വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ

ദി

WORD

ജൂൺ, 1912.


പകർപ്പവകാശം, XXX, HW PERCIVAL മുഖേന.

സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള മൊമെന്റുകൾ.

റോയൽ ആർച്ച് ചാപ്റ്ററിന്റെ മസോണിക് കീസ്റ്റോണിലെ വൃത്തത്തിന്റെ നാലര ഭാഗങ്ങളിൽ HTWSSTKS എന്ന അക്ഷരങ്ങളുണ്ട്, അവയ്ക്ക് രാശിചക്രവുമായി എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ, വൃത്തത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള അവയുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്?

അക്ഷരങ്ങൾ എച്ച്. T. W. S. S. T. K. S. ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് വായിക്കുന്നു, പക്ഷേ അവ വലത്തുനിന്ന് ഇടത്തോട്ട് തിരിയണം. രാശിചക്രത്തെ നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ, ആദ്യത്തെ അക്ഷരം എച്ച്. ഏരീസ് സ്ഥാനത്താണ്, ആദ്യത്തെ ടി. അക്വേറിയസിൽ, ഡബ്ല്യൂ. കാപ്രിക്കോൺ, ആദ്യത്തെ എസ്. സ്കോർപിയോയിൽ, രണ്ടാമത്തെ എസ്. ലിബ്രയിൽ, രണ്ടാമത്തെ ടി. at ലിയോ, കെ. കാൻസർ, മൂന്നാമത്തെ എസ്. ഇടവം. അക്ഷരങ്ങൾ മസോണിക് പുസ്തകങ്ങളിൽ കാണപ്പെടാം, പക്ഷേ ഈ അക്ഷരങ്ങൾ നിലകൊള്ളുന്ന വാക്കുകളോ അവയുടെ അർത്ഥങ്ങളോ ഒരു പുസ്തകത്തിലും നൽകിയിട്ടില്ല. അതിനാൽ, അവയുടെ പ്രാധാന്യം രഹസ്യവും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമാണെന്നും റോയൽ ആർച്ച് ചാപ്റ്ററിന്റെ ബിരുദം എടുക്കാത്തവരുടെ പ്രബോധനത്തിനും പ്രകാശത്തിനും വേണ്ടിയല്ലെന്നും അനുമാനിക്കേണ്ടതാണ്. The writer is not a member of the Masonic fraternity, has received no instruction from any of that fraternity concerning Masonry, and does not pretend to any knowledge of the secrets of the Masonic Craft. എന്നാൽ പ്രതീകാത്മകത ഒരു സാർവത്രിക ഭാഷയാണ്. അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കീസ്റ്റോണിന്റെ അർത്ഥം രാശിചക്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന രാശിചക്രത്തിന്റെ വെളിച്ചത്താൽ വായിക്കണം, കൂടാതെ രാശിചക്രം നൽകുന്ന പ്രകാശത്താൽ അത് വ്യക്തമാക്കുകയും അത് സ്വീകരിക്കുന്നയാൾ എത്രത്തോളം ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. രാശിചക്രത്തിന്റെ നാല് അടയാളങ്ങൾ, ജെമിനി, കന്നി, ധനു, പിസസ് എന്നിവ ജോലിയുടെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവ ടോറസ്, ലിയോ, സ്കോർപിയോ, അക്വേറിയസ് എന്നീ ചിഹ്നങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ടോറസ്, ലിയോ സ്കോർപിയോ, അക്വേറിയസ് എന്നിവ എസ് അക്ഷരങ്ങളാൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ടി., എസ്. ടി., ഏരീസ്, ക്യാൻസർ, തുലാം, കാപ്രിക്കോൺ എന്നീ അടയാളങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അടയാളങ്ങളോ അക്ഷരങ്ങളോ പരസ്പരം വരികളാൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, രണ്ട് കുരിശുകൾ രൂപം കൊള്ളും. ലംബ വരയായ എച്ച്. S. തിരശ്ചീന രേഖ K. W. രാശിചക്രം, ഏരീസ്-തുലാം, ക്യാൻസർ-കാപ്രിക്കോൺ എന്നിവയുടെ നിശ്ചലമായ കുരിശാണ്. എസ് എന്ന വരികളാൽ രൂപപ്പെട്ട കുരിശ്. S. ടി. T. ടോറസ്-സ്കോർപിയോ, ലിയോ-അക്വേറിയസ് എന്നിവയുടെ അടയാളങ്ങളാൽ രൂപംകൊണ്ട രാശിചക്രത്തിന്റെ ചലിക്കുന്ന ഒരു കുരിശാണ് ഇത്. ചലിക്കുന്ന ഈ അടയാളങ്ങളും കുരിശും നാല് പവിത്ര മൃഗങ്ങളാൽ സവിശേഷതകളാണ്: കാള അല്ലെങ്കിൽ കാള, ഇടവം, എസ് അക്ഷരത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു; സിംഹം, ലിയോ, ഇതിനായി ടി അക്ഷരം; കഴുകൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്കോർപിയോ, അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എസ് അക്ഷരം; മനുഷ്യൻ (ചിലപ്പോൾ മാലാഖ) അല്ലെങ്കിൽ അക്വേറിയസ്, അതിനുപകരം ടി അക്ഷരം. ഈ രണ്ട് കുരിശുകളുടെയും അക്ഷരങ്ങളുടെയും അടയാളങ്ങളുടെയും ബന്ധത്തിലും സ്ഥാനങ്ങളിലും ഒരു നോട്ടം: അക്ഷരം എച്ച്. അതിന്റെ വിപരീത S., കീസ്റ്റോണിന്റെ തലയെയും അതിന്റെ അടിത്തറയെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, ഒപ്പം ഏരീസ്, ലൈബ്ര എന്നിവയുമായി യോജിക്കുന്നു. അക്ഷരങ്ങൾ കെ. ഡബ്ല്യു. കീസ്റ്റോണിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, ഇത് കാൻസർ-കാപ്രിക്കോൺ അടയാളങ്ങളുമായി യോജിക്കുന്നു. ഇതാണ് രാശിചക്രത്തിന്റെ നിശ്ചല കുരിശ്. മുകളിലെ അക്ഷരം എസ്. താഴത്തെ അക്ഷരം എസ്. കീസ്റ്റോണിന്റെ മുകളിലെ മൂലയെയും അതിന്റെ എതിർവശത്തെ താഴത്തെ കോണിനെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുകയും രാശിചക്രത്തിന്റെ ടോറസ്-സ്കോർപിയോ ചിഹ്നങ്ങളുമായി യോജിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മുകളിലെ അക്ഷരം ടി. താഴത്തെ അക്ഷരം ടി. മറ്റ് മുകളിലെ മൂലയ്ക്കും കീസ്റ്റോണിന്റെ എതിർവശത്തെ താഴത്തെ കോണിനും രാശിചക്രത്തിന്റെ അക്വേറിയസ്-ലിയോ ചിഹ്നങ്ങൾക്കും യോജിക്കുന്നു, ഇത് രാശിചക്രത്തിന്റെ ചലിക്കുന്ന കുരിശായി മാറുന്നു. കീസ്റ്റോണിന്റെ ഈ അക്ഷരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ രാശിചക്രത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ ജോഡികളായി പല തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം. കീസ്റ്റോണിന്റെ തലയുടെയും അടിഭാഗത്തിന്റെയും വശങ്ങളും വ്യത്യസ്തവും വിപരീത അക്ഷരങ്ങളും (എസ്. S. ടി. ടി.) മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച നാല് മൃഗങ്ങളുടെ സ്വഭാവമുള്ള രാശിചക്രത്തിന്റെ ചലിക്കുന്ന കുരിശുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന കോണുകളുടെ തുല്യമാണ്. കീസ്റ്റോണിന്റെ അക്ഷരങ്ങളും അവയുടെ സ്ഥാനങ്ങളും രാശിചക്രത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളും മനസ്സിനെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നതിനും അന്വേഷണാത്മക ആളുകളെ രഹസ്യമാക്കുന്നതിനും മാത്രമായിരുന്നുവെങ്കിൽ, അവയ്‌ക്ക് കാര്യമായ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല, അവ മാറ്റിവെക്കണം. എന്നാൽ, വാസ്തവത്തിൽ, അവർക്ക് ആഴത്തിലുള്ള പ്രാധാന്യവും ശാരീരികവും ആത്മീയവുമായ മൂല്യമുണ്ട്.

രാശിചക്രം പ്രപഞ്ചത്തിലെ മനുഷ്യനെയും മനുഷ്യനിൽ പ്രപഞ്ചത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു; താക്കോൽ മനുഷ്യന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ലോകത്ത് മനുഷ്യൻ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അയാളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കിരീടത്തിലേക്കും മഹത്വത്തിലേക്കും ഉയരുന്നതിനുമുമ്പ്, അവനെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ദു ices ഖങ്ങളെ മറികടക്കുന്ന സദ്‌ഗുണങ്ങളുടെ നട്ടുവളർത്തലിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിശദീകരണം ശ്രമിക്കാനാവില്ല. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ രൂപരേഖ മാത്രമേ ഇവിടെ നൽകാനാകൂ. ഭ physical തിക മനുഷ്യനെ തന്റെ രാശിചക്രത്തിൽ ഭ world തിക ലോകത്ത് പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ, മനുഷ്യനെ ഒരു ആത്മാവായി ഭ physical തിക മനുഷ്യനിൽ, അവന്റെ ഭ body തിക ശരീരത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് ജനിച്ച പുരുഷൻ അവന്റെ താഴ്ന്ന ശാരീരിക ദ്രവ്യത്തിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിയുകയും മൃഗങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ലോകത്തിലെ ബ man ദ്ധിക പുരുഷത്വത്തിന്റെ മഹത്വത്തിലേക്ക് ഉയരുകയും ചെയ്യേണ്ടതിനാൽ, ഒരു ആത്മാവെന്ന നിലയിൽ മനുഷ്യൻ തന്റെ അടിസ്ഥാന ജന്തു സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് കീഴടങ്ങുകയും ഉയരുകയും വേണം. ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യനെ അവന്റെ ആത്മീയ കിരീടവും മഹത്വവുമാക്കി ഉയർത്തുക. ഗ്രീക്കുകാരുടെ പുരാണത്തിലെ ഇക്സിയോണിനെപ്പോലെ ഒരു കുരിശിൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുകയും അവന്റെ തെറ്റുകൾക്ക് പ്രായശ്ചിത്തം നൽകുകയും ചെയ്തു, അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യൻ തന്റെ വിധി നടപ്പാക്കാൻ ലോകത്തിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു; അതുപോലെ തന്നെ, മനുഷ്യൻ തന്റെ ഭ physical തിക ശരീരത്തിൽ ഒരു ശാരീരിക ആത്മാവിന്റെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനാകാനും, അതിനെ അതിജീവിക്കുന്നതുവരെ, മൃഗങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെ അതിജീവിക്കുന്നതുവരെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടാനും, അതിനുശേഷം കടന്നുപോകാനും എല്ലാത്തരം പരിശോധനകളിലൂടെയും ശുദ്ധീകരിക്കാനും കഴിയും. പരീക്ഷണങ്ങൾ, അങ്ങനെ അവൻ യോജിക്കുകയും പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്റെ ശരിയായ സ്ഥാനം നിറയ്ക്കാൻ യോഗ്യനാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയും ചെയ്യും. ശാരീരികവും മാനസികവും മാനസികവും ആത്മീയവുമായ പുരുഷന്മാർ അതത് രാശിചക്രങ്ങളിൽ, എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രാശിചക്രത്തിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങളും നിയമവും രാശിചക്രത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. രാജകീയ കമാനം പൂർത്തിയാക്കുന്ന യഥാർത്ഥ കീസ്റ്റോണാകാൻ വേണ്ടി, കീസ്റ്റോണിലെ അക്ഷരങ്ങൾ, മനുഷ്യൻ തന്റെ രാശിചക്രത്തിൽ ഭ body തിക ശരീരത്തിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള വഴിയും മാർഗവും കാണിക്കണം. റോയൽ ആർച്ച് ചാപ്റ്ററിന്റെ പ്രവർത്തനം അക്ഷരങ്ങളുടെയും കീസ്റ്റോണിന്റെയും പ്രതീകാത്മകത നൽകിയേക്കാം; പക്ഷെ അത് പ്രതീകാത്മകതയാകാം. ഒരു ആത്മാവെന്ന നിലയിൽ മനുഷ്യൻ തന്റെ കമാനം പണിയുന്നു, പക്ഷേ അവൻ അത് പൂർത്തിയാക്കുന്നില്ല one ഒരു ജീവിതത്തിൽ അത് നിറയ്ക്കുന്നില്ല. അവൻ ജയിച്ചു; അവനെ ശത്രുക്കൾ കൊന്നുകളയുന്നു. അവൻ മരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം അവൻ ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു വീണ്ടും വരുന്നു, അവൻ എഴുന്നേറ്റ് തന്റെ സ്ഥലം നിറച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൽ തന്റെ കമാനം പൂർത്തിയാക്കുന്നതുവരെ അവന്റെ ജോലി തുടരും. അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വൃത്തം, കമാനം പൂർത്തിയാകും. അവൻ ഇനി പുറത്തു പോകില്ല.

റോയൽ ആർച്ച് ചാപ്റ്റർ എടുത്ത ഓരോ മേസന്റെയും ഭ key തികമായ കല്ല് സ്വയം പ്രതീകാത്മകമാണ്, അവൻ യോഗ്യനാകുകയും ജീവിതത്തിന്റെ കമാനം പൂർത്തിയാക്കാനും നിറയ്ക്കാനും തയ്യാറാകുമ്പോൾ - ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ കൈകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടില്ല. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ താക്കോലായ മനുഷ്യനെന്ന നിലയിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഘടനയുടെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഭാഗത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അവൻ, അത്, തന്റെ രാശിചക്രത്തിന്റെ, ലിബ്രയുടെ സ്ഥാനത്താണ്. അവൻ എഴുന്നേൽക്കണം, സ്വയം ഉയർത്തണം. കീസ്റ്റോണിലെ അക്ഷരങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ രാശിചക്രത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ എന്നിവ സൂചിപ്പിച്ച സ്ഥാനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതിനുശേഷം, ഓരോ അക്ഷരത്തിനും അടയാളത്തിനും ആവശ്യമായ ജോലികൾ ചെയ്തശേഷം, അവൻ സ്വന്തം മൂല്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉയർന്ന് തലയിലേക്ക് പ്രവർത്തിക്കണം - അതാണ് കിരീടവും മഹത്വവും മനുഷ്യന്റെ. ലൈംഗിക സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തലയിലേക്ക് കല്ല് ഉയർത്തുമ്പോൾ, അവൻ, മനുഷ്യൻ, താക്കോൽ, അമർത്യനായിത്തീരും. അപ്പോൾ അവൻ വെളുത്ത കല്ലിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതെല്ലാം ആയിരിക്കും, അതിൽ ഒരു പുതിയ പേര്, അവന്റെ പുതിയ പേര്, ആ കല്ലിൽ അദ്ദേഹം അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന, അമർത്യതയുടെ കല്ല്.

ഒരു സുഹൃത്ത് [HW പെർസിവൽ]