വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ

ദി

WORD

ഓഗസ്റ്റ്, XXX.


പകർപ്പവകാശം, XXX, HW PERCIVAL മുഖേന.

സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള മൊമെന്റുകൾ.

സ്ലീപ്പർ ബോധരഹിതനായ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇടവിട്ടുള്ള ഇടവേളകളില്ലാതെ ഉണരുന്നതും സ്വപ്നവുമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു നല്ല മാർഗം എന്താണ്?

ഈ അന്വേഷണത്തിന്റെ വിഷയം സാധാരണയായി പരിഗണിക്കാത്ത ഒന്നാണ്. ഇത് പരിഗണിച്ചവർ പൊതുവെ ഇത് വിലമതിക്കുന്നില്ലെന്ന് കരുതുന്നു. എന്നാൽ വിഷയം പ്രധാനമാണ്. മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം ഉറക്കവും സ്വപ്നവും തമ്മിലുള്ള അബോധാവസ്ഥയിലുള്ള ഇടവേള ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും, ഇത് ഗണ്യമായി ചുരുക്കാനാകും. ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ തന്നെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാണ്, ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ അവൻ തന്നെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാണ്. സ്വപ്നം കാണുന്ന അവസ്ഥയിൽ അയാൾ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ബോധമുള്ളവനാണ്.

യഥാർത്ഥ മനുഷ്യൻ ഒരു ബോധപൂർവമായ തത്വമാണ്, ശരീരത്തിനുള്ളിലെ ബോധപൂർവമായ പ്രകാശം. ആ ബോധപൂർവമായ തത്ത്വമെന്ന നിലയിൽ, ഉണരുമ്പോൾ കോൺടാക്റ്റുകൾ പിറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി, ഇത് തലയോട്ടിയിൽ ഉൾച്ചേർത്ത ഗ്രന്ഥിയാണ്. ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന അനിയന്ത്രിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങളായ ശ്വസനം, ദഹനം, സ്രവണം, ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ എന്നിവ ആനന്ദകരമോ ഞരമ്പുകളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതോ ആയ വിവരങ്ങൾ പിറ്റ്യൂട്ടറി ശരീര സ്വഭാവം അവനുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഞരമ്പുകളിലൂടെ, ബോധപൂർവമായ തത്ത്വത്തെ ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാക്കുന്നു. ഈ ബോധപൂർവമായ തത്വത്തിൽ പ്രകൃതി അകത്തും പുറത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഉണരുമ്പോൾ, മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അവസ്ഥ വരെ; ലോകത്തിലെ ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതിയുടെ വസ്‌തുക്കൾ വരെ. സഹാനുഭൂതിയുടെ നാഡീവ്യവസ്ഥയിലൂടെ പ്രകൃതി അവനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റേഷൻ തലച്ചോറിൽ പിറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയാണ്. കേന്ദ്ര നാഡീവ്യൂഹത്തിലൂടെ ഒരു മനുഷ്യന് തന്റെ ശരീരത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നു, ഇതിന്റെ ഭരണ കേന്ദ്രം പിറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയാണ്. അതിനാൽ ബോധപൂർവമായ തത്ത്വം പിറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയിലൂടെ പ്രകൃതിയുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നു, പ്രകൃതിയോട് പ്രതികരിക്കുകയും അതേ പിറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയിലൂടെ ശരീരത്തെ പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ബോധപൂർവമായ തത്ത്വം പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഇംപ്രഷനുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും അതിൽ നിന്ന് ബോധപൂർവമായ തത്ത്വം കേന്ദ്ര നാഡീവ്യവസ്ഥയിലൂടെ പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കുകയോ പ്രവർത്തിക്കുകയോ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഇരിപ്പിടവും കേന്ദ്രവുമാണ് പിറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി. പിറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയിലെ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലെ സമ്പർക്കത്തിന്റെ ഫ്ലാഷുകൾ ശരീരത്തിന്റെ അനിയന്ത്രിതവും സ്വാഭാവികവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും തടയുകയും ചെയ്യുന്നു. പിറ്റ്യൂട്ടറി ശരീരത്തിൽ മിന്നുന്ന പ്രകാശം ശരീരത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നു, കൂടാതെ ശരീരത്തിലെ ടിഷ്യുകളും അവയവങ്ങളും യന്ത്രങ്ങളും നന്നാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ജീവശക്തികളെ തടയുന്നു, അതിനാൽ അത് .ർജ്ജസ്വലമായി നിലനിർത്തുന്നു. ലൈറ്റ് ഫ്ലാഷുകൾ മുഴുവൻ ശരീരത്തെയും പിരിമുറുക്കത്തിൽ നിർത്തുന്നു, പിരിമുറുക്കം തുടർന്നാൽ മരണം മതിയാകും, കാരണം ഈ ഫ്ലാഷുകളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ ശരീരം പിരിമുറുക്കത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ജീവശക്തിക്കും പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയില്ല. ശരീരം തുടരുന്നതിന്, ശരീരത്തിന് ഇടപെടാത്ത കാലഘട്ടങ്ങളും വിശ്രമിക്കാനും സുഖം പ്രാപിക്കാനും കഴിയുന്ന കാലഘട്ടങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ഇക്കാരണത്താൽ ശരീരത്തിന് ഉറക്കം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം നൽകുന്നു. ജീവിതശക്തികൾക്ക് പ്രവേശിക്കാനും നന്നാക്കാനും പരിപോഷിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉറക്കം ശരീരത്തിന് നൽകുന്നു. ബോധപൂർവമായ തത്വത്തിന്റെ പ്രകാശം പിറ്റ്യൂട്ടറി ശരീരത്തിൽ മിന്നുന്നത് അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഉറക്കം സാധ്യമാണ്.

ബോധപൂർവമായ തത്ത്വം മനസ്സിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്; മനസ്സിന്റെ ഭാഗമാണ് ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത്. കേന്ദ്ര നാഡീവ്യൂഹം വഴിയാണ് സമ്പർക്കം നടത്തുന്നത്, പിറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയിലൂടെയാണ് ഇത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. പൊതു കേന്ദ്രമായ പിറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി വഴി കേന്ദ്ര നാഡീവ്യവസ്ഥയും സഹാനുഭൂതി നിറഞ്ഞ നാഡീവ്യവസ്ഥയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉണരുക. ബോധപൂർവമായ തത്ത്വം പിറ്റ്യൂട്ടറി ശരീരത്തിൽ പ്രകാശം പരത്തുന്നിടത്തോളം കാലം ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണർന്നിരിക്കും is അതായത് ലോകത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാണ്. സഹാനുഭൂതി നിറഞ്ഞ നാഡീവ്യവസ്ഥയിലൂടെ ബോധപൂർവമായ തത്ത്വത്തിന് ഇംപ്രഷനുകൾ നൽകുന്നിടത്തോളം കാലം, ബോധപൂർവമായ തത്ത്വം പിറ്റ്യൂട്ടറി ശരീരത്തിൽ അതിന്റെ പ്രകാശം മിന്നുന്നതായി നിലനിർത്തുകയും അതിനാൽ മുഴുവൻ ശരീരത്തെയും പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശരീരം ക്ഷീണത്തിൽ നിന്ന് വളരെ ക്ഷീണിതനായിരിക്കുകയും അതിന്റെ ജീവശക്തിയെ ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് മതിപ്പ് ലഭിക്കാൻ കഴിയില്ല, അതിനാൽ അവയെ പിറ്റ്യൂട്ടറി ശരീരത്തിലേക്ക് കൈമാറാൻ കഴിയില്ല, മനസ്സ് അവ സ്വീകരിക്കുമെങ്കിലും. ശരീരം ക്ഷീണിതനാണെങ്കിലും മനസ്സ് ഉണർന്നിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മറ്റൊരു ഘട്ടം, മനസ്സ് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചേക്കാവുന്ന മതിപ്പുകളോട് നിസ്സംഗത പുലർത്തുകയും സ്വയം പിൻവാങ്ങാൻ തയ്യാറാകുകയും ചെയ്യുന്നിടത്ത്. രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളിലും ഉറക്കം കാരണമാകും.

പിറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയിലെ രണ്ട് സെറ്റ് ഞരമ്പുകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്വിച്ച് തിരിയുമ്പോൾ കണക്ഷൻ തകരാറിലാകും.

കണക്ഷൻ തകർന്നതിനുശേഷം ബോധപൂർവമായ തത്ത്വം സ്വപ്നം കാണുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി നിലനിർത്താത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. ബോധപൂർവമായ തത്ത്വം തലച്ചോറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഞരമ്പുകളിൽ തെളിയുമ്പോൾ സ്വപ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. ബോധപൂർവമായ തത്ത്വം ഈ ഞരമ്പുകളിൽ മിന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നങ്ങളില്ല.

ഉണരുമ്പോൾ ബോധപൂർവമായ തത്ത്വം പിറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയുമായി ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള ഫ്ലാഷ് പോലുള്ള സമ്പർക്കത്തിലാണ്. ഈ ഫ്ലാഷ് പോലുള്ള സമ്പർക്കമാണ് മനുഷ്യൻ ബോധത്തെ വിളിക്കുന്നത്, പക്ഷേ വാസ്തവത്തിൽ അത് ബോധമല്ല. എന്നിരുന്നാലും, അത് പോകുന്നിടത്തോളം, ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിലുള്ള മനുഷ്യന് തന്നെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിയുമെന്നതിനാൽ, ബ്രീവിറ്റിക്ക് വേണ്ടി, അതിനെ ബോധം എന്ന് വിളിക്കട്ടെ. അതാണ് അവൻ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്നത്. ബാഹ്യലോകം അവനിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും അവനെ ഇളക്കിവിടാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അയാൾക്ക് ബോധമോ അറിവോ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. പ്രകൃതിയാൽ അവനെ ഇളക്കിവിടുമ്പോൾ അവൻ പലവിധത്തിൽ ബോധമുള്ളവനാണ്, കൂടാതെ ആനന്ദകരമോ വേദനാജനകമോ ആയ സംവേദനങ്ങളുടെ ആകെത്തുകയാണ് അവൻ സ്വയം വിളിക്കുന്നത്. പ്രകൃതി തന്നെ നൽകിയ ഇംപ്രഷനുകളുടെ ആകെത്തുക അവൻ സ്വയം തിരിച്ചറിയുന്നു. പക്ഷെ അത് അവനല്ല. ഇംപ്രഷനുകളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ളത് അവൻ അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് എന്ന് അറിയുന്നതിൽ നിന്ന് അവനെ തടയുന്നു. അവൻ ആരാണെന്ന് അവനറിയാത്തതിനാൽ, ഈ വെറും പ്രസ്താവന ശരാശരി മനുഷ്യന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകില്ല, എന്നിട്ടും അതിന്റെ അർത്ഥം തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ അത് വിലമതിക്കും.

ഒരു മനുഷ്യൻ ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ, ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ബോധമുള്ളവനും സ്വപ്നാവസ്ഥയിൽ ബോധമുള്ളവനും തമ്മിലുള്ള ഇരുണ്ട കാലഘട്ടമുണ്ട്. മനുഷ്യൻ അബോധാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്ന ഈ ഇരുണ്ട കാലഘട്ടം, സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണക്ഷനിലെ വിള്ളൽ മൂലമാണ്, ബോധപൂർവമായ തത്വത്തിന്റെ പ്രകാശം പിറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയിൽ മിന്നുന്നില്ല.

ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലോ സ്വപ്നാവസ്ഥയിലോ ഉള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ഇംപ്രഷനുകൾക്ക് പുറമെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ബോധമില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ തീർച്ചയായും സ്വയം ബോധവാന്മാരല്ല, വിളിക്കപ്പെടുന്നതുപോലെ, ഒരു ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ലഭിക്കാത്തപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഉണരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നത്തിൽ. ഒരു മനുഷ്യൻ ബോധമുള്ളവനാകാൻ, ബോധപൂർവമായ പ്രകാശം ഉണരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നം കാണുന്നതിലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പുറമെ സ്വയം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പ്രകാശം സ്വയം ബോധവാന്മാരല്ലെങ്കിൽ, ഉണർന്നിരിക്കുന്നതും സ്വപ്നം കാണുന്നതുമായ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സംസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചാണെങ്കിൽ, അതിന് രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിൽ പൊട്ടാത്ത ബോധപൂർവമായ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടാകരുത്. മനുഷ്യന് നിരന്തരം ബോധമുള്ളവനാകാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും, അവന് ബോധമില്ലാത്ത ഇടവേള കുറയ്ക്കാം, അങ്ങനെ ഒരു ഇടവേളയും ഇല്ലെന്ന് അവന് തോന്നാം.

ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം മനസിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ വസ്തുതകളുടെ അസ്തിത്വം മനസിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്, വസ്തുതകൾ സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും. ഈ വസ്‌തുതകൾ‌ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ‌, ഉണർ‌ന്ന്‌ സ്വപ്‌നം കാണുന്ന അവസ്ഥയ്‌ക്കിടയിലുള്ള ഇരുണ്ട കാലഘട്ടത്തിൽ‌ ബോധവാന്മാരായിരിക്കാൻ‌ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ‌ മനസ്സിലാക്കും, ആ ബോധപൂർ‌വ്വമായ അവസ്ഥ കേവലം കാഴ്ചയിൽ‌ മാത്രം ജീവിക്കാൻ‌ പാടില്ല, ഉണർ‌ന്ന സമയത്ത്‌ ബോധപൂർ‌വ്വമായ അവസ്ഥ നിലവിലില്ലെങ്കിൽ‌ സ്വപ്നം കാണുന്ന അവസ്ഥകൾ; മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഒരു മനുഷ്യൻ സ്വയം വിളിക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ബോധമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണം, എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ മനസ്സിന്റെ ബോധപൂർവമായ വെളിച്ചത്തിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഇംപ്രഷനുകളുടെ ആകെത്തുകയുടെ ആകെത്തുക മാത്രമാണ്. പ്രകാശം തിരിയുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, മനസ്സിന്റെ ബോധപൂർവമായ പ്രകാശമാണ് താനെന്ന് അവന് ബോധമുണ്ടായിരിക്കണം.

ഒരു സുഹൃത്ത് [HW പെർസിവൽ]