വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ

ദി

WORD

വാല്യം. 23 ഓഗസ്റ്റ്, XXX. നമ്പർ 5

പകർപ്പവകാശം, XXX, HW PERCIVAL മുഖേന.

സ്ത്രീകളുമില്ല

ആൽക്കെമിസ്റ്റുകളുടെ “കുടുംബങ്ങൾ”.

ലളിതമായ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തുന്നതിനും തയ്യാറാക്കുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ ലോഹ അടിത്തറകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യ ആൽക്കെമിയുടെ പ്രക്രിയകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ സഹായിക്കുന്നതിനും ഒരു കുടുംബാംഗമോ നിരവധി കുടുംബാംഗങ്ങളോ പലപ്പോഴും ആൽക്കെമിസ്റ്റുകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഫാമിയാർ‌സ് എങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നു.

പരിചിതമായ ഒരു വ്യക്തിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ, ആൽക്കെമിസ്റ്റ് സ്വന്തം മാനുഷിക മൂലകത്തെ സൃഷ്ടിച്ച പദ്ധതി പിന്തുടർന്നു. എല്ലാ ആൽക്കെമിസ്റ്റുകൾക്കും പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല. അവരുടെ അറിവ് അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിയിൽ പ്രയോഗിച്ചു. ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യത്തിനായി ഒരു മൂലകത്തിന്റെ മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടി ഈ ശ്രേണിയിലെ തുടർന്നുള്ള ലേഖനത്തിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നു. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആൽക്കെമിസ്റ്റുകളുടെ സൃഷ്ടി അവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തും. പരിചിതമായവ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ ആൽക്കെമിസ്റ്റ് അതിന് സ്വന്തം മൂലകത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം നൽകി, രക്തം, ലിംഫ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ദ്രാവകം എന്ന നിലയിൽ ആൽക്കെമിസ്റ്റ് തന്നിൽ നിന്ന് നൽകിയതിലൂടെ, പരിചിതമായ പ്രേതത്തിന് ഭ physical തിക അസ്തിത്വത്തിലേക്ക് വരാം. ആൽക്കെമിസ്റ്റ് അതിനെ ശാരീരിക അസ്തിത്വത്തിലേക്കും പ്രവർത്തനത്തിലേക്കും വിളിച്ചതിനുശേഷം, അത് അവന്റെ അനുസരണമുള്ള ദാസനായിരുന്നു, അവന്റെ കൽപ്പനയ്ക്ക് വിധേയമായി. അത് അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും അവന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും, അത് അയച്ച ദൗത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും, ഏൽപ്പിച്ച സേവനം നൽകുകയും, രാസ പ്രക്രിയകൾ കാണുകയും, അലംബിക്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും, തീയും ദ്രാവകങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുകയും, അതിന്റെ യജമാനൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റ് ജോലികൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പരിചിതമായവയുടെ രൂപം പലപ്പോഴും ഒരു മൃഗത്തിന്റെ, ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ രൂപമായിരുന്നു. അതിനാൽ കറുത്ത മൃഗങ്ങൾ, കാക്കകൾ, കറുത്ത നായ്ക്കൾ, പൂച്ചകൾ, പാമ്പുകൾ, വവ്വാലുകൾ എന്നിവ ആൽക്കെമിസ്റ്റുകളുടെ കൂട്ടാളികളായി വന്നു. ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു കറുത്ത പൂച്ചയും വിചിത്രമായ വസ്ത്രങ്ങളും ലഭിച്ചു, ഒരു ലബോറട്ടറിയിൽ ഇരുന്നു, ആൽക്കെമിസ്റ്റുകളാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടു.

നിർജീവ വസ്തുക്കളിലൂടെ പരിചിതമായ പ്രേതങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു.

ഒരു മൂലകത്തെ ഒരു ആൽക്കെമിസ്റ്റ് നിർജീവമായ ഒരു വസ്തുവിൽ അറ്റാച്ചുചെയ്യുകയും അദൃശ്യനായിത്തീരുകയും ഒബ്ജക്റ്റ് ചില ജോലികൾ ചെയ്യാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്യും (കാണുക വാക്ക്, വാല്യം. 23, നമ്പർ 3). ചിലപ്പോൾ മൂലകത്തെ ആ വസ്തുവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ആൽക്കെമിസ്റ്റ് അഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. ആർക്കും പരിക്കേൽക്കാനോ വസ്തുവിൽ ഇടപെടാനോ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതിന് ഒരു നിശ്ചിത ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആൽക്കെമിസ്റ്റിനേക്കാൾ മറ്റുള്ളവർ കണ്ടാൽ, ഒരു അമാനുഷിക ശക്തിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ശബ്‌ദമുണ്ടാക്കാനും അതിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാനും അപകടങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകാനും ഒരു ലജ്ജാകരമായ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ലോഹ രൂപമോ കല്ലിന്റെ രൂപമോ നിർമ്മിക്കാം.

സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തികളും സംസാരിക്കുന്ന തലകളും സൃഷ്ടിക്കുകയും ഒറാക്കുലാർ ആകുകയും ചെയ്തു. കണക്കുകൾക്ക് ഭാവികഥനത്തിനും ശബ്ദമുണ്ടാക്കാനുമുള്ള ശക്തിയുണ്ടായിരുന്നു. ശബ്‌ദം ശ്രോതാവ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ച ഭാഷയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും അവന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അവ നൽകിയ ആത്മാവിൽ ഉത്തരം നൽകുകയും ചെയ്യും. ആൽക്കെമിസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് മൂലകത്തെ വിച്ഛേദിച്ചപ്പോൾ, നിശ്ചിത ശക്തി നിലച്ചു. അപ്പോഴും രസതന്ത്രജ്ഞനും മൂലകവുമായുള്ള മുൻ‌കാല ബന്ധം കാരണം വസ്തുവിന് അതിന്റേതായ ഒരു കാന്തിക സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരിക്കാം, മാത്രമല്ല, അത്തരമൊരു വസ്തു അതിന്റെ കാന്തിക സ്വാധീനം കാരണം മറ്റ് മൂലകങ്ങളെ ആകർഷിക്കുകയും വിവിധ രീതികളിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. ചിത്രത്തിലൂടെ. ഒരുപക്ഷേ മ്യൂസിയങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും ഈ കണക്കുകളിൽ ചിലത് നിലവിലുണ്ട്.

ഒരു പരിചിതന്റെ കടമകൾ.

ഒരു പരിചയം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു ആൽക്കെമിസ്റ്റിന് ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാതെ തന്നെത്തന്നെ അപകടപ്പെടുത്താതെയാണ്. ഒരു കുട്ടിയുടെ പിതാവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം പോലെയായിരുന്നു ഉത്തരവാദിത്തം. ആൽ‌കെമിസ്റ്റ് പരിചിതരെ രീതികളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കുറിച്ച് ബോധവത്കരിക്കുക മാത്രമല്ല, മൂലകത്തിന് സംഭവിച്ച എല്ലാ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം പണം നൽകണം. മൂലകം പരിണാമത്തിനിടയിൽ മനുഷ്യനായിത്തീരുന്നതുവരെ ഈ ഉത്തരവാദിത്തം വഹിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത്തരം കുടുംബാംഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച ആൽക്കെമിസ്റ്റുകൾക്ക് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായിരുന്നു, എന്നാൽ ആ ഉത്തരവാദിത്വം എത്രത്തോളം നിലനിൽക്കുമെന്ന് അവർക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും അറിയില്ല. പല റാഷ് ആൽക്കെമിസ്റ്റുകളും, തങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടുള്ള കടമയെ വിലമതിക്കാതെ, സ്വയം സേവിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് യജമാനന്മാരാകാൻ ഉത്സുകരായി, അവർക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത പരിചിതമായ പ്രേതങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അവർക്ക് സ്വന്തം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയും കൂടാതെ, ഭാവിജീവിതത്തിലേക്ക് അവർ സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തവും വഹിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഒരു പ്രേത പരിചിതന്റെയും അതിന്റെ സ്രഷ്ടാവിന്റെയും വിധി.

മൂലകം സൃഷ്ടിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, അതായത്, പല ഘടകങ്ങളും ഒരു മൂലക വ്യക്തിത്വത്തിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടാൽ, അതിന്റെ സ്രഷ്ടാവായ ആൽക്കെമിസ്റ്റിന്റെ നാശത്താലല്ലാതെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അസ്തിത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൽക്കെമിസ്റ്റിന്റെ മരണത്തോടെ, പരിചിതന്റെ മൂലക വ്യക്തിത്വം സൃഷ്ടിച്ച കോമ്പിനേഷനുകൾ ഇല്ലാതായി. എന്നിരുന്നാലും, മൂലകത്തിന്റെ അണുക്കൾ, ആൽക്കെമിസ്റ്റിന്റെ ചിന്ത, നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ആൽക്കെമിസ്റ്റ് വീണ്ടും ഒരു പുതിയ ഭ body തിക ശരീരത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ, യഥാർത്ഥ ചിന്തയുടെ അണുക്കൾക്ക് ചുറ്റും മറ്റൊരു മൂലക വ്യക്തിത്വം സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ വിധത്തിൽ മൂലകം അവനെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തിലേക്ക് പിന്തുടരും, ഓരോ ജീവിതത്തിലും, അതിന്റെയും അതിന്റെ പ്രവൃത്തികളുടെയും ഉത്തരവാദിത്തം അദ്ദേഹം വഹിക്കണം, ഒന്നുകിൽ അവൻ അത് മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യുകയും വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുകയും മനുഷ്യരാജ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുകയും അല്ലെങ്കിൽ അത് വരെ അതിലൂടെ അവന്റെ വ്യക്തിപരമായ അസ്തിത്വം എല്ലായ്പ്പോഴും നഷ്ടപ്പെടണം. അപ്പോൾ പരിചിതമായവ മൂലകങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയും അണുക്കൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

(തുടരും)