വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ
ഈ പേജ് പങ്കിടുകദി

WORD

ഡിസംബർ 29


HW PERCIVAL മുഖേന പകർപ്പവകാശം 1915

സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള മൊമെന്റുകൾ

മെമ്മറി നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമെന്താണ്?

മെമ്മറി നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒരു ശാരീരിക അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക കാരണത്തിന്റെ ഫലമാണ്. മെമ്മറി നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനുള്ള പെട്ടെന്നുള്ള ശാരീരിക കാരണം തലച്ചോറിലെ നാഡി കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ഒരു തകരാറാണ്, അതാത് ഞരമ്പുകളിലൂടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തടയുന്നു. ഉദാഹരണമായി: ഒപ്റ്റിക് നാഡി, വിഷ്വൽ സെന്റർ, ഒപ്റ്റിക് തലാമി എന്നിവയിൽ ചില വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവ വ്യത്യസ്തമായ “കാഴ്ചയുടെ ബോധം” അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ചയുടെ സത്തയുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്താൻ ഇടയാക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഇത് മനസിലാക്കാൻ കഴിയില്ല അർത്ഥത്തിൽ മതിപ്പുളവാക്കിയ ഭ object തിക വസ്‌തു മനസ്സിനായി പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് അതിന്റെ ഭ physical തിക ചാനലുകൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. ഓഡിറ്ററി നാഡി, നാഡി-കേന്ദ്രം എന്നിവയുടെ ആഘാതം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, “ശബ്ദബോധത്തിന്” ഇവ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല, അതിനാൽ കാഴ്ചയുടെ അർത്ഥം പരാജയപ്പെട്ട വസ്തുവിന്റെയോ രംഗത്തിന്റെയോ ഭ sound തിക ശബ്ദമോ പേരോ മനസ്സിലേക്ക് പുനർനിർമ്മിക്കാൻ കഴിയില്ല. പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന്, അതിനാൽ ശാരീരിക കാരണങ്ങളാൽ കാഴ്ച മെമ്മറിയും ശബ്ദ മെമ്മറിയും നഷ്ടപ്പെടും. ശാരീരിക കാരണങ്ങളാൽ രുചി മെമ്മറിയുടെയും വാസന മെമ്മറിയുടെയും നഷ്ടം ഇത് വ്യക്തമാക്കും. നാഡി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒരു സമ്മർദ്ദം, തലയിൽ ഒരു പ്രഹരം, ഒരു വീഴ്ച മൂലം പെട്ടെന്നുള്ള നിഗമനം, രക്തചംക്രമണം തകരാറിലാകൽ, അപ്രതീക്ഷിത സംഭവങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നാഡീ ഞെട്ടലുകൾ എന്നിവ ശാരീരിക മെമ്മറി നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള പെട്ടെന്നുള്ള കാരണങ്ങളാകാം.

അവയുടെ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ഞരമ്പുകളുടെ ശാരീരിക തടസ്സം അല്ലെങ്കിൽ തകരാറുകൾ നീക്കം ചെയ്യുകയോ നന്നാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ശാരീരിക മെമ്മറി താൽക്കാലികമായി നഷ്ടപ്പെടുന്നു. നീക്കംചെയ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ നന്നാക്കൽ അസാധ്യമാണെങ്കിൽ, നഷ്ടം ശാശ്വതമാണ്.

മെമ്മറി സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഭ physical തിക ജീവിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്താലോ അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം ഭ physical തിക ജീവികളാലോ അല്ല. മെമ്മറിയുടെ ഏഴ് ഓർഡറുകൾ: കാഴ്ച-മെമ്മറി, ശബ്ദ-മെമ്മറി, രുചി-മെമ്മറി, മണം-മെമ്മറി, സ്പർശം അല്ലെങ്കിൽ വികാരം-മെമ്മറി, ധാർമ്മിക-മെമ്മറി, “ഞാൻ” അല്ലെങ്കിൽ ഐഡന്റിറ്റി-മെമ്മറി in നവംബർ, 1915 ലക്കത്തിലെ “സുഹൃത്തുക്കളുമൊത്തുള്ള നിമിഷങ്ങൾ”Sense സെൻസ്-മെമ്മറി മൊത്തത്തിൽ നിർമ്മിക്കുക, ഇതിനെ വ്യക്തിത്വ-മെമ്മറി എന്ന് നാമകരണം ചെയ്യുന്നു. ഓരോ ഇന്ദ്രിയ-ഓർമ്മകളും ഏഴ് ഓർമ്മകളും ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വ്യക്തിത്വ-മെമ്മറി സൃഷ്ടിക്കുന്നു. വ്യക്തിത്വ മെമ്മറിക്ക് രണ്ട് വശങ്ങളോ വശങ്ങളോ ഉണ്ട്: ശാരീരിക വശവും മാനസിക വശവും. വ്യക്തിത്വ-മെമ്മറിയുടെ ഭ side തിക വശം ഭ body തിക ശരീരവുമായും ഭ world തിക ലോകവുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഇവയുടെ സംവേദനവും മെമ്മറിയും മാനസിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലാണ്, ഭ physical തിക ശരീരത്തിലോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലോ അല്ല. മനുഷ്യന്റെ മൂലകം, മനുഷ്യൻ, രണ്ടോ അതിലധികമോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അതിന്റെ ഭ physical തിക ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളുമായി ക്രമീകരിക്കാനും ഏകോപിപ്പിക്കാനും ചില ഭ physical തിക വസ്തുക്കളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് വ്യക്തിത്വം-മെമ്മറി ആരംഭിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും, “I” ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ഒന്നോ അതിലധികമോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും അവയുടെ പ്രത്യേക അവയവങ്ങളിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഒന്നായിരിക്കണം. ഭ physical തിക ലോകത്ത് ഒരാൾക്ക് അവന്റെ അസ്തിത്വമുണ്ടെന്നതിന്റെ ആദ്യ മെമ്മറി, അയാളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള “ഞാൻ” ബോധം ഉണർന്ന് അവന്റെ ഒന്നോ അതിലധികമോ മറ്റ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായി ഏകോപിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, അവ ഏതെങ്കിലും ഭ physical തിക വസ്‌തുവിൽ അല്ലെങ്കിൽ സംഭവത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോഴാണ്. “ഞാൻ” എന്ന ബോധം ഉണരുന്നതിനുമുമ്പ് ശിശുവിനോ കുട്ടിക്കോ വസ്തുക്കൾ കാണാനും ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കാനും കഴിയും, ഒപ്പം കാണാനും കേൾക്കാനും ഏകോപിപ്പിക്കും. അക്കാലത്ത് ഇത് വെറും മൃഗമാണ്. കാണുന്നതിനോ കേൾക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സംവേദനാത്മകതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശിശുവിന് “ഞാൻ” എന്ന് ചിന്തിക്കാനോ അനുഭവിക്കാനോ പറയാനോ കഴിയാത്തതുവരെ, മനുഷ്യന്റെ നിലനിൽപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിത്വ-മെമ്മറി ആരംഭിക്കുന്നില്ല. വ്യക്തിത്വ-മെമ്മറിയുടെ ഭ side തിക വശം ഭ body തിക ശരീരത്തിന്റെ മരണത്തോടെ അവസാനിക്കുന്നു, ആ സമയത്ത് മനുഷ്യന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അതിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അതിന്റെ ഷെല്ലിൽ നിന്നും ഭ body തിക ശരീരത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറുകയും അവയവങ്ങളിൽ നിന്നും നാഡി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഛേദിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

വ്യക്തിത്വ-മെമ്മറിയുടെ മാനസിക വശം വ്യക്തിത്വ-മെമ്മറിയുടെ ആരംഭത്തോടോ അതിനു മുമ്പോ യാദൃശ്ചികമായി ആരംഭിക്കണം. അപ്പോൾ “ഞാൻ” എന്ന ബോധം ഉണർന്നിരിക്കുകയും ഒന്നോ അതിലധികമോ മാനസിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളായ ക്ലയർവയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈറോഡിയൻസ് പോലുള്ള ഒരു രൂപമായി സ്വയം ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും, ഇവ മാനസിക ലോകത്തിന്റെ ഭ physical തിക അവയവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭ world തിക ലോകം ക്രമീകരിക്കുകയും ഭ body തിക ശരീരവും അതിന്റെ അവയവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ വ്യക്തിത്വ-മെമ്മറിയുടെ ഭ side തിക വശങ്ങളുള്ള മാനസികാവസ്ഥയുടെ ഈ ക്രമീകരണം നടത്തിയിട്ടില്ല, മാത്രമല്ല മാനസിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സാധാരണയായി മനുഷ്യനിൽ സ്വാഭാവികമായി തുറക്കപ്പെടുന്നില്ല. മാനസിക അവബോധം-ഓർമ്മകൾ സാധാരണയായി ഭ physical തിക അവയവങ്ങളുമായും ശാരീരിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായും വളരെ അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്നു, അതിനാൽ മനുഷ്യന് സാധാരണയായി തന്റെ ഭ physical തിക ശരീരത്തിന് പുറമെ വേർതിരിക്കാനോ അസ്തിത്വത്തിന്റെ ഓർമ്മകളോ കണ്ടെത്താനോ കഴിയില്ല.

വ്യക്തിത്വ-മെമ്മറിയുടെ മാനസിക വശം ഭ physical തിക കാര്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുകയാണെങ്കിൽ, ഭ body തിക ശരീരത്തിന്റെ മരണശേഷം മാനസിക വ്യക്തിത്വം ഉടൻ അവസാനിക്കും, ഒപ്പം വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ജീവിതവും പ്രവർത്തനങ്ങളും അവസാനിക്കുകയും മായ്ക്കുകയും ചെയ്യും. അത്തരം സംഭവം ആ വ്യക്തിത്വവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ശൂന്യമായ അല്ലെങ്കിൽ മൂർച്ഛയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വടു പോലെയാകും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനുഷ്യരാശിയുടെ മെച്ചം, കവിത, സംഗീതം, പെയിന്റിംഗ്, ശിൽപം, അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലുകളുടെ അനുയോജ്യമായ പിന്തുടരൽ എന്നിവയിൽ അനുയോജ്യമായ വിഷയങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും മെച്ചപ്പെടുത്തലും പോലുള്ള ചിന്തയുടെ അനുയോജ്യമായ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ , തുടർന്ന് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മനസ്സിൽ തങ്ങളെത്തന്നെ സ്വാധീനിക്കുന്നു, ഒപ്പം മരണത്തിനുമപ്പുറത്ത് മനസ്സ് അതിൽ മതിപ്പുളവാക്കുന്നു. മരണാനന്തരം വ്യക്തിത്വം വിഘടിക്കുന്നു, ഭ physical തിക വസ്‌തുക്കളുമായും ആ ജീവിതത്തിലെ വസ്തുക്കളുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ പ്രത്യേക ഓർമ്മകൾ ആ വ്യക്തിത്വത്തെ സൃഷ്ടിച്ച ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വിഘടനത്താൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ആ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ മാനസിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അനുയോജ്യമായ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ, അവിടെ മനസ്സ് മതിപ്പുളവാക്കുന്നു. മനസ്സ് അതിനായി പുതിയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ നിർമ്മിച്ച പുതിയ വ്യക്തിത്വം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ, മുൻകാല വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ ഇംപ്രഷനുകളായി മനസ്സിനെ വഹിക്കുന്നു, അതാകട്ടെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുകയും അവരുടെ പ്രത്യേക വിഷയങ്ങളിൽ അവരുടെ വികസനത്തിന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭൂതകാലത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം.

കഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തെയും മുൻ‌കാല ജീവിതത്തെയും കുറിച്ചുള്ള മെമ്മറി നഷ്‌ടപ്പെടുന്നത് അവസാനത്തേതും മുമ്പത്തേതുമായ വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ നഷ്ടമാണ്. വ്യക്തിത്വ-മെമ്മറിയുടെ ഏഴ് ഓർഡറുകളല്ലാതെ മനുഷ്യർക്ക് മറ്റൊരു മെമ്മറി ഇല്ലാത്തതിനാൽ, ഒരു വ്യക്തിക്ക് തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി സ്വയം അറിയാനോ ഓർമ്മിക്കാനോ കഴിയില്ല. ഒരു മുൻകാല ജീവിതത്തിന്റെ ഓർമ നഷ്ടപ്പെടുന്നു, കാരണം ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ക്രമരഹിതമാവുകയും മരണത്താൽ തകർക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു, മാത്രമല്ല അടുത്ത ജീവിതത്തിൽ ഇന്ദ്രിയ-ഓർമ്മകളായി പുനർനിർമ്മിക്കാൻ ഒന്നും തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നില്ല, ആ വ്യക്തിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ.

ഈ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നത് ആ മെമ്മറി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണത്തിന്റെ തകരാറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായ നഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കുന്ന മൂലക ജീവികളുടെ പരിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം എന്നിവയാണ്. കണ്ണിലോ ചെവിയിലോ ഉണ്ടായ പരിക്ക് പോലുള്ള ശാരീരിക കാരണത്താലാണ് കാഴ്ചയോ കേൾവിയോ നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ കാഴ്ച എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവയോ ശബ്‌ദം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവയോ പരിക്കേൽക്കാതെ അവശേഷിക്കുകയും അവയവത്തിന് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്താൽ കാഴ്ചയും കേൾവിയും പുന .സ്ഥാപിക്കപ്പെടും. എന്നാൽ ഈ ജീവികൾക്ക് സ്വയം പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പരിക്കിന്റെ ആനുപാതികമായി കാഴ്ചയോ കേൾവിയോ നഷ്ടപ്പെടുക മാത്രമല്ല, ഈ മനുഷ്യർക്ക് പരിചിതമായ കാഴ്ചകളും ശബ്ദങ്ങളും ഓർമ്മകളായി പുനർനിർമ്മിക്കാൻ കഴിയില്ല.

ശാരീരിക കാരണങ്ങളാൽ അല്ലാത്തപ്പോൾ, ഓർമ്മശക്തി നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദുരുപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ മൂലകങ്ങൾ ധരിക്കുന്നതിലൂടെയോ വാർദ്ധക്യത്തിൽ കലാശിക്കുന്നതിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിന്റെ സ്വഭാവത്തിലൂടെയോ ആണ്. നിലവിലെ അവസ്ഥകളെ പരിഗണിക്കാതെ ചിന്താ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്.

ലൈംഗിക പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അമിത ആഹ്ലാദം കാഴ്ച എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതിനെ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നു; പരിക്കിന്റെ അളവ് ഭാഗിക നഷ്ടത്തിന്റെ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ച-മെമ്മറിയുടെ മൊത്തം നഷ്ടം നിർണ്ണയിക്കുന്നു. വാക്കുകളുടെ ഉപയോഗത്തെയും ശബ്ദങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെയും അവഗണിക്കുന്നത് ശബ്ദ-സെൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതിന്റെ വളർച്ചയെയും വികാസത്തെയും തടയുന്നു, മാത്രമല്ല അത് ലഭിച്ച സ്പന്ദനങ്ങളെ ശബ്ദ-ഓർമ്മകളായി പുനർനിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അണ്ണാക്കിന്റെ ദുരുപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ അണ്ണാക്കിനെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിലെ അവഗണന, രുചി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതിനെ മന്ദീഭവിപ്പിക്കുകയും അഭിരുചികളെ തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയാനും രുചി-മെമ്മറി പുനർനിർമ്മിക്കാനും കഴിയുന്നില്ല. അണ്ണാക്ക് മദ്യവും മറ്റ് കഠിനമായ ഉത്തേജകങ്ങളും ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ ഭക്ഷണത്തിലെ രുചിയുടെ പ്രത്യേകതകളെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ അമിതമായി ആഹാരം നൽകുന്നു. കാഴ്ചയുടെയും ശബ്ദത്തിന്റെയും രുചി ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ക്രമക്കേടുകൾ, ആമാശയത്തെയും കുടലുകളെയും ആഗിരണം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവ ദഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തവയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ ഇന്ദ്രിയ-മെമ്മറി നഷ്ടപ്പെടാം. വാസന എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വ്യക്തിത്വത്തിൽ ഒരു മൂലക ജീവിയാണ്, ലൈംഗികതയെ കാന്തികമായി ധ്രുവീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ക്രമക്കേടുകൾ, മറ്റ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഹാനികരമാണ്, വാസന-അർത്ഥം ഡിപോളറൈസ് ചെയ്യാനും ഫോക്കസിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളാനും കഴിയും, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഡീമാഗ്നൈസ് ചെയ്യാനും ഒരു വസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനോ പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല; കൂടാതെ, ദഹനക്കേട് അല്ലെങ്കിൽ അനുചിതമായ ഭക്ഷണം നിശ്ചലമാവുകയോ ക്രമരഹിതമാവുകയോ മണം മെമ്മറി നഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്യും.

പ്രത്യേക ഇന്ദ്രിയസ്മരണകൾ നഷ്‌ടപ്പെടുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങളാണിവ. മെമ്മറിയുടെ വൈകല്യങ്ങളുണ്ട്, അവ യഥാർത്ഥത്തിൽ മെമ്മറി നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, അവ പലപ്പോഴും വിളിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും. ഒരു വ്യക്തി ചില സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പോകുന്നു, എന്നാൽ കടയിൽ എത്തുമ്പോൾ അവൻ എന്താണ് വാങ്ങാൻ പോയതെന്ന് ഓർമ്മയില്ല. മറ്റൊരാൾക്ക് ഒരു സന്ദേശത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളോ അവൻ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്നോ അവൻ എന്താണ് തിരയുന്നതെന്നോ സാധനങ്ങൾ എവിടെ വെച്ചെന്നോ ഓർക്കാൻ കഴിയില്ല. മറ്റൊരാൾ വ്യക്തികളുടെയോ സ്ഥലങ്ങളുടെയോ വസ്തുക്കളുടെയോ പേരുകൾ മറക്കുന്നു. ചിലർ തങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന വീടുകളിലെയോ തെരുവുകളിലെയോ നമ്പർ മറക്കുന്നു. കുട്ടിക്കാലത്തു നടന്ന സംഭവങ്ങൾ കൃത്യമായി വിവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാമെങ്കിലും ചിലർക്ക് ഇന്നലെയോ അതിനുമുമ്പോ പറഞ്ഞതോ ചെയ്തതോ ഓർക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. പലപ്പോഴും ഇത്തരം ഓർമ്മ വൈകല്യങ്ങൾ പ്രായമേറുന്തോറും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മന്ദമാകുന്നതിന്റെയോ ക്ഷീണിക്കുന്നതിന്റെയോ ലക്ഷണങ്ങളാണ്; എന്നാൽ വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ അത്തരം പുരോഗതി പോലും മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണത്താൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാത്തതും മനസ്സിന്റെ യഥാർത്ഥ ശുശ്രൂഷകരാകാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിക്കാത്തതുമാണ്. "മോശമായ ഓർമ്മ", "മറവി", "മനസ്സിന് ഹാജരാകാതിരിക്കൽ" എന്നിവ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിന്റെ ഫലങ്ങളാണ്, മനസ്സിന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനാകും. ബിസിനസ്സ്, ആനന്ദം, നിസ്സാരകാര്യങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഓർമ്മയുടെ വൈകല്യങ്ങളുടെ മറ്റ് കാരണങ്ങൾ, അവ മനസ്സിനെ ഇടപഴകുകയും അത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നതിനെ തിരക്കുകൂട്ടുകയോ ഇല്ലാതാക്കുകയോ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വീണ്ടും, മനസ്സ് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥകളുമായോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായോ ബന്ധമില്ലാത്ത ചിന്താ വിഷയങ്ങളുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അവയുടെ സ്വാഭാവിക വസ്തുക്കളിലേക്ക് അലഞ്ഞുതിരിയുന്നു, അതേസമയം മനസ്സ് സ്വയം വ്യാപൃതരാണ്. തുടർന്ന് അസാന്നിദ്ധ്യം, മറവി എന്നിവ പിന്തുടരുന്നു.

ഓർമിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നത് പ്രധാനമായും ഓർമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ ശ്രദ്ധ നൽകാതിരിക്കുക, ഓർഡർ വ്യക്തമാക്കാതിരിക്കുക, ഓർമിക്കേണ്ട ഓർഡർ വേണ്ടത്ര ബലത്തോടെ ഈടാക്കാതിരിക്കുക എന്നിവയാണ്.

 

മറ്റൊരാൾക്ക് തന്റെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ ദുർബലമായിരിക്കില്ലെങ്കിലും, സ്വന്തം പേര് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് അവൻ ജീവിക്കുന്നത്?

ഒരാളുടെ പേരും മറ്റൊരാൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലവും ഓർമിക്കാത്തത് “ഞാൻ” ഇന്ദ്രിയവും കാഴ്ചയും ശബ്ദ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും സ്പർശിക്കുകയോ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തതാണ്. വ്യക്തിത്വ-മെമ്മറിയിലെ മറ്റ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്ന് “ഞാൻ” അർത്ഥം സ്വിച്ച് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഛേദിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, മറ്റ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ശരിയായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ, വ്യക്തിത്വം ഐഡന്റിറ്റി ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കും is അതായത്, അത് നൽകുന്നത് അധിനിവേശമോ കൈവശമോ അല്ല മറ്റേതെങ്കിലും എന്റിറ്റി. അത്തരമൊരു അനുഭവം ഉള്ളയാൾ സ്ഥലങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുകയും അവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരിച്ചറിയൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധാരണ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യാം. എന്നാൽ അയാൾ‌ക്ക് അറിയാവുന്നതും മറന്നതുമായ എന്തെങ്കിലും തിരയുന്നതുപോലെ ശൂന്യവും ഒഴിഞ്ഞതും നഷ്ടപ്പെട്ടതും അനുഭവപ്പെടും. ഈ ബന്ധത്തിൽ ഒരാൾക്ക് സാധാരണ ഉത്തരവാദിത്തബോധം ഉണ്ടാകില്ല. അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കും, പക്ഷേ കടമയുടെ അർത്ഥത്തിൽ നിന്നല്ല. അവൻ വിശക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കും, ദാഹിക്കുമ്പോൾ കുടിക്കും, ക്ഷീണിക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങും, മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ, സ്വാഭാവിക സഹജാവബോധം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ. തലച്ചോറിന്റെ തടസ്സം, വെൻട്രിക്കിളുകളിലൊന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയിലെ ഇടപെടൽ എന്നിവ മൂലമാണ് ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, തടസ്സം നീക്കുമ്പോൾ “ഞാൻ” എന്ന അർത്ഥം പുന ored സ്ഥാപിക്കപ്പെടും. അപ്പോൾ “ഞാൻ” എന്ന ബോധം വീണ്ടും സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയും മറ്റ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യും, ആ വ്യക്തി ഉടൻ തന്നെ അവന്റെ പേര് ഓർമ്മിക്കുകയും അവന്റെ സ്ഥലവും വീടും തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യും.

ഒരു സുഹൃത്ത് [HW പെർസിവൽ]