വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ

ജനാധിപത്യം സ്വയം ഭരണകൂടമാണ്

ഹരോൾഡ് വാൾഡ്വിൻ പെർസിവൽ