വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ

ദി

WORD

APRIL, 1910.


പകർപ്പവകാശം, XXX, HW PERCIVAL മുഖേന.

സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള മൊമെന്റുകൾ.

ഇരുട്ട് എന്നത് പ്രകാശത്തിന്റെ അഭാവമാണോ അതോ അത് സ്വയം വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നതും പ്രകാശത്തിന്റെ സ്ഥാനമെടുക്കുന്നതുമാണോ? അവ വ്യതിരിക്തവും വേറിട്ടതുമാണെങ്കിൽ, എന്താണ് ഇരുട്ട്, എന്താണ് വെളിച്ചം?

ഇരുട്ട് “പ്രകാശത്തിന്റെ അഭാവം” അല്ല. വെളിച്ചം ഇരുട്ടല്ല. ഇരുട്ട് തന്നിൽത്തന്നെയാണ്, വെളിച്ചമല്ല. ഇരുട്ട് കുറച്ചുകാലത്തേക്ക് പ്രകാശത്തിന്റെയും അവ്യക്തമായ പ്രകാശത്തിന്റെയും സ്ഥാനത്തെത്തിയേക്കാം, പക്ഷേ വെളിച്ചം ഇരുട്ടിനെ അകറ്റുന്നു. വെളിച്ചം ക്രമേണ ഇരുട്ടിനെ മറികടന്ന് ഇരുട്ടിനെ പ്രകാശമാക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വെളിച്ചവും അന്ധകാരവും അവയിൽ വെളിച്ചവും അന്ധകാരവുമല്ല, വെളിച്ചവും ഇരുട്ടും എന്ന് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നവയുടെ ഉത്ഭവം യഥാർത്ഥ വെളിച്ചത്തിലും ഇരുട്ടിലുമാണ്. ഒരു കാര്യം എന്ന നിലയിൽ, ഇരുട്ട് എന്നത് ഏകതാനമായ പദാർത്ഥമാണ്, അത് എല്ലാ പ്രകടനങ്ങളുടെയും മൂലമോ അടിസ്ഥാനമോ പശ്ചാത്തലമോ ആണ്. അതിന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയിൽ, അത് ശാന്തവും സ്വയം ഉടനീളം സമാനവുമാണ്. ഇത് അബോധാവസ്ഥയും ബുദ്ധിശൂന്യവും അസ്വസ്ഥവുമാണ്. പരിണാമങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയതും പ്രകടനത്തിന് മുകളിലോ അല്ലാതെയോ ഉള്ള ബുദ്ധിമാന്മാരിൽ നിന്ന് വരുന്ന ശക്തിയാണ് വെളിച്ചം. ബുദ്ധിശക്തികൾ തങ്ങളുടെ പ്രകാശശക്തിയെ നിരുപാധികവും ഏകതാനവുമായ പദാർത്ഥത്തിലേക്ക് നയിക്കുമ്പോൾ, അത് ഇരുട്ട്, പദാർത്ഥത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അന്ധകാരത്തിന്റെ ഭാഗം, പ്രകാശം നയിക്കപ്പെടുന്നവ എന്നിവ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ആരംഭത്തോടെ, ഒന്നായിരുന്ന പദാർത്ഥം ഇരട്ടയായി മാറുന്നു. പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇരുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പദാർത്ഥം മേലിൽ പദാർത്ഥമല്ല, മറിച്ച് ഇരട്ടയാണ്. പദാർത്ഥത്തിന്റെയോ അന്ധകാരത്തിന്റെയോ ഈ ദ്വൈതതയെ ആത്മാവ്-ദ്രവ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ആത്മാവും ദ്രവ്യവും ഒരു കാര്യത്തിന്റെ രണ്ട് വിപരീതങ്ങളാണ്, അത് ഉത്ഭവം, എന്നാൽ പ്രവർത്തനത്തിൽ ആത്മാവ്. ഈ പദാർത്ഥത്തെ സ്പിരിറ്റ്-ദ്രവ്യമായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്ന യൂണിറ്റുകളും മൊത്തത്തിൽ പ്രകടമാകുന്ന സ്പിരിറ്റ്-ദ്രവ്യവും അവയിൽ മതിപ്പുളവാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് അവരുടെ റൂട്ട് രക്ഷകർത്താവിന്റെ ഉത്ഭവവും അവയുടെ പ്രവർത്തനത്തിനും പ്രകടനത്തിനും കാരണമായി. പ്രകടമാകുന്ന പിണ്ഡത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ യൂണിറ്റ് കണികകളുടെയും മൊത്തത്തിലുള്ള പിണ്ഡത്തിന്റെയും മൂലവും രക്ഷാകർതൃവുമാണ് പദാർത്ഥം. ഓരോ യൂണിറ്റിലെയും പ്രകടനത്തിനും മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രകടനത്തിനും കാരണം പ്രകാശമാണ്. അതിനാൽ, ഓരോ അവിഭാജ്യ യൂണിറ്റിലും, മൊത്തത്തിൽ പ്രകടമാകുന്ന പിണ്ഡത്തിലുടനീളം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു: റൂട്ട് പാരന്റ് പദാർത്ഥമായും പ്രവർത്തനശക്തി പ്രകാശമായും. സ്പിരിറ്റ്-മെറ്റീരിയൽ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഓരോ യൂണിറ്റിലും രക്ഷകർത്താവ്, പദാർത്ഥം, ശക്തി, പ്രകാശം എന്നിവയുണ്ട്. ദ്രവ്യത്തെ വിളിക്കപ്പെടുന്ന അവിഭാജ്യ യൂണിറ്റിന്റെ ആ ഭാഗത്തെയാണ് പദാർത്ഥത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്, പ്രകാശത്തെ മറുവശത്ത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന അതേ അവിഭാജ്യ യൂണിറ്റിന്റെ ഭാഗം. എല്ലാ പ്രപഞ്ചങ്ങളെയും പ്രകടനങ്ങളെയും ബുദ്ധിശക്തിയുടെ പ്രകാശശക്തിയാൽ അദൃശ്യമായ പദാർത്ഥത്തിൽ നിന്നോ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നോ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നു, മാത്രമല്ല ഈ പ്രകാശം അതിന്റെ പ്രകടന കാലയളവിലുടനീളം പ്രവർത്തനത്തിൽ തുടർച്ചയായി പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആത്മാവിനെ നിലനിർത്തുന്നു. പ്രകടനത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ, അന്ധകാരത്തോടുകൂടിയ പ്രകാശമാണ് പ്രകാശം എന്ന് നാം വിളിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം. പ്രകടമാകുന്ന കാര്യമാണ് നാം ഇരുട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം. വെളിച്ചവും അന്ധകാരവും എല്ലായ്‌പ്പോഴും വൈരുദ്ധ്യത്തിലാണെന്ന് തോന്നുകയും പ്രകടനത്തിലുടനീളം പരസ്പരം ഇടം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. രാവും പകലും, ഉറക്കവും ഉറക്കവും, ജീവിതവും മരണവും ഒരേ കാര്യത്തിന്റെ വിപരീതമോ വിപരീത വശങ്ങളോ ആണ്. ഇരുട്ട് വെളിച്ചമായി മാറുന്നതുവരെ ഈ വിപരീതങ്ങൾ ഹ്രസ്വമോ ദീർഘകാലമോ മാറിമാറി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഓരോന്നും പരസ്പരം അനിവാര്യമാണെങ്കിലും ഓരോന്നും പരസ്പരം അനിവാര്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. മനുഷ്യൻ അവനിൽ അന്ധകാരവും പ്രകാശശക്തിയും ഉണ്ട്. മനുഷ്യന് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അവന്റെ ഇരുട്ടും അവന്റെ മനസ്സ് അവന്റെ പ്രകാശവുമാണ്. എന്നാൽ ഇത് സാധാരണയായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മനസ്സ് ഇരുട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇരുട്ടാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്നതായി തോന്നുന്നതിനെ ഞങ്ങൾ സൂര്യപ്രകാശം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. മനസ്സിന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അവ പ്രകാശത്തെ വിളിക്കുന്നതും ഇരുട്ട് പോലെയാണ്, മനസ്സ് അതിന്റെ രക്ഷാകർതൃ ബുദ്ധിയുടെ പ്രകാശശക്തിയാൽ പ്രകാശിക്കുന്നു. മനസ്സ് ഇരുട്ടിൽ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോഴും സൂര്യപ്രകാശവും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ബുദ്ധിപരമായ ധാരണയും നമ്മിലേക്ക് വന്നേക്കാം; അപ്പോൾ നാം സൂര്യപ്രകാശത്തെ യഥാർത്ഥ പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമായി അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീകമായി കാണും. അന്ധകാരം ഇടം നേടുകയും സ്ഥിരമായ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു, കാരണം ഇത് ഗർഭധാരണത്തിലൂടെയും മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും മറികടക്കുന്നു.

 

എന്താണ് റേഡിയം, അതിന്റെ ഊർജ്ജവും ശരീരവും നഷ്ടമാവുന്നതും മാലിന്യവും നഷ്ടവും ഇല്ലാതെ തുടർച്ചയായി വലിയ ഊർജ്ജം തള്ളിക്കളയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അതിന്റെ വലിയ റേഡിയോക്റ്റിവിറ്റിയുടെ ഉറവിടം എന്താണ്?

പിച്ച്ബ്ലെൻഡിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നത്, മാഡം ക്യൂറിയുടെ കണ്ടെത്തൽ, അതിന്റെ പ്രകാശശക്തി, മറ്റ് ശരീരങ്ങളിൽ അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ സ്വാധീനം, എന്നിങ്ങനെയുള്ള റേഡിയത്തിന്റെ സമീപകാല കണ്ടെത്തലിനെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ പ്രസ്താവനകൾ ചോദ്യത്തിന്റെ രചയിതാവിന് പരിചിതമാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. ക്ഷാമവും അതിന്റെ ഉൽ‌പാദനത്തിൽ‌ പങ്കെടുക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളും.

റേഡിയം എന്നത് ഒരു ഭ physical തിക അവസ്ഥയാണ്, അതിലൂടെ ശാരീരികത്തേക്കാൾ മികച്ച ശക്തിയും ദ്രവ്യവും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പ്രകടമാകുന്നു. റേഡിയം മറ്റ് വസ്തുക്കളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന ഭ physical തിക വസ്തുവാണ്, കൂടാതെ സാങ്കൽപ്പികമെന്ന് സാധാരണയായി ulated ഹിക്കപ്പെടുന്ന ശക്തികളും. ഈഥറും ഈ ശക്തികളും ഭ physical തികത്തേക്കാൾ മികച്ച ദ്രവ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥകളാണ്, അവ ഭ material തികവസ്തുക്കൾ ഒരു വജ്രമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജന്റെ തന്മാത്രയാണോ എന്ന് ഭ physical തിക ദ്രവ്യമെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതിലൂടെയോ അതിലൂടെയോ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഭൗതികവസ്തുക്കളിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്‌ ഭൗതികമോ സാങ്കൽപ്പികമോ ആയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭ physical തിക ദ്രവ്യത്തിന്റെ മാറ്റമോ വിഘടനമോ ഉണ്ടാകില്ല. മൊത്തത്തിലുള്ള ദ്രവ്യത്തിലൂടെയുള്ള സൂക്ഷ്മമായ പ്രവർത്തനം “രാസ” സംയോജനത്തിനും സാധാരണ ഉപയോഗത്തിലും രസതന്ത്രജ്ഞർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിനും കാരണമാകുന്നു.

റേഡിയം എന്നത് ഭ physical തിക ദ്രവ്യമാണ്, ഇത് മൂന്നാമത്തെ ഘടകമില്ലാതെ ജ്യോതിഷ ദ്രവ്യത്തിലൂടെ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മറ്റ് ഭ physical തിക വസ്തുക്കൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ജ്യോതിഷ ദ്രവ്യമാണ്, പക്ഷേ റേഡിയത്തേക്കാൾ കുറവാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ, മറ്റ് ഭ physical തിക വസ്തുക്കളിൽ ജ്യോതിഷത്തിന്റെ പ്രവർത്തന ഫലങ്ങൾ ദൃശ്യമാകില്ല, കാരണം റേഡിയം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ജ്യോതിഷ ദ്രവ്യവുമായി സമ്പർക്കവും പ്രതിരോധവും നൽകാൻ ഭ physical തിക വസ്തുക്കൾക്ക് കഴിയില്ല, മാത്രമല്ല മറ്റ് മിക്ക കാര്യങ്ങളും ജ്യോതിഷ ദ്രവ്യവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല. റേഡിയം. റേഡിയത്തിന്റെ അനന്തവും അദൃശ്യവുമായ കണികകൾ എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഇതുവരെ പിച്ച്ബ്ലെൻഡെ ഏറ്റവും വലിയ തുകയിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കാവുന്ന ഉറവിടമാണെന്ന് തോന്നുന്നു, അത് വളരെ കുറവാണ്. റേഡിയം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കണങ്ങളെ ഒരു പിണ്ഡമായി ചുരുക്കുമ്പോൾ, ജ്യോതിഷ ദ്രവ്യങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമായ ഗുണനിലവാരത്തിലും ശക്തിയിലും നേരിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

റേഡിയത്തിന്റെ റേഡിയോ പ്രവർത്തനം ഇപ്പോൾ കരുതുന്നത് പോലെ, സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ കണങ്ങളെ ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കുകയോ അതിൽ നിന്ന് വലിച്ചെറിയുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. റേഡിയം രചിക്കുന്ന ഭ physical തിക വസ്തു റേഡിയോ പ്രവർത്തനമോ അതിലൂടെ പ്രകടമാകുന്ന മറ്റ് ശക്തികളോ നൽകുന്നില്ല. റേഡിയം ഒരു ശക്തിയല്ല, മറിച്ച് ഒരു ശക്തിയുടെ മാധ്യമമാണ്. (കാര്യം ഇരട്ടിയാണ്, വ്യത്യസ്ത വിമാനങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. ഓരോ വിമാനത്തിലും അത് നിഷ്ക്രിയമാകുമ്പോൾ അത് സജീവമാണ്, അത് സജീവമാകുമ്പോൾ ബലപ്രയോഗമാണ്. അതിനാൽ ഭ material തിക വസ്തുക്കൾ നിഷ്ക്രിയ ദ്രവ്യവും ബലപ്രയോഗവും സജീവമാണ്. തലം സജീവമായ ജ്യോതിഷ ദ്രവ്യമാണ്.) ജ്യോതിഷ ദ്രവ്യങ്ങൾ പ്രകടമാകുന്ന ശരീരമാണ് റേഡിയം. റേഡിയം ഭ world തിക ലോകത്തിന്റെ കാര്യമാണ്; റേഡിയോ ആക്റ്റിവിറ്റി എന്നത് ജ്യോതിഷ ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള ജ്യോതിഷ ദ്രവ്യമാണ്, അത് ഭ physical തിക റേഡിയം വഴി ദൃശ്യമാകും. ജ്യോതിഷ ലോകം ചുറ്റുമുള്ളതും ഭ world തിക ലോകത്തിലൂടെയുമാണ്, അതിന്റെ കാര്യം മികച്ചതാകയാൽ, അത് മൊത്തം ഭ physical തിക ദ്രവ്യത്തിലൂടെയാണ്, ശാസ്ത്രം പറയുന്നതുപോലെ, ഈതർ ഒരു കാക്കബാറിലൂടെയും അതിലൂടെയുമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതുപോലെ വെള്ളത്തിലൂടെ. പ്രകാശം നൽകുന്ന മെഴുകുതിരി പോലെ റേഡിയം പ്രകാശമോ .ർജ്ജമോ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. എന്നാൽ മെഴുകുതിരിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, വെളിച്ചം നൽകുന്നതിൽ അത് കത്തിക്കില്ല. ഒരു ജനറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത വയർ പോലെ താപമോ പ്രകാശമോ power ർജ്ജമോ ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു, റേഡിയം energy ർജ്ജം ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കുകയോ വലിച്ചെറിയുകയോ ചെയ്യുന്നു; അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഉൽ‌പ്പാദിപ്പിക്കുന്നതായി തോന്നുന്ന പ്രകാശമോ മറ്റ് power ർജ്ജമോ വയർ നൽകിയിട്ടില്ല. വൈദ്യുതിയുടെ ശക്തി ഒരു ഡൈനാമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് വയർ കൊണ്ടല്ല ഉത്ഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം. താപം, പ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ power ർജ്ജം എന്നിവയായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന വൈദ്യുതി വയറിനൊപ്പം നയിക്കപ്പെടുന്നു എന്നും അറിയാം. സമാനമായ രീതിയിൽ, റേഡിയോ-ആക്റ്റിവിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ ഗുണമോ ശക്തിയോ റേഡിയത്തിലൂടെ പ്രകടമാവുന്നു, അത് നിലവിൽ ശാസ്ത്രത്തിന് അജ്ഞാതമാണ്. എന്നാൽ സ്രോതസ്സ് റേഡിയം അല്ല വൈദ്യുതിയുടെ ഉറവിടം ഒരു ഡൈനാമോ വയർ ആണ്. വൈദ്യുതോർജ്ജത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ അതിന്റെ ശരീരത്തിലെ കണങ്ങളെ ഒരു ഡൈനാമോ ഇലക്ട്രിക് വയർ കണികകളേക്കാൾ കുറഞ്ഞ അളവിൽ വലിച്ചെറിയുകയും കത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. റേഡിയത്തിലൂടെ പ്രകടമാകുന്നതിന്റെ ഉറവിടം വൈദ്യുതിയുടെ പ്രകടനങ്ങളുടെ ഉറവിടത്തിന് തുല്യമാണ്. രണ്ടും ഒരേ ഉറവിടത്തിൽ നിന്നാണ്. വൈദ്യുതിയുടെ താപം, വെളിച്ചം അല്ലെങ്കിൽ power ർജ്ജം, ഭ physical തിക റേഡിയം വഴി പ്രകടമാകുന്നത് എന്നിവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പ്രകടനത്തിന്റെ മാധ്യമത്തിലാണ്, വൈദ്യുതിയിലോ റേഡിയോ പ്രവർത്തനത്തിലോ അല്ല. ഡൈനാമോ, ജനറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വയർ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കണങ്ങൾ റേഡിയം നിർമ്മിച്ച കണങ്ങളുടെ അതേ ഗുണനിലവാരമുള്ളവയല്ല. അസ്ട്രൽ ദ്രവ്യവും ജ്യോതിഷ ദ്രവ്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തികളും മറ്റ് ഘടകങ്ങളോ മധ്യസ്ഥതയോ ഇല്ലാതെ റേഡിയത്തിൽ നേരിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ബാറ്ററി, കാന്തം, ജനറേറ്ററുകൾ, ഡൈനാമോകൾ, നീരാവി, ഇന്ധനം തുടങ്ങിയ മറ്റ് ഘടകങ്ങളാൽ വൈദ്യുത വയർ വഴി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വൈദ്യുതധാര വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഈ ഘടകങ്ങളൊന്നും റേഡിയത്തിന് ആവശ്യമില്ല, കാരണം ഇത് നേരിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നതിനാൽ തന്നെ ജ്യോതിഷ ദ്രവ്യത്തെ റേഡിയത്തിലൂടെയോ അതിലൂടെയോ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു.

വൈദ്യുത പ്രവാഹം വയറിലൂടെയല്ല, മറിച്ച് കമ്പിക്ക് ചുറ്റുമാണ് പോകുന്നതെന്ന് അറിയാം. റേഡിയോ-ആക്റ്റിവിറ്റി റേഡിയത്തിലല്ല, മറിച്ച് റേഡിയത്തിന് ചുറ്റുമായിട്ടാണെന്നും ഇത് കണ്ടെത്തും. ഇലക്ട്രീഷ്യൻമാർ നീരാവി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ധനം അല്ലെങ്കിൽ ഗാൽവാനിക് പ്രവർത്തനം എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ വൈദ്യുതോർജ്ജം പ്രകടമാക്കാനും സംവിധാനം ചെയ്യാനും കഴിയുന്ന ചില മാർഗ്ഗങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് റേഡിയം നിർദ്ദേശിക്കുകയും വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഒരു സുഹൃത്ത് [HW പെർസിവൽ]