്യത്തോടെയും എല്ലാ രൂപങ്ങളെയും ചിന്തകളെയും ബോധത്തിലേക്ക് പരിഹരിക്കുന്നതിലും ഇത് തുടരുന്നു. ഇത് ഏകാന്തതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, ഇത് ലോകങ്ങളുടെ രൂപങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു പോയിന്റാണ്. ഒരാൾക്ക് സ്ഥിരമായി, നിർഭയമായി, ഒറ്റയ്ക്ക്-നെസ്സിൽ ഉത്കണ്ഠയില്ലാതെ തുടരാൻ കഴിയുമ്പോൾ, ഈ നിഗൂ is തയുണ്ട്: ഒറ്റയ്ക്ക്-നെസ് എന്ന പോയിന്റ് വികസിക്കുകയും ബോധത്തിന്റെ എല്ലാ-നെസ്സായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു.

ലോകജീവിതത്തിലേക്ക്‌ പ്രവേശിക്കുക, മൊത്തത്തിലുള്ളതും സാന്ദ്രവുമായ ദ്രവ്യത്തിൽ‌ പൊതിഞ്ഞ്‌, ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ‌ മുങ്ങിപ്പോകുകയും വികാരങ്ങൾ‌ മറന്നുപോകുകയും ചെയ്യുന്നു, മനസ്സ് വലയം ചെയ്യപ്പെടുന്നു, ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു, ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഒരു തടവുകാരനെ രൂപത്തിൽ പിടിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, വികാരങ്ങൾ, രൂപങ്ങൾ എന്നിവ മനസ്സിന്റെ വിഷയങ്ങളാണ് their അവരുടെ യഥാർത്ഥ സ്രഷ്ടാവ് - എന്നാൽ അതിന്റെ വിഷയങ്ങൾ ഭരിക്കാൻ കഴിയാതെ അവർ വഹിക്കുകയും പരിഭ്രാന്തരാകുകയും രാജാവിനെ സന്നദ്ധരായി ബന്ദിയാക്കുകയും ചെയ്തു. രൂപത്തിലൂടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളായി വളർന്നു, ഉരുക്കിന്റെ ബാൻഡുകളേക്കാൾ ശക്തമായ വികാരങ്ങളുടെ അദൃശ്യമായ ചരടുകളെക്കുറിച്ച് വ്യാജമായി രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ വളരെ മനോഹരമായി അവ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവയെല്ലാം, ജീവിതത്തിലേക്ക് തന്നെ .

രൂപം ഇപ്പോൾ ദൈവമാണ്; അതിന്റെ മഹാപുരോഹിതന്മാർ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും വികാരങ്ങളും ആകുന്നു; അവരുടെ സ്രഷ്ടാവാണെങ്കിലും മനസ്സ് അവരുടെ വിഷയമാണ്. ഫോം ബിസിനസ്സ്, സമൂഹം, രാഷ്ട്രം എന്നിവയുടെ ദൈവമാണ്; കല, ശാസ്ത്രം, സാഹിത്യം, സഭ എന്നിവയുടെ.

ദൈവത്തോടുള്ള കൂറ് ഉപേക്ഷിക്കാൻ ആരാണ് ധൈര്യപ്പെടുന്നത്? ആരാണ് അറിയുകയും ധൈര്യപ്പെടില്ല ഒപ്പം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന, സങ്കല്പത്തെ ദെഥ്രൊനെ, പ്രശ്നക്കാരൻ അറ്റത്ത് ഇത് ഉപയോഗിക്കാനാകും; ബന്ദിയെ അഴിക്കുക; അവന്റെ ദൈവിക അവകാശം അവകാശപ്പെടുക; എല്ലാ ബോധത്തിലേക്കും നയിക്കുന്ന പാത ആരംഭിക്കുക.