വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ
ഈ പേജ് പങ്കിടുകദി

WORD

ഏപ്രിൽ 20 നാണ്


HW PERCIVAL മുഖേന പകർപ്പവകാശം 1915

സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള മൊമെന്റുകൾ

കാന്തികതയും ഗുരുത്വാകർഷണവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്, അവർ എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത്? കാന്തികതയും മൃഗീയ കാന്തികതയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്, അവർ എങ്ങിനെയാണെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്?

പോസിറ്റീവ് സയൻസ് ഗുരുത്വാകർഷണം എന്താണെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്നില്ല, അത് അറിയില്ലെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ശാസ്ത്രജ്ഞർ നിരീക്ഷിക്കുന്നതും ഗുരുത്വാകർഷണം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതുമായ വസ്തുതകൾ ചുരുക്കത്തിൽ പറയുന്നു, ഓരോ ശരീരത്തിനും അതിന്റെ പിണ്ഡത്തിനനുസരിച്ച് മറ്റെല്ലാ ശരീരത്തിലും ഒരു വലിച്ചിടുന്നുണ്ടെന്നും വലിച്ചെടുക്കുന്നതിന്റെ ശക്തി കുറയുന്നു മൃതദേഹങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരത്തിന്റെ വർദ്ധനവ്, അവയുടെ സമീപത്തോടുകൂടി വർദ്ധിക്കുന്നു. വസ്തുക്കളുടെ ക്രമം, ഗുരുത്വാകർഷണം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു, ശരീരത്തിലെ കണങ്ങളുടെ ക്രമീകരണത്തെ മാനിക്കാതെ സ്വയം പ്രകടമാക്കുന്നു. അതിനാൽ എല്ലാ ഭ mass തിക പിണ്ഡങ്ങളും പരസ്പരം ഗുരുത്വാകർഷണം നടത്തുന്നു.

കാന്തികശക്തി കൊണ്ടുവന്ന ചില വസ്തുതകൾ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് നന്നായി അറിയാമെങ്കിലും ശാസ്ത്രം ഇതുവരെ ചെറിയ വിവരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ള സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു നിഗൂ force ശക്തിയാണ് കാന്തികത. കാന്തങ്ങളിലൂടെ സ്വയം കാണിക്കുന്ന ശക്തിയാണ് കാന്തികത. എല്ലാ അല്ലെങ്കിൽ ചില കണികകളും ധ്രുവീയത പോലെയുള്ള ഒരു ശരീരമാണ് കാന്തം, ഇവിടെ കണികകളിലെ ധ്രുവങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള അക്ഷങ്ങൾ ഏകദേശം സമാന്തരമായിരിക്കും. ഏകദേശം സമാന്തര അക്ഷങ്ങളുള്ള കണങ്ങളുടെ പോസിറ്റീവ് ധ്രുവങ്ങൾ ഒരു ദിശയിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്, ഈ കണങ്ങളുടെ നെഗറ്റീവ് ധ്രുവങ്ങൾ വിപരീത ദിശയിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. ഒരു ധ്രുവീയതയോടുകൂടിയ സമാന്തരമോ ഏകദേശം സമാന്തരമോ ആയ അക്ഷങ്ങളുള്ള കണങ്ങളുടെ മുൻ‌തൂക്കം അനുസരിച്ച് ഒരു ശരീരം ഒരു കാന്തമാണ്. സമാന്തര അക്ഷങ്ങളില്ലാത്തതും ധ്രുവീയത പോലെയല്ലാത്തതുമായ കണങ്ങളുടെ എണ്ണവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ഒരു കാന്തം ധ്രുവീയതയും സമാന്തര അക്ഷങ്ങളും പോലെയുള്ള കണങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിന് ആനുപാതികമായി ഒരു കാന്തമായി പരിപൂർണ്ണതയെ സമീപിക്കുന്നു. ശരീരത്തിന്റെ പിണ്ഡത്തിലെ കണങ്ങളുടെ അനുപാതമനുസരിച്ച് കാന്തികത ഒരു ശരീരത്തിലൂടെ പ്രകടമാകുന്നു, അതായത് കാന്തികവും, അതായത് ധ്രുവീയതയും അക്ഷങ്ങളും സമാന്തരവുമാണ്. ലോകത്തെല്ലായിടത്തും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയാണ് കാന്തികത, പക്ഷേ അവയുടെ കണങ്ങളുടെ കാന്തിക ക്രമീകരണമുള്ള ശരീരങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ ഇത് പ്രകടമാകൂ. നിർജീവ വസ്തുക്കൾക്ക് ഇത് ബാധകമാണ്.

അതേ ശക്തി മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉയർന്ന ശക്തിയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു. ശരീരങ്ങൾ ഒരു നിശ്ചിത ഘടനാപരമായ സ്വഭാവമുള്ളപ്പോൾ മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലൂടെയുള്ള ഒരു ശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനമാണ് അനിമൽ മാഗ്നെറ്റിസം. കാന്തികമാകേണ്ട ഘടന കോശങ്ങളിലെയും മൃഗങ്ങളുടെ കോശങ്ങളിലെയും കണങ്ങൾ ഒരു ഘടനയുള്ളതാകണം, അതിലൂടെ സാർവത്രിക കാന്തികശക്തി അവയിലൂടെ ഒഴുകും. അതിനായി ഘടന നിർജ്ജീവമായ കാന്തങ്ങളുടേതിന് സമാനമായിരിക്കണം. മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ അച്ചുതണ്ട് നട്ടെല്ലാണ്, കോശങ്ങളിലെ കണങ്ങളെ നട്ടെല്ലിന്റെ അനുബന്ധ ഭാഗത്തേക്കും അസ്ഥികളിലെ മജ്ജയിലേക്കും വിന്യസിക്കുമ്പോൾ മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾ കാന്തികമാണ്. ശരീരത്തിന്റെ ധ്രുവങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രവർത്തനം ഞരമ്പുകൾ വഴിയാണ്. ശരീരത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള അന്തരീക്ഷമാണ് മാഗ്നറ്റിക് ബാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ്. ഈ ഫീൽഡിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ വരുന്ന ഏതൊരു മൃഗങ്ങളും, കാന്തിക മൃഗശരീരത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന സാർവത്രിക കാന്തികശക്തിയുടെ ഫലം അനുഭവിക്കുകയും അതിനെ മൃഗ കാന്തികത എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

അനിമൽ മാഗ്നെറ്റിസം വ്യക്തിഗത കാന്തികതയല്ല, വ്യക്തിഗത കാന്തികത എന്ന് വിളിക്കുന്നതിൽ അത് ഒരു പങ്കു വഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും. മൃഗങ്ങളുടെ കാന്തികത ഹിപ്നോട്ടിസമല്ല, മൃഗങ്ങളുടെ കാന്തികത ഉള്ളവർ ഹിപ്നോട്ടിക് ഇഫക്റ്റുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇത് ഉപയോഗിച്ചേക്കാം.

ശാരീരിക ശരീരത്തിന്റെ അദൃശ്യമായ രൂപമായ ലിംഗ ശരീറ, ജീവിതത്തിനുള്ള ഒരു സംഭരണ ​​ബാറ്ററിയാണ്. ജീവിതം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു രീതി കാന്തികതയാണ്. ഒരു മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ലിംഗാ ശരീറയുടെ ഭ physical തിക എതിരാളികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത്, കാന്തിക വിന്യാസത്തിലെ കണികകൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതിന് ജീവൻ നിലനിർത്താനും സംഭരിക്കാനും കഴിയും, കൂടാതെ മൃഗങ്ങളെ കാന്തികത എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവൻ പകരാനും കഴിയും.

വിവരിച്ചതുപോലെ ഗുരുത്വാകർഷണവും മൃഗങ്ങളുടെ കാന്തികതയും തമ്മിൽ നേരിട്ട് ബന്ധമില്ല എന്നതാണ് ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം. അവയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്, ഗുരുത്വാകർഷണത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഓരോ പിണ്ഡവും മറ്റെല്ലാ പിണ്ഡത്തെയും വലിക്കുന്നു, ഗുരുത്വാകർഷണം എന്ന ശക്തി എല്ലായ്പ്പോഴും സജീവമാണ്; എന്നാൽ അനിമൽ മാഗ്നെറ്റിസം എന്ന ശക്തി എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കില്ല, പക്ഷേ മൃഗങ്ങളുടെ ഘടനയുള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ സജീവമാകൂ, ഇതിന്റെ സവിശേഷതകൾ കണങ്ങളുടെ ധ്രുവീകരണവും അക്ഷങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശ സമാന്തരതയുമാണ്.

 

മൃഗീയ കാന്തികതയാൽ സുഖപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെ?

അനിമൽ മാഗ്നെറ്റിസം എന്നത് ഒരു മനുഷ്യശരീരത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സാർവത്രിക ശക്തിയാണ്, അതിൽ കോശങ്ങൾ ധ്രുവീകരിക്കപ്പെടുകയും ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഇത് ധ്രുവീകരണവും ക്രമീകരണവും സാർവത്രിക ജീവിതത്തെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ജീവിതത്തെ നേരിട്ട് മറ്റൊരു മൃഗശരീരത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

രോഗബാധിതമായ ഒരു ശാരീരിക ശരീരം അതിന്റെ കണങ്ങളുടെ ശരിയായ ക്രമീകരണം ഇല്ലാത്ത ഒന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതപ്രവാഹത്തിന് തടസ്സങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഒന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ശ്വസനത്തിന്റെയും ജീവിതചംക്രമണത്തിന്റെയും അഭാവം മൂലം മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. വളരെയധികം മൃഗ കാന്തികത ഉള്ള ഒരാൾ, മൃഗ കാന്തികത എളുപ്പത്തിൽ പകരുന്ന ഒരാൾ മറ്റുള്ളവരിലെ രോഗങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്തും. ശാരീരിക ബന്ധമില്ലാതെ തന്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ മാത്രം അവൻ സുഖപ്പെടുത്താം, അല്ലെങ്കിൽ സുഖപ്പെടുത്തേണ്ട വ്യക്തിയെ ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിലൂടെ അയാൾ സുഖപ്പെടുത്താം. രോഗശാന്തിയുടെ സാന്നിധ്യത്താൽ രോഗശാന്തി നടത്തുമ്പോൾ രോഗികളെ രോഗശാന്തിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അന്തരീക്ഷം ഒരു കാന്തിക കുളിയാണ്, സാർവത്രിക ജീവൻ മൃഗങ്ങളുടെ കാന്തികതയായി വർത്തിക്കുന്നു. അനിമൽ മാഗ്നെറ്റിസം എന്നത് സാർവത്രിക ജീവിതത്തിന്റെ മഹത്തായ ശക്തിയുടെ ഒരു മോശം പേരാണ്, എന്നാൽ അക്കാലത്തെ പരിചിതമായ ഉപയോഗത്തിൽ തുടരാൻ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. രോഗം ബാധിച്ച വ്യക്തിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ബാത്ത് പ്രവർത്തിക്കുകയും അതിൽ സാർവത്രിക ജീവശക്തിയുടെ രക്തചംക്രമണം പുന restore സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, തടസ്സങ്ങൾ നീക്കി, രക്തചംക്രമണം പുന ab സ്ഥാപിക്കുക, കോശങ്ങളിലെ തന്മാത്രകൾ പുന ar ക്രമീകരിക്കുക, അങ്ങനെ ജീവശക്തി തടസ്സമില്ലാതെ ഒഴുകുകയും ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങൾ അവയുടെ സ്വാഭാവിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

മൃഗങ്ങളുടെ കാന്തികതയിലൂടെ രോഗശാന്തി, രോഗശാന്തിയുടെ ശരീരവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ, രോഗശാന്തിയുടെ കൈകൾ പോസിറ്റീവ്, നെഗറ്റീവ് ധ്രുവങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിലോ ബാധിച്ച ഭാഗത്തിലോ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ മികച്ചതാണ്. ശരീരത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തുനിന്നും കണ്ണുകൾ, സ്തനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് കാന്തികത പുറപ്പെടാം, പക്ഷേ ഇത് പ്രയോഗിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും സ്വാഭാവിക മാർഗം കൈകളിലൂടെയാണ്. രോഗശമനം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തുന്നതിലെ പ്രധാന സവിശേഷത, രോഗശാന്തിയുടെ മനസ്സ് കാന്തിക സംക്രമണത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തരുത് എന്നതാണ്. സാധാരണയായി മനസ്സ് രോഗശാന്തി സ്വാധീനത്തെ ബാധിക്കുകയും തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു, കാരണം രോഗശാന്തി പലപ്പോഴും മനസ്സിനെ കാന്തികതയുടെ ഒഴുക്ക് നയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. രോഗശാന്തി കാന്തികതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, സുഖപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, അവൻ ദോഷം ചെയ്യും, കാരണം മനസ്സിന് രോഗശാന്തിയെ ബാധിക്കില്ല, കാരണം അത് കാന്തികതയെ നയിക്കുകയും വർണ്ണിക്കുകയും ചെയ്യും. കാന്തികതയുടെ സ്വാഭാവിക പ്രവർത്തനത്തെ മനസ്സ് തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. മനസ്സിന്റെ ഇടപെടൽ ഇല്ലെങ്കിൽ കാന്തികത സ്വാഭാവികമായും പ്രവർത്തിക്കും. പ്രകൃതിയെ, മനസ്സിനെയല്ല, രോഗശമനത്തെ ബാധിക്കുന്നു. മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന് പ്രകൃതിയെ അറിയില്ല, ശരീരത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ സ്വയം അറിയില്ല. അത് ശരീരത്തിൽ തന്നെ അറിയാമെങ്കിൽ മനസ്സ് പ്രകൃതിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയില്ല.

ഒരു സുഹൃത്ത് [HW പെർസിവൽ]