വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ

ദി

WORD

ഓഗസ്റ്റ്, XXX.


പകർപ്പവകാശം, XXX, HW PERCIVAL മുഖേന.

സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള മൊമെന്റുകൾ.

പറവകളുടെ അവയവങ്ങൾ പക്ഷികൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കുമായി അവതരിച്ചതായി അവകാശപ്പെടുന്നവർക്ക് അവകാശമുണ്ടോ?

ക്ലെയിമിന് ചില കാരണങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷേ പ്രസ്താവന മൊത്തത്തിൽ അസത്യമാണ്. ഈ പദങ്ങൾ മനുഷ്യർക്ക് ബാധകമല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യാത്മാക്കൾ പക്ഷികളോ മൃഗങ്ങളോ ആയി പുനർജന്മം ചെയ്യില്ല. ഒരു മനുഷ്യന്റെ മരണശേഷം, അവന്റെ മർത്യഭാഗം രചിക്കപ്പെട്ട തത്ത്വങ്ങൾ മർത്യനായ മനുഷ്യന്റെ ശരീരം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനായി അവ വലിച്ചെടുക്കപ്പെട്ട അതാത് രാജ്യങ്ങളിലേക്കോ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കോ മടങ്ങുന്നു. മനുഷ്യാത്മാവ് ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ ജീവനിലേക്ക് മടങ്ങിവരുമെന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട്. അത്തരം പ്രസ്താവനയുടെ പ്രധാന കാരണം അന്ധവിശ്വാസവും പാരമ്പര്യവുമാണ്; എന്നാൽ പാരമ്പര്യം പലപ്പോഴും അസംബന്ധമായ അക്ഷരരൂപത്തിൽ ആഴത്തിലുള്ള സത്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. മുൻകാല അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനമായ രൂപമാണ് അന്ധവിശ്വാസം. അന്ധവിശ്വാസം എന്താണെന്ന് അറിയാതെ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ഒരാൾ രൂപത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു, പക്ഷേ അറിവില്ല. ആധുനിക കാലത്ത് മനുഷ്യാത്മാക്കൾ മൃഗങ്ങളായി പുനർജന്മം ചെയ്യുന്നു എന്ന പാരമ്പര്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ, ബാഹ്യവും അക്ഷരാർത്ഥവുമായ പ്രസ്താവന മറച്ചുവെക്കുന്ന അറിവ് നഷ്ടപ്പെട്ടതിനാൽ അന്ധവിശ്വാസത്തിലോ പാരമ്പര്യത്തിലോ മുറുകെ പിടിക്കുന്നു. മനസ്സിന്റെ അവതാരത്തിന്റെയും പുനർജന്മത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശ്യം, ലോകത്തിലെ ജീവിതത്തിന് എന്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അത് പഠിക്കണം എന്നതാണ്. അത് പഠിക്കുന്ന ഉപകരണം മൃഗങ്ങളുടെ മനുഷ്യരൂപമാണ്. മരണസമയത്ത് അത് ഒരു മനുഷ്യരൂപത്തിൽ നിന്ന് കടന്നുപോയി, പുനർജന്മത്തിന് പോകുമ്പോൾ, അത് സ്വയം നിർമ്മിക്കുകയും മറ്റൊരു മൃഗത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ, ഒരു ജീവിവർഗത്തിലും ഇത് പ്രവേശിക്കുന്നില്ല. ഇത് ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നില്ല. കാരണം, കർശനമായ മൃഗരൂപം അതിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം തുടരാനുള്ള അവസരം നൽകില്ല എന്നതാണ്. മൃഗ ശരീരം മനസ്സിനെ മന്ദഗതിയിലാക്കുകയേ ഉള്ളൂ. മനസ്സ് മൃഗശരീരത്തിലായിരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരു ജീവന്റെ തെറ്റുകൾ മനസ്സിന് ഒരു മൃഗശരീരത്തിൽ തിരുത്താൻ കഴിയില്ല, കാരണം മൃഗജീവികൾക്കും തലച്ചോറിനും വ്യക്തിഗത മനസ്സിന്റെ സ്പർശനത്തോട് പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയില്ല. മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ വികാസത്തിലെ മനുഷ്യന്റെ ഘട്ടം മനസ്സിന് മനുഷ്യ മൃഗത്തിന്റെ രൂപവുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ആവശ്യമാണ്; മൃഗങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കം മനുഷ്യ മനസ്സിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ ഉപകരണമല്ല. മനസ്സിന് ഒരു മൃഗമായി പുനർജന്മം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, മനസ്സ്, അങ്ങനെ അവതാരമാകുമ്പോൾ, മൃഗശരീരത്തിലെ ഒരു മനസ്സായി സ്വയം അബോധാവസ്ഥയിലായിരിക്കും. ഒരു തെറ്റും തിരുത്താനും പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യാനും കഴിയാത്തതിനാൽ, ഒരു മൃഗശരീരത്തിൽ മനസ്സിന്റെ അത്തരം അവതാരം പ്രയോജനകരമല്ല. മനസ്സ് ഒരു മനുഷ്യശരീരത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ തെറ്റുകൾ തിരുത്താനും തെറ്റുകൾ തിരുത്താനും പഠിക്കാനും അറിവ് നേടാനും കഴിയൂ, മാത്രമല്ല അതിന്റെ സ്പർശനത്തോട് പ്രതികരിക്കുന്ന തലച്ചോറുമായി ബന്ധപ്പെടാനും കഴിയും. അതിനാൽ, മനുഷ്യരൂപത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളിൽ അവതരിക്കണമെന്ന നിയമം കൊണ്ട് എന്തും നേടാമെന്ന് കരുതുന്നത് യുക്തിരഹിതമാണ്.

 

ഇത് പറയുന്നു എഡിറ്റോറിയൽ ഓൺ തോട്ട്, ദി വേഡ്, വാല്യം. 2, No. 3, ഡിസംബർ, 1905, അത്: “മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുകയും പ്രകൃതിയെ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നിരന്തരമായ ഘോഷയാത്രയിൽ തന്റെ ചിന്തകളെ മാർഷൽ ചെയ്താണ്, കാരണം ചിന്തിക്കാതെ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കുന്നു. . . മനുഷ്യൻ തന്റെ ചിന്തയാൽ പ്രകൃതിയെ ചിന്തിക്കുകയും ഫലവത്താക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, പ്രകൃതി എല്ലാ ജൈവ രൂപങ്ങളിലും അവളുടെ സന്തതികളെ അവന്റെ ചിന്തകളുടെ മക്കളായി പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. മരങ്ങൾ, പൂക്കൾ, മൃഗങ്ങൾ, ഉരഗങ്ങൾ, പക്ഷികൾ എന്നിവ അവയുടെ രൂപങ്ങളിൽ അവന്റെ ചിന്തകളുടെ സ്ഫടികവൽക്കരണമാണ്, അതേസമയം അവയുടെ ഓരോ വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ആഗ്രഹത്തിന്റെ ചിത്രീകരണവും പ്രത്യേകതയും ഉണ്ട്. ഒരു നിശ്ചിത തരം അനുസരിച്ച് പ്രകൃതി പുനർനിർമ്മിക്കുന്നു, പക്ഷേ മനുഷ്യന്റെ ചിന്ത തരം നിർണ്ണയിക്കുന്നു, തരം അവന്റെ ചിന്തയിൽ മാത്രം മാറുന്നു. . . മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ജീവൻ അനുഭവിക്കുന്ന എന്റിറ്റികൾക്ക് അവരുടെ സ്വഭാവവും രൂപവും മനുഷ്യന്റെ ചിന്തയാൽ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടണം. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇനി അവന്റെ സഹായം ആവശ്യമില്ല, മറിച്ച് മനുഷ്യന്റെ ചിന്ത ഇപ്പോൾ സ്വന്തവും അവരുടേതും പോലെ തന്നെ അവരുടെ രൂപങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കും. ”മനുഷ്യന്റെ വ്യത്യസ്ത ചിന്തകൾ ഭ world തിക ലോകത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാമോ? സിംഹം, കരടി, മയിൽ, റാട്ടിൽസ്നെക്ക് എന്നിങ്ങനെ വിവിധതരം മൃഗങ്ങളെ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ?

ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ വേഡ് എഡിറ്റോറിയലുകളിലൊന്ന് പോലുള്ള ഒരു ലേഖനം എഴുതേണ്ടതുണ്ട്. ചങ്ങാതിമാരുമൊത്തുള്ള നിമിഷങ്ങൾക്കായി നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, മാത്രമല്ല ഇത് ഈ മാസികയുടെ എഡിറ്റോറിയൽ വിഭാഗത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുകയും വേണം. എന്നിരുന്നാലും, മുകളിലുള്ള ഉദ്ധരണിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തത്ത്വത്തിന്റെ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കും.

എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് സൃഷ്ടിപരമായ ഫാക്കൽറ്റി ഉള്ളത് (പ്രത്യുൽപാദനത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്.) സൃഷ്ടിപരമായ ഫാക്കൽറ്റി അവന്റെ ചിന്തയുടെയും ഇച്ഛാശക്തിയുടെയും ശക്തിയാണ്. മനസ്സിന്റെയും ആഗ്രഹത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമാണ് ചിന്ത. മനസ്സ് ആഗ്രഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ചിന്ത ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ലോകത്തിന്റെ ജീവിത വിഷയത്തിൽ ചിന്ത അതിന്റെ രൂപമെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ജീവൻ ഒരു സൂപ്പർ-ഫിസിക്കൽ തലത്തിലാണ്. ചിന്തയുടെ തലത്തിൽ സൂപ്പർ-ഭൗതിക അവസ്ഥയിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ചിന്തകൾ നിലനിൽക്കുന്നു. മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രപഞ്ച തത്വമെന്ന നിലയിൽ ആഗ്രഹം മനസ്സിന്റെ സ്വഭാവത്തിനും ആഗ്രഹത്തിനും അനുസൃതമായി ചിന്തകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഈ ചിന്തകൾ ലോകത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന രൂപങ്ങളുടെ തരങ്ങളാണ്, കൂടാതെ ഈ തരത്തിലുള്ള രൂപങ്ങൾ സ്വയം രൂപങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയാത്ത ചില അസ്തിത്വങ്ങളോ ജീവിതത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങളോ ആനിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നു.

ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജന്തുക്കളുടെയും സ്വഭാവം മനുഷ്യനുള്ളിൽ ഉണ്ട്. ഓരോ മൃഗങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക ആഗ്രഹത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, അവ മനുഷ്യരിൽ കണ്ടെത്തണം. എന്നാൽ എല്ലാ മൃഗങ്ങളുടെ സ്വഭാവവും മനുഷ്യനിലാണെങ്കിലും, അവൻ, അതായത്, അവന്റെ തരം, മനുഷ്യനാണ്, അവനിലുള്ള മൃഗങ്ങളെ അത്തരം സമയങ്ങളിൽ കാണുന്നത് അവൻ അഭിനിവേശങ്ങളെയും ആഗ്രഹങ്ങളെയും കൈവശപ്പെടുത്താനും അവയിലൂടെ അവയുടെ സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കാനും അനുവദിക്കുന്നു. എല്ലാ ജന്തു സൃഷ്ടികളും ഒന്നിച്ച് വരച്ചതും അവന്റെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ മുറിവേറ്റതുമായ നിരവധി സരണികളാണെന്നതുപോലെയാണ്, എല്ലാ മൃഗങ്ങളുടെയും സൃഷ്ടിയുടെ സംയോജിത ജന്തു അവനാണ്. അഭിനിവേശത്തിന്റെ പാരോക്സിസം പിടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുഖം കാണുക, അന്നത്തെ ആധിപത്യമുള്ള മൃഗത്തിന്റെ സ്വഭാവം അവനിൽ വ്യക്തമായി കാണപ്പെടും. ചെന്നായ അയാളുടെ മുഖത്ത് നിന്ന് നോക്കുന്നു, അയാളുടെ രീതിയിൽ കാണാം. തന്റെ ഇരയെ ഓടിക്കയറുന്നതുപോലെ കടുവ അവനിലൂടെ ഒഴുകുന്നു. പാമ്പ് തന്റെ സംസാരത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും കണ്ണുകളിലൂടെ തിളങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. കോപമോ കാമമോ അവന്റെ ശരീരത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ സിംഹം അലറുന്നു. ഇവയിലേതെങ്കിലും മറ്റൊന്ന് അവന്റെ ശരീരത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ ഇടം നൽകുന്നു, ഒപ്പം അയാളുടെ മുഖത്തിന്റെ ആവിഷ്കാരം തരം പോലും മാറുന്നു. കടുവയുടെയോ ചെന്നായയുടെയോ കുറുക്കന്റെയോ സ്വഭാവത്തിൽ മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് കടുവ, ചെന്നായ, കുറുക്കൻ എന്നീ ചിന്തകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്, ചിന്തയെ ജീവിത ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നത് താഴത്തെ മാനസിക ലോകങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ പ്രത്യുൽപാദനത്തിലൂടെ നിലവിൽ വരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ. ഈ വ്യത്യസ്ത മൃഗങ്ങളെല്ലാം രൂപത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുകയും ചിത്രങ്ങൾ ഒരു സ്ക്രീനിന്റെ പിന്നിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ മുഖത്ത് ആവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ചെന്നായയ്ക്ക് ഒരു കുറുക്കനെപ്പോലെയോ കുറുക്കനെ കടുവയെപ്പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവയിലേതെങ്കിലും പാമ്പിനെപ്പോലെയോ കാണാൻ കഴിയില്ല. ഓരോ മൃഗവും അതിന്റെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, തന്നേക്കാൾ മറ്റൊരു മൃഗത്തെയും പോലെ ഒരിക്കലും പ്രവർത്തിക്കില്ല. കാരണം, ഉദ്ധരണിയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ, പിന്നീട് കാണിക്കുന്നതുപോലെ, ഓരോ മൃഗവും ഒരു സ്പെഷ്യലൈസേഷനാണ്, മനുഷ്യനിൽ ഒരു പ്രത്യേകതരം ആഗ്രഹമാണ്. ലോകത്തിലെ എല്ലാ രൂപങ്ങളുടെയും സ്രഷ്ടാവാണ് ചിന്ത, ചിന്തിക്കുന്ന ഒരേയൊരു ജന്തു മനുഷ്യനാണ്. സ്രഷ്ടാവായ ദൈവം മനുഷ്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നതിനാൽ അവൻ ഭ world തിക ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭ world തിക ലോകത്ത് മൃഗങ്ങളുടെ രൂപത്തിന് മനുഷ്യൻ കാരണമാകുന്ന മറ്റൊരു വഴിയുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ പുനർജന്മം അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യാമെന്ന പുരാതന തിരുവെഴുത്തുകളിലെ പ്രസ്താവനയുടെ കാരണവും ഇത് പല അർത്ഥങ്ങളിൽ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കും. ഇത് ഇതാണ്: ജീവിതകാലത്ത് മനുഷ്യനിലുള്ള ആഗ്രഹം പലതരം മൃഗ തത്വമാണ്, അതിന് കൃത്യമായ രൂപമില്ല. മനുഷ്യന്റെ ജീവിതകാലത്ത്, അവനിലുള്ള ആഗ്രഹം എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഒരു നിശ്ചിത തരം മൃഗങ്ങളും അവനോടൊപ്പം വളരെക്കാലം തെളിവുകളിൽ അവശേഷിക്കുന്നില്ല. ചെന്നായയെ പിന്തുടർന്ന് കുറുക്കൻ, കുറുക്കൻ കരടി, കരടി ആടിന്റെ ആട്, ആടുകൾ മുതലായവ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ക്രമത്തിൽ, ഇത് സാധാരണയായി ജീവിതത്തിലൂടെ തുടരുന്നു, ഒരു മനുഷ്യനിൽ വ്യക്തമായ പ്രവണത ഇല്ലെങ്കിൽ അനേകം മൃഗങ്ങളിൽ ഒന്ന് മറ്റുള്ളവരെ തന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നു, അവൻ ആടുകളോ കുറുക്കനോ ചെന്നായയോ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വഹിക്കുന്നു. എന്തുതന്നെയായാലും, മരണസമയത്ത്, അവന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആഗ്രഹം ഒരു നിശ്ചിത ജന്തു തരമായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ഒരു കാലത്തേക്ക് മനുഷ്യന്റെ ജ്യോതിഷരൂപമായിരിക്കാം. മനസ്സ് അതിന്റെ മൃഗത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയതിനുശേഷം, മൃഗം ക്രമേണ മനുഷ്യന്റെ നിയന്ത്രണ രൂപരേഖ അഴിച്ചുമാറ്റി അതിന്റെ യഥാർത്ഥ മൃഗ തരം സ്വീകരിക്കുന്നു. ഈ മൃഗം അപ്പോൾ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ യാതൊരു സ്വാധീനവുമില്ലാത്ത ഒരു സൃഷ്ടിയാണ്.

ഒരു സുഹൃത്ത് [HW പെർസിവൽ]