വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ

ദി

WORD

ജൂൺ, 1916.


പകർപ്പവകാശം, XXX, HW PERCIVAL മുഖേന.

സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള മൊമെന്റുകൾ.

ഭൂമിയിലെ നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളുടെ വ്യാഖ്യാനമായിട്ടല്ല, നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളുടെ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ പ്രസ്താവന, നരകാഗ്നിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ശിക്ഷാവിധിയുമായി ചേർച്ചയിലല്ല, ഈ രണ്ടു പ്രസ്താവനകൾ വിശ്വാസത്തിൽ മാത്രം അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ടത്. ധാർമ്മിക നന്മ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ മറ്റൊന്നിനേക്കാൾ നല്ലതാണ്?

രണ്ട് ഉപദേശങ്ങളും തുല്യമാണ്, മനസ്സ് യുക്തിരഹിതമായതോ ശിശു അവസ്ഥയിലോ ആയിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രം വിശ്വാസത്തെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അക്ഷരമാലയും ഗുണന പട്ടികയും ഒരു കുട്ടി വിശ്വാസത്തിൽ സ്വീകരിച്ചതു പോലെ ഉപദേശങ്ങളും അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു.

യുക്തിസഹമായ മനസ്സ് ഉപദേശങ്ങളെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, ഭൂമിയിലെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ നിയമത്തെയും നീതിയെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണെന്നും ജീവിതത്തിലെ അനുഭവത്തിന്റെ തെളിവാണെന്നും ഇത് കണ്ടെത്തുന്നു, കൂടാതെ നരക സിദ്ധാന്തം ദൈവശാസ്ത്ര നയത്താൽ രൂപപ്പെടുത്തിയ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ശാസനയാണ്. ഭൂമിയിലെ ഒരു ഹ്രസ്വജീവിതത്തിലെ അജ്ഞതയിലൂടെ വലിയതോതിൽ ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്കുള്ള പ്രതികാരമെന്ന നിലയിൽ നരകത്തിൽ നിത്യമായ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് മനസ്സിന് ഒരു കാരണവും കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല, പ്രത്യേകിച്ചും തെറ്റുകൾ പലപ്പോഴും നിർബന്ധിതമാകുന്നത് സാഹചര്യങ്ങളുടെയും പരിസ്ഥിതിയുടെയും ബലത്താൽ, അത് അനുഭവിക്കുന്നയാൾ മൂലമല്ല.

ജീവിതത്തിന്റെ വസ്‌തുതകൾ വിശദീകരിക്കാൻ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ പുനർജന്മവും കർമ്മപരമായ പ്രതികാരമെന്ന നിലയിൽ ഭൂമിയിലെ കഷ്ടപ്പാടുകളും നിയമപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് തോന്നുന്നു, സമാനമായി ഗുണന പട്ടികയും ഗണിതവും. കഷ്ടത നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്, ശിക്ഷയല്ല, മറിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ആവശ്യമായ അനുഭവം. ഒരു സ്വേച്ഛാധിപതിയുടെ താൽപ്പര്യത്തിന്റെ ഫലത്തേക്കാൾ ലോകവും അതിൽ മനുഷ്യന്റെ സ്ഥാനവും നിയമത്തിന്റെ ഫലമാണെന്ന് ബുദ്ധിക്ക് കൂടുതൽ വിശ്വാസ്യതയുണ്ട്.

നരകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തം, കർമ്മപരമായ പ്രതികാരത്തിന്റെ ദൈവശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തം പോലെ നല്ലതാണെന്ന് പറയാനാവില്ല, ധാർമ്മിക നന്മ ഉൽപാദിപ്പിക്കുക, കാരണം ഒരിക്കലും ധാർമ്മിക ശക്തി അടിമത്വ ഭയത്തിൽ നിന്ന് ജനിക്കാൻ കഴിയില്ല. ശിക്ഷയെ ഭയന്ന് നന്മയെ നിർബന്ധിക്കുക എന്നതാണ് നരക സിദ്ധാന്തം. പകരം അത് ധാർമ്മിക ഭീരുത്വം വളർത്തുകയും അന്യായമായ പ്രവർത്തനം നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പുനർജന്മത്തിലൂടെയുള്ള കർമ്മ പ്രതികാര സിദ്ധാന്തം, ലോകത്ത് സ്വന്തം സ്ഥലവും പ്രവർത്തനവും കണ്ടെത്താൻ മനസ്സിനെ സഹായിക്കുന്നു, ജീവിതത്തിലൂടെയുള്ള യഥാർത്ഥ വഴി കാണിക്കുന്നു. ധാർമ്മിക നന്മയാണ് ഫലം.

ദൈവശാസ്ത്ര നരകത്തിന് തെളിവില്ല. മനസ്സ് ശക്തിയിലും വിവേകത്തിലും വളരുമ്പോൾ നീതിയുടെ ബോധം അതിനെതിരെ മത്സരിക്കുകയും അതിനെ ഭയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യനിൽ അന്തർലീനമായ നീതിയുടെ ബോധമാണ് കർമ്മത്തിന്റെ തെളിവ്. അത് കാണാനും മനസിലാക്കാനുമുള്ള കഴിവ്, അവന്റെ തെറ്റ് കാണാനും ന്യായമായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ അത് ശരിയാക്കാനുമുള്ള അവന്റെ സന്നദ്ധതയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഒരു സുഹൃത്ത് [HW പെർസിവൽ]