വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ ലൈബ്രറി
ഹരോൾഡ് ഡബ്ല്യു. പെർസിവാളിന്റെ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും മറ്റ് കൃതികളും കാണാൻ കഴിയുന്ന ഇടമാണ് ഈ വെർച്വൽ ലൈബ്രറി. ശ്രീ. ആമുഖത്തിന്റെ ചിന്തയുടെയും വിധിന്റെയും വിവർത്തനങ്ങളും ചിന്തയെയും വിധിയെയും രചയിതാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോകളും ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഹരോൾഡ് ഡബ്ല്യൂ


പെർസിവൽ ബുക്കുകൾ പ്രധാന ബുക്കർ സെല്ലേഴ്സിലെ ഇ-ബുക്കുകൾ ആയി ലഭ്യമാണ്.
ചിന്തയും വിധിയും

മനുഷ്യൻ, പ്രപഞ്ചം, അതിനപ്പുറം എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പൂർണ്ണമായ പുസ്തകം പോലെ, മനുഷ്യന്റെ ജീവന്റെ യഥാർഥ ഉദ്ദേശത്തെ ഈ പുസ്തകം വ്യക്തമാക്കുന്നു.


പുരുഷനും സ്ത്രീയും കുട്ടിയും

ഈ പുസ്തകം കുട്ടിയുടെ വികാസത്തെ അവഗണിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനിടയാക്കുന്നു. ആത്മനിയന്ത്രണം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ മാതാപിതാക്കൾ വഹിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്കിനെയും എടുത്തുപറയുന്നു.

ജനാധിപത്യം സ്വയം ഭരണകൂടമാണ്

"ട്രൂ" ഡെമോക്രസി എന്ന പുതിയ പൂർണ്ണ ആശയം മിസ്റ്റർ പെർസിവൽ നൽകുന്നു. ഈ പുസ്തകത്തിൽ വ്യക്തിപരവും ദേശീയവുമായ കാര്യങ്ങൾ നിത്യ സത്യങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു.

രാശിയിലും അതിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളിലും

രാശിയിലും അതിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളിലും പഴയ ചിഹ്നങ്ങൾ, ചിഹ്നങ്ങൾ, ഉപകരണങ്ങൾ, ലാൻഡ്മാർക്കുകൾ, പഠിപ്പിക്കൽ എന്നിവയിൽ പുതിയ വെളിച്ചം ഉയർത്തുന്നു. അതിനാൽ, ഫ്രീമാസറിയിലെ ഉയർത്തപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

മറ്റ് രചനകൾ


ഹരോൾഡ് ഡബ്ല്യൂ. പെർസിവൽ ഈ എഡിറ്റോറിയൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ശേഖരത്തെയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു വാക്ക് 1904- നും 1917 നും ഇടയിലുള്ള മാസിക.

എഡിറ്റോറിയലുകൾ കാണുക ➔

എല്ലാ ടാബുകളും കാണാൻ വലത്തോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക.