വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ

ദി

WORD

സെപ്റ്റംബർ, 1909.


പകർപ്പവകാശം, XXX, HW PERCIVAL മുഖേന.

സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള മൊമെന്റുകൾ.

ശരീരത്തിൽ ഒരുവൻ നോക്കിയോ, വിവിധ അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുമോ, അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെ സാധിക്കും?

ഒരാൾ തന്റെ ശരീരത്തിനകത്ത് നോക്കുകയും അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിവിധ അവയവങ്ങൾ കാണുകയും ചെയ്യാം. ഇത് കാഴ്ചയുടെ ഫാക്കൽറ്റിയാണ് ചെയ്യുന്നത്, എന്നാൽ ശാരീരിക കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന കാഴ്ചയല്ല. ഭൗതിക വസ്തുക്കളെ കാണാൻ കണ്ണ് പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഫിസിക്കൽ ഒക്ടേവിന് താഴെയോ മുകളിലോ ഉള്ള വൈബ്രേഷനുകൾ കണ്ണ് രേഖപ്പെടുത്തില്ല, അതിനാൽ കണ്ണിന് അതിലേക്ക് പകരാൻ കഴിയാത്തത് ബുദ്ധിപരമായി വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ മനസ്സിന് കഴിയില്ല. ഫിസിക്കൽ ഒക്ടേവിന് താഴെയുള്ള വൈബ്രേഷനുകളും അതിനു മുകളിലുള്ള മറ്റുള്ളവയും ഉണ്ട്. ഈ വൈബ്രേഷനുകൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ കണ്ണിനെ പരിശീലിപ്പിക്കണം. സാധാരണ കാഴ്ചയ്ക്ക് അദൃശ്യമായ വസ്തുക്കളെ രേഖപ്പെടുത്താൻ കണ്ണിനെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ഒരു അവയവത്തെ സ്വന്തം ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ഭൗതിക വസ്തുവായി കാണുന്നതിന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രീതി ആവശ്യമാണ്. ബാഹ്യ ദർശനത്തിന് പകരം ആന്തരിക ഫാക്കൽറ്റി വികസിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത്തരമൊരു ഫാക്കൽറ്റിയിൽ കഴിവില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ആത്മപരിശോധനയുടെ ഫാക്കൽറ്റി വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അത് ഒരു മാനസിക പ്രക്രിയയാണ്. ആത്മപരിശോധനയുടെ വികാസത്തോടെ വിശകലനത്തിന്റെ ശക്തിയും വികസിക്കും. ഈ പരിശീലനത്തിലൂടെ മനസ്സ് പരിഗണനയിലിരിക്കുന്ന അവയവങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വയം വേറിട്ടുനിൽക്കുന്നു. പിന്നീട്, മനസ്സിന് ഒരു അവയവത്തെ മാനസികമായി കണ്ടെത്താനും അതിൽ ചിന്തയെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അതിന്റെ സ്പന്ദനങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനും കഴിയും. മാനസിക ധാരണകളോട് വികാരബോധം ചേർക്കുന്നത് മനസ്സിനെ കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായി മനസ്സിലാക്കാനും തുടർന്ന് അവയവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മാനസിക ദർശനം വികസിപ്പിക്കാനും പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. ആദ്യം ശാരീരിക അവയവങ്ങൾ പോലെ അവയവം കാണില്ല, മറിച്ച് ഒരു മാനസിക സങ്കൽപ്പമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, പിന്നീട്, അവയവം ഏതെങ്കിലും ഭൗതിക വസ്തുവിനെപ്പോലെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയേക്കാം. അത് കാണുന്ന പ്രകാശം ശാരീരികമായ പ്രകാശ സ്പന്ദനമല്ല, മറിച്ച് മനസ്സുകൊണ്ട് തന്നെ സജ്ജീകരിച്ച് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമായ അവയവത്തിലേക്ക് എറിയുന്ന ഒരു പ്രകാശമാണ്. അവയവം കാണുകയും അതിന്റെ പ്രവർത്തനം മനസ്സ് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും ഇത് ശാരീരികമായ കാഴ്ചയല്ല. ഈ ആന്തരിക കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ അവയവം കൂടുതൽ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുകയും സാധാരണ ഭൗതിക വസ്തുക്കളേക്കാൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഒരാളുടെ ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങൾ കാണുന്നതിന് മറ്റൊരു മാർഗമുണ്ട്, എന്നിരുന്നാലും മാനസിക പരിശീലനത്തിലൂടെയല്ല ഇത്. ഈ മറ്റ് മാർഗ്ഗങ്ങൾ മാനസിക വികാസത്തിന്റെ ഒരു ഗതിയാണ്. ഒരാളുടെ ബോധപൂർവമായ അവസ്ഥയെ അവന്റെ ശാരീരികാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അവന്റെ മാനസിക ശരീരത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിലൂടെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ, ജ്യോതിഷ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തമായ കാഴ്ച ദൃശ്യമാകും, ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അസ്ട്രൽ ബോഡി സാധാരണയായി ഭൗതികമായി താൽക്കാലികമായി ഉപേക്ഷിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ അവസ്ഥയിൽ ഭൗതിക അവയവം ജ്യോതിഷ ശരീരത്തിലെ ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു, കാരണം ഒരു കണ്ണാടിയിലേക്ക് നോക്കുന്നയാൾ അവന്റെ മുഖം കാണുന്നില്ല, മറിച്ച് അവന്റെ മുഖത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമോ പ്രതിബിംബമോ ആണ്. ഇത് ചിത്രീകരണത്തിലൂടെയാണ് എടുക്കേണ്ടത്, കാരണം ഒരാളുടെ ജ്യോതിഷ ശരീരം ഭ body തിക ശരീരത്തിന്റെ രൂപകൽപ്പനയാണ്, ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവത്തിനും അതിന്റെ പ്രത്യേക മാതൃക ജ്യോതിഷ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ട്. ഭ body തിക ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ ചലനവും ജ്യോതിഷ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികരണം അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരിക പ്രകടനമാണ്; ഭ body തിക ശരീരത്തിന്റെ അവസ്ഥ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജ്യോതിഷ ശരീരത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു, ഒരു ച്ലൈര്വൊയംത് സംസ്ഥാനത്ത് തന്റെ Astral ശരീരം, കാരണം Astral ഫാക്കൽറ്റി അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ കണ്ടേക്കാം ശാരീരിക സംസ്ഥാനത്ത് തന്റെ ഭൗതിക ശരീരം കണ്ടേക്കാം ആ സംസ്ഥാനത്ത് അകവും തന്റെ ശരീരം എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും കാണാൻ കഴിയും, ഭൗതികമായത് പോലെ വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് പുറത്തേക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ക്ലെയർവോയന്റ് ഫാക്കൽറ്റി വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് നിരവധി മാർഗങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷേ സുഹൃത്തുക്കളുള്ള MOMENTS വായനക്കാർക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് മാത്രമാണ്. മനസ്സ് ആദ്യം വികസിപ്പിക്കണം എന്നതാണ് ഈ രീതി. മനസ്സ് പക്വത പ്രാപിച്ചതിനുശേഷം, വ്യക്തതയുള്ള ഫാക്കൽറ്റി, വേണമെങ്കിൽ, വസന്തകാലത്ത് ഒരു മരത്തിന്റെ പൂക്കൾ പോലെ സ്വാഭാവികമായി വരും. പൂക്കൾ അവയുടെ ശരിയായ സീസണിന് മുമ്പ് നിർബന്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, മഞ്ഞ് അവരെ കൊല്ലും, ഒരു ഫലവും ഉണ്ടാകില്ല, പലപ്പോഴും മരം തന്നെ മരിക്കും. മനസ്സ് അതിന്റെ പക്വതയിലെത്തുകയും ശരീരത്തിന്റെ യജമാനനാകുകയും ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പ് അവ്യക്തമായ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മാനസിക കഴിവുകൾ നേടിയേക്കാം, പക്ഷേ ഒരു വിഡ് .ിക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതുപോലെ അവ വളരെ കുറച്ച് ഉപയോഗപ്രദമാകും. ഒരു പാതിവികസനക്കാരനായ ബുദ്ധിശക്തിയുള്ളവർക്ക് അവ എങ്ങനെ ബുദ്ധിപരമായി ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അറിയില്ല, അവ മനസ്സിന്റെ ദുരിതത്തിന് കാരണമാകാം.

മനസ്സിന്റെ വികാസത്തിനുള്ള പല മാർഗങ്ങളിലൊന്ന് ഒരാളുടെ കടമ സന്തോഷത്തോടെയും നിരുപാധികമായും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ഇതൊരു തുടക്കമാണ്, ആദ്യം ചെയ്യാനാകുന്നത് ഇതാണ്. ശ്രമിച്ചാൽ കടമയുടെ പാത അറിവിലേക്കുള്ള പാതയാണെന്ന് കണ്ടെത്തും. ഒരാൾ തന്റെ കടമ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ അവന് അറിവ് ലഭിക്കുന്നു, ആ കടമയുടെ ആവശ്യകതയിൽ നിന്ന് മോചിതനാകും. ഓരോ ഡ്യൂട്ടിയും ഉയർന്ന ഡ്യൂട്ടിയിലേക്ക് നയിക്കുകയും എല്ലാ ചുമതലകളും നന്നായി അറിവിൽ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഒരു സുഹൃത്ത് [HW പെർസിവൽ]