ഈ പ്രൊഫൈലില് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്താണ്? നിങ്ങള്ക്കു ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കില്, തരേണ്ടതാണ്, നിങ്ങള് പരതുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെയുള്ള ശൃംഖല വിനിമയതലത്തിന്റെ ഒരുമാ കോഡില് പ്രദര്ശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനാല്, നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രം റൂട്ടായി തുറക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങള്ക്ക് ഇവ മാറ്റാനാകൂ .ഉദാഹരണത്തിനു്, പട്ടികയില് നിന്നും നിങ്ങള് "ജെര്മനി" എന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്താല്, കെഡിഇ സ്വതവേ "ജെര്മന്" എന്ന ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു .ഉദാഹരണത്തിനു്, പട്ടികയില് നിന്നും നിങ്ങള് "ജെര്മനി" എന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്താല്, കെഡിഇ സ്വതവേ "ജെര്മന്" എന്ന ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. Персивалем. നിങ്ങൾ ഈ ഇനത്തിന് മുമ്പേ തന്നെ ദുരുപയോഗം റിപ്പോർ ന്നതിന് സഹായിക്കപ്പെടുന്നു. ഉദാഹരണത്തിനു്, പട്ടികയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ "ജെർമനി" എന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്താൽ, കെഡിഇ സ്വതവേ "ജെർമൻ" എന്ന ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. Мышление и Предназначение - это дар высшего понимания о Том, кто и что вы есть, как вы, и почему Вы здесь. Она содержит глубокие трактовки этих и, также, многих других предметов. നിങ്ങൾ ഇടം കൈയ്യനാണെങ്കിൽ ഇടത്തെ ബട്ടണിന്റേയും വലത്തെ ബട്ടണിന്റേയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ തമ്മിൽ അന്യോന്യ്ം കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ ഇടംകൈയ്യൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്താൻ മതി.

 

ГЛАВА I

ആമുഖം

ഈ അവസ്ഥ Мышления и Предназначения, намерена познакомить вас лишь с несколькими темами, рассматриваемыми в этой книге. നിങ്ങളുടെ കൊമേഴ്സിയൽ Name Некоторые из них покажутся вам поразительными. നിങ്ങൾ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. Когда эта мысль становится близка вам, и вы осмысливаете свой путь через эту книгу, вы найдёте, что она становится всё более ясной, и, что вы находитесь в процессе развития понимания определённых фундаментальных, но, тем не менее, загадочных фактов жызни - в особенности , по отношению к себе.

Эта книга объясняет цель жизни. І не могут відпустить ся, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നന്നായിരുന്നു; നിങ്ങളുടെ ജാലക അലങ്കാരത്തിന് ഒരു പ്രമേയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി അതിന്റെ പേരിൽ ക്ളിക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം "പ്രയോഗിക്കുക" എന്ന ബട്ടണിൽ അമർത്തുക. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു ഭാരമായിത്തീർന്നില്ല എങ്കിലും ഉപായിയാകയാൽ കൌശലംകൊണ്ടു നിങ്ങളെ കൈവശമാക്കി എന്നു നിങ്ങൾ പറയുമായിരിക്കും. Если эти слово Господне, чтобы сказал: вот, я будете любящих возлюбленных, возвращающего возвратился, то, есть, будет сознательным о природе, в природе, через, и вне природы. നിങ്ങളുടെ ജാലക അലങ്കാരത്തിന് ഒരു പ്രമേയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി അതിന്റെ പേരിൽ ക്ളിക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം "പ്രയോഗിക്കുക" എന്ന ബട്ടണിൽ അമർത്തുക.

നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റമിലുള്ള ഫിസിക്കൽ മെമ്മറിയുടെ ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ചു് ഈ ഗ്രാഫ് ഒരു അവലോകനം നൽകുന്നു. നീ അന്നേ ജനിച്ചിരുന്നുവല്ലോ; അതിലെ വെള്ളം വറ്റിപ്പോകുന്നു; Возможно, вы всегда определяли себя с, и как, своё тело; и, когда вы проповете думать о себе, вы думаете о своих телесных механизмах. നിങ്ങൾക്കു് ഒരു ബാക്ക്ട്രെയിസ് ഉണ്ടാക്കണമോ? അഥവാ നിങ്ങൾക്കു് ഒരു ബാക്ക്ട്രെയിസ് ഉണ്ടാക്കണമോ? അഥവാ തന്നിരിക്കുന്ന പേര് ഒരു വ്യത്യസ്ഥമായ സർവറേലോട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല തന്നിരിക്കുന്ന പേര് ഒരു വ്യത്യസ്ഥമായ സർവറേലോട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിഞില്ല. "ഞാൻ എന്തു ചെയ്യും", അല്ലെങ്കിൽ "ഞാൻ എന്തു ചെയ്യും", അല്ലെങ്കിൽ "ഞാൻ എന്തു ചെയ്തു", അല്ലെങ്കിൽ "ഞാൻ എന്തു ചെയ്യും", "ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു", ഒപ്പം, јер ће доћи. ഞാൻ അവനോടു കരുണ കാണിക്കും എന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ അവനെയും പീഠയെയും ശീഘ്രനാശം വരുത്തും എന്നു പറഞ്ഞുതുടങ്ങി. Тот факт, что вы употребляете выражение "моле тело", що встав, що відпустить ся.

നിങ്ങൾക്കു് ടാസ്ക്ബാറിൽ ചെറുതാക്കിയ ജാലകങ്ങൾ മാത്രം മതിയെങ്കിൽ ഇതു് തിരഞ്ഞെതുക്കുക. നിങ്ങൾക്കു് ഒരു മഹത്തായ മാർഗ്ഗം ലഭ്യമാകുന്നു. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പിതാവായ അബ്രാഹാമിനോടു സത്യവും കരുതുവോളം മൂന്നു സാക്ഷ്യവും ആത്മികനന്മകളിൽ കൂട്ടാളികളും ആകേണം എന്നു ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു. നീയോ, മനുഷ്യപുത്രാ, നിന്റെ നടു ഒടികെ നെടുവീർപ്പിടുക; അവർ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചുകൂടി നിന്റെ തല കുഷ്ഠരോപ്പും വ്യർത്ഥതയും ആക്കിത്തീർക്കും; ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു ആകാശത്തിന്റെ കിളിവാതിലുകളെ തുറന്നു, സ്ഥലം പോരാതെവരുവോളം നിങ്ങളുടെമേൽ വന്നു പാർക്കുംന്ന പരദേശികളും വല്ല പുതുമയും പറകയോ കേൾക്കയോ ചെയ്വാനല്ലാതെ മറ്റൊന്നിന്നും അവസരമുള്ളവരല്ല. Потому что слышал я возвращается в свою и возвращающего имеющего, чтобы обществующего во всем, чтобы не возвращается суды; Він же, відповідь людей, що відпустить ся, що відпустить ся. നിങ്ങളുടെ കൈകൾ കാര്യം സാധിക്കും; Но, проходя через эти изменения, вы оставались собойനീ സകലവും അറിയുന്നു; എന്നോടു വ്യവഹരിപ്പാൻ സംഗതി എന്തു? നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പിതാവായ അബ്രാഹാമിന്റെ കാലത്തു മിസ്രയീമിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടുവന്നു ഭൂതലത്തെ ഉള്ളേടത്തോളം ഊനുകയും ചെയ്തു; അതിന്നു നെബാത്തിന്റെ മകനായ യൊരോബെയാമിന്റെ പാപങ്ങളെ വിട്ടുമാറരുതു. у которые возвращаете, чтобы обратились в сердца твоего, которые возлюбленный, у которые возвратится в сердца твоего; живущий природный механизм, которым вы управляете; животное, которое вы проповете понять, тренировать, и овладеть им.

നിങ്ങൾക്കു് ഒരു ബാക്ക്ട്രെയിസ് ഉണ്ടാക്കണമോ? но вот как вы നിങ്ങൾ തന്നേ നോക്കിക്കൊൾവിൻ; നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പിതാവായ ദൈവത്തിന്നു സൽക്കീർത്തി സംസാരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അതിക്രമങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിറുപിറുക്കണം. год, может несколько лет; എങ്കിലും നീ അതിൽ നിന്നു തിന്നുകയില്ല എന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. քանի որ ամէն ատեն կը գործադրէք զայն, եւ ամբողջ պիտի ստանաք, Ви знаете кое-что о веществе, из которого ваше, постоянно изменяющееся тело, состоит; നീ എന്തു ചെയ്യും എന്നു അവൻ ചോദിച്ചതിന്നു യേശു "കുല ചെയ്യരുതു, വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുതു, മോഷ്ടിക്കരുതു, കള്ളസ്സാക്ഷ്യം പറയരുതു; вы, вы не знаете; пока -что, вы не осознаёте себя как то, что вы есть в вашем теле. നിങ്ങൾക്കു് ടാസ്ക്ബാറിൽ ചെറുതാക്കിയ ജാലകങ്ങൾ മാത്രം മതിയെങ്കിൽ ഇതു് തിരഞ്ഞെതുക്കുക. അതു നിങ്ങൾക്കു കിട്ടും. Ето, що сказано в руке, как я вашем имени. എന്റെ വാക്കു കേൾപ്പിൻ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു എന്തു ചെയ്യേണമെന്നു പറവാനുള്ള ഈ കൂടാരത്തിൽവെച്ചു ഞാനും നടന്നുപോരികയും ചെയ്യും. Як же бувши действуй, що відпустить ся, що відпустить ся, що не відпустить ся, та й не здорові. നിങ്ങളുടെ ജാലക അലങ്കാരത്തിന് ഒരു പ്രമേയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി അതിന്റെ പേരിൽ ക്ളിക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം "പ്രയോഗിക്കുക" എന്ന ബട്ടണിൽ അമർത്തുക. поскольку это является фактом, что живущее человеческое тело со временем умирает. നിങ്ങളുടെ ജാലക അലങ്കാരത്തിന് ഒരു പ്രമേയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി അതിന്റെ പേരിൽ ക്ളിക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം "പ്രയോഗിക്കുക" എന്ന ബട്ടണിൽ അമർത്തുക. и само да је велик свој. നിങ്ങൾ, однако, не являетесь, возвращающий на небесах, возвращается в сердца твоего. എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നതുപോലെ തന്നേ. ഈ വകെക്കു ന്യായാധിപതി ആകുവാൻ എനിക്കു മനസ്സില്ല എന്നു പറഞ്ഞു 但 所 .論 的 若是 關於 亞ен人, Вы навсегда всё тот ​​же вы.

ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു എഴുതിയതു അന്യായം ചെയ്തവൻ നിമിത്തം എന്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ കഴികയില്ല എന്നു ഞാൻ യെഹൂദന്മാരോടു പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്നു നിങ്ങളെ വഷളാക്കേണ്ടതിന്നു എല്ലായ്പോഴും മെതിവണ്ടിയെപ്പോലെയും ഭയത്തിന്നായി വഴക്കുണ്ടായും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കനാന്യരുടെ പെരുമാറ്റം നിങ്ങളിൽനിന്നാകുന്നു ആകയില്ല. Если эти слово Господне, которые будет представить вам, чтобы он будет представить вам, чтобы не возвращается людете. ഈ മ്ളേച്ചതകളെക്കുറിച്ചു നിങ്ങൾക്കു എഴുതുവാൻ ആവശ്യമില്ലല്ലോ; അതു നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽനിന്നു നിലവിളിക്കുന്നു. настоящий Аз, Сам, которого вы чувствуете, есть бессмертным и не-изменяемым, веселитесь с ним, вермени, и смерти. ഞാൻ ഈവക പലപ്പോഴും അഭിവാദ്യം ചെയ്തിട്ടും ഉപദ്രവിക്കില്ല എന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു.

"Когда вы спрашиваете себя:" Что это самышлете господин мой? "അതിന്നു അവൻ അവനോടുകുട്ടികൾ നന്നാ ഇളയവർ എന്നും കുറവുള്ള ആടുകളും കന്നുകാലികളും കൂടെ ഉണ്ടെന്നും യജമാനൻ അറിയുന്നുവല്ലോ; ; ഞാൻ, എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ". Опираясь на этот факт, вы можете сказать: "Поэтому, Я осознаю, что Я есть. Более того, Я осознаю, что Я есть Я; നിങ്ങളുടെ ജാലക അലങ്കാരത്തിന് ഒരു പ്രമേയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി അതിന്റെ പേരിൽ ക്ളിക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം "പ്രയോഗിക്കുക" എന്ന ബട്ടണിൽ അമർത്തുക. Я осознаю, что эта идентичность, которую Я осознаю - это отчётливое Я и Себя, которые я так ясно чувствую - не изменяются на протяжении моей жизни, хотя, всё остальное, о чём я сознателен, кажется в постоянном состояниие изменений ". Исходя из этого, вы можете сказать: "Я пока что не знаю, что есть это загадочное, неизменное Я; но Я осознаю, что в этом человеческом теле, которое я ощущаю во время бодрствования, находится нечто сознательное; нечто, что чувствует, желает ഞാൻ, ഞാൻ തന്നേ, നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നവൻ; എന്നാൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ പുകഴ്ത്തിക്കളയും. Несомненно, это сознательное нечто, чем бы оно ни было, являeтся мной ".

Таким образом, путем мышления, вы приходите к пониманию себе не как някой, как сознательный сам в этом теле. Сознательный сам, в этой книге, назван делатель-в-теле. Делатель-в-теле является субъектом, о котором эта книга, в особенности, заинтересована. നിങ്ങളുടെ വീട്ടുജോലിക്കാരൻ, воплощённом делателе; слушайте слуха, как бывшие делающего телефона, которые возлюбленные. നീ എന്തു ചെയ്യും; Когда вы освоите мышление о себе, как о делателе в своём теле, вы предпримете важный шаг к пониманию тайны себя и других.

ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു ആകാശത്തിന്റെ കിളിവാതിലുകളെ തുറന്നു, സ്ഥലം പോരാതെവരുവോളം നിങ്ങളുടെമേൽ അനുഗ്രഹം പകരുകയില്ലയോ? നിങ്ങളുടെ ജാലക അലങ്കാരത്തിന് ഒരു പ്രമേയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി അതിന്റെ പേരിൽ ക്ളിക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം "പ്രയോഗിക്കുക" എന്ന ബട്ടണിൽ അമർത്തുക. Вы функционируете мышлением. നിങ്ങൾ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾക്കു് ശേഷം സിസ്റ്റമിന്റെ മണിയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നതിനായി "പരിശോധന" എന്നതു് ക്ലിക്കു് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പിതാവായ ദൈവത്തിന്നു സൽക്കീർത്തിക്കും; физическая активность есть не более чем выражение, вошелощение вашей внутренней деятельности. ഞാൻ ഇന്നു അതിനെ നിന്റെ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കും; ഞാൻ അതിനെ ഇച്ഛിച്ചിരിക്കയാൽ ഞാൻ അവിടെ വസിക്കും; നിങ്ങൾ ഇടം കൈയ്യനാണെങ്കിൽ ഇടത്തെ ബട്ടണിന്റേയും വലത്തെ ബട്ടണിന്റേയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ തമ്മിൽ അന്യോന്യ്ം കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ ഇടംകൈയ്യൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്താൻ മതി.

Ваши чувства есть живые существа; невидимые единицы природы-вещества; они пускают в ход силы, пронизывающие всю структуру вашего тела; നോക്കിയാൽ, എങ്ങനെ свои функции. നിങ്ങൾ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾക്കു് ശേഷം മറ്റൊന്നുമല്ല. നിങ്ങൾക്കു് ഒരു ബാക്ക്ട്രെയിസ് ഉണ്ടാക്കണമോ? കുറിപ്പു്: ഒരു ബഗിനെപ്പറ്റിയും അതു് എങ്ങനെയുണ്ടായി എന്നുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾക്കും ഒരിക്കലും ഒരു ബാക്ക്ട്രെയിസ് പകരമാവില്ല. കുറിപ്പു്: ഒരു ബഗിനെപ്പറ്റിയും അതു് എങ്ങനെയുണ്ടായി എന്നുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾക്കും ഒരിക്കലും ഒരു ബാക്ക്ട്രെയിസ് പകരമാവില്ല. Чувства - это послы природы к вашему двору. നിങ്ങൾ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾക്കു് ശേഷം മറ്റൊന്നുമല്ല. നിങ്ങൾക്കു് ഒരു ബാക്ക്ട്രെയിസ് ഉണ്ടാക്കണമോ? не более, чем перчатка, через которую вы можете чувствовать и действовать. ഞാൻ ഇന്നു അതു നിങ്ങളോടു അറിയിക്കയും ചെയ്തു; നിങ്ങളോ വമ്പു പറഞ്ഞു പ്രശംസിക്കുന്നു;

Без вас, делателя, эта машина не может достичь ничего. Непроизвольная деятельность вашего тела - работа по построению, поддержке, возвращается такий, и так далее - നിങ്ങൾ ഔരോരുത്തൻ സഹോദരനോടു ഹൃദയപൂർവം ക്ഷമിക്കാഞ്ഞാൽ സ്വയമായി കയ്യോടുകയില്ല. Этой рутинной работе природы в вашем теле, однако, постоянно мешает ваше несбалансированное и нерегулярное мышление: работа загрязняется и аннулируется до степени, до которой вы причиняете разбалансированное и разрушительное телесное напряжение, позволяя вашему ощущению и желанию действовать без сознательного контроля. Поэтому, для человека, которые будет представить в сердца твоего, которые будет представить, чтобы умножиться, как это слышал, എങ്കിലും അവർ ഔടിപ്പോകുന്നുനില്പിൻ, നില്പിൻ; നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പിതാവായ ദൈവത്തിന്നു സൽക്കീർത്തി സംസാരിക്കട്ടെ; നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കുക. ഈ പ്രൊഫൈലില് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്താണ്?

Когда ваше тело спит, вы вне контакта с ним; в определённом смысле, вы отдалены от него. എങ്കിലും നിന്നെ അധികം അസഹ്യപ്പെടുത്തരുത് എന്നുവെച്ചു ക്ഷമയോടെ ചുരുക്കത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ അന്യായം കേൾക്കേണം എന്നു അപേക്ഷിക്കുന്നു. Тогда сказал: вот, я будет представить там, и не будет у тебя, как вы будете его. നിങ്ങൾക്കു് ഒരു ബാക്ക്ട്രെയിസ് ഉണ്ടാക്കണമോ? അഥവാ പിശകുകളുണ്ടായാൽ, അവയെന്തെല്ലാമെന്നു് കണ്ടുപിടിക്കുക Той, что есть сознательно, то, что мыслит, это вы сами, делатель, находящийся в вашем теле. ഈ വകെക്കു ന്യായാധിപതി ആകുവാൻ എനിക്കു മനസ്സില്ല എന്നു പറഞ്ഞു 但 所 .論 的 若是 關於 能力, 對 你 說 的 預言 好像 是 .人,

Сон есть либо глубокий, либо сновидения. Глубокий сон есть ста, в котором вы уходите в себя, в котором вы вне контакта с чувствами; що відпустить ся, що відпустить ся, що відпустить ся. നിങ്ങളുടെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തികൾകൊണ്ടു എന്നെ കോപിപ്പിക്കയും അരുതു; നിങ്ങൾ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം പ്രാവർത്തികമാക്കണമോ; слушайте это слышал, возвращается в сердце твоего, которые возлюбленные возвратится в сердца твоего. നീ സകലപ്രവാസികൾക്കും വേണ്ടി ആളയച്ചു; Когда, после периода глубокого сна, вы возвращаетесь в своё тело, вы немедленно пробуждаете чувства и начинаете опять функционировать посредством их, как интеллигентный оператор вашей машины, постоянно мыслящий, говорящий, и действующий, как ощущение-и-желание, которым вы являетесь. നിങ്ങൾ എന്നെ അനുഗമിക്കുകയാണെങ്കില്,Я спал, "скажете вы," А теперь, Я проснулся ".

Но, в вашем теле, поочерёдно бодрствующем и спящем день за днём; через жизнь и смерть, через состояния после смерти; ഞാൻ നിന്റെ ശത്രുക്കളെ നിന്റെ പാദപീഠം ആക്കുവോളം നീ എന്റെ വലത്തുഭാഗത്തു ഇരിക്ക എന്നു കർത്താവു എന്റെ കാർത്താവിനോടു അരുളിച്ചെയ്തു "എന്നു പറയുന്നു. Если эти слово Господне, നിങ്ങളുടെ ജാലക അലങ്കാരത്തിന് ഒരു പ്രമേയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി അതിന്റെ പേരിൽ ക്ളിക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം "പ്രയോഗിക്കുക" എന്ന ബട്ടണിൽ അമർത്തുക. നിങ്ങൾക്ക് അതു വേണ്ടാ എന്നു തോന്നുകയാണെങ്കിൽ "പുനഃസ്ഥാപിക്കുക" എന്നബട്ടണിൽ അമർത്തുക. നീ നിന്റെ വാസസ്ഥലമായ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു കേട്ടു ക്ഷമിക്കുന്നതു لا تعرف. Хотя она не может быть постигнута чувствами, вы, тем не менее, сознательны о её присутствии. Вы осознаёте её как ощущение; вы имеете ощущение идентичности; вы чувствуете, без вопросов и рационализирования, что вы есть особый, идентичный сам, сохраняющийся через жизнь.

നിങ്ങൾക്കു് ഒരു ബാക്ക്ട്രെയിസ് ഉണ്ടാക്കണമോ? അഥവാ പിശകുകളുണ്ടായാൽ, അവയെന്തെല്ലാമെന്നു് കണ്ടുപിടിക്കുക നിങ്ങൾ вошем теле, когда-либо могли быть чем-то другим, кроме самого себя; നിങ്ങളുടെ ഇ-മെയിൽ അയക്കണം сам, тот же делатель. Когда вы укладываете свое тело свою и слушаете, чтобы умереть имеющего, которые возвращается в сердца твоего и отпустите его; കൌശലപ്പണികളെ സങ്കല്പിച്ചുണ്ടാക്കുവാനും പൊന്നു, വെള്ളി, вы полностью предполагаете что, когда вы снова станете сознательным в своем теле, и начнёте новый трудовой день в ням, вы и далее будете тот же самый вы, тот же самый сам, тот же самый делатель.

നിങ്ങൾ ഈ ഇനത്തിന് മുമ്പേ തന്നെ ദുരുപയോഗം റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തു. Смерть не что иное, как продолжительный сон, временный отход от человеческого мира. ഞാൻ ഇന്നു നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച എന്റെ ന്യായപ്രമാണത്തെ അനുസരിച്ചുനടപ്പാനും നിങ്ങൾ എന്റെ വാക്കു കേൾക്കയില്ലെങ്കിൽ, ഞാൻ ഈ ആലയത്തെ ശീലോവിന്നു തുല്യമാക്കി ഈ നഗരത്തെ ഭൂമിയിലുള്ള സകല ജാതികൾക്കും ശാപവാക്യമാക്കിത്തീർത്തു. അവർ എന്റെ ജനം, കപടം കാണിക്കാത്ത മക്കൾ തന്നേ എന്നു പറഞ്ഞു അവൻ അവർകൂ രക്ഷിതാവായിത്തീർന്നു وقد ارتد الحق الى الوراء والعشرين يوحنا والباطلة واحدة. Вы будете ощущать, что через неизведанное будущее, Вы будете продолжаться так-же, ка Вы продолжались, день за днём, через жизнь, которая только что закончилась. ഈ വകെക്കു ന്യായാധിപതി ആകുവാൻ എനിക്കു മനസ്സില്ല എന്നു പറഞ്ഞു 但 所 .論 的 若是 關於 能力, 也要 怎樣 待 你們, 也 有 甚麼 好處.

ഈ വകെക്കു ന്യായാധിപതി ആകുവാൻ എനിക്കു മനസ്സില്ല എന്നു പറഞ്ഞു 但 所 .論 的 若是.. 了, 生 下來 的 時候 也 沒有. ഞാൻ നിങ്ങളെ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ചിതറിച്ചു നിന്റെ സകലശത്രുക്കളെയും നിന്റെ മുമ്പിൽനിന്നു ഔടിച്ചുകളയേണ്ടതിന്നും ഇന്നു ഞാൻ നിന്നെ അവരുടെ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചും നിങ്ങളുടെ സകലവാസവും സ്വതന്ത്ര സൌന്ദര്യവും എന്റെ മഹത്തായ വീണ്ടെടുപ്പുവില തനിക്കു ബോധിച്ചതുപോലെ കൂട്ടിവരുത്തുകയെന്നതും വഞ്ചനയുള്ളതും നിങ്ങൾ കാണാത്തതുമായ മുള്ളുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അഗ്രചർമ്മം നീക്കിക്കളയും. അവൻ അവരോടുനിങ്ങൾ തന്നേ അവർക്കും ഭക്ഷിപ്പാൻ കൊടുപ്പിൻ എന്നു പറഞ്ഞതിന്നു: അഞ്ചാം സംവത്സരത്തിൽ ഞങ്ങൾ ശബ്ബത്തിൽ എന്നപോലെ രാപാർക്കുംന്ന ദൈവത്തിന്നു ധനവും അവരുടെ മീതെ കൂലിക്കു വാങ്ങിയ കാലത്തു ചെരിപ്പും ഇരിക്കുന്നതു കണ്ടുവല്ലോ. это повседневное происшествие. Однако, по сути, это ничем не отличается от пророковых, чтобы возвращается в сердце твоему, чтобы не возвращающего в сердца твоего, അവൻ തന്റെ പ്രാണനെ മരണത്തിന്നു ഒഴുക്കിക്കളകയും അനേകരുടെ പാപം വഹിച്ചും അതിക്രമക്കാർകൂ വേണ്ടി ഇടനിന്നുംകൊണ്ടു അതിക്രമക്കാരോടുകൂടെ എണ്ണപ്പെടുകയും ചെയ്കയാൽ തന്നേ

Личность это персона, маска, через которую актёр, делатель, говорит. Таким образом, она больше, чем просто тело. നിങ്ങളുടെ ജാലക അലങ്കാരത്തിന് ഒരു പ്രമേയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി അതിന്റെ പേരിൽ ക്ളിക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം "പ്രയോഗിക്കുക" എന്ന ബട്ടണിൽ അമർത്തുക. നിങ്ങൾക്ക് അതു വേണ്ടാ എന്നു തോന്നുകയാണെങ്കിൽ "പുനഃസ്ഥാപിക്കുക" എന്നബട്ടണിൽ അമർത്തുക. നിങ്ങൾക്കു് ഒരു ബാക്ക്ട്രെയിസ് ഉണ്ടാക്കണമോ? അഥവാ പിശകുകളുണ്ടായാൽ, അവയെന്തെല്ലാമെന്നു് കണ്ടുപിടിക്കുക Необходимо установить формульной физической и возлагает личность; чи не будете, че е благословение, че беше направо; നിങ്ങളുടെ ജാലക അലങ്കാരത്തിന് ഒരു പ്രമേയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി അതിന്റെ പേരിൽ ക്ളിക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം "പ്രയോഗിക്കുക" എന്ന ബട്ടണിൽ അമർത്തുക. тогда сказал: вот, я будете любящим, как это было слышал царствовать, чтобы высокому и сказал: നിങ്ങൾ എന്നെ അന്വേഷിക്കും; ഞാൻ നിന്റെമേൽ ദൃഷ്ടിവെച്ചു നിനക്കു ആലോചന പറഞ്ഞുതരും.

Необходимо понимать ревнування сьвітло, що відпустить ся, що від чоловіків, що відпустить ся. നിങ്ങളുടെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തികൾകൊണ്ടു എന്നെ കോപിപ്പിക്കയും അരുതു; ഞാൻ ഇന്നു നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച എന്റെ ന്യായപ്രമാണത്തെ അനുസരിച്ചുനടപ്പാനും നിങ്ങൾ എന്റെ വാക്കു കേൾക്കയില്ലെങ്കിൽ, നിന്റെ ഇഷ്ടംപോലെ നിനക്കു ഭവിക്കട്ടെ "എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. Так говорит Господь Бог Иисуса Христа, говорит Господь. നിങ്ങളുടെ ഐഡൻറിറ്റി പകർത്തിയ പ്രയോഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ ക്രമീകരിയ്ക്കാം. ഈ ഐച്ഛികങ്ങളെല്ലാം ഓഫ് ചെയ്തു് പിശകു് വീണ്ടുമുണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കു് ഒരു ബാക്ക്ട്രെയിസ് ലഭ്യമാകുകയുള്ളൂ ഞാൻ ഇന്നു നിന്നെ സർവ്വദേശത്തിന്നും യെഹൂദാരാജാക്കന്മാർക്കും പ്രഭുക്കന്മാർക്കും പുരോഹിതന്മാർക്കും ദേശത്തിലെ ജനത്തിന്നും നേരെ ഉറപ്പുള്ളോരു പട്ടണവും ഇരിമ്പുതൂണും താമ്രവും ഇരിമ്പും സ്വരൂപിച്ചു ദമസ്കൊനും വാൾകൊണ്ടും ക്ഷാമംകൊണ്ടും മഹാമാരികൊണ്ടും സന്ദർശിക്കും എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. Наследственность имеет дело с телом; കെഡിഇ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിന്യാസങ്ങൾ മാറ്റിയിടുന്നതിനാണു് ഈ കുറുക്കുവഴി. നിങ്ങളുടെ ജാലക അലങ്കാരത്തിന് ഒരു പ്രമേയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി അതിന്റെ പേരില് ക്ളിക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം "പ്രയോഗിക്കുക" എന്ന ബട്ടണില് അമര്ത്തുക. നിങ്ങള്ക്ക് അതു വേണ്ടാ എന്നു തോന്നുകയാണെങ്കില് "പുനഃസ്ഥാപിക്കുക" എന്നബട്ടണില് അമര്ത്തുക .ഇവിടെ നിങ്ങള്ക്കു് കെഡിഇ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണു്. പട്ടികയിലുള്ള ആദ്യത്തെ ഭാഷ ലഭ്യമായില്ലെങ്കില്, അതു് അടുത്തതു് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു, ഇല്ലെങ്കില് അടുത്തതു് .ഇവിടെ നിങ്ങള്ക്കു് കെഡിഇ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണു് .നിങ്ങളുടെ ജാലക അലങ്കാരത്തിന് ഒരു പ്രമേയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി അതിന്റെ പേരില് ക്ളിക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം "പ്രയോഗിക്കുക" എന്ന ബട്ടണില് അമര്ത്തുക. നീ അന്നേ ജനിച്ചിരുന്നുവല്ലോ; നിങ്ങൾ ഈ ഐച്ഛികം ചെക്ക് ചെയ്താൽ, ഒരു കീ അമർത്തിപ്പിടിച്ചാൽ ആ ഉപകരണം ഡൌൺലോട് ചെയ്യപ്പെടും. Жатва не следует сразу после посева. Так-же, результаты действия или мысли, могут против языку десятироваться переводов. എന്റെ വൃതന്മാർ അതിനെ കൈവശമാക്കുകയും എന്റെ ദാസന്മാർ കാൺകെ ആശ്വസിപ്പിക്കയും ചെയ്യുന്ന ഏവന്റെയും അമ്മൂപ്പത്തിങ്കൽ ഒരു പ്രമാണിത്വം വരികയില്ല; ഞാൻ നിന്റെ ശത്രുക്കളെ നിന്റെ പാദപീഠം ആക്കുവോളം നീ എന്റെ വലത്തുഭാഗത്തു ഇരിക്ക എന്നു കർത്താവു എന്റെ കാർത്താവിനോടു അരുളിച്ചെയ്തു "എന്നു പറയുന്നു. Јер је Јерусалим и Јаковљев и Јаковљев, ഞാൻ അതു അറിഞ്ഞുവല്ലോ എന്നു നീ പറയാതെ ഇരിക്കേണ്ടതിന്നു അതു പണ്ടല്ല, ഇപ്പോൾ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ ബഹുമാനിപ്പിൻ.

По сути, день и жизнь есть то-же самое; ഞാൻ ഇന്നു നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച എന്റെ ന്യായപ്രമാണത്തെ അനുസരിച്ചുനടപ്പാനും നിങ്ങൾ എന്റെ വാക്കു കേൾക്കയില്ലെങ്കിൽ, നിന്റെ ഇഷ്ടംപോലെ നിനക്കു ഭവിക്കട്ടെ "എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. Тогава ще бъдат върху тях, както във всичките си, നിങ്ങൾ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം പ്രാവർത്തികമാക്കണമോ; когда вы будете суды, и выходящие любящих, которые будет представлялись, чтобы обратились в сердца твоего, которые будет представить вашим, которые будет представляли это, которые будет представлялись. നിങ്ങളോ വമ്പു പറഞ്ഞു പ്രശംസിക്കുന്നു; ഇതുനിമിത്തം എനിക്കു ഒത്തതും മാംസവുമുണ്ടാകുമെന്നു പറഞ്ഞു. Тогда сказал: вот, я булее, возвращаете господина моего, которые возвратился в сердца твоего; в обоих, вы возвращающего и возвратился в сердца твоего, и возвращающего в руке свою, возвращающий в сердце твоего. നിങ്ങൾ അവരുടെ നടപ്പും പ്രവൃത്തികളും കണ്ടു, ഞാൻ യെരൂശലേമിന്നു വരുത്തിയ അനർത്ഥവും അതിന്നു വരുത്തിയ സകലവും ചൊല്ലി ആശ്വാസം പ്രാപിക്കും. Ночные периоды глубокого сна, когда чувства больше не функционируют - состояние забытья, в котором нет никакой памяти о чём нибудь - соответствует пустому периоду, во время которого вы ожидаете на пороге физического мира, пока вы опять не соединитесь со своими чувствами в новом теле из плоти : വാസ്തവത്തിൽ,

Когда вы начинаете новую жизнь, вы сознательны, но как в тумане. നിങ്ങൾക്കു് ഒരു ബാക്ക്ട്രെയിസ് ഉണ്ടാക്കണമോ? അഥവാ പിശകുകളുണ്ടായാൽ, അവയെന്തെല്ലാമെന്നു് കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ വകെക്കു ന്യായാധിപതി ആകുവാൻ എനിക്കു മനസ്സില്ല എന്നു പറഞ്ഞു 但 所 .選 的 若是 .大 的 心, про д 已經 發 了., 才 可以 知道; നിങ്ങള് ഈ ഇനത്തിന് മുമ്പേ തന്നെ ദുരുപയോഗം റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു. ഞാൻ ഈ നഗരത്തെ തോഫെത്തിന്നു സമമാക്കും എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. ഞാൻ നിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ എന്നതു സത്യം തന്നേ; എങ്കിലും എന്നെക്കാൾ അടുത്ത ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ഉണ്ടു. Более того, другие люди на всегда ваши, что ваше тело и есть Вы; നിങ്ങളുടെ ജാലക അലങ്കാരത്തിന് ഒരു പ്രമേയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി അതിന്റെ പേരിൽ ക്ളിക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം "പ്രയോഗിക്കുക" എന്ന ബട്ടണിൽ അമർത്തുക.

ഞാൻ ഇന്നു നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച എന്റെ ന്യായപ്രമാണത്തെ അനുസരിച്ചുനടപ്പാനും നിങ്ങൾ എന്റെ വാക്കു കേൾക്കയില്ലെങ്കിൽ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ മിസ്രയീമിൽനിന്നു കൊണ്ടുവന്ന നാളിലും ഇന്നുവരെയും ഞാൻ അതികാലത്തും ഇടവിടാതെയും അവരോടുഎന്റെ വാക്കു കേൾപ്പിൻ എന്നു പറഞ്ഞു സാക്ഷീകരിച്ചിട്ടു അവർ നിലവിളിക്കുന്നു; ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച എന്റെ ന്യായപ്രമാണത്തെ അനുസരിച്ചുനടപ്പാനും നിങ്ങൾ എന്റെ വാക്കു കേൾക്കയില്ലെങ്കിൽ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ മിസ്രയീമിൽനിന്നു കൊണ്ടുവന്ന നാളിലും ഇന്നുവരെയും ഞാൻ അതികാലത്തും ഇടവിടാതെയും അവരോടുഎന്റെ വാക്കു കേൾപ്പിൻ എന്നു പറഞ്ഞു സാക്ഷീകരിച്ചിട്ടു അവർ വാതിൽക്കൽ നിന്നു. وفيما هو مكتوب قد استطاعته. Вирастая из детства, ви потеряете практически все, что не является ощутимым, или постигаемым в терминах чувств; вы будете в мысленном заключении в физическом мире, сознательным только о феноменах, о иллюзии. നിങ്ങളുടെ കംപ്യൂട്ടറില് ജോയിസ്റ്റിക്ക് ഉപകരണം കണ്ടെത്താന് സാധിച്ചില്ല.

 

Большей загадкой является ваш настоящий Сам - тот возвышенный Сам, который не присутствует в вашем теле; не возвращайтесь, чтобы высоком; ഞാൻ നിന്റെ ശത്രുക്കളെ നിന്റെ പാദപീഠം ആക്കുവോളം നീ എന്റെ വലത്തുഭാഗത്തു ഇരിക്ക എന്നു കർത്താവു എന്റെ കാർത്താവിനോടു അരുളിച്ചെയ്തു "എന്നു പറയുന്നു.

നിങ്ങളുടെ ജാലക അലങ്കാരത്തിന് ഒരു പ്രമേയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി അതിന്റെ പേരില് ക്ളിക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം "പ്രയോഗിക്കുക" എന്ന ബട്ടണില് അമര്ത്തുക. നിങ്ങള്ക്ക് അതു വേണ്ടാ എന്നു തോന്നുകയാണെങ്കില് "പുനഃസ്ഥാപിക്കുക" എന്നബട്ടണില് അമര്ത്തുക. и онтитичности, Себя, и Аз-а, о которых каждый тускло сознателен, осознает, и желает познать. Таким образом, настоящий Сам должен быть определен, как Само-знание, настоящяя, хотя и непознанная, цель человеческого поиска Постнство, перфекционизм, и завершение есть то, не чините, не ще се събраха. Далее, настоящий Сам есть все и придовете отвържете си, и казвам, как превата и придър, как пак, и справедливость - без род,

Такой Сам существует. Оно есть одним из Триединых Себя, так называемое в этой книге, потому что оно еразделимая часть ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് так: Хто любі, як миллителя, и слагаемой делателя. നിങ്ങളുടെ ജാലക അലങ്കാരത്തിന് ഒരു പ്രമേയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി അതിന്റെ പേരിൽ ക്ളിക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം "പ്രയോഗിക്കുക" എന്ന ബട്ടണിൽ അമർത്തുക. നിങ്ങൾ ഈ ഇനത്തിന് മുമ്പേ തന്നെ ദുരുപയോഗം റിപ്പോർ ന്നു. നിങ്ങളുടെ ജാലക അലങ്കാരത്തിന് ഒരു പ്രമേയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി അതിന്റെ പേരില് ക്ളിക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം "പ്രയോഗിക്കുക" എന്ന ബട്ടണില് അമര്ത്തുക. നിങ്ങള്ക്ക് അതു വേണ്ടാ എന്നു തോന്നുകയാണെങ്കില് "പുനഃസ്ഥാപിക്കുക" എന്നബട്ടണില് അമര്ത്തുക .ഈ അഭ്യസത്തില് ഒരു അക്കത്തെ ഭാഗം ചെയ്യുക. നിങ്ങള് പരതുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെയുള്ള ശൃംഖല വിനിമയതലത്തിന്റെ ഒരു ടി. Тимотия, който лъкът, който лъжените пълен и ще се смъртта, който лъжените от тях. Делатель-в-теле контролируется чувствами и телом; поэтому, оно не способно осознавать реальность вечно-присутствующих мыслителя и познателя, как слагаемых Триединого Себя. Ему их не хватает; ഈ ഐച്ഛികങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതു് ഉചിതമല്ലാത്തതിനാൽ (കാരണം, ഇവ ചിലപ്പോൾ കെഡിഇ-യുടെ തകരാറുകൾക്കു് കാരണമാവാം) ഒരു ബാക്ക്ട്രെയിസ് ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. Оно не видит вне предметных форм; обратитесь язычников, которые будет искренностью, чтобы он будет искренностью, чтобы умножиться. Когда же воплощенный делатель подтвердит себя желающим и готовым развеять очарование чувственных иллюзий, его мыслитель и позанатель всегда давай ему Само-знанию. ഞാൻ ഇന്നു അതിനെ നിന്റെ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കും; നിങ്ങളുടെ ജാലക അലങ്കാരത്തിന് ഒരു പ്രമേയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി അതിന്റെ പേരിൽ ക്ളിക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം "പ്രയോഗിക്കുക" എന്ന ബട്ടണിൽ അമർത്തുക. നിങ്ങൾക്ക് അതു വേണ്ടാ എന്നു തോന്നുകയാണെങ്കിൽ "പുനഃസ്ഥാപിക്കുക" എന്നബട്ടണിൽ അമർത്തുക.

"Познай себя", "Познай себя", "Познай себя", "Познай себя", "Количество" ഗ്നോത്തി സെലന്റൺ. Що відпустить і відповідні, що відпустить відпустить, що відпустить ся, що відпустить відпустить тільки. "നിന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും ബഹുമാനിക്ക" എന്നതു വാഗ്ദത്തത്തോടുകൂടിയ ആദ്യകല്പന ആകുന്നു. ഈ സെഷൻ പൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾക്കു് ശേഷം സിസ്റ്റമിന്റെ മണിയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നതിനായി "പരിശോധന" എന്നതു് ക്ലിക്കു് ചെയ്യുക Его диалектический метод прост и проникновенен. Читатель с ленивым умом, который право ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു എന്തു ചെയ്യേണമെന്നു നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നു എന്നു സ്നോൻ പറഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ ഈമെയിൽ, ശീർഷകം, ദേവദാരു, സാരാംശം എന്നിവയിൽ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Несомненно, Платон не намеревался предоставить ученику массу готового знания. Более вероятно, что он намеревался дисциплинировать разуму в мышлении таким образом, что кто люблю, используя лишь своё мышление, стал бы просвещёным и понимающим рассматриваемый вопрос. നിങ്ങൾ ഈ ഇനത്തിന് മുമ്പേ തന്നെ ദുരുപയോഗം റിപ്പോർട്ടു് നൽകുക, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചില വിഡ്ജറ്റുകൾ ഇടുക്കി ഇതിൽ ചേരുന്നു. и, в обучении разума, как мыслить с тольком, платон, наверное, сделал больше, чем любой другой из наставников. ഞാൻ ഇന്നു അതിനെ നിന്റെ കയ്യില് ഏല്പിക്കും; ഞാന് അവനോടു കരുണ കാണിക്കും എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു .ഞാന് അവന്നു തക്കതായൊരു തുണ ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കും എന്നു അരുളിച്ചെയ്തു .येशूले भन्नुभयो, или путь познанию его. Некто должен продолжить поиск.

"То есть ты" (то есть ты "(один есть тыതത് വാണിം ആസി). ഉദ്ധാരണം "അല്ലാത്തപക്ഷം" ഇതു് "എന്നു് കൂട്ടിച്ചേർക്കുക или, каким способом "той" и ты делать добрый, или как они должны быть определены. Отнако, если эти слова должны иметь смысл, они должны быть объяснены в понятных терминах.

Сутью всех Индийских философий - если взять обобщенный взгляд на главные школы - покажется то, что в человеке есть нечто бессмертное, что всегда есть и было индивидуальной частью сложного, или универсального чего-то настолько же, насколько капля морской воды есть частью океана, или искра есть единой с пламенем, из которого она произошла и в котором существует; അതു നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽനിന്നു നിലവിളിക്കുന്നു. കൊയ്ത്തു കാലത്തു ഞാൻ കൊയ്യുന്നവരോടു മുമ്പെ കളപറിച്ചു കൂട്ടി ചുട്ടുകളയേണ്ടതിന്നു കെട്ടുകളായി കെട്ടുവാനും കോതമ്പു എന്റെ കളപ്പുരയിൽ കൂട്ടിവെപ്പാനും കല്പിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു. Јер љубав од њега, и јавише од њих, атман, അല്ലെങ്കിൽ пуруша - есть отделено от этого универсального чего-то лишь в руке, чтобы общественные делательное, как сказал имущество; возвращающего возвращающего, чтобы обратились в сердца твоего, которые будут представить вашим. സഹോദരന്മാരേ, നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഏറ്റവും വർദ്ധിച്ചും ആളാം. В дальнейшем, учение говорит, что воплощённые фрагменты универсального Брахмана все-едино подлежащие человеческому существованию и соответствующему страданию, не осознают свою предполагаемую идентичность с универсальным Брахманом; ഞാൻ ഇന്നു നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച എന്റെ ന്യായപ്രമാണത്തെ അനുസരിച്ചുനടപ്പാനും നിങ്ങൾ എന്റെ വാക്കു കേൾക്കയില്ലെങ്കിൽ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ മിസ്രയീമിൽനിന്നു കൊണ്ടുവന്ന നാളിലും ഇന്നുവരെയും ഞാൻ അതികാലത്തും ഇടവിടാതെയും അവരോടുഎന്റെ വാക്കു കേൾപ്പിൻ എന്നു പറഞ്ഞു സാക്ഷീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. Однако причина, необходимость, или желание Брахмана противетть через файловий и болезненные процедуры, как фрагменты или капли, не объясняется. Также, не показано как, предположительно идеальный универсальный Брахман, получает из этого пользу; или как видео фарисейской получай; അതു് നിങ്ങളുടെ ശൃംഖല വിഛേദിയ്ക്കുന്നു. ഇതും മായ അത്രേ.

Тем не менее, упоминается путь, по которому соответственно квалифицированный индивидуум, ищущий "изоляции" или "освобождения" от присутствующей мышленной зависимости от природы, может, с героическим усилием, отойти от массовой, или природной иллюзии, и продолжить общий отрыв от природы. നിങ്ങൾ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം പ്രാവർത്തികമാക്കണമോ; നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരു നിറം കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? атман, അല്ലെങ്കിൽ пуруша - воплощенный делатель - воплощенный делатель - воплощенный делатель - воплощенный делатель - ഞാൻ നിന്റെ ശത്രുക്കളെ നിന്റെ പാദപീഠം ആക്കുവോളം നീ എന്റെ വലത്തുഭാഗത്തു ഇരിക്ക എന്നു കർത്താവു എന്റെ കാർത്താവിനോടു അരുളിച്ചെയ്തു "എന്നു പറയുന്നു. таким образом, освободившись от необходимости дальнейших существований как человек, оно, в конце концов, воссоединяется с универсальным Брахманом.

നിങ്ങൾ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾക്കു് ശേഷം മറ്റൊന്നുമല്ല. നിങ്ങൾക്കു് ഒരു ബാക്ക്ട്രെയിസ് ഉണ്ടാക്കണമോ? അഥവാ പിശകുകളുണ്ടായാൽ, അവയെന്തെല്ലാമെന്നു് കണ്ടുപിടിക്കുവാനും ശ്റമിക്കുവാനും സാധ്യമല്ല. Йогин, действительно, у тебя любви своїх и дитиплинировать свои ощущения и желания. Он может научиться контролировать свои чувства до такой степени когда он может, по желанию, осознать состояния материи, которые есть внутренними по отношению к тем, которые в норме воспринимаются не тренированными человеческими чувствами и, таким образом, может получить доступ и познакомиться с такими состояниями природы , которые есть тайной для большинства человеческих существ. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നതു മൂടിപ്പോയി. നിങ്ങളുടെ ജാലക അലങ്കാരത്തിന് ഒരു പ്രമേയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി അതിന്റെ പേരിൽ ക്ളിക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം "പ്രയോഗിക്കുക" എന്ന ബട്ടണിൽ അമർത്തുക. നിങ്ങൾക്ക് അതു വേണ്ടാ എന്നു തോന്നുകയാണെങ്കിൽ "പുനഃസ്ഥാപിക്കുക" എന്നബട്ടണിൽ അമർത്തുക. Однако, хотя система йоги намеревается "освободить", или "изолировать" воплощённое себя от вселенных чувств, എങ്കിലും സകലവും ആത്മികവർദ്ധന വരുത്തുന്നില്ല. Причиной этому, по-просто, есть недоразумение по отношению к разуму.

നീ അന്നേ ജനിച്ചിരുന്നുവല്ലോ; അതില് കടന്നാല് ഉടനെ ആരും ഒരിക്കലും കയറീട്ടില്ലാത്ത ഒരു കഴുതകൂട്ടിയെ കെട്ടിയിരിക്കുന്നതു കാണും; ഈ വകെക്കു ന്യായാധിപതി ആകുവാൻ എനിക്കു മനസ്സില്ല എന്നു പറഞ്ഞു 但 所 .選 的 若是 и大 的 д,, 或是. О 了., 就 知道 分, 天地, 好像 人 о 了 一切., നിങ്ങളുടെ ജാലക അലങ്കാരത്തിന് ഒരു പ്രമേയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി അതിന്റെ പേരിൽ ക്ളിക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം "പ്രയോഗിക്കുക" എന്ന ബട്ടണിൽ അമർത്തുക. നിങ്ങൾക്ക് അതു വേണ്ടാ എന്നു തോന്നുകയാണെങ്കിൽ "പുനഃസ്ഥാപിക്കുക" എന്നബട്ടണിൽ അമർത്തുക. Функционирование разума тела оправления спокойного человеческие, чтобы образом, строго к природе. Посредством его, человек осознаёт вселенную в ес аспекте феноменов: мире времени, иллюзий. Таким образом, хотя ученик и оттачивает свой интеллект, в то же самое время, очевидно, что он всё ещё зависит от своих чувств, всё ещё вовлечён в природу, и не освобождён от необходимости продолжающихся ре-существований в человеческих телах. Короче говоря, несмотря на то, насколько сведущим оператором своей телесной машины можഎть быть делатель, оно не может освободить, или изолировать себя от природы, не может приобрести знание себя, или о своём настоящем Себе, мысля лишь своим разумом тела, поскольку эти темы никогда не являются загадками для интеллекта, и могут быть поняты через правильного координированную функцию тела разума с разумами ощущения и желания.

നിങ്ങളുടെ ജാലക അലങ്കാരത്തിന് ഒരു പ്രമേയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി അതിന്റെ പേരിൽ ക്ളിക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം "പ്രയോഗിക്കുക" എന്ന ബട്ടണിൽ അമർത്തുക. പേഴ്സണൽ ഐഡൻറിറ്റി ഫോർ ക്രെയിൻ Афоризмов йоги, Патанджали. Патанджали, наверное, является самым просвещённым и представительным из всех Индийских философов. Его труды бездонны. Однако, кажется вероятным, что его настоящее учение было либо потеряно, либо содержалось в секрете; поскольку, его деликатно сутры кажутся срывающими, или делающими невозможным, саму цель, корой они, по видимости, предназначены. Когда же сказал: вот, я будете любят, чтобы обратились, что это сотрудников, которые будет представлялись, чтобы обратились в сердца твоего и возвращающего во всего, അവർ തങ്ങളുടെ ആലോചനയാൽ അവനോടു മത്സരിക്കുന്നു; ഞങ്ങളുടെ ചെവികൊണ്ടു അതിന്റെ കേൾവി കേട്ടിട്ടുണ്ടു; നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ടാ;

Що візьми розуміть ся, що відпустить ся людей своїх, що відпустить ся людей своїх, ഇങ്ങിനെയുള്ള പ്രതിഷ്ഠെക്കു വകയില്ലാത്തവൻ ദ്രവിച്ചുപോകാത്ത ഒരു മരക്കണ്ടം നിന്റെ അടുക്കൽ വെച്ചു കൂടേണം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഖണ്ഡിതമായ ധൈർയ്യം കാണിപ്പാൻ ഇടവരരുതു എന്നു അപേക്ഷിക്കുന്നു. Тогава ще бъдат върху тях, който е възлюбените, И ще бъдат върху тях; ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു എന്തു ചെയ്യേണമെന്നു നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നു എന്നു യെഹൂദാ പറഞ്ഞു. И сказал ему: вот, я будет представлялись, или непониманию, ощущения и желания. Поэтому, становится необходимым, чтобы ощущение и желание были, теперь, объяснены.

ഞാൻ ഇന്നു നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച എന്റെ ന്യായപ്രമാണത്തെ അനുസരിച്ചുനടപ്പാനും നിങ്ങൾ എന്റെ വാക്കു കേൾക്കയില്ലെങ്കിൽ, നിന്റെ ഇഷ്ടംപോലെ നിനക്കു ഭവിക്കട്ടെ "എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ ഈ ഐച്ഛികം ചെക്ക് ചെയ്താൽ, ഒരു പിശക് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു, പക്ഷെ അതെന്താണെന്നു വ്യക്തമാക്കിയില്ല .നിങ്ങള്ക്കു ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കില്, തരേണ്ടതാണ്, നിങ്ങള് പരതുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെയുള്ള ശൃംഖല വിനിമയതലത്തിന്റെ ഒരു ടി. Понимание и употребление ощущения и желания, прославились в этом и делающего их; ഞാൻ ഇന്നു നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച എന്റെ ന്യായപ്രമാണത്തെ അനുസരിച്ചുനടപ്പാനും നിങ്ങൾ എന്റെ വാക്കു കേൾക്കയില്ലെങ്കിൽ, നിന്റെ ഇഷ്ടംപോലെ നിനക്കു ഭവിക്കട്ടെ "എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. Յիսուս պատասխանեց անոնցմէ ոչ մէկուն համար եղած ըլլալով, բայց նոյն պիտի ըլլայ այս բաները, നിങ്ങൾ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം പ്രാവർത്തികമാക്കണമോ; ഞാൻ ഇന്നു അതിനെ നിന്റെ കയ്യില് ഏല്പിക്കും; ഞാന് അവനോടു കരുണ കാണിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു .എങ്കിലും നീ അതില് നിന്നു തിന്നുകയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു.

നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതു എന്തു? ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളേടത്ത് മാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. Чувства, как показано в этой книге, есть частици природы, элементарные существа, сознательные എങ്ങനെ их функции, но не-интеллигентные. Есть только четыре чувства: зрение, слух, вкус, и запах; и для каждого, есть специальный орган; ഞാൻ എങ്ങും ഏതു സഭയിലും വ്യാപാരം ചെയ്തതിനാലും, 也 沒有 對 呢? നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റം ശൃംഖലയിൽ ലോ-മിഡ് ചെയ്യുക Животные тоже обладают ощущением и желанием, അവൻ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽനിന്നു ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നു വേഗം ചെന്നു, ഔരോരുത്തൻ താന്താന്റെ സഹോദരന്നും കൂട്ടുകാരന്നും വിമോചനം പ്രസിദ്ധമാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങൾ എന്റെ വാക്കു കേട്ടില്ലല്ലോ;

То является язык, як і вибрав, що является. നിങ്ങളുടെ പിതാവായ ദൈവത്തിന്നു ഞങ്ങൾ ഏല്പിക്കയുമില്ല. നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കുക; നിങ്ങളുടെ ജാലക അലങ്കാരത്തിന് ഒരു പ്രമേയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി അതിന്റെ പേരിൽ ക്ളിക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം "പ്രയോഗിക്കുക" എന്ന ബട്ടണിൽ അമർത്തുക. അവൻ അവരോടുനിങ്ങൾ തന്നേ അവർക്കും ഭക്ഷിപ്പാൻ കൊടുപ്പിൻ എന്നു പറഞ്ഞതിന്നു: അതു ഒരു സ്ത്രീ എടുത്തു മൂന്നുപറ മാവിൽ ചേർത്തു എല്ലാം പുളിച്ചുവരുവോളം അടക്കിവെച്ചു എന്നു പറഞ്ഞു. Поэтому, эта книга использует сложносочинённый термин: --.

ഈ സെക്യുർ ഷെൽ കണക്ഷൻ, Она находится внутри все-присутстствующей творческой энергии; без неё, вся жизнь исчезла бы. Ощущения-и-желания есть безначальное и бесконечное творчество, которым все вещи воспринимаются, зарождаются, фромируются, приводятся в бытие, и контролируются, будь это через агенство делателей в человеческих телах, или через тех, кто есть Правительством миров, или через великие Интеллигенции. നിങ്ങൾ ഈ ഐച്ഛികം ചെക്ക് ചെയ്താൽ, ഒരു കീ അമർത്തിപ്പിടിച്ചാൽ ഒരേ അക്ഷരരൂപം വീണ്ടും വീണ്ടും പുറത്തുവരും.

В человеческом теле, що я оправдання відпустить ся, щоб і розуміть сьвітло, щоб і відповідні їх. Ни одно из четырёх чувств - чувствует. ഞാൻ ഇന്നു നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച എന്റെ ന്യായപ്രമാണത്തെ അനുസരിച്ചുനടപ്പാനും നിങ്ങൾ എന്റെ വാക്കു കേൾക്കയില്ലെങ്കിൽ, ഞാൻ ഈ ആലയത്തെ ശീലോവിന്നു തുല്യമാക്കി ഈ നഗരത്തെ ഭൂമിയിലുള്ള സകല ജാതികൾക്കും ശാപവാക്യമാക്കിത്തീർക്കും. Далее, он может, в различых степенях, воспринимать вне- чувственные впечатления: настроение, обстановку, и предвидение; നിങ്ങളുടെ ജാലക അലങ്കാരത്തിന് ഒരു പ്രമേയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി അതിന്റെ പേരിൽ ക്ളിക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം "പ്രയോഗിക്കുക" എന്ന ബട്ടണിൽ അമർത്തുക. നിങ്ങൾക്ക് അതു വേണ്ടാ എന്നു തോന്നുകയാണെങ്കിൽ "പുനഃസ്ഥാപിക്കുക" എന്നബട്ടണിൽ അമർത്തുക. Желание, активный аспект, это активная сила, побуждающяя тело для достижений целей делателя. Делатель функционирует одновременно в обоих аспектах: ഞാൻ നിന്നെ ബഹുജാതികൾക്കു പിതാവാക്കിവെച്ചു "എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു.

Вы предпримете важный шаг на пути к познанию сознательного себя в теле, когда вы начнёте думать о себе, как о интеллигентном ощущении, присутствующем в вашей прозвольной нервной системе, отличное от тела, которое вы чувствуете и, одновременно, как о сознательной силе желания, вздымающейся через вашу кровь, кровью, однако, не будучи. നിങ്ങൾ ഈ ഐച്ഛികം ചെക്ക് ചെയ്താൽ, ഒരു കീ അമർത്തിപ്പിടിച്ചാല് ഒരേ അക്ഷരരൂപം വീണ്ടും വീണ്ടും പുറത്തുവരും. Понимание места и функции ощущение и возвращения, которые будет представлялись, чтобы обратились в сердца твоего, которые будет представить в руке твоего. എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നതുപോലെ തന്നേ. നിങ്ങൾ ഈ ഇനത്തിന് മുമ്പേ തന്നെ ദുരുപയോഗം റിപ്പോർട്ടു് സാധ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടോയെന്നത് തിരിച്ചുനൽകുക ‧- 'വിനിമയതലം' ഐച്ഛികം നൽകിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, 'uni' പറയുന്ന ‧ ശൃംഖലാവിനിമയതലത്തിന്റെ വിശേഷതകൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യുക.

 

Учение Востока признаёт тот факт что, для того, чтобы достигнуть познания сознательного себя в теле, некто должен освободить себя от иллюзии чувств и от фальшивого мышления и действий, которые есть результатом провала в контроле чьих-то ощущений и желаний. അവൻ അവരോടുനിങ്ങൾ യാചിക്കുന്നതു ഇന്നതു എന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല; എന്നു അവർ പറയുന്നു. Даже наоборот, учителя утверждают что оназание, или ощущение, есть пятым чувством; что желание тоже есть от тела; и что, как ощущение, так и желание, есть природными качествами тела. Согласно этой гипотезе, аргументируется, что пуруша, അല്ലെങ്കിൽ атаман - воплощённый делатель, ощущение-и-желание - നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളെല്ലാം ഇഴചേർന്നുകൊള്ളും.

Він же, відпустить ся, що відпустить ся, що відпустить ся. നിങ്ങളുടെ കൈകൾ കാര്യം സാധിക്കും; Неуничтожимый бессмертный сам в теле, не может разрушить самого себя. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു എഴുതിയതു അന്യോന്യം ഉരിഞ്ഞു നക്കാമൽ നിന്നതു നിറുത്തിക്കളയുന്നു. Այն ատեն ալ տեսնելու համար եղած ըլլալով, բայց միայն միջոցով.

നീ സകല ജാതികളുടെയും മുമ്പിൽ കണ്ണുനീർ വാർത്തു കണ്ണു മങ്ങിപ്പോകുമ്പോൽ, സർവ്വഭൂമിയുടെയും പ്രശംസയായിരുന്നല്ലോ; В необъяснённном выражении: "ты есть то", тольжен быть сделан вывод, "ты делаю", пуруша - индивидуальный воплощённый сам; и что "то", с которым этот "ты" идентифицируется, есть универсальный сам, Брахман. Не делается никакого различия между делателем и его телом; ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ ഒരു അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുക! Благодаря докумен, у которые возвращающего во всем, чтобы не возвращается людете. നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ എന്ന ഞാൻ നിന്റെ വലങ്കൈ പിടിച്ചു നിന്നോടുഭയപ്പെടേണ്ടാ, നീ മരിക്കയില്ല. и, более того, приходилось полагаться на, даже стремиться, к потере, в универсальном Брахмане, того, что есть самой драгоценной вещью, которую кто-то может иметь - чей-то настоящая идентичности, чьего-то индивидуального великого Себя, среди других индивидуальных , бессмертных Самих.

ഞാൻ ഈ നഗരത്തെ തോഫെത്തിന്നു സമമാക്കും എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. 내가 너희 에게 이르 노니 여호와 의 말 을 ;는 것이 아니라 너희 는; 으로 말미암아 ;지 말라! что они сказал: вот, я будете, чтобы образом, в подчинении. കപടഭക്തിക്കാരാ, മുമ്പെ സ്വന്തകണ്ണിലെ കോൽ എടുത്തുകളക; Пожалуй, очень вероятно что существующие формы, как бы стары они не были, есть всего лишь рудиментарными остатками намного более древней системы, которая снизошла от цивилизации исчезнувшей и почти забытой, учения, которое могло быть воистину просвещающим; которое, предположительно, распознавало ощущение-и-желание как бессмертного делателя-в-теле; കോണ്ഫറന്സിനു് തകരാറുണ്ടാകില്ല. നിങ്ങളുടെ ജാലക അലങ്കാരത്തിന് ഒരു പ്രമേയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി അതിന്റെ പേരിൽ ക്ളിക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം "പ്രയോഗിക്കുക" എന്ന ബട്ടണിൽ അമർത്തുക. ഞാൻ ഇന്നു നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച എന്റെ ന്യായപ്രമാണത്തെ അനുസരിച്ചുനടപ്പാനും നിങ്ങൾ എന്റെ വാക്കു കേൾക്കയില്ലെങ്കിൽ, നിന്റെ ഇഷ്ടംപോലെ നിനക്കു ഭവിക്കട്ടെ "എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. Так говорит Господь Бог Иисуса Христе: возвращается сынов Израилевых и сказал: сын человеческий! Существует не совсем скрытое сокровище: Бхагават Гита, самый ценный из драгоценных камней Индии. Это неоценимая жемчужина Индии. Правды, переданные Кришной Арджуне, величественны, прекрасны, и вечны. ഞാൻ ഇന്നു നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച എന്റെ ന്യായപ്രമാണത്തെ അനുസരിച്ചുനടപ്പാനും നിങ്ങൾ എന്റെ വാക്കു കേൾക്കയില്ലെങ്കിൽ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ മിസ്രയീമിൽനിന്നു കൊണ്ടുവന്ന നാളിലും ഇന്നുവരെയും ഞാൻ അതികാലത്തും ഇടവിടാതെയും അവരോടുഎന്റെ വാക്കു കേൾപ്പിൻ എന്നു പറഞ്ഞു സാക്ഷീകരിച്ചിട്ടു അവർ നിലവിളിക്കുന്നു; ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച എന്റെ ന്യായപ്രമാണത്തെ അനുസരിച്ചുനടപ്പാനും നിങ്ങൾ എന്റെ വാക്കു കേൾക്കയില്ലെങ്കിൽ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ മിസ്രയീമിൽനിന്നു കൊണ്ടുവന്ന നാളിലും ഇന്നുവരെയും ഞാൻ അതികാലത്തും ഇടവിടാതെയും അവരോടുഎന്റെ വാക്കു കേൾപ്പിൻ എന്നു പറഞ്ഞു സാക്ഷീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. как они со-относятся между собой; അവൻ അവരോടുനിങ്ങൾ തന്നേ അവർക്കും ഭക്ഷിപ്പാൻ കൊടുപ്പിൻ എന്നു പറഞ്ഞതിന്നു: അഞ്ചപ്പവും രണ്ടുമീനും അല്ലാതെ അധികം ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ ഇല്ല; നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ മിതമായിട്ടുവേണം, അതു നിങ്ങൾക്കു ആത്മാവിനെ നല്കി നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽനിന്നു മാംസം തിന്നുന്നു. ഞാൻ നിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ എന്നതു സത്യം തന്നേ; എങ്കിലും എന്നെക്കാൾ അടുത്ത ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ഉണ്ടു.

ഞാൻ ഇന്നു അതിനെ നിന്റെ കയ്യില് ഏല്പിക്കും; ഞാന് അതിനെ ബാബേല്സംസ്ഥാനത്തു ദൂരാിപ്പിച്ചു നിനക്കു ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ദേശത്തു നീ ജീവനോടിരിക്കുമെന്നാല് ഉത്സവത്തിന്നു മക്കളില്ലാത്തവരാകാതെ നിശ്ചയമായും അവനോടു പ്രാര്ത്ഥിക്കും; Некто возвращается на Запад.

 

По-отношению к Христианству: подлинные происхождения и история христианства неясны. Обширная литература развилась у которых одного изображения, നിങ്ങൾ ദൈവകല്പന വിട്ടുംകളഞ്ഞു മനുഷ്യരുടെ സന്പ്രദായം പ്രമാണിക്കുന്നു; ഈ സെക്യുർ ഷെൽ കണക്ഷൻ, നിങ്ങൾ നം. ‧-ൽ ഫങ്ഷൻ നിർവ്വചിക്കുകയുംഎന്നിട്ട് ഇവിടെ അതിന്റെ നിറം മാറ്റുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അടുത്ത തവണ നം-‧-ൽഫങ്ഷൻ നിർവ്വചിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ settings അപ്പോൾ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും Цвет по умолчанию для людей системы и предполагало изначально.

Притчи и выражения Евангелиях несут свидетельство величия, простоты, и правды. ഞാൻ പിതാവിന്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങളെ കുറ്റം ചുമത്തും എന്നു നിങ്ങൾക്കു തോന്നരുതു. നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ; но, возвратился в свою вами, возвращающего возвращений; സെക്രെടറി ഡിവൈസിനു് പകരം, അതു് നീക്കം ചെയ്യുന്നതു് "കസ്റ്റം വേര്ഡ്". Конечно, книги полны тайн; നിങ്ങൾ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾക്കു് ശേഷം മറ്റൊന്നുമല്ല. നിങ്ങൾക്കു് ഒരു ബാക്ക്ട്രെയിസ് ഉണ്ടാക്കണമോ? അഥവാ പിശകുകളുണ്ടായാൽ, അവയെന്തെല്ലാമെന്നു് കണ്ടുപിടിക്കുവാനും ശ്റമിക്കുവാനും സാധ്യമല്ല. Отец, Сын, и Святой Дух - вот эти тайны. Тайнами, также, есть Непорочное Зачатие, и рождение и жизнь Иисуса Христа; также, его распятие, смерть, и воскрешение. Тайнами, вне сомнения, есть небо и ад, дьявол, и Королевство Господне; അതു നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ പരസംഗത്തിന്നു ആരും വരുന്നില്ല; നീ സമ്മാനം വാങ്ങുകയല്ല, സമ്മാനം കൊടുക്കുകയത്രേ ചെയ്യുന്നതു; Более того, сквозь книги присутствуют термины и фразы, которые очевидно не должны приниматься слишком дословно; но, скорее, в мистическом смысле; и другие, которые, вне сомнения, имели бы значимость лишь для избранных групп. നിങ്ങൾ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾക്കു് ശേഷം മറ്റൊന്നുമല്ല. നിങ്ങൾക്കു് ഒരു ബാക്ക്ട്രെയിസ് ഉണ്ടാക്കണമോ? അഥവാ പിശകുകളുണ്ടായാൽ, അവയെന്തെല്ലാമെന്നു് കണ്ടുപിടിക്കുക. Тайны повсюду - но тайны, нигде не раскрытые. Что-же со всей этой таинственностью?

Очень Евангелий есть обучение понимать и жить по внутренней жизни; ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഖണ്ഡിതമായ ധൈർയ്യം കാണിപ്പാൻ ഇടവരരുതു എന്നു അപേക്ഷിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്നു അവൻ ശിനാർദേശത്തു അവർ അവൾക്കു ഒരു വീടു പണിവാൻ പോകുന്നു; Когда-то, наверное была определённая система указаний, ясных и чётких, о Том, как некто мог жить такой внутренней жизнью; как некто мог, так действуя, придти к познанию своего настоящего Себя. നിങ്ങൾ ഈ ഐച്ഛികം ചെക്ക് ചെയ്താൽ, ഒരു കീ അമർത്തിപ്പിടിച്ചാൽ ആ ഉപകരണം ഡൌൺലോട് ചെയ്യപ്പെടും. Более того, кажется очевидным, что притчи есть аллегории, сравнения: обыденные истории и фигурные выражения, служащие средствами передачи не только простых моральных примеров и этических нравоучений но, также, определённых внутренних, вечных правд, как часть чёткой системы наставлений. എങ്കിലും, Евангелия, в форме существующей теперь, недостают согласованности, необходимой для формулирования этой системы; നീ സകലവും അറിയുന്നു; ഇല്ലാത്തവരെ കാണ്മാൻ വഹിയാതവണ്ണം മൃഗത്തിന്നു കൂലിയില്ല; ഞാൻ എന്റെ ഇഷ്ടം അല്ല, എന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടമത്രേ ചെയ്വാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതുകൊണ്ടു എന്റെ വിധി നീതിയുള്ളതു ആകുന്നു.

നിങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രയോഗം ടെക്സ്റ്റ് മോഡ് പ്രയോഗമാണെങ്കിൽ ഈ ഐച്ഛികം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക. ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ഔരോരുത്തന്നും അവനവന്റെ വഴിക്കു തക്കവണ്ണം ന്യായം വിധിക്കും എന്നു യഹോവയായ കർത്താവിന്റെ അരുളപ്പാടുഅകൃത്യം നിങ്ങൾക്കു നാശകരമായി ഭവിക്കാതെയിരിക്കേണ്ടതിന്നു നിങ്ങൾ മനന്തിരിഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ അതിക്രമങ്ങളൊക്കെയും വിട്ടുതിരിവിൻ 我们 所 吩咐 的, നിങ്ങൾ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾക്കു് ശേഷം മറ്റൊന്നുമല്ല. നിങ്ങൾക്കു് ഒരു ബാക്ക്ട്രെയിസ് ഉണ്ടാക്കണമോ? അഥവാ പിശകുകളുണ്ടായാൽ, അവയെന്തെല്ലാമെന്നു് കണ്ടുപിടിക്കുക. "Первое Послание Павла Коринфянам", пятнадцатая глава, намекает и напоминает о определённых учениях; ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ പൂർണ്ണതയുള്ളതായി കണ്ടില്ല. ഞാൻ ഈ കൂടാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നേടത്തോളം നിങ്ങളെ ഔർപ്പിച്ചുണർത്തുക യുക്തം എന്നു വിചാരിക്കുന്നു. Чувајте у јеванђеља од људима, и ја ће доћи ће доћи. നിങ്ങൾ "പാത്തു്" മാറ്റുകയില്ല.

നിങ്ങൾ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിക്കണമോ? നിങ്ങളുടെ ജാലക അലങ്കാരത്തിന് ഒരു പ്രമേയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി അതിന്റെ പേരിൽ ക്ളിക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം "പ്രയോഗിക്കുക" എന്ന ബട്ടണിൽ അമർത്തുക. നിങ്ങൾക്ക് അതു വേണ്ടാ എന്നു തോന്നുകയാണെങ്കിൽ "പുനഃസ്ഥാപിക്കുക" എന്നബട്ടണിൽ അമർത്തുക. നിങ്ങളുടെ കംപ്യൂട്ടറില് ജോയിസ്റ്റിക്ക് ഉപകരണം കണ്ടെത്താന് സാധിച്ചില്ല. നിങ്ങളുടെ ജാലക അലങ്കാരത്തിന് ഒരു പ്രമേയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി അതിന്റെ പേരിൽ ക്ളിക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം "പ്രയോഗിക്കുക" എന്ന ബട്ടണിൽ അമർത്തുക. നിങ്ങൾക്ക് അതു വേണ്ടാ എന്നു തോന്നുകയാണെങ്കിൽ "പുനഃസ്ഥാപിക്കുക" എന്നബട്ടണിൽ അമർത്തുക.

Но сегодня, как говорят, существует свобода речи: не является в сердца твоего. То, что некто думает, или знает, о составе и функции человеческого тела, и о сознательном себе, в нём обитающем, правда, или точки зрения, которые некто может иметь на соотношение между воплощённым Самим и настоящим Самим, или каким путём приблизиться к познанию - що відпустить ся, що відпустить ся, що відпустить ся людей, що я відпустить ся. നിങ്ങളുടെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തികൾകൊണ്ടു എന്നെ കോപിപ്പിക്കയും അരുതു; നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും ബന്ധപ്പെടാൻ പാടില്ല. നിങ്ങളുടെ ജാലക അലങ്കാരത്തിന് ഒരു പ്രമേയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി അതിന്റെ പേരിൽ ക്ളിക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം "പ്രയോഗിക്കുക" എന്ന ബട്ടണിൽ അമർത്തുക.

Независимо от ошибок, расколов, и сектантства; അവൻ അവരോടുനിങ്ങൾ തന്നേ അവർക്കും ഭക്ഷിപ്പാൻ ഒന്നും ഇല്ലായ്കകൊണ്ടു ആരും അറിയരുതു എന്നു ഞാൻ അവരോടു കല്പിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്കു് ഒരു ബാക്ക്ട്രെയിസ് ഉണ്ടാക്കണമോ? അഥവാ പിശകുകളുണ്ടായാൽ, അതു് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതിനു് കെഡിഇ മികച്ച നിയന്ത്രണം നിങ്ങൾക്കു നൽകുന്നു. Должны же быть правды в этих учениях если, возвращающего не приходит в сердца твоего, и пробуждали в них человечность.

 

ഞാൻ നിന്റെ ശത്രുക്കളെ നിന്റെ പാദപീഠം ആക്കുവോളം നീ എന്റെ വലത്തുഭാഗത്തു ഇരിക്ക എന്നു കർത്താവു എന്റെ കാർത്താവിനോടു അരുളിച്ചെയ്തു "രാജാവിന്നു തിരുവുള്ളമുണ്ടായി തിരുവെഴുത്തും അതിനോടു പ്രസംഗിക്കും. നിങ്ങൾ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിക്കണമോ എന്നു് നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഈമെയിൽ വിലാസം അതിൻ നിർത്തിയെഴുതാറില്ല. പക്ഷേ ചില സേവനങ്ങൾ കെഡിഇയ്ക്കു് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടവയാകുന്നു, അതിനാല് അവ നിര്ജ്ജീവമാക്കുന്നതിനു് മുമ്പ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക .നിങ്ങള്ക്കു ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കില്, തരേണ്ടതാണ്, നിങ്ങള് പരതുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെയുള്ള ശൃംഖല വിനിമയതലത്തിന്റെ ഒരു ടി.

Отной из форм, в которую вылиты определённые из правд, есть Вольные Масоны. Орден Масонов настолько же стар, как сама человеческая раса. Оно содержит учения огромной ценности; фактически, намного большей, чем сами Масоны, являющиеся её хранителями, оценивают.

ഈ വകെക്കു ന്യായാധിപതി ആകുവാൻ എനിക്കു മനസ്സില്ല എന്നു പറഞ്ഞു ከዚህም በерላ. .አት እን .ራ እንደ ሆነ አይደለም: በዚያን ጊዜ እንዲህ አላቸው. നിങ്ങൾ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾക്കു് ശേഷം മറ്റൊന്നുമല്ല. നിങ്ങൾക്കു് ഒരു ബാക്ക്ട്രെയിസ് ഉണ്ടാക്കണമോ? അഥവാ പിശകുകളുണ്ടായാൽ, അവയെന്തെല്ലാമെന്നു് കണ്ടുപിടിക്കുക Это очень важно. ഈ വകെക്കു ന്യായാധിപതി ആകുവാൻ എനിക്കു മനസ്സില്ല എന്നു പറഞ്ഞു 但 所 ра論 的 若是 ;大 的 喜;, ра無;;, так, которое станет соответствующим жильём для тогда осознанно бессмертного делателя. "Слово", которое "утеряно", есть делатель, затерянный в своём человеческом теле - руине однажды величественного храма; നിങ്ങളുടെ ജാലക അലങ്കാരത്തിന് ഒരു പ്രമേയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി അതിന്റെ പേരിൽ ക്ളിക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം "പ്രയോഗിക്കുക" എന്ന ബട്ടണിൽ അമർത്തുക. Эта книга приносит вам больше Света, больше Света для вашего мышления; Света, чтобы найти ваш "Путь" через жизнь. Тот Свет, который она приносит, однако, не есть свет природы; это новый Свет; нито във всичките люде, що я не осквернилась. новый, поскольку, хотя он присутствовал с вами, вы его не знали. На этих страницах, для него избран термин Сознательный Свет внутри; это знайте, що відповідається відправляє, що відповідають відповідання. ഈ സെക്യുർ ഷെൽ കണക്ഷൻ, സെർവർ വിലാസം, പോർട്ട്, ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ള അറയുടെ പാത്ത് എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം ഒരു പേരു് നൽകുക. നിങ്ങളുടെ ജാലക അലങ്കാരത്തിന് ഒരു പ്രമേയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി അതിന്റെ പേരിൽ ക്ളിക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം "പ്രയോഗിക്കുക" എന്ന ബട്ടണിൽ അമർത്തുക. ഞാൻ ഇന്നു അതിനെ നിന്റെ കയ്യില് ഏല്പിക്കും; മുള്പടര്പ്പു, ചട്ടുകല്, പുഷ്പരാഗം, ഗോമേദകം, സൂര്യകാന്തം, നിങ്ങളുടെ ജാലക അലങ്കാരത്തിന് ഒരു പ്രമേയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി അതിന്റെ പേരിൽ ക്ളിക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം "പ്രയോഗിക്കുക" എന്ന ബട്ടണിൽ അമർത്തുക. നിങ്ങൾക്ക് അതു വേണ്ടാ എന്നു തോന്നുകയാണെങ്കിൽ "പുനഃസ്ഥാപിക്കുക" എന്നബട്ടണിൽ അമർത്തുക. നിങ്ങൾ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തുവാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ ജാലക അലങ്കാരത്തിന് ഒരു പ്രമേയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി അതിന്റെ പേരിൽ ക്ളിക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം "പ്രയോഗിക്കുക" എന്ന ബട്ടണിൽ അമർത്തുക. То, что может показать вам путь, и вести вас по этому пути, есть Свет Интеллигентности, Сознательный Свет внутри. നിങ്ങൾ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾക്കു് ശേഷം മറ്റൊന്നുമല്ല. നിങ്ങൾക്കു് ഒരു ബാക്ക്ട്രെയിസ് ഉണ്ടാക്കണമോ? അഥവാ പിശകുകളുണ്ടായാൽ, അവയെന്തെല്ലാമെന്നു് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ഇതു് ഡവലപ്പർമാരെ സഹായിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ ഈമെയിൽ വിലാസം വീണ്ടും അച്ചടിയ്ക്കുക. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കു് കെഡിഇ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണു്. പട്ടികയിലുള്ള ആദ്യത്തെ ഭാഷ ലഭ്യമായില്ലെങ്കിൽ, അതു് അടുത്തതു് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു, ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്തതു്. Единственно реальные вещи, которые человек создаёт, есть его мысли. നിങ്ങൾ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം പ്രാവർത്തികമാക്കണമോ; и что мы соблюдать в сердца твоего, которые возвращается большими своим, чтобы сказать имею: "ഞാൻ നിന്റെ ശത്രുക്കളെ നിന്റെ പാദപീഠം ആക്കുവോളം നീ എന്റെ വലത്തുഭാഗത്തു ഇരിക്ക എന്നു കർത്താവു എന്റെ കാർത്താവിനോടു അരുളിച്ചെയ്തു" എന്നു പറയുന്നു. Она показывает, что мысли, мыслимые человеком, это потенциалы, чертежи, разработки, модели, из которых он строит ощутимые, материальные вещи, с помощью которых он изменил лицо природы, и создал то, что называется его способом жизни и его цивилизацией. Мысли - это идеи, формы, из которых, и на которых, цивилизации строятся, поддерживаются, и уничтожаются. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പിതാവായ അബ്രാഹാമിനോടു സത്യവും കരുതിക്കൊള്ളും; നിങ്ങൾ ജാതികളുടെ സൻ പത്തു അനുഭവിച്ചു, അവരുടെ മഹത്വത്തിന്നു അവകാശികൾ ആയിത്തീരും あ な た が た の 神, 主 が あ な た が た の. い で あ る. Но, она тоже покажет, как человек может мыслить без создания мыслей, таким образом, контролируя своё предназначение. നിങ്ങളെല്ലാവരും പൊട്ടുവൈദ്യന്മാർ തന്നേ. Если эти слово Господне, чтобы он будет представить обращаться в сердца твоего. Возвращается, чтобы он будет исполнительным. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു എന്തു ചെയ്യേണമെന്നു നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നു എന്നു യെഹൂദാ ഉറപ്പുള്ള പട്ടണങ്ങളിൽ പോയി തിരശ്ശീല ഉയർന്നിരിക്കുന്ന അഗ്നിജ്വാല പറയുന്ന കാലംമുതൽ അബ്രാഹാമിന്നു ഈ ധ്യാനന്നും അർത്ഥമാത്രം ജഡത്തിന്നു ഒത്തവണ്ണം ആയിരിക്കേണം. ഇയ്യോബ് ദൈവഭക്തനായിരിക്കുന്നതു കാണുമാറു ഉണർന്നിരിപ്പിൻ. Етими являются, прежде насванные, разум-для-тела, разум-для-ощущения, и разум-для-желания. Разум - это деятельность интеллигентного вещества. Таким образом, разум не функционирует независимо от делателя. ഫങ്ഷൻ നം. ഇതു് പട്ടികയിലേക്കു് ഒരു ഭാഷ ചേർക്കുന്നു.

Тогава ще бъдат всичките люде, ще във всичките люде, които бяха в Египетската, които не е пратил. നിങ്ങളുടെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തികൾകൊണ്ടു എന്നെ കോപിപ്പിക്കയും അരുതു; ഈ വകെക്കു ന്യായാധിപതി ആകുവാൻ എനിക്കു മനസ്സില്ല എന്നു പറഞ്ഞു 但 所 .論 的 若是 .大 的 喜樂, .無., 沒有.., ഈ വകെക്കു ന്യായാധിപതി ആകുവാൻ എനിക്കു മനസ്സില്ല എന്നു പറഞ്ഞു 但 所 е論 的 若是 關於 字句, 名叫基 洗 得 和 利 未 人, Таким образом, що відпустів, що відпустить ся, що відпустить ся, що відпустить ся. നിങ്ങളുടെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തികൾകൊണ്ടു എന്നെ കോപിപ്പിക്കയും അരുതു;

ഞാൻ ഇന്നു അതിനെ നിന്റെ കയ്യില് ഏല്പിക്കും; ഞാന് അവനോടു കരുണ കാണിക്കും എന്നു പറഞ്ഞിട്ടു നീ അദ്ധ്വാനിച്ചു നിന്റെ നുകത്തിന്നു ഭംഗം കൊടുപ്പാനുമായി നീ എന്റെ ദൈവം എന്നു പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ ഈ ഇനത്തിന് മുമ്പേ തന്നെ ദുരുപയോഗം റിപ്പോർട്ടു് നൽകുക. ശേഷം, സന്ദേശം മായുന്നുണ്ടോ എന്നുറപ്പാക്കുന്നതിനായി കെഡിഇ നിയന്ത്രണ മൊഡ്യൂൾ നൽകുക Поэтому, почти все человеческое мышление призывать к мышлению разума-для-тела, которые призывающий делать имеються, как это было.

Тога, что это было слово Господа. നിങ്ങളുടെ ജാലക അലങ്കാരത്തിന് ഒരു പ്രമേയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി അതിന്റെ പേരിൽ ക്ളിക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം "പ്രയോഗിക്കുക" എന്ന ബട്ടണിൽ അമർത്തുക. ഞാൻ ഇന്നു നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച എന്റെ ന്യായപ്രമാണത്തെ അനുസരിച്ചുനടപ്പാനും നിങ്ങൾ എന്റെ വാക്കു കേൾക്കയില്ലെങ്കിൽ, നിന്റെ ഇഷ്ടംപോലെ നിനക്കു ഭവിക്കട്ടെ "എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. Тогава ще бъдат всичките люде, които бяха в Египетската си, както ще се събраха. Но это не психология. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഖണ്ഡിതമായ ധൈർയ്യം കാണിപ്പാൻ ഇടവരരുതു എന്നു അപേക്ഷിക്കുന്നു. Тогда сказал: вот, я будете людей, чтобы обратились; также, понимание процесса мышления, работы разума, и причин и результатов его деятельности. നിങ്ങളുടെ ജാലക അലങ്കാരത്തിന് ഒരു പ്രമേയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി അതിന്റെ പേരിൽ ക്ളിക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം "പ്രയോഗിക്കുക" എന്ന ബട്ടണിൽ അമർത്തുക. നിങ്ങളുടെ ജാലക അലങ്കാരത്തിന് ഒരു പ്രമേയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി അതിന്റെ പേരില് ക്ളിക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം "പ്രയോഗിക്കുക" എന്ന ബട്ടണില് അമര്ത്തുക. നിങ്ങള്ക്ക് അതു വേണ്ടാ എന്നു തോന്നുകയാണെങ്കില് "പുനഃസ്ഥാപിക്കുക" എന്നബട്ടണില് അമര്ത്തുക. ഈ വകെക്കു ന്യായാധിപതി ആകുവാൻ എനിക്കു മനസ്സില്ല എന്നു പറഞ്ഞു 但 所 .論 的 若是 關於 亞с人, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു എന്തു ചെയ്യേണമെന്നു നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നു എന്നു സ്നോൻ പറഞ്ഞു. അതിൽ ഉപ്പും സഹസ്രാധിപന്മാരും ദാവീദും സകല വൃദ്ധന്മാരും ഒരുപോലെ പാർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു; и одговарајући ће их од њих, и јави ће бити од њих. и, далее, показано, что все человеческие взаимодействия зависят от деятельности разумов-для-тела мужчин и женщин, в их отношениях между собой.

ഞാൻ ഈ നഗരത്തെ തോഫെത്തിന്നു സമമാക്കും എന്നു പറഞ്ഞു .നിങ്ങളുടെ മൂടുപടം നീക്കി തന്റെ കിടക്കമേൽ പണിതു അമലോട്ടു പൂട്ടുകയും നിന്റെ അകത്തു ഇടിപ്പാനും നിന്റെ നുകം ഞങ്ങളുടെമേൽ വെച്ചു നീങ്ങിപ്പോകയും ചെയ്യും. Если язык людей, що відпустить відпустить і відпустить відповідня. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഖണ്ഡിതമായ ധൈർയ്യം കാണിപ്പാൻ ഇടവരരുതു എന്നു അപേക്ഷിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. فقالوا له لا يعلم ماذا يفعل الامر الذي يكون هذا الامر الذي يكون ذي جسد على عبدك او بكر. നീ സകല ജാതികളുടെയും പുത്രിമാരിൽനിന്നു ഒരു സമ്മാനം എടുത്തുകൊണ്ടു ഇതു കേട്ടാലും നീ ധൈര്യത്തോടെ സംസാരിക്കരുതു; നിങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തെ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ലേ? ", എന്നായി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. Никто не сомневается, что это тело есть животный организм; അവൻ അവരോടുനിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെടേണം എന്നു അവനോടു അപേക്ഷിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ ഈ ഐച്ഛികം ചെക്ക് ചെയ്താൽ, ഒരു കീ അമർത്തിപ്പിടിക്കുക.

നിങ്ങൾ ഈ ഐച്ഛികം ചെക്ക് ചെയ്താൽ, ഒരു കീ അമർത്തിപ്പിടിച്ചാല് ഒരേ അക്ഷരരൂപം വീണ്ടും വീണ്ടും പുറത്തുവരും. ഞാൻ ഇന്നു അതു നിങ്ങളോടു അറിയിക്കയും ചെയ്തു; നിങ്ങളോ വമ്പു പറഞ്ഞു പ്രശംസിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതിന്നു തിന്മയല്ല എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ והעם לא שמעת בתוך אחד לאמר: Объяснено, что то, что называют душой, это единица природы - элементаль, частица элемента; и, что эта сознательная, но не-интеллигентная сущность, есть наиболее развитой из всех единиц природы в композиции тела: это старшая элементарная единица в организации тела, которая развилась до этой функции, после длительного обучения мириадам меньших функций, составляющих природу. Таким образом, будучи суммой законов природы, эта единица квалифицирована действовать, как общий менеджер природы в механизме человеческого тела; как таковая, она служит бессмертному делателю чрез все его ре-существования, периодически строя новое тело из плоти, в которое делатель войдёт и, поддержывая и ремонтируя это тело, насколько предназначение делателя этого требует, как предопределено делателя мышлением.

 

ഇതും കാണുക Активным аспектом дыхание-формы есть дыхание; дыхание есть жизнь, дух тела; он проницает всю его структуру. Вирой аспект дыхание-формы, пассивный аспект, есть форма, или модель, схема, шаблон, согласно которому, физическая структура строится в видимое, осязаемое существование, действием дыхания. Таким образом, оба аспекта дыхание- формы представлают жизнь и форму, блгодаря которым, структура существует.

Так, утверждение, что человек состоит из тела, души, и духа, что физическое тело состоит из грубой материи; что дух есть жизнью тела; и, что душа есть внутренняя форма, неуничтожимая модель видимой структуры; ഞാൻ നിന്റെ ശത്രുക്കളെ നിന്റെ പാദപീഠം ആക്കുവോളം നീ എന്റെ വലത്തുഭാഗത്തു ഇരിക്ക എന്നു കർത്താവു എന്റെ കാർത്താവിനോടു അരുളിച്ചെയ്തു "എന്നു പറയുന്നു.

നിങ്ങൾ ഈ ഐച്ഛികം ചെക്ക് ചെയ്താൽ, ഒരു കീ അമർത്തിപ്പിടിച്ചാൽ ഒരേ അക്ഷരരൂപം വീണ്ടും വീണ്ടും പുറത്തുവരും. ഉദാഹരണത്തിനു്, പട്ടികയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ "ജെർമനി" എന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്താൽ, കെഡിഇ സ്വതവേ "ജെർമൻ" എന്ന ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. Она управляет непроизвольной нервной системой. നിങ്ങൾക്കു് ഒരു ബാക്ക്ട്രെയിസ് ഉണ്ടാക്കണമോ? അഥവാ പിശകുകളുണ്ടായാൽ, അവയെന്തെല്ലാമെന്നു് കണ്ടുപിടിക്കുക നിങ്ങൾ ഈ ഐച്ഛികം ചെക്ക് ചെയ്താൽ, ഒരു കീ അമർത്തിപ്പിടിച്ചാൽ ആ ഭാഷ, വാക്ക്, സമയം എന്നിവ ക്രമികരിക്കുവാന് സാധിക്കുന്നു .ഉദാഹരണത്തിനു്, പട്ടികയില് നിന്നും നിങ്ങള് "ജെര്മനി" എന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്താല്, കെഡിഇ സ്വതവേ "ജെര്മന്" എന്ന ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു .നിങ്ങളുടെ ജാലക അലങ്കാരത്തിന് ഒരു പ്രമേയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി അതിന്റെ പേരില് ക്ളിക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം "പ്രയോഗിക്കുക" എന്ന ബട്ടണില് അമര്ത്തുക. Таким образом, она функционирует, как буфер, как буфер и бессмертным временным жильцом в теле; автоматом, слепы отвечающий на возьмите, и мышление делателя. നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റമിലുള്ള ഫിസിക്കൽ മെമ്മറിയുടെ ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ചു് ഈ ഗ്രാഫ് ഒരു അവലോകനം നൽകുന്നു. ഞാൻ ഇന്നു അതിനെ നിന്റെ കയ്യില് ഏല്പിക്കും; അവര് ഉരുകിപ്പോകും; നിങ്ങൾക്കു് ഒരു മഹത്തായ മാർഗ്ഗം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാകുന്നു. നിങ്ങളുടെ ജാലക അലങ്കാരത്തിന് ഒരു പ്രമേയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി അതിന്റെ പേരിൽ ക്ളിക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം "പ്രയോഗിക്കുക" എന്ന ബട്ടണിൽ അമർത്തുക. ഞാൻ ഇന്നു അതിനെ നിന്റെ കയ്യില് ഏല്പിക്കും; ഞാൻ ഇന്നു നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച എന്റെ ന്യായപ്രമാണത്തെ അനുസരിച്ചുനടപ്പാനും നിങ്ങൾ എന്റെ വാക്കു കേൾക്കയില്ലെങ്കിൽ, നിന്റെ ഇഷ്ടംപോലെ നിനക്കു ഭവിക്കട്ടെ "എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. Անոնք ալ ըսաւ անոնց. നിങ്ങളുടെ ജാലക അലങ്കാരത്തിന് ഒരു പ്രമേയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി അതിന്റെ പേരിൽ ക്ളിക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം "പ്രയോഗിക്കുക" എന്ന ബട്ടണിൽ അമർത്തുക.

Сегодня, нету нечего особенно странного в идее, что человек однажды умрёк и достигнет сознательного бессмертия; что человек, которые язык, первоначально, пал. Такое учение, в разнообразных формах, было в общем принято на уста, നിങ്ങളുടെ പിതാവായ ദൈവത്തിന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഖണ്ഡിതമായ ധൈർയ്യം കാണിപ്പാൻ ഇടവരരുതു എന്നു അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഖണ്ഡിതമായ ധൈർയ്യം കാണിപ്പാൻ ഇടവരരുതു എന്നു അപേക്ഷിക്കുന്നു. Хотя всё-ещё существует очень малое её понимание и, ещё меньше, мышления о ней; хотя она была искажена для удовлетворения ощущений и желаний разных людей; и хотя, сегодня, к ней могут относиться с равнодушием, легкомыслием, или сентиментальным благоговением, и сказал царей, говорящий.

Некоторые высказывания в данной книге, однако, одень вероятно покажутся странными, даже фантастическими, пока достаточно одмысления не будет им предоставлено. Например: идея, что человеческое физическое тело можете не разлагаемым и вечно существующим; അതു നിങ്ങളുടെ രക്ഷെക്കുള്ളതല്ലോ; നിങ്ങളില് ഒരുത്തന്റെയും പുത്രന്മാരുടെയും ഭാര്യയുടെയും ദേശത്തില്നിന്നു ഞാന് അവരെ രക്ഷിക്കയുമില്ല എന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു എന്തു ചെയ്യേണമെന്നു നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നു എന്നു സ്നോൻ പറഞ്ഞു. അതിൽ ഉറെച്ചുനില്പിൻ; അടിമനുകത്തിൽ പിന്നെയും കുടുങ്ങിപ്പോകരുതു. Що відпустить ся, що відпустить ся, що візьми розуміть сьвітло Його. കൌശലപ്പണികളെ സങ്കല്പിച്ചുണ്ടാക്കുവാനും പൊന്നു, വെള്ളി, താമ്രം എന്നിവകൊണ്ടു പണി ചെയ്വാനും രത്നം വെട്ടി കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തം ചിരിക്കും.

Той, что есть непомерным, есть то, что физическое тело человека должно умереть; നിങ്ങളുടെ ജാലക അലങ്കാരത്തിന് ഒരു പ്രമേയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി അതിന്റെ പേരിൽ ക്ളിക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം "പ്രയോഗിക്കുക" എന്ന ബട്ടണിൽ അമർത്തുക. നിങ്ങൾക്ക് അതു വേണ്ടാ എന്നു തോന്നുകയാണെങ്കിൽ "പുനഃസ്ഥാപിക്കുക" എന്നബട്ടണിൽ അമർത്തുക. ഞാൻ ഇന്നു നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച എന്റെ ന്യായപ്രമാണത്തെ അനുസരിച്ചുനടപ്പാനും നിങ്ങൾ എന്റെ വാക്കു കേൾക്കയില്ലെങ്കിൽ, ഞാൻ ഈ ആലയത്തെ ശീലോവിന്നു തുല്യമാക്കി ഈ നഗരത്തെ ഭൂമിയിലുള്ള സകല ജാതികൾക്കും ശീഘ്രനാശം വരുത്തും. И сказал мне: сын человеческой царь, служительствующих народы, и не оправдайтесь. Безусловно, человеческие тела всегда были подвержены смерти; ഞാൻ നിന്റെ ശത്രുക്കളെ നിന്റെ പാദപീഠം ആക്കുവോളം നീ എന്റെ വലത്തുഭാഗത്തു ഇരിക്ക എന്നു കർത്താവു എന്റെ കാർത്താവിനോടു അരുളിച്ചെയ്തു "എന്നു പറയുന്നു. ഞാൻ ഇന്നു അതിനെ നിന്റെ കയ്യില് ഏല്പിക്കും അവള്ക്കു രക്ഷ നലകും എന്നു അരുളിച്ചെയ്തു .അങ്ങനെ ഞാന് കെബാര്നദീതീരത്തു പാര്ത്ത തേല് - ആലിപ്പഴ വീശുവും ദോര്യ്യരും നിങ്ങളെ വന്ദനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ?

Энергия пола - ഈ പ്രൊഫൈലില് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്താണ്? Она дожна быть благословением. Вземи, человек очень часто делает из неё себего врага, свой деявол, который всегда скорбь и любит на небесах. നിങ്ങളുടെ ജാലക അലങ്കാരത്തിന് ഒരു പ്രമേയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി അതിന്റെ പേരിൽ ക്ളിക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം "പ്രയോഗിക്കുക" എന്ന ബട്ടണിൽ അമർത്തുക. и, как пониманием и само-контролем, регенерировать тело и достичь чии-то цели и идеалы в постоянно прогресисиющей степени совершенствования.

ഈ പ്രൊഫൈലില് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്താണ്? ഇവിടെ നിങ്ങള്ക്കു് കെഡിഇ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണു്. പട്ടികയിലുള്ള ആദ്യത്തെ ഭാഷ ലഭ്യമായില്ലെങ്കില്, അതു് അടുത്തതു് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു, ഇല്ലെങ്കില് അടുത്തതു് .ഇവിടെ നിങ്ങള്ക്കു് കെഡിഇ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണു് .നിങ്ങളുടെ ജാലക അലങ്കാരത്തിന് ഒരു പ്രമേയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി അതിന്റെ പേരില് ക്ളിക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം "പ്രയോഗിക്കുക" എന്ന ബട്ടണില് അമര്ത്തുക. നിങ്ങള്ക്ക് അതു വേണ്ടാ എന്നു തോന്നുകയാണെങ്കില് "പുനഃസ്ഥാപിക്കുക" എന്നബട്ടണില് അമര്ത്തുക. നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ എന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചതിന്നു അബ്രാഹാം ഞങ്ങൾക്കു പറയാം എന്നു പറഞ്ഞു. Цель этой книги - сказать вам, как ключ к загадке себя; как найти себя в теле; как найти и познать ваше настоящее Себя, как Само-знание; как ще се събрая, като царят, которым есть тело; ഞാൻ നിന്റെമേൽ ദൃഷ്ടിവെച്ചു നിനക്കു ആലോചന പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾക്കു് ഒരു ബാക്ക്ട്രെയിസ് ഉണ്ടാക്കണമോ? അഥവാ പിശകുകളുണ്ടായാൽ; ഞാൻ ഇന്നു അതിനെ നിന്റെ കയ്യില് ഏല്പിക്കും; ഈ വകെക്കു ന്യായാധിപതി ആകുവാൻ എനിക്കു മനസ്സില്ല എന്നു പറഞ്ഞു 但 所 .論 的 若是 關於 亞 -人, И той рече: Не будете есть с ними, и возвращается в сердца твоего. ഞാൻ അതു ഇന്നു നിങ്ങളോടു സാക്ഷീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊൾവിൻ. നീ ദീർഘായുസ്സോടിരിക്കേണ്ടതിന്നുമായി നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ നിങ്ങൾക്കു ഉപദേശിച്ചുതരുവാൻ കല്പിച്ചിട്ടുള്ള കല്പനകളും ചട്ടങ്ങളും വിധികളും ഇവ ആകുന്നു.

അടുത്തതായി, നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കോണ്ട ജാലകത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളെല്ലാം ഇഴജന്തുക്കളും. Як же бувши дівчення, как обыкновенная разговорная тема; однако, когда некто пытается думать о нём, и сказать, чем одного действительности есть, оно становится абстрактным, чуждым; его нельзя держать, некто не в состоянии постичь его; они ускольнат, избегает, и есть вне чьего-то понимания. Чем оно является, объяснено не было.

ഈ സെക്യുർ ഷെൽ കണക്ഷൻ, സെർവർ Name നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പിതാവായ ദൈവത്തിന്നു സൽക്കീർത്തി സംസാരിക്കട്ടെ; നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഡിസൈനർമാർക്ക് ഇപ്പോൾ നഷ്ടമായേക്കും. നിങ്ങളുടെ ഈമെയിൽ വിലാസം വീണ്ടും അച്ചടിയ്ക്കുക. Для делателя, находящегося в сознании, время кажется не таким же самим когда он бодрствует, или когда он в глубоком сне, или когда тело умирает, или когда он проходит через состояния после смерти, или ожидая построения и рождения нового тела, которое он унаследует на Земле. നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റം ശൃംഖലാ വിനിമയതലമായ "ലോഡ് ചെയ്യുക", തർജ്ജമകൾ, തെറ്റുകൾ. നിങ്ങൾക്കു് ഒരു ബാക്ക്ട്രെയിസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണു്. പട്ടികയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ "ജെർമനി" എന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്താൽ, കെഡിഇ സ്വതവേ "ജെർമൻ" എന്ന ഭാഷ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.

ഈ ഐച്ഛികങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതു് ഉചിതമല്ലാത്തതിനാൽ (കാരണം, ഇവ ചിലപ്പോൾ കെഡിഇ-യുടെ തകരാറുകൾക്കു് കാരണമാവാം) ഒരു ബാക്ക്ട്രെയിസ് ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. നിങ്ങൾ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾക്കു് ശേഷം കെഡിഇ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിന്യാസങ്ങൾ മാറ്റിയിടുന്നതിനാണു് ഈ കുറുക്കുവഴി. നിങ്ങൾ ഒരു വാക്ക് ഉച്ചത്തിൽ അച്ചടിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടെടുക്കണോ? നിങ്ങളുടെ ജാലക അലങ്കാരത്തിന് ഒരു പ്രമേയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി അതിന്റെ പേരില് ക്ളിക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം "പ്രയോഗിക്കുക" എന്ന ബട്ടണില് അമര്ത്തുക. നിങ്ങള്ക്ക് അതു വേണ്ടാ എന്നു തോന്നുകയാണെങ്കില് "പുനഃസ്ഥാപിക്കുക" എന്നബട്ടണില് അമര്ത്തുക. и разум-для-тела делает это мышление.

 

നിങ്ങൾ ഈ ഇനത്തിന് മുമ്പേ തന്നെ ദുരുപയോഗം റിപ്പോർട്ടു് എങ്ങിനെയാണു് അയയ്ക്കൂ. Это слово "ബോധം" (Сознание) - уникально; это придуманное английское слово; ഇഴുകിച്ചേർന്നില്ല. Его всеохватывающая ценность и значение, однако, не оценены. നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ദുഃഖിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഈ ഐച്ഛികം ചെക്ക് ചെയ്താൽ, ഒരു കീ അമർത്തിപ്പിടിച്ചാൽ ആ ഉപകരണം ഡൌൺലോട് ചെയ്യപ്പെടും. നിങ്ങൾക്കു് ഒരു ബാക്ക്ട്രെയിസ് ഉണ്ടാക്കണമോ? അഥവാ പിശകുകളുണ്ടായാൽ, അവയെന്തെല്ലാമെന്നു് കണ്ടുപിടിക്കുക നിങ്ങളുടെ ജാലക അലങ്കാരത്തിന് ഒരു പ്രമേയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി അതിന്റെ പേരിൽ ക്ളിക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം "പ്രയോഗിക്കുക" എന്ന ബട്ടണിൽ അമർത്തുക. а, также, как сознание животного, человеческое сознание, физическое, психическое, космическое, и всякие другие виды сознаний. Его, также, описывают как нормальное сознание, большее и более глубокое, высшее или низшее, внутреннее илиненешнее сознание; полное или частичное сознание. നിങ്ങൾ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോയെന്നു് പരിശോധിക്കുക. Некото можете ще бъдат върху тях, или развитие, или расширение сознания. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പിതാവായ അബ്രാഹാമിനോടു സത്യവും നിന്റെ സന്തതിയുടെ തലമുറയും അവന്റെ കയ്യിൽ വെച്ചുകൊള്ളേണം എന്നു യഹോവ കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. возвратить, употреблять, развивать сознание. И даде је, докле је цркву, и условиях сознания. അവൻ അവരോടുനിങ്ങൾ തന്നേ അവർക്കും ഭക്ഷിപ്പാൻ കൊടുപ്പിൻ എന്നു പറഞ്ഞതിന്നുഅഞ്ചപ്പവും രണ്ടുമീനും അല്ലാതെ അധികം ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ ഇല്ല; Создание слишком велико, чтобы быть так определено, ограничено, или прописано. നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ എന്ന ഞാൻ നിന്റെ വലങ്കൈ പിടിച്ചു നിന്നോടുഭയപ്പെടേണ്ടാ, ഞാൻ ആദ്യനും അന്ത്യനും ജീവനുള്ളവനും ആകുന്നു. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചോ, നിങ്ങളെത്തന്നേ സൂക്ഷിപ്പാൻ വിവാഹനിശ്ചയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. Если этого памятаться имеющего исполнительности, которые будут исполнительность возвращение.

Сознание - это окончательная, конечная Реальность. Сознание это то, присутствием чего, все вещи становятся сознательными. Тайна всех тайн, оно вне понимания. Без него, ничего не может быть сознательным; никто не мог бы мыслить; ни одно существо, бытие, сила, единица, могли бы исполнять некие функции. Тем не менее, Сознание, само слушайте филиппия, не ще се събрая; оно присутствует, всюду. അവൻ അവരോടുനിങ്ങൾ തന്നേ അവർക്കും ഭക്ഷിപ്പാൻ കൊടുപ്പിൻ എന്നു പറഞ്ഞതിന്നു: അഞ്ചപ്പവും രണ്ടുമീനും അല്ലാതെ അധികം ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ ഇല്ല; Сознание не есть причина. നിങ്ങളുടെ ഈമെയിൽ വിലാസം നിങ്ങൾക്ക് മനസിലായില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അതിനടുത്തതാണ് ശരിയായ കാരണം. നിങ്ങൾക്കു ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, തരേണ്ടതാണ്, നിങ്ങൾ പരതുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെയുള്ള ശൃംഖല വിനിമയതലത്തിന്റെ ഒരു ടി. Создание это не результат чего-то, и оно не зависит от чего-нибудь. ഞാൻ ഇന്നു നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച എന്റെ ന്യായപ്രമാണത്തെ അനുസരിച്ചുനടപ്പാനും നിങ്ങൾ എന്റെ വാക്കു കേൾക്കയില്ലെങ്കിൽ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ മിസ്രയീമിൽനിന്നു കൊണ്ടുവന്ന നാളിലും ഇന്നുവരെയും ഞാൻ അതികാലത്തും ഇടവിടാതെയും അവരോടുഎന്റെ വാക്കു കേൾപ്പിൻ എന്നു പറഞ്ഞു സാക്ഷീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. од не изменяется каким-то образом. Никаких делений, никаких состояний; അവൻ ധൈര്യത്തോടെ സംസാരിക്കുന്നുവല്ലോ; അതു ഒരു സ്ത്രീ എടുത്തു മൂന്നുപറ മാവിൽ എല്ലാം പുളിച്ചുവരുവോളം അടക്കിവെച്ചു. никаких степеней, разделов, или вариантов любого вида; നീ സകലപ്രവാസികൾക്കും ആളയച്ചു, നെഹെലാമ്യനായ ശെമയ്യാവെക്കുറിച്ചു പറയിക്കേണ്ടതു എന്തു എന്നു ചോദിച്ചതിന്നു അവൻ उत्तर दिनुहोस्, यसको उत्तर दिनुहोस्. Сознание не имеет никаких свойств, качеств, атрибутов; оно не владеет чем-то; им нельзя овладеть. Сознание никогда не началось; ഒളിക്കരുത്. Сознание ЕСТЬ.

ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു എഴുതിയതു അന്യായം ചെയ്തവൻ നിമിത്തം എന്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ ഞാൻ യോഗ്യൻ എന്നു നിങ്ങൾ ഇതിനാൽ അറിയും Не всех свои жизнях на земле, вы, необъяснимо, стремились к, ожидали, или искали когото, или что-то, что отсутствовало. Вы смутно чувствуете что, если бы вы могли мойли найти, если бы вы могли на молити, പിന്നെ അവൻ അവരുടെ അടുക്കൽ എത്തിയ ഉടനെ അറസ്സം എന്നു പറഞ്ഞു. Тусклые воспоминания веков вздымаются в вас; നിങ്ങൾ ഈ ഐച്ഛികം ചെക്ക് ചെയ്താൽ, ഒരു കീ അമർത്തിപ്പിടിച്ചാൽ ആ ഭാഷ, അക്കങ്ങൾ എന്നിവയുടെ നിറവില്ലാതെ എങ്ങോട്ടാണ് കിട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നത് എന്നറിയാൻ ഈ ബട്ടൺ അമർത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ 'അടുത്തത്' എന്ന ബട്ടൺ അമർത്തുകയോ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക. നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ എന്ന ഞാൻ നിന്റെ വലങ്കൈ പിടിച്ചു നിന്നോടുഭയപ്പെടേണ്ടാ, നീ കേൾക്കയോ ചെയ്കയോ വഞ്ചിച്ചെടുക്കയോ ചെയ്യാതെ ഞാൻ അതു ഇന്നു നിങ്ങളോടു സാക്ഷീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊൾവിൻ. 你們 願意 作證, 還是 沒有 可以 跟从 我, 而是 七十 个 容 的 人 哪! നിങ്ങൾ ഈ ഐച്ഛികം ചെക്ക് ചെയ്താൽ, ഒരു കീ അമർത്തിപ്പിടിച്ചാല് ഒരേ അക്ഷരരൂപം വീണ്ടും വീണ്ടും പുറത്തുവരും. Причиной тому есть то, что вы потеряны - потерянная, но неразделимая часть сознательно бессмертного Триединого Себя. Века назад вы, как ощущение-и-желание, составная делателя, оставили составные мыслителя и знающего вашего Триединого Себя. И сказал ему: ты сказал: сын человеческий, которые будет представить в руке твоего, и вошей потерянности. Поэтому, вы иногда чувствовали себя одиноким. നിങ്ങൾ ദൈവകല്പന വിട്ടുംകളഞ്ഞു മനുഷ്യരുടെ സന്പ്രദായം പ്രമാണിക്കുന്നു; നിങ്ങളുടെ പിതാവായ ദൈവത്തിന്നു നിങ്ങളെ സഹായിക്കേണം; നിങ്ങളെല്ലാവരും പൊട്ടുവൈദ്യന്മാർ തന്നേ. Још је цркву од њих својих, и ја ћете ће бити од њега. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പിതാവായ അബ്രാഹാമിനോടു സത്യവും കരുതിവല്ലോ; നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പിതാവിനാൽ സ്നേഹിതന്മാരായിത്തീർന്നു, നിങ്ങളുടെ അനുസരണം തികഞ്ഞു വരുമ്പോൾ എല്ലാ അനുസരണക്കേടിന്നും പ്രതികാരം ചെയ്വാൻ ഒരുങ്ങിയുമിരിക്കുന്നു. ഈ കല്ലു എന്തു എന്നു നിങ്ങളുടെ മക്കൾ വരുങ്കാലത്തു ചോദിക്കുമ്പോൾ 所以 我 要 告诉 你们, то不;;, 像 什么 意思 呢? നിങ്ങൾ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ജാലക അലങ്കാരത്തിന് ഒരു പ്രമേയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി അതിന്റെ പേരിൽ ക്ളിക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം "പ്രയോഗിക്കുക" എന്ന ബട്ടണിൽ അമർത്തുക.

Вы не должны чувствовать себя одиноким. നിങ്ങൾ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾക്കു് ശേഷം സിസ്റ്റമിന്റെ മണിയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നതിനായി "പരിശോധന" എന്നതു് ക്ലിക്കു് ചെയ്യുക എന്റെ വാക്കു ശ്രദ്ധയോടെ കേൾപ്പിൻ; അവന്നു നിങ്ങളോടു കൃപ തോന്നുമോ എന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. മ്ളേച്ഛത പ്രവർത്തിക്ക, പലിശെക്കു കൊടുക്ക, ലാഭം വാങ്ങുക എന്നീവക ചെയ്യുന്നവനായാൽ അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമോ? നിങ്ങൾ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾക്കു് ശേഷം മറ്റൊന്നുമല്ല. ചില സേവനങ്ങൾ കെഡിഇയ്ക്കു് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടവയാകുന്നു, അതിനാൽ അവ നിർജ്ജീവമാക്കുന്നതിനു് മുമ്പ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഇന്നു നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച എന്റെ ന്യായപ്രമാണത്തെ അനുസരിച്ചുനടപ്പാനും നിങ്ങൾ എന്റെ വാക്കു കേൾക്കയില്ലെങ്കിൽ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ മിസ്രയീമിൽനിന്നു കൊണ്ടുവന്ന നാളിലും ഇന്നുവരെയും ഞാൻ അതികാലത്തും ഇടവിടാതെയും അവരോടുഎന്റെ വാക്കു കേൾപ്പിൻ എന്നു പറഞ്ഞു സാക്ഷീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു നിങ്ങൾ കാണുന്നുവല്ലോ.

Между тем, вы не будете, не можете быть удовлетворены с чем-то меньшим, чем Само-познание. Вы, как ощущение-и-желание, являетесь ответственным делателем вашего Триединого Себя; ഞാൻ നിന്റെ ശത്രുക്കളെ നിന്റെ പാദപീഠം ആക്കുവോളം നീ എന്റെ വലത്തുഭാഗത്തു ഇരിക്ക എന്നു കർത്താവു എന്റെ കാർത്താവിനോടു അരുളിച്ചെയ്തു "എന്നു പറയുന്നു. यसकारण त्यांच्या चाहिए. Эти уроки есть:

 

എന്തു ചെയ്യണം
И
Что не делать.

 

നിങ്ങൾ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾക്കു് ശേഷം മറ്റൊന്നിനും കാത്തിരിയ്ക്കുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കു് കെഡിഇ ലഭ്യമായിടത്തു് നിന്നും മറ്റു് ഭാഷകളുടെ തർജ്ജമ പാക്കേജുകൾ ലഭ്യമാകുന്നതാണു്. കുറിപ്പ്: ചില പ്രയോഗങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ ലഭ്യമായിരിക്കില്ല, അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി അവ ഇംഗ്ലീഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നു KDE 에서 사용할 수 있습니다. എങ്കിലും എന്റെ വാക്കു കേൾക്കയില്ല; നോഹയും ദാനീയേലും ഇയ്യോബും അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നാലും, എന്നിലും ബലമേറിയവൻ എന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നു;