വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ

മാ മഹാത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ, മാ ഇപ്പോഴും മാ ആയിരിക്കും; ma എന്നത് മഹാട്ടുമായി ഐക്യപ്പെടുകയും മഹാത്-മാ ആകുകയും ചെയ്യും.

Z രാശി.

ദി

WORD

വാല്യം. 9 ജൂലൈ, 1909. നമ്പർ 4

പകർപ്പവകാശം, XXX, HW PERCIVAL മുഖേന.

ADEPTS, MASTERS, MAHATMAS.

ഈ വാക്കുകൾ വർഷങ്ങളായി പൊതുവായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആദ്യ രണ്ട് ലാറ്റിനിൽ നിന്നാണ്, അവസാനത്തേത് സാൻസ്‌ക്രിറ്റിൽ നിന്ന്. നിരവധി നൂറ്റാണ്ടുകളായി പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നതും പല തരത്തിൽ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നതുമായ ഒരു പദമാണ് അഡെപ്റ്റ്. എന്നിരുന്നാലും, മധ്യകാല ആൽക്കെമിസ്റ്റുകൾ ഇത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചു, ഈ പദം ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, ആൽക്കെമിക്കൽ കലയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടിയ, ആൽക്കെമി പരിശീലനത്തിൽ നിപുണനായ ഒരാളെ അർത്ഥമാക്കുന്നു. പൊതുവായ ഉപയോഗത്തിൽ, തന്റെ കലയിലോ തൊഴിലിലോ പ്രാവീണ്യമുള്ള ആർക്കും ഈ പദം പ്രയോഗിച്ചു. മാസ്റ്റർ എന്ന പദം ആദ്യകാലം മുതൽ സാധാരണ ഉപയോഗത്തിലുണ്ട്. ലാറ്റിൻ മാജിസ്റ്റർ, ഒരു ഭരണാധികാരിയിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്, തൊഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ അധികാരം കാരണം മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ അധികാരമുള്ള ഒരാളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു തലക്കെട്ടായി ഇത് ഉപയോഗിച്ചു, ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ തലവൻ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകൻ. മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ ആൽക്കെമിസ്റ്റുകളുടെയും റോസിക്രുഷ്യൻമാരുടെയും പദാവലിയിൽ ഇതിന് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനം നൽകി, അതായത് തന്റെ വിഷയത്തിന്റെ മാസ്റ്റർ ആയിത്തീർന്നതും മറ്റുള്ളവരെ നയിക്കാനും നിർദ്ദേശിക്കാനും കഴിവുള്ളവൻ. മഹാത്മാ എന്ന പദം ഒരു സാൻസ്‌ക്രിറ്റ് പദമാണ്, പൊതുവായ അർത്ഥം മഹാത്മാവ്, മഹാ, മഹത്തായ, ആത്മ, ആത്മാവിൽ നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ളതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, അടുത്ത കാലം വരെ ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് നിഘണ്ടുവിൽ കാണപ്പെടാം.

മഹാത്മാ എന്ന പദം ഇപ്പോൾ ജന്മനാട്ടിലും ഇന്ത്യൻ ഫക്കീറുകളെയും യോഗികളെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആത്മാവിൽ മഹത്തരമായി കരുതുന്ന ആർക്കും ബാധകമാണ്. സംഭവത്തിൽ, ഈ പദം സാധാരണയായി ഏറ്റവും ഉയർന്ന വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയവരായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ ഈ പദങ്ങൾ നൂറുകണക്കിനും ആയിരക്കണക്കിനു വർഷങ്ങളായി സാധാരണ ഉപയോഗത്തിലാണ്. കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ അവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക അർത്ഥം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

മാഡം ബ്ലാവറ്റ്സ്കി ന്യൂയോർക്കിലെ എക്സ്എൻ‌എം‌എക്‌സിൽ തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി സ്ഥാപിച്ചതുമുതൽ, ഈ പദങ്ങൾ, അവളുടെ ഉപയോഗത്തിലൂടെ, മുമ്പത്തേതിനേക്കാൾ വ്യത്യസ്തവും കൂടുതൽ വ്യക്തവുമായ അർത്ഥം സ്വീകരിച്ചു. ലോകം മറന്നുപോയതോ അറിയാത്തതോ ആയ പഠിപ്പിക്കലുകൾ, ദൈവം, പ്രകൃതി, മനുഷ്യൻ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ചില പഠിപ്പിക്കലുകൾ ലോകത്തെ അറിയിക്കുന്നതിനായി ഒരു സമൂഹം രൂപീകരിക്കാൻ അഡെപ്റ്റുകളോ യജമാനന്മാരോ മഹാത്മാരോ തനിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മാഡം ബ്ലാവട്‌സ്കി പറഞ്ഞു. താൻ സംസാരിച്ച പ്രഗത്ഭരും യജമാനന്മാരും മഹാത്മാരും ഏറ്റവും ഉയർന്ന ജ്ഞാനമുള്ളവരും ജീവിതത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രകൃതിയുടെ പ്രതിഭാസങ്ങളെക്കുറിച്ചും അറിവുള്ളവരും ശക്തികളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവരുമാണെന്ന് മാഡം ബ്ലാവറ്റ്സ്കി പ്രസ്താവിച്ചു. പ്രകൃതിയും പ്രകൃതി നിയമപ്രകാരം പ്രതിഭാസങ്ങളും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. തനിക്ക് അറിവ് ലഭിച്ച ഈ പ്രഗത്ഭരും യജമാനന്മാരും മഹാത്മാരും കിഴക്കോട്ടാണെന്നും എന്നാൽ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും അവ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും പൊതുവെ മനുഷ്യർക്ക് അജ്ഞാതമാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. എല്ലാ പ്രഗത്ഭരും, യജമാനന്മാരും, മഹാത്മാരും പുരുഷന്മാരായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വളരെക്കാലമായി തുടർച്ചയായ പരിശ്രമത്തിലൂടെ മാസ്റ്ററിംഗ്, ആധിപത്യം, നിയന്ത്രണം എന്നിവയിൽ വിജയിച്ചവരും അറിവിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവരുമാണെന്നും മാഡം ബ്ലാവട്‌സ്കി പറഞ്ഞു. അവർ നേടിയ ജ്ഞാനം. മാഡം ബ്ലാവറ്റ്സ്കി എഴുതിയ തിയോസഫിക്കൽ ഗ്ലോസറിയിൽ, ഇനിപ്പറയുന്നവ ഞങ്ങൾ കാണുന്നു:

“പ്രഗത്ഭൻ. (Lat.) അഡെപ്റ്റസ്, 'നേടിയവൻ.' നിഗൂ ism തയിൽ, പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലെത്തിയ ഒരാൾ, എസോടെറിക് തത്ത്വചിന്തയുടെ ശാസ്ത്രത്തിൽ മാസ്റ്ററാകുക. ”

“മഹാത്മാ. ലിറ്റ്, 'മഹാത്മാവ്.' ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഓർഡറിന്റെ പ്രഗത്ഭൻ. തങ്ങളുടെ താഴത്തെ തത്ത്വങ്ങളിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയ ഉന്നതരായ മനുഷ്യർ അങ്ങനെ 'മാംസപുരുഷൻ' തടസ്സമില്ലാതെ ജീവിക്കുകയും അറിവും ശക്തിയും കൈവശമാക്കുകയും അവരുടെ ആത്മീയ പരിണാമത്തിൽ അവർ എത്തിച്ചേർന്ന ഘട്ടവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ”

1892 ന് മുമ്പുള്ള “തിയോസഫിസ്റ്റ്”, “ലൂസിഫർ” എന്നീ വാല്യങ്ങളിൽ, മാഡം ബ്ലാവട്‌സ്കി അഡെപ്റ്റുകൾ, മാസ്റ്റേഴ്സ്, മഹാത്മാസ് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ധാരാളം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയിലൂടെ ഗണ്യമായ ഒരു സാഹിത്യം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിൽ ഈ പദങ്ങൾ ധാരാളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, അഡാപ്റ്റുകൾ, യജമാനന്മാർ, മഹാത്മാക്കാർ എന്നിങ്ങനെ സംസാരിച്ച ജീവികളുടെ നിലനിൽപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിലുള്ള അധികാരവും സാക്ഷിയുമാണ് ബ്ലാവറ്റ്സ്കി. ഈ പദങ്ങൾ തിയോസഫിസ്റ്റുകളും മറ്റുള്ളവരും ബ്ലാവറ്റ്സ്കി നൽകിയ അർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പിന്നീട് സംസാരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, അവർ നൽകിയ ഉപദേശങ്ങളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയും അംഗീകരിക്കുകയും പിന്നീട് സംസാരിക്കുകയും പിന്നീട് അഡെപ്റ്റുകളെക്കുറിച്ച് എഴുതുകയും ചെയ്തവരെല്ലാം, യജമാനന്മാരും മഹാത്മാരും അവരുടെ അറിവ് അവളിൽ നിന്ന് ഏറ്റുപറഞ്ഞു. മാഡം ബ്ലാവട്‌സ്കി അവളുടെ പഠിപ്പിക്കലുകളും രചനകളും ചില അറിവിന്റെ ഉറവിടങ്ങൾക്ക് തെളിവുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് തിയോസഫിക്കൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പഠിപ്പിക്കലുകൾ വന്നു.

മാഡം ബ്ലാവറ്റ്സ്കിയും അവളുടെ അദ്ധ്യാപനം മനസിലാക്കിയവരും അഡെപ്റ്റുകൾ, യജമാനന്മാർ, മഹാത്മാക്കാർ എന്നിവരെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഓരോ നിബന്ധനകളുടെയും പ്രത്യേക അർത്ഥത്തെക്കുറിച്ച് ഈ നിബന്ധനകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനത്തെയും ഘട്ടങ്ങളെയും കുറിച്ച് കൂടുതൽ കൃത്യമായ അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടില്ല. ഈ ജീവികൾ പരിണാമത്തിൽ നിറയുന്നു. മാഡം ബ്ലാവറ്റ്സ്കിയും തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയും ഉപയോഗിച്ചതിനാൽ, ഈ പദങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവർ പല തിയോസഫിസ്റ്റുകളുമായും പര്യായമായും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലും വിവേചനരഹിതമായും ഈ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ആരാണ്, എന്താണ് പദങ്ങൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത്, എന്തിന്, എവിടെ, എപ്പോൾ, എങ്ങനെ, അവർ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ജീവികൾ നിലവിലുണ്ട് എന്ന വിവരങ്ങളുടെ ആവശ്യകത വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

അഡെപ്റ്റുകൾ, യജമാനന്മാർ, മഹാത്മാസ് തുടങ്ങിയ ജീവികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവർ പരിണാമത്തിൽ ഒരു നിശ്ചിത സ്ഥാനവും ഘട്ടവും കൈവശപ്പെടുത്തണം, കൂടാതെ ഈ സ്ഥലവും ഘട്ടവും ദൈവം, പ്രകൃതി, മനുഷ്യൻ എന്നിവയുമായി യഥാർഥത്തിൽ ഇടപെടുന്ന എല്ലാ സംവിധാനത്തിലും പദ്ധതിയിലും കണ്ടെത്തണം. പ്രകൃതിയാൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ട്, അതിന്റെ പദ്ധതി മനുഷ്യനിലാണ്. ഈ സംവിധാനമോ പദ്ധതിയോ രാശിചക്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഈ പന്ത്രണ്ട് രാശികൾ നമ്മുടെ രാശിചക്രത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഈ പദം അറിയപ്പെടുന്ന ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രരാശികളല്ല നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന രാശിചക്രം. ആധുനിക ജ്യോതിഷികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അർത്ഥത്തിൽ രാശിചക്രത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന രാശിചക്രത്തിന്റെ സംവിധാനം “വേഡ്” ൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട നിരവധി എഡിറ്റോറിയലുകളിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

രാശിചക്രത്തെ ഒരു വൃത്തം പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് ഈ ലേഖനങ്ങളിൽ ആലോചിക്കുന്നതിലൂടെ ഇത് കണ്ടെത്താനാകും, അത് ഒരു ഗോളത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സർക്കിളിനെ തിരശ്ചീന രേഖയാൽ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു; മുകളിലെ പകുതി പ്രകടമാകാത്തതും താഴത്തെ പകുതി പ്രകടമായ പ്രപഞ്ചത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. തിരശ്ചീന രേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ക്യാൻസർ (♋︎) മുതൽ കാപ്രിക്കോൺ (♑︎) വരെയുള്ള ഏഴ് അടയാളങ്ങളും പ്രകടമായ പ്രപഞ്ചവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മധ്യ തിരശ്ചീന രേഖയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള അടയാളങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങളാണ്.

ഏഴ് അടയാളങ്ങളുള്ള പ്രകടമായ പ്രപഞ്ചത്തെ നാല് ലോകങ്ങളായി അല്ലെങ്കിൽ ഗോളങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു, അവ ഏറ്റവും താഴ്ന്നതിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു, ഭ physical തിക, ജ്യോതിഷ അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക, മാനസികവും ആത്മീയവുമായ മേഖലകൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോകങ്ങൾ. ഈ ലോകങ്ങളെ കണക്കാക്കുന്നത് പരിണാമപരവും പരിണാമപരവുമായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നാണ്. അസ്തിത്വത്തിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ ലോകം അല്ലെങ്കിൽ ഗോളം ആത്മീയമാണ്, അത് വരിയിലോ തലത്തിലോ ആണ്, കാൻസർ - കാപ്രിക്കോൺ (♋︎ - ♑︎), അതിന്റെ ഇൻവെന്ററി വശം ശ്വസന ലോകം, കാൻസർ (♋︎). അടുത്തത് ജീവിത ലോകമാണ്, ലിയോ (♌︎); അടുത്തത് ഫോം ലോകം, കന്നി (♍︎); ഏറ്റവും താഴ്ന്നത് ശാരീരിക ലൈംഗിക ലോകമാണ്, തുലാം (♎︎). ഇതാണ് ആക്രമണത്തിന്റെ പദ്ധതി. ഈ ലോകങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണവും പൂർത്തീകരണവും അവയുടെ പരിണാമ വശങ്ങളിൽ കാണാം. സ്കോർപിയോ (♏︎), ധനു (♐︎), കാപ്രിക്കോൺ (♑︎) എന്നിവയാണ് സൂചിപ്പിച്ചവയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതും പൂർത്തിയാക്കുന്നതുമായ അടയാളങ്ങൾ. സ്കോർപിയോ (♏︎), ആഗ്രഹം, ഫോം ലോകത്ത് എത്തിച്ചേർന്ന നേട്ടമാണ്, (♍︎ -); ചിന്ത (), ജീവിത ലോകത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം (♌︎ -); വ്യക്തിത്വം, കാപ്രിക്കോൺ (♑︎), ശ്വസനത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണവും പൂർണതയുമാണ് ആത്മീയ ലോകം (♋︎ -). ആത്മീയവും മാനസികവും ജ്യോതിഷവുമായ ലോകങ്ങൾ സന്തുലിതവും ഭൗതിക ലോകത്തിലൂടെയും സന്തുലിതവുമാണ്, തുലാം (♎︎).

ഓരോ ലോകത്തിനും അതിന്റേതായ ജീവികളുണ്ട്, അവർ തങ്ങളുടേതായ പ്രത്യേക ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ബോധമുള്ളവരാണ്. കടന്നുകയറ്റത്തിൽ, ശ്വസന ലോകത്തിലെ ജീവികൾ, ജീവിത ലോകത്തിലെ ആളുകൾ, ഫോം ലോകത്തിലുള്ളവർ, ഭ world തിക ലോകത്തിലെവർ എന്നിവർ ഓരോരുത്തരും അതിന്റെ പ്രത്യേക ലോകത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായിരുന്നു, എന്നാൽ അതിന്റെ ലോകത്തിലെ ഓരോ വർഗ്ഗവും തരവും ബോധവാന്മാരല്ല മറ്റ് ലോകങ്ങളിലൊന്നിലുള്ളവരുടെ. ഉദാഹരണത്തിന്, കർശനമായി ശാരീരിക മനുഷ്യന് തന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതും ചുറ്റുമുള്ളതുമായ ജ്യോതിഷരൂപങ്ങളെക്കുറിച്ചോ, അവൻ ജീവിക്കുന്ന ജീവിത മേഖലയെക്കുറിച്ചോ, അവനിലൂടെ സ്പന്ദിക്കുന്നവയെക്കുറിച്ചോ, അവനെ ആത്മീയമായി ശ്വസിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചോ ബോധവാന്മാരല്ല. വ്യതിരിക്തമായ അസ്തിത്വം, ഒപ്പം അവനു പരിപൂർണ്ണത സാധ്യമാണ്. ഈ ലോകങ്ങളും തത്വങ്ങളും എല്ലാം ഭ physical തിക ലോകത്തിനകത്തും ചുറ്റുമായി ഉള്ളതിനാൽ ഭ man തിക മനുഷ്യനകത്തും ചുറ്റുമായിട്ടാണ്. പരിണാമത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം, ഈ ലോകങ്ങളും അവയുടെ ബുദ്ധിപരമായ തത്വങ്ങളും മനുഷ്യന്റെ ഭ body തിക ശരീരത്തിലൂടെ സമതുലിതമാവുകയും ബുദ്ധിപരമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം, അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ തന്റെ ഭ body തിക ശരീരത്തിനുള്ളിലെ പ്രകടമായ എല്ലാ ലോകങ്ങളെക്കുറിച്ചും ബോധവാന്മാരാകുകയും ഏതൊരു കാര്യത്തിലും ബുദ്ധിപരമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുകയും വേണം. അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ഭ body തിക ശരീരത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ലോകങ്ങളെല്ലാം. ഇത് സ്ഥിരവും നിരന്തരവുമായി ചെയ്യുന്നതിന്, മനുഷ്യൻ ഓരോ ലോകത്തിനും സ്വയം ഒരു ശരീരം ഉണ്ടാക്കണം; ഓരോ ശരീരവും ബുദ്ധിപരമായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ലോകത്തിലെ ഭ material തിക വസ്തുക്കളായിരിക്കണം. പരിണാമത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ ഘട്ടത്തിൽ, നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ട തത്ത്വങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ട്; അതായത്, ഭ physical തിക ലോകത്ത് തന്റെ ഭ body തിക ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ഒരു നിശ്ചിത രൂപത്തിൽ സ്പന്ദിക്കുന്ന ജീവിതത്തിലൂടെയുള്ള ആത്മീയ ആശ്വാസമാണ് അദ്ദേഹം. എന്നാൽ അവൻ തന്റെ ഭ body തിക ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും ഭ world തിക ലോകത്തെക്കുറിച്ചും മാത്രം ബോധമുള്ളവനാണ്, കാരണം അവൻ തനിക്കായി ഒരു സ്ഥിരമായ ശരീരമോ രൂപമോ നിർമ്മിച്ചിട്ടില്ല. ഭ physical തിക ലോകത്തെക്കുറിച്ചും അവന്റെ ഭ body തിക ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും അവന് ബോധമുണ്ട്, കാരണം അവൻ ഇവിടെയും ഇപ്പോഴുമുള്ള ഭ body തിക ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. തന്റെ ഭ body തിക ശരീരത്തെ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അവൻ ബോധവാനാണ്; ഭ world തിക ലോകവും ഭ body തിക ശരീരവും ഒരു ലോകവും സന്തുലിതാവസ്ഥയുടെയും സന്തുലിതാവസ്ഥയുടെയും ഒരു ശരീരം മാത്രമാണെന്നതിനാൽ, കാലത്തിന്റെ മാറ്റത്തിലൂടെ നിലനിൽക്കാൻ ഒരു ഭ body തിക ശരീരം നിർമ്മിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയില്ല. ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക്‌ ജീവിക്കുന്ന നിരവധി ജീവിതങ്ങളിലൂടെ ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി അവൻ ഭ physical തിക ശരീരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് തുടരുന്നു, ഓരോരുത്തരുടെയും മരണസമയത്ത് അവൻ ഉറക്കത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ രൂപ ലോകത്തിലോ ചിന്താ ലോകത്തിലോ സന്തുലിതമാകാതെ വിശ്രമിക്കുന്നു. അവന്റെ തത്ത്വങ്ങൾ സ്വയം കണ്ടെത്തി. അവൻ വീണ്ടും ഭ physical തികതയിലേക്ക് വരുന്നു, അതിനാൽ അവൻ ശാരീരികമോ അല്ലാത്തതോ ആയ ഒരു ശരീരത്തെയോ ശരീരത്തെയോ സ്വയം സ്ഥാപിക്കുന്നതുവരെ ജീവിതത്തിനുശേഷം ജീവിക്കും. അതിൽ അവൻ ബോധപൂർവ്വം ശാരീരികമായോ അല്ലാതെയോ ജീവിക്കും.

♈︎ ♉︎ ♊︎ ♋︎ ♌︎ ♍︎ ♏︎ ♐︎ ♑︎ ♒︎ ♓︎ ♈︎ ♉︎ ♊︎ ♋︎ ♌︎ ♍︎ ♎︎ ♏︎ ♐︎ ♑︎ ♒︎ ♓︎ ♎︎
ചിത്രം 30.

മനുഷ്യവർഗം ഇപ്പോൾ ഭ physical തിക ശരീരങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നു, ഭ world തിക ലോകത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രം ബോധവാന്മാരാണ്. ഭാവിയിൽ മനുഷ്യവർഗ്ഗം ഭ physical തിക ശരീരങ്ങളിൽ വസിക്കും, എന്നാൽ മനുഷ്യർ ഭ world തിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് വളരുകയും മറ്റ് ലോകങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാകുകയും ചെയ്യും, അവർ ഒരു ശരീരമോ വസ്ത്രമോ വസ്ത്രമോ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ആ ലോകങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കാം.

പ്രഗത്ഭൻ, മാസ്റ്റർ, മഹാത്മാ എന്നീ പദങ്ങൾ മറ്റ് മൂന്ന് ലോകങ്ങളുടെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളെയും ഡിഗ്രികളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഈ ഘട്ടങ്ങൾ ഡിഗ്രി അനുസരിച്ച് രാശിചക്രത്തിന്റെ സാർവത്രിക പദ്ധതിയുടെ അടയാളങ്ങളോ ചിഹ്നങ്ങളോ ഉപയോഗിച്ച് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു.

ഭ physical തിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടേതിന് സമാനമായ ആന്തരിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിച്ചവനും രൂപങ്ങളുടെയും ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും ലോകത്ത് ആന്തരിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെയും അതിലൂടെയും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിവുള്ളയാളാണ് വിദഗ്ദ്ധൻ. വ്യത്യാസം എന്തെന്നാൽ, മനുഷ്യൻ ഭ world തിക ലോകത്തിലെ തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ഭ physical തിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് സ്പഷ്ടമായ കാര്യങ്ങൾ തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, വിദഗ്ദ്ധൻ രൂപങ്ങളുടെയും ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും ലോകത്ത് കാഴ്ച, കേൾവി, ഗന്ധം, രുചി, സ്പർശനം എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. രൂപങ്ങളും മോഹങ്ങളും ഭ body തികശരീരം കാണാനോ സംവേദനം ചെയ്യാനോ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും, ആന്തരിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കൃഷിയിലൂടെയും വികാസത്തിലൂടെയും, ശാരീരികത്തിലൂടെ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ച രൂപത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മോഹങ്ങളെ മനസിലാക്കാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ കഴിയുന്നു. ഭൗതികത്തിന് സമാനമായ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ശരീരത്തിൽ അത്തരം പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രഗത്ഭനാണ്, എന്നാൽ രൂപം അതിന്റെ ആഗ്രഹത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിനും അളവിനും അനുസൃതമായി എന്താണെന്നും ജ്യോതിശാസ്ത്രവിമാനങ്ങളിൽ ബുദ്ധിപരമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതായത്, ഏതൊരു ബുദ്ധിമാനും മറ്റേതൊരു ഭ physical തിക മനുഷ്യന്റെയും വംശത്തെയും പദവിയെയും സംസ്കാരത്തെയും കുറിച്ച് പറയുന്നതുപോലെ, ഏതൊരു വിദഗ്ദ്ധനും ഫോം-ആഗ്രഹം ലോകത്ത് കണ്ടുമുട്ടാനിടയുള്ള മറ്റേതൊരു പ്രഗത്ഭന്റെയും സ്വഭാവവും ബിരുദവും അറിഞ്ഞിരിക്കാം. എന്നാൽ ഭ world തിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ ഭ world തിക ലോകത്തിലെ മറ്റൊരാളെ അവന്റെ വംശത്തെയും സ്ഥാനത്തെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വഞ്ചിച്ചേക്കാം, എന്നാൽ രൂപ-ആഗ്രഹ ലോകത്തുള്ള ആർക്കും അയാളുടെ സ്വഭാവത്തെയും ബിരുദത്തെയും സംബന്ധിച്ച് ഒരു വിദഗ്ദ്ധനെ വഞ്ചിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭ life തിക ജീവിതത്തിൽ ഭ body തിക ശരീരം രൂപത്തിൽ രൂപം കൊള്ളുന്നു, അത് ദ്രവ്യത്തിന്റെ ആകൃതി നൽകുന്നു, രൂപത്തിലുള്ള ഈ ഭ physical തിക വസ്തു മോഹത്താൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ഭ man തിക മനുഷ്യനിൽ രൂപം വ്യതിരിക്തവും നിർവചിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ്, പക്ഷേ ആഗ്രഹം അങ്ങനെയല്ല. ആഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു ശരീരം നിർമ്മിച്ച ഒരാളാണ് പ്രഗത്ഭൻ, അത് ആഗ്രഹത്തിന്റെ ശരീരം തന്റെ ജ്യോതിഷരൂപത്തിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം ആഗ്രഹത്തിന്റെ ശരീരമായി പ്രവർത്തിക്കാം, അവയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഭ world തിക ലോകത്തിലെ സാധാരണ മനുഷ്യന് ധാരാളം ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷേ ഈ ആഗ്രഹം ഒരു അന്ധമായ ശക്തിയാണ്. പ്രഗത്ഭൻ ആഗ്രഹത്തിന്റെ അന്ധമായ ശക്തിയെ രൂപത്തിലേക്ക് രൂപപ്പെടുത്തി, അത് ഇപ്പോൾ അന്ധമല്ല, മറിച്ച് ഭ body തിക ശരീരത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫോം ബോഡിക്ക് സമാനമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. അതിനാൽ, ഭ body തിക ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമോ സ്വതന്ത്രമോ ആയ ഒരു രൂപത്തിലുള്ള ശരീരത്തിൽ തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ഉപയോഗവും പ്രവർത്തനവും നേടിയ ഒരാളാണ് വിദഗ്ദ്ധൻ. കന്യക-സ്കോർപിയോയുടെ (♍︎ - ♏︎), ഫോം-ആഗ്രഹത്തിന്റെ തലത്തിൽ, അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സമർത്ഥനായ ജ്യോതിഷ അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക ലോകമാണ് ഗോളമോ ലോകമോ, എന്നാൽ അവൻ സ്കോർപിയോ (♏︎) മോഹത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഒരു വിദഗ്ദ്ധൻ ആഗ്രഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. ശാരീരികത്തിന് പുറമെ ഒരു രൂപത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ആഗ്രഹമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രഗത്ഭൻ. രൂപങ്ങളുടെ ഉൽ‌പ്പാദനം, രൂപങ്ങൾ‌ മാറ്റുക, ഫോമുകൾ‌ വിളിക്കുക, ഫോമുകളുടെ പ്രവർ‌ത്തനത്തിന് നിർ‌ബന്ധം എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങളെ അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുവെന്നതാണ് ഒരു വിദഗ്ദ്ധന്റെ സവിശേഷതകൾ‌, അവ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ‌ ആഗ്രഹത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ‌ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. ഇന്ദ്രിയ ലോകത്തിലെ രൂപങ്ങളെയും കാര്യങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന്.

ഭ body തിക ശരീരത്തിന്റെ ലൈംഗിക സ്വഭാവവുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും സമതുലിതമാക്കുകയും, തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെയും ഫോം ലോകത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളെയും മറികടക്കുകയും, ലിയോ-സജിറ്ററിയുടെ വിമാനത്തിൽ ജീവിത ലോകത്തിന്റെ കാര്യം നിയന്ത്രിക്കുകയും നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് യജമാനൻ. —♐︎) അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തുനിന്നും ചിന്തയുടെ ശക്തികൊണ്ടും ധനു (♐︎). ഭ body തികശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ടതും വേറിട്ടതുമായ രൂപ-ആഗ്രഹ ലോകത്ത് മോഹത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ സ്വതന്ത്രമായ പ്രവർത്തനം നേടിയ ഒരാളാണ് സമർത്ഥൻ. ശാരീരിക വിശപ്പുകളും, ആഗ്രഹത്തിന്റെ ശക്തിയും, ജീവിത പ്രവാഹങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനും, ചിന്തയുടെ മാനസിക ലോകത്ത് തന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ചിന്തയുടെ ശക്തിയാൽ ഇത് ചെയ്തവനുമാണ് യജമാനൻ. അവൻ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു യജമാനനാണ്, ഒരു ചിന്താ ശരീരം ആവിഷ്കരിച്ചു, അവന്റെ ചിന്താ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ശാരീരിക ശരീരത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തവും സ്വതന്ത്രവുമായ ഈ ചിന്താ ശരീരത്തിൽ ജീവിക്കാം, എന്നിരുന്നാലും ഒന്നുകിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിലും ജീവിക്കുകയോ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യാം. ഭ man തിക മനുഷ്യൻ വസ്തുക്കളുമായി ഇടപഴകുന്നു, പ്രഗത്ഭൻ മോഹങ്ങളുമായി ഇടപെടുന്നു, ഒരു യജമാനൻ ചിന്തയുമായി ഇടപെടും. ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം ലോകത്തിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഭ man തിക മനുഷ്യന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്, അത് അവനെ ലോകത്തിലെ വസ്തുക്കളിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു, പ്രഗത്ഭൻ തന്റെ പ്രവർത്തന തലം കൈമാറ്റം ചെയ്തു, പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഭ physical തികതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്; എന്നാൽ ഒരു യജമാനൻ ജീവിതത്തിന്റെ ആദർശങ്ങളിലേക്ക് മറികടന്ന് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഭ physical തിക വസ്തുക്കളും കേവലം പ്രതിഫലനങ്ങളാണ്. വസ്തുക്കൾ ഭ physical തികമായതിനാലും മോഹങ്ങൾ ഫോം ലോകത്തിലായതിനാലും ചിന്തകൾ ജീവിത ലോകത്താണ്. രൂപങ്ങൾ ലോകത്തിലും ഭ physical തിക ലോകത്തിലെ വസ്തുക്കളിലുമുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ മാനസിക ചിന്താ ലോകത്താണ് ആശയങ്ങൾ. ഒരു വിദഗ്ദ്ധൻ ഭ man തിക മനുഷ്യന് അദൃശ്യമായ ആഗ്രഹങ്ങളും രൂപങ്ങളും കാണുന്നതുപോലെ, ഒരു യജമാനൻ ചിന്താഗതിക്കാരെയും ചിന്തകളെയും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു, അത് വിദഗ്ദ്ധന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, എന്നാൽ ശാരീരിക മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിക്ക് സമാനമായി അത് വിദഗ്ദ്ധനെ പിടികൂടാം. ഭ physical തികമല്ലാത്ത രൂപം. ഭ desire തിക മനുഷ്യനിൽ ആഗ്രഹം രൂപത്തിൽ വ്യതിരിക്തമല്ല, മറിച്ച് അത് സമർത്ഥനാണ്, അതിനാൽ സമർത്ഥനായ ചിന്തയിൽ വ്യതിരിക്തമല്ല, പക്ഷേ ചിന്ത ഒരു യജമാനന്റെ വ്യതിരിക്തമായ ശരീരമാണ്. ഭ man തിക മനുഷ്യന് ഇല്ലാത്ത ഭ physical തികതയ്‌ക്ക് പുറമെ ഒരു പ്രഗത്ഭന് പൂർണ്ണമായ ആജ്ഞയും ആഗ്രഹവും ഉണ്ട്, അതിനാൽ ഒരു യജമാനന് പൂർണ്ണവും സ്വതന്ത്രവുമായ പ്രവർത്തനവും ചിന്തയുടെ ശക്തിയും ഉണ്ട്. ഒരു യജമാനന്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ അവൻ ജീവിതത്തെയും ജീവിതത്തിന്റെ ആദർശങ്ങളെയും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ്. ആദർശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ജീവിതത്തിന്റെ പ്രവാഹങ്ങളെ അദ്ദേഹം നയിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു യജമാനനായി, ഒരു ചിന്താ ശരീരത്തിലും ചിന്തയുടെ ശക്തിയിലും അവൻ ജീവിതവുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ഭ man തിക മനുഷ്യന്റെ ലൈംഗിക ലോകത്തിന് മുകളിലൂടെ, വളർന്ന, വളർന്ന, ജീവിച്ച, ഉയർന്നുവന്ന വ്യക്തിയാണ് മഹാത്മാവ്, പ്രഗത്ഭന്റെ രൂപ-ആഗ്രഹ ലോകം, യജമാനന്റെ ജീവിത ചിന്താ ലോകം, ആത്മീയ ശ്വസന ലോകത്ത് സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുക പൂർണ്ണമായും ബോധമുള്ളവനും അമർത്യനുമായ ഒരു വ്യക്തിയെന്ന നിലയിൽ, പൂർണ്ണമായും സ്വതന്ത്രമാകാനുള്ള അവകാശം, കൂടാതെ ചിന്താ ശരീരം, ആഗ്രഹം ശരീരം, ഭ body തിക ശരീരം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെടാനോ പ്രവർത്തിക്കാനോ ഉള്ള അവകാശം. പരിണാമത്തിന്റെ പൂർണതയും പൂർത്തീകരണവുമാണ് മഹാത്മാവ്. മനസ്സിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും പരിപൂർണ്ണതയ്ക്കുമായി പ്രകടമായ ലോകങ്ങളുടെ കടന്നുകയറ്റത്തിന്റെ തുടക്കമായിരുന്നു ശ്വാസം. മനസ്സിന്റെ പരിണാമത്തിന്റെയും പരിപൂർണ്ണതയുടെയും അവസാനമാണ് വ്യക്തിത്വം. വ്യക്തിത്വത്തിന്റെയോ മനസ്സിന്റെയോ പൂർണ്ണവും പൂർണ്ണവുമായ വികാസമാണ് മഹാത്മാവ്, ഇത് പരിണാമത്തിന്റെ അവസാനത്തെയും നേട്ടത്തെയും അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു.

ആത്മീയ ശ്വസന ലോകത്തേക്കാൾ താഴെയുള്ള ഏതൊരു ലോകവുമായും കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയിൽ നിന്ന് മുക്തമായ ഒരു വ്യക്തിഗത മനസ്സാണ് മഹാത്മാവ്. വെളിപ്പെടുത്താത്ത പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും ആവിഷ്കരിക്കുന്ന നിയമപ്രകാരം ഒരു മഹാത്മാവ് ശ്വസനം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു, അതിലൂടെ പ്രകടമാകുന്നതെല്ലാം വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാത്തവയിലേക്ക് ശ്വസിക്കുന്നു. ഒരു മഹാത്മാവ് ആശയങ്ങൾ, ശാശ്വതസത്യങ്ങൾ, ആദർശങ്ങളുടെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ, അതനുസരിച്ച് ഇന്ദ്രിയലോകങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭ world തിക ലോകത്തിലെ വസ്തുക്കളും ലൈംഗികതയും, ആഗ്രഹ ലോകത്തിലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും, ചിന്താ ലോകത്തിലെ ആദർശങ്ങളും, ആ ലോകങ്ങളിലെ ജീവജാലങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് കാരണമാകുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ആശയങ്ങൾ നിത്യനിയമങ്ങളും അതിനനുസൃതമായി മഹാത്മാക്കൾ ആത്മീയമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ശ്വസന ലോകം.

ഒരു വിദഗ്ദ്ധൻ പുനർജന്മത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനല്ല, കാരണം അവൻ ആഗ്രഹത്തെ മറികടന്നിട്ടില്ല, കന്യകയിൽ നിന്നും സ്കോർപിയോയിൽ നിന്നും മോചിതനല്ല. ഒരു യജമാനൻ മോഹത്തെ മറികടന്നു, പക്ഷേ പുനർജന്മത്തിന്റെ ആവശ്യകതയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കപ്പെടില്ല, കാരണം അവൻ തന്റെ ശരീരവും ആഗ്രഹങ്ങളും മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, തന്റെ മുൻകാല ചിന്തകളോടും പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകില്ല, അത് സാധ്യമല്ലാത്ത ഇടങ്ങളിൽ മുൻ‌കാലങ്ങളിൽ‌ അവൻ സൃഷ്ടിച്ച കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്റെ ഇന്നത്തെ ഭ body തിക ശരീരത്തിൽ‌ പ്രവർത്തിക്കാൻ‌, ആവശ്യമായ എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും അവസ്ഥകളിലും പുനർ‌ജന്മം നടത്തേണ്ടത്‌ അവന്‌ ആവശ്യമായി വരും. നിയമത്തിലേക്ക്. ഒരു മഹാത്മാവ് പ്രഗത്ഭനിൽ നിന്നും യജമാനനിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്, കാരണം അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും കർമ്മങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനാൽ പ്രഗത്ഭൻ പുനർജന്മം നേടണം, കൂടാതെ ഒരു യജമാനൻ പുനർജന്മം നേടണം, കാരണം അവൻ ഇനി കർമ്മം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അവൻ ഇതിനകം തന്നെ ചെയ്തവയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, പക്ഷേ മഹാത്മാവ്, കർമ്മം നിർത്തുകയും എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ, പുനർജന്മത്തിനുള്ള ഏതൊരു ആവശ്യത്തിൽ നിന്നും പൂർണമായും മോചിതനാണ്. മഹാത്മാ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നു. മാ മനസ്സിനെ മനസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മാ എന്നത് വ്യക്തിഗത അഹം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സാണ്, അതേസമയം മഹാത് മനസ്സിന്റെ സാർവത്രിക തത്വമാണ്. മാ, വ്യക്തിഗത മനസ്സ്, സാർവത്രിക തത്വമായ മഹാത്തിനകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഈ സാർവത്രിക തത്ത്വത്തിൽ പ്രകടമായ എല്ലാ പ്രപഞ്ചവും അതിന്റെ ലോകങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. സാർവത്രിക മഹാത്തിനകത്താണെങ്കിലും വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായ മനസ്സിന്റെ തത്വമാണ് മാ; പക്ഷേ, മാ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ വ്യക്തിത്വമായി മാറണം, അത് തുടക്കത്തിലല്ല. തുടക്കത്തിൽ ma, ഒരു മനസ്സ്, ആത്മീയ ലോകത്ത് നിന്ന് ശ്വാസോച്ഛ്വാസം എന്ന ചിഹ്നത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ശ്വസനം, ഒപ്പം കടന്നുകയറ്റവും മറ്റ് തത്വങ്ങളുടെ വികാസവും വരെ അവശേഷിക്കുന്നു, അധിനിവേശത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന സ്ഥാനം ലൈബ്രയിൽ ( ), ലൈംഗികതയുടെ ഭ world തിക ലോകം, ആ ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിന്റെ വികാസത്തിനും പരിപൂർണ്ണതയ്ക്കും ആവശ്യമായ മറ്റ് തത്വങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മാ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് അതിന്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയും പരിണാമത്തിലൂടെയും മഹാത് അല്ലെങ്കിൽ സാർവത്രിക മനസ്സിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അത് തലം, ലോകം, ലോകം, തലം, വിമാനം, തലം, ലോകം, ലോകം, ഉയർന്ന് ഉയരുന്നതുവരെ, അത് ആരംഭിച്ച വിമാനത്തിന് അനുസരിച്ച് ഉയരുന്ന ആർക്ക് അവരോഹണ ചാപം. ഇത് ക്യാൻസറിൽ (♋︎) ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി; എത്തിച്ചേർന്ന ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പോയിന്റ് തുലാം (♎︎); അവിടെ നിന്ന് അതിന്റെ കയറ്റം ആരംഭിച്ച് കാപ്രിക്കോൺ (♑︎) ലേക്ക് ഉയരുന്നു, അത് അതിന്റെ യാത്രയുടെ അവസാനമാണ്, അത് ഇറങ്ങിയ അതേ തലം കൂടിയാണ്. ക്യാൻസറിനുള്ള (♋︎) ആക്രമണത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അത് മന, മനസ്സ് ആയിരുന്നു; കാപ്രിക്കോണിലെ (♑︎) പരിണാമത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ അത് ma, മനസ്സ്. എന്നാൽ മാ മഹാത് വഴി കടന്നുപോയി, ഒരു മഹാത്-മാ. അതായത്, മനസ്സ് സാർവത്രിക മനസ്സിന്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയും ബിരുദങ്ങളിലൂടെയും കടന്നുപോയി, മഹാത്, ഒപ്പം ഐക്യപ്പെടുകയും അതേ സമയം അതിന്റെ പൂർണ വ്യക്തിത്വം പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അതിനാൽ ഒരു മഹാത്മാവ്.

(തുടരും.)