വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ
ഈ പേജ് പങ്കിടുകദി

WORD

ഒക്ടോബര് 18


HW PERCIVAL മുഖേന പകർപ്പവകാശം 1913

സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള മൊമെന്റുകൾ

പാപപരിഹാര സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ യുക്തി എന്താണ്, അത് കർമ നിയമവുമായി എങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെടുത്താം?

പ്രായശ്ചിത്തം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എടുക്കുകയും പ്രായശ്ചിത്തം ആവശ്യമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കാരണങ്ങൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ, ഉപദേശത്തെക്കുറിച്ച് യുക്തിസഹമായ വിശദീകരണമില്ല; ഒരു വിശദീകരണവും യുക്തിസഹമല്ല. ഉപദേശം യുക്തിസഹമല്ല. പ്രായശ്ചിത്തത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തമെന്ന നിലയിൽ ചരിത്രത്തിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ വൃത്തികെട്ടവയെ വിരട്ടുന്നു, ചികിത്സയിൽ ക്രൂരമാണ്, യുക്തിക്ക് വിരുദ്ധവും നീതിയുടെ ആദർശവുമാണ്. ഉപദേശം ഇതാണ്:

ഏകദൈവം, എക്കാലവും സ്വയം നിലനിൽക്കുന്ന ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചു. ദൈവം മനുഷ്യനെ നിഷ്കളങ്കതയിലും അജ്ഞതയിലും സൃഷ്ടിച്ചു, പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിനായി അവനെ ഒരു ഉല്ലാസ തോട്ടത്തിൽ ആക്കി; ദൈവം തന്റെ പരീക്ഷകനെ സൃഷ്ടിച്ചു; മനുഷ്യൻ പ്രലോഭനത്തിനു വഴങ്ങിയാൽ തീർച്ചയായും മരിക്കുമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു. ദൈവം ആദാമിനായി ഒരു ഭാര്യയെ ഉണ്ടാക്കി, ദൈവം അവരെ വിലക്കിയ ഫലം ഭക്ഷിച്ചു, കാരണം ഇത് നല്ല ഭക്ഷണമാണെന്നും അവരെ ജ്ഞാനികളാക്കുമെന്നും അവർ വിശ്വസിച്ചു. ദൈവം ഭൂമിയെ ശപിക്കുകയും ആദാമിനെയും ഹവ്വായെയും ശപിക്കുകയും തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും അവർ പ്രസവിക്കേണ്ട കുട്ടികളെ ശപിക്കുകയും ചെയ്തു. ആദാമും ഹവ്വായും ഭക്ഷിക്കാൻ ദൈവം വിലക്കിയ ഫലം ഭക്ഷിച്ചതിനാൽ ഭാവിയിലെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ദു orrow ഖത്തിന്റെയും കഷ്ടതയുടെയും മരണത്തിന്റെയും ശാപമുണ്ടായി. “അവൻ തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനായ യേശുവിനെ ശാപം നീക്കുവാനുള്ള രക്തയാഗമായി നൽകി” എന്നതുവരെ ദൈവത്തിന് തന്റെ ശാപം പിൻവലിക്കാനോ കഴിയില്ല. “അവനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകരുത്” എന്ന നിബന്ധനയോടെയും, അത്തരം വിശ്വാസത്താൽ അവർ “നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുമെന്ന” വാഗ്ദാനത്തോടെയും മനുഷ്യരാശിയുടെ തെറ്റായ പ്രവൃത്തിയുടെ പ്രായശ്ചിത്തമായി ദൈവം യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചു. ദൈവത്തിന്റെ ശാപം നിമിത്തം, അവൻ സൃഷ്ടിച്ച ഓരോ ആത്മാവും ലോകത്തിൽ ജനിച്ച ഓരോ ശരീരവും നശിച്ചുപോയി; അവൻ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഓരോ ആത്മാവും ലോകത്തിൽ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നു. ശരീരത്തിന്റെ മരണശേഷം ആത്മാവ് നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നു, അവിടെ മരിക്കാനാവില്ല, പക്ഷേ അവസാനമില്ലാതെ വേദന അനുഭവിക്കേണ്ടിവരും, മരണത്തിനു മുമ്പുള്ള ആ ആത്മാവ് ഒരു പാപിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും യേശു അതിന്റെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനാണ് വന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ; യേശു ക്രൂശിൽ ചൊരിഞ്ഞതായി പറയപ്പെടുന്ന രക്തം, തന്റെ ഏകപുത്രനെ പാപത്തിനും പ്രായശ്ചിത്തത്തിനുമുള്ള പ്രായശ്ചിത്തമായി ദൈവം സ്വീകരിക്കുന്ന വിലയാണ്, തുടർന്ന് മരണശേഷം ആത്മാവ് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കപ്പെടും.

അവരുടെ സഭയുടെ പഴയ രീതിയിലുള്ള നല്ല സ്വാധീനത്തിൽ വളർന്നുവന്ന ആളുകൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ചും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് പരിചയമില്ലെങ്കിൽ, ഈ പ്രസ്താവനകളുമായുള്ള അവരുടെ പരിചയം അവരുടെ പ്രകൃതിവിരുദ്ധതയെ മറികടക്കുകയും വിചിത്രമായി തോന്നുന്നതിൽ നിന്ന് അവരെ തടയുകയും ചെയ്യും. യുക്തിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, അവരുടെ നഗ്നമായ നികൃഷ്ടതയിലാണ് അവർ കാണപ്പെടുന്നത്, മാത്രമല്ല നരകത്തിലെ എല്ലാ ഭീഷണികളും അത്തരം ഉപദേശങ്ങളെ അപലപിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ ഉപദേശത്തെ അപലപിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തെ അപലപിക്കരുത്. ഉപദേശത്തിന് ദൈവം ഉത്തരവാദിയല്ല.

പ്രായശ്ചിത്തത്തിന്റെ അക്ഷരീയ സിദ്ധാന്തത്തിന് ഒരു അർത്ഥത്തിലും കർമ്മ നിയമവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിയില്ല, കാരണം, പ്രായശ്ചിത്തം ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഏറ്റവും അന്യായവും യുക്തിരഹിതവുമായ സംഭവങ്ങളിലൊന്നായിരിക്കുമായിരുന്നു, അതേസമയം, കർമ്മം നീതിയുടെ പ്രവർത്തനനിയമമാണ്. പ്രായശ്ചിത്തം ഒരു ദൈവിക നീതിയുടെ പ്രവൃത്തിയായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ദൈവികനീതി ഒരു തെറ്റായ പേരും മനുഷ്യന്റെ നിയമവിരുദ്ധമായ ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയേക്കാളും അന്യായവുമാണ്. തന്റെ ഏക മകനെ ഉപദ്രവിക്കാനും ക്രൂശിക്കാനും കൊലപ്പെടുത്താനും തനിക്കുണ്ടാക്കിയ ധാരാളം മാനിക്കിനുകൾ കൊന്നുകൊടുക്കുവാനും ഒരു പിതാവ് എവിടെയാണ്, തന്റെ സന്തോഷത്തിന് അനുസൃതമായി അവരെ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കണമെന്ന് അറിയാത്തതിനാൽ, അവരുടെമേൽ നാശത്തിന്റെ ശാപം; തന്റെ ശാപത്തെക്കുറിച്ച് സ്വയം അനുതപിക്കുകയും അവൻ അവരോട് ക്ഷമിച്ചുവെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവരോട് ക്ഷമിക്കാൻ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു, ഒപ്പം മകന്റെ രക്തവും മരണവും അവരുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് അവരെ ഒഴിവാക്കി.

അത്തരം പ്രവർത്തന ഗതിയെ ദൈവികമെന്ന് കരുതാനാവില്ല. അത് മനുഷ്യനാണെന്ന് ആർക്കും വിശ്വസിക്കാനായില്ല. ന്യായമായ കളിയും നീതിയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഓരോ കാമുകനും മാനിക്കിനോട് സഹതാപം കാണിക്കുകയും മകനോട് സഹതാപവും സൗഹൃദവും അനുഭവിക്കുകയും പിതാവിന് ശിക്ഷ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും. മാനിക്യന്മാർ തങ്ങളുടെ നിർമ്മാതാവിനോട് പാപമോചനം തേടണം എന്ന ധാരണയെ നീതിപ്രേമികൾ പുച്ഛിക്കും. നിർമ്മാതാവ് അവരെ മാനിക്കിനുകളാക്കിയതിന് ക്ഷമ ചോദിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടും, നിർമ്മാതാവ് തന്റെ പല വീഴ്ചകളും അവസാനിപ്പിച്ച് താൻ ചെയ്ത എല്ലാ തെറ്റുകളും ശരിയാക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം നിർബ്ബന്ധിക്കും; ഒന്നുകിൽ അവൻ ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കാരണമായ എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും ഇല്ലാതാക്കണം, അതിൽ ഒരു മുൻ അറിവുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ, തന്റെ മാനിക്യുകൾ നൽകണം, കേവലം യുക്തിസഹമായ ശക്തി അവന്റെ ശാസനകളുടെ നീതിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുക, എന്നാൽ ബുദ്ധിശക്തിയോടെ അവൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും നീതി കാണാൻ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു, അങ്ങനെ അവർ ലോകത്തിൽ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുകയും അടിമകളായിരിക്കുന്നതിനുപകരം അവർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ജോലികളുമായി മന ingly പൂർവ്വം മുന്നോട്ട് പോകുകയും ചെയ്യും. അവരിൽ ചിലർ കണ്ടെത്താത്ത ആ ury ംബരവും സമ്പത്തും പ്രജനനവും നൽകുന്ന ആനന്ദങ്ങളും സ്ഥാനങ്ങളും നേട്ടങ്ങളും ആസ്വദിക്കുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നു, മറ്റുള്ളവർ വിശപ്പ്, ദു orrow ഖം, കഷ്ടപ്പാട്, രോഗം എന്നിവയാൽ ജീവിതത്തിലൂടെ നയിക്കപ്പെടുന്നു.

മറുവശത്ത്, അഹംഭാവമോ സംസ്കാരമോ ഒരു മനുഷ്യന് പറയാൻ മതിയായ വാറന്റല്ല: മനുഷ്യൻ പരിണാമത്തിന്റെ ഉത്പാദനമാണ്; പരിണാമം അന്ധശക്തിയുടെയും അന്ധമായ ദ്രവ്യത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമാണ്; മരണം എല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു; നരകം ഇല്ല; രക്ഷകനില്ല; ഒരു ദൈവവുമില്ല; പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു നീതിയും ഇല്ല.

പറയുന്നത് കൂടുതൽ ന്യായമാണ്: പ്രപഞ്ചത്തിൽ നീതി ഉണ്ട്; നീതി എന്നത് നിയമത്തിന്റെ ശരിയായ പ്രവൃത്തിയാണ്, പ്രപഞ്ചം നിയമപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കണം. ഒരു മെഷീൻ ഷോപ്പ് തകർക്കുന്നത് തടയാൻ നിയമം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, പ്രപഞ്ചത്തിലെ യന്ത്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് നിയമം കുറവല്ല. ഒരു മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശമോ സഞ്ചിത ബുദ്ധിയോ ഇല്ലാതെ ഒരു സ്ഥാപനവും നടത്താൻ കഴിയില്ല. പ്രപഞ്ചത്തിൽ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നയിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കണം.

പ്രായശ്ചിത്തത്തിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ ചില സത്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അത് രണ്ടായിരത്തോളം വർഷങ്ങളായി ജീവിക്കുകയും ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ സ്വാഗതം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു, ഇന്ന് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് പിന്തുണക്കാർ ഉണ്ട്. പ്രായശ്ചിത്തത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തം മനുഷ്യന്റെ പരിണാമത്തിന്റെ മഹത്തായ അടിസ്ഥാന സത്യങ്ങളിലൊന്നാണ്. പരിശീലനം നേടാത്തതും അവികസിതവുമായ മനസ്സുകളാൽ ഈ സത്യം വളച്ചൊടിക്കുകയും വളച്ചൊടിക്കുകയും ചെയ്തു, മനസ്സിനെ ഗർഭം ധരിക്കാൻ പര്യാപ്തമല്ല. ക്രൂരതയുടെയും കശാപ്പിന്റെയും സ്വാധീനത്തിൽ സ്വാർത്ഥതയാൽ അതിനെ വളർത്തിയെടുക്കുകയും അജ്ഞതയുടെ ഇരുണ്ട യുഗങ്ങളിലൂടെ ഇന്നത്തെ രൂപത്തിലേക്ക് വളരുകയും ചെയ്തു. പ്രായശ്ചിത്തത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തത്തെ ആളുകൾ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അമ്പത് വർഷത്തിൽ താഴെയാണ്. മനുഷ്യനുമായി ദൈവവുമായുള്ള വ്യക്തിബന്ധം എന്ന ആശയത്തിൽ ചില സത്യങ്ങളുള്ളതിനാലും മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്കായി സ്വയം ത്യാഗം ചെയ്യുന്നതിനാലും ഈ സിദ്ധാന്തം ജീവിക്കുകയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും. ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആശയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പ്രായശ്ചിത്തത്തിന്റെ ഉപദേശത്തിലെ രണ്ട് സത്യങ്ങളാണ് മനുഷ്യനുമായുള്ള ദൈവവുമായുള്ള വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം, മറ്റുള്ളവർക്കുവേണ്ടിയുള്ള ആത്മത്യാഗം.

മനുഷ്യസംഘടനയെ അതിന്റെ പലതരം തത്വങ്ങളും സ്വഭാവങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് നിർണ്ണയിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊതുവായ പദമാണ് മനുഷ്യൻ. ക്രിസ്തീയ വീക്ഷണമനുസരിച്ച്, മനുഷ്യൻ ആത്മാവ്, ആത്മാവ്, ശരീരം എന്നിവയുടെ മൂന്നിരട്ടിയാണ്.

ശരീരം ഭൂമിയുടെ മൂലകങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത്, അത് ഭ .തികമാണ്. ഭ physical തിക ദ്രവ്യത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതോ അതിലുള്ളതോ ആയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ആത്മാവ്. ഇത് മാനസികമാണ്. ആത്മാവിനെയും ശരീരത്തെയും പ്രവേശിക്കുകയും സജീവമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാർവത്രിക ജീവിതമാണ് ആത്മാവ്. അതിനെ ആത്മീയമെന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആത്മാവും ആത്മാവും ശരീരവും സ്വാഭാവിക മനുഷ്യനെ, മരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. മരണസമയത്ത്, മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവോ ജീവിതമോ സാർവത്രിക ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു; ഭ body തിക ശരീരം, എല്ലായ്പ്പോഴും മരണത്തിനും പിരിച്ചുവിടലിനും വിധേയമാണ്, വിഘടനം വഴി അത് രചിച്ച ഭ physical തിക ഘടകങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു; ശാരീരിക, നിഴൽ പോലെയുള്ള ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ രൂപം ശരീരത്തിന്റെ അലിഞ്ഞുചേർന്ന് മാഞ്ഞുപോകുകയും ജ്യോതിഷ ഘടകങ്ങളും അത് വന്ന മാനസിക ലോകവും ആഗിരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.

ക്രിസ്തീയ ഉപദേശമനുസരിച്ച്, ദൈവം ഐക്യത്തിൽ ത്രിത്വമാണ്; പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഒരു ഐക്യത്തിൽ മൂന്ന് വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ സത്തകൾ. പിതാവായ ദൈവം, പുത്രനായ ദൈവം, പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവം. പിതാവായ ദൈവം സ്രഷ്ടാവാണ്; ദൈവം പുത്രനാണ് രക്ഷകൻ; ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു; ഈ മൂന്നുപേരും ഒരു ദൈവിക സത്തയിൽ നിലനിൽക്കുന്നു.

ലോകത്തിനും അതിന്റെ ആരംഭത്തിനും മുമ്പായി ദൈവം മനസ്സാണ്, സ്വയം നിലനിൽക്കുന്നു. ദൈവം, മനസ്സ്, പ്രകൃതിയായും ദൈവത്വമായും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. പ്രകൃതിയിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മനസ്സ് മനുഷ്യന്റെ ശരീരവും രൂപവും ജീവിതവും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. മരണത്തിന് വിധേയനായ സ്വാഭാവിക മനുഷ്യൻ ഇതാണ്, അമർത്യതയുടെ അവസ്ഥയിലേക്കുള്ള ദിവ്യ ഇടപെടലിലൂടെ മരണത്തിന് മുകളിൽ ഉയർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ആരാണ് മരിക്കേണ്ടത്.

മനസ്സ് (“പിതാവായ ദൈവം,” “സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പിതാവ്”) ഉയർന്ന മനസ്സാണ്; അവൻ സ്വയം ഒരു ഭാഗം, ഒരു കിരണം (“രക്ഷകൻ,” അല്ലെങ്കിൽ “ദൈവപുത്രനായ ദൈവം”), താഴ്ന്ന മനസ്സ്, മനുഷ്യ മർത്യനായ മനുഷ്യനിൽ ഒരു നിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ജീവിക്കാൻ അയയ്ക്കുന്നു; ഈ കാലയളവിനുശേഷം, താഴ്ന്ന മനസ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്നതിൽ നിന്നുള്ള കിരണം, പിതാവിലേക്ക് മടങ്ങാൻ മർത്യനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, പക്ഷേ അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരു മനസ്സിനെ അയയ്ക്കുന്നു (“പരിശുദ്ധാത്മാവ്” അല്ലെങ്കിൽ “ആശ്വാസകൻ” അല്ലെങ്കിൽ “അഭിഭാഷകൻ”), ഒരു സഹായിയോ അധ്യാപകനോ, അവതാര മനസ്സിനെ അതിന്റെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചതോ സ്വീകരിച്ചതോ ആയ വ്യക്തിയെ സഹായിക്കാനും, അതിന്റെ ദൗത്യം നിറവേറ്റാനും, അത് അവതരിച്ച ജോലിയും. ദൈവിക മനസ്സിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ അവതാരം, യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവപുത്രൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു, പാപത്തിൽ നിന്ന് മർത്യനെ വീണ്ടെടുക്കുന്നവനും മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷകനുമായിരുന്നു. മർത്യനായ മനുഷ്യൻ, അത് വന്നതോ വരാനിരിക്കുന്നതോ ആയ, അവന്റെ ഉള്ളിലെ ദൈവത്വത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ, എങ്ങനെ മാറാമെന്നും അവന്റെ സ്വാഭാവികവും മർത്യവുമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ദിവ്യവും അമർത്യവുമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറാമെന്നും പഠിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, മർത്യനിൽ നിന്ന് അമർത്യതയിലേക്കുള്ള പരിണാമം തുടരാൻ മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അവൻ മരണനിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി തുടരുകയും മരിക്കുകയും വേണം.

ഭൂമിയിലെ ജനങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യനിൽ നിന്നും ഒരു മർത്യ സ്ത്രീയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ചില്ല. ലോകത്തിലെ ഓരോ മനുഷ്യനെയും മനുഷ്യരായി പല ദേവന്മാരും വിളിക്കുന്നു. എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഒരു ദൈവമുണ്ട്, മനസ്സുണ്ട്. ലോകത്തിലെ ഓരോ മനുഷ്യശരീരവും ആദ്യമായി ലോകത്തിലുണ്ട്, എന്നാൽ ലോകത്തിലെ മനുഷ്യരോടൊപ്പമോ അതിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലൂടെയോ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മനസ്സുകൾ ഇപ്പോൾ ആദ്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ മനസ്സ് അവരുടെ മറ്റ് മനുഷ്യശരീരങ്ങളുമായി സമാനമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ മനുഷ്യശരീരത്തോടൊപ്പമോ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴോ അവതാരത്തിന്റെയും പ്രായശ്ചിത്തത്തിന്റെയും രഹസ്യം പരിഹരിക്കുന്നതിലും പരിപൂർണ്ണമാക്കുന്നതിലും വിജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ആ ശരീരവും രൂപവും (ആത്മാവ്, മനസ്സ്) മരിക്കും, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മനസ്സ് വീണ്ടും വീണ്ടും അവതാരമെടുക്കേണ്ടിവരും പ്രായശ്ചിത്തം അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റത്തവണ പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ മതിയായ പ്രബുദ്ധതയുണ്ട്.

ഏതൊരു മനുഷ്യനിലും അവതരിക്കുന്ന മനസ്സ് ദൈവപുത്രനാണ്, ആ മനുഷ്യനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ വരൂ, വ്യക്തിക്ക് മനുഷ്യന് രക്ഷകന്റെ ഫലപ്രാപ്തിയിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ മരണത്തെ അതിജീവിക്കാനുള്ള വചനം പിന്തുടരുക, രക്ഷകൻ, അവതാര മനസ്സ്, ; വ്യക്തിയിലുള്ള മനുഷ്യന്റെ വിശ്വാസമനുസരിച്ച് പഠിപ്പിക്കൽ ഒരു പരിധിവരെ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു. മനുഷ്യൻ അവതാര മനസ്സിനെ തന്റെ രക്ഷകനായി അംഗീകരിക്കുകയും തുടർന്ന് ലഭിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്താൽ, അവൻ തന്റെ ശരീരത്തെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ശരിയായ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ (നീതി) തെറ്റായ പ്രവൃത്തിയെ (പാപം) നിർത്തുകയും വീണ്ടെടുക്കുന്നതുവരെ അവന്റെ മർത്യശരീരം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. അവന്റെ ആത്മാവ്, മനസ്സ്, അവന്റെ ശാരീരിക ശരീരത്തിന്റെ രൂപം, മരണത്തിൽ നിന്ന്, അതിനെ അനശ്വരമാക്കി. മനുഷ്യ മർത്യനെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിന്റെയും അതിനെ അനശ്വരമാക്കി മാറ്റുന്നതിന്റെയും ഈ ഗതി ക്രൂശീകരണമാണ്. ജഡത്തിന്റെ കുരിശിൽ മനസ്സ് ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നു; എന്നാൽ ആ ക്രൂശീകരണത്തിലൂടെ മരണത്തിന് വിധേയനായ മർത്യൻ മരണത്തെ മറികടന്ന് അമർത്യജീവിതം നേടുന്നു. പിന്നെ മർത്യൻ അമർത്യത ധരിച്ച് അമർത്യരുടെ ലോകത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. ദൈവപുത്രൻ, അവതാര മനസ്സ് അപ്പോൾ തന്റെ ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കി; അവൻ ചെയ്യേണ്ട കടമ അവൻ ചെയ്തു, അങ്ങനെ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ തന്റെ പിതാവിന്റെ അടുക്കലേക്കു മടങ്ങിവരുന്നതിനായി, ഉയർന്ന മനസ്സുള്ള, അവൻ ഒന്നായിത്തീരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, അവതാര മനസ്സിനെ തന്റെ രക്ഷകനായി അംഗീകരിച്ച, എന്നാൽ അവന്റെ പഠിപ്പിക്കലിനെ പിന്തുടരാൻ പര്യാപ്തമായ വിശ്വാസമോ അറിവോ ഇല്ലെങ്കിൽ, അവതാര മനസ്സ് ഇപ്പോഴും ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നു, പക്ഷേ അത് അവിശ്വാസവും സംശയവും മൂലമുള്ള ഒരു ക്രൂശീകരണമാണ് മർത്യന്റെ. ദൈനംദിന ക്രൂശീകരണമാണ് മനസ്സ് അതിന്റെ മാംസത്തിന്റെ കുരിശിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്. മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗതി ഇതാണ്: ശരീരം മരിക്കുന്നു. മനസ്സിന്റെ നരകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്, മരണാനന്തര അവസ്ഥയിൽ ആ മനസ്സിനെ ജഡികവും ജഡികവുമായ മോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നതാണ്. മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിയുന്നത് മോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തുക എന്നതാണ്. അവൻ “ദ്രുതഗതിയിലുള്ളവരെയും മരിച്ചവരെയും ന്യായം വിധിക്കുന്ന” സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കുള്ള കയറ്റത്തെത്തുടർന്ന് മർത്യശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്നു, അത് ലോകത്തിലേക്ക് അവന്റെ അടുത്ത ഇറക്കത്തിനായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും, അത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തുക പ്രബുദ്ധതയും പ്രായശ്ചിത്തവും.

രക്ഷിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, അവന്റെ അവതാര മനസ്സ് അനശ്വരമാക്കുന്നു, ഭ world തിക ലോകത്ത് ഭ body തിക ശരീരത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ യേശുവിന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കടന്നുപോകണം. ശരീരം മരിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് മരണം മറികടക്കണം; നരകത്തിലേക്കുള്ള ഇറക്കം ശരീരത്തിന്റെ മരണത്തിനു മുമ്പല്ല, പിന്നിലായിരിക്കണം; ഭ body തിക ശരീരം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കുള്ള സ്വർഗ്ഗാരോഹണം നേടണം. ഇതെല്ലാം ബോധപൂർവ്വം, മന ingly പൂർവ്വം, അറിവോടെ ചെയ്യണം. അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ, രക്ഷകനെന്ന നിലയിൽ മനുഷ്യന് തന്റെ അവതാര മനസ്സിൽ ഒരു വിശ്വാസം മാത്രമേയുള്ളൂ, മരണത്തിനുമുമ്പ് അമർത്യജീവിതം എങ്ങനെ നേടാം എന്ന് മനസിലാക്കുന്നുവെങ്കിലും, അവൻ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അടുത്ത തവണ ലോകത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്നതിനും മർത്യനായ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലേക്ക്, അവൻ വിളിച്ച മനുഷ്യരൂപത്തിലേക്ക് മനസ്സ് പ്രവേശിക്കുകയില്ല, പക്ഷേ മനസ്സ് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവനായി (പരിശുദ്ധാത്മാവ്) പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അവൻ മനുഷ്യാത്മാവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ദൈവപുത്രന് പകരമാവുകയും ചെയ്യുന്നു , അല്ലെങ്കിൽ മുൻ ജീവിതത്തിലോ ജീവിതത്തിലോ അവതാരമായിരുന്ന മനസ്സ്. ദൈവപുത്രനായി മനുഷ്യൻ മുമ്പ്‌ സ്വീകരിച്ചതിനാലാണ്‌ ഇത്‌ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്‌. ചുറ്റുമുള്ള ആശ്വാസകനാണ് പ്രചോദനം നൽകുന്നത്, ഉപദേശിക്കുന്നത്, പ്രബോധനം നൽകുന്നത്, അതിനാൽ മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, മുൻ ജീവിതത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട, മരണത്താൽ വെട്ടിക്കുറച്ച അമർത്യതയ്ക്കുള്ള വേല തുടരാം.

വെളിച്ചത്തിനായി മനസ്സിലേക്ക് തിരിയാത്ത മനുഷ്യർ ഇരുട്ടിൽ തന്നെ തുടരുകയും മരണനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുകയും വേണം. അവർ മരണം അനുഭവിക്കുന്നു, അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മനസ്സ് ജീവിതകാലത്തും നരകത്തിലൂടെ കടന്നുപോകണം, മരണാനന്തരം അതിന്റെ ഭ ly മിക ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തുന്ന സമയത്തും, ഇത് യുഗങ്ങളിലൂടെ തുടരേണ്ടതാണ്, അത് വെളിച്ചം കാണാൻ തയ്യാറാകുകയും പ്രാപ്തമാവുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെ അമർത്യതയ്‌ക്ക് മർത്യവും അതിന്റെ മാതൃ സ്രോതസ്സായ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവുമായി ഒന്നായിത്തീരുന്നതും, അറിവില്ലായ്മ അറിവിന് ഇടം നൽകുകയും ഇരുട്ട് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെ തൃപ്തിപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. ഈ പ്രക്രിയ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എഡിറ്റോറിയലുകൾ ലിവിംഗ് ഫോറെവർ, വാല്യം. 16, എണ്ണം 1-2, ഒപ്പം അകത്തേക്കും സുഹൃത്തുക്കളുമൊത്തുള്ള നിമിഷങ്ങൾ വാക്ക്, വാല്യം. 4, പേജ് 189, ഒപ്പം വാല്യം. 8, പേജ് 190.

പ്രായശ്ചിത്ത സിദ്ധാന്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ഗ്രാഹ്യത്തിലൂടെ ഒരാൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. “ദൈവം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു, തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ നൽകി, അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കട്ടെ.” ഈ ധാരണയോടെ, പ്രായശ്ചിത്തത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തം അനിവാര്യമായ നിരന്തരവും ശാശ്വതവുമായ നീതിയുടെ നിയമമായ കർമ്മ നിയമവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യനുമായി തന്റെ ദൈവവുമായുള്ള വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം ഇത് വിശദീകരിക്കും.

മറ്റൊരു സത്യം, മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്കായി സ്വയം ത്യാഗം എന്ന ആശയം അർത്ഥമാക്കുന്നത്, മനുഷ്യൻ തന്റെ മനസ്സിനെയും വെളിച്ചത്തെയും രക്ഷകനെയും കണ്ടെത്തി പിന്തുടർന്ന് മരണത്തെ മറികടന്ന് അമർത്യജീവിതം നേടുകയും മരണരഹിതനാണെന്ന് സ്വയം അറിയുകയും ചെയ്താൽ, അവൻ സമ്പാദിച്ച സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ സന്തോഷങ്ങൾ തനിക്കായി മാത്രം സ്വീകരിക്കരുത്, മറിച്ച്, മരണത്തിനെതിരായ വിജയത്തിൽ സംതൃപ്തനായി, അവന്റെ അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം മാത്രം ആസ്വദിക്കുന്നതിനുപകരം, മനുഷ്യർക്ക് അവരുടെ സങ്കടങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും ഒഴിവാക്കാൻ തന്റെ സേവനങ്ങൾ നൽകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു, ഒപ്പം ഉള്ളിലുള്ള ദൈവത്വം കണ്ടെത്തുന്നതിനും അവൻ എത്തിച്ചേർന്ന അപ്പോത്തിയോസിസ് നേടുന്നതിനും അവരെ സഹായിക്കുക. ഇത് സാർവത്രിക സ്വയത്തിനും വ്യക്തിഗത മനസ്സിന് സാർവത്രിക മനസ്സിനുമുള്ള ത്യാഗമാണ്. വ്യക്തിഗത ദൈവം സാർവത്രിക ദൈവവുമായി ഒന്നായിത്തീരുന്നു. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യാത്മാവിലും, ഓരോ ആത്മാവിലും അവനിലുള്ളതായി അവൻ കാണുന്നു, അനുഭവിക്കുന്നു, അറിയുന്നു. ഇത് ഞാൻ-ഞാൻ-നീ, നീ-ഞാൻ-തത്ത്വമാണ്. ഈ അവസ്ഥയിൽ ദൈവത്തിന്റെ പിതൃത്വം, മനുഷ്യന്റെ സാഹോദര്യം, അവതാരത്തിന്റെ രഹസ്യം, എല്ലാറ്റിന്റെയും ഐക്യവും ഐക്യവും, ഒരാളുടെ സമ്പൂർണ്ണതയും തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

ഒരു സുഹൃത്ത് [HW പെർസിവൽ]