വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ

ദി

WORD

നവംബർ 1909.


പകർപ്പവകാശം, XXX, HW PERCIVAL മുഖേന.

സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള മൊമെന്റുകൾ.

ഒന്നോ അതിലധികമോ പരസ്പര വിരുദ്ധമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും സത്യം സംബന്ധിച്ച് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ചില പ്രശ്നങ്ങളെയോ കാര്യങ്ങളെയോ കുറിച്ച് നിരവധി അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടോ? അങ്ങനെയിരിക്കെ, ശരി എന്താണെന്നും സത്യം എന്താണെന്നും പറയാൻ കഴിയുക?

അമൂർത്തമായ ഒരു സത്യം മനുഷ്യ മനസ്സിന് തെളിയിക്കാനോ പ്രകടിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ മനസ്സിന് അത്തരം തെളിവുകളോ പ്രകടനമോ നൽകാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല, അത് നൽകാൻ കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ, ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ, ഓർഗനൈസേഷൻ, പ്രവൃത്തി എന്നിവയേക്കാൾ കൂടുതലായി ഒരു ബംബിളിന് തെളിയിക്കാനാകും തേനീച്ച, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാഡ്‌പോളിനേക്കാൾ ഒരു ലോക്കോമോട്ടീവിന്റെ കെട്ടിടവും പ്രവർത്തനവും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ അമൂർത്തത്തിലെ ഒരു സത്യം മനുഷ്യ മനസ്സിന് മനസിലാക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും, പ്രകടമായ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചോ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചോ ഒരു സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. സത്യം എന്നത് ഒരു കാര്യമാണ്. മനുഷ്യ മനസ്സിനെ വളരെയധികം പരിശീലിപ്പിക്കുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സാധ്യമാണ്, അത് ഏത് കാര്യവും അറിയുന്നതായിരിക്കും. ഏതൊരു കാര്യവും അറിയുന്നതിനുമുമ്പ് മനുഷ്യ മനസ്സ് കടന്നുപോകേണ്ട മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളോ ഡിഗ്രികളോ ഉണ്ട്. ആദ്യത്തെ അവസ്ഥ അജ്ഞത അല്ലെങ്കിൽ അന്ധകാരം; രണ്ടാമത്തേത് അഭിപ്രായം അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസം; മൂന്നാമത്തേത് അറിവ്, അല്ലെങ്കിൽ സത്യം.

മാനസിക അന്ധകാരത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണ് അജ്ഞത, അതിൽ മനസ്സ് ഒരു കാര്യം മങ്ങിയതായി മനസ്സിലാക്കാം, പക്ഷേ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അജ്ഞതയിലായിരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് ചലിക്കുകയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മനസ്സിനെ മേഘവും നിറവും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നു, അജ്ഞതയുടെ മേഘവും വസ്തുവും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയാൻ മനസ്സിന് കഴിയില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും സംവിധാനം ചെയ്യുകയും നയിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സ് അജ്ഞരായി തുടരുന്നു. അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ, കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മനസ്സ് സ്വയം ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം. മനസ്സ് ഒരു കാര്യം മനസിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, അത് ചിന്തിക്കണം. ചിന്തിക്കുന്നത് മനസ്സിനെ ഇരുണ്ട അജ്ഞതയുടെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അഭിപ്രായനിലയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. മനസ്സ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുകയും അത് എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് അഭിപ്രായത്തിന്റെ അവസ്ഥ. മനസ്സ് ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തെക്കുറിച്ചോ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചോ സ്വയം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത് സ്വയം ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു ചിന്തകനെന്ന നിലയിൽ സ്വയം വേർപെടുത്താൻ തുടങ്ങുന്നു. അതിനുശേഷം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടാകാൻ തുടങ്ങുന്നു. അജ്ഞതയുടെ അവസ്ഥയിൽ സംതൃപ്തനായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ അഭിപ്രായങ്ങൾ അതിനെ പരിഗണിച്ചില്ല, മാനസികമായി അലസരോ ഇന്ദ്രിയബോധമുള്ളവരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ബാധകമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകും. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയ സ്വഭാവമുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടാകും. മനസ്സിന് ഒരു സത്യം വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുക്കൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതുപോലെ. ഒരാളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അവന്റെ വിശ്വാസങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ. ഇരുട്ടും വെളിച്ചവും തമ്മിലുള്ള മധ്യ ലോകമാണ് അഭിപ്രായം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മാറുന്ന വസ്തുക്കളും പ്രകാശവും നിഴലുകളും വസ്തുക്കളുടെ പ്രതിഫലനങ്ങളും കൊണ്ട് വരുന്ന ലോകമാണ്. ഈ അഭിപ്രായാവസ്ഥയിൽ, നിഴലിനെ കാസ്റ്റുചെയ്യുന്ന വസ്തുവിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാൻ മനസ്സിന് കഴിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശത്തെ നിഴലിൽ നിന്നോ വസ്തുവിൽ നിന്നോ വ്യത്യസ്തമായി കാണാൻ കഴിയില്ല. അഭിപ്രായാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കാൻ, പ്രകാശം, വസ്തു, അതിന്റെ പ്രതിഫലനം അല്ലെങ്കിൽ നിഴൽ എന്നിവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസിലാക്കാൻ മനസ്സ് ശ്രമിക്കണം. മനസ്സ് അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത് ശരിയായ അഭിപ്രായങ്ങളും തെറ്റായ അഭിപ്രായങ്ങളും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങുന്നു. ശരിയായ അഭിപ്രായമാണ് വസ്തുവും അതിന്റെ പ്രതിഫലനവും നിഴലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തീരുമാനിക്കാനുള്ള മനസ്സിന്റെ കഴിവ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് അതേപോലെ കാണാനുള്ള കഴിവ്. ഒരു കാര്യത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമോ നിഴലോ തെറ്റിദ്ധരിക്കലാണ് തെറ്റായ അഭിപ്രായം. അഭിപ്രായാവസ്ഥയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിനെ പ്രകാശത്തെ ശരിയും തെറ്റും ആയ അഭിപ്രായങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കാണാനോ വസ്തുക്കളെ അവയുടെ പ്രതിഫലനങ്ങളിൽ നിന്നും നിഴലുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി കാണാനോ കഴിയില്ല. ശരിയായ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടാകാൻ, മുൻവിധികളിൽ നിന്നും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിനെ മോചിപ്പിക്കണം. മുൻവിധി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മനസ്സിനെ വർണ്ണിക്കുകയോ സ്വാധീനിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു, മുൻവിധി ഉള്ളിടത്ത് ശരിയായ അഭിപ്രായമില്ല. ശരിയായ അഭിപ്രായങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് ചിന്തയും മനസ്സിന്റെ പരിശീലനവും ആവശ്യമാണ്. മനസ്സ് ഒരു ശരിയായ അഭിപ്രായം രൂപപ്പെടുത്തുകയും ശരിയായ അഭിപ്രായത്തിനെതിരെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കാനോ മുൻവിധി കാണിക്കാനോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അനുവദിക്കാതിരിക്കുകയും ആ ശരിയായ അഭിപ്രായം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, അത് ഒരാളുടെ നിലപാടുകൾക്കോ ​​അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളുടെ താൽപ്പര്യത്തിനോ എതിരായാലും, കൂടാതെ അതിനുമുമ്പ് ശരിയായ അഭിപ്രായത്തോട് പറ്റിനിൽക്കുകയും മറ്റെല്ലാവർക്കും മുൻഗണന നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു, അപ്പോൾ മനസ്സ് തൽക്കാലം അറിവിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നുപോകും. അപ്പോൾ മനസ്സിന് ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ടാകില്ല അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരവിരുദ്ധമായ മറ്റ് അഭിപ്രായങ്ങളാൽ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകില്ല, പക്ഷേ കാര്യം അതേപടി ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കും. മറ്റെല്ലാവരെക്കാളും മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് ഒരാൾ ശരിയാണെന്ന് തനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുറുകെപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ അഭിപ്രായങ്ങളുടെയും വിശ്വാസങ്ങളുടെയും അവസ്ഥയിൽ നിന്നും അറിവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നുപോകുന്നു.

ഏതൊരു കാര്യത്തിന്റെയും സത്യം അറിയാൻ മനസ്സ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അറിവിന്റെ അവസ്ഥയിൽ, ചിന്തിക്കാൻ പഠിച്ചതിനുശേഷം, മുൻവിധികളിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലൂടെയും തുടർച്ചയായ ചിന്തകളിലൂടെയും ശരിയായ അഭിപ്രായങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം, മനസ്സ് ഏതൊരു കാര്യത്തെയും അതേപോലെ കാണുകയും അത് ഒരു പ്രകാശത്തിലൂടെയാണെന്ന് അറിയുകയും ചെയ്യുന്നു, അത് അറിവിന്റെ വെളിച്ചമാണ്. അജ്ഞതയുടെ അവസ്ഥയിൽ അത് കാണാൻ അസാധ്യമായിരുന്നു, അഭിപ്രായങ്ങളുടെ അവസ്ഥയിൽ അത് വെളിച്ചം കണ്ടില്ല, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അറിവിന്റെ അവസ്ഥയിൽ മനസ്സ് പ്രകാശത്തെ കാണുന്നു, ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്നും അതിന്റെ പ്രതിഫലനങ്ങളിൽ നിന്നും നിഴലുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് . അറിവിന്റെ ഈ വെളിച്ചം അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു വസ്തുവിന്റെ സത്യം അറിയപ്പെടുന്നു, ഏതൊരു വസ്തുവും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ളതുപോലെ അറിയപ്പെടുന്നു, അജ്ഞതയാൽ മൂടിക്കിടക്കുമ്പോഴോ അഭിപ്രായങ്ങളാൽ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകുമ്പോഴോ ഉള്ളതുപോലെ അല്ല. യഥാർത്ഥ അറിവിന്റെ ഈ വെളിച്ചം അജ്ഞതയിലോ അഭിപ്രായത്തിലോ മനസ്സിന് അറിയാവുന്ന മറ്റേതൊരു ലൈറ്റുകളെയോ പ്രകാശത്തെയോ തെറ്റിദ്ധരിക്കില്ല. അറിവിന്റെ വെളിച്ചം തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാത്ത തെളിവാണ്. ഇത് കാണുമ്പോൾ, കാരണം അറിവ് വഴി ചിന്തയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു, കാരണം ഒരാൾക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാമെന്നതുപോലെ, അവൻ ഇതിനകം യുക്തിസഹമായി ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളതും ഇപ്പോൾ അറിയുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് യുക്തിസഹമായി ചിന്തിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലൂടെ കടന്നുപോകില്ല.

ഒരാൾ ഒരു ഇരുണ്ട മുറിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അയാൾക്ക് മുറിയിലെ വഴി അനുഭവപ്പെടുകയും അതിലുള്ള വസ്തുക്കളിൽ ഇടറിവീഴുകയും ഫർണിച്ചറുകൾക്കും മതിലുകൾക്കുമെതിരെ സ്വയം മുറിവേൽപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മുറിയിൽ തന്നെപ്പോലെ ലക്ഷ്യമില്ലാതെ നീങ്ങുന്ന മറ്റുള്ളവരുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയോ ചെയ്യാം. അറിവില്ലാത്തവർ ജീവിക്കുന്ന അജ്ഞതയുടെ അവസ്ഥയാണിത്. മുറിയിലേക്ക് നീങ്ങിയതിനുശേഷം അയാളുടെ കണ്ണുകൾ ഇരുട്ടിലേക്ക് പതിക്കുന്നു, ശ്രമിക്കുന്നതിലൂടെ വസ്തുവിന്റെ മങ്ങിയ രൂപരേഖയും മുറിയിലെ ചലിക്കുന്ന രൂപങ്ങളും തിരിച്ചറിയാൻ അവനു കഴിയും. അജ്ഞതയുടെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അഭിപ്രായനിലയിലേക്ക് കടക്കുന്നതുപോലെയാണ് ഇത്, ഒരു കാര്യത്തെ മറ്റൊന്നിൽ നിന്ന് മങ്ങിയതായി വേർതിരിച്ചറിയാനും ചലിക്കുന്ന മറ്റ് കണക്കുകളുമായി എങ്ങനെ കൂട്ടിയിടിക്കരുതെന്ന് മനസിലാക്കാനും മനുഷ്യന് കഴിയും. ഈ അവസ്ഥയിലുള്ളയാൾ ഇതുവരെ തന്റെ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് മറച്ചുവെച്ചതും മറച്ചുവെച്ചതുമായ ഒരു പ്രകാശത്തെക്കുറിച്ച് സ്വയം ചിന്തിക്കുന്നുവെന്ന് കരുതുക, അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ വെളിച്ചം പുറത്തെടുത്ത് മുറിക്ക് ചുറ്റും മിന്നുന്നുവെന്ന് കരുതുക. റൂമിന് ചുറ്റും മിന്നുന്നതിലൂടെ അവൻ തന്നെത്തന്നെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുക മാത്രമല്ല മുറിയിലെ ചലിക്കുന്ന മറ്റ് രൂപങ്ങളെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുകയും ശല്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. വസ്‌തുക്കൾ അവനു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായതിനാൽ അവയെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മനുഷ്യനെപ്പോലെയാണിത്. അവൻ പ്രകാശം പരത്തുമ്പോൾ വസ്തുക്കൾ അവയേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായി കാണപ്പെടുകയും പ്രകാശം അയാളുടെ കാഴ്ചയെ മിഴിവാക്കുകയും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, കാരണം മനുഷ്യന്റെയും അവന്റെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും പരസ്പരവിരുദ്ധമായ അഭിപ്രായങ്ങളാൽ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകുന്നു. എന്നാൽ, തന്റെ പ്രകാശം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതും ഇപ്പോൾ മിന്നുന്ന മറ്റ് രൂപങ്ങളുടെ അസ്വസ്ഥതയോ ആശയക്കുഴപ്പമോ ഇല്ലാത്ത വസ്തുക്കളെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, ഏതെങ്കിലും വസ്തുവിനെ അതേപടി കാണാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, കൂടാതെ വസ്തുക്കൾ പരിശോധിക്കുന്നത് തുടരുന്നതിലൂടെ അദ്ദേഹം പഠിക്കുന്നു, മുറിയിലെ ഏതെങ്കിലും വസ്തു എങ്ങനെ കാണും. അടച്ച മുറിയുടെ തുറസ്സായ വസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്താനുള്ള വസ്തുക്കളും മുറിയുടെ പദ്ധതിയും പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമെന്ന് കരുതുക. തുടർച്ചയായ പരിശ്രമങ്ങളിലൂടെ തുറക്കുന്നതിന് തടസ്സമാകുന്നതും മുറിയിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്നതും എല്ലാ വസ്തുക്കളും ദൃശ്യമാകുന്നതും നീക്കംചെയ്യാൻ അവനു കഴിയും. ശോഭയുള്ള പ്രകാശത്തിന്റെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ അയാൾ അന്ധനാകാതിരിക്കുകയും വെളിച്ചം പരിചിതമല്ലാത്ത കണ്ണുകൾ മിഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രകാശം കാരണം വീണ്ടും തുറക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ, വേഗത കുറഞ്ഞ പ്രക്രിയയില്ലാതെ അയാൾ ക്രമേണ മുറിയിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും കാണും. ഓരോന്നിനും മുകളിൽ അവന്റെ തിരയൽ വെളിച്ചം ഉപയോഗിച്ച്. മുറിയിൽ നിറയുന്ന വെളിച്ചം അറിവിന്റെ വെളിച്ചം പോലെയാണ്. അറിവിന്റെ വെളിച്ചം എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും അതേപോലെ അറിയുന്നു, ആ വെളിച്ചത്തിലൂടെയാണ് ഓരോ വസ്തുവും അതേപടി അറിയപ്പെടുന്നത്.

ഒരു സുഹൃത്ത് [HW പെർസിവൽ]