വിവർത്തനങ്ങൾ

യാന്ത്രിക വിവർത്തനം


ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലെ എല്ലാ HTML ഉള്ളടക്കങ്ങളുടെയും യാന്ത്രിക വിവർത്തനം നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാണ്. വിവർത്തനങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, അവ 100 ഭാഷകളിൽ ലഭ്യമാണ്. ഇതിനർത്ഥം ഹരോൾഡ് ഡബ്ല്യു. പെർസിവാളിന്റെ എല്ലാ കൃതികളും ഇപ്പോൾ ലോകത്തിലെ മിക്ക ആളുകൾക്കും അവരുടെ മാതൃഭാഷയിൽ വായിക്കാൻ കഴിയും. പെർസിവൽ പുസ്തകങ്ങളുടെ PDF പതിപ്പുകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റ് രചനകളും ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രം അവശേഷിക്കുന്നു. ഈ ഫയലുകൾ യഥാർത്ഥ കൃതികളുടെ തനിപ്പകർപ്പുകളാണ്, സ്വയമേവയുള്ള വിവർത്തനങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃത്യത പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല.

ഓരോ പേജിന്റെയും ചുവടെ വലത് കോണിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭാഷയിലേക്ക് പേജ് വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷാ സെലക്ടർ ഉണ്ട്:

ചിത്രം

സെലക്ടറിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

സ്വമേധയാലുള്ള വിവർത്തനം


ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആമുഖം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു ചിന്തയും വിധിയും കുറച്ച് ഭാഷകളിൽ സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ സൃഷ്ടിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്നു. അവ അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ ചുവടെ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

ഈ ആദ്യ അധ്യായം പുസ്തകത്തിലെ ചില വിഷയങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത് വായനക്കാരന് ഒരേസമയം ഒരു സന്ദർഭവും മുഴുവൻ പുസ്തകത്തിനും ഒരു സ്പ്രിംഗ്ബോർഡും നൽകുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ, ആമുഖത്തിന്റെ മാനുഷിക-ഗുണനിലവാര വിവർത്തനങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഈ ആദ്യ അധ്യായത്തിന്റെ വിവർത്തനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ വേഡ് ഫ Foundation ണ്ടേഷനെ സഹായിച്ച സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരെ ഞങ്ങൾ വളരെ വിലമതിക്കുന്നു. ആമുഖത്തിന്റെ വിവർത്തനങ്ങൾ മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദയവായി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക.


Deutsch: Einleitung von Denken und Bestimmung (ജർമ്മൻ: ആമുഖം ചിന്തയും വിധിയും)

Deutch: Einleitung

Esperanto: Enkonduko al Pensado kaj Destinado (എസ്പെരാന്തോട്: ആമുഖം ചിന്തയും വിധിയും)

Esperanto: Enkonduko

Nederlands: Inleiding tot Denken en Bestemming (ഡച്ച്: ആമുഖം ചിന്തയും വിധിയും)

Nederlands: Inleiding

Русский: Введение в Мышление и судьба (റഷ്യൻ: ആമുഖം ചിന്തയും വിധിയും)

Русский: Введение

Tiếng Việt: Giới thiệu sách Suy nghĩ và Định mệnh (വിയറ്റ്നാമീസ്: ആമുഖം ചിന്തയും വിധിയും)

Tiếng Việt: Giới thiệu
പല വിഷയങ്ങളും വിചിത്രമായി തോന്നാം. അവരിൽ ചിലർ അദ്ഭുതകരമായിരിക്കാം. അവരെല്ലാം ചിന്താപരമായ പരിഗണന പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയേക്കാം.HW പെർസിവൽ