വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ

ദി

WORD

ജനുവരി, 1910.


പകർപ്പവകാശം, XXX, HW PERCIVAL മുഖേന.

സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള മൊമെന്റുകൾ.

ആത്മാവു മനുഷ്യനൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ, ആത്മീയ ജീവികളാണ് ഉള്ളത്?

ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുന്നതിനുമുമ്പ് ഞങ്ങൾ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യണം. ആത്മാവ്, ആത്മീയത തുടങ്ങിയ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ആളുകൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നിർത്തുന്നു. ഈ ആളുകളിൽ‌ നിർ‌വ്വചനങ്ങൾ‌ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ‌, ഈ പദങ്ങളുടെ അർ‌ത്ഥത്തെക്കുറിച്ച് അവരുടെ അജ്ഞത അനുഭവപ്പെടാത്തവർ‌ വളരെ കുറവാണ്. സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്തായത്ര ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ട്. ആളുകൾ നല്ല ആത്മാക്കളെക്കുറിച്ചും ദുരാത്മാക്കളെക്കുറിച്ചും, ബുദ്ധിമാനായ ആത്മാക്കളെക്കുറിച്ചും വിഡ് spirit ിത്തങ്ങളെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്നു. ഒരു ദൈവാത്മാവ്, മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ്, പിശാചിന്റെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. കാറ്റിന്റെ ആത്മാവ്, ജലം, ഭൂമി, അഗ്നി, എന്നിങ്ങനെയുള്ള അനേകം ആത്മാക്കൾ ഉണ്ട്, മദ്യത്തിന് ആത്മാവാണ് കാരണം. ഓരോ മൃഗവും ഒരു നിശ്ചിത ചൈതന്യത്തോടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു, ചില തിരുവെഴുത്തുകൾ മൃഗങ്ങളെ കൈവശപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ആത്മാക്കളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. സ്പിരിച്വലിസം അഥവാ സ്പിരിറ്റിസം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാധനാകേന്ദ്രം രക്ഷാകർതൃത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആത്മനിയന്ത്രണങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒരു ആത്മഭൂമിയെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും ആത്മാവുണ്ടെന്ന് ഭ ist തികവാദി നിഷേധിക്കുന്നു. ക്രിസ്ത്യൻ സയൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാധനാലയം ഈ പദം ഉദാരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആശയക്കുഴപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും പരസ്പരം മാറ്റാവുന്ന സ with കര്യത്തോടെ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആത്മീയത എന്താണെന്നോ ആത്മീയ പദം ഏത് സംസ്ഥാനത്തിനോ ഗുണനിലവാരത്തിനോ ബാധകമാണെന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു കരാറും ഇല്ല. ആത്മീയ പദം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, പൊതുവായി പറഞ്ഞാൽ, ഭ physical തികമോ ഭ material തികമോ ഭ ly മികമോ അല്ല എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഗുണങ്ങളും ഗുണങ്ങളും അവസ്ഥകളും ഉൾക്കൊള്ളാനാണ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആത്മീയ അന്ധകാരം, ആത്മീയ വെളിച്ചം, ആത്മീയ സന്തോഷം, ആത്മീയ ദു .ഖം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് നാം അങ്ങനെ കേൾക്കുന്നു. ആളുകൾ ആത്മീയ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒരാൾ പറയുന്നു; ഒരാൾ ആത്മീയ വ്യക്തികൾ, ആത്മീയ ആവിഷ്‌കാരങ്ങൾ, ആത്മീയ വികാരങ്ങൾ, ആത്മീയ വികാരങ്ങൾ എന്നിവപോലും കേൾക്കുന്നു. സ്പിരിറ്റ്, ആത്മീയം എന്നീ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ പരിമിതികളില്ല. ആളുകൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഭാഷയിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതെന്താണെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അത്തരം ആശയക്കുഴപ്പം തുടരും. കൃത്യമായ ചിന്തകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ കൃത്യമായ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം, അതുവഴി കൃത്യമായ ആശയങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിയും. ഒരു നിശ്ചിത പദപ്രയോഗത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് പരസ്പരം കാഴ്ചപ്പാടുകൾ കൈമാറാനും വാക്കുകളുടെ മാനസിക ആശയക്കുഴപ്പത്തിൽ നിന്ന് വഴി കണ്ടെത്താനും കഴിയൂ. പ്രകടമാകുന്ന എല്ലാറ്റിന്റെയും പ്രാഥമികവും ആത്യന്തികവുമായ അവസ്ഥ, ഗുണമേന്മ അല്ലെങ്കിൽ അവസ്ഥയാണ് ആത്മാവ്. ആദ്യത്തേതും അവസാനത്തേതുമായ അവസ്ഥ ഭ physical തിക വിശകലനത്തിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയാണ്. രാസ വിശകലനത്തിലൂടെ ഇത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല, പക്ഷേ അത് മനസ്സിന് തെളിയിക്കപ്പെടാം. ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞനോ രസതന്ത്രജ്ഞനോ ഇത് കണ്ടെത്താനാവില്ല, കാരണം അവയുടെ ഉപകരണങ്ങളും പരിശോധനകളും പ്രതികരിക്കില്ല, കാരണം ഇവ ഒരേ വിമാനത്തിലല്ല. എന്നാൽ അത് മനസ്സിന് തെളിയിക്കപ്പെടാം, കാരണം മനസ്സ് ആ തലം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാം. മനസ്സ് ആത്മാവിനോട് സാമ്യമുള്ളതാണ്, അത് അറിഞ്ഞേക്കാം. ഒരു രക്ഷാകർതൃ പദാർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് മാറി ചലിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും തുടങ്ങുന്നതാണ് ആത്മാവ്. ആത്മാവിന്റെ രക്ഷാകർതൃത്വം പ്രവർത്തനരഹിതവും ചലനരഹിതവും നിഷ്ക്രിയവും ശാന്തവും ഏകതാനവുമാണ്, അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം സ്വയം അകന്നുപോകുമ്പോൾ ഒഴികഴിവ്, പരിണാമം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ ഒഴികെ, പുറപ്പെട്ട ആ ഭാഗം വീണ്ടും മാതാപിതാക്കളിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ സംരക്ഷിക്കുക പദാർത്ഥം. പുറപ്പെടലിനും തിരിച്ചുവരവിനും ഇടയിൽ രക്ഷാകർതൃ പദാർത്ഥം മുകളിൽ വിവരിച്ചതുപോലെയല്ല.

ഇപ്രകാരം പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോൾ പദാർത്ഥം മേലാൽ പദാർത്ഥമല്ല, മറിച്ച് ദ്രവ്യമാണ്, താളാത്മകമായ ചലനത്തിൽ ഒരു വലിയ അഗ്നിജ്വാലയായ സമുദ്രമോ ഭൂഗോളമോ പോലെയാണ്, മുഴുവൻ കണികകളാൽ നിർമ്മിതമാണ്. ഓരോ കണവും, മൊത്തത്തിൽ, അതിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ദ്വിതീയവും അവിഭാജ്യവുമാണ്. അത് ആത്മ ദ്രവ്യമാണ്. ഓരോ കണികയും എല്ലാ അവസ്ഥകളിലൂടെയും വ്യവസ്ഥകളിലൂടെയും കടന്നുപോകേണ്ടതും പിന്നീട് കടന്നുപോകേണ്ടതും ആണെങ്കിലും, അതിനെ ഒരു തരത്തിലും ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ മുറിക്കാനോ വേർപെടുത്താനോ വിഭജിക്കാനോ കഴിയില്ല. ഈ ആദ്യത്തെ അവസ്ഥയെ ആത്മീയമെന്ന് വിളിക്കുന്നു, ദ്വിതീയവും എന്നാൽ വേർതിരിക്കാനാവാത്തതുമായ സ്വഭാവമാണെങ്കിലും, ഈ ആദ്യ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ അവസ്ഥയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവിനെ ആത്മാവ് എന്ന് വിളിക്കാം, കാരണം ആത്മാവ് പൂർണ്ണമായും പ്രബലമാണ്.

ഈ സാർവത്രികമോ ആത്മീയമോ മാനസികമോ ആയ ദ്രവ്യത്തിൽ കടന്നുകയറുന്നതിനോ പ്രകടമാകുന്നതിനോ ഉള്ള പൊതുവായ പദ്ധതിയെ പിന്തുടർന്ന്, കാര്യം രണ്ടാമത്തേതും താഴ്ന്നതുമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നുപോകുന്നു. ഈ രണ്ടാമത്തെ അവസ്ഥയിൽ കാര്യം ആദ്യത്തേതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. വിഷയത്തിലെ ഇരട്ടത്താപ്പാണ് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായിരിക്കുന്നത്. ഓരോ കണികയും പ്രതിരോധമില്ലാതെ ചലിക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ല. ഓരോ കണികയും സ്വയം ചലിക്കുന്നതാണ്, പക്ഷേ അതിൽ തന്നെ പ്രതിരോധം നേരിടുന്നു. അതിന്റെ ദ്വിത്വത്തിലെ ഓരോ കണികയും ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കുന്നതും നിർമ്മിതമാണ്, അതിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ദ്വന്ദമാണെങ്കിലും, രണ്ട് വശങ്ങളും ഒന്നായി ഏകീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഓരോന്നും മറ്റൊന്നിന് ഒരു ലക്ഷ്യം നൽകുന്നു. വസ്തുക്കളെ ഇപ്പോൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ആത്മ-ദ്രവ്യം എന്നും ആത്മാവ്-ദ്രവ്യം ഉള്ള അവസ്ഥയെ ആത്മ-ദ്രവ്യത്തിന്റെ ജീവിതാവസ്ഥ എന്നും വിളിക്കാം. ഈ അവസ്ഥയിലെ ഓരോ കണികയും ആത്മാവ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ആധിപത്യം പുലർത്തുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അത് ആത്മാവാണ്, കൂടാതെ ആത്മാവ്-ദ്രവ്യത്തിന്റെ ഓരോ കണികയിലെയും ആത്മാവ് പദാർത്ഥമായ അതിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവത്തെ ഭരിക്കുന്നു. ആത്മ-ദ്രവ്യത്തിന്റെ ജീവിതാവസ്ഥയിൽ, ആത്മാവ് ഇപ്പോഴും മുൻതൂക്കം നൽകുന്ന ഘടകമാണ്. സ്പിരിറ്റ്-ദ്രവ്യത്തിന്റെ കണികകൾ പ്രകടനത്തിലേക്കോ കടന്നുകയറ്റത്തിലേക്കോ തുടരുമ്പോൾ അവ രൂപാവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കുന്നതുവരെ അവയുടെ ചലനത്തിൽ ഭാരവും സാന്ദ്രവും സാവധാനവും മാറുന്നു. രൂപാവസ്ഥയിൽ സ്വതന്ത്രവും സ്വയം ചലിക്കുന്നതും നിരന്തരം സജീവവുമായിരുന്ന കണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അവയുടെ ചലനങ്ങളിൽ മന്ദഗതിയിലാണ്. കണികയുടെ ദ്രവ്യസ്വഭാവം കണികയുടെ ചൈതന്യസ്വഭാവത്തിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നതിനാലും കണികകൾ കണികയുമായി കൂടിച്ചേരുന്നതിനാലും എല്ലാറ്റിലൂടെയും കണങ്ങളുടെ ദ്രവ്യസ്വഭാവം അവയുടെ ആത്മപ്രകൃതിയിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നതിനാലുമാണ് ഈ മന്ദത. കണികകൾ കൂടിച്ചേരുകയും കണികയുമായി കൂടിച്ചേരുകയും, സാന്ദ്രവും സാന്ദ്രവും ആയിത്തീരുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, അവ ഒടുവിൽ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ അതിർത്തിയിൽ എത്തുകയും പദാർത്ഥം ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പരിധിയിലാണ്. രസതന്ത്രജ്ഞൻ ദ്രവ്യത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത പ്രതീകങ്ങളോ രീതികളോ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ അവർ അതിന് മൂലകത്തിന്റെ പേര് നൽകുന്നു; അങ്ങനെ നമുക്ക് മൂലകങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു, അവയെല്ലാം ദ്രവ്യമാണ്. ഓരോ മൂലകവും ചില നിയമങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ മറ്റുള്ളവരുമായി സംയോജിക്കുകയും, ഘനീഭവിക്കുകയും, അവശിഷ്ടമാക്കുകയും നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഖര ദ്രവ്യമായി ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്യുകയോ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു.

ഭ physical തിക ജീവികൾ, മൂലക ജീവികൾ, ജീവജാലങ്ങൾ, ആത്മീയ ജീവികൾ എന്നിവയുണ്ട്. ഭ physical തിക ജീവികളുടെ ഘടന കോശങ്ങളുടേതാണ്; മൂലക ജീവികൾ തന്മാത്രകളാൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു; ജീവികൾ ആറ്റോമിക് ആണ്; ആത്മീയജീവികൾ ആത്മാവാണ്. രസതന്ത്രജ്ഞൻ തന്മാത്രാ ദ്രവ്യവും ശാരീരികവും പരീക്ഷണവും പരിശോധിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഇതുവരെ ആത്മ-ദ്രവ്യത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല. മനുഷ്യന് ഒരു ജീവിതത്തെയോ ആത്മീയജീവിയെയോ കാണാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ കഴിയില്ല. താൻ കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്നവയെ മനുഷ്യൻ കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ശാരീരിക കാര്യങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ബന്ധപ്പെടുന്നു. മൂലകങ്ങൾ അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ആത്മ-ദ്രവ്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മ-ദ്രവ്യത്തിന്റെ ജീവികളെ മനസ്സിലാക്കാൻ, മനസ്സിന് അതിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി സ്വതന്ത്രമായി സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ മനസ്സിന് സ്വതന്ത്രമായി സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ അത് ആത്മ-ദ്രവ്യത്തെയും ജീവജാലങ്ങളെയും മനസ്സിലാക്കും. മനസ്സിന് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ ആത്മീയജീവികളെ അറിയാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ആത്മീയജീവികളോ അങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന ജീവികളോ ഭ physical തിക ശരീരങ്ങളില്ലാത്ത ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സൃഷ്ടികളാകാൻ കഴിയില്ല, അവ അശ്രദ്ധമായും അശ്രദ്ധമായും ആത്മാക്കളോ ആത്മീയ ജീവികളോ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു, മാംസത്തിനായി ദീർഘവും മോഹവുമാണ്. മനുഷ്യൻ തന്റെ മനസ്സിനെ ആത്മാവിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ആത്മാവ് മനുഷ്യനുമായി ആനുപാതികമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇത് അവന്റെ ചിന്തയാൽ ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യൻ തന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു ആത്മീയജീവിയാണ്. അവന്റെ മാനസിക ഭാഗത്ത് അവൻ ഒരു ചിന്താഗതിയാണ്. അവന്റെ ആഗ്രഹത്തിൽ അവൻ ഒരു ജന്തുവാണ്. മാംസത്തിന്റെ ഒരു ശാരീരിക വ്യക്തിയായിട്ടാണ് നാം അവനെ അറിയുന്നത്, അവയിലൂടെ നാം പലപ്പോഴും മൃഗത്തെ കാണുന്നു, ഇടയ്ക്കിടെ ചിന്തകനുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നു, അപൂർവ നിമിഷങ്ങളിൽ ഒരു ആത്മീയജീവിയെന്ന നിലയിൽ നാം അവനെ കാണുന്നു.

ഒരു ആത്മീയ വ്യക്തിയെന്ന നിലയിൽ മനുഷ്യൻ പരിണാമത്തിന്റെ അഗ്രമാണ്, പരിണാമത്തിന്റെ പ്രാഥമികവും ആത്യന്തികവുമായ പ്രകടനവും ഫലവും. കടന്നുകയറ്റത്തിന്റെയോ പ്രകടനത്തിന്റെയോ തുടക്കത്തിലെ ആത്മാവ് അവിഭാജ്യമാണ്.

പ്രാഥമിക ആത്മ-ദ്രവ്യം ക്രമേണ, ഘട്ടം ഘട്ടമായി, സംസ്ഥാനം മുതൽ സംസ്ഥാനം വരെ, ഒടുവിൽ ആത്മീയവസ്തുവായവയെ അടിമത്തത്തിൽ പിടിക്കുകയും അതിന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ മറുവശത്ത് തടവിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അതിനാൽ ദ്രവ്യം ക്രമേണ, പടിപടിയായി പടിപടിയായി, അതിന്റെ കാര്യത്തെക്കാൾ അതിന്റെ മേധാവിത്വം വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കുന്നു, കൂടാതെ, കാര്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തെ മറികടന്ന്, ആ വസ്തുവിനെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി മൊത്തത്തിലുള്ള ശാരീരികത്തിൽ നിന്നും, ആഗ്രഹത്തിന്റെ ലോകത്തിലൂടെയും, നീണ്ട ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു. ചിന്ത; ഈ ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് അതിന്റെ അന്തിമ നേട്ടത്തിലേക്കുള്ള അഭിലാഷത്തിലൂടെ അത് കയറുന്നു, ആത്മാവിന്റെ ലോകം, അറിവിന്റെ ലോകം, അത് വീണ്ടും സ്വയം മാറുകയും ദ്രവ്യത്തിന്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും അധോലോകത്തിൽ താമസിച്ചതിനുശേഷം സ്വയം അറിയുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഒരു സുഹൃത്ത് [HW പെർസിവൽ]