വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ

ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് ഒപ്പം വിധി

ഹരോൾഡ് വാൾഡ്വിൻ പെർസിവൽ