വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ

ചിന്തയും ലക്ഷ്യവും

ഹാരോൾഡ് ഡബ്ല്യൂ. പെർസിവൽ

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

പരിവര്ത്തനം
ശീർഷകം പേജ്
പകർപ്പവകാശ
സമർപ്പണം
ഉള്ളടക്ക പട്ടിക
സിംബോളുകൾ, ഇല്യുസ്‌ട്രേഷനുകൾ, ചാർട്ടുകൾ എന്നിവയുടെ പട്ടിക
ആമുഖം
രചയിതാവിന്റെ ഫോർ‌വേഡ്
അധ്യായം I • ആമുഖം
അധ്യായം II UN യൂണിവേഴ്സിന്റെ ഉദ്ദേശ്യവും പദ്ധതിയും
വിഭാഗം 1 പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു ലക്ഷ്യവും പദ്ധതിയും ഉണ്ട്. ചിന്തയുടെ നിയമം. മതങ്ങൾ. ആത്മാവ്. ആത്മാവിന്റെ ഗതിയെക്കുറിച്ചുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങൾ.
വിഭാഗം 2 ആത്മാവ്.
വിഭാഗം 3 പ്രപഞ്ചവ്യവസ്ഥയുടെ രൂപരേഖ. സമയം. സ്പേസ്. അളവുകൾ.
വിഭാഗം 4 ഭൂഗോളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതി.
വിഭാഗം 5 ശ്വസനരൂപത്തിലുള്ള യൂണിറ്റിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. നിത്യ ക്രമം. ലോക സർക്കാർ. “മനുഷ്യന്റെ പതനം.” ശരീരത്തിന്റെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കൽ. പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിമാനായ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു യൂണിറ്റിന്റെ കടന്നുപോകൽ.
അധ്യായം III TH നിയമത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ
വിഭാഗം 1 മതങ്ങളിലും അപകടങ്ങളിലും ചിന്താ നിയമം.
വിഭാഗം 2 ഒരു അപകടം ഒരു ചിന്തയുടെ ബാഹ്യവൽക്കരണമാണ്. ഒരു അപകടത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. ഒരു അപകടത്തിന്റെ വിശദീകരണം. ചരിത്രത്തിലെ അപകടങ്ങൾ.
വിഭാഗം 3 മതങ്ങൾ. ദൈവങ്ങൾ. അവരുടെ അവകാശവാദങ്ങൾ. മതങ്ങളുടെ ആവശ്യം. സദാചാര കോഡ്.
വിഭാഗം 4 ദൈവക്രോധം. മാനവികതയുടെ വിധി. നീതിയിലുള്ള സ്വതസിദ്ധമായ വിശ്വാസം.
വിഭാഗം 5 യഥാർത്ഥ പാപത്തിന്റെ കഥ.
വിഭാഗം 6 മതങ്ങളിലെ ധാർമ്മിക കോഡ്.
അധ്യായം IV TH നിയമത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം
വിഭാഗം 1 കാര്യം. യൂണിറ്റുകൾ. ഒരു ഇന്റലിജൻസ്. ഒരു ത്രിശൂലം സ്വയം. ഒരു മനുഷ്യൻ.
വിഭാഗം 2 മനസ്സ്. ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന്. ഒരു ചിന്ത ഒരു സത്തയാണ്. ത്രിമൂർത്തിയുടെ അന്തരീക്ഷം. ചിന്തകൾ എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു.
വിഭാഗം 3 ഒരു ചിന്തയുടെ കോഴ്‌സും ബാഹ്യവൽക്കരണവും. നീതിയുടെ സ്വതസിദ്ധമായ ആശയം.
വിഭാഗം 4 ചിന്തയുടെ നിയമം. ബാഹ്യവൽക്കരണങ്ങളും ഇന്റീരിയറൈസേഷനുകളും. മാനസികവും മാനസികവും ശബ്ദപരവുമായ ഫലങ്ങൾ. ചിന്തയുടെ ശക്തി. ഒരു ചിന്തയെ സന്തുലിതമാക്കുന്നു. സൈക്കിളുകൾ.
വിഭാഗം 5 ഒരു ചിന്തയുടെ ബാഹ്യവൽക്കരണം എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നു. നിയമത്തിന്റെ ഏജന്റുമാർ. വിധി വേഗത്തിലാക്കുകയോ കാലതാമസം വരുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നു.
വിഭാഗം 6 ഒരു മനുഷ്യന്റെ കടമകൾ. ഉത്തരവാദിത്തം. മനസ്സാക്ഷി. പാപം.
വിഭാഗം 7 ചിന്തയുടെ നിയമം. ശാരീരികവും മാനസികവും മാനസികവും ശബ്ദപരവുമായ വിധി.
അധ്യായം V • ഫിസിക്കൽ ഡെസ്റ്റിനി
വിഭാഗം 1 ഭ physical തിക വിധി ഉൾപ്പെടുന്നതെന്താണ്.
വിഭാഗം 2 ശാരീരിക വിധി എന്ന നിലയിൽ ബാഹ്യ സാഹചര്യങ്ങൾ.
വിഭാഗം 3 ശാരീരിക പാരമ്പര്യം വിധിയാണ്. ആരോഗ്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രോഗിയായ ശരീരങ്ങൾ. അന്യായമായ പീഡനങ്ങൾ. നീതിയുടെ പിശകുകൾ. അപായ വിഡ് .ികൾ. ആയുസ്സ്. മരണത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം.
വിഭാഗം 4 പണം. പണ ദേവൻ. ദാരിദ്ര്യം. വിപരീതങ്ങൾ. ജനിച്ച കള്ളൻ. സമ്പത്തിന്റെയോ പാരമ്പര്യത്തിന്റെയോ യാദൃശ്ചികതയില്ല.
വിഭാഗം 5 ഗ്രൂപ്പ് വിധി. ഒരു ജനതയുടെ ഉയർച്ചയും തകർച്ചയും. ചരിത്രത്തിന്റെ വസ്തുതകൾ. നിയമത്തിന്റെ ഏജന്റുമാർ. ഗ്രൂപ്പ് ഡെസ്റ്റിനിയായി മതങ്ങൾ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു വ്യക്തി ഒരു മതത്തിൽ ജനിക്കുന്നത്.
വിഭാഗം 6 ലോക സർക്കാർ. വ്യക്തിയുടെയോ സമൂഹത്തിൻറെയോ രാജ്യത്തിൻറെയോ വിധി എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു; വിധി എങ്ങനെ നിർവ്വഹിക്കുന്നു.
വിഭാഗം 7 ലോകത്ത് സാധ്യമായ കുഴപ്പങ്ങൾ. ഇന്റലിജൻസ് സംഭവങ്ങളുടെ ക്രമത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു.
അധ്യായം ആറാം • സൈക്കിക് ഡെസ്റ്റിനി
വിഭാഗം 1 വിധി രൂപപ്പെടുത്തുക. കർശനമായി മാനസിക വിധി. മാനസിക ക്ലാസിയുടെ ആറ് ക്ലാസുകൾ. Aia. ശ്വസനരൂപം.
വിഭാഗം 2 വിധി രൂപപ്പെടുത്തുക. ജനനത്തിനു മുമ്പുള്ള സ്വാധീനം. മാനസിക ക്ലാസിയുടെ ആറ് ക്ലാസുകൾ.
വിഭാഗം 3 വിധി രൂപപ്പെടുത്തുക. ജനനത്തിനു മുമ്പുള്ള സ്വാധീനം. ഗർഭധാരണം. ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിന്റെ വികസനം.
വിഭാഗം 4 മാതാപിതാക്കളുടെ ജനനത്തിനു മുമ്പുള്ള സ്വാധീനം. അമ്മയുടെ ചിന്തകൾ. മുൻ ചിന്തകളുടെ പാരമ്പര്യം.
വിഭാഗം 5 ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ. മാനസിക പാരമ്പര്യം.
വിഭാഗം 6 മീഡിയംഷിപ്പ്. മെറ്റീരിയലൈസേഷനുകൾ. സീനുകൾ.
വിഭാഗം 7 അവകാശവാദം. മാനസിക ശക്തികൾ.
വിഭാഗം 8 പ്രാണായാമം. അത്ഭുത-തൊഴിലാളികളുടെ മാനസിക പ്രതിഭാസങ്ങൾ.
വിഭാഗം 9 വ്യക്തിഗത കാന്തികത.
വിഭാഗം 10 വൈബ്രേഷനുകൾ. നിറങ്ങൾ. ജ്യോതിഷം.
വിഭാഗം 11 മതങ്ങൾ, മാനസിക വിധി.
വിഭാഗം 12 സർക്കാരും സ്ഥാപനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് മാനസിക വിധി.
വിഭാഗം 13 പാർടി, ക്ലാസ് സ്പിരിറ്റുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് മാനസിക വിധി.
വിഭാഗം 14 ശീലങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ഫാഷനുകളും മാനസിക വിധി.
വിഭാഗം 15 ചൂതാട്ട. മദ്യപാനം. മദ്യത്തിന്റെ ആത്മാവ്.
വിഭാഗം 16 ഇരുട്ട്, അശുഭാപ്തിവിശ്വാസം, ക്ഷുദ്രം, ഭയം, പ്രത്യാശ, സന്തോഷം, വിശ്വാസം, അനായാസം, psych മാനസിക വിധി.
വിഭാഗം 17 ഉറക്കം.
വിഭാഗം 18 സ്വപ്നങ്ങൾ. പേടിസ്വപ്നങ്ങൾ. സ്വപ്നങ്ങളിലെ ഒബ്സർവേഷൻ. ഗാഢനിദ്ര. ഉറക്കത്തിൽ സമയം.
വിഭാഗം 19 ഭ്രമാത്മകത. സോംനാംബുലിസം. ഹിപ്നോസിസ്.
വിഭാഗം 20 മരിക്കുന്ന പ്രക്രിയ. ശവസംസ്കാരം. മരണ നിമിഷത്തിൽ ബോധമുള്ളവരായിരിക്കുക.
വിഭാഗം 21 മരണ ശേഷം. മരിച്ചവരുമായുള്ള ആശയവിനിമയം. ദൃശ്യങ്ങൾ. ചെയ്യുന്നയാൾ അതിന്റെ ശരീരം മരിച്ചുവെന്ന് ബോധവാന്മാരാകുന്നു.
വിഭാഗം 22 ചെയ്യുന്നയാളുടെ പന്ത്രണ്ട് ഘട്ടങ്ങൾ, ഒരു ഭൂമി ജീവിതം മുതൽ അടുത്തത് വരെ. മരണശേഷം ചെയ്യുന്നയാൾ സംയോജിത ജീവിതം നയിക്കുന്നു. വിധി. മോഹങ്ങളാൽ നരകം നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു. പിശാച്.
വിഭാഗം 23 സ്വർഗ്ഗം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. തുടർന്നുള്ള ജോലിക്കാരന്റെ ഭാഗത്തിന്റെ പുന-നിലനിൽപ്പ്.
അധ്യായം VII ent മാനസിക വിധി
വിഭാഗം 1 മനുഷ്യന്റെ മാനസിക അന്തരീക്ഷം.
വിഭാഗം 2 ഒരു ഇന്റലിജൻസ്. ത്രിശൂലം സ്വയം. ഇന്റലിജൻസിന്റെ മൂന്ന് ഓർഡറുകൾ. ഇന്റലിജൻസിന്റെ വെളിച്ചം.
വിഭാഗം 3 യഥാർത്ഥ ചിന്ത. സജീവ ചിന്ത; നിഷ്ക്രിയ ചിന്ത. ചെയ്യുന്നവന്റെ മൂന്ന് മനസ്സുകൾ. നിബന്ധനകളുടെ അഭാവത്തെക്കുറിച്ച്. ശരിയും യുക്തിയും. ത്രിമൂർത്തിയുടെ ഏഴ് മനസ്സുകൾ. ഒരു മനുഷ്യചിന്ത ഒരു സത്തയാണ്, അതിന് ഒരു വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. ഒരു ചിന്തയുടെ ബാഹ്യവൽക്കരണം.
വിഭാഗം 4 മനുഷ്യന്റെ ചിന്ത തകർന്ന വഴികളിലൂടെ പോകുന്നു.
വിഭാഗം 5 മനുഷ്യന്റെ മാനസിക അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ സ്വഭാവം. ചിന്തയുടെ ധാർമ്മിക വശം. ഭരിക്കുന്ന ചിന്ത. മാനസിക മനോഭാവവും മാനസിക സെറ്റും. ഇന്ദ്രിയ-അറിവും ആത്മജ്ഞാനവും. മനസ്സാക്ഷി. മാനസിക അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ സത്യസന്ധത. സത്യസന്ധമായ ചിന്തയുടെ ഫലങ്ങൾ. സത്യസന്ധമല്ലാത്ത ചിന്ത. ഒരു നുണ ചിന്തിക്കുന്നു.
വിഭാഗം 6 ഉത്തരവാദിത്തവും കടമയും. ഇന്ദ്രിയ-പഠനവും ഇന്ദ്രിയ-അറിവും. ചെയ്യുന്നവർ പഠിക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നവന്റെ അറിവും. അവബോധം.
വിഭാഗം 7 ജീനിയസ്.
വിഭാഗം 8 മനുഷ്യന്റെ നാല് ക്ലാസുകൾ.
വിഭാഗം 9 ഒരു തുടക്കത്തിന്റെ ആശയം. സ്ഥിരമായ ഭ world തിക ലോകം അല്ലെങ്കിൽ ശാശ്വത മണ്ഡലം, നാല് ഭൂമി. ലിംഗങ്ങളുടെ വിചാരണ പരിശോധന. ചെയ്യുന്നവന്റെ “വീഴ്ച”. പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീ ശരീരങ്ങളിൽ പുനരുജ്ജീവനത്തിന് വിധേയരായി.
വിഭാഗം 10 ചരിത്രാതീത ചരിത്രം. മനുഷ്യ ഭൂമിയിലെ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും നാഗരികത. ഭൂമിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് വീണുപോയവർ.
വിഭാഗം 11 നാലാമത്തെ നാഗരികത. ജ്ഞാനികൾ. ചക്രങ്ങളുടെ ഉയർച്ചയും വീഴ്ചയും. ഏറ്റവും പുതിയ സൈക്കിളിന്റെ ഉയർച്ച.
വിഭാഗം 12 പ്രകൃതിയുടെ രൂപങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ ആശ്വാസ രൂപങ്ങളിലൂടെയാണ് വരുന്നത്. പുരോഗതി ഉണ്ട്, പക്ഷേ പരിണാമമില്ല. മൃഗങ്ങളുടെയും സസ്യരൂപങ്ങളുടെയും അസ്തിത്വം മനുഷ്യന്റെ വികാരങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. പുഴുക്കളിൽ, പുഴുക്കളിലെ എന്റിറ്റികൾ.
വിഭാഗം 13 പ്രകൃതി രാജ്യങ്ങളുടെ ചരിത്രം. ശ്വസനത്തിലൂടെയും സംസാരത്തിലൂടെയും സൃഷ്ടി. രണ്ട് തരത്തിന് കീഴിൽ ചിന്തിക്കുന്നു. പ്രകൃതിദത്ത രാജ്യങ്ങളുടെ മാതൃകയാണ് മനുഷ്യശരീരം. പ്രകൃതിയിലെ ബുദ്ധി.
വിഭാഗം 14 ഇതൊരു ചിന്താ യുഗമാണ്. ചിന്താ വിദ്യാലയങ്ങൾ.
വിഭാഗം 15 മിസ്റ്റിസിസം.
വിഭാഗം 16 ആത്മീയത.
വിഭാഗം 17 നേരിട്ട് ശാരീരിക ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കാൻ ചിന്ത ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾ. മാനസിക രോഗശാന്തി.
വിഭാഗം 18 ചിന്തകൾ ഒരു രോഗത്തിന്റെ വിത്തുകളാണ്.
വിഭാഗം 19 ഒരു രോഗത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. യഥാർത്ഥ ചികിത്സ. രോഗത്തെയും ദാരിദ്ര്യത്തെയും ഒഴിവാക്കാനുള്ള ചിന്താധാരകളെക്കുറിച്ച്.
വിഭാഗം 20 ഒരു രോഗത്തിനെതിരെ ചിന്തിക്കുന്നു. മാനസിക രോഗശാന്തിയുടെ മറ്റ് വഴികൾ. പേയ്‌മെന്റിൽ നിന്നും പഠനത്തിൽ നിന്നും രക്ഷയില്ല.
വിഭാഗം 21 മാനസിക രോഗശാന്തിക്കാരും അവരുടെ നടപടിക്രമങ്ങളും.
വിഭാഗം 22 വിശ്വാസം.
വിഭാഗം 23 മൃഗ കാന്തികത. ഹിപ്നോട്ടിസം. അതിന്റെ അപകടങ്ങൾ. ട്രാൻസ് പറയുന്നു. ട്രാൻസ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ വേദനയില്ലാത്ത പരിക്കുകൾ.
വിഭാഗം 24 സ്വയം ഹിപ്നോസിസ്. മറന്ന അറിവിന്റെ വീണ്ടെടുക്കൽ.
വിഭാഗം 25 സ്വയം നിർദ്ദേശം. നിഷ്ക്രിയ ചിന്തയുടെ മന al പൂർവമായ ഉപയോഗം. ഒരു സമവാക്യത്തിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ.
വിഭാഗം 26 കിഴക്കൻ പ്രസ്ഥാനം. അറിവിന്റെ കിഴക്കൻ രേഖ. പുരാതന അറിവിന്റെ അപചയം. ഇന്ത്യയുടെ അന്തരീക്ഷം.
വിഭാഗം 27 ശ്വാസം. ശ്വാസം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്. മാനസിക ശ്വാസം. മാനസിക ശ്വാസം. ശബ്ദ ശ്വാസം. നാലിരട്ടി ശാരീരിക ശ്വാസം. പ്രാണായാമം. അതിന്റെ അപകടങ്ങൾ.
വിഭാഗം 28 പതഞ്ജലിയുടെ സംവിധാനം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എട്ട് ഘട്ട യോഗ. പുരാതന വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ. അവന്റെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ അവലോകനം. ചില സംസ്‌കൃത പദങ്ങളുടെ ആന്തരിക അർത്ഥം. പുരാതന പഠിപ്പിക്കലുകൾ അവശേഷിക്കുന്നു. പടിഞ്ഞാറിന് വേണ്ടത്.
വിഭാഗം 29 തിയോസഫിക്കൽ പ്രസ്ഥാനം. തിയോസഫിയുടെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ.
വിഭാഗം 30 ഗാ deep നിദ്രയിലുള്ള മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ.
വിഭാഗം 31 മരണാനന്തരമുള്ള മാനസിക വിധി. ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തിലേക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളുടെ റൗണ്ട്. നരകങ്ങളും ആകാശങ്ങളും.
അധ്യായം VIII • നോയിറ്റിക് ഡെസ്റ്റിനി
വിഭാഗം 1 ശരീരത്തിലെ ബോധപൂർവമായ ആത്മത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്. നോട്ടിക് ലോകം. ത്രിശൂലത്തെ അറിയുന്നയാളുടെ സ്വയം അറിവ്. ശരീരത്തിലെ ബോധപൂർവമായ അറിവിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് മനുഷ്യന് ലഭ്യമാകുമ്പോൾ.
വിഭാഗം 2 ലിംഗങ്ങളുടെ പരിശോധനയും വിചാരണയും. ഒരു സ്ത്രീ രൂപത്തിന്റെ പ്രൊജക്ഷൻ. ചിത്രീകരണങ്ങൾ. ത്രിമൂർത്തിയുടെ ചരിത്രം.
വിഭാഗം 3 ഇന്റലിജൻസിന്റെ വെളിച്ചം. ത്രിശൂലത്തെ അറിയുന്നവന്റെ വെളിച്ചം; ചിന്തകനിൽ; ചെയ്യുന്നവരിൽ. പ്രകൃതിയിലേക്ക് കടന്നുപോയ വെളിച്ചം.
വിഭാഗം 4 പ്രകൃതിയിലെ ബുദ്ധി മനുഷ്യരിൽ നിന്നാണ്. പ്രകാശത്തിനായി പ്രകൃതിയുടെ പുൾ. പ്രകൃതിയിലേക്ക് വെളിച്ചം നഷ്ടപ്പെടുന്നത്.
വിഭാഗം 5 പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശത്തിന്റെ യാന്ത്രിക തിരിച്ചുവരവ്. ചാന്ദ്ര ബീജം. സ്വയം നിയന്ത്രണം.
വിഭാഗം 6 ആത്മനിയന്ത്രണത്തിലൂടെ പ്രകാശത്തിന്റെ വീണ്ടെടുക്കൽ. ചാന്ദ്ര അണുക്കളുടെ നഷ്ടം. ചാന്ദ്ര ബീജത്തിന്റെ നിലനിർത്തൽ. സൗര ബീജം. ദിവ്യ, അല്ലെങ്കിൽ “കുറ്റമറ്റ” ഗർഭധാരണം. ഭ body തിക ശരീരത്തിന്റെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കൽ. ഹിറം അബിഫ്. ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ ഉത്ഭവം.
വിഭാഗം 7 ഇന്റലിജൻസിൽ നിന്നുള്ള മൂന്ന് ഡിഗ്രി ലൈറ്റ്. ചിന്തകളോ വിധിയോ സൃഷ്ടിക്കാതെ ചിന്തിക്കുന്നു. തികഞ്ഞ ശാരീരിക ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്യുന്നയാൾക്കും ചിന്തകനും ത്രിശൂലത്തെ അറിയുന്നവനുമുള്ള ശരീരങ്ങൾ.
വിഭാഗം 8 സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛ. സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തിയുടെ പ്രശ്നം.
അധ്യായം ഒമ്പത് • വീണ്ടും നിലനിൽപ്പ്
വിഭാഗം 1 പുനർവായന: ഒരു മനുഷ്യന്റെ മേക്കപ്പ്. ത്രിശൂലം സ്വയം. ഇന്റലിജൻസിന്റെ വെളിച്ചം. പ്രകൃതിയും ചെയ്യുന്നവനും തമ്മിലുള്ള കണ്ണിയായി ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം. ശരീരത്തിന്റെ മരണം. മരണശേഷം ചെയ്യുന്നയാൾ. ചെയ്യുന്നയാളുടെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കൽ.
വിഭാഗം 2 നാല് തരം യൂണിറ്റുകൾ. യൂണിറ്റുകളുടെ പുരോഗതി.
വിഭാഗം 3 ശാശ്വത മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു ത്രിശൂലനായി സ്വയം മാറുക. തികഞ്ഞ ശരീരത്തിൽ, അത് ചെയ്യുന്നയാളുടെ കടമ. വികാരവും ആഗ്രഹവും ശരീരത്തിൽ ഒരു മാറ്റം സൃഷ്ടിച്ചു. ഇരട്ട, അല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ട ശരീരം. വികാരവും ആഗ്രഹവും സമതുലിതമായ ഐക്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള പരീക്ഷണവും പരീക്ഷണവും.
വിഭാഗം 4 “മനുഷ്യന്റെ പതനം,” അതായത് ചെയ്യുന്നയാൾ. ശരീരത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ. മരണം. ഒരു പുരുഷനിലോ സ്ത്രീ ശരീരത്തിലോ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ ചെയ്യുന്നവർ. മനുഷ്യരുടെ ശരീരങ്ങളിലൂടെ യൂണിറ്റുകളുടെ രക്തചംക്രമണം.
വിഭാഗം 5 നാലാമത്തെ നാഗരികത. ഭൂമിയിലെ പുറംതോടിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ. സേന. ധാതുക്കൾ, സസ്യങ്ങൾ, പൂക്കൾ. വൈവിധ്യമാർന്ന തരങ്ങൾ മനുഷ്യ ചിന്തകളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു.
വിഭാഗം 6 നാലാമത്തെ നാഗരികത. കുറഞ്ഞ നാഗരികതകൾ.
വിഭാഗം 7 നാലാമത്തെ നാഗരികത. സർക്കാരുകൾ. ഇന്റലിജൻസ് വെളിച്ചത്തിന്റെ പുരാതന പഠിപ്പിക്കലുകൾ. മതങ്ങൾ.
വിഭാഗം 8 ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ ചെയ്യുന്നവർ ഒരു ഭൗമയുഗത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ചെയ്യുന്നയാളുടെ പരാജയം. വികാരത്തിന്റെയും ആഗ്രഹത്തിന്റെയും കഥ. ലിംഗങ്ങളുടെ അക്ഷരത്തെറ്റ്. വീണ്ടും നിലനിൽക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം.
വിഭാഗം 9 മാംസം ശരീരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം. പ്രകാശത്തിന്റെ വീണ്ടെടുക്കൽ. ശരീരത്തിന്റെ മരണം. യൂണിറ്റുകളുടെ അലഞ്ഞുതിരിയലുകൾ. ഒരു ശരീരത്തിലേക്ക് യൂണിറ്റുകൾ മടങ്ങുക.
വിഭാഗം 10 ചെയ്യുന്നയാൾ. “I” എന്ന സങ്കൽപ്പത്തിലെ പിശക്. വ്യക്തിത്വവും പുനരുജ്ജീവനവും. മരണാനന്തരം ചെയ്യുന്നവന്റെ ഭാഗം. ശരീരത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങൾ. പുനരുജ്ജീവനത്തിനായി ഒരു ദാതാവിന്റെ ഭാഗം എങ്ങനെ പുറത്തെടുക്കുന്നു.
വിഭാഗം 11 ചിന്തകൾ മരണ നിമിഷത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. അടുത്ത ജീവിതത്തിനായി നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്ന ഇവന്റുകൾ. ക്ലാസിക് ഗ്രീസിലെ ജ്വലനം. യഹൂദന്മാരെക്കുറിച്ച് ചിലത്. ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ മുദ്ര. കുടുംബം. ലൈംഗികത. ലൈംഗികത മാറ്റുന്നതിനുള്ള കാരണം.
വിഭാഗം 12 മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് ശരീരത്തിന്റെ തരമാണ്. ശാരീരിക പാരമ്പര്യവും അത് എങ്ങനെ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മുഖ്യ ല und കിക തൊഴിലുകൾ. രോഗങ്ങൾ. ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ. വിധി എങ്ങനെ മറികടക്കാൻ കഴിയും.
വിഭാഗം 13 അസ്തിത്വങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സമയം. സ്വർഗ്ഗീയ ശരീരങ്ങളെക്കുറിച്ച്. സമയം. ആളുകൾ‌ ജീവിക്കുന്ന പ്രായവുമായി യോജിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട്.
വിഭാഗം 14 മരണാനന്തരം എല്ലാം വിധി. കണ്ടുപിടുത്തക്കാർ. ക്ലാസിക് ഹെല്ലസ്. ദേശീയ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ വീണ്ടും നിലനിൽപ്പ്. തുടർന്നുള്ള നാഗരികതയുടെ കേന്ദ്രങ്ങൾ. ഗ്രീസ്, ഈജിപ്ത്, ഇന്ത്യ.
വിഭാഗം 15 മെമ്മറി ഇല്ലെങ്കിലും ചെയ്യുന്നയാളുടെ ഭാഗത്തെ പരിശീലനം. ശരീര-മനസ്സ്. ഡോർ-മെമ്മറി. സെൻസ് മെമ്മറി. ഒരു നല്ല മെമ്മറി. മരണാനന്തര മെമ്മറി.
വിഭാഗം 16 മുൻ അസ്തിത്വങ്ങൾ മനുഷ്യൻ ഓർക്കുന്നില്ല എന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭാഗ്യം. ചെയ്യുന്നയാളുടെ പരിശീലനം. ഒരു മനുഷ്യൻ സ്വയം പേരിടുന്ന ശരീരമായി സ്വയം കരുതുന്നു. ബോധമുള്ളവരായിരിക്കണം of ഒപ്പം പോലെ. തെറ്റായ “ഞാൻ” ഉം അതിന്റെ മിഥ്യാധാരണകളും.
വിഭാഗം 17 ചെയ്യുന്നവരുടെ ഒരു ഭാഗം വീണ്ടും നിലനിൽക്കുമ്പോൾ. “നഷ്ടപ്പെട്ട” ചെയ്യുന്നവരുടെ ഭാഗം. ഭൂമിക്കുള്ളിലെ നരകം പുറംതോട്. അധ .പതിച്ചവൻ. മദ്യപന്മാർ. മയക്കുമരുന്ന് കള്ളന്മാർ. “നഷ്ടപ്പെട്ട” ചെയ്യുന്നയാളുടെ അവസ്ഥ. ഭ body തിക ശരീരം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നു. ചെയ്തവർ പരാജയപ്പെട്ട പരീക്ഷണം.
വിഭാഗം 18 മുമ്പത്തെ അധ്യായങ്ങളുടെ സംഗ്രഹം. ബോധമാണ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം. കാലത്തിന്റെ ലോകത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായി മനുഷ്യൻ. യൂണിറ്റുകളുടെ സർക്കുലേഷനുകൾ. സ്ഥിരമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ. ചിന്തകളുടെ രേഖകൾ പോയിന്റുകളിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ വിധി നക്ഷത്രനിബിഡമായ ഇടങ്ങളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഒരു ചിന്തയെ സന്തുലിതമാക്കുന്നു. ചിന്തയുടെ ചക്രങ്ങൾ. കാര്യങ്ങൾ കാണുന്ന ഗ്ലാമർ. സംവേദനങ്ങൾ മൂലകങ്ങളാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രകൃതി ചെയ്യുന്നവരെ അന്വേഷിക്കുന്നത്. മിഥ്യാധാരണകൾ. ജീവിതത്തിലെ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ.
അധ്യായം X • ദൈവങ്ങളും അവരുടെ മതങ്ങളും
വിഭാഗം 1 മതങ്ങൾ; അവ സ്ഥാപിതമായ കാര്യങ്ങളിൽ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു വ്യക്തിപരമായ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം. ഒരു മതം പാലിക്കേണ്ട പ്രശ്നങ്ങൾ. ഏതൊരു മതവും മറ്റാരെക്കാളും മികച്ചതാണ്.
വിഭാഗം 2 ദൈവങ്ങളുടെ ക്ലാസുകൾ. മതങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങൾ; അവ എങ്ങനെ നിലവിൽ വരും. അവ എത്രത്തോളം നീണ്ടുനിൽക്കും. ഒരു ദൈവത്തിന്റെ രൂപം. ഒരു ദൈവത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ. സൃഷ്ടിക്കുകയും സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമേ ദൈവങ്ങൾക്കുള്ളൂ. ഒരു ദൈവത്തിന്റെ പേര്. ക്രിസ്ത്യൻ ദൈവങ്ങൾ.
വിഭാഗം 3 ഒരു ദൈവത്തിന്റെ മാനുഷിക ഗുണങ്ങൾ. ഒരു ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്. അവന്റെ വസ്തുക്കളും താൽപ്പര്യങ്ങളും. ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ബന്ധങ്ങൾ. സദാചാര കോഡ്. മുഖസ്തുതി. ദൈവങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ശക്തി നഷ്ടപ്പെടുന്നതെങ്ങനെ. ഒരു ദൈവത്തിന് തന്റെ ആരാധകർക്കായി എന്തുചെയ്യാൻ കഴിയും; അവന് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത്. മരണ ശേഷം. അവിശ്വാസികൾ. പ്രാർത്ഥന.
വിഭാഗം 4 ഒരു ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ. ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന. പുറത്തുള്ള പഠിപ്പിക്കലുകളും ആന്തരിക ജീവിതവും. ആന്തരിക പഠിപ്പിക്കലുകൾ. പന്ത്രണ്ട് തരം പഠിപ്പിക്കലുകൾ. യഹോവ ആരാധിക്കുന്നു. എബ്രായ അക്ഷരങ്ങൾ. ക്രിസ്തുമതം. സെന്റ് പോൾ. യേശുവിന്റെ കഥ. പ്രതീകാത്മക ഇവന്റുകൾ. സ്വർഗ്ഗരാജ്യം, ദൈവരാജ്യം. ക്രിസ്ത്യൻ ട്രിനിറ്റി.
വിഭാഗം 5 ബൈബിൾ വാക്കുകളുടെ വ്യാഖ്യാനം. ആദാമിന്റെയും ഹവ്വായുടെയും കഥ. ലിംഗങ്ങളുടെ വിചാരണയും പരിശോധനയും. “മനുഷ്യന്റെ പതനം.” അമർത്യത. സെന്റ് പോൾ. ശരീരത്തിന്റെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കൽ. ആരാണ്, എന്താണ് യേശു? യേശുവിന്റെ ദൗത്യം. യേശു, മനുഷ്യന്റെ മാതൃക. മെൽക്കിസെഡെക്കിന്റെ ക്രമം. സ്നാനം. ലൈംഗിക പ്രവർത്തി, യഥാർത്ഥ പാപം. ത്രിത്വം. മഹത്തായ വഴിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു.
അധ്യായം XI G മഹത്തായ വഴി
വിഭാഗം 1 മനുഷ്യന്റെ “ഇറക്കം”. ആദ്യം, കടന്നുകയറ്റം കൂടാതെ പരിണാമമില്ല. ജേം സെൽ വികസനത്തിന്റെ രഹസ്യം. മനുഷ്യന്റെ ഭാവി. മഹത്തായ വഴി. സാഹോദര്യങ്ങൾ. പുരാതന രഹസ്യങ്ങൾ. ഓർഗനൈസേഷനുകൾ. ആൽക്കെമിസ്റ്റുകൾ. റോസിക്രുഷ്യൻ.
വിഭാഗം 2 ട്രയൂൺ സെൽഫ് പൂർത്തിയായി. ത്രിമൂർത്തി വഴിയും ഓരോ വഴിയുടെയും മൂന്ന് വഴികളും. ചന്ദ്രൻ, സൗരോർജ്ജം, നേരിയ അണുക്കൾ. ദിവ്യ, “കുറ്റമറ്റ” ഗർഭധാരണം. ശരീരത്തിലെ വേയുടെ രൂപം, ജീവിതം, ലൈറ്റ് പാതകൾ.
വിഭാഗം 3 ചിന്തിക്കുന്ന വഴി. പുരോഗതിയുടെ അടിത്തറയായി സത്യസന്ധതയും സത്യസന്ധതയും. ശാരീരിക, മാനസിക, മാനസിക ആവശ്യകതകൾ. പുനരുജ്ജീവന പ്രക്രിയയിൽ ശരീരത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ.
വിഭാഗം 4 വഴിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. ഒരു പുതിയ ജീവിതം തുറക്കുന്നു. രൂപം, ജീവിതം, നേരിയ പാതകൾ എന്നിവയിലെ പുരോഗതി. ചന്ദ്രൻ, സൗരോർജ്ജം, നേരിയ അണുക്കൾ. രണ്ട് നാഡീവ്യവസ്ഥകൾക്കിടയിലുള്ള പാലം. ശരീരത്തിൽ കൂടുതൽ മാറ്റങ്ങൾ. തികഞ്ഞ, അമർത്യ, ശാരീരിക ശരീരം. തികഞ്ഞ ഭ body തിക ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്യുന്നയാൾക്കുള്ള മൂന്ന് ആന്തരിക ശരീരങ്ങൾ, ചിന്തകൻ, ത്രിരാഷ്ട്ര സ്വയം അറിയുന്നയാൾ.
വിഭാഗം 5 ഭൂമിയിലെ വഴി. മുന്നോട്ട് പോകുന്നയാൾ ലോകം വിടുന്നു. ഫോം പാത്ത്; അവൻ അവിടെ കാണുന്നത്. മരിച്ചവരുടെ ഷേഡുകൾ. ചെയ്യുന്നവരുടെ “നഷ്‌ടമായ” ഭാഗങ്ങൾ. തിരഞ്ഞെടുക്കൽ.
വിഭാഗം 6 ജീവിത പാതയിലെ യാത്രക്കാരൻ; നേരിയ പാതയിൽ, ഭൂമിയിൽ. അവൻ ആരാണെന്ന് അവനറിയാം. മറ്റൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.
വിഭാഗം 7 വഴിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സ്വയം തയ്യാറാകുന്നു. സത്യസന്ധതയും സത്യസന്ധതയും. പുനരുൽപ്പാദന ശ്വാസം. ചിന്തയിലെ നാല് ഘട്ടങ്ങൾ.
അധ്യായം XII P പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കിൾ
വിഭാഗം 1 ഒരു ചിന്തയുടെ സൃഷ്ടി. ഒരു പോയിന്റിനുള്ളിൽ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിലൂടെ ചിന്തിക്കുന്ന രീതി. മനുഷ്യ ചിന്ത. ഇന്റലിജൻസ് നടത്തിയ ചിന്ത. ചിന്തകളോ വിധിയോ സൃഷ്ടിക്കാത്ത ചിന്ത.
വിഭാഗം 2 പ്രകൃതിയെ ഫാഷനിൽ ചിന്തിക്കുന്ന രീതി. പ്രകൃതിയുടെ രൂപങ്ങൾ മനുഷ്യ ചിന്തകളിൽ നിന്നാണ്. പ്രീ-കെമിസ്ട്രി.
വിഭാഗം 3 ദ്രവ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന. യൂണിറ്റുകൾ.
വിഭാഗം 4 തെറ്റായ ആശയങ്ങൾ. അളവുകൾ. സ്വർഗ്ഗീയ ശരീരങ്ങൾ. സമയം. സ്പേസ്.
അധ്യായം XIII C സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയാക്
വിഭാഗം 1 ജ്യാമിതീയ ചിഹ്നങ്ങൾ. പന്ത്രണ്ട് പേരില്ലാത്ത പോയിന്റുകളുള്ള സർക്കിൾ. രാശിചക്ര ചിഹ്നത്തിന്റെ മൂല്യം.
വിഭാഗം 2 രാശിചക്രവും അതിന്റെ പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റുകളും എന്താണ് പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നത്.
വിഭാഗം 3 മനുഷ്യശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാശിചക്രം; ത്രിശൂലത്തിലേക്ക്; ഇന്റലിജൻസിലേക്ക്.
വിഭാഗം 4 രാശിചക്രം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.
വിഭാഗം 5 ചരിത്രപരവും പ്രവചനപരവുമായ രേഖയായി രാശിചക്രം; പ്രകൃതിയിലും ബുദ്ധിമാനും പുരോഗതി അളക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഘടികാരം എന്ന നിലയിലും ചിന്തയിൽ നിന്ന് കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിലും.
വിഭാഗം 6 രാശിചിഹ്നങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പുകൾ. മനുഷ്യശരീരത്തിലേക്കുള്ള അപേക്ഷ.
അധ്യായം XIV IN ചിന്തിക്കുന്നു: മന ON പൂർ‌വ്വമായ അനശ്വരതയിലേക്കുള്ള വഴി
വിഭാഗം 1 വിധി സൃഷ്ടിക്കാതെ ചിന്തിക്കുന്ന സംവിധാനം. അതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അത് പരിഗണിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളുമായി. ആർക്കാണ് ഇത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഉത്ഭവം. അധ്യാപകന്റെ ആവശ്യമില്ല. പരിമിതികൾ. മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രാഥമികങ്ങൾ.
വിഭാഗം 2 പുനർവായന: മനുഷ്യന്റെ മേക്കപ്പ്. യൂണിറ്റുകൾ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. ശ്വാസം. ശ്വസനരൂപം. Aia. മനുഷ്യശരീരങ്ങളും പുറം പ്രപഞ്ചവും.
വിഭാഗം 3 പുനർനിർമ്മാണം തുടർന്നു. ശരീരത്തിൽ ചെയ്യുന്നവന്റെ ഭാഗം. ട്രിയൂൺ സെൽഫും അതിന്റെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളും. ചെയ്യുന്നവന്റെ പന്ത്രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ. ഒരു മനുഷ്യൻ എത്രനാൾ അസംതൃപ്തനാണ്.
വിഭാഗം 4 പുനർനിർമ്മാണം തുടർന്നു. ചെയ്യുന്നയാൾ വികാരമായും ആഗ്രഹമായും. ചെയ്യുന്നവന്റെ പന്ത്രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ. മാനസിക അന്തരീക്ഷം.
വിഭാഗം 5 പുനർനിർമ്മാണം തുടർന്നു. ത്രിമൂർത്തിയുടെ ചിന്തകൻ. ചെയ്യുന്നവന്റെ മൂന്ന് മനസ്സുകൾ. ചിന്തകന്റെയും അറിയുന്നവരുടെയും മനസ്സ്. ശരിയായതിന് പകരം ആഗ്രഹം എങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു; വിപരീത റൗണ്ട്. മാനസിക അന്തരീക്ഷം.
വിഭാഗം 6 പുനർനിർമ്മാണം തുടർന്നു. ട്രിയൂൺ സെൽഫ്, സ്വാർത്ഥത, ഐ-നെസ് എന്നിവ അറിയുന്നയാൾ. ശബ്ദ അന്തരീക്ഷം. ഒരു മനുഷ്യൻ ബോധമുള്ളവനാണ് പോലെ. വികാരത്തിന്റെ ഒറ്റപ്പെടൽ; ആഗ്രഹത്തിന്റെ. ബോധത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായിരിക്കുക.
വിഭാഗം 7 ചിന്തിക്കുന്ന സംവിധാനം. അതെന്താണ്. ഘട്ടങ്ങൾ: ബോധപൂർവമായ അമർത്യതയിലേക്കുള്ള വഴി.
SYMBOLS, ILLUSTRATIONS, CHARTS
നിർവചനങ്ങളും വിശദീകരണങ്ങളും
അനുബന്ധം
വേഡ് ഫ OU ണ്ടേഷൻ