വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ

ദി

WORD

നവംബർ, 1915.


പകർപ്പവകാശം, XXX, HW PERCIVAL മുഖേന.

സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള മൊമെന്റുകൾ.

എന്താണ് മെമ്മറി?

ഗുണങ്ങൾ, ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ അന്തർലീനമായ കഴിവുകൾ എന്നിവയാൽ ഇംപ്രഷനുകളുടെ പുനർനിർമ്മാണമാണ് മെമ്മറി അതിൽ ഇംപ്രഷനുകൾ ഉണ്ടാക്കി. മെമ്മറി ഒരു വിഷയമോ കാര്യമോ സംഭവമോ സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല. വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇവന്റ് സൃഷ്ടിച്ച ഇംപ്രഷനുകൾ മെമ്മറി പുനർനിർമ്മിക്കുന്നു. ഇംപ്രഷനുകളുടെ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ പ്രക്രിയകളും മെമ്മറി എന്ന പദത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

നാല് തരം മെമ്മറി ഉണ്ട്: സെൻസ് മെമ്മറി, മൈൻഡ് മെമ്മറി, കോസ്മിക് മെമ്മറി, അനന്തമായ മെമ്മറി. അനന്തമായ മെമ്മറി എന്നത് നിത്യതയിലും കാലത്തിലുമുള്ള എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളെയും സംഭവങ്ങളെയും കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളെയും അതിന്റെ നിത്യതയിൽ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതാണ് കോസ്മിക് മെമ്മറി. മൈൻഡ് മെമ്മറി എന്നത് അതിന്റെ ഉത്ഭവം മുതൽ കടന്നുപോയ മാറ്റങ്ങളുടെ മനസ്സ് പുനർനിർമ്മിക്കുകയോ അവലോകനം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നു. അനന്തവും പ്രപഞ്ചവുമായ മനസ്സിന്റെ സ്വഭാവം അന്വേഷിക്കുന്നതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന പ്രായോഗിക നേട്ടമൊന്നുമില്ല. സമ്പൂർണ്ണതയ്ക്കായി അവ ഇവിടെ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതാണ് സെൻസ് മെമ്മറി.

മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെമ്മറി സെൻസ് മെമ്മറിയാണ്. അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല, മറ്റ് മൂന്ന് - മനസ്സ് മെമ്മറി, കോസ്മിക് മെമ്മറി, അനന്തമായ മെമ്മറി എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അവനറിയില്ല - കാരണം ഇന്ദ്രിയ മെമ്മറി ഉപയോഗത്തിനായി മാത്രമാണ് അവന്റെ മനസ്സ് പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത്. മൃഗങ്ങൾക്കും സസ്യങ്ങൾക്കും ധാതുക്കൾക്കും സെൻസ് മെമ്മറി ഉണ്ട്. മനുഷ്യനുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, മൃഗങ്ങളിലും സസ്യങ്ങളിലും ധാതുക്കളിലും മെമ്മറി ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ഇന്ദ്രിയ മെമ്മറിയെ വ്യക്തിത്വ മെമ്മറി എന്ന് വിളിക്കാം. വ്യക്തിത്വ മെമ്മറി പൂർണ്ണമാക്കുന്ന ഏഴ് ഓർഡറുകളുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ സമ്പൂർണ്ണ വ്യക്തിത്വത്തിൽ ഏഴ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. കാഴ്ച മെമ്മറി, സൗണ്ട് മെമ്മറി, രുചി മെമ്മറി, മണം മെമ്മറി, ടച്ച് മെമ്മറി, സദാചാര മെമ്മറി, “ഞാൻ” അല്ലെങ്കിൽ ഐഡന്റിറ്റി മെമ്മറി എന്നിവയാണ് ഈ ഏഴ് ഇന്ദ്രിയ ഓർമ്മകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡറുകൾ. ഈ ഏഴ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനുഷ്യന്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിലുള്ള ഒരുതരം ഓർമ്മകളാണ്. അങ്ങനെ വ്യക്തിത്വ മെമ്മറി പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നത്, ഈ ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ ആദ്യ മതിപ്പുകൾ സ്വയം ഓർമിക്കുന്നയാൾ, ഇന്നത്തെ നിമിഷത്തിന് മുമ്പുള്ള നിമിഷങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഇംപ്രഷനുകളുടെ പുനർനിർമ്മാണം വരെ. കാഴ്ച, ശബ്ദം, രുചി, മണം, സ്പർശം, ധാർമ്മിക, “ഞാൻ” ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇംപ്രഷനുകളുടെ പുനർനിർമ്മാണ രീതിയും ഇവയുടെ സങ്കീർണ്ണമായ പ്രക്രിയകളും പരസ്പര ബന്ധങ്ങളും “ഒരു മെമ്മറിക്ക് ആവശ്യമായ വിശദമായ പ്രവർത്തനം കാണിക്കുന്നതിന് , ”വളരെ ദൈർ‌ഘ്യമേറിയതും മടുപ്പിക്കുന്നതുമായിരിക്കും. എന്നാൽ ഒരു സർവേ നടത്താം, അത് രസകരവും വ്യക്തിത്വ മെമ്മറിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യും.

ഫോട്ടോഗ്രാഫി കല കാഴ്ച മെമ്മറി വ്യക്തമാക്കുന്നു objects വസ്തുക്കളിൽ നിന്നുള്ള ഇംപ്രഷനുകൾ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്നു, റെക്കോർഡുചെയ്യുന്നു, റെക്കോർഡിൽ നിന്ന് ഇംപ്രഷനുകൾ എങ്ങനെ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നു. കാഴ്ചയുടെ അർത്ഥത്തിന്റെയും കാണുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും യാന്ത്രിക പ്രയോഗമാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഉപകരണം. കണ്ണിന്റെ മെക്കാനിസത്തിന്റെയും അതിന്റെ കണക്ഷനുകളുടെയും പ്രവർത്തനമാണ് കാണുന്നത്, പ്രകാശം വെളിപ്പെടുത്തുകയും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്ത ഇംപ്രഷനുകൾ റെക്കോർഡുചെയ്യാനും പുനർനിർമ്മിക്കാനും. ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ, ലെൻസ് അനാവരണം ചെയ്യുകയും ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് തിരിയുകയും ചെയ്യുന്നു, ശരിയായ അളവിലുള്ള പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രവേശനത്തിനായി ഡയഫ്രത്തിന്റെ അപ്പർച്ചർ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, ഫോട്ടോ എടുക്കേണ്ട വസ്തുവിൽ നിന്ന് ലെൻസിന്റെ ദൂരം അനുസരിച്ച് ഫോക്കസ് നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു; എക്‌സ്‌പോഷറിനായുള്ള സമയപരിധി the സംവേദനക്ഷമതയുള്ള ഫിലിം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേറ്റിന് മുമ്പായി വസ്തുവിന്റെ മതിപ്പ് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് given നൽകിയിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ ചിത്രം എടുക്കുന്നു. കണ്പോളകൾ തുറക്കുന്നത് കണ്ണിന്റെ ലെൻസ് അനാവരണം ചെയ്യുന്നു; കണ്ണിന്റെ ഐറിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയഫ്രം, പ്രകാശത്തിന്റെ തീവ്രതയോ അഭാവമോ സ്വയം ക്രമീകരിക്കുന്നു; കണ്ണിന്റെ ശിഷ്യൻ വികസിക്കുകയോ ചുരുങ്ങുകയോ ചെയ്യുന്നു. ഒബ്ജക്റ്റ് കാണുകയും ചിത്രം കാഴ്ചയുടെ അർത്ഥത്തിൽ എടുക്കുകയും ഫോക്കസ് പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

കാഴ്ചയുടെയും ഫോട്ടോഗ്രാഫിന്റെയും പ്രക്രിയകൾ ഒരുപോലെയാണ്. ഒബ്ജക്റ്റ് നീക്കുകയോ ലെൻസ് നീങ്ങുകയോ ഫോക്കസ് മാറുകയോ ചെയ്താൽ, മങ്ങിയ ചിത്രം ഉണ്ടാകും. കാഴ്ചയുടെ ബോധം കണ്ണിന്റെ യാന്ത്രിക ഉപകരണങ്ങളിലൊന്നല്ല. കാഴ്ചയുടെ ബോധം ഒരു വ്യതിരിക്തമായ കാര്യമാണ്, പ്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിം ക്യാമറയിൽ നിന്ന് അകലെയുള്ളതിനാൽ കണ്ണിന്റെ കേവലം മെക്കാനിസത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. കണ്ണിന്റെ മെക്കാനിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഈ കാഴ്ചബോധമാണ് കണ്ണിന്റെ മെക്കാനിക്കൽ ഉപകരണത്തിലൂടെ ലഭിച്ച വസ്തുക്കളുടെ ഇംപ്രഷനുകളോ ചിത്രങ്ങളോ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്.

കാഴ്ച മെമ്മറി ഉപയോഗിച്ച് പുനർനിർമ്മിച്ചേക്കാവുന്ന റെക്കോർഡുകൾ എടുക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത്. കാഴ്ചയുടെ സ്‌ക്രീനിൽ എറിയുകയോ അച്ചടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ് സൈറ്റ് മെമ്മറി, ചിത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്രഷൻ റെക്കോർഡുചെയ്‌തതും കാഴ്ചയുടെ ബോധത്താൽ റെക്കോർഡുചെയ്‌തതുമായ വസ്തു പുനർനിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത്. വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതിനുശേഷം ഫിലിമിൽ നിന്നോ പ്ലേറ്റിൽ നിന്നോ ചിത്രങ്ങൾ അച്ചടിച്ചാണ് കാഴ്ച മെമ്മറിയുടെ ഈ പ്രക്രിയ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഓരോ തവണയും ഒരു വ്യക്തിയെയോ വസ്തുവിനെയോ ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ പ്രിന്റ് നിർമ്മിക്കുന്നു, അതിനാൽ പറയാൻ. ഒരാൾ‌ക്ക് വ്യക്തമായ ചിത്ര മെമ്മറി ഇല്ലെങ്കിൽ‌, കാരണം കാഴ്ചയിൽ‌, കാഴ്ചയുടെ അവബോധം അവികസിതവും പരിശീലനം ലഭിക്കാത്തതുമാണ്. ഒരാളുടെ കാഴ്ചാബോധം വികസിപ്പിക്കുകയും പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, അത് കണ്ട സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ivid ർജ്ജസ്വലതയിലും യാഥാർത്ഥ്യത്തിലും മതിപ്പുളവാക്കിയ ഏതൊരു രംഗത്തെയും വസ്തുവിനെയും അത് പുനർനിർമ്മിച്ചേക്കാം.

ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് പ്രിന്റുകൾ പോലും നിറത്തിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് നന്നായി പരിശീലിപ്പിക്കുമ്പോൾ മോശം പകർപ്പുകളോ കാഴ്ച മെമ്മറിയുടെ ചിത്രീകരണങ്ങളോ ആയിരിക്കും. ഒരു ചെറിയ പരീക്ഷണം അയാളുടെ കാഴ്ച മെമ്മറിയുടെ സാധ്യതകളിലൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ വ്യക്തിത്വ മെമ്മറി സൃഷ്ടിക്കുന്ന മറ്റ് ഇന്ദ്രിയ ഓർമ്മകളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താം.

ഒരാൾ കണ്ണുകൾ അടച്ച് അവയെ ഒരു മതിലിലേക്കോ മേശയിലേക്കോ തിരിയട്ടെ. ഇപ്പോൾ അവൻ ഒരു നിമിഷം പോലും കണ്ണുതുറന്ന് അവയെ അടയ്ക്കട്ടെ, ആ നിമിഷം കണ്ണുകൾ തിരിഞ്ഞതെല്ലാം കാണാൻ അവൻ ശ്രമിച്ചു. അവൻ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ എണ്ണവും അവ കാണുന്ന വ്യതിരിക്തതയും അവന്റെ കാഴ്ച മെമ്മറി എത്ര അവികസിതമാണെന്ന് കാണിക്കാൻ സഹായിക്കും. ഒരു ചെറിയ പരിശീലനം അവന്റെ കാഴ്ച മെമ്മറി എങ്ങനെ വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കാണിക്കും. അയാൾ‌ക്ക് കാണാനാകുന്നതെന്താണെന്നറിയാൻ അയാൾ‌ക്ക് ദീർഘനേരം അല്ലെങ്കിൽ‌ ഹ്രസ്വ എക്‌സ്‌പോഷർ‌ നൽ‌കാം. കണ്ണുകൾക്ക് മുകളിലൂടെ തിരശ്ശീലകൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ കണ്ണുകൾ തുറന്ന് കണ്ട ചില വസ്തുക്കൾ കണ്ണുകൾ അടച്ച് മങ്ങിയതായി കാണപ്പെടും. എന്നാൽ ഈ വസ്തുക്കൾ മങ്ങുകയും ഒടുവിൽ അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്യും, തുടർന്ന് അവന് വസ്തുക്കളെ കാണാൻ കഴിയില്ല, മാത്രമല്ല കാഴ്ച കാഴ്ച മെമ്മറി ഉപയോഗിച്ച് താൻ കണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവന്റെ മനസ്സിൽ നഗ്നമായ മതിപ്പ് മാത്രമേയുള്ളൂ. ചിത്രത്തിന്റെ മങ്ങൽ കാരണം വസ്തുവിന്റെ പ്രതീതി നിലനിർത്താൻ കാഴ്ചയുടെ കഴിവില്ലായ്മയാണ്. കണ്ണുകൾ‌ അടച്ചുകൊണ്ട് വർ‌ത്തമാന വസ്‌തുക്കൾ‌ പുനർ‌നിർമ്മിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ‌ മുൻ‌കാല സീനുകളെയോ വ്യക്തികളെയോ പുനരുൽ‌പാദിപ്പിക്കുന്നതിനോ കാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ‌ ചിത്ര മെമ്മറി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, ചിത്ര മെമ്മറി വികസിപ്പിക്കും, മാത്രമല്ല അതിശയകരമായ ആശയങ്ങൾ‌ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി പരിശീലനം നേടുകയും ചെയ്യാം.

കാഴ്ച മെമ്മറിയുടെ ഈ ഹ്രസ്വ രൂപരേഖ മറ്റ് ഇന്ദ്രിയ ഓർമ്മകൾ എന്താണെന്നും അവ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും സൂചിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും. ഫോട്ടോഗ്രാഫി കാഴ്ച മെമ്മറി വ്യക്തമാക്കുന്നതുപോലെ, ശബ്ദങ്ങളുടെ റെക്കോർഡിംഗിനെക്കുറിച്ചും റെക്കോർഡുകളുടെ പുനർനിർമ്മാണത്തെ ശബ്ദ മെമ്മറികളായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതാണ് ഫോണോഗ്രാഫ്. കാഴ്ചയുടെ അർത്ഥം ഒപ്റ്റിക് നാഡിയിൽ നിന്നും കണ്ണ് ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായതിനാൽ ശബ്ദബോധം ഓഡിറ്ററി നാഡിയിൽ നിന്നും ചെവി ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്.

കാഴ്ചയും ശബ്ദ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യ അവയവങ്ങളുടെ മോശം പകർപ്പുകളും പകർപ്പുകളും അറിയാതെ തന്നെ, ക്യാമറയും ഫോണോഗ്രാഫും എതിരാളികളായതിനാൽ രുചിബോധവും ഗന്ധവും സ്പർശവും പകർത്താൻ മെക്കാനിക്കൽ തന്ത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാം.

ധാർമ്മിക ഇന്ദ്രിയ സ്മരണയും "ഞാൻ" ഇന്ദ്രിയ സ്മരണയും രണ്ട് വ്യതിരിക്തമായ മനുഷ്യ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്, അവ വ്യക്തിത്വം ഉപയോഗിക്കുന്ന മരിക്കാത്ത മനസ്സിന്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ സാധ്യമായവയാണ്. ധാർമ്മിക ബോധത്താൽ വ്യക്തിത്വം അതിന്റെ ജീവിത നിയമങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു, ശരിയും തെറ്റും സംബന്ധിച്ച ചോദ്യം പ്രസക്തമായ ധാർമ്മിക ഓർമ്മയായി ഇവ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നു. "ഞാൻ" സെൻസ് മെമ്മറി വ്യക്തിത്വത്തെ അത് ജീവിച്ചിരുന്ന രംഗങ്ങളിലോ ചുറ്റുപാടുകളിലോ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വയം തിരിച്ചറിയാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. നിലവിൽ അവതാരമായ മനസ്സിന് വ്യക്തിത്വ സ്മരണയ്ക്കപ്പുറം ഓർമ്മയില്ല, കൂടാതെ അതിന് കഴിവുള്ള ഓർമ്മകൾ പേരിട്ടതും വ്യക്തിത്വത്തെ മൊത്തത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്നതും മാത്രമാണ്, അത് കാണാനോ കേൾക്കാനോ കഴിയുന്നവയിലേക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ മണക്കുകയോ ആസ്വദിക്കുകയോ സ്പർശിക്കുകയോ ചെയ്‌തത് ഒരു പ്രത്യേക അസ്തിത്വമെന്ന നിലയിൽ തന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശരിയോ തെറ്റോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു.

In ഡിസംബർ വാക്ക് “എന്താണ് മെമ്മറി നഷ്ടപ്പെടാൻ ഇടയാക്കുന്നത്”, “ഒരാൾ സ്വന്തം പേര് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്നിവ മറക്കാൻ ഇടയാക്കുന്നതെന്താണ്, എന്നാൽ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ അവന്റെ മെമ്മറി തകരാറിലാകില്ല.”

ഒരു സുഹൃത്ത് [HW പെർസിവൽ]