വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ

ദി

WORD

ജൂലൈ, 1909.


പകർപ്പവകാശം, XXX, HW PERCIVAL മുഖേന.

സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള മൊമെന്റുകൾ.

മൃഗങ്ങളെ മനസിലുണ്ടോ, അവർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ?

ചില മൃഗങ്ങൾ അവരോട് എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് മനസിലാക്കാനുള്ള ശ്രദ്ധേയമായ കഴിവ് പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അവ മനസിലാക്കിയതുപോലെ അവരോട് പറയുകയും ചെയ്യും. മനുഷ്യർ ഈ വാക്ക് മനസിലാക്കിയതുപോലെ മൃഗങ്ങൾക്ക് മനസ്സില്ല, അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല, എന്നിരുന്നാലും അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പലതും അവർ മനസിലാക്കുന്നുവെന്നും അവ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പലതും ചെയ്യും. മനുഷ്യനിലെ വ്യക്തിഗതമാക്കൽ തത്വമാണ് മനസ്സ്, അത് അവനെ സൃഷ്ടിക്കുകയും സ്വയം-ഞാൻ-ഞാൻ എന്ന് സ്വയം ചിന്തിക്കാൻ പ്രാപ്തനാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മൃഗങ്ങൾക്ക് ഈ തത്ത്വമില്ല, അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലോ പെരുമാറ്റത്തിലോ ഒന്നും തന്നെ അത് ഉണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല. മനസില്ലാത്തതിനാൽ അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല, കാരണം ചിന്ത സാധ്യമാകുന്നത് മനസ്സിന്റെ ആഗ്രഹത്താൽ മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ. മൃഗങ്ങൾക്ക് അവരുടെ പ്രബലവും പ്രാവർത്തികവുമായ തത്ത്വമായി ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷേ മനുഷ്യ മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് മനസ്സില്ല.

മനുഷ്യനേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥത്തിൽ മൃഗത്തിന് മനസ്സുണ്ട്. ഒരു മൃഗത്തിന് മനസ്സുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന അർത്ഥം, അത്തരം വ്യക്തിഗത തത്വങ്ങളില്ലാതെ, അത് സാർവത്രിക മനസ്സിന്റെ പ്രേരണയിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതാണ്. മനുഷ്യന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ പെടാത്ത എല്ലാ മൃഗങ്ങളും അതിന്റെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഒരു മൃഗത്തിന് അതിന്റെ സ്വഭാവത്തേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല, അത് മൃഗങ്ങളുടെ സ്വഭാവമാണ്. മനുഷ്യന് തന്റെ മൃഗ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് കർശനമായി പ്രവർത്തിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ സഹജാവബോധം, സാമൂഹിക അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സ് ആചാരങ്ങൾ എന്നിവ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് മൃഗത്തെയും സാധാരണ മനുഷ്യനെയും മറികടന്ന് വിശുദ്ധമായും ദൈവത്തെപ്പോലെയും പ്രവർത്തിക്കാം. മനുഷ്യന് ഉള്ള അവന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സാധ്യമാണ്, കാരണം അവന് ഒരു മനസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് ഉണ്ട്. മൃഗത്തിന് ഒരു മനസുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അത്തരം ചില തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാം. എന്നാൽ ഒരു മൃഗം ഒരിക്കലും അവരുടേതിനേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായി പ്രവർത്തിക്കില്ല, ഏത് സവിശേഷതയാണ് മൃഗത്തിന്റെ സ്വഭാവവും പ്രവർത്തനവും നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം മൃഗത്തിന് അതിന്റെ സ്വാഭാവികവും സ്വദേശവുമായ അവസ്ഥയിലോ അവസ്ഥയിലോ ബാധകമാണ്, മാത്രമല്ല അത് ഇടപെടാതിരിക്കുകയോ മനുഷ്യന്റെ അടിയന്തിര സ്വാധീനത്തിൽ വരുകയോ ചെയ്യാത്തപ്പോൾ. മനുഷ്യൻ ഒരു മൃഗത്തെ തന്റെ സ്വാധീനത്തിൻകീഴിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ മൃഗത്തെ അതിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നിടത്തോളം മാറ്റുന്നു. മൃഗത്തിന്മേൽ തന്റെ മാനസിക സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ മനുഷ്യന് കഴിയും, അതേ രീതിയിൽ തന്നെ തന്റെ മനസ്സിന്റെ സ്വാധീനം മൃഗത്തിൽ തന്നെ ചെലുത്തുന്നു. മോഹം മൃഗത്തിന്റെ തത്വമാണ്, മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവ തത്വം മനസിലാക്കുക. ആഗ്രഹം മനസ്സിന്റെ വാഹനമാണ്. മനസ്സ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാര്യമാണ് മോഹം. മനുഷ്യന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കാൻ മൃഗങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ കാരണം, ആഗ്രഹത്തിന്റെ തത്ത്വം മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനത്തോട് പ്രതികരിക്കുകയും മൃഗത്തെ ഭരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ മനസ്സ് തുടരുമ്പോൾ അതിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നതാണ്. അതിനാൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൽപ്പനകൾ നടപ്പാക്കുമ്പോൾ മൃഗം ചിന്തിക്കുന്നില്ല. മനസ്സിന്റെ ദിശയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ചിന്ത സ്വയമേവ അനുസരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഉദാഹരണത്തിൽ, ഒരു ഓർഡർ നൽകുന്നതിനുമുമ്പ് മറ്റ് ഓർഡറുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഓർഡർ മനസിലാക്കാനും അനുസരിക്കാനും ഒരു മൃഗവും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് പറയാം. അത് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യവും മനുഷ്യൻ ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ചതിന് സമാനമാണ്. ആസൂത്രണം ചെയ്യുക, താരതമ്യം ചെയ്യുക, ഉത്ഭവിക്കുക എന്നിവയാണ് മനസ്സിന്റെ സ്വഭാവം. ഒരു വസ്തുവിന് ആസൂത്രണം ചെയ്യാനോ വാദപ്രകാരം താരതമ്യം ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ തനിക്കോ മറ്റൊരു മൃഗത്തിനോ വേണ്ടി ഒരു പ്രവർത്തന ഗതി ആവിഷ്കരിക്കാനോ ഒരു മൃഗത്തിനും കഴിവോ ശേഷിയോ ഇല്ല. മൃഗങ്ങൾ തന്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുകയോ ഉത്തരവുകൾ അനുസരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു, കാരണം അവ പഠിപ്പിക്കാനും അവ അനുസരിക്കാനും പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് മൃഗത്തിന്റെ ആഗ്രഹത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നതിനാലാണിത്.

 

ഗാർഹിക മൃഗങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്താൽ ചീത്ത സ്വാധീനം മനുഷ്യർക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമോ?

അത് മൃഗത്തെക്കാൾ മനുഷ്യനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓരോരുത്തരും മറ്റൊരാളെ സഹായിച്ചേക്കാം, എന്നാൽ എത്രമാത്രം സഹായം നൽകാം അല്ലെങ്കിൽ ദോഷം ചെയ്യണം എന്നത് മനുഷ്യൻ തീരുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മനുഷ്യൻ മൃഗത്തെ ദയയോടെ പഠിപ്പിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുമെങ്കിൽ മനുഷ്യനുമായുള്ള സഹവാസമാണ് മൃഗത്തെ സഹായിക്കുന്നത്. കാട്ടിലും സ്വദേശത്തും ഉള്ള മൃഗത്തിന് മനുഷ്യസഹായം ആവശ്യമില്ല, എന്നാൽ പ്രജനനത്തിലൂടെയും വളർത്തുമൃഗത്തിലൂടെയും മനുഷ്യൻ തന്റെ മനസ്സിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ മൃഗത്തെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ, മൃഗത്തിന് മേലിൽ പ്രാപ്തിയുണ്ടാകില്ല അല്ലെങ്കിൽ തനിക്കും യുവാക്കൾക്കുമായി സ്വന്തം ഭക്ഷണത്തിനായി വേട്ടയാടാനുള്ള അവസരവുമില്ല . അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ മൃഗത്തിന് ഉത്തരവാദിയാകുന്നു; അത്തരം ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ മൃഗത്തെ പരിപാലിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് മനുഷ്യന്റെ കടമയാണ്. മനുഷ്യൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത് മൃഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയും വിദ്യാഭ്യാസവും ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനാലല്ല, മറിച്ച് മൃഗത്തെ സ്വന്തം ഉപയോഗത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനാലാണ്. ഈ രീതിയിൽ കുതിര, പശു, ആട്, ആട്, നായ, പക്ഷികൾ തുടങ്ങിയ മൃഗങ്ങളെ ഞങ്ങൾ വളർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭാവിയിലെ ചില പരിണാമങ്ങളിലോ ലോകത്തിലോ ഒരു മനുഷ്യശരീരത്തെ ആനിമേറ്റുചെയ്യുന്നതിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ആനിമേറ്റുചെയ്യുന്ന എന്റിറ്റികളെ ചില ഉപയോഗങ്ങൾക്കായി പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഈ രീതിയിൽ മൃഗവും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ ഒരു കൈമാറ്റം നടക്കുന്നു. മനുഷ്യനെ സേവിക്കുന്ന സേവനങ്ങൾക്കായി മൃഗത്തെ മനുഷ്യൻ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നു. മൃഗത്തിന്റെ ആഗ്രഹ തത്ത്വം മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനാൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അത്തരം നിരന്തരമായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയും പ്രതികരണത്തിലൂടെയും മൃഗത്തിന്റെ ആഗ്രഹ തത്ത്വം മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന്റെ മാനുഷിക തത്ത്വത്താൽ തയ്യാറാക്കപ്പെടുന്നു, അതിനാൽ ചില വിദൂര കാലഘട്ടത്തിൽ ആഗ്രഹ തത്വം മൃഗത്തെ ഉടനടി നേരിട്ടും മനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താൻ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. സാഹചര്യങ്ങളുടെ ബലത്തോടും വിരോധാഭാസത്തോടും പകരം ബുദ്ധിപരമായും സന്തോഷത്തോടെയും തന്റെ കടമ നിർവഹിച്ചാൽ മനുഷ്യൻ തന്റെ കടമ നന്നായി നിർവഹിക്കും. മൃഗങ്ങളുടെ മൃഗങ്ങളെ ഇപ്പോൾ വിവരിച്ച വെളിച്ചത്തിൽ പരിഗണിക്കുകയും അവരോട് ദയയോടും പരിഗണനയോടും പെരുമാറുകയും അവരോട് ഒരു പ്രത്യേക വാത്സല്യം കാണിക്കുകയും ചെയ്താൽ മനുഷ്യൻ സഹായിക്കും; അവർ അവനെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, അവർക്ക് വാത്സല്യം കാണിക്കുമ്പോൾ, ശ്രദ്ധിക്കണം. അത്തരം വാത്സല്യം ഒരു വിഡ് ish ിത്തവും വിചിത്രവുമായ വളർത്തുമൃഗമായിരിക്കരുത്, മറിച്ച് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ആത്മാവിനോട് തോന്നുന്ന വാത്സല്യം. മനുഷ്യൻ ഇത് ചെയ്താൽ അവൻ മൃഗങ്ങളെ വികസിപ്പിക്കുകയും അവനോട് പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യും, ഇപ്പോഴത്തെ മനുഷ്യന് യുക്തിസഹമായ ഫാക്കൽറ്റി ഉണ്ടെന്ന അർത്ഥത്തിൽ മൃഗങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ടെന്ന് ക്രിയാത്മകമായി ചിന്തിക്കാൻ ഇടയാക്കും. പക്ഷേ, അപ്പോഴും, മൃഗത്തെ ഏറ്റവും മികച്ചതിനേക്കാൾ വളരെ ബുദ്ധിപരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ, അവർക്ക് ഇപ്പോഴും ചിന്തയുടെ ശക്തിയോ യുക്തിസഹമായ ഫാക്കൽറ്റിയോ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല.

നിസാര മനുഷ്യർ മൃഗങ്ങളെ തങ്ങളുടെ മേഖലയിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കുകയും മൃഗങ്ങളോ മനുഷ്യരോ ദൈവികമോ അല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലം നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മനുഷ്യനും മൃഗവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തിന്മയും വിനാശകരവുമാണ്. ചില മൃഗങ്ങളുടെ വളർത്തുമൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു വിഗ്രഹം നിർമ്മിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരോ സ്ത്രീകളോ ആണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണയായി ഒരു നായയെയോ പൂച്ചയെയോ അത്തരം ആവശ്യത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. വളർത്തുമൃഗത്തെ ആരാധനയുടെയോ ആരാധനയുടെയോ ഒരു വസ്തുവാക്കി മാറ്റുന്നു. ദരിദ്രനായ മനുഷ്യൻ കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ആരാധനയുടെ വസ്‌തുവിൽ നിസാരമായ വാക്കുകൾ പകർന്നുനൽകുന്നു. വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ വിഗ്രഹവൽക്കരണം ഏറ്റവും പുതിയ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക ഫാഷനുകളിൽ വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും രത്‌നമാലകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ആഭരണങ്ങൾ ധരിക്കുന്നതും സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുന്നതിനും ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിനും പ്രത്യേകമായി ലിവർ ചെയ്ത പരിചാരകരെ ഉണ്ടായിരിക്കുക തുടങ്ങിയ അതിരുകടന്നതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഒരു കേസിൽ അവർ ഒരു നായയുമായി നടക്കുകയോ പ്രത്യേക വണ്ടിയിൽ ഓടിക്കുകയോ ചെയ്താൽ തളരാതെ ശുദ്ധവായു ഉണ്ടാകാം. വളർത്തുമൃഗത്തെ ജീവിതത്തിലൂടെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും മരണം വരുമ്പോൾ അത് വിശാലമായ അറയിൽ വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു; ചടങ്ങുകൾ അതിന്മേൽ നടത്തി. തുടർന്ന് ആരാധകരും അവളുടെ സുഹൃത്തുക്കളും പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ ഒരു സെമിത്തേരിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ മനോഹരമായ ചുറ്റുപാടുകളിൽ സംസ്കരിച്ചു. ദു sad ഖകരമായ സംഭവത്തിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി ഒരു സ്മാരകം സ്ഥാപിച്ചു. ഒരു മൃഗത്തെ ഇതുപോലുള്ള കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല; എല്ലാ കുറ്റവും മനുഷ്യനോടാണ്. എന്നാൽ മൃഗത്തെ അതിന്റെ സ്വാഭാവിക ഗോളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കുകയും അത് ഉൾപ്പെടാത്ത ഒരു ഗോളത്തിൽ ഇടുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ അത്തരം പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ മൃഗത്തിന് പരിക്കേൽക്കുന്നു. അത് സ്വീകരിച്ച ഗോളത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും പ്രവേശിക്കാൻ അയോഗ്യമാണ്, മാത്രമല്ല അസാധാരണമായ മനുഷ്യൻ നൽകിയ സ്ഥാനത്ത് സ്വാഭാവികമായും ഉപയോഗപ്രദമായും ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിയുന്നില്ല. അത്തരം നടപടി മനുഷ്യന്റെ സ്ഥാനത്തിനുള്ള അവസര ദുർവിനിയോഗമാണ്, ഭാവിയിലെ ജീവിതത്തിൽ സമാനമായ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് അത്തരം ദുരുപയോഗത്തിലൂടെ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും അവകാശവാദങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുത്തും. സ്ഥാനത്തിന്റെ പാഴായ അവസരം, പണം പാഴാക്കൽ, വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ ദാസന്മാരാകാൻ അവരെ നിർബന്ധിക്കുന്നതിൽ മറ്റ് മനുഷ്യരുടെ അധ d പതനം, മൃഗത്തെ നൽകിയ സ്ഥലത്തേക്ക് അയോഗ്യരാക്കൽ എന്നിവയിൽ എല്ലാം ദുരിതത്തിലും നിരാശയിലും പ്രതിഫലം നൽകേണ്ടിവരും. ഭാവിയിലെ ജീവിതത്തിലെ അപചയം. ഒരു മൃഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കി ആ മൃഗത്തെ ആരാധിക്കുന്ന മനുഷ്യന് വളരെ കുറച്ച് ശിക്ഷകൾ മാത്രമേയുള്ളൂ. അത്തരമൊരു പ്രവൃത്തി ഒരു ദൈവത്തെ മൃഗത്തിന്റെ ദാസനാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ്, അത്തരം ശ്രമങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ മരുഭൂമികൾ ലഭിക്കണം.

ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ മൃഗങ്ങളുടെ സ്വാധീനം ചില മനുഷ്യർക്ക് വളരെ ദോഷകരമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു വ്യക്തി ദുർബലമാകുമ്പോഴോ ഉറങ്ങുമ്പോഴോ ഒരു പൂച്ചയെയോ പഴയ നായയെയോ ശരീരത്തിൽ സ്പർശിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്, കാരണം ശരീരത്തിന് മനസ്സിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യശരീരത്തിൽ മനസ്സിന് ബോധമില്ലാതിരിക്കുമ്പോഴോ മൃഗങ്ങളുടെ കാന്തികത മനുഷ്യശരീരത്തെ നായയോ പൂച്ചയോ സ്പർശിക്കുന്ന മറ്റ് മൃഗങ്ങളോ വലിച്ചെടുക്കും. മൃഗം സഹജമായി മനുഷ്യശരീരത്തിനടുത്ത് വളയുകയോ സ്പർശിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു, കാരണം അതിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രത്യേക ഗുണം ലഭിക്കുന്നു. ഇതിനുള്ള ഒരു തെളിവ്, ഒരു നായ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പഴയ നായ, എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു മനുഷ്യശരീരത്തിനെതിരെ തടയും. അവൻ ഇത് ഇരട്ട ആവശ്യത്തിനായി ചെയ്യുന്നു; മാന്തികുഴിയുണ്ടാക്കുന്നതിനായി, എന്നാൽ കൂടുതൽ പ്രത്യേകിച്ചും മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നിശ്ചിത കാന്തിക സ്വാധീനം അവനു ലഭിക്കുന്നു. ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരാളെ ഒരു പൂച്ച തിരഞ്ഞെടുക്കുമെന്നും അത് നെഞ്ചിൽ ചുരുണ്ടുപോകുമെന്നും ഉറങ്ങുന്ന വ്യക്തിയുടെ കാന്തികതയെ ആഗിരണം ചെയ്യുന്നതിനാൽ സംതൃപ്തനായിരിക്കുമെന്നും ഇടയ്ക്കിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം. രാത്രി കഴിഞ്ഞ് ഇത് തുടരുകയാണെങ്കിൽ, മരണം പോലും സംഭവിക്കുന്നതുവരെ വ്യക്തി ദുർബലനും ദുർബലനുമായിത്തീരും. മൃഗങ്ങൾ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് കാന്തികത ആഗിരണം ചെയ്തേക്കാം, അത് മനുഷ്യനെ ഒരു മൃഗത്തെ ഒഴിവാക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് ദയ കാണിക്കുന്നതിനോ ഇടയാക്കരുത്, മറിച്ച് മൃഗങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ തന്റെ ന്യായവിധി ഉപയോഗിക്കാൻ അവനെ പ്രേരിപ്പിക്കുക, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കേണ്ട എല്ലാ ദയയും സ്നേഹവും കാണിക്കുക സൃഷ്ടികൾ; അച്ചടക്ക പരിശീലനത്തിലൂടെ അവൻ അവരെ പരിശീലിപ്പിക്കണം, അത് അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതുപോലെ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നതിനുപകരം ഉപയോഗപ്രദവും കടമയുള്ളതുമായ മനുഷ്യരെ പഠിപ്പിക്കും, കാരണം അവൻ അവരെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ മടിയനോ അശ്രദ്ധയോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ വിഡ് and ിത്തവും അതിരുകടന്നതും കാണിക്കുന്നു അവരുടെ പ്രേരണകളുടെ ആഹ്ലാദം.

ഒരു സുഹൃത്ത് [HW പെർസിവൽ]