വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ

ദി

WORD

ഒക്ടോബർ, 1915.


പകർപ്പവകാശം, XXX, HW PERCIVAL മുഖേന.

സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള മൊമെന്റുകൾ.

ഉണർന്നിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഉടൻ ഉണരുന്നതിലോ, എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ടതെങ്ങനെ?

ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന്, തലച്ചോറിന്റെ ചിന്താ അറകൾ തടസ്സമില്ലാതെ ആയിരിക്കണം. തലച്ചോറിന്റെ ചിന്താ അറകളിൽ അസ്വസ്ഥതകളോ തടസ്സങ്ങളോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, പരിഗണനയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയ തടസ്സപ്പെടുകയോ നിർത്തുകയോ ചെയ്യുന്നു. അസ്വസ്ഥതകളും തടസ്സങ്ങളും അപ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ, പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടും.

മനസും തലച്ചോറും ഒരു പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ഘടകങ്ങളാണ്, ജോലി ഒരു മാനസിക പ്രക്രിയയാണ്. ഒരു ശാരീരിക ഫലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്‌നമുണ്ടാകാം, കാരണം ഒരു പാലം പണിയുന്നതിൽ ഏതെല്ലാം വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കണം, ഏത് നിർമ്മാണ രീതി പിന്തുടരണം, അതുവഴി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഭാരവും ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയും ഉണ്ടായിരിക്കാം; അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം ഒരു അമൂർത്ത വിഷയമായിരിക്കാം, അതായത്, ചിന്തയെ എങ്ങനെ വേർതിരിക്കുന്നു, അറിവുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

ശാരീരിക പ്രശ്‌നം മനസ്സിനാൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു; എന്നാൽ വലുപ്പം, നിറം, ഭാരം എന്നിവ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കളിയാക്കുകയും പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് മനസ്സിനെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ പരിഹാരം അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരികമല്ലാത്ത ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഒരു ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ബാധിക്കാത്ത ഒരു മാനസിക പ്രക്രിയയാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം എവിടെയാണ് ഇടപെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ തടയുന്നു. മനസ്സിന്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും സംഗമ സ്ഥലമാണ് മസ്തിഷ്കം, ശാരീരികമോ ഇന്ദ്രിയമോ ആയ ഫലങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളിൽ മനസും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും തലച്ചോറിൽ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എന്നാൽ അമൂർത്ത വിഷയങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ മനസ്സ് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയില്ല; എന്നിരുന്നാലും, പുറം ലോകത്തെ വസ്തുക്കൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ തലച്ചോറിന്റെ ചിന്താ അറകളിലേക്ക് പ്രതിഫലിക്കുകയും അവിടെ അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ മനസ്സിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കുകയും തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് മതിയായ പരിഗണന നൽകാൻ മനസ്സിന് അതിന്റെ കഴിവുകളെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞാലുടൻ, പുറത്തുനിന്നുള്ള അസ്വസ്ഥതകളോ ആശങ്കകളില്ലാത്ത ചിന്തകളോ തലച്ചോറിന്റെ ചിന്താ അറകളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നു, പ്രശ്‌നത്തിനുള്ള പരിഹാരം ഒറ്റയടിക്ക് കാണാനാകും.

ഉണരുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ തുറന്നിരിക്കുന്നു, പുറം ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള അപ്രസക്തമായ കാഴ്ചകളും ശബ്ദങ്ങളും ഇംപ്രഷനുകളും തലച്ചോറിലെ ചിന്താ അറകളിലേക്ക് ഇടതടവില്ലാതെ ഓടുകയും മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇടപെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പുറം ലോകത്തേക്ക് അടയ്ക്കുമ്പോൾ, ഉറക്കത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ, മനസ്സിന് അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ തടസ്സമുണ്ടാകില്ല. എന്നാൽ ഉറക്കം സാധാരണയായി ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ മുറിച്ചുമാറ്റുകയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്താതെ വരുമ്പോൾ എന്തുചെയ്തുവെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ തടയുകയും ചെയ്യുന്നു. മനസ്സ് ഒരു പ്രശ്‌നത്തെ വിട്ടുകളയാത്തപ്പോൾ, ഉറക്കത്തിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കപ്പെടും, അതിന്റെ പരിഹാരം തിരികെ കൊണ്ടുവന്ന് ഉണരുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഉറക്കത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഉറക്കമുണർന്ന അവസ്ഥയിൽ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, ഉറക്കത്തിൽ ഉറക്കത്തിൽ അവന്റെ മനസ്സ് ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് ചെയ്തു എന്നാണ്. അദ്ദേഹം ഉത്തരം സ്വപ്നം കണ്ടാൽ, വിഷയം തീർച്ചയായും ഇന്ദ്രിയവസ്തുക്കളെക്കുറിച്ചായിരിക്കും. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ, മനസ്സ്, പ്രശ്നം ഉപേക്ഷിക്കാതെ, ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്ന ചിന്താ പ്രക്രിയ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു; യുക്തിസഹമായ പ്രക്രിയ ബാഹ്യ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്ന് ആന്തരിക സ്വപ്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി. വിഷയം ഇന്ദ്രിയവസ്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഉത്തരം സ്വപ്നം കാണില്ല, ഉറക്കത്തിൽ ഉത്തരം തൽക്ഷണം വരാം. എന്നിരുന്നാലും, പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം സ്വപ്നം കാണുകയോ ഉറക്കത്തിൽ വരുകയോ പതിവല്ല.

പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ഉറക്കത്തിൽ വരുന്നതായി തോന്നുമെങ്കിലും, ഉത്തരങ്ങൾ സാധാരണയായി നിമിഷങ്ങളിൽ വരുന്നു, മനസ്സ് വീണ്ടും ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഉണർന്നയുടനെ. അമൂർത്ത സ്വഭാവമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണാൻ കഴിയില്ല, കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അമൂർത്ത ചിന്തയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയോ തടയുകയോ ചെയ്യും. ഉറക്കത്തിലായിരിക്കുന്നതും സ്വപ്നം കാണാത്തതുമായ മനസ്സ് ഒരു പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കുന്നു, മനുഷ്യൻ ഉണരുമ്പോൾ ഉത്തരം അറിയാമെങ്കിൽ, ഉത്തരം ലഭിച്ചയുടനെ മനസ്സ് തൽക്ഷണം ഉണരുമെന്ന് തോന്നുന്നു.

സ്വപ്നമോ മാനസിക പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഓർമയോ ഇല്ലെങ്കിലും മനസ്സ് ഉറക്കത്തിൽ വിശ്രമിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഉറക്കത്തിൽ മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, സ്വപ്നം കാണാത്ത സമയത്ത്, സാധാരണയായി ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അറിയാൻ കഴിയില്ല, കാരണം മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥകൾക്കും ഉറക്കത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നം കാണുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ ഒരു പാലവും നിർമ്മിച്ചിട്ടില്ല; എന്നിട്ടും ഒരാൾക്ക് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള പ്രേരണയുടെ രൂപത്തിൽ ലഭിച്ചേക്കാം. ഉറക്കത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് മാനസികവും ഇന്ദ്രിയവുമായ അവസ്ഥകൾക്കിടയിൽ ഒരു താൽക്കാലിക പാലം രൂപപ്പെടുന്നത്, ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിച്ച പ്രശ്നം. ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ പ്രശ്‌ന പരിഹാരത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം വേണ്ടത്ര മനസ്സ് പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവന്റെ ശ്രമങ്ങൾ ഉറക്കത്തിൽ തുടരും, ഉറക്കം പാലിക്കപ്പെടും, അവൻ ഉണർന്നിരിക്കുകയും പരിഹാരത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാകുകയും ചെയ്യും, ഉറക്കത്തിൽ.

ഒരു സുഹൃത്ത് [HW പെർസിവൽ]