വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ

ഭൂമിയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ കാലക്രമേണ വിത്ത് വികസിപ്പിക്കാനും ഫലം നൽകാനും കഴിയൂ. ശരീരത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് അമർത്യമായി വസിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിന്റെ നെയ്ത്ത് മനസിലാക്കാൻ കഴിയൂ.

വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പാതയിൽ നിങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ലേ? അനാവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട സത്യവും നിങ്ങളും തമ്മിൽ ഒന്നും നിലകൊള്ളുന്നതുവരെ മുന്നോട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളവ വരൂ.

Ib ലിബ്ര.

ദി

WORD

വാല്യം. 2 ഒക്ടോബർ, 1905. നമ്പർ 1

പകർപ്പവകാശം, XXX, HW PERCIVAL മുഖേന.

സെക്സ്.

മതപരമായ ഉത്സാഹത്തിന്റെ, കാവ്യാത്മകമായ, അല്ലെങ്കിൽ നിഗൂ emotional മായ വൈകാരികതയുടെ ചക്രങ്ങളിൽ, അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും വികാരങ്ങളും ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ചിലർ വിശ്വസിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഓരോ അവതാര ആത്മാവും വിജയിച്ചാൽ എതിർലിംഗത്തിൽ തന്റെ ഇണയെ അന്വേഷിക്കണം. ലോകം, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ പുരോഗതി. കൂടാതെ, ഇതിനുള്ള ഒരു കാരണം വഴി, ആത്മാവ് അതിന്റെ ഉത്ഭവത്തിൽ ഒന്നായിരുന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ പുരാതന പാപം കാരണം ആണും പെണ്ണുമായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് - അതിനാൽ പ്രത്യേക മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ ദുരിതവും വാഞ്‌ഛയും. അതായത്, ലോകത്തിൽ അലഞ്ഞുനടന്നതിനുശേഷം, പാപത്തിന്റെ പ്രായശ്ചിത്തത്തിലൂടെ, ആത്മാവ് ഒടുവിൽ അതിന്റെ “ഇണയെ” അല്ലെങ്കിൽ “മറ്റേ പകുതിയെ” കണ്ടെത്തുകയും അതുവഴി തികഞ്ഞ സന്തോഷത്തിന്റെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ആത്മാവിനാൽ മാത്രം അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യും ആത്മാവ്. ഇരട്ട-ആത്മാവ് സങ്കൽപ്പത്തിന്റെ മനോഹരമായ നിരവധി വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇത് കാവ്യാത്മക സഹജാവബോധത്തിന് പൂർണ്ണമായ നാടകം അനുവദിക്കുകയും ഒരു വക്രമായ നിഗൂ ism തയിലേക്ക് കടം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും; എന്നാൽ ഇത് അസന്തുഷ്ടമായ ഫലങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു ഉപദേശമാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സ് ഒരു “ആത്മാവിന്റെ ഇണ” യെ നോക്കുകയോ ദീർഘനേരം കാത്തിരിക്കുകയോ ചെയ്യും, കൂടാതെ, വിതരണത്തിന്റെയും ആവശ്യത്തിന്റെയും നിയമത്തിന് അനുസൃതമായി, ഒരാൾ വരാനിരിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ, “ഇണ” ക്ക് ഇതിനകം ഗാർഹിക ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, അത് അത്തരം വിശ്വാസത്തെ നിരോധിക്കും. ഇടയ്ക്കിടെ, പരസ്പരം യോജിക്കുന്നതായി തോന്നുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികൾ അവരുടെ വികാരത്തെ കണക്കാക്കാൻ ഇരട്ട-ആത്മാവിന്റെ സങ്കൽപ്പത്തിന് ഉചിതമാണ്, ഒപ്പം ഓരോരുത്തരും പരസ്പരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കണമെന്നും അവരുടെ ആത്മാവ് ഇരട്ടകളായതിനാൽ അവർ പരസ്പരം എങ്ങനെയെങ്കിലും ആയിരിക്കണമെന്നും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. വിശ്വാസത്തിന്റെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ അഴിമതി പിന്തുടരുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ “ആത്മാവ് ഇണകൾ” അവർ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുകയും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും നാമെല്ലാവരും തെറ്റായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്നും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. എന്നാൽ, “ആത്മാവുള്ള ഇണകളെ” കണ്ടെത്തിയതായി ആദ്യം ഉറപ്പുള്ള പലർക്കും പിന്നീട് ഇല്ലായിരുന്നുവെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാൻ കാരണമുണ്ട്. ആത്മീയ ഭാര്യമാരുടെ സിദ്ധാന്തം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ സങ്കൽപ്പത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ്.

ഇരട്ട-ആത്മാക്കളുടെ ഈ സിദ്ധാന്തം ഏത് പ്രായത്തിലെയും ഏറ്റവും വിനാശകരമായ പഠിപ്പിക്കലുകളിൽ ഒന്നാണ്. ഇത് ആത്മാവിനെ ലൈംഗികതയുടെ തലത്തിലേക്ക് താഴ്ത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു, ഇത് മൃഗങ്ങളുടെ വിശപ്പ് ശമിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കുടുംബബന്ധങ്ങളെ ലംഘിക്കും, കൂടാതെ ഒരു ആത്മീയ ഉടുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ ആസക്തിയെ മറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.

പൂർവ്വികരുടെ നിഗൂ history ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഒരു വികലമായ സങ്കൽപ്പമാണ് ഇരട്ട-ആത്മാവ്. അവർ പറഞ്ഞത്, യഥാർത്ഥത്തിൽ, മനുഷ്യരാശിയെ ഇപ്പോൾ പുരുഷ-സ്ത്രീ ശരീരങ്ങളായി വിഭജിച്ചിട്ടില്ല - എന്നാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ മനുഷ്യവർഗത്തിൽ ഒരു ലിംഗത്തിൽ ഇരുവരും ഉൾപ്പെടുന്നു, ഈ മനുഷ്യർക്ക് ദേവന്മാരെപ്പോലെയുള്ള ശക്തികളുണ്ടെന്ന്; എന്നാൽ കണക്കാക്കാനാവാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിനുശേഷം പുരുഷ-സ്ത്രീയുടെ വംശം നമ്മുടെ കാലത്തെ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ആയിത്തീർന്നു, അങ്ങനെ ഭിന്നിച്ചതിനാൽ അവർക്ക് ഒരിക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അധികാരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു.

പൂർവ്വികർ അവരുടെ ഭൂതകാലത്തിന്റെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, അത് പുരാണത്തിലും ചിഹ്നത്തിലും വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ.

ചരിത്രത്തേക്കാളും പുരാണത്തേക്കാളും ഉറപ്പുള്ളതിനാൽ മനുഷ്യശരീരം എക്കാലത്തെയും സംഭവങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു.

അതിന്റെ വികാസത്തിലെ മനുഷ്യശരീരം ഭൂതകാലത്തിന്റെ രേഖകൾ അനാവരണം ചെയ്യുകയും വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

മനുഷ്യരാശിയുടെ ആരംഭം മുതൽ ഇന്നുവരെ, അതിന്റെ ചരിത്രം വ്യക്തിഗത മനുഷ്യന്റെ വികാസത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിലുപരിയായി, അതിന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രവചനം അതിന്റെ ഭൂതകാലത്തിൽ നിന്നുള്ള വികസനത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ഭ്രൂണത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഗര്ഭപിണ്ഡം ലൈംഗികതയില്ലാത്തതാണെന്ന് ഭ്രൂണശാസ്ത്ര വികസനം കാണിക്കുന്നു; പിന്നീട്, ലൈംഗികതയൊന്നും പൂർണ്ണമായി പ്രകടമല്ലെങ്കിലും, വാസ്തവത്തിൽ ഇത് ഇരട്ട-ലൈംഗികതയാണ്; പിന്നീട്, അത് സ്ത്രീയാണെന്ന് പറയാൻ. അതിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വികാസത്തിൽ മാത്രമേ ഇത് പുരുഷനാകൂ. ശരീരഘടനയും ഈ സുപ്രധാന വസ്തുത കാണിക്കുന്നു: രണ്ട് ലിംഗത്തിന്റെയും പൂർണ്ണവികസനത്തിനുശേഷം ഓരോ ശരീരത്തിലും എതിർലിംഗത്തിന്റെ പ്രത്യേക അടിസ്ഥാന അവയവം നിലനിർത്തുന്നു. ഇരട്ട-ലിംഗ മാനവികതയിൽ നിന്നുള്ള വികാസത്തിൽ സ്ത്രീ ആദ്യം പ്രകടമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

പരിണാമത്തിലെ നാല് വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളുടെ പ്രാതിനിധ്യവും പര്യവസാനവുമാണ് മനുഷ്യശരീരം, ഓരോ ഘട്ടവും ഒരു വലിയ കാലഘട്ടത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഈ ഘട്ടങ്ങളുടെ ഭ side തിക വശത്തെ ധാതു, പച്ചക്കറി, മൃഗം, മനുഷ്യ ലോകം എന്നിവ ഇപ്പോൾ നമ്മെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ധാതുക്കളിൽ, ഫോം ആദ്യം ആദ്യകാല നിക്ഷേപങ്ങളിൽ പ്രകടമാകാൻ തുടങ്ങുന്നു, പക്ഷേ പിന്നീട്, അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലൂടെയും ശാസ്ത്രത്തിന് “കെമിക്കൽ അഫിനിറ്റി” എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാന്തികശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയും, തികഞ്ഞ ക്രിസ്റ്റലിന്റെ രൂപം വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നു. ധാതുക്കളുടെ രൂപത്തിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളോടെ, ജീവിതം രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ പ്രകടമാകാൻ തുടങ്ങുകയും സസ്യജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യ ലക്ഷണങ്ങളിൽ കാണുകയും ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ പിന്നീട്, കാന്തികശക്തിയുടെ സഹായത്തോടെയും സസ്യത്തിനുള്ളിലെ വളർച്ചയിലൂടെയും വികാസത്തിലൂടെയും ജീവൻ -സെൽ വികസിപ്പിക്കുകയും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രക്രിയ ബയോളജി, ഫിസിയോളജി എന്നിവയ്ക്ക് “വളർന്നുവരുന്ന” പ്രക്രിയയായി അറിയപ്പെടുന്നു. സസ്യജീവിതത്തിന്റെ വളർച്ചയിൽ, ആഗ്രഹം ആദ്യം പ്രകടമാകുന്നത് ജീവിതകോശത്തിനുള്ളിലെ ദ്വൈതവികസനത്തിലൂടെയാണ്, പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തിന്റെ വികാസവും ജീവിതവും മോഹത്തിന്റെ ആകർഷണം, മൃഗകോശം വികസിപ്പിക്കുകയും ഏതാണ്ട് തുല്യമായ രണ്ട് സെല്ലുകളായി വിഭജിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഇവ രണ്ടും സമാന ഗുണവിശേഷങ്ങളാണ്. ഈ മൂന്നാം ഘട്ടത്തെ “സെൽ-ഡിവിഷൻ” എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിന്റെ പിന്നീടുള്ള വികാസത്തിൽ, മൃഗകോശം ലൈംഗികത പ്രകടമാക്കുന്നു, ഒപ്പം പ്രചാരണത്തിനായി എതിർലിംഗത്തിലുള്ള രണ്ട് സെല്ലുകളുടെ സംയോജനം ആവശ്യമാണ്, കാരണം ഇനത്തെ “വിഭജനം” വഴി ഇനത്തെ തുടരാനാവില്ല. ”മാത്രം. മൃഗങ്ങളിൽ ലൈംഗികതയുടെ വികാസത്തോടെ, മനുഷ്യന്റെ നാലാമത്തെ ഘട്ടം ആരംഭിക്കുന്നത് മനസ്സിന്റെ പുതിയ അണുക്കൾ മൃഗകോശത്തിനുള്ളിലെ പ്രതിഫലനത്തിലൂടെ പ്രകടമാകുകയും മനുഷ്യരൂപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, അത് മനസ്സിന്റെ അവതാരത്താൽ കൂടുതൽ വികസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

വികസനത്തിന്റെ ഈ നാല് ഘട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ശരീരങ്ങളുടെ പരിണാമത്തിന്റെ രൂപരേഖ നൽകുന്നു. ആദ്യത്തെ മഹത്തായ കാലഘട്ടത്തിലെ ശരീരങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്റ്റൽ ഗോളങ്ങളുടെ രൂപവും സൂര്യപ്രകാശത്തേക്കാൾ കുറഞ്ഞ വസ്തുക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ക്രിസ്റ്റൽ ഗോളത്തിനുള്ളിൽ ഭാവി മനുഷ്യന്റെ മാതൃകയായിരുന്നു. ഈ വംശത്തിലെ ജീവികൾ സ്വയം പര്യാപ്തമായിരുന്നു. അവർ മരിക്കുകയില്ല, പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അവ ഇല്ലാതാകുകയുമില്ല, കാരണം അവ എല്ലാ രൂപങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന അനുയോജ്യമായ രൂപങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആരംഭം ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലെ സ്ഫടികം പോലെയുള്ള ഗോളാകൃതിയിൽ നിന്ന് സ്വയം ഒരു ഓപലസന്റ് ഓവൽ അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട പോലുള്ള രൂപം പുറപ്പെടുവിച്ചു; മുട്ട പോലുള്ള രൂപത്തിൽ ക്രിസ്റ്റൽ ഗോളത്തിന്റെ ശ്വസനത്തിലൂടെ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ജീവന്റെ അണുക്കൾ അടങ്ങിയിരുന്നു, മുട്ട പോലുള്ള രൂപം പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ ലളിതമായ ദ്രവ്യത്തെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചു. ഈ രണ്ടാമത്തെ വംശജർ തങ്ങളുടേതായ രൂപത്തിന് സമാനമായ രൂപങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വച്ചുകൊണ്ട് സ്വയം ശാശ്വതമായി നിലകൊള്ളുന്നു, പക്ഷേ മുട്ട പോലുള്ള രൂപത്തിൽ ഒരു നീളമേറിയ ലൂപ്പ് രൂപം കൊള്ളുന്നു, ഒരു വൃത്തം പോലെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു നേർരേഖ പോലെ തോന്നുന്നു. ഓരോന്നും സ്വയം ലയിപ്പിക്കുകയും അത് മുന്നോട്ട് വച്ച രൂപത്തിലേക്ക് അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്തു. മൂന്നാമത്തെ പിരീഡ് ആരംഭിച്ചത് രണ്ടാം കാലഘട്ടത്തിലെ ഓട്ടം മുന്നോട്ട് വച്ച മുട്ട പോലുള്ള രൂപങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. മുട്ട പോലുള്ള രൂപം നീളമേറിയ ലൂപ്പിന് ചുറ്റും ഇരട്ട-ലിംഗ ജീവികളായി, ഒരു ശരീരത്തിൽ ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും ആയി ചുരുങ്ങുന്നു. * ഇരട്ട-ലിംഗഭേദം കാണിക്കുന്ന ഈ ഓട്ടത്തിൽ മോഹം ഉണർന്നിരുന്നു, ചിലർ അവയെ പുറപ്പെടുവിച്ച ശക്തിയെ ഉളവാക്കാൻ തുടങ്ങി. . അതിനുള്ളിലെ ജീവൻ, ശക്തികൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന്, ഇത് g ർജ്ജസ്വലമാവുന്നു, മനുഷ്യരൂപത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ കുടലാണ്, ഒരു ബാഷ്പരൂപം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു, അത് ക്രമേണ ഘനീഭവിപ്പിക്കുകയും അത് പുറപ്പെടുവിച്ചതിന് സമാനമായ രൂപത്തിലേക്ക് ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആദ്യം ഇത് ചെയ്തത് കുറച്ച് പേർ മാത്രമാണ്, പക്ഷേ ഒടുവിൽ ഓട്ടം അവരുടെ മാതൃക പിന്തുടർന്നു. ക്രിസ്റ്റൽ പോലുള്ള ഗോളങ്ങൾ ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചവരിൽ ചിലരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. മനുഷ്യരാശിയുടെ ഉപദേഷ്ടാക്കളായി തുടരുന്ന അനശ്വരമായ മരിക്കാത്ത വംശമാണിത്. മറ്റുള്ളവരെ മരിച്ചു, എന്നാൽ അവരുടെ കൂട്ടമായി വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു. † ഇങ്ങനെ നിർമ്മിക്കുന്ന മൃതദേഹങ്ങൾ ജലത്തേക്കാൾ മാറി കൂടുതൽ കോംപാക്ട് ഒരു ആദ്യകാല സമയത്ത് ഒടുവിൽ അവർ ഇനി എനെര്ഗിജെ ഒപ്പം തയ്യാറാക്കുന്ന വരെ, മറ്റ് അധികം pronounced ഇണകളെ ഒരു തുടങ്ങി ഓരോ നിന്ന് ലിംഗത്തിന്റെ അവയവങ്ങൾ ആധിപത്യം പുലർത്താത്തതിനാൽ അവ മാത്രം. ഓരോരുത്തരും മറ്റ് ലിംഗങ്ങളുമായി ഐക്യപ്പെടുകയും ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ പുരുഷന്മാരുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും വംശത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു.

വികസനത്തിന്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ക്രിസ്റ്റൽ പോലുള്ള ഗോളങ്ങളുടെ ഓട്ടം അവർ മുന്നോട്ടുവച്ച ജീവികളുടെ പരിണാമത്തിന് പ്രചോദനമേകി, പക്ഷേ ഇരട്ട-ലിംഗഭേദം സൃഷ്ടിച്ച് ലൈംഗികതയിലേക്ക് വികസിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതുവരെ അവ തുടർന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി നിന്നു. അപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റൽ പോലുള്ള ഗോളങ്ങൾ ഭൗതിക യൂണിയൻ ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കുന്ന ശരീരങ്ങളിലൂടെ വലയം ചെയ്യുകയും ശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം യുഗങ്ങൾ കടന്നുപോയി, എന്നാൽ സ്ഫടിക ഗോളങ്ങൾ മനസ്സിലൂടെ മനുഷ്യരാശിയുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നു. അവയിൽ നിന്ന് മനസ്സ് അവതരിക്കുന്നു, മനസ്സിൽ നിന്ന് ശരീരം അതിന്റെ മനുഷ്യരൂപം സ്വീകരിക്കുന്നു. സ്ഫടികം പോലെയുള്ള ഗോളങ്ങളുമായുള്ള മനസ്സിന്റെ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ മനുഷ്യരാശി ബുദ്ധിപരമായി അനശ്വരനാകാൻ വിധിക്കപ്പെടുന്നു, പഴയകാലത്തെ ഇരട്ട ജീവികൾ പോലെ.

ഇതെല്ലാം ആദ്യമായി കേൾക്കുന്നവർക്ക് വിചിത്രമായി തോന്നാമെങ്കിലും അത് സഹായിക്കാനാവില്ല. ഭ്രൂണശാസ്ത്ര അനലോഗിയുടെയും ഫിസിയോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെയും വെളിച്ചത്തിൽ ധ്യാനിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്താൽ അത് വിചിത്രമായി തോന്നും. പഠനവും ധ്യാനവും തുടരുമ്പോൾ പദ്ധതി മനസ്സിലാകും.

ഏറ്റവും തികഞ്ഞ ശരീരങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉത്പാദിപ്പിക്കാമെന്ന് അറിയുക എന്നതാണ് ലൈംഗിക ശാസ്ത്രം. ശരീരത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം അറിയുക, അവ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ലൈംഗികതയുടെ തത്ത്വചിന്ത. ബുദ്ധിപരമായി ഐക്യമായി മാറുന്നതിന് ദ്വൈതതയെ നയിക്കുക എന്നതാണ് ലൈംഗികതയുടെ മതം.

ന്യൂമെനൽ ലോകത്ത് എന്താണ് ദ്വൈതത, ലൈംഗികത പ്രകടമായ ലോകത്തേക്കാണ്. ലൈംഗികതയുടെ ഏറ്റവും പൂർണ്ണവും സംഘടിതവുമായ ദ്വൈത പ്രകടനമാണ്. എല്ലാ പ്രകൃതിയും

ഈ ലോകത്ത് സ്വയം തുലനം ചെയ്യാനും സന്തുലിതമാക്കാനും മനസ്സ് പഠിക്കേണ്ട സ്കെയിലുകളോ ഉപകരണങ്ങളോ ആയിരിക്കണം ലിംഗഭേദം, അതിലൂടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രവാഹങ്ങളെ രൂപത്തിലേക്ക് നയിക്കണം. എന്നാൽ മനസ്സിന്റെ അവതാരത്തോടെ, ലൈംഗിക ബന്ധമുള്ള ശരീരങ്ങളിലേക്ക്, ലൈംഗികത ഒരു സ്വേച്ഛാധിപതിയായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു, അത് മനസ്സിനെ പ്രകോപിപ്പിക്കുകയും ലഹരിയിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്വേച്ഛാധിപതി മനുഷ്യന്റെ മേൽ മുദ്ര വെച്ചിരിക്കുന്നു, മനുഷ്യൻ ഇരുമ്പു ചങ്ങലകൾ പോലെ അതിന്റെ ശക്തിയിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ലൈംഗികതയെ അടിമകളാക്കുകയും ഇപ്പോൾ യുക്തിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ മനസ്സിനെ നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, മാത്രമല്ല അതിന്റെ ശക്തി പൂർണമാണ്, വിശാലമായ ഒരു സൈന്യമെന്ന നിലയിൽ മനുഷ്യവംശത്തെ യുക്തിക്കെതിരായ യുദ്ധത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ കാലത്തിന്റെയും നിയമങ്ങളുടെയും ലൈംഗികത ഭരിക്കണം. ഈ നിയമങ്ങൾ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട്, രാഷ്ട്രങ്ങളും വംശങ്ങളും മൃഗങ്ങളുടെ നിലവാരത്തേക്കാൾ താഴുകയും വിസ്മൃതിയുടെ വെള്ളത്തിൽ കടക്കുകയും ചെയ്തു.

ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരും പരിഹരിക്കേണ്ട ഒരു രഹസ്യമാണ് ലൈംഗികത. ഇപ്പോഴും അതിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ കഴിയുന്നവർക്ക്, ലൈംഗികത എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു രഹസ്യമായി തുടരണം. ലൈംഗികതയുടെ രഹസ്യം പരിഹരിക്കുകയെന്നത് അതിന്റെ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വയം മോചിപ്പിക്കുക, ജീവിതത്തിന്റെ പ്രവാഹങ്ങളെ എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന രൂപങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുക എന്നതാണ്.

അറിയുക, ധൈര്യപ്പെടുക, ഇഷ്ടം, നിശബ്ദത എന്നീ നാല് പദങ്ങളുടെ അർത്ഥത്തിലേക്ക് നിയോഫൈറ്റ് ആരംഭിച്ചതായി പുരാതന രഹസ്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യൻ രഹസ്യങ്ങളുടെ വാതിലിലേക്കുള്ള വഴി മറക്കുകയോ നഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്തു. എന്നാൽ മിസ്റ്ററീസ് ക്ഷേത്രം മനുഷ്യശരീരമാണെന്നതിന് പുരാണവും ചിഹ്നവും എല്ലായ്പ്പോഴും സാക്ഷികളാണ്.

പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ പകുതി പുരുഷൻ മാത്രമാണ്, വിവാഹം നമ്മുടെ മാനവികതയുടെ ഏറ്റവും പഴയ സ്ഥാപനമാണ്. ലൈംഗികതയിൽ ചില കടമകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. മാനവികതയുടെ ആദ്യത്തേതും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ കടമ വിവാഹമാണ്; കേവലം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആഹ്ലാദത്തിനായുള്ള വിവാഹമല്ല, മറിച്ച് മനുഷ്യവർഗ്ഗം വംശത്തെ ശാശ്വതമാക്കുകയും പരിപൂർണ്ണമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐക്യമാണ്. ലോകത്തോടുള്ള കടമ എന്തെന്നാൽ, എതിർലിംഗത്തിലുള്ള രണ്ട് ജീവികൾ ഒന്നിൽ കൂടിച്ചേർന്ന് ഒരു തികഞ്ഞ തരം ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കണം, അതിൽ ഏത് തരത്തിൽ അച്ഛനും അമ്മയും ഉൾപ്പെടും. ഓരോരുത്തരുടെയും കടമ, ജീവിതത്തിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളിലും കരുതലുകളിലും ഓരോരുത്തരും പരസ്പരം സന്തുലിതമായിരിക്കണം എന്നതാണ്, കാരണം ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വഭാവം മറ്റൊരാൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട്, മറ്റുള്ളവയുടെ സ്വഭാവത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും മിനുസപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഏറ്റവും ആവശ്യമായ പാഠങ്ങൾ നൽകുന്നു. , ഓരോന്നും സ്വന്തം സ്വഭാവത്തിന്റെ വിപരീത അല്ലെങ്കിൽ വിപരീത വശം. ലോകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്കൂൾ ഭവനത്തിൽ മാനവികത പഠിക്കുന്ന പാഠങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം ബാധകമാണ്, മാത്രമല്ല ലോകത്തിൽ സന്തോഷകരമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്കാണ് ഇത്.

ലൈംഗികതയുടെ പ്രശ്‌നത്തിൽ‌ വളരെ ആഴത്തിലുള്ള ഒരു രഹസ്യം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇരട്ട-ആത്മാവ് സങ്കൽപ്പത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് അത് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുകയും ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് ഇത് മുന്നേറുന്നതിൽ ചില അപകടങ്ങളുണ്ട്. യഥാർത്ഥ രസതന്ത്ര രചനകൾ, റോസിക്രുഷ്യൻമാരുടെ ചിഹ്നങ്ങൾ, എക്കാലത്തെയും തത്ത്വചിന്തകർ എന്നിവരുടെ വിഷയമായ വിവാഹത്തിന്റെ പവിത്രമായ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗമായിരിക്കും ഈ രഹസ്യം. തീർച്ചയായും, മനുഷ്യനിൽ പുരുഷനും സ്ത്രീയും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു: പുരുഷന്റെ ഉള്ളിൽ കഴിവുള്ള സ്ത്രീ ഉണ്ടെന്നും സ്ത്രീക്കുള്ളിൽ പുരുഷനുണ്ടെന്നും. നമ്മുടെ വംശത്തിന്റെ അനന്തരഫലമായ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ ആദ്യ മൽ‌സരം ഇപ്പോഴും ഓരോ മനുഷ്യനും അതിന്റെ ദിവ്യ അർഥമായി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ക്രിസ്റ്റൽ ഗോളമായ ദിവ്യ അർഥം പൂർണമായും അവതാരമാകുന്നതിനുമുമ്പ് നമ്മുടെ ഇരട്ട-ലിംഗ പൂർവ്വിക മാനവികത വീണ്ടും വികസിപ്പിക്കണം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ശരീരം പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ ഈ വികസനം ബോധപൂർവമായും ബുദ്ധിപരമായും ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. ഓരോ ലിംഗത്തെയും മറ്റൊന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം, അതിൽത്തന്നെ ഉള്ള വിപരീതശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരത്തിനും വികാസത്തിനുമുള്ള ആഗ്രഹമാണ്, മാത്രമല്ല മറ്റ് ലൈംഗികത അതിന്റെ ഉള്ളിലെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട മറ്റൊരു വശത്തിന്റെ ബാഹ്യ ആവിഷ്കാരവും പ്രതിഫലനവുമാണ്. രണ്ട് സ്വഭാവങ്ങളും തുല്യമായി സന്തുലിതമാവുകയും ഒരു സത്തയ്ക്കുള്ളിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഐക്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ വിവാഹം നടക്കുന്നത്. പല ജീവിതങ്ങളിലും നീണ്ട അനുഭവങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ഭക്തി നേടിയതിനുശേഷവും മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. ശാരീരിക ജീവിതത്തിന് തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് ഭ life തിക ജീവിതത്തിന് പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതെല്ലാം മനുഷ്യന് അറിയാം. ഇന്ദ്രിയജീവിതത്തോടുള്ള അതൃപ്തി, ദൈവികവുമായുള്ള ഐക്യത്തിനായുള്ള ആന്തരിക ആഗ്രഹം, ജീവൻ ത്യജിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത, ആവശ്യമെങ്കിൽ, സ്വന്തം നന്മയ്‌ക്കോ നല്ലതിനോ വേണ്ടി സ്വയം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ മറുവശമാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളവരുടെ, നിരന്തരമായ ആന്തരിക ആത്മീയ അഭിലാഷത്തിലൂടെയും, ഇന്ദ്രിയവസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെ നിൽക്കുന്ന യഥാർത്ഥ സ്നേഹത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തിലൂടെയും. വാഗ്ദാനങ്ങളും ആകർഷണങ്ങളുമൊക്കെയായി വരാനിടയുള്ള മനോഹരമായ വായുരൂപങ്ങളൊന്നും ഒരാളുടെ ആന്തരിക വശം ദൃശ്യമാകില്ല. അത്തരത്തിലുള്ളവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളായതിനാൽ പാർലി ഇല്ലാതെ തള്ളിക്കളയണം. മറ്റ് ലിംഗങ്ങളോടുള്ള വികാരം ഉള്ളിലുള്ളവരിലേക്ക് മാറ്റുന്നു, ഭക്തി തെളിയിക്കപ്പെടുന്നതുപോലെ പ്രതികരിക്കുന്നു. ചിന്തയിലും പ്രവൃത്തിയിലും ഭക്തി കുറയ്‌ക്കുന്നതുപോലെ, മറ്റേയാൾ ആ ഭ body തിക ശരീരത്തിനുള്ളിൽ (ഒരിക്കലും ഇല്ലാതെ) പ്രതികരിക്കുന്നു. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈംഗികതയുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടും. അത് ചെയ്ത ആ മനുഷ്യന് വീണ്ടും ലൈംഗിക ശരീരത്തിൽ അവതാരമെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം ഇപ്പോൾ വേർപിരിഞ്ഞ പ്രത്യുത്പാദന ശക്തികളെ ലയിപ്പിച്ചതായിരിക്കും, കാരണം അത് "ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ" ശരീരത്തെ g ർജ്ജസ്വലമാക്കാനും സൃഷ്ടിക്കാനും കഴിയും. മൂന്നാമത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ, അതിന്റെ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ആയിരുന്നു.

ഈ യഥാർത്ഥ ദാമ്പത്യത്തിന് മുമ്പുള്ള ശാരീരിക മാറ്റങ്ങളിൽ, തലച്ചോറിലെ ഇപ്പോൾ നിർജീവമായ ആത്മാ അറകളിൽ ഇപ്പോൾ പടർന്നുപിടിച്ച ചില അവയവങ്ങളുടെ (പീനൽ ഗ്രന്ഥി പോലെ) ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ഉണർവാണ്.

നിരന്തരമായ പൊട്ടാത്ത സമ്പൂർണ്ണ അവബോധം നേടുന്നതിനായി മനസ്സും ഹൃദയവും സജ്ജമാക്കട്ടെ, മറ്റൊരു ലക്ഷ്യത്തിലും അവസാനമല്ല. ബോധപൂർവമായ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിലെത്താൻ മറ്റ് ശരീരങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് യുഗങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ബോധത്തെ നന്നായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മറ്റ് ശരീരങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് യുഗങ്ങൾ ഇനിയും ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. നാം അന്വേഷിക്കുന്ന ശരീരമല്ല, ബോധമാണെങ്കിൽ സമയം കുറവാണ്, വഴി തെളിച്ചമുള്ളതാണ്. അതിനുശേഷം നാം ഓരോ ശരീരത്തിനും എല്ലാത്തിനും അതിന്റെ മുഴുവൻ മൂല്യവും നൽകുന്നത് അതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തിനായിട്ടാണ്. ഓരോ ശരീരവും അതിന്റെ ശരീരത്തിന്റെയോ രൂപത്തിന്റെയോ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല, ബോധത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിനുള്ള ഉപയോഗത്തിന് ആനുപാതികമായി വിലമതിക്കപ്പെടുന്നു. എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി നാം ബോധത്തെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരം വേഗത്തിൽ രൂപാന്തരപ്പെടുകയും പ്രകാശം പരത്തുകയും ചെയ്യും.

ബോധത്തിന്റെ ആത്യന്തിക നേട്ടത്തിൽ ലൈംഗികത വഹിക്കുന്ന ഭാഗമാണിത്.


അറിവിന്റെ ആപ്പിൾ തിന്നുന്നതിനും സന്താനങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കുന്നതിനുമുമ്പായി ആദാം-ഹവ്വായുടെ കഥയാണ് ഈ മനുഷ്യരുടെ വംശത്തെ ബൈബിളിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Ancient ഏറ്റവും പുരാതന ജനതകളുള്ള ഒരു വിശുദ്ധ പക്ഷിയായ ഫീനിക്സിന്റെ കഥയുടെ ഉത്ഭവം ഇതാണ്. ഒരു നിശ്ചിത ചക്രത്തിന്റെ ഓരോ ആവർത്തനത്തിലും ഫീനിക്സ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും അത് യാഗപീഠത്തിൽ സ്വയം കത്തിക്കുകയും ചെയ്യും, എന്നാൽ പലപ്പോഴും അതിന്റെ ചാരത്തിൽ നിന്ന് ചെറുപ്പവും സുന്ദരവുമായി വീണ്ടും ഉയരും. അങ്ങനെ അതിന്റെ അമർത്യതയെ re പുനർജന്മത്തിലൂടെ സൂചിപ്പിച്ചു. ലൈംഗിക നിയമത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നു, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങൾ ഈ ലക്ഷ്യത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.