വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ

ദി

WORD

വാല്യം. 24 മാർച്ച്, 1917. നമ്പർ 6

പകർപ്പവകാശം, XXX, HW PERCIVAL മുഖേന.

സ്ത്രീകളുമില്ല

പ്രേതങ്ങൾ ബുദ്ധിപരമായിട്ടല്ല, സഹജമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ഒരു മനുഷ്യന് തന്റെ ഭാഗ്യത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ മടികൂടാതെ സ്വമേധയാ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അവൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യവുമായി ഒരു അടുപ്പം അവനിൽ ഉണ്ട്, ഒപ്പം അയാളുടെ വിജയത്തിലേക്ക് അവനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ഉന്മേഷവുമുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ജോലിയിൽ എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വ്യക്തിയുമായോ വ്യക്തികളുമായോ എന്തെങ്കിലും ഇടപാടുകൾ നടത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റെടുക്കുകയോ ചെയ്താൽ, പ്രേതം മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും അവരെ അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നു, അവസാനം വരെ പ്രേതം അതിന്റെ ചാർജ് കാണാനും എത്തിച്ചേരാനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.

ഒരു ഭാഗ്യ പ്രേതം ഒരു ബുദ്ധിയല്ല; പ്രേതമില്ല. അവന്റെ ഭാഗ്യത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും അവയെ മൂർച്ച കൂട്ടുകയും ചെയ്യുകയെന്നതാണ് ഭാഗ്യ പ്രേതത്തിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിനെ പ്രത്യേക അവസ്ഥയിലേക്കോ അവസരത്തിലേക്കോ ആകർഷിക്കുക. മനസ്സ് അവസരത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നു, തുടർന്ന് പ്രേരണയും ചാഞ്ചാട്ടവും പ്രേതത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നൽകുന്ന ആത്മവിശ്വാസവും ഉപയോഗിച്ച്, വ്യക്തി താൻ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയത് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ചെയ്യുന്നു, മാത്രമല്ല താൻ തോന്നിയത് ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പ്രതികൂലമാണ് അവന്. ഇവയാണ് പൊതുവായ രീതികൾ.

ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രേതം ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, അത് വ്യക്തിയെ പ്രവർത്തിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യം വെറുതെ വിടാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉപേക്ഷിക്കാനോ ഉള്ള ഒരു സിഗ്നലായി അനുഭവം കാണിക്കുന്നു. ഈ സിഗ്നൽ ഹൃദയത്തിലോ ശ്വസനത്തിലോ ഉള്ള ഒരു warm ഷ്മളവും സന്തോഷപ്രദവുമായ ഒരു തോന്നൽ പോലെയാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക നിറത്തിന്റെ പ്രതീതി നിലനിൽക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രൂപം കാണും അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക മാധുര്യമോ ആനന്ദകരമായ സംവേദനമോ ഉണ്ടാകും, ആസ്വദിക്കാൻ, പ്രവർത്തനം ഭാഗ്യമാണെങ്കിൽ തൊണ്ടയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനം തടയാൻ അസുഖകരമായ രുചി; അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നൽ ഒരു ദുർഗന്ധം, സുഗന്ധം അല്ലെങ്കിൽ വിപരീതമായിരിക്കാം, കാരണം പ്രവർത്തനം ഭാഗ്യമോ അല്ലാതെയോ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു പ്രേരണയോ നിയന്ത്രണമോ ഉണ്ടാകും, ഇത് എന്തുചെയ്യണമെന്നും എന്തുചെയ്യരുതെന്നും സൂചിപ്പിക്കും നിർണായക സമയം. അയാൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ കൈ പിടിച്ചുനിർത്തുന്നിടത്തോളം പ്രേതം പോകാം.

ഭാഗ്യ പ്രേതങ്ങൾക്ക് ഫലങ്ങൾ എങ്ങനെ ലഭിക്കും.

ഒരു മനോഭാവം നേടുന്നതിനായി ഒരു പ്രേതം മറ്റ് വ്യക്തികളെ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രേതത്തിന്റെ ആരോപണത്തിന് അനുകൂലമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നത് സംബന്ധിച്ച്, മറ്റുള്ളവർക്ക് ചില സംരക്ഷണത്തിന് അർഹതയുള്ള നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമായി ഒരു ഭാഗ്യ പ്രേതത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്. മറ്റുള്ളവർ നിയമത്തിന് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നിടത്ത്, ഭാഗ്യ പ്രേതത്തിന് അവർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അവരെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യണമെന്ന് അവർക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത്. എന്നാൽ മറ്റ് വ്യക്തികൾ ശരിയായ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കുകയും തെറ്റുകൾക്ക് കണ്ണുചിമ്മുകയും സ്വാർത്ഥരാവുകയും ചെയ്യുന്നിടത്ത്, പ്രേതത്തിന്റെ ആരോപണത്തിന് ഫലത്തെ അനുകൂലിക്കുന്ന ഏതാണ്ട് എന്തും ചെയ്യാൻ പ്രേതത്തിന് കഴിയും. അവർക്ക് അനുകൂലമല്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്രേതം അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത്തരം ആളുകൾക്ക് അർഹമായത് മാത്രമാണ് നൽകുന്നത്, അതേസമയം പ്രേതത്തിന്റെ ചാർജ് പ്രയോജനപ്പെടും.

മറ്റുള്ളവരെ അഭിനയിച്ച് പ്രേതം അതിന്റെ വസ്തുക്കൾ നിറവേറ്റുന്ന രീതി അവരുടെ മുൻപിൽ ഒരു ചിത്രം എറിയുക എന്നതാണ്, അത് അവരുടെ നേട്ടമാണെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ചിത്രം ചിലപ്പോൾ ശരിയായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് തെറ്റായിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ ഭൂതകാലത്തിലെ ചില അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രേതം അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തും. അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ബന്ധം കാണാൻ കഴിയാത്തവിധം പ്രേതം അവരെ വസ്തുതകളിലേക്ക് അന്ധരാക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അത് അവർ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ മറക്കാൻ ഇടയാക്കുകയും അവരുടെ മുൻകാല അനുഭവങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ, പ്രേതത്തിന്റെ ആരോപണം തനിക്ക് അനുകൂലമായി തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിന് തൽക്കാലം അത് അവരുടെ മേൽ ഒരു ഗ്ലാമർ എറിയും. മറ്റൊരാൾ നേരിട്ട് പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധമില്ലാത്തപ്പോൾ, ഭാഗ്യവാനായ ഒരാളുടെ വിജയത്തിന് ആവശ്യമായ വ്യക്തിയെ സ്വാധീനിക്കാൻ പ്രേതം മൂന്നാമത്തെയോ നാലാമത്തെയോ വ്യക്തിയെ കൊണ്ടുവരും. ചിലപ്പോൾ ഫലങ്ങൾ മറ്റ് വ്യക്തികൾക്ക് പ്രതികൂലമായിരിക്കും; മറ്റ് സമയങ്ങളിൽ അവർക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കുകയും വിജയത്തിന്റെ വികാരത്തിൽ സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യും, അത് ഭാഗ്യ പ്രേതത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം പ്രചോദിപ്പിക്കും. ബിസിനസ്സ് സംരംഭങ്ങളിലെ ഭാഗ്യത്തിന് ബാധകമാകുന്നത് ulation ഹക്കച്ചവടം, വഴക്കുകൾ, ചൂതാട്ടം, പ്രണയകാര്യങ്ങൾ, എല്ലാ ല und കിക കാര്യങ്ങളിലും ഭാഗ്യത്തിന് ബാധകമാണ്.

മോശം ഭാഗ്യ പ്രേതം പിന്തുടരുന്ന രീതികൾ, സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, ഭാഗ്യ പ്രേതം ഉപയോഗിച്ചതിന് സമാനമോ സമാനമോ ആണ്. ദു luck ഖ പ്രേതം ഉപദേശിക്കുന്നില്ല, നല്ല ഭാഗ്യ പ്രേതത്തെ പോലെ തന്നെ. അത് ഭാഗ്യ പ്രേതത്തെപ്പോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അവസരം ലഭിക്കുമ്പോൾ നിർഭാഗ്യവാനായ വ്യക്തിയുടെ മുങ്ങിപ്പോകുന്ന ഹൃദയത്തിൽ ആത്മവിശ്വാസം, വിജയത്തിന്റെ സംശയം, പരാജയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം എന്നിവ ദു luck ഖത്തോടെ പോകുന്നു. പരാജയം ഉറപ്പായപ്പോൾ, മോശം പ്രതീക്ഷകൾ ഉയർത്തുന്ന ചിത്രങ്ങൾ മോശം പ്രേതം സൂക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് അവരെ ഒരു നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ അവയെ ഡാഷ് ചെയ്യുന്നു. ചാരനിറത്തിലുള്ള മൂടൽമഞ്ഞ്, ഇരുണ്ട ഭൂതകാലം, ഇരുണ്ട ഭാവി എന്നിവയിലൂടെ നിർഭാഗ്യവാനായ വ്യക്തി കാണും. മറ്റ് സമയങ്ങളിൽ അവന് റോസ് കളർ ദൃശ്യമാകും, തുടർന്ന് വികാരത്തിലോ ചിത്രത്തിലോ പ്രവർത്തിച്ചാലുടൻ ജീവിതവും നിറവും പുറത്തുപോകും. അവയുടെ യഥാർത്ഥ അനുപാതത്തിൽ നിന്ന് വസ്തുതകൾ കാണാൻ പ്രേതം അവനെ പ്രേരിപ്പിക്കും. മനുഷ്യൻ ചിലതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് അവനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാനോ വിട്ടയക്കാനോ തനിച്ചാകാനോ ഉള്ള സമയമാകുമ്പോൾ അവൻ തെറ്റായ ന്യായവിധി നടത്തും. ഒരു ഇച്ഛാശക്തിയെപ്പോലെ പ്രേതം അവനെ നയിക്കും. അതിനാൽ മനുഷ്യൻ ഒരു കുഴപ്പത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് പോകും. വിജയം, ചില സമയങ്ങളിൽ അവന്റെ പരിധിക്കുള്ളിലാണെങ്കിൽ പോലും, അവനെ ഒഴിവാക്കും, കാരണം പ്രേതം മറ്റുള്ളവരെ സ്വാധീനിക്കുകയും സാഹചര്യം മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അദൃശ്യ സംഭവം വരുത്തുന്നു.

മൂലകങ്ങളിൽ ഇതിനകം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നതോ പ്രത്യേകമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതോ ആയ ഭാഗ്യ പ്രേതവും മോശം ഭാഗ്യ പ്രേതവും അവയുടെ ചാർജിലോ ഉറവിടത്തിലോ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കില്ല - അതായത്, അവരുടെ മൂലകനായ യജമാനൻ. മൃഗങ്ങൾ സഹജവാസനയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതുപോലെ, അവരുടെ മൂലക ഭരണാധികാരി പ്രവർത്തിക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. പ്രേതങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരുതരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാനോ പ്രവർത്തിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കാനോ കഴിയില്ല. മൂലക ദേവന്മാർ സർവശക്തരല്ല. ഭാഗ്യ പ്രേതങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിനോ തടയുന്നതിനോ അവർക്ക് പരിമിതികളുണ്ട്.

ഇപ്രകാരം സൃഷ്ടിക്കുകയും പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും, ഭാഗ്യവും നിർഭാഗ്യവും ഉളവാക്കുന്ന രണ്ട് തരം മൂലകങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരുതരം പ്രകൃതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നു, മനുഷ്യനിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു, മനുഷ്യന്റെ മാനസിക മനോഭാവം മൂലം അതിന്റെ മൂലകനായ യജമാനന്റെ ദിശയിൽ അവനോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്നു. അത്തരമൊരു മൂലകനായ യജമാനന്റെ അനുമതിയോടും സഹായത്തോടും കൂടി രണ്ടാമത്തെ തരം മനുഷ്യൻ പ്രത്യേകം സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. മൂന്നാമത്തെ തരമുണ്ട്, അവ രണ്ടിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തവും ഒരു വ്യക്തിക്ക് മറ്റൊരാൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്നതുമാണ്. ഒരു അനുഗ്രഹത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ശാപത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെയാണ് ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്നത് (കാണുക വാക്ക്, വാല്യം. 23, pp. 135-136.), അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിന്റെ സമ്മാനം ഉപയോഗിച്ച്.

അനുഗ്രഹിക്കാനും ശപിക്കാനും ഒരു പ്രേതത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നു.

തിന്മ ചെയ്തവന്, ഒരു പിതാവ്, അമ്മ, അന്യായമായ കാമുകൻ, അടുത്ത ബന്ധു, കൂടാതെ അവൻ ചെയ്ത ചില നിർഭാഗ്യകരമായ വ്യക്തികൾ, കൂടാതെ സ്വാഭാവികമായും ശക്തിയുള്ള ഒരാൾ എന്നിവർക്ക് ശാപങ്ങൾ എറിയാം. , ഒരു അക്ഷരത്തെറ്റ് ഉച്ചരിക്കാൻ.

അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു യോഗ്യനായ അച്ഛനോ അമ്മയോ, ദുരിതത്തിൽ സഹായിക്കപ്പെട്ട ഒരാൾ, വീണ്ടും അനുഗ്രഹം വിളിക്കാൻ സ്വാഭാവികമായും സമ്മാനം ലഭിച്ച ഒരാൾ, അവൻ അജ്ഞനാണെങ്കിലും നൽകാം.

പൊതുവായ സ്വീകാര്യതയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി, കേവലം പോപ്പുകളുടെയും പുരോഹിതരുടെയും മതസ്ഥാപനങ്ങളുടെ ദാസന്മാരായി ചുമതലയേൽക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരുടെയും കാര്യത്തിൽ അധികാരം ഇല്ല, ബ്രാഹ്മണർ, ജമാന്മാർ, റബ്ബികൾ, ഡർവിഷുകൾ, മന്ത്രവാദികൾ, അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ മനുഷ്യർ എന്നിങ്ങനെയുള്ളവയ്ക്ക് സ്വാഭാവിക ശക്തിയില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക പരിശീലനത്തിലൂടെയും മൂലകങ്ങളിലേക്ക് പ്രാവീണ്യം നേടുന്നതിലൂടെയും ശക്തി വികസിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ.

പരാമർശിച്ച ലേഖനത്തിൽ (വാക്ക്, വാല്യം. 23, പി. 135-36) ഈ പ്രേതങ്ങൾ എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്നുവെന്ന് കാണിക്കുന്നു. പൊതുവായി പറഞ്ഞാൽ, രണ്ട് വഴികളുണ്ട്. അതിലൊന്ന്, വ്യക്തിയുടെ സ്വന്തം തിന്മയോ നല്ല ചിന്തകളോ പ്രവൃത്തികളോ ഒന്നിച്ച് ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും ശാപമോ അനുഗ്രഹമോ ഉച്ചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശപിക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെമേൽ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്ന അയാളുടെയോ അവളുടെയോ തീവ്രമായ ആഗ്രഹവും ചിന്തയും ചേർത്തുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മറ്റൊന്ന്, സ്വമേധയാ ഉള്ള ഒരു തോന്നൽ ഉച്ചാരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന്, ശപിക്കപ്പെടാനോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാനോ വ്യക്തിയുടെ ചില ചിന്തകളോ പ്രവർത്തനങ്ങളോ ഉപയോഗിച്ച് ഐക്യപ്പെടുകയും അവന്റെ മേൽ ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. ശപിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ, മൂലക ദൈവത്തിന് ആരാധന നൽകാതെ തന്നെ ദു bad ഖ പ്രേതം അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗ്യ പ്രേതം വ്യക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ദു luck ഖ പ്രേതത്തിനോ ഭാഗ്യ പ്രേതത്തിനോ ഉള്ള ഉപകരണം നൽകണം കർമ്മ നിയമമനുസരിച്ച്.

ശാപങ്ങളോ അനുഗ്രഹങ്ങളോ ഉപയോഗിച്ച് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഈ പ്രേതങ്ങൾ മറ്റ് രണ്ട് തരങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. വ്യത്യാസം, പ്രേതത്തെ രചിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ കൂടുതൽ വികസിത മൂലക വസ്തുവാണ്, കാരണം ഈ വിഷയം ഭൂരിഭാഗവും ശപിക്കപ്പെട്ടവനോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനോ ശപിക്കുകയോ അനുഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നയാളാണ് നൽകുന്നത്, അതേസമയം താരതമ്യേന മൂലകത്തിൽ നിന്ന് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ എടുക്കൂ ദൈവം. അത്തരം പ്രേതങ്ങൾ അവരുടെ ചുമതലയുള്ള വ്യക്തിയുമായി മോശമായതോ മോശമായതോ ആയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. ഈ ശാപങ്ങളിൽ നിന്നോ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നോ അവ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതുവരെ ഒരാൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. ചിലപ്പോൾ ശാപമോ അനുഗ്രഹമോ അത് വഹിക്കുന്നയാളേക്കാൾ മറ്റുള്ളവർ അനുഭവിക്കുന്നു.

ഭാഗ്യ പ്രേതങ്ങളും താലിസ്‌മാനും.

ഒരു താലിസ്‌മാൻ അല്ലെങ്കിൽ അമ്യൂലറ്റ് ധരിച്ചോ കൈവശം വച്ചുകൊണ്ടോ ഭാഗ്യം ഒന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. (കാണുക വാക്ക്, വാല്യം. 22, pp. 127-128, 130.) ഒരു താലിസ്‌മാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമ്യൂലറ്റ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നതും സാധാരണയായി പരിരക്ഷിക്കാനും പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ഭാഗ്യ പ്രേതമാണ് ഉടമയ്ക്ക് നൽകിയ മാന്ത്രിക വസ്‌തുവിന്റെ നിർമ്മാതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ദാതാവ്. അമ്യൂലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ താലിസ്‌മാൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ സേവനം ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ച മൂലക ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രേതത്തിന് അതിന്റെ ശക്തിയും പ്രേരണയും ലഭിക്കുന്നു. (കാണുക വാക്ക്, വാല്യം. 22, പി. 131.)

ഭാഗ്യം അസാധാരണമാണ്.

ഭാഗ്യത്തിൻറെയും ദു luck ഖത്തിൻറെയും യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങൾ അസാധാരണമാണ്. മനുഷ്യരാശിയുടെ മഹത്തായ കൂട്ടായ്മയുടെ ജീവിതത്തിൽ മാത്രമല്ല അവ അപൂർവമാണ്, എന്നാൽ ഭാഗ്യമോ നിർഭാഗ്യമോ ആയ വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽ പോലും അപൂർവമാണ്. ഭാഗ്യം അത് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് കരുതുന്ന സംതൃപ്തിയും ഭാഗ്യം നൽകുന്നില്ല.

സന്തോഷവുമായുള്ള ഭാഗ്യത്തിന്റെ ബന്ധം കൂടുതലും നോക്കുന്നവരുടെ വിശ്വാസത്തിലാണ്. ഭാഗ്യം ഒരു വ്യക്തിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയോ ദു luck ഖം അസന്തുഷ്ടമാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ഭാഗ്യവാന്മാർ ഇടയ്ക്കിടെ അസന്തുഷ്ടരും നിർഭാഗ്യവാന്മാർ സന്തുഷ്ടരുമാണ്.

(തുടരും.)