വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ

ദി

WORD

വാല്യം. 21 ജൂൺ, 1915. നമ്പർ 3

പകർപ്പവകാശം, XXX, HW PERCIVAL മുഖേന.

പുരുഷന്മാരില്ലാത്ത ഗോസ്റ്റുകൾ.

മനുഷ്യന്റെ മർത്യമായ ഭാഗത്തേക്ക് ഗോളങ്ങളുടെ നാല് ഘടകങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ജീവികൾ ഒരുമിച്ച് വരയ്ക്കുകയും കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. മറുവശത്ത്, ഭ world തിക ലോകം മനുഷ്യന്റെ ബാഹ്യവൽക്കരണമാണ്. ഈ പ്രക്രിയകൾ, വർഷപാതം, ഉൽ‌പ്പാദനം എന്നിവ തുടർച്ചയായി അറിയാതെ മനുഷ്യനിലേക്ക് പോകുന്നു, അവ ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നേരിട്ട് ഇടപെടാൻ കഴിയില്ല. മനുഷ്യനെ രചിച്ച പ്രൊജക്ഷനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷനുകളാണ് മൂലകങ്ങൾ, ഇവയെ അവയുടേതായ ഘടകങ്ങളായി വീണ്ടും വിഭജിക്കുമ്പോൾ.

വിവരമില്ലാത്ത ഒരു ഘടകം മനുഷ്യനിലൂടെ രൂപം കൊള്ളുന്നു. അറിവില്ലാത്ത ഘടകങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ വ്യക്തിഗത ഓർഗനൈസേഷനിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ, അയാളുടെ മനസ്സ് അവയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, രൂപരഹിതമായ മൂലകങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിഗത രൂപങ്ങൾ നൽകുന്ന രീതിയിലാണ്. ഇതെല്ലാം പ്രകൃതി മാജിക്കാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഫോമിലേക്ക് ഇട്ട മൂലകത്തിന് കാര്യമില്ല. ഇത് ഒരു മൂലകമാണ്. അതിന് വന്ന മൂലകത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഫോം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മൂലകത്തിന്റെ ശരീരത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ മൂലകത്തിലെ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനം മൂലമാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത്. ഏത് തരത്തിലുള്ള മൂലകങ്ങളാണ് അവയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്, അവ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള പ്രത്യേക ഘടകത്തെയും, അവയവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങൾ, മൂലകം കടന്നുപോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് ബന്ധപ്പെടുന്ന ശരീരത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അവന്റെ മനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹം. അങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്ന മൂലകങ്ങൾ ധാതു, പച്ചക്കറി, മൃഗം, മനുഷ്യരാജ്യങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

അതിനാൽ മൂലകങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായി പരിഗണിക്കുന്നിടത്തോളം മനുഷ്യനിലൂടെയാണ് ജനിക്കുന്നത്. നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ ഗുണങ്ങളും ഗുണങ്ങളും മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലെ രോഗത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, അവന്റെ ആഗ്രഹത്തിന്റെ ദുഷ്ടത അല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികത, അവന്റെ മനസ്സിന്റെ വികാസവും ക്രമവും, ജീവിതത്തിലെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഉദ്ദേശ്യം എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഭ body തിക ശരീരം പരിപാലിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നാല് ഘടകങ്ങൾ ചേർന്നതാണ്. കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളുടെ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന മൂലകങ്ങളെയും അവയുടെ കീഴിലുള്ള മൂലകങ്ങളെയും പോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. മനുഷ്യന് തന്റെ ശരീരത്തിലെ ശക്തികളെ വിതരണം ചെയ്യാനും സജീവമായി നിലനിർത്താനും ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വരയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല, അവ മൂലകങ്ങളാണ്. അവനു നൽകിയ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായത് അയാൾ എടുക്കണം, മാത്രമല്ല അവയവങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച ഘടകങ്ങൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം അദ്ദേഹം കഴിക്കണം, ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ അവ എത്തിച്ച് ശരീരത്തിൽ ഒരു സമയം പിടിക്കുക.

ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിലൂടെ, മനുഷ്യൻ തന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് നാല് ഘടകങ്ങളെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു, അവിടെ സേവനത്തിനുശേഷം അവൻ അവയെ വേർതിരിക്കുന്നു, തന്റെ ഓർഗനൈസേഷനിലൂടെ പ്രചരിക്കുന്നതിലൂടെ അവൻ അവയെ പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങളായി രൂപപ്പെടുത്തുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.

അതിനാൽ വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെയും കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെയും മൂലക വ്യവസ്ഥയുടെ പൊതുവായ രൂപകൽപ്പന അതേപടി നിലനിൽക്കുന്നു; എന്നാൽ മൂലകങ്ങളുടെ രൂപങ്ങളുടെ വ്യതിയാനം മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വ്യതിയാനങ്ങളും അവന്റെ മനസ്സിന്റെ വികാസത്തിലെ മാറ്റങ്ങളുമാണ്. ചില കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളോട് ദോഷം ചെയ്യുന്ന കൂടുതൽ മൂലകങ്ങളും സ friendly ഹാർദ്ദപരമായി താരതമ്യേന കുറച്ച് മൂലകങ്ങളും ഉണ്ടാകും; മറ്റ് സമയങ്ങളിൽ സ friendly ഹാർദ്ദപരമായ ഘടകങ്ങൾ പ്രബലമാകും. ചില യുഗങ്ങളിൽ മൂലകങ്ങൾ പുരുഷന്മാർക്ക് അറിയാം, ഒപ്പം അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളായി മാറുകയും പുരുഷന്മാർ എലമെൻറൽ വംശങ്ങളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. മറ്റ് സമയങ്ങളിൽ വാണിജ്യമില്ല, അതിനാൽ മൂലകങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുവായ അവിശ്വാസം.

ഈ മാറ്റങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ പുരോഗതിയും വികാസവും അവന്റെ അധ enera പതനവുമായി വരുന്നു. ഈ പ്രകടനങ്ങളുടെ തരംഗങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാഗരികതയുടെ പുരോഗതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വിയോഗത്തിനിടയിലോ അറിയപ്പെടാം.

മൂലകങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന്റെ നിബന്ധനകൾ ഒരു ദിവസത്തെ ഈച്ചയുടെ ജീവിതത്തേക്കാൾ ഒരു ഹ്രസ്വ കാലയളവ് മുതൽ നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങൾ വരെയാണ്. ഒരു മൂലകത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഹ്രസ്വമായ ആയുസ്സ് ഒരു അവയവത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തിലൂടെയുള്ള മൂലകത്തിന്റെ അതിർവരമ്പായിരിക്കാം, അത് ദേഷ്യം പോലെ ഒരു വികാരത്തിനും അഭിനിവേശത്തിനും ഒരു താൽക്കാലിക അസ്തിത്വം നൽകുന്നു, ഒപ്പം ദീർഘായുസ്സ് ഒരു വികാരത്തിന്റെയോ അഭിനിവേശത്തിന്റെയോ വർദ്ധനവാകാം ആയിരം വർഷത്തെ കാലാവധി. ഒരു മൂലകത്തിന്റെ ആയുസ്സ് മൂലകത്തിന്റെ രൂപീകരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ചിന്തയുടെയും വികാരത്തിന്റെയും വ്യക്തതയെയും തീവ്രതയെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഭൂഗോളത്തിലെ മൂലകങ്ങളുടെ സൃഷ്ടാവ് മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല; മറ്റ് ബുദ്ധിശക്തികൾ മൂലകങ്ങളെ ശുദ്ധമായ മൂലകത്തിന് പുറത്തുള്ളതായി വിളിച്ചേക്കാം. ഇന്റലിജൻസ് അവരെ വചനത്താൽ വിളിക്കുന്നു, കൂടാതെ മൂലകങ്ങളെ അസ്തിത്വത്തിലേക്ക് വിളിക്കുന്ന വചനമനുസരിച്ച് അവയുടെ സ്വഭാവം, സേവനം, പ്രവർത്തനം, പ്രവർത്തനം എന്നിവ അവയുടെ അസ്തിത്വ കാലയളവിൽ ആയിരിക്കും.

ബുദ്ധിശക്തി ഒരു ശബ്ദവും നൽകുന്നില്ല; എന്നാൽ ഒരു ശബ്ദത്തിന്റെ ഉച്ചാരണത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതിനോട് സാമ്യമുള്ളതായി വാക്കിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഒരു ശബ്ദം വായുവിലെ കണങ്ങളെ ജ്യാമിതീയ രൂപത്തിലോ തലം രൂപത്തിലോ മൃഗ രൂപത്തിലോ മനുഷ്യരൂപത്തിലോ ക്രമീകരിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു, ശബ്ദം കഷണങ്ങൾ എടുക്കുന്നതുവരെ ശബ്ദം നീണ്ടുനിൽക്കുന്നു.

ഒരു മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, കണികകൾ ദീർഘനേരം യോജിക്കുന്നില്ലായിരിക്കാം, കാരണം അവ എങ്ങനെ വചനത്തിന് ബൈൻഡിംഗ് ഗുണം, സ്ഥിരതയുടെ ഗുണനിലവാരം നൽകണമെന്ന് അറിയില്ല; എന്നാൽ ശുദ്ധമായ മൂലകങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരെ വിളിക്കുന്ന ബുദ്ധി രൂപത്തിന് മൂലകത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമായ സ്ഥിരത നൽകുന്നു.

മനുഷ്യനും ഒരു മൂലകവും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലകവും തമ്മിലുള്ള ശത്രുത അല്ലെങ്കിൽ ആകർഷണം, ആ മൂലകങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടം വിഷയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുവിനോടുള്ള മനുഷ്യന്റെ മനോഭാവത്തെയും അവന്റെ ശരീരത്തെയും ശരീരത്തെയും രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. മേക്കപ്പിലെ മൂലകങ്ങളുടെ അനുപാതം. ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന്റെ മനോഭാവവും അവന്റെ ശരീരം രചിച്ച മൂലകങ്ങളുടെ പ്രത്യേക സംയോജനവും കാരണം, അവൻ ചില മൂലകങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ മൂലകങ്ങളുടെ ക്ലാസുകളെ ആകർഷിക്കുകയോ പിന്തിരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യും. ഒരു വിഭാഗം മൂലകന്മാർ അവനെ അന്വേഷിക്കും, മറ്റൊരാൾ അവനെ ഒഴിവാക്കും, മറ്റൊരാൾ അവനെ ആക്രമിക്കും. അതിനാൽ പ്രത്യക്ഷമായ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു, ഇത് ഒരു വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നു, ചിലപ്പോൾ ഒരു വലിയ ജനതയെ ആകസ്മികമായി ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നു, കത്തുന്ന തീയറ്ററിലേക്കോ കപ്പൽ തകർച്ചയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്കോ, ഒരു സമയത്ത് അത് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നിന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് കൊടുങ്കാറ്റും. മറുവശത്ത്, നിധികൾ, ഖനികൾ, എണ്ണ, എണ്ണ, ബൊട്ടാണിക്കൽ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികളുടെ രാസ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ, മണ്ണിന്റെ ഫലഭൂയിഷ്ഠത, കൊഴുപ്പ് കന്നുകാലികൾ, സമ്പന്നമായ വിളവെടുപ്പ് എന്നിവയ്ക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു നാട്ടിൻപുറത്തിന്റെ ക്ഷേമം പോലുള്ള ഭാഗ്യകരമായ കണ്ടെത്തലുകൾ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ അഭിവൃദ്ധിയും പൊതുവേ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഭാഗ്യം, അവസരം, വ്യവസായം എന്നിവയെയല്ല, മറിച്ച് മനുഷ്യശരീരങ്ങളിലെയും പ്രകൃതിയിലെയും മൂലകങ്ങളുടെ സംയോജനത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. സമാന സ്വഭാവമുള്ളവർ അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു; സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളവരെ പുറന്തള്ളും, അല്ലെങ്കിൽ അവശേഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, പ്രേതങ്ങൾ അവരോട് ശത്രുത പുലർത്തും. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം മനുഷ്യനും മൂലകങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉചിതമായ ബന്ധം നിലനിൽക്കുന്ന കർമ്മ നിയമത്തിന് കീഴിലാണ്.

എർത്ത് പ്രേതങ്ങളാൽ അവരുടെ മേക്കപ്പിൽ പ്രിയങ്കരരായ ചില പുരുഷന്മാർക്ക് പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങളിൽ ചിലത് കുറവായിരിക്കാം; അപ്പോൾ അത്തരം പുരുഷന്മാർ ഭൂമി പ്രേതങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏതെങ്കിലും കോളിംഗ്, എന്റർപ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സിൽ വിജയിക്കും, എന്നാൽ ഈ മനുഷ്യരുടെ ഭരണഘടനയിൽ വ്യക്തമായി ഇല്ലാത്ത മൂലകങ്ങളുടെ പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപദ്രവിക്കും. .

ഒരു നിശ്ചിത മൂലകത്തിന്റെ അഭാവമുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്, അവയിൽത്തന്നെ അനുബന്ധമായ അർത്ഥം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിലൂടെയും കാണാതായ മൂലകവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നതിലൂടെയും ചിലത് പ്രേരിപ്പിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ സാധാരണയായി മനുഷ്യൻ ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല. സാധാരണയായി അയാൾ‌ക്ക് ഇല്ലാത്ത ഘടകങ്ങൾ‌ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, മാത്രമല്ല അവയ്‌ക്ക് അനുയോജ്യമായ അർ‌ത്ഥം വളർ‌ത്തിയെടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ‌ ആ ഘടകവുമായി തന്നിൽ‌ ഒരു സൗഹൃദം വളർ‌ത്തിയെടുക്കാനോ താൽ‌പ്പര്യമില്ല, മാത്രമല്ല ആ അനിഷ്ടവും അവനിലുള്ള അഭാവവും ശത്രുത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങളുടെ നാല് ക്ലാസുകളുമായും ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ മേക്കപ്പിൽ യോജിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് വളരെ വിരളമാണ്.

ഒരു മനുഷ്യന്റെ അകത്തും പുറത്തും പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങളുടെ ബന്ധം അയാളുടെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചോ അവയുടെ നിലനിൽപ്പിനെക്കുറിച്ചോ ബോധവാന്മാരാകാതെ തന്നെ തുടരാം. പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിനെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യർ ബോധവാന്മാരാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അതേസമയം അവരുടെ നിലനിൽപ്പിൽ അത്തരമൊരു പൊതു അവിശ്വാസം ഉണ്ട്. മനുഷ്യൻ അവരുടെ നിലനിൽപ്പിനുള്ള സാധ്യത നിഷേധിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അവൻ ഒരു പ്രകൃതി പ്രേതത്തെ കാണാൻ സാധ്യതയില്ല. പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങളുടെ ദൃശ്യപരമോ കേൾക്കാവുന്നതോ ആയ സാന്നിധ്യം നിർബ്ബന്ധിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, കുറഞ്ഞത് ഒരു തുറന്ന മനസ്സെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതും പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങളുടെ സ്വഭാവവും പ്രവർത്തനങ്ങളും മനസിലാക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനോ മുമ്പായി പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിനുള്ള സാധ്യത അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവരുമായി ഇടപാടുകൾ.

പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങൾ മനുഷ്യരെ കാണുന്നത് മനുഷ്യർ സ്വയം കാണുന്നതുപോലെ അല്ല, മറിച്ച് മനുഷ്യർ യഥാർത്ഥത്തിൽ കാണുന്നതുപോലെ. പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങളെപ്പോലെ പുരുഷന്മാർ പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങളെ കണ്ടേക്കാം, പക്ഷേ പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങളെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് പുരുഷന്മാർ സാധാരണയായി അവരെ കാണുന്നത്. പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ കാണപ്പെടും, മനുഷ്യർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാണാനുള്ള കഴിവില്ലെങ്കിൽ.

ഒരു പ്രകൃതി പ്രേതം പലപ്പോഴും മനുഷ്യന് സ്വാഭാവിക രീതിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും, മന്ത്രവാദമോ ചടങ്ങോ ഇല്ലാതെ, അവിടെ മനുഷ്യന് ആ മൂലകത്തിന്റെ ഗുണപരമായ സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട്, അതിൽ പ്രേതത്തിന് നെഗറ്റീവ് വശമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രേതത്തിന് പോസിറ്റീവ്, മനുഷ്യന് നെഗറ്റീവ് ഒരേ മൂലകത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ. അതിനാൽ ഒരു പർവത അരുവിയുടെ അരികിൽ ഒരു പെൺ ജല പ്രേതം ഒരു ഇടയ പയ്യന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം, അതിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ജല മൂലകത്തിന്റെ വിപരീത ഗുണങ്ങൾ പ്രബലമാണ്, അതിനാൽ ഓരോന്നും മറ്റൊന്നിൽ നിന്ന് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, വാട്ടർ പ്രേതം ആൺകുട്ടിയുടെ സ്വഭാവവും പ്രവണതകളും വ്യക്തമായി കാണും, ആ കുട്ടി തന്നെ അറിയുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ വ്യക്തമാണ്; ജല പ്രേതം അവരെ കാണുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ രൂപമെടുക്കും, ആ രൂപത്തിൽ അത് ഇടയനെ ഏറ്റവും ആകർഷിക്കും. സ്പ്രിറ്റിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവത്തെയും അതിന്റെ ക്ലാസിലെ സ്ഥാനത്തെയും ഏറ്റവും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ സ്പ്രൈറ്റ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ ഇടയന് കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ, സ്പ്രൈറ്റ് ആ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ തുടരുകയോ ഭാഗിക മാംസമായി മാറുകയോ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് സംഭവിക്കാം മനുഷ്യരൂപം നഷ്ടപ്പെടുകയോ മാറ്റം വരുത്തുകയോ ഒരു ജെല്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഓവൽ, നെബുലസ് പിണ്ഡമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. സൗഹൃദബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂടെ, ആൺകുട്ടി തന്റെ മാനസികാവസ്ഥയുടെ ഒരു പ്രത്യേക കഷായങ്ങൾ സ്പ്രൈറ്റിനും, ജെല്ലി പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നെബുലസ് പിണ്ഡത്തിനും രൂപത്തിന്റെ കൂടുതൽ യോജിപ്പിനുള്ള പ്രവണത നൽകും, കൂടാതെ സ്പ്രൈറ്റ് പിന്നീട് അതിന്റെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യ രൂപം സ്വീകരിക്കും. ഒരു മനുഷ്യൻ. അവൻ തിരയുന്ന വസ്തുക്കളെ മനസിലാക്കാൻ തീവ്രമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നൽകുന്നത് പോലുള്ള ചില ആനുകൂല്യങ്ങളും സ്പ്രൈറ്റ് ആൺകുട്ടിക്ക് നൽകും.

കുട്ടികളിൽ അഹംഭാവം പ്രകടമാകുന്നതിനുമുമ്പുതന്നെ മനുഷ്യർ പ്രേതങ്ങളെ ആകർഷിക്കാനും ആകർഷിക്കാനും സാധ്യതയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങൾ കുട്ടിക്കാലത്താണ്. അപ്പോൾ കുട്ടിയും മരം നിംഫുകളും യക്ഷികളും സ്പ്രിറ്റുകളും സ്വാഭാവിക കൂട്ടായ്മകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, അതിൽ കുട്ടിക്ക് ഒരു തരത്തിലും ആശ്ചര്യമില്ല, മറിച്ച് മറ്റ് കുട്ടികളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ ജീവിക്കുന്നതുപോലെ ജീവിക്കുന്നു. സ്പ്രിറ്റുകൾ മങ്ങിയതായിരിക്കാം, ഒരു വണ്ടിനേക്കാൾ ഉയർന്നതല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവ ഒരു ചിത്രശലഭത്തിന്റെ വലുപ്പമുള്ളതും കുട്ടിയുടെ ഉയരം വരെ ഉയരമുള്ളതും ആയിരിക്കാം. അത്തരത്തിലുള്ള ഓരോ സാഹചര്യത്തിലും ആകർഷണത്തിന്റെ ബന്ധവും ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന തരങ്ങളും സ്പ്രിറ്റുകളിലെയും കുട്ടികളിലെയും ഒരേ ഘടകങ്ങളുടെ നെഗറ്റീവ്, പോസിറ്റീവ് ഗുണങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഫെയറി സ്റ്റോറികൾ എല്ലാം കേവലം ഫാൻസിയുടെ ഫലമല്ല. അവരിൽ പലരും പലതവണ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നും ഇപ്പോഴും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നും വിവരിക്കുന്നു. ആഖ്യാതാക്കൾ തങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിവരിച്ചിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങൾ ഇക്കാര്യം അവർക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കാം. കൊച്ചുകുട്ടികൾ ഇപ്പോഴും ഈ വന്യമൃഗ രൂപങ്ങൾ വനപ്രദേശത്തിലൂടെ ചവിട്ടുകയോ ചന്ദ്രപ്രകാശത്തിൽ നൃത്തം ചെയ്യുകയോ ചെറിയ കട്ടിലിനരികിൽ നിൽക്കുകയോ അടുപ്പിന് മുകളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്നവർക്കുള്ള വലുപ്പമുള്ള മുതിർന്ന യക്ഷികളെ അവർ കണ്ടേക്കാം. ഇവ സാധാരണയായി കുട്ടികൾക്ക് ഉപദേശം നൽകാനും അപകട സമയങ്ങളിൽ അവരെ സംരക്ഷിക്കാനും വരുന്നു. എന്നാൽ കുട്ടി സ്വയം ബോധമുള്ളവനായിത്തീരുകയും അതിന്റെ അഹംഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ മോശമായ പ്രവണത കാണിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം മാറുന്നു. ഗ്രാമീണ ജില്ലകളിൽ നിരവധി കുട്ടികൾ ഈ സ്പ്രിറ്റുകളെ കാണുന്നു, ചില കുട്ടികൾ തിരക്കേറിയ നഗരങ്ങളിൽ പോലും കാണുന്നു. എന്നാൽ ചെറുപ്പത്തിലെ പുതുമയും സ്വാഭാവികതയും കൊണ്ട് അവരുടെ എല്ലാ ഓർമ്മകളും കുട്ടികൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. ഒരു അപൂർവ സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രമേ ഒരു പുരുഷനോ സ്ത്രീക്കോ ആദ്യകാല അസോസിയേഷനുകളെക്കുറിച്ച് മങ്ങിയ ഓർമ്മയുണ്ടാകൂ.

കുട്ടികൾ പുരുഷന്മാരിലേക്കും സ്ത്രീകളിലേക്കും വളരുമ്പോൾ, മൂലകങ്ങൾ മേലിൽ അവരെ അന്വേഷിക്കുന്നില്ല, കാരണം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുതുമയും ആരോഗ്യവും ഇല്ല. ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഡിഗ്രിയിലെ മൂലകങ്ങൾ, തീ, വായു, ജലം, ഭൂമി എന്നിവയുടെ അവികസിത മൂലകങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു മനുഷ്യനുചുറ്റും അവന്റെ ശരീരം ഉണ്ടാക്കുന്നു. എന്നാൽ ഉയർന്ന ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങൾ മനുഷ്യനെ ഒഴിവാക്കുന്നു; അവർക്ക് മുതിർന്നവർക്ക് ദുർഗന്ധമുണ്ട്. അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദഹനവ്യവസ്ഥ സാധാരണഗതിയിൽ അനാരോഗ്യകരമായ അവസ്ഥയിലാണ്, ഓട്ടോ-ലഹരി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു, ഭക്ഷണം പുളിപ്പിക്കുന്നതും വളർത്തുന്നതും മുതൽ. രക്തചംക്രമണ സംവിധാനവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉയർന്ന ജല മൂലകങ്ങൾ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല, കാരണം ശരീരം അവയ്ക്ക് നിശ്ചലമായി തോന്നുന്നു. ഉയർന്ന വായു മൂലകങ്ങൾ അശുദ്ധവും സ്വാർത്ഥവുമായ ചിന്ത കാരണം അകന്നുനിൽക്കുന്നു, പുരുഷനും സ്ത്രീയും അവരുടെ ശ്വസനവ്യവസ്ഥയിലൂടെ ഒരു സ്വരം ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ, ഏത് സ്വരം ചിന്തകളെ സൂചിപ്പിക്കുകയും ഈ മൂലകങ്ങളെ അകറ്റിനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അഗ്നി മൂലകങ്ങൾ മുതിർന്നവരെ ഒഴിവാക്കുന്നു, കാരണം ഇവയുടെ ലൈംഗിക സംവിധാനം വഷളാകുകയും അശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കുകയും അവരുടെ മനസ്സിനെ ലൈംഗികതയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യുന്നു, അതിനാൽ ഉയർന്ന അഗ്നി മൂലകങ്ങൾക്ക് ഒരു ആനുകൂല്യങ്ങളും സ്വീകരിക്കാനോ മുതിർന്നവർക്ക് ഒരു ആനുകൂല്യവും നൽകാനോ കഴിയില്ല. നേരിട്ടുള്ള സഹവാസത്തിലൂടെ.

(തുടരും.)