വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ

നാലുപേരിൽ ഏറ്റവും വലിയവൻ ആത്മീയവും ആദ്യ വംശത്തിൽപ്പെട്ടവനുമാണ്, ഏഴാമത്തെ തികഞ്ഞ മനുഷ്യവർഗ്ഗം എങ്ങനെയായിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ മനുഷ്യൻ ലൈഫ് റേസ് മാൻ ആണ്, ആറാമനായിരിക്കും. രൂപത്തിന്റെയും ആഗ്രഹത്തിന്റെയും മൂന്നാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും വംശജനാണ് മാനസികാവസ്ഥ. ശാരീരികമാണ് നമ്മുടെ നാലാമത്തെ റേസ് ലിറ്റിൽ മാൻ.

ഈ മനുഷ്യരുടെയെല്ലാം രാശിചക്രങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ബന്ധങ്ങളും കത്തിടപാടുകളും ഏറ്റവും താഴ്ന്ന മനുഷ്യനിൽ ഉണ്ട്.

Z രാശി.

ദി

WORD

വാല്യം. 4 മാർച്ച്, 1907. നമ്പർ 6

പകർപ്പവകാശം, XXX, HW PERCIVAL മുഖേന.

സോഡിയാക്.

XII.

നമ്മുടെ അവസാന ലേഖനത്തിൽ, ഗര്ഭപിണ്ഡം മനുഷ്യരാശിയുടെയും ഭൂമിയുടെയും നമ്മുടെ നാലാമത്തെ റൗണ്ടിന് മുമ്പുള്ള പരിണാമ റ s ണ്ടുകളുടെയും ചരിത്രത്തെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ ലേഖനത്തിൽ രാശിചക്രത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ ശരീരം വഹിക്കുന്ന സ്ഥാനം, അതതു ഘടക തത്വങ്ങളുടെ സ്ഥലങ്ങൾ, ജീവിതത്തിലെ അവരുടെ പ്രവർത്തനവും ഇടപെടലും, മരണശേഷം വേർപിരിയലും സ്ഥലവും, മറ്റൊരു ഭൗതികതയിലേക്കുള്ള അഹം പുനർജന്മം എന്നിവയും സംക്ഷിപ്തമായി പരിഗണിക്കും. ശരീരം - എല്ലാം രാശിചക്രത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾക്കനുസൃതമായി.

രാശിചക്രം ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രചിഹ്നം മാത്രമല്ല; ഇത് വളരെ വലുതും വളരെ ചെറുതുമായ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയും. ഉള്ളതെല്ലാം അതിന്റെ രാശിചക്രവും ഉണ്ട്, കാരണം രാശിചക്രം നിയമപ്രകാരം എല്ലാം നിലവിൽ വരുന്നു, കുറച്ചുനേരം നിൽക്കുന്നു, തുടർന്ന് അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്ന് കടന്നുപോകുന്നു, രാശിചക്രത്തിനനുസരിച്ച് വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ മാത്രം. ആറ്റത്തിന് രാശിചക്രമുണ്ട്, തന്മാത്രയ്ക്ക് രാശിചക്രവുമുണ്ട്, കോശത്തിന് രാശിചക്രത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ട് അടയാളങ്ങളുമുണ്ട്; ഓരോ കല്ലിനും ഓരോ ചെടിക്കും ഓരോ മൃഗത്തിനും രാശിചക്രമുണ്ട്; ഭ body തിക ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവത്തിനും അതിന്റേതായ രാശിചക്രമുണ്ട്. എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും, ഓരോന്നിനും അതിന്റേതായ രാശിചക്രമുണ്ട്, അവ നിലനിൽക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ ഭ body തിക ശരീരത്തിന്റെയും വലിയ രാശിചക്രമാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും മനുഷ്യന്റെ ഭ body തിക ശരീരം മാനസിക മനുഷ്യന്റെ വലിയ രാശിചക്രത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്, അത് മാനസിക മനുഷ്യന്റെ വലിയ രാശിചക്രത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്, ഇതെല്ലാം ആത്മീയ മനുഷ്യന്റെ രാശിചക്രത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ അവനുള്ളിലും പുറത്തും, അവൻ എന്താണെന്നറിയാൻ പോകുന്ന വ്യത്യസ്ത തത്ത്വങ്ങളിലൂടെയും ആറ്റത്തിലേക്കും അവനുമപ്പുറത്തുള്ള ലോകങ്ങളുടെ ലോകങ്ങളിലേക്കും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം അനുബന്ധത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ചിത്രം 30.

♈︎ ♉︎ ♊︎ ♋︎ ♌︎ ♍︎ ♏︎ ♐︎ ♑︎ ♒︎ ♓︎ ♈︎ ♉︎ ♊︎ ♋︎ ♌︎ ♍︎ ♎︎ ♏︎ ♐︎ ♑︎ ♒︎ ♓︎ ♎︎
ചിത്രം 30.

ചിത്രം 30 വിപരീത വലത് കോണാകൃതിയിലുള്ള ത്രികോണവും നാല് ചെറിയ രാശിചക്രങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വലിയ രാശിചക്രമാണ്. തിരശ്ചീന രേഖ വൃത്തത്തെ കാൻസർ (♋︎) മുതൽ കാപ്രിക്കോൺ (♑︎) വരെ വിഭജിക്കുന്നു. ത്രികോണത്തിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ കാൻസർ (♋︎) മുതൽ തുലാം (♎︎) വരെയും കാപ്രിക്കോൺ (♑︎) മുതൽ തുലാം (♎︎) വരെയുമാണ്. നാല് രാശിചക്രങ്ങൾ തിരശ്ചീന രേഖയ്ക്ക് താഴെയാണെന്നും ഓരോ രാശിചക്രവും മറ്റൊന്നിനുള്ളിലാണെന്നും കാണാം. നാല് രാശിചക്രങ്ങളിൽ ഓരോന്നും തിരശ്ചീന രേഖയാൽ വിഭജിക്കപ്പെടുന്നു, വലിയ രാശിചക്രത്തിന്റെ ത്രികോണത്തിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങളും ഓരോ ചെറിയ രാശിചക്രങ്ങളിലും വലത് കോണാകൃതിയിലുള്ള ത്രികോണത്തിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങളായി മാറുന്നു. ത്രികോണത്തിന്റെ ഈ വശങ്ങളിൽ കാൻസർ (♋︎) മുതൽ തുലാം (♎︎) വരെയും ലൈബ്ര (♎︎) മുതൽ കാപ്രിക്കോൺ (♑︎) വരെയും രാശിചക്രത്തിലെ അനുബന്ധ സ്ഥാനത്ത് ഒരേ ചിഹ്നമുണ്ട്, ഒപ്പം ഓരോ തിരശ്ചീന രേഖയും അതത് വൃത്തത്തിന്റെ പകുതിയായി നീളുന്നു ക്യാൻസർ (♋︎) മുതൽ കാപ്രിക്കോൺ (♑︎) വരെ. വലിയ രാശിചക്രത്തിൽ ഏരീസ് (♈︎) മുതൽ തുലാം (♎︎) വരെ നീളുന്ന ലംബരേഖയ്ക്ക് നാല് കുറഞ്ഞ രാശിചക്രങ്ങളുടെ പരമോന്നതത്തിൽ ഏരീസ് (♈︎) ഉണ്ട്; ഏറ്റവും ചെറിയ രാശിചക്രത്തിന്റെ പരമോന്നത രാശിചക്രത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് അതിനപ്പുറത്ത്, അതിനാൽ മഹത്തായ രാശിചക്രത്തിന്റെ തിരശ്ചീന രേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള നാലാമത്തെയും ഏറ്റവും വലിയ രാശിചക്രത്തിനും അതിൻറെ ഉന്നതിയിൽ ഏരീസ് (♈︎) ഉണ്ട്, അത് മഹത്തായ കേന്ദ്രമാണ് രാശിചക്രം.

ആദ്യത്തേതും ചെറുതുമായ രാശിചക്രത്തെ നാം ഭ physical തികമെന്ന് വിളിക്കും; ഉടൻ തന്നെ അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള മാനസിക രാശിചക്രം; മൂന്നാമത്തേതും അടുത്തതുമായ ഏറ്റവും വലിയ മാനസിക രാശി, അതിനപ്പുറമുള്ളത് ആത്മീയ രാശി. ഇവയെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രാശിചക്രത്തെ നാം കേവല രാശിചക്രമെന്ന് വിളിക്കും.

കേവല രാശിചക്രത്തിന്റെ ലിയോ-സജിറ്ററി (♌︎ - ♐︎) എന്ന വരിയിൽ പ്രകടനത്തിന്റെ തിരശ്ചീന രേഖ രൂപം കൊള്ളുന്നു, ഇത് ആത്മീയ രാശിചക്രത്തെ ക്യാൻസറിൽ നിന്ന് (♋︎) കാപ്രിക്കോൺ (♑︎), കന്യക-സ്കോർപിയോ (♍︎ - ♏︎) കേവല രാശിചക്രം അതിന്റെ അർബുദം (♋︎) മുതൽ കാപ്രിക്കോൺ (♑︎) വരെയുള്ള മാനസിക രാശിചക്രത്തിന്റെ തിരശ്ചീന വ്യാസം ഉണ്ടാക്കുന്നു. മാനസികവും ശാരീരികവുമായ രാശിചക്രങ്ങൾ അവശേഷിക്കുന്നു, അവയുടെ തിരശ്ചീന വ്യാസങ്ങളായ കാൻസർ-കാപ്രിക്കോൺ (♋︎ - ♑︎), കേവല രാശിചക്രത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വരിയാൽ രൂപം കൊള്ളുന്നില്ല, പക്ഷേ അവ ആത്മീയ രാശിചക്രത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന വരികളുടെ ഭാഗങ്ങളാൽ രൂപം കൊള്ളുന്നു. , കേവല രാശിചക്രത്തിനുശേഷം അതിന്റെ പാറ്റേൺ, ലിയോ-സജിറ്ററി (♌︎ - ♐︎), മാനസിക രാശിചക്രത്തിന്റെ തിരശ്ചീന രേഖ, കാൻസർ-കാപ്രിക്കോൺ (♋︎ - ♑︎) രൂപപ്പെടുത്തുന്നു; അതിന്റെ വരി, കന്യക-സ്കോർപിയോ (♍︎ -), ഭൗതിക രാശിചക്രത്തിന്റെ വ്യാസം, കാൻസർ-കാപ്രിക്കോൺ (♋︎ - ♑︎) എന്നിവ ഉണ്ടാക്കുന്നു, കേവല രാശിചക്രത്തിന്റെ അനുബന്ധ അടയാളങ്ങൾക്കിടയിൽ തിരശ്ചീന രേഖകൾ, കാൻസർ-കാപ്രിക്കോൺ (♋︎ -), ആത്മീയ, മാനസിക രാശിചക്രങ്ങൾക്കായി.

ഇതെല്ലാം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്, വാസ്തവത്തിൽ, ഓരോ രാശിചക്രവും നിരീക്ഷിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടയാളങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്, ഓരോ വിശദാംശത്തിനും പുനർജന്മ വിഷയത്തിൽ ഒരു പ്രധാന സ്വാധീനം ഉണ്ട്.

മേൽപ്പറഞ്ഞവയ്‌ക്ക് പുറമേ, ഓരോ രാശിചക്രത്തിലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ രൂപം നിൽക്കുന്നതായി കാണാം; ശാരീരിക രാശിചക്രത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ മനുഷ്യന്റെ തല മാനസിക രാശിചക്രത്തിലെ മനുഷ്യന്റെ മധ്യത്തിലേക്ക് വരുന്നു; മാനസിക രാശിചക്രത്തിലെ മനുഷ്യന്റെ തല മാനസിക രാശിചക്രത്തിലെ മനുഷ്യന്റെ മധ്യത്തിലേക്ക് വരുന്നുവെന്നും മാനസിക രാശിചക്രത്തിലെ മനുഷ്യന്റെ തല ആത്മീയ രാശിചക്രത്തിലെ മനുഷ്യന്റെ മധ്യത്തിൽ എത്തുന്നുവെന്നും. അങ്ങനെ ഭ man തിക മനുഷ്യൻ ആത്മീയ മനുഷ്യന്റെ പാദങ്ങൾ എവിടെയായിരിക്കും; മാനസിക മനുഷ്യന്റെ തല ആത്മീയ മനുഷ്യന്റെ കാൽമുട്ടുകൾ എവിടെയായിരിക്കും, മാനസിക മനുഷ്യന്റെ മധ്യത്തിലേക്കും എത്തുന്നു. ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന, ജീവിക്കുന്ന, ജീവിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരുടെ നാല് ഗ്രേഡുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസുകളുടെ അസ്തിത്വം ഈ പുരുഷന്മാർ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. നാലുപേരിൽ ഏറ്റവും വലിയവൻ ആദ്യത്തെ വംശത്തെ (♋︎) പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു, നമ്മുടെ പരിണാമത്തിന് പ്രചോദനം നൽകിയ ആത്മീയ മനുഷ്യൻ, കൂടാതെ ഏഴാമത്തെ മൽസരത്തിൽ (♑︎) മനുഷ്യവർഗ്ഗം എന്തായിരിക്കും. ആറാമത്തെ വംശം (♐︎) മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നതും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ പരിണാമത്തിലെ സ്ഥലത്തെ രണ്ടാമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിത ഓട്ടത്തിലെ (♌︎) മനുഷ്യൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മാനസിക രാശിചക്രം എന്നത് മൂന്നാം വംശത്തിലെ (♍︎) മനുഷ്യനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അവൻ തുടക്കത്തിൽ ജ്യോതിഷക്കാരനായിരുന്നു, എന്നാൽ പിന്നീട് അവൻ ശാരീരികനായിത്തീർന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കണം, പരിണാമചക്രമനുസരിച്ച്, അഞ്ചാമത്തെയോ ആര്യൻ വംശത്തിലോ (♏︎) . ശാരീരിക രാശിചക്രം ഏറ്റവും ചെറുതാണ്, മാത്രമല്ല ഇത് ലൈംഗികതയുടെ നാലാമത്തെ ഓട്ടമാണ് (♎︎). മാനവികതയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ നാലാമത്തെ റേസ് ബോഡികളുണ്ട്, പക്ഷേ മൊത്തത്തിൽ മനുഷ്യവർഗം അഞ്ചാം മൽസരത്തിലാണ് (♏︎), ആഗ്രഹം, കൂടാതെ, രാശിചക്രത്തിന്റെ മുകളിലെ ചാപത്തിൽ, ആറാമത്തെ മൽസരത്തിൽ (♐︎) പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, ചിന്ത.

ചിത്രം 30 അനുപാതത്തിന്റെ ജ്യാമിതീയ നിയമം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അത് മനുഷ്യന്റെ അളവാണ്. മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രവും വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാശിചക്ര കണക്കുകൂട്ടലുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന മറ്റ് നിരവധി വിശദാംശങ്ങളുണ്ട്, എന്നാൽ അനുപാതത്തിന്റെ മഹത്തായ നിയമമനുസരിച്ച് ഒരു മനുഷ്യന്റെ അളവിന്റെ ഏറ്റവും ലളിതമായ രൂപം കാണാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ഇവ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു. സൃഷ്ടിയുടെയും സംരക്ഷണത്തിന്റെയും നാശത്തിന്റെയും വിനോദത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങളിലൊന്നാണ് ഈ അനുപാത നിയമം. ഈ നിയമം മനസിലാക്കുന്നതിലൂടെ, രാശിചക്രത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വസ്തുക്കളുടെ ബന്ധം ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കും. മനുഷ്യന്റെ മുഴുവൻ ജീവിതവും അവന്റെ രാശിചക്രത്തിന്റെ ജീവിതമാണ്. അവന്റെ പ്രകടന കാലഘട്ടമുണ്ട്, കൂടാതെ രാശിചക്രത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അവന് വിശ്രമവും ഉണ്ട്. അവന്റെ ശരീരം രാശിചക്രത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നു; അവൻ രാശിചക്രത്തിനനുസരിച്ച് ജനിക്കുന്നു; അവന്റെ ശരീരം രാശിചക്രത്തിനനുസരിച്ച് നിർമ്മിക്കുകയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു; അവൻ ക o മാരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു, വിദ്യാഭ്യാസം നേടുകയും രാശിചക്രത്തിനനുസരിച്ച് പക്വത പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു; രാശിചക്രപ്രകാരം അവൻ തന്റെ കുടുംബവുമായും രാജ്യവുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; രാശിചക്രത്തിനനുസരിച്ച് അവന്റെ മനസ്സ് വികസിക്കുന്നു; രാശിചക്രത്തിനനുസരിച്ച് തന്റെ കടമകളും ജീവിതത്തിലെ വിളിയും നിർവ്വഹിക്കുന്നു, രാശിചക്രത്തിനനുസരിച്ച് അവൻ മരിക്കുന്നു. അവന്റെ ശരീരം രചിച്ച മൂലകങ്ങൾ രാശിചക്രത്തിനനുസരിച്ച് അലിഞ്ഞുപോകുന്നു; അവന്റെ ജീവിതം രാശിചക്രത്തിനനുസരിച്ച് അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ അവന്റെ മാനസിക ശക്തികൾ, അഭിലാഷങ്ങൾ, അഭിലാഷങ്ങൾ എന്നിവ രാശിചക്രമനുസരിച്ച്, അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നു. രാശിചക്രമനുസരിച്ച് സ്വർഗ്ഗം അഥവാ ദേവച്ചൻ എന്ന തന്റെ വിശ്രമകാലം അവൻ ആസ്വദിക്കുന്നു. വിശ്രമത്തിന്റെ കാലഘട്ടം അവസാനിക്കുമ്പോൾ, രാശിചക്രത്തിനനുസരിച്ച് ലോകത്തിന്റെ വികാരങ്ങളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്താൻ അദ്ദേഹം വിശ്രമ മേഖല ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. രാശിചക്രത്തിനനുസരിച്ച് താൻ വസിക്കേണ്ട ശരീരം തയ്യാറാക്കേണ്ട മാതാപിതാക്കളെ അവൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു; അവൻ രാശിചക്രത്തിനനുസരിച്ച് മാതാപിതാക്കളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു; അവൻ ഗര്ഭപിണ്ഡവുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും ചിന്താ പ്രവണതകളും രാശിചക്രത്തിനനുസരിച്ച് അവനുവേണ്ടി തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രസവത്തിനു മുമ്പുള്ള വികാസത്തിന്റെ മുഴുവൻ കാലഘട്ടത്തിലും രാശിചക്രത്തിനനുസരിച്ച് ഗര്ഭപിണ്ഡവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ സ്വയം ഒരു ഭാഗം രാശിചക്രത്തിനനുസരിച്ച് പുതുതായി ജനിച്ച ശാരീരിക ശരീരത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു, കൂടാതെ അവൻ പുനർജന്മം ചെയ്യുന്നു, ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന്റെ അളവിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, എല്ലാം രാശിചക്രത്തിനനുസരിച്ച്.

ശാരീരിക മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം, ജനനം മുതൽ മരണം വരെ, അതിന്റെ വികാസത്തിൽ പരിശോധിക്കുകയും തുലാം (♎︎) മുതൽ ഏരീസ് (♈︎) വരെ കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ലിബ്ര (♎︎), ലൈംഗികത, ശരീരം ജനിക്കുന്നു. സ്കോർപിയോ (♏︎) വഴി അത് വളരുകയും ആഗ്രഹങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിക്കുന്നത് ധനു (♐︎), ചിന്ത, അവന്റെ ചിന്താശേഷി എന്നിവയിലൂടെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാനസിക ശക്തിയും ശക്തിയും കാപ്രിക്കോൺ (♑︎), വ്യക്തിത്വം എന്നിവയിൽ നേടുന്നു. ഈ ചിഹ്നത്തിൽ നിന്ന് കേവലം ഭ world തിക ലോകത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് അവൻ തന്റെ മാനസിക ശക്തി വ്യാപിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അയാൾ അധ line പതിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു, അക്വേറിയസ് (♒︎), ആത്മാവ്, ചിഹ്നങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ (experience) പരിചയമില്ല. ദിവ്യഹിതം. ഏരീസ് (♈︎) എന്ന ചിഹ്നത്തിന്റെ പ്രവേശനം മരണത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. ശാരീരിക ജീവിതത്തിനിടയിൽ ആത്മാവിന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചോ ആത്മീയ ഇച്ഛയെക്കുറിച്ചോ പരമമായ ബോധത്തെക്കുറിച്ചോ ഒരു അനുഭവവുമില്ലാത്ത അദ്ദേഹത്തിന് മരണശേഷം സമാനമായ അനുഭവങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല. മരണത്തിനും ഗർഭധാരണത്തിനുമിടയിലുള്ള ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിലൂടെ അദ്ദേഹം കടന്നുപോകുന്നു, ടോറസ് (♉︎) എന്ന ചിഹ്നത്തിന്റെ നിയമം, ചലനം, ഇപ്പോൾ അവസാനിച്ച ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ഓർമ്മകളും നഷ്ടപ്പെടുന്നു, മാതാപിതാക്കളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നു, അത് തന്റെ പുതിയ ഭ body തിക ശരീരം രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നവയാണ് ക്യാൻസറിന്റെ അടയാളം (♋︎), ശ്വസനം, ലിയോ (♌︎) എന്ന ചിഹ്നത്തിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന ശരീരവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയോ അതിൽ മുഴുകുകയോ ചെയ്യുന്നു, ജീവിതം, ചിഹ്ന കന്യക (♍︎), രൂപത്തിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു, പ്രകൃതി രാജ്യങ്ങളുടെ രൂപങ്ങൾ, അവസാനം വരെ അവൻ വീണ്ടും ഭ world തിക ലോകത്ത് ജനിക്കുന്നത് വരെ ലിബ്ര (♎︎), ലൈംഗികത എന്ന ചിഹ്നത്തിൽ.

മരണവും പുനർജന്മവും തമ്മിലുള്ള കാലഘട്ടം മാനസിക മനുഷ്യൻ, മാനസിക മനുഷ്യൻ, ആത്മീയ മനുഷ്യൻ എന്നിവയുമായി വ്യത്യസ്തമാണ്. മാനസിക മനുഷ്യനുമായി - അതായത്, ആദർശങ്ങൾ കേവലം ശാരീരികത്തേക്കാൾ അല്പം ഉയർന്നതാണ് - അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം ഭൗതിക ത്രികോണത്തിന്റെ കാപ്രിക്കോൺ പോയിന്റിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, ഇത് ശാരീരിക രാശിചക്രത്തിന്റെ പരിധിയും അവന്റെ കാലഘട്ടവും വിശ്രമം, സാധാരണയായി സ്വർഗ്ഗം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു, മാനസിക രാശിചക്രത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് വ്യാപിക്കുന്നു, അതിന്റെ അവസാനം, കാൻസർ (♋︎), കന്യക-സ്കോർപിയോ (♍︎ - ♏︎) ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമമനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം തന്റെ പുനർജന്മം ആരംഭിക്കുന്നു, രൂപം- ആഗ്രഹം. മാനസിക മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിനിടയിലുള്ള തന്റെ കാലഘട്ടത്തെ മാനസിക മനുഷ്യനേക്കാൾ വളരെ ദൈർഘ്യമേറിയതാക്കാം, അതേസമയം ആത്മീയ മനുഷ്യന് ഒരു വലിയ കാലയളവ് ഉണ്ടായിരിക്കാം, കാരണം അവന്റെ ചിന്തയും അഭിലാഷവും തനിക്കുള്ള ആസ്വാദനവുമായി അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയിലെ കടമകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി. ഓരോ സാഹചര്യത്തിലും പുനർജന്മത്തിനായി ഒരു ഭ body തിക ശരീരം തയ്യാറാക്കേണ്ട കുടുംബവുമായി അഹം ബന്ധപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടത്തെ ക്യാൻസറിന്റെ (♋︎) അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. ശരീരത്തിന്റെ ജനനം തുലാം (♎︎) ചിഹ്നത്താൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു, ഈ ചിഹ്നത്തിൽ അഹം അവതാരവും ആരംഭിക്കുന്നു. കാപ്രിക്കോൺ (♑︎) എന്ന ചിഹ്നം ജീവിതാവസാനത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തെയും മരണത്തെയും മറികടക്കുന്ന പ്രാരംഭം.

സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സ്വന്തം ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനത്തിലൂടെ ഇതെല്ലാം അതിലേറെയും പഠിക്കാൻ കഴിയും ചിത്രം 30, പക്ഷേ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും മൊത്തത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടതിനാൽ അവ പിന്തുടരാൻ കുറച്ച് ചിന്തയും സ്വയം പഠനവും ആവശ്യമാണ്.

കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ പുരുഷന്മാരുടെ നാല് ക്ലാസുകൾ പരിശോധിക്കാം ചിത്രം 30. നാലിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് ശരാശരി മനുഷ്യനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, അതേസമയം ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. മറ്റ് രണ്ടെണ്ണം വികസനത്തിന്റെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗ്രേഡുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ന്റെ ഭൗതിക രാശിചക്രത്തിലെ ത്രികോണം ചിത്രം 30 ക്യാൻ‌സറിൽ‌ (♋︎), പുനർ‌ജനിക്കുന്ന അഹംഭാവത്തിനായി ഒരു ശരീരം തയ്യാറാക്കേണ്ട മാതാപിതാക്കളുമായുള്ള സമ്പർക്കം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാ രാശിചക്രങ്ങളുടെയും ലിബ്രയിലെ (♎︎) ത്രികോണത്തിന്റെ പോയിന്റ്, ലോകത്തിലേക്കുള്ള ജനനത്തെയും, ജനിച്ച ശരീരത്തിലേക്ക് അർഥത്തിന്റെ അവതാരത്തെയും പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. കാപ്രിക്കോണിലെ (♑︎) ത്രികോണത്തിന്റെ പോയിന്റ് ശരീരത്തിന്റെ മരണത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതെല്ലാം ഭ body തിക ശരീരത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അർഥവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഏതൊരു മനുഷ്യനും നാലുപേരിൽ ആരാണ്, ജീവിതത്തിലെ അവന്റെ സ്ഥാനം, അവന്റെ ബ power ദ്ധിക ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭ body തിക ശരീരം എന്നിവയെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല, എന്നിരുന്നാലും ഇവയെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ വികാസത്തിലെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ്. നാലുപേരും, അതാത് രാശിചക്രങ്ങളിൽ, ആരുടെയും പ്രത്യേക നേട്ടത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. ഓരോ അവതാരത്തിനും ജീവിക്കാൻ ഇത് സാധ്യതയുള്ളതും സാധ്യവുമാണ്, കാരണം അതാത് രാശിചക്രങ്ങളിലെ നാല് പുരുഷന്മാർ ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ശാരീരിക, മാനസിക, മാനസിക, ആത്മീയ മനുഷ്യനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഭ body തിക ശരീരത്തിന്റെ രാശിചക്രമായ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന രാശിചക്രത്തിൽ, സാധാരണ മനുഷ്യൻ നിലകൊള്ളുന്നു. ശാരീരിക രാശിചക്രത്തിനുള്ളിലെ തുലാം (♎︎) മുതൽ കാപ്രിക്കോൺ (♑︎) വരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതകാലം നീളുന്നു, ഈ വരി (♎︎ - ♑︎) അവന്റെ മാനസിക നേട്ടത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ശാരീരിക രാശിചക്രത്തിന്റെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ, തന്റെ മാനസിക ശക്തി തന്റെ ത്രികോണത്തിന്റെ വരയിലൂടെ തന്റെ മാനസിക മനുഷ്യന്, തനിക്ക് മുകളിലുള്ള മനുഷ്യന് നൽകുമോ എന്ന് അദ്ദേഹം നിർണ്ണയിക്കുന്നു; അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവന്റെ മാനസിക പ്രവർത്തനത്തിന്റെ വരി മാനസിക തകർച്ചയുടെ ചക്രം മുറിച്ചുമാറ്റില്ല, ഇത് ശാരീരിക രാശിചക്രത്തിലെ കാപ്രിക്കോൺ (♑︎) മുതൽ ഏരീസ് (♈︎) വരെയുള്ള ശാരീരിക ജീവിതം പൂർത്തിയാക്കും; പക്ഷേ അത് അവന്റെ സ്വന്തം മാനസിക മനുഷ്യനിലേക്കും മാനസിക ലോകത്തിലേക്കും വ്യാപിക്കും. മാനസികരീതിയിൽ അവൻ മനസ്സ് നീട്ടുന്നുവെങ്കിൽ, പിന്നെ, അവന്റെ മാനസിക രാശിചക്രത്തിന്റെ കാപ്രിക്കോൺ (♑︎) ലെ രാശിചക്രത്തിന്റെ ചക്രം വഴി അവന്റെ മാനസിക പ്രവർത്തനം ഛേദിക്കപ്പെടുകയും അവൻ മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, കാരണം കന്യക-സ്കോർപിയോ (♍︎ –♏︎) കേവല രാശിചക്രത്തിന്റെ മാനസിക മനുഷ്യന്റെ പരിധിയാണ്, ജീവിതത്തിലെ അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും മനസ്സിന്റെയും പ്രവർത്തനത്താൽ അവൻ നിർണ്ണയിച്ച മാനസിക ലോകത്തിലേക്കോ സ്വർഗത്തിലേക്കോ പ്രവേശിക്കുന്നു, ഇത് മരണത്തിനിടയിലെ സ്വഭാവത്തെയും കാലഘട്ടത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമമാണ് ജനനം.

അപ്പോൾ അയാൾക്ക് മാനസിക ലോകത്ത് അസ്തിത്വത്തിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ട്, അത് തന്റെ മാനസിക രാശിചക്രത്തിൽ കാപ്രിക്കോൺ (♑︎) മുതൽ ഏരീസ് (to) വരെ ഉയരും, അത് സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു, അവൻ ആസ്വദിച്ച് ആസ്വദിച്ച് ചക്രത്തിന്റെ ചക്രത്തിന്റെ ചാപത്തിൽ തന്റെ മാനസിക രാശിചക്രത്തിലെ ഏരീസ് (♈︎) മുതൽ ക്യാൻസർ (♋︎) വരെയുള്ള മാനസിക രാശിചക്രത്തിലെ കടന്നുകയറ്റം, ആ സമയത്ത് അവനുവേണ്ടി വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗര്ഭപിണ്ഡവുമായി അദ്ദേഹം ബന്ധപ്പെടുന്നു, ഇത് കേവല രാശിചക്രത്തിന്റെ കന്നി (♍︎) ചിഹ്നം കാണിക്കുന്നു, ഇത് ജനന ചക്രത്തിന്റെ നിയമമാണ്, കൂടാതെ മാനസിക രാശിചക്രത്തിന്റെ ലിയോ (♌︎) ചിഹ്നത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു; അവിടെ നിന്ന് തന്റെ ത്രികോണത്തിന്റെ വരയിലൂടെ ഗര്ഭപിണ്ഡം വികസിക്കുന്നു, അതാത് ചെറിയ രാശിചക്രങ്ങളുടെ അടയാളങ്ങള് കാണിക്കുന്നത് പോലെ, അവസാനം അത് ഭ world തിക ലോകത്തില് ജനിക്കും വരെ, അവനവന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്റെ ഭ physical തിക ശരീരത്തിലേക്ക് ശ്വസിക്കുന്നു. (കാണുക വാക്ക്, വാല്യം. I., നമ്പർ 10, “ശ്വാസം,” ഒപ്പം വാല്യം. IV., നമ്പർ 5, ദി സോഡിയാക്, XI.)

ഉയർന്ന ആത്മീയ മേഖലകളിലേക്ക് ആദർശങ്ങൾ വ്യാപിക്കാത്ത ലോകത്തിലെ സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ ഗതിയാണിത്, എന്നാൽ ഇത് തികച്ചും ഭ physical തിക മനുഷ്യനേക്കാൾ ഉയർന്നതാണ്, ആദർശങ്ങൾ അവന്റെ ഭ body തിക ശരീരത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് വ്യാപിക്കാത്തതും അവന്റെ ശാരീരികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും ബന്ധപ്പെട്ടതുമായ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഭ physical തിക ലോകത്തിലെ ശരീരം, അത്തരം ഭ physical തിക മനുഷ്യന് ഒരു വലിയ മസ്തിഷ്കമുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും. ശാരീരിക അസ്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സ് കർശനമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്ന, ചെറിയ ജീവിതത്തെ പൂർണ്ണമായും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആനന്ദത്തിനായി നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ പൂർണ്ണമായും ചെറിയ രാശിചക്രത്തിലേക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തും, ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പോയിന്റ് തുലാം (♎︎), ഏറ്റവും ഉയർന്നത് മാത്രം കേവല രാശിചക്രത്തിന്റെ കന്നി-സ്കോർപിയോയുടെ (♍︎ - ♏︎) തലം, അവന്റെ മാനസിക രാശിചക്രത്തിന്റെ ലിയോ-സജിറ്ററിയുടെ (♌︎ - ♐︎) തലം, ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാനസിക കാൻസർ-കാപ്രിക്കോണിന്റെ (♋︎ - ♑︎) തലം കൂടിയാണ്. രാശിചക്രം, അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മീയ രാശിചക്രത്തിലെ ലിയോ-സജിറ്ററി (♌︎ -), കന്യക-സ്കോർപിയോ (♍︎ - ♏︎) എന്നീ വിമാനങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അത്തരമൊരു മനുഷ്യൻ ലിബ്ര (♎︎) എന്ന ചിഹ്നത്തിൽ ജനിക്കും, കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാനസിക പ്രവർത്തനം ത്രികോണത്തിന്റെ രേഖ (♎︎) മുതൽ ശാരീരിക കാപ്രിക്കോൺ (♑︎) വരെയുള്ള വരയിലൂടെ കാണിക്കും, അത് മാനസിക പ്രവർത്തനം മാനസിക മനുഷ്യന് വ്യാപിക്കില്ല അവന്റെ മാനസികമോ ആത്മീയമോ ആയ മനുഷ്യന് അല്ല, മറിച്ച് ആത്മീയ രാശിചക്രത്തിലെ മാനസിക രാശിചക്രത്തിന്റെയും ആഗ്രഹത്തിന്റെയും (♏︎) ചിഹ്നത്തിൽ നിന്ന് ഛേദിക്കപ്പെടുകയും ശാരീരിക രാശിചക്രത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ, മാനസിക പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പൂർണ്ണത, ശാരീരിക രാശിചക്രത്തിന്റെ കാപ്രിക്കോൺ (♑︎) യിലെ പാരമ്യത്തിലെത്തി ഏരീസ് (♈︎) ലേക്ക് കടക്കുമായിരുന്നു, അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ശക്തിയുടെ പര്യവസാനമായിരിക്കും, മാത്രമല്ല ശാരീരിക മരണത്തെയും അടയാളപ്പെടുത്തും . മനസ്സിനെ നീട്ടുകയും ശാരീരികമല്ലാത്ത ഒന്നിനോടും ചിന്തിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ, അയാൾക്ക് മാനസിക ലോകത്ത് ബോധപൂർവമായ അസ്തിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, മറിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങിവരുന്നതിന്റെ ചക്രം ആരംഭിക്കുകയും, ഭ body തിക ശരീരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന ചിന്ത, ഒപ്പം ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക കേവല രാശിചക്രത്തിന്റെ കന്യക-സ്കോർപിയോ (♍︎ - ♏︎) വിമാനത്തിലെ ആദ്യ അവസരം; കേവല രാശിചക്രത്തിന്റെ നിയമമാണെങ്കിൽ‌, അയാൾ‌ക്ക് കുടുംബവുമായി ഉടനടി ബന്ധമുണ്ടാകും, അത് അവനുവേണ്ടിയുള്ള ശാരീരിക ശരീരം തയ്യാറാക്കുകയും അവൻ ജനിക്കുകയും ചെയ്യും, പക്ഷേ മരണവും ഗര്ഭപിണ്ഡവുമായുള്ള അവന്റെ ബന്ധവും തമ്മിൽ അനുയോജ്യമായ ഒരു അസ്തിത്വം അവനുണ്ടാകില്ല. ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിന്റെ ജനനത്തോടെ അദ്ദേഹം ലോകത്തിലേക്ക് മടങ്ങിവരും, ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിന്റെ വികാസത്തിലും ആദ്യകാല ശാരീരിക ജീവിതത്തിലും വളരെയധികം പീഡനങ്ങള് നേരിടേണ്ടിവരും, ശിശുജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യ വര്ഷങ്ങളില് ഉണര്ത്തുന്നതുവരെ അവയിലുടനീളം മയങ്ങാതിരുന്നാല്.

അനുയോജ്യമായ മാനസിക അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ മനുഷ്യന്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. മാനസിക മനുഷ്യന്റെ വരി ശാരീരികത്തിനപ്പുറം മാനസികാവസ്ഥയിലേക്കും മാനസികാവസ്ഥയ്ക്ക് അപ്പുറം മാനസിക രാശിചക്രത്തിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്നു, അവിടെ അയാൾക്ക് മാനസിക പൂർണ്ണതയുണ്ട്; മാനസികത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയില്ലെങ്കിൽ അത് അവന്റെ മരണത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. മരണവും ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരുന്നതും തമ്മിലുള്ള കാലഘട്ടം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാനസിക രാശിചക്രത്തിന്റെ മുകൾഭാഗം കാണിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, തികച്ചും മാനസികനായ മനുഷ്യൻ ചിന്തയുടെ ശക്തി കാപ്രിക്കോൺ (♑︎) വരെ നീട്ടുന്നു, അത് അവന്റെ ആത്മീയ മനസ്സാണ്, ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണചക്രത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുവെങ്കിൽ, അവൻ അതിനു മുകളിൽ തന്റെ ആത്മീയ രാശിചക്രത്തിലേക്ക് ഉയരും, അതായത് ലിയോ സാഗിറ്ററിയുടെ (♌︎ --) തലത്തിന് മുകളിൽ, കേവല രാശിചക്രത്തിന്റെ ജീവിതചിന്ത. എന്നാൽ, അവൻ സമ്പൂർണ്ണ രാശിചക്രത്തിന്റെയും അവന്റെ മാനസികവും ആത്മീയവുമായ രാശിചക്രത്തിന്റെ ചിന്തയിൽ (♐︎) മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തരുത്, മറിച്ച് അവന്റെ മാനസിക ശക്തിയുടെ രേഖ കാപ്രിക്കോൺ (♑︎) വരെ നീട്ടണം, ഇത് വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ അടയാളമാണ് സമ്പൂർണ്ണ രാശിചക്രം, പിന്നെ അയാൾക്ക് ഒരു മരണവും സംഭവിക്കുകയില്ല, കാരണം പ്രകടമായ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ എല്ലാ ലോകങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ അവനു കഴിഞ്ഞു, ഭ physical തിക ശരീരത്തിൽ ഭ physical തിക രാശിചക്രത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ പോലും. മരണാനന്തരം അവനുണ്ടാകില്ല, കാരണം മരണമില്ല. അതാത് രാശിചക്രങ്ങളുടെ എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലൂടെയും, എല്ലാ ലോകങ്ങളിലൂടെയും സ്വയം ബോധമുള്ള വ്യക്തിയുടെ സമ്പൂർണ്ണ രാശിചക്രത്തിലേക്ക് അവൻ ബോധമുള്ളവനായിരിക്കും.

ഏരീസ്-ലിബ്ര (♈︎ - ♎︎) എന്ന ലംബ രേഖ എല്ലാ രാശിചക്രങ്ങളെയും വിഭജിക്കുന്നുവെന്ന് ഓർക്കണം. ഈ ലൈൻ എല്ലാ വിമാനങ്ങളിലൂടെയും ആത്മബോധത്തിന്റെ ബോധപൂർവമായ സന്തുലിതാവസ്ഥയാണ്. ഇത് കാൻസർ-കാപ്രിക്കോണിനെ (♋︎ - ♑︎) ഒന്നിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ജീവിതത്തെയും (♌︎) ചിന്തയെയും (♐︎) സമന്വയിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് കന്യക-സ്കോർപിയോയെ (♍︎ - ♏︎) ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു, അത് അതിനോട് യോജിക്കുന്നു, ഇത് തുലാം (♎︎) തൊടുന്നു. ലൈംഗിക പുരുഷന്റെ ഭ body തിക ശരീരം, തുലാം (♎︎), കേവല രാശിചക്രത്തിന്റെ ഭ world തിക ലോകത്ത് നിൽക്കുകയും കേവല രാശിചക്രത്തിന്റെ രൂപം-ആഗ്രഹം, കന്നി-സ്കോർപിയോ (♍︎ - ♏︎) ന്റെ തലം വരെ വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് അയാളുടെ ആത്മീയ രാശിചക്രത്തിന്റെ ലിയോ-സജിറ്ററി (♌︎ - ♐︎), കന്യക-സ്കോർപിയോ (♍︎ - ♏︎) എന്നീ വിമാനങ്ങൾക്കിടയിൽ അവനെ കൊണ്ടുവരുന്നു, ഒപ്പം അവന്റെ തല അയാളുടെ മാനസികാവസ്ഥയുടെ ജീവിതചിന്തയായ ലിയോ-സജിറ്ററി (♌︎ - his) വിമാനത്തിൽ സ്പർശിക്കുന്നു. രാശിചക്രവും ക്യാൻസർ-കാപ്രിക്കോണിന്റെ (♋︎ - ♑︎) തലം, ശ്വസന-വ്യക്തിത്വം, അവന്റെ മാനസിക രാശിചക്രത്തിന്റെ പരിധി, അവന്റെ പരിധി അവന്റെ ശാരീരിക രാശിചക്രത്തിന്റെ ഏരീസ് (♈︎), ബോധം എന്നിവയാണ്.

ഈ ശാരീരിക രാശിചക്രത്തിൽ മാനസിക, മാനസിക, ആത്മീയ, കേവല രാശിചക്രങ്ങളുടെ എല്ലാ തത്വങ്ങളും ശക്തികളും ശക്തികളുമുണ്ട്, അവ ശാരീരിക ശരീരമായ ശാരീരിക രാശിചക്രത്തിന്റെ അനുബന്ധ അടയാളങ്ങളിലൂടെ ഉണർന്ന് സജീവ ഉപയോഗത്തിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെടാം. ഇത് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ചിത്രം 30.