വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ

ദി

WORD

വാല്യം. 25 സെപ്റ്റംബർ, 1917. നമ്പർ 6

പകർപ്പവകാശം, XXX, HW PERCIVAL മുഖേന.

പുരുഷന്മാരില്ലാത്ത ഗോസ്റ്റുകൾ.

മനുഷ്യന്റെ ചുമതലയും ഉത്തരവാദിത്തവും.

പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങളുള്ള മനുഷ്യന്റെ ദ task ത്യവും അത് നിർവഹിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തവും ശൂന്യമായ വാക്കുകളല്ല, പക്ഷേ ഓരോന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീർഘകാലത്തെ ഫലങ്ങളുമായി തൂക്കമുള്ള പദമാണ്. പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങളുടെ ചുമതല അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ അത് സ്വീകരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും, ദ task ത്യം മതിപ്പുളവാക്കുകയും അതിനെ ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു അത്, അത് ഉയർന്ന തലങ്ങളിൽ ബോധമുള്ളതായിരിക്കും. അതിനാൽ, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ബന്ധങ്ങൾ, അതായത് അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു മനസ്സ്, അവനെ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യം എന്നിവ ജീവിതത്തിന്റെയും സമയത്തിന്റെയും എല്ലാ ചക്രങ്ങളിലും തുടർച്ചയായി തുടരുന്നു.

ഒരു മനസ്സിന്, ഒരു നിശ്ചിത കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ, ആ കാര്യം സ്വയം ബോധമുള്ളതായിത്തീരുന്നതുവരെ ഒരിക്കലും ആ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് സ്വയം മോചിതനാകാൻ കഴിയില്ല. മനസ്സിന് തീർച്ചയായും യുഗങ്ങളിലുടനീളം സ്വത്വമുണ്ട്, അതിന് കാരണമായ കാര്യം, മനസ്സ് സമാനമാണെന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഐഡന്റിറ്റി ഇല്ലെങ്കിലും, എല്ലായ്പ്പോഴും സമാനമാണ്, മറ്റ് കാര്യങ്ങളല്ല. ഒരു മനസ്സിന്റെ ഈ തുടർച്ച, അതിന്റെ ചുമതലയുള്ള കാര്യം, അവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവ പല പോയിന്റുകളിൽ നിന്നും ചിന്തിച്ചേക്കാം. ഇവിടെ ഇവയിൽ നാലിൽ നിന്നുള്ള അത്തരം കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഒറ്റക്കെട്ടാണ്, ഫ്രെയിമുകളിൽ എളുപ്പത്തിൽ കാണിക്കുന്നതുപോലെ, ഒരു മനസ്സും പ്രേതങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ തുടർച്ച വ്യക്തമായ ആശ്വാസത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ അനുവദിക്കുന്നു. രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ ശരീരചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ്; മൂന്നാമത്തേത് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു മനുഷ്യ മൂലകത്തിന്റെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്; നാലാമത്തേത് ബന്ധത്തിൽ വിവിധ ചക്രങ്ങളുള്ള.

ദ്രവ്യത്തെ ബോധമുള്ള ഡിഗ്രികളും അനുപാതങ്ങളും നാലിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളാണ്.

മനുഷ്യന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാനാകുന്ന ലോകത്തിന്റെ ഏത് വശവും ചുമതലയും ബന്ധവും അതിന്റെ തുടർച്ചയും വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല. സംഭവങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവയുടെ അർത്ഥം മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അത് അറിയാൻ കഴിയില്ല. അത് മനസിലാക്കാനും ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാനും ബുദ്ധിമാനായ ഉടൻ തന്നെ മനുഷ്യന് അർത്ഥം വെളിപ്പെടും. പ്രത്യേക വസ്തുതകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല. ഈ സംഭവങ്ങൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ഒരു ആശയം നിറവേറ്റുന്നതുവരെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ അപര്യാപ്തമാണ്. ഗർഭധാരണം വസ്തുതകളുടെ ശേഖരണമോ ധാരണകളോ അല്ല. ഗർഭധാരണമെന്നത് തത്ത്വങ്ങളുടെ മനസ്സും പൊതുവായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന വസ്തുതകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അമൂർത്തവുമാണ്. മനുഷ്യന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, അത് എവിടെയാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസിലാക്കുക എന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്റെ സ്ഥാനം സങ്കൽപ്പിക്കുക എന്നതാണ്, ഇത് അളവുകളും അനുപാതങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് അളക്കപ്പെടുന്നു. അത് ഭൂതകാലവും ഭാവിയുമായുള്ള അവന്റെ ബന്ധം കാണിക്കും. അവന്റെ വിദൂര ഭൂതകാലം വർത്തമാനകാലത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ്, മാത്രമല്ല, വർത്തമാനത്തിലൂടെ അവന്റെ ഭാവിയുടെ വാഗ്ദാനമോ ഭീഷണിയോ ആണ്.

പ്രപഞ്ചം ഒന്നാണ്. എന്നാൽ അതിനെ ഒരു വശത്ത് പ്രകൃതിയിലേക്ക് വിഭജിക്കുന്ന ഒരു വരിയുണ്ട്, മറുവശത്ത് മനസ്സ്; ബോധം, മാറ്റാൻ കഴിയാത്തത്, രണ്ടിലും എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. പ്രകൃതി ബോധമുള്ളതാണ്, പക്ഷേ അത് ബോധമുള്ളതാണെന്ന് ബോധമില്ല; മനസ്സ് ബോധമുള്ളതാണ്, അത് ബോധമുള്ളതാണെന്ന് ബോധമുള്ളതാണ്. ഈ അസമത്വത്തെ മാനിക്കാത്ത ഒരു വിഭജനവും ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ, വിവിധ വിമാനങ്ങളിലെയും വ്യത്യസ്ത ലോകങ്ങളിലെയും വിവിധ വ്യാപ്തികളെക്കുറിച്ച് ബോധമുള്ള ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ഒരു അന്വേഷകനെ നയിക്കാൻ സഹായിക്കില്ല. മനുഷ്യനും പ്രപഞ്ചവും പോലുള്ള വർഗ്ഗീകരണം; ദൈവം, മനുഷ്യൻ, പ്രകൃതി; ആത്മാവും കാര്യവും; ആത്മാവ്, ശക്തി, കാര്യം; കാര്യം, ശക്തി, ബോധം; ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകുകയും പരാജയപ്പെടുകയും വേണം. മനുഷ്യനെ ശരീരത്തിലേക്കും ആത്മാവിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം, ആത്മാവ്, ആത്മാവ് എന്നിങ്ങനെ വിഭജിക്കുന്നത് കാര്യക്ഷമത കുറവാണ്. ദൈവം, ദൈവങ്ങൾ, പരമാത്മാവ്, ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവ്, പ്രകൃതിയിൽ ദൈവം തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾക്ക് വ്യത്യാസമില്ല. പ്രപഞ്ചത്തിലെ കത്തിടപാടുകളെയും പൊരുത്തപ്പെടുത്തലുകളെയും കുറിച്ച് ഒരു അന്വേഷകന് ഉപദേശം ലഭിക്കുന്ന സവിശേഷതകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഈ വിഭാഗങ്ങളും നിബന്ധനകളും പര്യാപ്തമല്ല, അതിനാൽ നിലനിൽപ്പിന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തെക്കുറിച്ച് മനസിലാക്കാം; ഏതൊരു കാര്യത്തിന്റെയും പ്രാകൃതവും ലളിതവുമായ ഉത്ഭവത്തിൽ നിന്ന് ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിലൂടെയും അതിന്റെ ഗതിയിൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നേട്ടത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ മുന്നേറാമെന്ന് അവ കാണിക്കുന്നില്ല; സമഗ്രവും സമന്വയിപ്പിക്കുന്നതുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെ ഒന്നായിത്തീരുന്നുവെന്ന് അവർ അവനെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നില്ല. ശാശ്വതമായ ബന്ധത്താൽ ബന്ധിതമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നതിന്റെ കാരണം അവർ അവനെ അറിയിക്കുന്നു. അവന്റെ സത്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അവർ പരാജയപ്പെടുന്നു, അവന്റെ അനിവാര്യമായ മനസ്സ്. അതിനാൽ, അവന്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിന്റെ ഒരു പ്രകടനം അവർ അസാധ്യമാക്കുന്നു, ഒരു മനസ്സ് എന്ന നിലയിൽ, പ്രകൃതിയുടെ സംവിധാനവുമായി അദ്ദേഹം എങ്ങനെ യോജിക്കുന്നു, എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഏത് വസ്തുവാണ്, എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രേതങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ, പരിഷ്കരിക്കപ്പെടുകയും ഉയർന്ന അളവിൽ ബോധമുള്ളവരാകുകയും ചെയ്യുന്നത്. പ്രകൃതിയെയും മനസ്സിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഘടകങ്ങളെയും ബുദ്ധിയെയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു ക്രമീകരണം മാത്രമേ സത്യചിഹ്നങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു അന്വേഷകന് നൽകുകയുള്ളൂ, അതിലൂടെ വിവിധ പൊതുവായ വർഗ്ഗീകരണങ്ങളിൽ കാണാത്തതും ആവർത്തിച്ചുള്ളതും ഓവർലാപ്പുചെയ്യുന്നതും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായതും എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും.

മനുഷ്യന്റെ ചുമതലകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും മനസിലാക്കാൻ, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ പ്രകടനത്തിൽ നാലാം ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചതും സൃഷ്ടിച്ചതുമായ വംശങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ നാലാമത്തെ ലോകം ഏഴ് വംശങ്ങളുടെ വികാസത്താൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ആദ്യ നാലിൽ ശ്വസന ഓട്ടം, ജീവിത ഓട്ടം, ഫോം റേസ്, ശാരീരിക അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക ഓട്ടം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ വംശങ്ങൾ ശരീരങ്ങളാണ്. അവ പ്രകൃതിയുടേതാണ്, കാരണം അവ മൂലകമാണ്; അവയൊന്നും മനസ്സില്ല. ഈ ശരീരങ്ങളുടെ ചരിത്രം കാണിക്കുന്നത് മനസ്സിന്റെ വശത്തുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണ്. ഈ വ്യത്യാസങ്ങളോടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത നാല് പോയിന്റുകളിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ മനസ്സിലാകും. ആദ്യത്തെ വശം ദ്രവ്യത്തിന്റെ കടന്നുകയറ്റത്തിന്റെയും ഇപ്പോൾ മനുഷ്യശരീരത്തിന്റെ പൊതുവായ രൂപങ്ങളുടെയും ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.

I

ബ്രീത്ത് റേസ്. ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ, നമ്മുടെ ലോകം, ഭ and തികവും നാലാമതുമായ ലോകം, ശ്വസന ഓട്ടം നിലവിൽ വന്നു. പ്രകൃതിയും മനസ്സും ആയിരുന്നു അവിടെയുള്ള രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ. ഓരോരുത്തരുടെയും കാര്യം ബോധമുള്ള അവസ്ഥയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ആ വ്യത്യാസം. പ്രകൃതി അതിന്റെ സജീവവും നിഷ്ക്രിയവുമായ വശങ്ങളിൽ ബലവും ദ്രവ്യവുമായിരുന്നു; പ്രഭാതത്തിൽ, ബോധമുള്ള, ആ കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ബിരുദം, അതിന് ഒരു പേര് നൽകുക, ആശ്വാസം എന്ന് വിളിക്കുന്നു; അതിന്റെ അവസ്ഥ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം, ശ്വസനശക്തി എന്നിവയായിരുന്നു. ദ്രവ്യത്തിന്റെ മനസ്സിന്റെ വശത്തെ ബുദ്ധി പ്രതിനിധീകരിച്ചു. മനസ്സ് ബോധമുള്ള ഒരു അളവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദമാണ് ഇന്റലിജൻസ്. ആദ്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വസന മൽസരത്തിലെ ജീവികൾ, പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗത്ത്, അഗ്നി മൂലകങ്ങൾ, മനസ്സിന്റെ ഭാഗത്ത്, ബുദ്ധി. ഈ മൈൻഡ് എന്റിറ്റികളിൽ, മൂന്ന് ക്ലാസുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും, അത് പിന്നീട് മാനവികതയിലേക്ക് മാറുന്നവയുമായി ഒരു പ്രത്യേക ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, വളരെക്കാലം വരെ മൃതദേഹങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ അവർ അവതാരമെടുത്തില്ല, ഈ ശരീരങ്ങളിൽ ലൈംഗികത വളർന്നു, നാലാം ലോകത്തിലെ മൂന്നാം മൽസരത്തിന്റെ മധ്യത്തിലാണ് അത് നടന്നത്. ഈ മൂന്ന് ക്ലാസുകളും പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് വന്ന - അല്ലെങ്കിൽ കടന്നുകയറ്റത്തിന്റെയും പരിണാമത്തിന്റെയും കാലഘട്ടം the വർത്തമാനകാലത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പുള്ളവയായിരുന്നു, അവ ഓരോരുത്തരും ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിത്വ അണുക്കളെ അവശേഷിപ്പിക്കുകയും അവിടെ അതിന്റെ പ്രാഥമിക ഉറവിടമായ പദാർത്ഥത്തിൽ വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. മഹത്തായ ശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ മനസ്സുകൾ ഇന്നത്തെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കടന്നുകയറ്റം ആരംഭിച്ചത്. ആ ഭാഗങ്ങളിൽ ചിലത് കഴിഞ്ഞ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു, ചിലത് അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നില്ല, ചിലത് പുതിയ കാര്യമാണ്. ആദ്യ മൽസരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ മൂന്ന് ക്ലാസ് മനസ്സുകളും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പ്രകൃതി വസ്തുക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു.

പ്രവർത്തനം മനസ്സിനാൽ ആരംഭിച്ചു, മനസ്സ് പ്രകൃതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. ഈ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ മൂന്ന് ഉറവിടങ്ങൾ വേർതിരിച്ചറിയാം: സുപ്രീം ഇന്റലിജൻസിന് പുറത്തുള്ള പ്രവർത്തനം, ഒന്നാം ക്ലാസ് മനസ്സിന്റെ ആദ്യ ഉപവിഭാഗത്തിൽ നിന്ന്, രണ്ടാം ക്ലാസ് മനസ്സിന്റെ ആദ്യ ഉപവിഭാഗത്തിൽ നിന്ന്. ആദ്യത്തെ ഉറവിടം സുപ്രീം ഇന്റലിജൻസ് നൽകിയ പ്രേരണയായിരുന്നു. ഈ പ്രചോദനം മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പ്രകൃതി വസ്തുക്കളടക്കം മൊത്തത്തിലുള്ള അഗ്നിഗോളമായ ഗ്രേറ്റ് ബ്രീത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും അതിൽ സാർവത്രിക ശ്വസന മേഖലയിൽ നിന്നും അകത്തും വ്യക്തിഗത ശ്വസന മേഖലകളെ വേർതിരിക്കാനുള്ള പ്രവണത സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. പരമോന്നത ഇന്റലിജൻസിന് അനുസൃതമായ ഒന്നാം ക്ലാസിലെ ആ മനസ്സുകൾ മനസ്സിലാക്കി. അവർ രണ്ടാമത്തെ സ്രോതസ്സായി, സ്വന്തം മേഖലകളിൽ നേരിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും യൂണിവേഴ്സൽ ക്രിസ്റ്റൽ പോലുള്ള ഗോളത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. പരമോന്നത ഇന്റലിജൻസ് സാർവത്രിക മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചതുപോലെയാണ് അവർ സ്വന്തം മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചത്. ഇങ്ങനെ നിർമ്മിച്ച വ്യക്തിഗത ശ്വസന ഗോളങ്ങൾ നിറമില്ലാത്ത പ്രകാശത്തിന്റെ ക്രിസ്റ്റൽ പോലുള്ള ഗോളങ്ങളായിരുന്നു (കാണുക വാക്ക്, വാല്യം. 2, പി. 2). പ്രകൃതിയുടെ കാര്യം തീയുടെ മൂലകത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു, മാത്രമല്ല അത് പുതിയ മനസ്സ് ആയിരുന്നു, അതായത്, സാധ്യതയുള്ള മനസ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ, ചില വ്യവസ്ഥകളിൽ, അതിന്റെ ബോധമുള്ളതായി നേരിട്ട് ബോധവാന്മാരാകാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യം. ഈ കാര്യം കഴിഞ്ഞ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മനസ്സുകളുമായി അടുപ്പത്തിലായിരുന്നു, മാത്രമല്ല മനസ്സിന്റെ തീപിടുത്തം യഥാർത്ഥ മാനസിക വെളിച്ചമായി കത്തിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. ഓരോ സ്ഫടികസമാന ഗോളത്തിലും പ്രകൃതിയും മനസ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു, കാരണം അതിൽ ശ്വസിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ കത്തിക്കാത്തതും മനസ്സിന്റെ പ്രകാശവും ഉണ്ടായിരുന്നു, മുൻ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ മനസ്സായി മാറിയത്. കാര്യം ഒരേ തരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു, പക്ഷേ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത അളവുകളിൽ ബോധമുള്ളതാണ്. തീർച്ചയായും, ഈ ഭാഗങ്ങളുടെ ഭ physical തിക വിഭജനം ഗോളങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഇപ്പോൾ നാം ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും വിളിക്കുന്നതിന്റെ വ്യത്യാസം പോലെയൊന്നുമില്ല. ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ, അങ്ങനെ നിർമ്മിച്ച ഗോളങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒന്നും വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

ക്രമേണ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. ഗോളങ്ങളുടെ മൂലക ദ്രവ്യത്തിന്റെ വികാസത്തിലെ മാറ്റങ്ങളായിരുന്നു ഇവ. അഗ്നി ലോകത്ത്, ഒന്നാം ക്ലാസിലെ വ്യക്തിഗത മനസ്സുകൾ, ഓരോ മേഖലയിലും, പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ആദ്യ ഉറവിടമായ സുപ്രീം ഇന്റലിജൻസ് പ്രവർത്തിച്ചു. ചില വ്യക്തി മനസ്സിന് ഇത് അറിയാമായിരുന്നു, ചിലത് മുമ്പ്, അവസാന പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ, അവർ പരമോന്നത ഇന്റലിജൻസിന് അനുസൃതമായി സ്വയം നിലയുറപ്പിച്ചതോ വിന്യസിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതോ ആയ ഒരു ഘട്ടത്തിലെത്തിയോ എന്നതനുസരിച്ച്. മനസ്സിലാക്കിയവർ പരമോന്നത ഇന്റലിജൻസിന് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തനത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഉറവിടമായി പ്രവർത്തിച്ചു. ഒന്നാം ക്ലാസിലെ രണ്ടാമത്തെ ഉപവിഭാഗമായ മനസിലാകാത്തവർ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചില്ല: അവർ മിണ്ടാതിരുന്നു, അവർ തങ്ങളുടെ മേഖലകൾക്കുള്ളിൽ ഉറങ്ങി. ഈ മേഖലകളിൽ, പ്രകൃതി, അതായത്, തീയുടെ മൂലകം, പരമോന്നത ഇന്റലിജൻസ് നേരിട്ട് നൽകിയ പ്രേരണയിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഈ രീതിയിൽ വ്യക്തിഗത മേഖലകളിലെ അഗ്നി ഘടകങ്ങളെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചു. ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോ വ്യക്തിഗത മേഖലയിലും ഒരു കടന്നുകയറ്റം നടന്നു.

ദി ലൈഫ് റേസ്. അഗ്നി മൂലകത്തെ ദ്രവ്യമായും ഒന്നാം ക്ലാസ്സിന്റെ മനസ്സിനെ മനസ്സായും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വ്യക്തിഗത ക്രിസ്റ്റൽ പോലുള്ള ഗോളങ്ങൾ അവരുടെ വംശീയ വികാസത്തിന്റെ മധ്യത്തിലോ ലൈബ്രയിലോ എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ അവയിൽ ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചു. അതുവരെ എല്ലാം ഏകതാനമായ ക്രിസ്റ്റൽ പോലുള്ള ഗോളങ്ങളായിരുന്നു. ആ ഘട്ടത്തിൽ ഓരോ ഗോളത്തിന്റെയും താഴത്തെ പകുതിയിൽ, ജീവിത ഗോളത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് മനസ്സ് അപ്പോൾ വന്നു. ആ മനസ്സുകളിൽ ചിലത് മൂന്നാമത്തെ പ്രവർത്തന സ്രോതസ്സായിരുന്നു, അവർ തങ്ങളുടെ മേഖലകളുടെ കാര്യത്തിൽ സുപ്രീം ഇന്റലിജൻസ് അനുസരിച്ച് ബുദ്ധിപരമായി പ്രവർത്തിച്ചു. ബാക്കിയുള്ളത്, ഇതുവരെ മനസ്സിലാകാത്ത രണ്ടാം ക്ലാസ് മനസ്സിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം, സുപ്രീം ഇന്റലിജൻസിന്റെ പ്രേരണയ്ക്ക് കീഴിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചു, സ്വമേധയാ പ്രവർത്തിച്ചില്ല. അതിനാൽ സുപ്രീം ഇന്റലിജൻസിന്റെ നിർദേശപ്രകാരം ബുദ്ധിപരമായി പ്രവർത്തിച്ച മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനം പോലെ അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ കൃത്യമായി നടന്നിട്ടില്ല. രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് മനസ്സ് ഏകതാനമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യത്യാസം, വിഭജനം, ചലനം എന്നിവയിലേക്ക് മാറി.

ഈ ചലനം പൾസ് പോലെയായിരുന്നു, ആദ്യ ഗോളങ്ങളുടെ താഴത്തെ പകുതിയിലെ ജീവിത മേഖലകളിലേക്ക് ചുരുക്കി. ഒന്നാം ക്ലാസ് മനസ്സിന് പേരിടുന്നു, അവയെ വേർതിരിച്ചറിയാൻ, കാപ്രിക്കോൺ മനസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അറിയുന്നവർ. അവരിൽ ചിലർ ബുദ്ധിപരമായും സ്വമേധയാ നിയമവുമായി പ്രവർത്തിച്ചു; മറ്റുള്ളവ, അറിവുള്ളവരുടെ രണ്ടാമത്തെ ഉപവിഭാഗം സ്വമേധയാ അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ പ്രേരണയ്ക്ക് കീഴിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്. ജീവിതഗോളങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ കാപ്രിക്കോൺ മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനം, പ്രവർത്തിക്കാൻ രണ്ടാം ക്ലാസ് മനസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. രണ്ടാം ക്ലാസ്സിന് ധനു മനസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തകർ എന്നാണ് പേര്. ജീവിത മൽസരത്തിന്റെ സമയം വരുന്നതുവരെ അവർ അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങിയില്ല. തുടർന്ന് അവർ രണ്ടാമത്തെ ഗോളങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു. സ്കോർപിയോ മനസ്, മോഹികൾ അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്ററുകൾ എന്ന് പേരുള്ള മൂന്നാം ക്ലാസ് മനസ്സ് പിന്നീട് വരെ വന്നില്ല. കാപ്രിക്കോണും ധനു മനസ്സും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു: ചില മനസ്സുകൾ മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വാധീനത്തിലും എല്ലാം സുപ്രീം ഇന്റലിജൻസിന്റെ സ്വാധീനത്തിലും പ്രവർത്തിച്ചു. ആ രണ്ടാമത്തെ ഗോളങ്ങൾ ശ്വസന മൽസരത്തിന്റെ നാലാം അല്ലെങ്കിൽ ലൈബ്ര കാലഘട്ടത്തിലാണ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്, അവ ജീവിത ഓട്ടമായിരുന്നു, ഏത് വംശമാണ് ജീവൻ എന്ന ഡിഗ്രിയിൽ ബോധമുള്ളതും വായുവിന്റെ മൂലക മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതും.

ഫോം റേസ്. ലൈഫ് റേസ് ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം, ജീവിത ദ്രവ്യത്തെ സ്പന്ദിക്കുന്നതിനും ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കുന്നതിനും കാരണമായി, രണ്ടാമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിത മേഖലയ്ക്കുള്ളിലെ ജീവിത ഓട്ടത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ, ഒരു ലൂപ്പ് ഉള്ള മുട്ട പോലുള്ള രൂപം, വശങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഒരു വൃത്തം പോലെ. അങ്ങനെ മധ്യ പോയിന്റിലെത്തിയപ്പോൾ മൂന്നാം ഓട്ടം ആരംഭിച്ചു. മൂന്നാമത്തെ ഓട്ടം ഒരു ഫോം റേസ് ആയിരുന്നു, അത് ജലത്തിന്റെ ഘടകവുമായിരുന്നു. മൂന്ന് വംശങ്ങളുടെ കാര്യം ചുരുക്കി, ആ ലൂപ്പിന് ചുറ്റും; അതിനാൽ രൂപം, രൂപം, രൂപരേഖ, ശരീരം, ആരംഭിച്ചു, മനുഷ്യരൂപം, ഇന്നത്തെപ്പോലെ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

സെക്സ് റേസ്. ആദ്യത്തെ രണ്ട് ക്ലാസ് മനസ്സുകളും മൂന്നാം ക്ലാസിലുള്ളവരും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഫോം റേസിന്റെ നാലാമത്തെ പിരീഡ് എത്തുമ്പോൾ, ഫോം ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെടുകയും ക്രമേണ ശാരീരികമാവുകയും ചെയ്തു. ശാരീരിക മൽസരങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേത് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ വംശത്തിലെ ജീവികൾ ഭാരം കുറഞ്ഞതും, ഭംഗിയുള്ളതും, സ്വാഭാവികവും, പുരുഷത്വത്തിലും സ്ത്രീലിംഗത്തിലും ഉള്ളവയായിരുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ കാപ്രിക്കോൺ മനസ്സിന്റെ ആദ്യത്തെ ഉപവിഭാഗം, നിയമത്തെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ളവരും പ്രവർത്തിച്ചവരുമായവർ, തീയുടെ മൂലകങ്ങളായ, അതായത്, തീയുടെ ആദ്യത്തേതും തികഞ്ഞതുമായ ശരീരങ്ങളിൽ അവതരിച്ചു. അത് അവരുടെ കടമയാണെന്ന് അവർക്കറിയാമായിരുന്നു. ഈ കാപ്രിക്കോൺ മനസ്സിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ശാഖയും അവതാരമെടുത്തു: സ്വമേധയാ അല്ല, മറിച്ച് പരമോന്നത ഇന്റലിജൻസിന്റെ പ്രേരണയിലാണ്. കാപ്രിക്കോൺ മനസ് ഈ രീതിയിൽ അവതരിച്ച ആദ്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ കാൻസർ മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ ഭ body തിക ശരീരങ്ങളിലേക്ക്, മൂന്നാമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഫോം റേസിന്റെ മധ്യ അല്ലെങ്കിൽ ലൈബ്ര കാലഘട്ടത്തിൽ. രണ്ടാം ക്ലാസ് മനസ്സുകൾ, ധനുവർഗ്ഗക്കാർ പൂർണ്ണമായും അവതാരമെടുത്തില്ല. ഭ physical തിക മനുഷ്യരാശിയുടെ രണ്ടാം അല്ലെങ്കിൽ ലിയോ ഡിഗ്രിയിലുള്ള ഭ physical തിക ശരീരങ്ങളിലേക്ക് അവർ തങ്ങളിൽ ഒരു ഭാഗം മാത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഈ മനസ്സ്, തങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം അവതരിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, മടിച്ചു, പരിഗണിച്ചു. അവരിൽ ഒരു ഭാഗം അത് ശരിയും ഉചിതവുമാണെന്ന് നിർണ്ണയിക്കുകയും തങ്ങളിൽ ഒരു ഭാഗം പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്തു; മറ്റേ ബ്രാഞ്ച് അത് ശരിയാണെന്ന ചോദ്യത്തെ അവഗണിച്ചു; പക്ഷേ, അവർക്കായി തയ്യാറാക്കിയ മൃതദേഹങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ, തങ്ങളിൽ ഒരു ഭാഗം കൂടി പ്രവചിക്കുന്നു. പഴയ ശരീരങ്ങൾ ക്ഷയിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഈ പുതിയ ശരീരങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചത്. പുതിയ ശരീരങ്ങൾ പഴയ ശരീരങ്ങളെ ആഗിരണം ചെയ്തു, മനസ്സ് സ്വയം പുതിയ ശരീരങ്ങളിലേക്ക് മാറി - പുനർജന്മം. സ്കോർപിയോ മനസ്സുകൾക്ക് തയാറായ ഭ physical തിക ശരീരങ്ങളുടെ പിന്നീടുള്ള വികാസം വന്നു. കന്യക ഭ physical തിക ശരീരങ്ങളായിരുന്നു അവ. ശാരീരിക വംശത്തിലെ ക്യാൻസർ, ലിയോ, കന്നി ശാഖകൾ ഇവയെല്ലാം സുന്ദരവും ആരോഗ്യകരവുമായിരുന്നു. അവരാരും അക്കാലം വരെ ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചിരുന്നില്ല.

സ്കോർപിയോ മനസ്സുകൾ അവതാരമെടുക്കാനോ സ്വയം ഒരു ഭാഗം അവതരിപ്പിക്കാനോ വിസമ്മതിച്ചു. സ്കോർപിയോ മനസ്സുകൾ അവതാരമായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ശരീരങ്ങൾ ഇരട്ട ലൈംഗികാവയവങ്ങളിലൂടെ മറ്റ് ശരീരങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുമായിരുന്നു. മൂന്നാം ക്ലാസ് മനസ്സിന് തയ്യാറായ ശരീരങ്ങൾ വികസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. മനസ്സുകളൊന്നും അവതാരമില്ല. ലിംഗഭേദം ഉച്ചരിക്കപ്പെട്ടു, അതായത്, ഇരട്ട ശരീരങ്ങൾ ഒരു വശത്ത് അടിച്ചമർത്തുകയും മറുവശത്ത് സജീവമാവുകയും ക്രമേണ ആണും പെണ്ണുമായി മാറുകയും ചെയ്തു. കാപ്രിക്കോൺ മനസ്സ് പിൻവാങ്ങുകയും ധീര മനസ്സുകൾ പൂർണത പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്കോർപിയോ മനസ്സിനുള്ള മൃതദേഹങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി, പക്ഷേ കാപ്രിക്കോണിന്റെയും ധനു മനസ്സുകളുടെയും ആഗ്രഹ വിത്തുകൾ ഈ വിഷയം ഉണ്ടാക്കുന്നതുവരെ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല.

ആ മനസ്സ് പിൻവാങ്ങിയപ്പോൾ, അവരിൽ ചിലരിൽ നിന്ന് മോഹങ്ങൾ ഭൗതികമായി രൂപപ്പെട്ടു. ഈ മോഹങ്ങൾ ആദ്യത്തെ മൃഗങ്ങളായിരുന്നു, അവയ്ക്ക് ബുദ്ധിശൂന്യമായ മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ സഹവാസത്തിലൂടെ ശാരീരിക രൂപങ്ങൾ നൽകി. മുമ്പ് ബുദ്ധിശൂന്യമായ മനുഷ്യവംശം എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന മനുഷ്യ മൃഗങ്ങൾ ലൈംഗിക ഐക്യത്തിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. മനുഷ്യ മൃഗങ്ങൾ വ്യക്തിത്വങ്ങളായിരുന്നു, അതായത് മനുഷ്യ മൂലകങ്ങൾ, വെറും മൃഗങ്ങൾ വ്യക്തിത്വങ്ങളല്ല, മനുഷ്യരല്ല എന്നതായിരുന്നു വ്യത്യാസം. ഈ സമയം വരെ മൃഗങ്ങളൊന്നും നാല് കാലുകളില്ല. ചില മൃഗരൂപങ്ങളുടെ വിത്തുകൾ ലോകത്തിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു. ഈ വിത്തുകൾ രണ്ട് തരത്തിലായിരുന്നു: കാപ്രിക്കോണിന്റെ അവതാരത്തെയും ധനു മനസ്സുകളുടെ പ്രവചനത്തെയും പ്രേരിപ്പിച്ച ഉദ്ദേശ്യമനുസരിച്ച്, അവ ഉപേക്ഷിച്ച ഈ വിത്തുകളെയാണ് ഇപ്പോൾ നല്ലതോ ചീത്തയോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ചിലത് നിരുപദ്രവകരവും ചിലത് ക്രൂരവുമായിരുന്നു. നിയമപ്രകാരം മന ingly പൂർവ്വം അവതാരമെടുത്ത കാപ്രിക്കോൺ ക്ലാസ്സിന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച ആഗ്രഹം വിത്തുകളായിരുന്നു നല്ല ക്ലാസ്, കൂടാതെ ശരിയായതും ഉചിതവുമാണെന്ന് അവർ കരുതിയിരുന്നതിനാൽ സ്വയം ഒരു ഭാഗം ശരീരത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച ധനുവർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ. പരമോന്നത ഇന്റലിജൻസിന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് അവതാരമെടുത്ത കാപ്രിക്കോൺ മനസ്സുകളിൽ നിന്നും, എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന ഭയം, അതായത് സ്വാർത്ഥ ലക്ഷ്യങ്ങളാൽ പ്രൊജക്ഷനിലേക്ക് നീങ്ങിയ മനസ്സിന്റെയും മനസ്സിൽ നിന്നാണ് തിന്മയുടെ വിത്തുകൾ വന്നത്. മനസ്സിന്റെ പിൻവാങ്ങലിലൂടെ ഈ ആഗ്രഹ വിത്തുകൾ പോകട്ടെ, അവരുടെ ഭ body തിക ശരീരങ്ങളുടെ മരണം ബുദ്ധിശൂന്യമായ മനുഷ്യരുടെ സഹവാസത്തിന്റെ ഫലമായി ശാരീരിക രൂപം നേടി. പുരുഷന്റെയും സ്ത്രീയുടെയും രണ്ട് അണുക്കളെ ബന്ധിപ്പിച്ച കാര്യം ഒരു ആഗ്രഹം വിത്താണ്, അതിനാൽ പുറത്തിറങ്ങി. മനുഷ്യശരീരങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക തലമുറയായിരുന്നു ഇത്. മനസ്സ്‌ ഒരു തീപ്പൊരി ഇറക്കിയപ്പോൾ‌, പരസ്പരബന്ധമില്ലാതെ, ഇരട്ട ലിംഗഭേദം സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ആദ്യത്തേത്. മോഹ വിത്തുകൾ മണ്ണുമായി സഹവാസത്തിലൂടെ ബന്ധപ്പെട്ടു. മനസ്സില്ലാതെ ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ശരീരങ്ങൾ മനുഷ്യരീതിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഭ physical തിക ജീവികളെ പ്രസവിച്ചു. മൃഗങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ തുടങ്ങി: ചില ക്രൂരന്മാർ, കൊല്ലുന്നതിലൂടെ ജീവിച്ചിരുന്ന മൃഗങ്ങൾ, മറ്റുള്ളവ നിരുപദ്രവകാരികൾ, പച്ചക്കറികളിൽ ജീവിക്കുന്നവ, മനസ്സ് ഉപേക്ഷിച്ച മോഹങ്ങളുടെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച്. മരണത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ട ചില മോഹ രൂപങ്ങൾ ഭ physical തിക മനുഷ്യശരീരങ്ങളെ നിരീക്ഷിച്ചു, ചില ഭ്രാന്തൻ ഭ physical തിക മനുഷ്യശരീരങ്ങൾ ഭൗതിക മൃഗങ്ങളുമായി ഒന്നിച്ചു.

എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നും അവയ്ക്കായി തയ്യാറാക്കിയ ശരീരത്തിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നും നിരീക്ഷിക്കുന്ന സ്കോർപിയോ മനസ്സിന് ഒന്നുകിൽ സമാനമായ ആഗ്രഹം സ്വയം ഉളവാക്കി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഭ physical തിക ശരീരങ്ങൾ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഭയപ്പെട്ടു. പിന്നെ അവർ അവതാരമെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. വളരെ വൈകിയിരുന്നു. കുറച്ചുപേർ അവരുടെ മനസ്സിന്റെ ഒരു തീപ്പൊരി അവരുടെ മനുഷ്യശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിൽ വിജയിച്ചു. എന്നാൽ അവർ ചുരുക്കം പേർ മാത്രമായിരുന്നു. മറ്റുള്ളവർക്ക് അവരുടെ ശരീരവുമായി പുറത്തുനിന്ന് സമ്പർക്കം പുലർത്താൻ കഴിഞ്ഞു. അവർ അകത്തേക്ക് കടന്നില്ല. മൂന്നാമത്തെ സെറ്റിന് അവരുടെ ശരീരവുമായുള്ള എല്ലാ ബന്ധവും നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഈ മൃതദേഹങ്ങൾ അവയുടെ സ്ഫടികം പോലെയുള്ള ഗോളങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് അവയിലേക്ക് തിരികെയെത്തിയില്ല. മനസ്സിന് ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞ മനുഷ്യശരീരങ്ങൾ സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയോ അവയുടെ സ്ഫടിക മേഖലകളിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുപോകുകയോ ചെയ്തു. മറ്റുള്ളവരെ അവരുടെ സ്ഫടിക ഗോളങ്ങളിൽ നിന്ന് വെട്ടിമാറ്റി മൃഗങ്ങളായി.

സമ്പർക്കം പുലർത്തിയിരുന്ന ഭ physical തിക മൽസരങ്ങളിൽ നിന്ന്, ലെമുറിയൻ‌മാരും അറ്റ്ലാന്റിയൻ‌മാരും പോലെ ഇന്നത്തെ മനുഷ്യ വംശങ്ങളിൽ‌ നിന്നും ഇറങ്ങി. ഈ വംശങ്ങളിലെ അംഗങ്ങളെല്ലാം നാലാമത്തെ വംശജരാണ്, അവർ ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്, ആര്യന്മാർ, ടുറേനിയക്കാർ, ഇന്ത്യക്കാർ, കോപ്റ്റുകൾ, നീഗ്രോകൾ, അല്ലെങ്കിൽ അവർ വെള്ള, മഞ്ഞ, ചുവപ്പ്, തവിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കറുപ്പ്. ഭ body തിക ശരീരങ്ങളുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും നാലാം വംശത്തിൽ പെട്ടവരാണ്. കൂടാതെ, ഇന്നത്തെ ചില മൃഗങ്ങൾ, മനസ്സ് പോയതിനുശേഷം അവശേഷിക്കുന്ന മോഹങ്ങളിൽ നിന്ന്, സൂചിപ്പിച്ച രീതിയിൽ ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ തരങ്ങളാണ്. ശരീരം നഷ്ടപ്പെട്ട മനസ്സാണ് അവർക്ക് ഉത്തരവാദികൾ. അവിടെയാണ് ഉത്തരവാദിത്തം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്.

ഇപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യശരീരത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണിത്. മൂലകങ്ങളുടെ ആ ഭാഗവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളുടെ മനസ്സ് എന്തുചെയ്തുവെന്നോ അവ ഒഴിവാക്കിയതായോ ഉള്ള ചരിത്രമാണിത്. ഈ രണ്ട് ഒന്നാം ക്ലാസ് മനസ്സിന്റെ വലിയ പിണ്ഡം ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കടന്നുപോയി. ഇപ്പോഴും ഭൂമിയിലുള്ളവരിൽ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ ഒരു ചലനവും വിരളമാണ്. ഭൗതിക മാനവികത അതിന്റെ ചരിത്രവും ഗുണങ്ങളും അറിയപ്പെടുന്നതാണ്, മൂന്നാമത്തെയോ സ്കോർപിയോ ക്ലാസുകളെയോ ചുമതലയുള്ള മനസുകളുള്ള മനുഷ്യത്വമാണ്, അവ പരിപാലിക്കുന്നതിനും പരിരക്ഷിക്കുന്നതിനും പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനും അവർ പരാജയപ്പെട്ടു. ഇന്നത്തെ ലോകത്തിലെ മനുഷ്യരുടെ ഭാരം പ്രധാനമായും ഭ physical തിക മാനവികതയായ മൂലകങ്ങളുമായുള്ള തങ്ങളുടെ ജോലി നിരസിച്ചപ്പോൾ സ്കോർപിയോ മനസ്സിന് സന്തോഷം തോന്നിയ കർമ്മമാണ്.

II

ഭ body തിക ശരീരത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ മറ്റൊരു വശം, മനസ്സിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം, അതിന്റെ ഫാഷനിംഗിൽ ഘടകങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച തുടർച്ചയായ ഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ശാഖയിലെ വികസനം ശ്വസനം, ജീവിതം, രൂപം, ശാരീരിക വംശങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കിടയിലുള്ള മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒഴിവാക്കലുകളും ഇതുവരെ നൽകിയിട്ടുള്ള ചരിത്രത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, യോജിക്കുന്നു: ക്രിസ്റ്റൽ പോലുള്ള ഗോളത്തിന്റെ, ജീവിതം ഗോളം, അണ്ഡാകാര ഗോളവും ആരംഭിക്കുന്ന ഭ body തിക ശരീരവും.

ഭ body തിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസം ആരംഭിച്ച ഉറവിടം അത് ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ മുൻ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വ അണുക്കളാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ആ ഉറവിടം തീയുടെ ശുദ്ധമായ മൂലകത്തിന്റെ കാര്യമായിരുന്നു. അവസാന പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ മൂന്ന് തരം വ്യക്തിത്വ അണുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവ വിത്തുകളോ അണുക്കളോ ആയിരുന്നു, ഭ physical തികമല്ല, ഭാവിയിൽ മനുഷ്യ ഭ physical തിക ശരീരങ്ങൾ ഉചിതമായ സമയത്ത് വരേണ്ടതായിരുന്നു. ഈ വ്യക്തിത്വ അണുക്കൾ ഓരോന്നും മുൻ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഒരു മനസ്സിന്റെ വകയായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഈ വ്യക്തിത്വ അണുക്കൾ ഇതിനകം തന്നെ പേരുള്ള മൂന്ന് സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും, പരമോന്നത ഇന്റലിജൻസിൽ നിന്നും, കാപ്രിക്കോണിന്റെ ആദ്യത്തേതിൽ നിന്നും, ധനു മനസ്സുകളിൽ ആദ്യത്തേതിൽ നിന്നും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബ്രീത്ത് റേസ്. പുതിയ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഈ വ്യക്തിത്വ അണുക്കൾ ഓരോന്നും പരൽ പോലുള്ള ഒരു ഗോളത്തിൽ കണ്ടെത്തി, അണുക്കൾ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന മനസ്സിന്റെ ഗോളം. മനസ്സിന്റെ മൂന്ന് ക്ലാസുകൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തനത്തിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. കാപ്രിക്കോൺ മനസ്സ് അവരുടെ ലൈറ്റ് ഫാക്കൽറ്റിയുടെ ഉപയോഗത്തിലൂടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തിത്വ അണുക്കളെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചു. ധനു മനസ്സുകളും സ്കോർപിയോ മനസ്സുകളും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചില്ല.

അവരുടെ വ്യക്തിത്വ അണുക്കളുടെ മനസ്സിന്റെ ഉത്തേജനം അഗ്നിഗോളത്തിന്റെ പോസിറ്റീവ് വശം, അതായത് അഗ്നി മൂലകത്തിന്റെ ശക്തികൾ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് വരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ ആദ്യ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായി പിന്നീട് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് കണ്ണിന്റെയും ജനറേറ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന്റെയും അവയവങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു. പിൽക്കാലത്ത് ഒരു മനുഷ്യസംഘടനയായി മാറിയതിന്റെ ക്രിസ്റ്റൽ പോലുള്ള മേഖലയിലെ തുടക്കമാണിത്. നിലവിൽ കണ്ണ്, ഉൽ‌പാദന സംവിധാനം, അവയുടെ ആഘാതം എന്നിവ കാപ്രിക്കോൺ മനസ്സിന്റെ അഗ്നി മൂലകത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നാണ്. അഗ്നി മൂലകം മാത്രമാണ് പ്രകടമാകുന്നത്. മറ്റ് മൂന്ന് പേരെ നടപടിയെടുത്തിട്ടില്ല. സജീവമായ ഒരേയൊരു മനസ്സ് കാപ്രിക്കോൺ മനസ്സുകളായിരുന്നു. അവയവങ്ങൾ, സംവിധാനങ്ങൾ, പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ ആശയത്തിലായിരുന്നു, രൂപത്തിലല്ല. ഈ ആശയത്തിന് ശേഷവും ഈ ആശയത്തിന് ശേഷവും, പിന്നീട് മനുഷ്യശരീരത്തിലെ മറ്റെല്ലാ അവയവങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും സംഭവവികാസങ്ങളും പിന്തുടർന്നു. അവ പ്രത്യേക ഫംഗ്ഷനുകൾക്കും വ്യവസ്ഥകൾക്കും അനുസൃതമായി വ്യത്യാസങ്ങളാണ്, പക്ഷേ ആശയം എല്ലാവരിലൂടെയും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ആത്മീയ ലോക വിജ്ഞാന ലോകത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ആശയം മനസ്സിന് ലഭിച്ചത് fire അഗ്നി മണ്ഡലത്തിലെ ബുദ്ധിയെ നിർണ്ണയിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്യം.

ദി ലൈഫ് റേസ്. അഗ്നി മൂലകം വ്യക്തിത്വ അണുക്കളിൽ പ്രവർത്തിച്ചതിനുശേഷം, അത് പ്രവർത്തിക്കാനും അണുക്കളെ ഉൾപ്പെടുത്താനും തുടർന്നു. ഈ വ്യക്തിത്വ അണുക്കൾ വികസനത്തിന്റെ പാതിവഴിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ, ആദ്യ ഗോളത്തിൽ, പിന്നീട് കണ്ണായി മാറിയതും തലച്ചോറിന്റെ ആന്തരിക അവയവങ്ങളും അതുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും ജനറേറ്റീവ് സിസ്റ്റവുമായി മാറിയപ്പോൾ, ഓരോ മനസ്സും അതിന്റെ വ്യക്തിത്വ അണുക്കൾക്ക് ഒരു പുതിയ ഉത്തേജനം നൽകി, നിലവിൽ വന്ന വായുവിന്റെ മൂലകത്തിലേക്ക്. കാപ്രിക്കോൺ, ധനു മനസ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ ടൈം ഫാക്കൽറ്റി വഴിയാണ് ഈ ആവേശകരമായത്, സ്കോർപിയോ മനസ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് സുപ്രീം ഇന്റലിജൻസിൽ നിന്ന് കാപ്രിക്കോൺ, ധനു മനസ്സുകളിലൂടെ പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് നടത്തിയത്.

ഈ പുതിയ പ്രചോദനത്തിന് കീഴിൽ വായുവിന്റെ മൂലകം പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടു. പിന്നീട് ചെവിയുടെ അവയവങ്ങളായി മാറിയത്, തലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവയവങ്ങൾ, ശ്വാസകോശങ്ങൾ, ശ്വസനവ്യവസ്ഥയുടെ അവയവങ്ങൾ എന്നിവ വായുവിന്റെ മൂലകത്തിന്റെ ആദ്യ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായി സാധ്യമാക്കി. ഈ ആദ്യ ഫലങ്ങൾ തീർച്ചയായും സങ്കൽപ്പിക്കാവുന്നവയല്ല, ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്രാപ്യവുമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, അവരുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ബുദ്ധിമാനായ ആളുകൾ പ്രക്രിയകളും ഫലങ്ങളും മനസിലാക്കുകയും അവരുടെ ജോലി തുടരുകയും ചെയ്തു. ഈ രണ്ട് ഘടകങ്ങളായ തീയും വായുവും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് അസാധ്യമാണ്. അന്ന് ദ്രവ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾ ഇപ്പോൾ ആത്മീയമെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു. വായു മൂലകത്തിന്റെ പോസിറ്റീവ് വശം ജീവശക്തിയാണ്. അത് ആരംഭിക്കുകയും മനസ്സിന്റെ സവർണ്ണരുടെ പ്രകാശ-സമയ കഴിവുകളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ തീയിലൂടെ ചലിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇപ്പോൾ ചെവിയും ശ്വസനവ്യവസ്ഥയുമായ അവയവങ്ങൾ മനസ്സിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ വായുവിന്റെ മൂലകത്തിന്റെ നെഗറ്റീവ് വശത്തോടുകൂടിയ പോസിറ്റീവ് പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ ഫലങ്ങളാണ്. ആത്മീയ വിജ്ഞാനലോകം എന്ന ആശയത്തിൽ നിന്ന് ആവിഷ്കരിച്ച മാതൃകയാണ് പദ്ധതി പിന്തുടർന്നത്. കണ്ണിന്റെയും ജനറേറ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന്റെയും അവയവത്തിന്റെ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ആയതിന്റെ ഒരു വ്യതിയാനമായിരുന്നു ഈ ആശയം.

അക്കാലത്ത് ആദ്യം ക്രിസ്റ്റൽ പോലുള്ള ഗോളങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ മനസ്സിന്റെ കാര്യവും പ്രകൃതി ദ്രവ്യവും ഒരുപോലെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. അഗ്നി മൂലകം ക്രിസ്റ്റൽ പോലുള്ള ഗോളങ്ങൾ രചിച്ചു, അവ രണ്ട് ഡിഗ്രികളിൽ ബോധമുള്ളവയാണ്, മൂലകവും ബുദ്ധിയും അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയും മനസ്സും. സജീവമായിരുന്ന മനസ്സിന്റെ ഭാഗം ലൈറ്റ് ഫാക്കൽറ്റിയായിരുന്നു. വ്യക്തിഗത അഗ്നിഗോളത്തിലേക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഗോളം കൂടി വന്നു, അതിൽ വായുവിന്റെ മൂലകം പ്രധാനമാണ്. ആ മൂലകത്തെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി വേർതിരിക്കാനാകും, വായുവിന്റെ മൂലകം ബോധമുള്ള ഡിഗ്രികളാൽ അളക്കുന്നു. ഭാഗങ്ങൾ പ്രകൃതിയും മനസ്സും ആയിരുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും, മനസ്സിന്റെ സമയ ഫാക്കൽറ്റി സജീവമായിരുന്ന വായുവിന്റെ മൂലകം. മനസ്സ് ദ്രവ്യത്തിന് പ്രത്യേകത നൽകി. മനസ്സില്ലാതെ ദ്രവ്യത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. രണ്ട് ഫാക്കൽറ്റികളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ രണ്ട് മൂലകങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം ഇതുവരെ ആദ്യം കാഴ്ചയുടെ അവയവങ്ങൾ, ജനറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്നിവയുടെ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഉൽ‌പാദിപ്പിച്ചിരുന്നു, ലോക കാലഘട്ടത്തിന്റെ പകുതിയിൽ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. ചെവിയുടെയും ശ്വസനവ്യവസ്ഥയുടെയും അവയവങ്ങളുടെ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് വായുവിന്റെ മൂലകം കൊണ്ട് നിലവിൽ വന്നു. രണ്ടാമത്തെ കാലഘട്ടം ആരംഭിച്ചു, ആദ്യത്തേത് ഇപ്പോഴും തുറന്നിരിക്കുന്നു; അത് ഇന്നും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല.

ഫോം റേസ്. രണ്ടാമത്തെ കാലയളവ് അതിന്റെ മധ്യ സ്ഥാനത്തെത്തിയപ്പോൾ ഒരു പുതിയ പ്രവർത്തനം സജ്ജമാക്കി. മനസ്സിന്റെ ഇമേജ് ഫാക്കൽറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനമാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്. ജലത്തിന്റെ മൂലകത്തിന്റെ സജീവമായ വശത്തെ അത് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കി, ഇത് മൂന്നാമത്തെ ഗോളത്തിനുള്ളിൽ ഓവൽ ഹൂപ്പ് ആയി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു, ജലത്തിന്റെ നിഷ്ക്രിയ മൂലകത്തിൽ നിന്ന്, ഇപ്പോൾ നാവിന്റെ അവയവങ്ങൾ, അണ്ണാക്ക്, ഹൃദയം, രക്തചംക്രമണവ്യൂഹം. ജലത്തിന്റെ മൂലകത്തിന്റെ കാര്യം പറ്റിനിൽക്കാനും ആരംഭിക്കാനും തുടങ്ങി, ചില കണങ്ങൾ ലൂപ്പിന് ചുറ്റും അവശേഷിക്കുന്നു, ഇത് മഴ തുടരുമ്പോൾ നീളുന്നു.

ഓവൽ ഗോളത്തിനുള്ളിലെ നീളമേറിയ ഈ മേഖല ഇന്നത്തെ മനുഷ്യശരീരത്തിന്റെ തുടക്കമായിരുന്നു. ഇമേജ് ഫാക്കൽറ്റിയുടെ സ്വാധീനത്തിലുള്ള ജലത്തിന്റെ മൂലകം വായുവിന്റെ മൂലകത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുത്ത കണങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തുകയും നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തു. വായുവിന്റെ മൂലകത്തിന്റെ കണങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു കാന്തിക ബാൻഡായിരുന്നു ലൂപ്പ്. ലൂപ്പിൽ നിന്ന് ക്രമേണ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ഇപ്പോൾ സുഷുമ്‌നാ നിരയും അലിമെൻററി ലഘുലേഖയും ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു. അണ്ഡാകാര ഗോളത്തിൽ ജലത്തിന്റെ മൂലകം സോണിന് ചുറ്റും ഘനീഭവിപ്പിക്കുകയും ഇന്നത്തെ ബാഹ്യ മാംസശരീരത്തിന്റെ ആരംഭം, കൈകൾ, ആയുധങ്ങൾ, കാലുകൾ, പാദങ്ങൾ എന്നിവയായി രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഈ പ്രാകൃത മനുഷ്യരൂപമാണ് ഇപ്പോൾ ഭ body തിക ശരീരം എന്നതിന്റെ ആത്മനിഷ്ഠമായ വശം. ആദ്യം, ഉദ്‌വമനം ലൂപ്പിന് ചുറ്റും ഒതുങ്ങിയപ്പോൾ കാലുകളോ ആയുധങ്ങളോ മാംസമോ കണ്ണിന്റെയോ ചെവിയുടെയോ പുറം അവയവങ്ങളോ ഇല്ല. എക്സിക്യൂട്ടീവ് അവയവങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, കൈകൾ, ലോക്കോമോട്ടീവ് അവയവങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് യാതൊരു ലക്ഷ്യവുമില്ല, അവയ്ക്ക് യാതൊരു ഉപയോഗവുമില്ല, അവയവങ്ങൾക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഇവയുടെ ആവശ്യകത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

ഈ ബാഹ്യ അവയവങ്ങളുടെ ആരംഭം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. കൈകളും കാലുകളും ഇന്ന് ചില ശക്തികളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, അത് മുമ്പ് പ്രവർത്തനത്തെ നയിക്കുകയും ഓവൽ ഗോളത്തിന്റെ ചലനത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്തു. ചലനം ഒരു ഗൈറോസ്കോപ്പ് പോലെയായിരുന്നു, അണ്ഡാകാര ബാൻഡ് ആന്തരിക ചക്രം പോലെയായിരുന്നു, ഓവൽ ഗോളത്തിന്റെ പുറംഭാഗം പുറം വളയം പോലെ ആയിരുന്നു. ചലനം ഗൈറോസ്കോപ്പിക് ആയിരുന്നു, അതായത്, അണ്ഡാകാര ബാൻഡ് ഓവൽ ഗോളത്തിനുള്ളിൽ ഒരേ അല്ലെങ്കിൽ വിപരീത ദിശയിൽ കറങ്ങുന്നു. അണ്ഡാകാര ഗോളത്തെ അതിന്റെ അന്തർലീനമായ ശക്തിയാൽ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നു. ദീർഘവൃത്താകൃതിയിലുള്ള ശരീരം ചുരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ഓവൽ രൂപം ഇന്നത്തെ ശരീരത്തിന്റെ ആകൃതിയിലേക്ക് ചുരുങ്ങി ചർമ്മത്തിൽ വസ്ത്രം ധരിച്ചു. ചർമ്മത്തിന്റെ പാളികൾ ബാഹ്യ ഗോളങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കോൺക്രീറ്റുകളായിരുന്നു. ചർമ്മത്തിലൂടെ ക്രിസ്റ്റൽ പോലുള്ള ഗോളവും ജീവജാലവും ജലഗോളവും ചുരുങ്ങി. ഇതെല്ലാം ആദ്യം ഒരു ജ്യോതിഷാവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ശരീരം ജ്യോതിഷമായിരുന്നു. ഇതിന് പ്രായോഗികമായി ഭാരം ഇല്ലായിരുന്നു. ഈ ഫോം ബോഡി അതിന്റെ മധ്യ കാലഘട്ടത്തിലെത്തിയപ്പോൾ, ഫോം റേസിന്റെ മൂന്നാം കാലയളവിൽ, the ട്ട്‌ലൈൻ, ഫിസിക്കൽ ബോഡിയുടെ പ്ലാൻ പൂർത്തിയായി. ഈ ജ്യോതിഷ വസ്തുക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ കണ്ണ്, ചെവി, നാവ് എന്നിവയുടെ അവയവങ്ങളുടെ ആരംഭവും അതിനനുസൃതമായ ജനറേറ്റീവ്, ശ്വസന, രക്തചംക്രമണ സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ശരീരത്തിന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊന്നുമില്ല. അവർക്ക് കാണാനോ കേൾക്കാനോ ആസ്വദിക്കാനോ കഴിഞ്ഞില്ല.

മൂന്ന് വംശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ മൂന്ന് ക്ലാസ് ബോഡികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, കൂടാതെ മൂന്ന് ക്ലാസ് മനസ്സിന് മൂന്ന് ക്ലാസ് വ്യക്തിത്വങ്ങളായി മാറുകയും ചെയ്തു. കാപ്രിക്കോൺ മനസ്സിന്റെ വ്യക്തിത്വങ്ങളായിരുന്നു തീയുടെ മൂലകത്തിന്റെ ശ്വസന ഓട്ടം. വായുവിന്റെ മൂലകത്തിന്റെ ജീവിത ഓട്ടം ധനു മനസ്സുകളുടെ വ്യക്തിത്വങ്ങളായിരുന്നു. സ്കോർപിയോ മനസ്സിന്റെ വ്യക്തിത്വങ്ങളായിരിക്കണം ജലത്തിന്റെ മൂലകത്തിന്റെ രൂപം. ഈ പ്രപഞ്ചശരീരങ്ങളിൽ ഓരോന്നും നിർമ്മിച്ചത് വ്യക്തിത്വ അണുക്കളിൽ നിന്നാണ്. ഈ മൂലകജീവികളോ വ്യക്തിത്വങ്ങളോ മനസ്സിനെ അവതാരമാക്കുന്നതിനോ അവയിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനോ തയ്യാറാക്കുന്നതിന്, അവയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു ഭ body തിക ശരീരം വികസിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഫിസിക്കൽ ബോഡി. ഈ മൂന്നാമത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ, ഫോം റേസ്, ജലത്തിന്റെ മൂലകത്തിൽ നിന്ന് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തപ്പോൾ, മധ്യ ബിന്ദുവിലെത്തിയപ്പോൾ, നാലാമത്തെ പിരീഡ് ആരംഭിച്ചു. അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ മൂലകത്തിന്റെ സജീവമായ ഭാഗം പ്രകടമാകാനും നിഷ്ക്രിയമായി പ്രവർത്തിക്കാനും തുടങ്ങി; അതായത്, ഭൂമിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഭൂമിശക്തികൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈ ഭൗമശക്തികൾക്ക് കാപ്രിക്കോൺ, ധനു മനസ്സുകളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ലഭിച്ചു, അവ ഓരോന്നും അതിന്റെ ഫോക്കസ് ഫാക്കൽറ്റിയിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ചു. സ്കോർപിയോ മനസ്സുകൾ ആദ്യം പ്രവർത്തിച്ചില്ല, തുടർന്ന് ചെയ്തവർ കാപ്രിക്കോൺ, ധനു ക്ലാസുകളുടെ പ്രേരണയ്ക്ക് കീഴിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. കാപ്രിക്കോണിന്റെയും ധനു മനസ്സുകളുടെയും ഫോക്കസ് ഫാക്കൽറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിലാണ് ഭ body തിക ശരീരം നിലവിൽ വന്നത്. ഭൂമിയുടെ മൂലകത്തിൽ നിന്ന് പിന്നീട് മൂക്കും ദഹനവ്യവസ്ഥയും ആയി വികസിപ്പിച്ചെടുത്താണ് ഇത് ചെയ്തത്.

ഈ നാലാം ഘട്ടത്തിൽ, നാല് മൂലകങ്ങളും അതിന്റെ മൂലക പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഓരോ പങ്കും മനസ്സിന്റെ പ്രകാശം, സമയം, ഇമേജ്, ഫോക്കസ് ഫാക്കൽറ്റികൾ എന്നിവയുടെ ഉത്തേജനത്തിന് കീഴിൽ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിനാൽ പ്രാഥമിക മനുഷ്യന്റെ രൂപം അതിന്റെ നാല് സിസ്റ്റങ്ങളും അവയവങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ചു . അവയവങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി രൂപപ്പെട്ടില്ല, അവ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇതുവരെ ആ രൂപത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. സിസ്റ്റങ്ങളും അവയവങ്ങളും പിന്നീട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ വസിക്കാൻ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരുന്നു, കാരണം അവരുടെ വാടകക്കാർക്കായി വാസസ്ഥലങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഈ ഘടകങ്ങളെ ഒരു ശരീരത്തിലേക്ക് സിസ്റ്റങ്ങളായി വരച്ചു. മനസ്സിന്റെ ഫോക്കസ് ഫാക്കൽറ്റികളുടെ തുടർച്ചയായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ, ഘടകങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുകയും സിസ്റ്റങ്ങളിലേക്കും അവയവങ്ങളിലേക്കും ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്തു, മൂക്കിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ആരംഭവും ദഹനവ്യവസ്ഥയും പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ സംഘടന പൂർത്തിയായി.

ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭ body തിക ശരീരത്തിന്റെ ഒരു രൂപം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, പക്ഷേ ഇതുവരെ ഭ body തിക ശരീരമില്ല. കാപ്രിക്കോണും ധനു മനസ്സും അവരുടെ ഫോക്കസ് ഫാക്കൽറ്റി ഉപയോഗിച്ചു; പതുക്കെ മനസ്സിന്റെ പ്രകാശം കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് മറ്റ് മൂലകങ്ങളിലൂടെ ഭൂമിയുടെ മൂലകത്തെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചു. അണ്ഡാകാര മേഖലയിലൂടെ ഒരു ചലനം ആരംഭിച്ചു. ചലനം തുടരുന്നതിനിടയിൽ, ഭൂമിയുടെ മൂലകത്തിന്റെ കണികകൾ ഗന്ധത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു. എല്ലാ മൂലകങ്ങളും ഭൂമിയുടെ മൂലകത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അതിലൂടെ അണ്ഡാകാര രൂപത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു, ഗന്ധത്തിന്റെ അർത്ഥത്തിലേക്ക് വികസിച്ചു. മൃഗത്തിന്റെ അവയവം ക്രമേണ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ആദ്യത്തെ ഭ physical തിക വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിച്ചത് ഭൂമിയിലെ കണങ്ങളുടെ ശ്വസനമാണ്. ഇവ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ, ദഹനനാളത്തിന്റെ ക്രമീകരണം സംഘടിപ്പിച്ചു, അതോടൊപ്പം ശാരീരിക രക്തചംക്രമണവ്യൂഹവും ആരംഭിച്ചു. മൃഗങ്ങളുടെ ഭക്ഷണമായിരുന്നു മൃഗങ്ങൾ മൃഗത്തിന്റെ അർത്ഥത്തിൽ ആകർഷിച്ചത്. രക്തചംക്രമണവ്യൂഹത്തിന്റെ ഉചിതമായ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോയി. ഈ വിധത്തിൽ അവയവങ്ങൾ അവയുടെ ജ്യോതിഷ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് അനുസരിച്ച് ശാരീരികമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു. ഞരമ്പുകളുടെ ഏറ്റവും പ്രാകൃത സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഖര അല്ലെങ്കിൽ ദ്രാവക ഭക്ഷണങ്ങളൊന്നും ശരീരത്തിലേക്ക് എടുത്തില്ല; ഉറച്ച പോഷണത്തിന്റെ ആവശ്യകത അവർ വികസിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. ശരീരത്തിന് രക്തമില്ലായിരുന്നു, രക്തത്തിനുപകരം ദ്രാവക നീരാവി മാത്രമാണ്. അവയ്‌ക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായ അവയവങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അവബോധമില്ലായിരുന്നു. ഈ ഘട്ടം ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ലാത്ത മനുഷ്യ മൂലകമായിരുന്നു. ഈ രീതിയിൽ ഇത് വ്യക്തിത്വ അണുക്കളിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ചതാണ്. ഭൗതിക ശരീരം മനുഷ്യ മൂലകത്തിനകത്തും ചുറ്റുമായി നിർമ്മിച്ചതാണ്. മൂക്കും ദഹനവ്യവസ്ഥയും ആദ്യത്തെ ശാരീരിക കോൺക്രീഷനുകളായിരുന്നു, പിന്നെ ജ്യോതിഷ നാവും അണ്ണാക്കും രക്തചംക്രമണവ്യൂഹവും, പിന്നെ ചെവിയും ശ്വസനവ്യവസ്ഥയും രുചിയും, പിന്നെ കണ്ണ്, ഉത്പാദന സംവിധാനം എന്നിവ ഭ physical തികമായി.

III

ഒരു മനസ്സും കാര്യവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ തുടർച്ചയെ അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വിഷയം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന മൂന്നാമത്തെ വിഷയം, ഒരു മനുഷ്യ മൂലകത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതും ഇതുവരെയുള്ള രണ്ട് രേഖാചിത്രങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയതുമായി യോജിക്കുന്നതുമാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായപ്പോൾ, കാഴ്ച, കേൾവി, രുചി, മണം എന്നിവയുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അതാത് ഘടകങ്ങളിൽ നിന്ന് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു. ഓരോ കേസിലും മനസ്സിന്റെ നാല് കഴിവുകൾ ഇത് നിർവഹിച്ചു. മനസ്സിന്റെ ലൈറ്റ് ഫാക്കൽറ്റി തീയുടെ മൂലകത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ആത്യന്തിക യൂണിറ്റ് വരയ്ക്കുകയും അഗ്നി മൂലകത്തിൽ നിന്ന് അഗ്നി മൂലകത്തിൽ നിന്ന് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും കണ്ണിന്റെ അവയവവുമായി ക്രമീകരിക്കുകയും മനുഷ്യ മൂലകത്തിലേക്ക് വരയ്ക്കുകയും ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഫാക്കൽറ്റി വായുവിന്റെ മൂലകത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ആത്യന്തിക യൂണിറ്റ് വരയ്ക്കുകയും അതിന് ചുറ്റും വായുവിന്റെ ഒരു മൂലകമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും ആ പ്രേതത്തെ ചെവിയുടെ അവയവവുമായി ക്രമീകരിക്കുകയും മനുഷ്യ മൂലകത്തിലേക്ക് വരയ്ക്കുകയും ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇമേജ് ഫാക്കൽറ്റിയും ഫോക്കസ് ഫാക്കൽറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ജലത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും ആത്യന്തിക യൂണിറ്റുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഘടകങ്ങളിൽ നിന്ന് യൂണിറ്റ് പ്രേതങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള രീതിയിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും അവയെ ക്രമീകരിക്കുകയും മനുഷ്യ മൂലകവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുവഴി മനുഷ്യന്റെ മൂലകത്തിന് അവ കാണപ്പെടുന്നതും കേൾക്കുന്നതും ആസ്വദിക്കുന്നതും ആസ്വദിക്കുന്നതും ഈ പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങളെ അവയുടെ അവയവങ്ങളിലൂടെ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ യഥാക്രമം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഓരോ ലോകത്തിലും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്ന മൂലക ജീവികളിലൂടെ മനുഷ്യ മൂലകത്തിന് ഇപ്പോൾ ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇതിന് ജ്യോതിഷവും ശാരീരികവുമായ കാഴ്ച, കേൾവി, രുചി, മണം എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഈ മൂലകങ്ങളെ അവരുടെ ശാരീരിക അവയവങ്ങൾക്ക് പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അതിലൂടെ കാണൽ, കേൾക്കൽ, രുചി, മണം എന്നിവ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കും. ഇന്നും ഒരു പരിശീലനം ആവശ്യമാണ്, ഒരു ശിശു എങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും അതിന്റെ കാഴ്ച വസ്തുക്കളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ വിലമതിക്കാനാകും. കണ്ണും കാഴ്ചയും കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പഠിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, അത് ഒരു മങ്ങലല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാണുന്നില്ല.

അഗ്നിബോധം ഭൂമിയുടെ ഒരു ബോധം വരെ ഉൾപ്പെടുന്നു; മണം വരുന്നതുവരെ കാഴ്ച ഇറങ്ങുന്നു; ഭൂമിയുടെ അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ഗന്ധം ഒരു മനുഷ്യ മൂലകമാകാൻ തയ്യാറാകുന്നതുവരെ ആക്രമണത്തിന്റെ സ്ഥിരവും ചിട്ടയുമുള്ള പുരോഗതി ലഭിക്കും. മൂലക രൂപങ്ങളിൽ പ്രകൃതിയുടെ ഈ പുരോഗതി മനസ് നിർണ്ണയിക്കുന്നു, മനസ്സിന് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ഒരു മനുഷ്യശരീരത്തിൽ മൂലകം ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ വികസനത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ഈ ബന്ധം തുടരുന്നു. മൂലകം സ്വന്തം മൂലകത്തിൽ സ്വതന്ത്രമാകുമ്പോഴോ ഭ ly മിക രാജ്യങ്ങളിൽ ബന്ധിക്കുമ്പോഴോ ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. ആ സമയങ്ങളിൽ മനസ്സിന് നേരിട്ട് ഉത്തരവാദിത്തമില്ല, എങ്കിലും മൂലകത്തിന്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് അത് ഉത്തരവാദിയാണ്. മണം എന്ന അർത്ഥം ക്രമേണ ഒരു മനുഷ്യ മൂലകമായിത്തീരുന്നു, കാരണം, മണം ഭ ly മികവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്നതുമാണെങ്കിലും, ഇത് വികസനത്തിൽ ഇനിയും വിദൂരമാണ്, മുന്നേറുന്നതിനിടയിൽ ഇറങ്ങുകയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയും കടന്നുപോകുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഓരോ ഇന്ദ്രിയവും ഒരു പ്രത്യേക സത്തയാണ്; ഒരു പ്രേതം, നാല് ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്ന്. ഓരോന്നിനും അസ്തിത്വത്തിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ട്, അങ്ങനെ അത് മൂലകത്തിൽ നിന്ന് അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായി വിളിക്കുന്നു. അത് പിന്നീട് മനുഷ്യ മൂലകത്തിൽ നിലനിൽക്കുകയും അതിനായി സൃഷ്ടിച്ച അവയവത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അതേസമയം അത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭ physical തിക ശരീരത്തിന്റെ ആയുസ്സ് നിലനിൽക്കുന്നു. ഭ body തിക ശരീരത്തിന്റെ മരണസമയത്ത്, മനുഷ്യന്റെ മൂലകത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും അത് മനുഷ്യ മൂലകവുമായി തുടരുന്നു. അതിനാൽ മനുഷ്യന്റെ മൂലകം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അതിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ്. മനുഷ്യന്റെ മൂലകത്തിന്റെ വിയോഗത്തിൽ കാഴ്ച, കേൾവി, രുചി, മണം എന്നിവ ഉപേക്ഷിച്ച് ഓരോന്നും എടുത്ത മൂലകത്തിലേക്ക് മടങ്ങുക. ആ മൂലകത്തിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങളിൽ പെടുകയും മൂലക വംശങ്ങളുടെ ഭാഗമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യന്റെ മൂലകത്തെ മരണാനന്തരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് കാഴ്ച ദൃശ്യമാകുന്നത്, അഗ്നി മൂലകത്തിന്റെ അഗ്നി മൂലകം, ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യ സഹവാസത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാണ്. വായു, ജലം, ഭൂമി എന്നിവയുടെ മൂലകങ്ങളിൽ പ്രേതങ്ങളായി മാറുന്ന മറ്റ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കാര്യവും ഇതുതന്നെ. അവ ജീവികളാണ്, മൂലകങ്ങളുടെ കാര്യമല്ല. എന്നിട്ടും ഈ മനുഷ്യർക്ക് സ്വത്വമില്ല. ഒരു മനസ്സിന് മാത്രമേ സ്വത്വം ഉള്ളൂ, അതായത്, അത് താനാണെന്നും അത് ബോധമുള്ളതാണെന്നും ബോധമുള്ളതാണ്. അതിന്റെ മൂലകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യശരീരത്തിൽ ഒരു അർത്ഥമുള്ള പ്രേതം ഒരു മൂലക വംശത്തിൽ അംഗമായി ഒരു കാലത്തേക്ക് നിലനിൽക്കുന്നു, തുടർന്ന് അത് ഇല്ലാതാകുന്നു. അതിൽ ചിലത് അവശേഷിക്കുന്നു (തീർച്ചയായും ശാരീരികമല്ല), ഗർഭാവസ്ഥയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യ മൂലകം പുനർജന്മിക്കുന്ന മനസ്സിനാൽ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നതുവരെ അത് ശാന്തമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, കാഴ്ചയുടെ ഒരു അർത്ഥം മനുഷ്യന്റെ മൂലകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അതിൽ നിന്ന് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു അർത്ഥം അതിന്റെ പുതിയ അവയവങ്ങളിലേക്കും ജനറേറ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിലേക്കും ക്രമീകരിക്കുകയും ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. യഥാർത്ഥ രൂപീകരണത്തിൽ കടന്നുപോയ അതേ ഗതിയാണ് ഇത് പിന്തുടരുന്നത്. അതിനാൽ മനുഷ്യന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ മൂലകത്തെയും മനസ്സിനെയും സേവിക്കുന്ന പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങളാണ്, അതേ സമയം അത്തരം സേവനത്തിലൂടെയും പ്രാഥമിക മൽസരങ്ങളിലൂടെയും ഭ ly മിക രാജ്യങ്ങളിലൂടെയും പരിശീലനം നേടുന്നതിലൂടെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനുഷ്യന്റെ മൂലകങ്ങളായി മാറും.

അവർ സേവിക്കുമ്പോൾ അവ പൂർണമായും മനുഷ്യന്റെ മൂലകത്തെയും മനസ്സിനെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അവരോട് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം മനുഷ്യ മൂലകത്തിലൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ മൂലകത്തിലൂടെയാണ് അവയ്ക്ക് അവരുടെ പുരോഗതിയോ ദോഷമോ ലഭിക്കുന്നത്, പക്ഷേ മനസ്സിന്റെ സമ്മതത്തോടെ. മനസ്സ് മനുഷ്യ മൂലകത്തിലൂടെ അവയെ നിയന്ത്രിക്കുകയും മനുഷ്യ മൂലകത്തിലൂടെ അവരെ ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവരോട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യ മൂലകം ഉത്തരവാദിയല്ല; മനസ്സ് മാത്രമാണ് ഉത്തരവാദി. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്നതിലെ അവഗണനയ്ക്കും അവയ്ക്ക് നേരിട്ട് പരിക്കേൽക്കുന്നതിനും മനസ്സിന് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്, അത് കാരണമാകുന്നു, അനുവദിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ തടയുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നു. (കാണുക വാക്ക്, വാല്യം. 25, നമ്പർ 2, പ്രേതങ്ങൾക്കും അവ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കും അപകടങ്ങൾ.)

മനസ്സിന്റെ ഫാഷൻ എലമെൻറൽ ദ്രവ്യവും അവ ഒടുവിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൊന്നായി മനുഷ്യ മൂലകത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു ആത്യന്തിക യൂണിറ്റിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏകപക്ഷീയമല്ല. പിന്തുടരുന്ന ഒരു പദ്ധതി നിലവിലുണ്ട്. ഒരു ബോധം മറ്റൊന്നിലേക്ക് വികസിക്കുന്നു. ഒരു ആത്യന്തിക യൂണിറ്റ് ക്രമാനുഗതമായി തുടർച്ചയായി മുന്നേറുകയും അത് വഴിത്തിരിവിലേക്ക് ഒരു ഗന്ധം വരുന്നതുവരെ ഒരു മനുഷ്യ മൂലകമാകുകയും ചെയ്യും.

അഗ്നി മൂലകത്തിന്റെ ആത്യന്തിക യൂണിറ്റിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള മനസ്സ് അഗ്നി മൂലകത്തിന്റെ മറ്റ് വസ്തുക്കളായി കാണുകയും കാഴ്ചയുടെ ഒരു വികാരമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അതിനെ പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ, അത്തരം കാഴ്ച മൂലകത്തിന് കാഴ്ചയുടെ ഒരു അർത്ഥമായി ലഭിക്കാവുന്ന എല്ലാ പരിശീലനത്തിലൂടെയും കടന്നുപോയപ്പോൾ, മനസ്സ് യൂണിറ്റിനെ വായുവിന്റെ മൂലകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ആ യൂണിറ്റിന് ചുറ്റും ഗ്രൂപ്പുചെയ്യുകയും ചെയ്തു then അത് അന്ന് ഒരു എയർ യൂണിറ്റ്, മേലിൽ ഒരു ഫയർ യൂണിറ്റ് air വായുവിന്റെ മൂലകത്തിൽ നിന്നുള്ള മറ്റ് വസ്തുക്കൾ, കൂടാതെ കേൾവിശക്തിയായി പ്രവർത്തിക്കാൻ പരിശീലനം നൽകി a മനുഷ്യ സംഘടന. കേൾവിശക്തി, അതേ പദ്ധതി പ്രകാരം, ഒരു മനുഷ്യ സംഘടനയിൽ പരിശീലനം നേടി, പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾ മനസ്സ് യൂണിറ്റിനെ ജലമേഖലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അവിടെ മനസ്സിനെ യൂണിറ്റിനു ചുറ്റും സംഘടിപ്പിച്ചു - അത് അഗ്നിയിലൂടെയും വായുവിലൂടെയും കടന്നുപോയത് ഇപ്പോൾ ജലത്തിന്റെ മൂലകത്തിന്റെ ഒരു യൂണിറ്റാണ് the വെള്ളത്തിൽ നിന്നുള്ള മറ്റ് വസ്തുക്കൾ, അതിനാൽ ഒരു ജല മൂലകത്തെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും അത് രുചിയുടെ ഒരു അർത്ഥമായും പ്രവർത്തിക്കാനും കാരണമായി രക്തചംക്രമണവ്യൂഹത്തിൽ ജോലിചെയ്യുന്നയാൾ. ഒരു മനുഷ്യസംഘടനയിൽ അഭിരുചിക്കുള്ള ദീർഘകാല സേവനത്തിനും പരിശീലനത്തിനും ശേഷം, ഈ യൂണിറ്റ് മനസ്സിന്റെ ഭൂഗോളത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ഇടപെട്ടു. അവിടെ മനസ്സ് യൂണിറ്റിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയായിരുന്നു now അത് ഇപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ മൂലകത്തിന്റെ ഒരു യൂണിറ്റാണ് that ആ മൂലകത്തിന്റെ മറ്റ് വസ്തുക്കൾ, യൂണിറ്റിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു ഭൗമ പ്രേതമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും അത് സേവനം ചെയ്യുകയും ഒരു പരിശീലനം നൽകുകയും ചെയ്തു ഒരു മനുഷ്യ മൂലകത്തിൽ മണം. വാസന എന്ന ബോധം ഒരു നീണ്ട ശരീര പരിശീലനത്തിലൂടെയും വികാസത്തിലൂടെയും ഒരു മനുഷ്യശരീരത്തിൽ കടന്നുപോകേണ്ടിവന്നു, പിന്നീട് ഭൂമിയിലെ മൂലകത്തിലെ ഒരു മൂലക വംശത്തിന്റെ പ്രകൃതി പ്രേതമായി, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭ physical തിക സ്വഭാവത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. അവിടെ ആദ്യം അത് രസകരവും സംവേദനവും തേടി താഴേത്തട്ടിലുള്ള ഒരു പ്രകൃതി പ്രേതമായിരുന്നു. പിന്നീട് ഇത് ഒരു ഉയർന്ന ക്രമത്തിന്റെ ഒരു ഘടകമായിത്തീർന്നു, അത് മനസ്സിന്റെ വാഹനമായി മാറിയതിലൂടെ മനുഷ്യ സഹവാസത്തിലൂടെ അമർത്യത തേടുകയും ഒടുവിൽ ഒരു മനുഷ്യശരീരത്തിൽ ഒരു കൂട്ടം ഇന്ദ്രിയ പ്രേതങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു മനുഷ്യ മൂലകമായി മാറുകയും ചെയ്തു.

ഭൂഗോളത്തിലെ ഒരു മണം മൂലകം എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യ മൂലകമാകുന്നത് എന്ന് ആ ഗോളത്തിന്റെ പ്രത്യേക പ്രവർത്തനം വിശദീകരിക്കുന്നു. ഭൂമിയുടെ ഗോളം ഒരു ക്ലാസ്സിലാണ്. അഗ്നി-മനസ്സ്, ജീവിതചിന്ത, രൂപ-ആഗ്രഹ ലോകങ്ങൾ പോലെ ഇത് ജോടിയാക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഭൗമഗോളം ഒരു പിവറ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോഴും അതേ സമയം ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥയിലായതിനാലും തീ, വായു, ജല മൂലകങ്ങളുടെ കാര്യം സ്വയം ആകർഷിക്കുകയും അതിനെ അതിന്റെ പിടിയിലും ശക്തിയിലും സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പരിണാമം ആരംഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് മനസ്സിന്റെ ദിശയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രകൃതി സ്വീകരിക്കേണ്ട അവസാന ഘട്ടമാണ് ഭൂമി. എല്ലാ മൂലക പദാർത്ഥങ്ങളും പരിണാമ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അകന്നുപോകുന്നതിൽ നിന്നും തടയാൻ ഭൂമി ശ്രമിക്കുന്നു. മൂലക ദ്രവ്യത്തെ ഉയർത്താനുള്ള മനസ്സിന്റെ ശ്രമത്തെ ഇത് ചെറുക്കുന്നു, മൂലക പദാർത്ഥത്തിലൂടെ അത് മനസ്സിനെ അതിന്റെ ശക്തിയിൽ പിടിക്കുന്നു. ഗ്രേറ്റ് എർത്ത് സ്പിരിറ്റിന്റെ മനുഷ്യശരീരത്തിലെ പ്രവർത്തനമായ വാസനയ്ക്ക് മൂന്ന് വിമാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭൂഗോളവുമായി സാമ്യമുള്ള മറ്റ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ട്. കാഴ്ച, കേൾവി, രുചി എന്നിവയുടെ കടന്നുകയറ്റത്തിന്റെ പരിധിയാണ് ഗന്ധം. ഗുണനിലവാരത്തിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നത് കാഴ്ചയുടെ ബോധം പുരോഗതിയുടെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന സ്ഥാനമാണെങ്കിലും; പ്രവർത്തനത്തിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്നതാണെങ്കിലും മൃഗത്തിന്റെ വികാരം പരിണാമത്തിലേക്ക് വളരെ ദൂരെയാണ്. വാസനയാണ് കേന്ദ്രബോധം, മറ്റ് മൂന്ന് എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നു. കാഴ്ച, കേൾവി, രുചി എന്നിവയുടെ കടന്നുകയറ്റമാണ് ഇത്. ശുദ്ധമായ മൂലകങ്ങളുടെ മൂലകങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടാത്ത ഭൗമഗോളത്തിലാണ് ഇവ, എന്നാൽ അഗ്നി-ഭൂമി മൂലകങ്ങൾ, വായു-ഭൗമ മൂലകങ്ങൾ, ജല-ഭൗമ മൂലകങ്ങൾ, കേവലം ഭൗമ മൂലകങ്ങൾ എന്നിവയാണ്. വാസനയുടെ കേന്ദ്ര സ്ഥാനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും ശ്വസിക്കുന്നതും ഈ അർത്ഥത്തിൽ ഈർപ്പം ആവശ്യമുള്ളതും ലൈംഗിക സഹജാവബോധവുമായുള്ള ബന്ധമാണ്. വാസനയാണ് ലൈംഗികതയുടെ അർത്ഥം. ഇത് മൃഗങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണിക്കുന്നു; അവർ ഗന്ധം ഉപയോഗിച്ച് ലൈംഗികത പറയുന്നു. മനുഷ്യനിൽ മൃഗത്തിന്റെ അർത്ഥം ലൈംഗികതയിലൂടെയുള്ള കാഴ്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ലൈംഗികതയുടെ അവയവങ്ങൾ സുഷുമ്‌നാ നാഡിയിലൂടെ കണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ മണം കടന്നുകയറ്റം പൂർത്തിയാക്കുകയും ചുറ്റിക്കറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ ഇത് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യമാണ്, മറ്റ് മൂന്ന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്, ഇത് കാഴ്ച, കേൾവി, രുചി എന്നിവ പോലെ മറ്റൊരു മൂലകവുമായി ജോടിയാക്കില്ല. ഭ body തിക ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മനുഷ്യൻ വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ, മണം കൊണ്ട് മാത്രം നിലനിർത്താൻ കഴിയും. മനസ്സിന്റെ ഫോക്കസ് ഫാക്കൽറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭൗമ മൂലകത്തിലൂടെ തീ, വായു, ജലം എന്നീ മൂന്ന് ലോകങ്ങളെ താൽക്കാലികമായി കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഭ body തിക ശരീരം. മനസ്സിന്റെ ഫോക്കസ് ഫാക്കൽറ്റിക്ക് കീഴിൽ മണം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഫോക്കസിംഗ്, അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്, പിവറ്റിംഗ്, ബാലൻസിംഗ് എന്നിവ ചെയ്യുന്നത്. മൃഗം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രേതം ഒരു മനുഷ്യ മൂലകത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും സംയോജിപ്പിക്കപ്പെടുകയും മനസിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ മതിപ്പുകളും ആ മനുഷ്യ മൂലകത്തിലൂടെ ലഭിക്കുകയും ചെയ്താൽ, അത് കടന്നുകയറ്റത്തിന്റെ പരിധിയിലെത്തി. മാനുഷിക കൂട്ടുകെട്ടുകളിലൂടെ കേവലം വിനോദം തേടുന്ന മൂലക മൽസരങ്ങളിൽ ഇത് ചേരുന്നു, അതിൽ കൂടുതൽ ആവേശമോ സംവേദനമോ ഉണ്ടാകില്ല. ആദ്യത്തെ അഗ്നിപർവ്വതത്തെ തരംതിരിക്കുന്ന കേന്ദ്രമോ അവശ്യമോ ആയ ആത്യന്തിക യൂണിറ്റ്, അത് അപ്രത്യക്ഷമായതിനുശേഷം, വായു ദ്രവ്യവും, അപ്രത്യക്ഷമായതിനുശേഷം, ജലപദാർത്ഥവും, പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിലെ ദ്രവ്യവും - അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പുരോഗതിയിലേക്ക്. അടുത്ത ഘട്ടം അമർത്യതയ്ക്കുള്ള ആഗ്രഹമാണ്. മുകളിൽ അധ്യായത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു, മനുഷ്യരുടെയും മൂലകങ്ങളുടെയും മക്കൾ, വാക്ക്, വാല്യം. 25, നമ്പർ 4, അമർത്യതയ്ക്കുള്ള ഈ ആഗ്രഹം എങ്ങനെ ഉടലെടുക്കുന്നു. മനസ്സിന്റെ നേരിട്ടുള്ള സഹവാസമല്ലാതെ യൂണിറ്റിന് അത് നേടാനാവില്ല. ഒരു മാനുഷിക മൂലകത്തിലൂടെ അതിന് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ അത് ഒരു മനുഷ്യ മൂലകമായി മാറണം. അതിന്റെ ആഗ്രഹം കേവലം സംവേദനം മാത്രമല്ല, അമർത്യതയല്ല, സാധാരണ മനുഷ്യരാശിയാൽ അതിനെ പുറന്തള്ളുന്നു, അത് സ്നേഹവും സംവേദനവും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആരോഗ്യമുള്ളവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അവയവങ്ങളും മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യനുമായി അതിന് ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കണം. അസോസിയേഷന്റെ രീതി ഇതിനകം കാണിച്ചു. (കാണുക മനുഷ്യരുടെയും മൂലകങ്ങളുടെയും മക്കൾ, വാക്ക്, വാല്യം. 25, നമ്പർ 4.)

മനുഷ്യശരീരം മരിക്കുമ്പോൾ, മനുഷ്യന്റെ മൂലകം, വ്യക്തിത്വം എന്ന നിലയിൽ, ഒരു കാലം നിലനിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മരണശേഷം ഉടൻ തന്നെ അലിഞ്ഞു പോകുന്നു. പിരിച്ചുവിടലിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ഓരോ നാല് ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അതിന്റെ മൂലകത്തിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ഒരു മൂലക വംശത്തിൽ അംഗമാവുകയും പ്രകൃതിയുടെ ധാതു, പച്ചക്കറി, മൃഗ വിഭജനം എന്നിവയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയും ഈ രൂപങ്ങൾക്കിടയിൽ അതിന്റെ മൂലക വംശത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ പ്രേതം വീണ്ടും ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതുവരെ ഈ കോഴ്സ് പിന്തുടരുന്നു.

തീ, വായു, ജലം, ഭൂമി എന്നീ നാല് മൂലക വംശങ്ങളും മനുഷ്യ മൂലകവും തമ്മിൽ ഒരു പ്രത്യേക ബന്ധമുണ്ട്. ഈ മൂലകങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളിലൂടെയും സിസ്റ്റങ്ങളിലൂടെയും ആ ബന്ധം ഫലപ്രദമാണ്. മനുഷ്യ മൂലകവുമായി നാല് പ്രകൃതി മൂലകങ്ങളും അവയുടെ അവയവങ്ങളും മനുഷ്യശരീരവും തമ്മിലുള്ള സമ്പർക്കം ഞരമ്പുകളിലൂടെയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഓരോ അവയവത്തിനും അനുബന്ധ സിസ്റ്റത്തിനും ഒരു പ്രത്യേക കൂട്ടം ഞരമ്പുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ അവയവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഞരമ്പുകൾക്കും ശരീരത്തിലുടനീളം അവയുടെ വിള്ളൽ ഉണ്ട്. ഈ പ്രകൃതി മൂലകങ്ങളെ മനുഷ്യ മൂലകവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഞരമ്പുകളുടെ വ്യവസ്ഥയാണ് സഹതാപം അല്ലെങ്കിൽ ഗാംഗ്ലിയോണിക് നാഡീവ്യൂഹം. അതിനാൽ മനുഷ്യ മൂലകം നാല് പ്രകൃതി മൂലകങ്ങളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമല്ലെങ്കിലും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അത് ഇപ്പോഴും പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ പ്രകൃതി അതിന്റെ മൂലകങ്ങളിലൂടെയും ചാനലുകളിലൂടെയും നാല് തരം പ്രകൃതി മൂലകങ്ങളിലൂടെ പ്രകൃതിയിലൂടെയും അതിലൂടെയും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അർത്ഥം.

അഗ്നി, വായു, ജലം, ഭൂമി എന്നിവയിലൂടെ മനുഷ്യന്റെ മൂലകമാകുന്നതുവരെ ആത്യന്തിക യൂണിറ്റ് ഉൾപ്പെടുന്നു, മാത്രമല്ല അത് അനുവദിക്കുന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം മനസ്സിനാണ്. മനുഷ്യ മൂലകം, ലിംഗ ശരീറ, വ്യക്തിത്വം എന്നിവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്. മനുഷ്യ മൂലകം ഒരു മാനസികാവസ്ഥയാണ്, ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. ഭ body തിക ശരീരത്തിന്റെ പ്രോട്ടോടൈപ്പും ജ്യോതിഷ പിന്തുണയുമാണ് ലിംഗ ശരീറ അഥവാ രൂപം. ജീവിതത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ അസ്തിത്വമാണ് വ്യക്തിത്വം, അതിൽ നാല് ഇന്ദ്രിയങ്ങളായ ലിംഗ ശരീരം, മനുഷ്യന്റെ മൂലകം, ഭ body തിക ശരീരം, ആഗ്രഹം, ഇനി സൂചിപ്പിച്ച മറ്റ് രണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. മനസ്സ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുഖംമൂടിയാണ് വ്യക്തിത്വം. മനസ്സിന്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ വ്യക്തിത്വത്തിൽ മനസ്സിന്റെ ഒരു സാമ്യതയുണ്ട്. മനുഷ്യ മൂലകവും ജ്യോതിഷ ശരീരവും ഒരേ തലത്തിലാണ്, പക്ഷേ അവ ഒരേ സ്വഭാവമല്ല. ജ്യോതിഷ ശരീരം കടന്നുകയറ്റത്തിന്റെ വരിയിലാണ്, മനുഷ്യന്റെ മൂലകം പരിണാമത്തിന്റെ രേഖയിലാണ്. രണ്ടും ആകൃതിയിൽ സമാനമാണ്, പക്ഷേ ig ർജ്ജസ്വലതയിൽ വ്യത്യസ്തമാണ്. ജ്യോതിഷം ഇളം നിഴൽ പോലെയാണ്, അത് പൂർണ്ണമായും രൂപപ്പെടുമ്പോൾ മനുഷ്യ മൂലകവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ. അസ്ട്രൽ ബോഡി ഒരു പ്രേതമാണ്, അത് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റൺ ആണ്; മനുഷ്യ മൂലകം g ർജ്ജസ്വലമായ ഒരു പ്രേതമാണ്.

ഇതുവരെ ഒരു പൊതു തരം മനുഷ്യ മൂലകത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു മനുഷ്യ മൂലകത്തിന്റെ വികാസത്തിൽ മൂന്ന് ഗ്രേഡുകൾ ഉണ്ട്, ഓരോ മനുഷ്യ മൂലകവും അവയിലൂടെ കടന്നുപോകണം. വികാരത്തിന്റെ അർത്ഥം, ധാർമ്മിക ബോധം, ഐ-സെൻസ് എന്നിങ്ങനെ ഇവയെ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു, അധിനിവേശത്തിന്റെ മൂന്ന് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നു. ഒന്നാം ക്ലാസ് പ്രത്യേകിച്ച് മാനസികമാണ്; രണ്ടാമത്തേതും മാനസികമാണ്, പക്ഷേ മനസ്സിന്റെ സ്വാധീനത്തിലും സ്വാധീനത്തിലും കൂടുതൽ; മൂന്നാമത്തേതും മാനസികമാണ്, പക്ഷേ ഇപ്പോഴും മനസ്സിനെ കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കുന്നു.

ആദ്യത്തേത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഗ്രേഡാണ്. കാണൽ, കേൾക്കൽ, രുചി, ഗന്ധം, അത് ബന്ധപ്പെടുന്നതിന്റെ ഫലമായി ഇത് ശാരീരിക വേദനയും സന്തോഷവും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു. മൂലകങ്ങളോടൊപ്പം വർധിക്കുകയും സാധാരണയായി വികാരങ്ങൾ അകറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു. വികാരങ്ങൾ ഇതിനെ ഭരിക്കുന്നു. താരതമ്യവും ന്യായവിധിയും എന്നതിലുപരി സഹജവാസനയാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നു. മൂന്നാം ക്ലാസ് ആദ്യത്തേതിന് വിപരീതമാണ്. ഇത് സഹജവാസനകളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയോ അവഗണിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു, ഒപ്പം വികാരമോ വികാരമോ ഇല്ലാതെ യുക്തിസഹമായി നയിക്കപ്പെടുന്നു. അറിവുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ ശക്തമാണ്, മാത്രമല്ല അതിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെ ശ്രേഷ്ഠതയിൽ അത് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിലവിൽ മൂന്നാം ക്ലാസിലെ പ്രധാന സ്വഭാവമാണ് അഹംഭാവം. രണ്ടാം ക്ലാസ് ധാർമ്മിക ബോധമാണ്. പരിണാമത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ ഘട്ടത്തിൽ അത് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ്. ശരിയും തെറ്റും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ് ഇതിന്റെ സ്വഭാവം. മാനുഷിക മൂലകത്തിന്റെ പുരോഗതിയുടെ ഘട്ടങ്ങൾ വികാരത്തിൽ നിന്ന് ധാർമ്മികതയിലൂടെ ഐ-ഗ്രേഡ് വരെയായിരിക്കണം. എന്നിരുന്നാലും, നിലവിൽ രണ്ടാമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ധാർമ്മിക ഗ്രേഡ് അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു, രണ്ടാമത്തേത് കടന്നുപോകുന്നതിനുമുമ്പ് മൂന്നാമത്തേത് പ്രബലമാണ്. മനുഷ്യന്റെ മൂലകം ആദ്യത്തേതിൽ നിന്ന് മൂന്നാമത്തേതിലേക്ക് രണ്ടാമത്തേതിലൂടെ കടന്നുപോകാതെ കൊണ്ടുപോകുന്നുവെങ്കിൽ, ധാർമ്മിക ബോധം വികസിച്ചിട്ടില്ല. സ്വന്തം ആഗ്രഹങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അത് മറ്റുള്ളവരുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അത് അതിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളുമായി ഒരു ഇടപെടലും നടത്തുകയില്ല. അതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ മോഹങ്ങൾ ശരിയാണ്. അതിനെ എതിർക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും തെറ്റാണ്. മൂലകം ആദ്യത്തേതിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തേതിലേക്ക് മൂന്നാമത്തേതിലേക്ക് ഉയർത്തുമ്പോൾ, അത് ശരിയായ ഗതി സ്വീകരിച്ച് മനസ്സിന് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുയോജ്യമാണ്. ഐ-സെൻസ് എന്ന നിലയിൽ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ അതിന്റെ വികസനത്തിന്റെ പരിധിയിലെത്തുമ്പോൾ അത് മനസ്സിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാണ്; അതിനാൽ അത് ഒരു മനസ്സായി മാറുന്നു, അതായത്, അതിനുള്ളിലെ മനസ്സിന്റെ കഴിവ് സജീവമാകും. മനസ്സിന്റെ ഐ-ആം ഫാക്കൽറ്റിയുടെ മാനുഷിക മൂലകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്.

അങ്ങനെ മനസ്സിന്റെ ബന്ധം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യ മൂലകത്തിന് സ്വയം ഉയർത്താൻ കഴിയില്ല. അത് മനസ്സിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുക. ഒരു മനുഷ്യ മൂലകത്തിന്റെ മൂന്ന് ഗ്രേഡുകൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും, പരിണാമത്തിന്റെ ഗതിയിൽ രുചി, കേൾവി, കാണൽ എന്നിവയുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന മൂലക ജീവികൾ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ജീവികൾ ഉണ്ടാകും. എന്നിരുന്നാലും, അത് സംഭവിക്കുന്നത് മനുഷ്യ മൂലകത്തെ മനസ്സിനെന്ന നിലയിൽ ബോധമുള്ളവരായി ഉയർത്തുകയും അതിനാൽ ഒരു മൂലകമായി ഇല്ലാതാകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. രുചിയും വികാരവും ജലമണ്ഡലത്തിലായിരിക്കും, വായുവിന്റെ ഗോളത്തിലെ കേൾവിയും ധാർമ്മിക ബോധവും, കാഴ്ചയും ഞാനും തീയുടെ ഗോളത്തിൽ അനുഭവപ്പെടും. വാസനയുടെ അർത്ഥമായി ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രേതം, ശാരീരിക ശരീരത്തിലെ എല്ലാവർക്കുമായി ബന്ധിപ്പിക്കും. അതിനാൽ മൂന്ന് പ്രകൃതി മൂലകങ്ങളും മൂന്ന് മനുഷ്യവൽക്കരിച്ച മൂലകങ്ങളും ഉണ്ടാകും, ഒപ്പം മൃഗത്തിന്റെ അർത്ഥം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണിയാകും, കാരണം ഭ body തിക ശരീരം ഇന്ന് ഒരു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന നിരവധി ജീവികൾ ജീവിക്കുന്ന വീടാണ്.

ഒരു മനസ്സും പ്രകൃതിയുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ തുടർച്ചയുടെ മൂന്നാമത്തെ വശം, നാല് മൂലകങ്ങളിൽ നിന്ന് ദ്രവ്യത്തെ വരയ്ക്കുകയും അതിനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു, അവ നാല് ഘടകങ്ങളിലൂടെ തുടർച്ചയായി കടന്നുപോകുന്ന ആത്യന്തിക യൂണിറ്റുകളാണ് . ഈ യൂണിറ്റുകൾ കടന്നുപോകുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങളാണ്, അവസാനത്തെ കടന്നുകയറ്റം കടന്നുപോകുകയും അമർത്യതയ്ക്കുള്ള ആഗ്രഹം ഉടലെടുക്കുകയും പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ഭാഗം മനുഷ്യന്റെ മൂലകമായി ഫാക്കൽറ്റികളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന വഴിത്തിരിവ് വരെ. ആ ഭാഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ച മനസ്സ്. മനസ്സിന്റെ കഴിവുകളുടെ നിരന്തരമായ പരിണാമം, മൂന്ന് പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന മൂന്ന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വികസിപ്പിക്കുന്നു. മനസ്സിന്റെ പ്രാധാന്യവും ഉത്തരവാദിത്തവും ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യക്തമാണ്, ഒരു മനസ്സും അതിന്റെ ചുമതലയിലുള്ള കാര്യവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ തുടർച്ചയുടെ രീതിയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നാലാമത്തെ വശം ഇത് ized ന്നിപ്പറയുന്നു.

IV.

മനുഷ്യന്റെ മൂലകത്തെ വികസിപ്പിക്കാനും മുന്നേറാനും കഴിയില്ല, അത് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മനസ്സ് വികസിക്കുന്നു എന്നതൊഴിച്ചാൽ. ആ മനസ്സ് വികസിക്കണമെങ്കിൽ മനസ്സ് അതിന്റെ മാനുഷിക മൂലകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും പരിശീലിപ്പിക്കുകയും വേണം. അത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുകയും അവ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യരുത്. മനുഷ്യന്റെ മൂലകത്തിന്റെ മൂന്ന് ഗ്രേഡുകൾ യഥാക്രമം ഒരു മനസ്സിന്റെ ഇരുണ്ട, ഉദ്ദേശ്യ, ഐ-ആം കഴിവുകളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. നിലവിൽ മനസ്സിന്റെ ഇരുണ്ട ഫാക്കൽറ്റി എല്ലാം ശക്തമാണ്. മനസ്സിന്റെ പ്രക്ഷുബ്ധവും യുക്തിരഹിതവുമായ ഫാക്കൽറ്റിയാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ഭരിക്കുന്നത്. മറ്റ് രണ്ട് ഫാക്കൽറ്റികളായ ഉദ്ദേശ്യവും ഐ-ആം ഫാക്കൽറ്റികളും സജീവമല്ല. ഈ മൂന്ന് ഫാക്കൽറ്റികളിലൊന്നും ഇപ്പോൾ സാധാരണ മനുഷ്യനിൽ അവതാരമില്ല. ശരീരത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന മനസ്സിന്റെ ഒരേയൊരു ഫാക്കൽറ്റി, ആ മനസ്സ് അവതാരമാണെങ്കിൽ, ഫോക്കസ് ഫാക്കൽറ്റി മാത്രമാണ്. ഫോക്കസ് ഫാക്കൽറ്റിയിലൂടെ ഇരുണ്ട, ഉദ്ദേശ്യം, ഐ-ആം ഫാക്കൽറ്റികൾ പ്രവർത്തിക്കാം. എന്നാൽ അവ ശരീരത്തിൽ നേരിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. ഫോക്കസ് ഫാക്കൽറ്റിയുമായുള്ള ഉദ്ദേശ്യവും ഐ-ആം ഫാക്കൽറ്റികളും ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിലും സമന്വയിപ്പിക്കുന്നതിലും വലിയ തടസ്സം, ഇരുണ്ട ഫാക്കൽറ്റി ഒരു തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുകയും ശരീരത്തോടൊപ്പമുള്ള മനസ്സിന്റെ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉയർന്ന കഴിവുകൾ പുറത്തെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ്. മനസ്സിന്റെ ഇരുണ്ട ഫാക്കൽറ്റിക്ക് അതിന്റെ അനുബന്ധ അർത്ഥത്തിൽ വികാരബോധമുണ്ട്; ധാർമ്മിക ബോധം; ഞാൻ-ഫാക്കൽറ്റി, എനിക്ക് തോന്നുന്നു.

ശരീരവുമായി മനസ്സിന്റെ ബന്ധം കേന്ദ്ര നാഡീവ്യൂഹത്തിലൂടെയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. കേന്ദ്രത്തിന്റെയും സഹാനുഭൂതിയുടെയും നാഡീവ്യവസ്ഥകളുടെ കൂടിക്കാഴ്ച പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്രന്ഥിയാണ്. രണ്ട് നാഡീവ്യവസ്ഥകളും, പ്രകൃതിയുടേയും മനസ്സിന്റേയും കൂടിച്ചേരൽ അവയവമാണ്. നാല് പ്രകൃതി മൂലകങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളിലൂടെയും സിസ്റ്റങ്ങളിലൂടെയും സഹാനുഭൂതിയുടെ നാഡീവ്യവസ്ഥയിലൂടെയും പ്രകൃതി പിറ്റ്യൂട്ടറി ശരീരത്തിലേക്ക് വരുന്നു. കേന്ദ്ര നാഡീവ്യൂഹത്തിലൂടെയാണ് മനസ്സ് വരുന്നത്. പ്രകൃതിയെയും മനസ്സിനെയും കണ്ടുമുട്ടുന്ന പിറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി, പ്രകൃതിയുടെയോ മനസ്സിന്റെയോ ഭരണസമിതിയാണ്, ഏതാണ് സിംഹാസനം.

മനസ്സ് പുനർജന്മം നൽകുന്നു. മനസ്സിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഒന്നിച്ച് വിളിച്ച് മനസ്സിന്റെ പുനർജന്മത്തിനായി തയ്യാറെടുക്കുന്നു. പുനർജന്മം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന മനസ്സിന്റെ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതും തമ്മിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്, ഇത് മൂലകങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ദ്രിയ പ്രേതങ്ങളെ വിളിച്ചുകൂട്ടുന്നതാണ്.

ഒരു വശത്ത് മനസ്സ് പുനർജന്മം ചെയ്യുന്നു - എല്ലായ്പ്പോഴും മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച പരിമിതികളോടെ ആ വാക്ക് എടുക്കുന്നു a ഒരു ഭൗമജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തോടെ അതിന്റെ ചക്രത്തിന്റെ ഭാഗം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ. മനസ്സിന്റെ പുനർജന്മം, അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിത്വവുമായി കേവലം ബന്ധപ്പെടുന്ന, അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും അവതാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധങ്ങൾക്കിടയിൽ, മനസ്സ് വ്യതിരിക്തവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നവുമാണെന്ന് സ്വയം അറിയുന്നില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെയോ അതിലൂടെയോ നിർമ്മിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വമായി അത് സ്വയം സങ്കൽപ്പിക്കുന്നു. മരണസമയത്തും അതിനുശേഷവും അത് സ്വയം ഒരു വ്യക്തിത്വമായി സങ്കൽപ്പിക്കുന്നത് തുടരുന്നു; അതിനാൽ വ്യക്തിത്വം അലിഞ്ഞുപോകുന്നതുവരെ മരണാനന്തര അവസ്ഥകളിലൂടെ ആ വ്യക്തിത്വം നിലനിൽക്കുന്നു. പിന്നെ, വിശ്രമത്തിനുശേഷം, മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു, അവ ചിതറിപ്പോയി, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഒത്തുചേരുന്നു - കോഴികൾ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു. മനസ്സിന് അതിന്റെ സ്വത്വത്തെക്കുറിച്ച് അന്തർലീനമായ, നിരന്തരമായ അറിവുണ്ട്, പക്ഷേ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഈ “ഐഡന്റിറ്റി” ഇല്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ബോധമുണ്ട് എന്നതാണ് പ്രത്യേകത, പക്ഷേ അവ ബോധമുള്ളതാണെന്ന് അവബോധമില്ല, അതേസമയം മനസ്സ് ബോധമുള്ളതും ബോധമുള്ളതുമാണ് അത് ബോധമുള്ളതാണെന്ന്. മനസ്സിന്റെ സ്വത്വത്തിനും അതിന്റെ ശാശ്വതതയെയും തുടർച്ചയെയും കുറിച്ചുള്ള അന്തർലീനമായ അറിവിനും കാരണം, അത് സമയത്തിന്റെ ചക്രങ്ങളിലൂടെ ഒരു യൂണിറ്റായി തുടരുന്നു, ഏഴ് മടങ്ങ് സ്വഭാവമുള്ള, അതായത് മനസ്സിന്റെ ഏഴ് കഴിവുകളിൽ. ഈ ഏഴ് ഫാക്കൽറ്റികളും പിരിയുന്നില്ല, വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുന്നില്ല, അവ ബോധമുള്ളവരാണെന്ന് ബോധവാന്മാരാകുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല. അവ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ബോധമുള്ള ഒരു സാക്ഷിയാണ്. പുനർജന്മം നൽകുന്ന ഫാക്കൽറ്റി ഫോക്കസ് ഫാക്കൽറ്റിയാണ്. മറ്റ് ആറ് പേർ പുനർജന്മമല്ലെങ്കിലും പിന്നിൽ നിൽക്കുകയും ഫോക്കസ് ഫാക്കൽറ്റിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഫോക്കസ് ഫാക്കൽറ്റിക്ക് മറ്റ് ആറ് പേരുടെ പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ട്, അതിലൂടെ അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

മറുവശത്ത്, ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മരണശേഷം അലിഞ്ഞുചേരുന്നു. ഓരോന്നിന്റെയും ആത്യന്തിക യൂണിറ്റ് അലിഞ്ഞുചേർന്നില്ല, മറിച്ച് പുതിയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗമാണ്, ഓരോ ഘടകവും അതാത് ഘടകങ്ങളിൽ നിന്ന്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മനസ്സിന്റെ കഴിവുകളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓരോ ഫാക്കൽറ്റിക്കും അതിന്റേതായ അർത്ഥമുണ്ട്. ഇന്ദ്രിയത്തെ അതിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാക്കുമ്പോൾ അതിന് സ്വത്വബോധമില്ല. ഇത് ഒരു അർത്ഥബോധമുള്ള കാര്യമാണ്, മാറ്റത്തിനും അപചയത്തിനും വിധേയമാണ്. അത് ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും മനസ്സിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, വ്യക്തിത്വം മാത്രമേ അതിൽ പ്രതിഫലിക്കുകയുള്ളൂ. ഐഡന്റിറ്റി ഇവിടെ ഒരു അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു തോന്നൽ, താൽക്കാലിക തുടർച്ച, അമർത്യതയുടെ മുൻ‌തൂക്കം എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഐക്യം മനുഷ്യന്റെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ തുടർച്ചയായി പ്രകടമാകുന്നു. എല്ലാ മാറ്റങ്ങളിലൂടെയും ബോധവാന്മാരായിരിക്കുകയെന്നത് ഇവിടെ ഐഡന്റിറ്റി, അതായത് വികസനത്തിന്റെ അളവനുസരിച്ച് അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വത്വബോധം. ഉറക്കം, ഉറക്കം, ജനനം മുതൽ മരണം വരെ മരണം മുതൽ ജനനം വരെ നിലനിൽക്കുന്നു. താഴത്തെ ലോകങ്ങളിലെ വിടവുകളും മാറ്റങ്ങളും എല്ലാവരിലും ബോധമുള്ള എന്റിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മരണം വരുമ്പോൾ, ജീവിതത്തിന്റെ നൂലുകൾ ശേഖരിക്കുകയും ഒരുമിച്ച് വലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, സ്വയം ബോധമുള്ള എന്റിറ്റി പിൻവാങ്ങുകയും വ്യക്തിത്വം അതിന്റെ രൂപമായ ജ്യോതിഷ ശരീരം പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ഒന്നോ അതിലധികമോ ഭാഗങ്ങളുടെ മരണം എല്ലാവരുടെയും മരണമല്ല. ബോധമുള്ള എന്റിറ്റി ഒരു രാത്രി ഉറക്കത്തിൽ മരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ശാരീരിക മരണത്തിൽ മരിക്കില്ല.

പുനർജന്മങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ശ്രേണികളും ഒരു തരംഗമാണ്, ഈ തരംഗങ്ങളെല്ലാം ഒരു വലിയ തരംഗമാണ് വഹിക്കുന്നത്. വലിയ തിരമാലകളും ഒരു ശ്രേണി സൃഷ്ടിക്കുന്നു, അവയെല്ലാം കൂടുതൽ ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു തരംഗമാണ് വഹിക്കുന്നത്. ഈ വലിയ തരംഗം വീണ്ടും ഒരു ശ്രേണിയിൽ ഒന്നാണ്, അത് അതിന്റെ കൂട്ടാളികൾക്കൊപ്പം ഒരു യൂണിറ്റ് മുഴുവനായും നിർമ്മിക്കുന്നു. കുറഞ്ഞ തിരമാലകളെ നിലനിർത്തുന്ന ഒരു തുടർച്ചയുണ്ട്, അതിൽ ഭൂമി ജീവിക്കുന്നത് ഓരോ ഭാഗമാണ്, സമയത്തിലും താളത്തിലും വലിയ തിരമാലകളുമായി. ഈ തരംഗങ്ങളെല്ലാം വഹിക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ മൈൻഡിന്റെ വലിയ തരംഗമാണ്, ഒപ്പം സാർവത്രിക മനസ്സ് വ്യക്തിഗത മനസ്സുകളിൽ നിന്നാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. വ്യക്തിഗത മനസ്സുള്ള യൂണിവേഴ്സൽ മനസ്സ് എല്ലാ പ്രകൃതിയുടെയും ചലനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു, എല്ലാ ഘടകങ്ങളും, അവയുടെ എല്ലാ താളാത്മക ചലനങ്ങളും, ഒഴുക്കും പ്രവാഹവും, രൂപവും അപ്രത്യക്ഷവും, വരുന്നതും പോകുന്നതും ഉയരുന്നതും വീഴുന്നതും. ഒരു ലോകത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ, ഒരു മനസ് തരംഗത്തിന്റെ ചലനം ശ്വസന തരംഗത്തിലൂടെ പ്രകൃതിയുടെ കടന്നുകയറ്റം ആരംഭിക്കുന്നു. ശ്വസന തരംഗത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ, ജീവിത തരംഗം ആരംഭിക്കുന്നു; അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ, ഫോം തരംഗം; ഫോം തരംഗത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് ഫിസിക്കൽ തരംഗം വരുന്നു. ശാരീരിക തരംഗം കുറഞ്ഞ തരംഗങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, ഓരോന്നും ജീവിതത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും ഒരു ചക്രം. പ്രചോദനം അവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ എല്ലാ സിസ്റ്റോളിലേക്കും ഡയസ്റ്റോളിലേക്കും എല്ലാ പൾസ് ബീറ്റിലേക്കും തുടരുന്നു. മരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തെ ദുർബലമായി അടിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും ശാരീരിക അസ്തിത്വത്തിലേക്ക് അവനെ കൊണ്ടുപോയ വലിയ സ്വിംഗുമായി യോജിക്കുകയും ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അതാണ് അവന്റെ ശാരീരിക അസ്തിത്വം, അത് ഇപ്പോൾ അവനെ അകറ്റുകയാണ്. മരിക്കുന്ന ശ്വാസം നവജാതശിശുവിന്റെ ആദ്യത്തെ ആശ്വാസവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. ഇടപെടുന്ന എല്ലാ ഹൃദയമിടിപ്പുകളും ശ്വസനങ്ങളും ഒരു ഭൗമജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും ശ്വസനത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ശരീരത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലും പ്രവർത്തനത്തിലുമുള്ള എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും മനുഷ്യനെ ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന തരംഗത്തിന്റെ ചലനവും വേഗതയും മൂലമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ലൈംഗിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവനെ ഭ physical തിക അസ്തിത്വത്തിലേക്ക് ലോകത്തെ ഭ physical തിക അസ്തിത്വത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ തരംഗവുമായി അടുത്തും കൃത്യമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഗർഭധാരണ സമയത്ത്, അച്ഛനും അമ്മയും ചേർന്ന് മൂന്നാമത്തെ ഘടകം ഉണ്ട്, ഇത് ജനിക്കാനുള്ള അസ്തിത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വ അണുക്കളാണ്, ഇത് ബീജം ബീജവുമായി അണ്ഡവുമായി ബീജത്തെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു, മാതാപിതാക്കളുടെ. ഈ അണുക്കൾ മാതാപിതാക്കളുടെ ശ്വാസത്തിലൂടെ കടന്നുവരുന്നു, അതേ സമയം സ്വന്തം മനസ്സിനാൽ ശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ശ്വസനം ഒരേ തരത്തിലുള്ളതല്ല, കാരണം മാതാപിതാക്കളുടെ ശ്വാസം ശാരീരികമാണ്, അതേസമയം മനസ്സിന്റെ ആശ്വാസം മാനസികമാണ്. വ്യത്യസ്ത തരം ശ്വസന തരംഗങ്ങളുടെയും ജീവിത തരംഗങ്ങളുടെയും പരസ്പരബന്ധം ഇത് കാണിക്കുന്നു. മാതാപിതാക്കളുടെ ശാരീരിക ശ്വസനം അവരുടെ മാനസിക ശ്വാസത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, അവരുടെ മാനസിക ശ്വാസങ്ങൾ അവരുടെ മനസ്സിന്റെ ശ്വാസത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, അത് ജീവിതവും ചിന്തയുമാണ്. പുതിയ തീർഥാടകന്റെ വ്യക്തിത്വ അണുക്കൾ മാതാപിതാക്കളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന അതേ ജീവിത തരംഗമാണ്, കുട്ടിയുടെ ഭൗമജീവിതത്തിൽ പിന്നീട് ജനിക്കുന്ന ചെറിയ ശാരീരിക വശങ്ങളിലൊന്നിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതേ തരംഗത്തിലൂടെയോ. കുട്ടിയുടെ പക്വത, പ്രവർത്തനങ്ങൾ, വിത്ത് ഉത്പാദനം, മോഹങ്ങൾ, ചിന്തകൾ, അതത് വിമാനങ്ങളിലെ അളവ് എന്നിവയും. പ്രതീകാത്മകമായി ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള ശക്തി കാരണം “തരംഗ” എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നു. എന്നാൽ അനിയന്ത്രിതമായ ചലനം സവിശേഷതകളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ്. മറ്റുള്ളവ ഒരു ചുഴിയിലും സൈക്കിളിലുമാണ്. അതേ തരംഗം, ചക്രം, ചുഴി, തുടർന്ന് വ്യക്തിത്വത്തെ ഭ body തിക ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക്, വീണ്ടും മാനസിക ലോകങ്ങളിലേക്ക്, ശുദ്ധീകരണത്തിലൂടെയും വേർതിരിക്കലിലൂടെയും അതിന്റെ ആദർശങ്ങളുടെ സ്വർഗ്ഗ ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് സാധ്യമായ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ശക്തിയിലേക്ക് ഉയർത്തിയ ശേഷം അവ അവയുടെ മൂലകങ്ങളിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു, അവ പ്രകൃതി രൂപങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിക്കുന്നു. അതേ തരംഗം, ചക്രം, ചുഴി എന്നിവയാണ് അവയെ രൂപങ്ങളിൽ നിന്നും ഘടകങ്ങളിലൂടെയും പിന്നിലൂടെയും, മനസ്സിന്റെ വിളിയിൽ ഒരു പുതിയ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ രൂപകൽപ്പനയിലേക്കും പിന്നീട് മറ്റൊരു ഭൗമജീവിതത്തിലേക്കും കൊണ്ടുവരുന്നത്. സാർവത്രിക മനസ്സിന്റെ തരംഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബോധപൂർവമായ അസ്തിത്വത്തിന്റെ മനസ് തരംഗമാണ് ഇതിനെയെല്ലാം പിന്തുണയ്ക്കുന്ന തരംഗം.

അങ്ങനെ മനസ്സിന്റെ സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന എല്ലാറ്റിന്റെയും തുടർച്ചയും ചാക്രിക പ്രകടനവും കാണിക്കുന്നു. അതിനാൽ മനസ്സിന് അതിന്റെ പ്രവൃത്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സാഹചര്യത്തിലും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല, ഒഴിവാക്കലുകൾ എന്നിവ വ്യക്തമല്ല.


പാർട്സ് ഗോസ്റ്റ്സ് ഭാവിയിൽ എടുക്കും

ഒരിക്കലും പുരുഷന്മാരില്ലാത്ത പ്രേതങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനങ്ങളിൽ അവസാനത്തേതാണ് ഇത്. “മനുഷ്യരായിത്തീരുന്ന പ്രേതങ്ങൾ” എന്ന ലേഖനത്തിൽ ഈ പരമ്പരയുടെ ഒരു സംഗ്രഹം കാണാം. പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങളുള്ള മനുഷ്യന്റെ ചുമതലകളെക്കുറിച്ച്, അതിൽ മനുഷ്യന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം നാല് വ്യത്യസ്ത പോയിന്റുകളിൽ നിന്ന് പരിഗണിക്കപ്പെട്ടു. ബുദ്ധിപരമായി ഉപയോഗിക്കാൻ മനുഷ്യന് കഴിയുമ്പോൾ, ചില പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങളെ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന സേവനവുമായി നിലവിലുള്ളതും അവസാനവുമായത്.

ഭാവിയിൽ, പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങളെ ചില പുരുഷന്മാർ മന ally പൂർവ്വമായും കാര്യക്ഷമമായും സേവനം ചെയ്യാൻ വിളിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും. പ്രേതങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ പ്രകൃതിയിൽ പ്രേതങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന രൂപത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യർ പ്രത്യേകിച്ചും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സൃഷ്ടിച്ചതിനുശേഷം ഒരു മനുഷ്യരൂപത്തിലോ ആയിരിക്കും. ഈ ഭാവി മനസിലാക്കാൻ, ഭൂഗോളത്തിൽ വർത്തമാനത്തെ അതിന്റെ മൂലക ഗ്രൂപ്പുകളും ക്ലാസുകളും അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും മനസ്സിൽ പിടിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും.

പ്രകൃതിയിൽ, അഗ്നി, വായു, ജലം, ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങൾ എന്നീ നാല് വിഭാഗങ്ങളിലുടനീളം കാര്യകാരണ, പോർട്ടൽ, formal പചാരികം എന്നീ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ താഴത്തെ മൂലകങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ ബോധപൂർവ്വം ഒരു മൂലകം സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അത് മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളിലൊന്നല്ല, കാര്യകാരണ, formal പചാരിക, പോർട്ടൽ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും നാല് ക്ലാസുകളിലൊന്നിനും അനുസരിച്ച് പ്രത്യേകത പുലർത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ. നാല് ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നോ അതിലധികമോ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവശ്യമായ ചില ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അദ്ദേഹം സാധാരണയായി മൂലകം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അതിനാൽ, അവൻ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു പ്രേതം മനുഷ്യന്റെ സങ്കീർണ്ണ സ്വഭാവത്തിൽ കൂടുതൽ പങ്കാളിയാകുന്നു.

ചില പുരുഷന്മാർ ഭാവിയിലും മനുഷ്യരാശിയുടെ മുന്നിലും, പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവും ആജ്ഞയും നേടും. ഈ പ്രേതങ്ങളുടെ സേവനത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ, രൂപരേഖ നൽകുമ്പോൾ അസാധാരണവും അവിശ്വസനീയവുമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഈ ലേഖനങ്ങളിൽ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ശേഖരിക്കപ്പെടുന്നതുപോലെ, വെളിച്ചം, ചൂട്, ശക്തി എന്നിവ അത്തരം മനുഷ്യർക്ക് മര്യാദയോടെയും സ്വപ്നം കാണാത്ത വിധത്തിലും ലഭ്യമാകും; പുതിയ ശക്തികൾ വെളിപ്പെടുകയും എത്തിച്ചേരുകയും മനുഷ്യനെ സേവിക്കുകയും ചെയ്യും; ഇപ്പോൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശക്തികൾ സജീവമാക്കും; തീ, വായു, ജലം, ഭൂമി പ്രേതങ്ങൾ എന്നിവ അവയുടെ മൂലകങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന പലതും വെളിപ്പെടുത്തും, കൂടാതെ വിവരങ്ങളാൽ മനുഷ്യന് ലാഭമുണ്ടാകും; പുതിയ കലകൾക്കൊപ്പം ഒരു പുതിയ ചരിത്രം, ഒരു പുതിയ ഭൂമിശാസ്ത്രം, ഒരു പുതിയ ജ്യോതിശാസ്ത്രം അറിയപ്പെടും. ഒരു സ്വതന്ത്ര മനസ്സിന്റെ ചില പോരായ്മകളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുക, അതുപോലെ പ്രകൃതിയുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുക, പ്രേതങ്ങൾ മനുഷ്യരെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി സേവനം നൽകും. ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങൾക്കായുള്ള പ്രേത ഇടയന്മാർ, മണ്ണിന്റെ പ്രേത കൃഷിക്കാർ, പൂന്തോട്ടങ്ങളിലെ തൊഴിലാളികൾ, വീട്ടിലെ പ്രേതസേവകർ, പ്രേത മെക്കാനിക്സുകൾ, നിർമ്മാതാക്കൾ, പ്രേത പോലീസുകാർ എന്നിവരെ ഉപയോഗിക്കും, അവസാനം, പ്രേത സൈനികർ, തിരോധാനത്തിന് മുമ്പുള്ള യുദ്ധങ്ങളിൽ ഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ.

മനുഷ്യരെ സേവിക്കാൻ മൂലകങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ രണ്ട് വഴികളുണ്ട്. പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങളെക്കാൾ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടാനുള്ള ഒരു മാർഗം സ്വന്തം മനുഷ്യശരീരം നൽകിയ കണക്ഷനിലൂടെയാണ്. മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ നിഗൂ fac കഴിവുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ലൈറ്റ് ഫാക്കൽറ്റി, ടൈം ഫാക്കൽറ്റി, ഇമേജ് ഫാക്കൽറ്റി, ഫോക്കസ് ഫാക്കൽറ്റി, ഡാർക്ക് ഫാക്കൽറ്റി, മോട്ടീവ് ഫാക്കൽറ്റി, ഐ-ആം ഫാക്കൽറ്റി എന്നിവയാണ് ഈ ഫാക്കൽറ്റികൾ. ഏഴ് ഫാക്കൽറ്റികൾ ഫോക്കസ് ഫാക്കൽറ്റിയിലൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. മനസ്സിന്റെ അവതാരമാകുമ്പോൾ അവതരിക്കുന്ന മനസ്സിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഫോക്കസ് ഫാക്കൽറ്റി. ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മൂലകങ്ങളെ തന്റെ മനസ്സിന്റെ ശക്തിയാൽ ആജ്ഞാപിക്കുമ്പോൾ, ഫോക്കസ് ഫാക്കൽറ്റിയുടെ ഏഴ് ഡിവിഷനുകളിലൂടെ അദ്ദേഹം അത് ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് മനസ്സിന്റെ മനുഷ്യന്റെ വഴി.

രണ്ടാമത്തെ മാർഗ്ഗം, ഇന്ദ്രിയ-മനുഷ്യന്റെ മാർഗം, മനുഷ്യന് പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങളുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചും അവരുടെ ഭരണാധികാരിയെ മുദ്രകളും വാക്കുകളും പ്രത്യേക ഉപകരണങ്ങളും നൽകുന്ന ശക്തിയിലൂടെ ആജ്ഞാപിക്കുന്നതിലൂടെ നേടുക എന്നതാണ്. ചില സമയങ്ങളിലും സ്ഥലങ്ങളിലും, അർപ്പിച്ച ത്യാഗങ്ങൾ, മന്ത്രങ്ങൾ, പ്രാർഥനകൾ, ധൂപവർഗ്ഗങ്ങൾ, ചിഹ്നങ്ങൾ, മറ്റ് മാന്ത്രിക മാർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ ഭരണാധികാരിയുടെ പ്രീതി നേടുന്നതിനാണ് പ്രൊപ്പിയേഷൻ.

മാന്ത്രിക ജോലികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്, പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ സേവനത്തിനായി പ്രത്യേകം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകം നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രേതങ്ങളെ വിളിച്ചുവരുത്തി സേവിക്കുന്നതിനായി നിർമ്മിക്കുന്നു. ഇതിനകം നിലവിലുള്ളവ നാല് ഘടകങ്ങളിലൊന്നിലെ കാര്യകാരണ അല്ലെങ്കിൽ പോർട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ groups പചാരിക ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പെടുന്നു. പുരുഷന്മാർ പ്രത്യേകം സൃഷ്ടിച്ചവ ഒന്നിലധികം ഘടകങ്ങളുടെ സ്വഭാവസവിശേഷതകളിൽ പങ്കാളികളാകുകയും അവയുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ സങ്കീർണ്ണതയിൽ മനുഷ്യനുമായി സാമ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മൂലകങ്ങളും, നിലവിലില്ലാത്തതും എന്നാൽ ഉദ്ദേശ്യത്തിനായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവയും ഇതിനകം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നവയെ സേവനത്തിനായി വിളിക്കുന്നവയും ഇന്ദ്രിയ-മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സ്-മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം.

മാനുവൽ അധ്വാനം, ഇപ്പോൾ മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്നു, ഭാവിയിൽ മൂലകങ്ങളാൽ ചെയ്യാനാകും, കൂടാതെ ലളിതമായ മാനുവൽ ജോലികൾ മാത്രമല്ല, വിദഗ്ധരായ കരക ans ശലത്തൊഴിലാളികളുടെയും പൊതുപ്രവർത്തകരുടെയും നിരവധി ജോലികൾ. മൂലകങ്ങൾ പുരുഷന്മാരേക്കാൾ നന്നായി ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, കാരണം പുരുഷന്മാർ അവരുടെ സ്വന്തം ആഗ്രഹങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും മൂലം ചലിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, ഇത് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ തടസ്സമുണ്ടാക്കാം, അതേസമയം മൂലകങ്ങൾ ഉത്തരവുകൾ വ്യക്തമായി അനുസരിക്കുന്നു. അധ്വാനം, മയക്കുമരുന്ന്, കഷ്ടപ്പാട്, അനിഷ്ടം, ശാരീരിക പരിക്ക്, ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടൽ എന്നിവയിലൂടെ മനുഷ്യർ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഭാവിയിൽ ചില ലളിതമായ ശാരീരിക ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്താലോ അല്ലാതെയോ പരോക്ഷമായോ സംഭവിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും മനുഷ്യരല്ലാത്ത പ്രേതങ്ങളുടെ നേരിട്ടുള്ള സേവനം.

മനുഷ്യന് അവ എങ്ങനെ ലേലം വിളിക്കാമെന്ന് അറിയുമ്പോൾ വെളിച്ചം, ചൂട്, ശക്തി എന്നിവ പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങളാൽ ഏത് അളവിലും അളവിലും നൽകാൻ കഴിയും. മൂലകങ്ങളാൽ നേരിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഭ physical തിക യന്ത്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ലഭിച്ചതാണെങ്കിലും പ്രകൃതിയുടെ ഈ ശക്തികൾ ഒന്നുതന്നെയാണ്. മൂലകങ്ങളുടെ നേരിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ യന്ത്രങ്ങൾ എത്ര സങ്കീർണ്ണവും അതിലോലവുമായവയാണ്.

മരം, എണ്ണയിലെ തിരി, വൈദ്യുതപ്രവാഹമുള്ള വയറുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ വാതകങ്ങൾ എന്നിവ കത്തിച്ചുകൊണ്ടും വൈദ്യുതപ്രവാഹം പ്രകാശമായി മാറിയുകൊണ്ടും പ്രകാശം ഇപ്പോൾ ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു them അവയെല്ലാം അധ്വാനവും ചിലവേറിയ മാർഗങ്ങളുമാണ്. ഈ ലൈറ്റുകൾ ദ്രവ്യത്തെ അതിന്റെ ചില രൂപങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകും. പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ലോഹങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുകയും കാന്തികമാക്കുകയും ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ആത്യന്തികമായി അഗ്നി മൂലകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ പ്രകാശം എന്ന ശക്തി നേരിട്ട് ലഭ്യമാവുകയും അക്ഷയത നേടുകയും ചെയ്യും. ആവശ്യമുള്ളതുപോലെ പ്രകാശം സൗമ്യമോ തീവ്രമോ ആയിരിക്കും. ഈ ലോഹങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയോ ഫോക്കസിൽ നിന്ന് എറിയുന്നതിലൂടെയോ ഇത് ഓണാക്കുകയോ ഓഫാക്കുകയോ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പ്രകാശം ഒരു നഗരത്തെ പ്രകാശം കൊണ്ട് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടത്ര തെളിച്ചമുള്ളതും വിപുലവുമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ആവശ്യമെങ്കിൽ അത് ഒരു മുറിയിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്താം. ഒരു മുറിക്ക് ചുറ്റും ചില ലോഹങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂടെ, പ്രകാശം വ്യാപനത്തിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും, അങ്ങനെ വസ്തുക്കളുടെ നിഴലുകൾ ഇടാതെ മുഴുവൻ വായുവും തിളക്കമുള്ളതായിരിക്കും. ഒരു നഗരത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിന്, ചില ലോഹങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ കല്ലുകൾ പോലും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നത് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ, തുടർന്ന് വെളിച്ചം നഗരത്തെ നിറയ്ക്കും. ആവശ്യമെങ്കിൽ വായു പ്രകാശത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തോട് പ്രതികരിക്കും, ഏതെങ്കിലും പ്രദേശത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗവും ഇരുട്ടിലായിരിക്കില്ല. ഉപഭോക്താവ് അടച്ച വിവിധ ടോളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പോൾ ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രകാശവും തീയുടെ മൂലകത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. മൂലക സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് മൂലക പ്രകാശം ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കുന്നത് ആ ഭ physical തിക ഭാരിച്ച തന്ത്രങ്ങളിലൂടെ നേടുന്നതിനേക്കാൾ അത്ഭുതകരമല്ല. ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും പ്രകാശം കൊണ്ടുവരുന്നവയാണ് അഗ്നി മൂലകങ്ങൾ. രാത്രികാലങ്ങളിൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ പ്രഭാവം പുറത്തെടുക്കാൻ കഴിയും. ലൈറ്റ് കാസ്റ്റിംഗ് ഷാഡോകളുടെ ഒരു നിയുക്ത കേന്ദ്രം ഉണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഷാഡോകൾ എറിയാതെ പ്രകാശം വ്യാപിപ്പിക്കാം. പ്രകാശത്തെ ഏതെങ്കിലും ഡിഗ്രി ചൂടിനൊപ്പം ഉൾപ്പെടുത്താം അല്ലെങ്കിൽ അത് ചൂട് നൽകാത്തവിധം ആവിഷ്കരിക്കാം.

അഗ്നി മൂലകങ്ങളുടെ സേവനത്തിലൂടെ ചൂട് നേരിട്ട് ഉത്പാദിപ്പിക്കാം. അതിനാൽ ഏതെങ്കിലും പ്രദേശത്തിന് asons തുക്കൾ മാറ്റാം, കൂടാതെ with തുക്കളോടൊപ്പം ജന്തുജാലങ്ങളും സസ്യജാലങ്ങളും. ഒരു മുറി, ഒരു കെട്ടിടം, ഒരു നഗരം, ഒരു നാട്ടിൻപുറത്തെ ചൂട് കൊണ്ട് ചൂടാക്കാം, ഒന്നുകിൽ ഒരു നിശ്ചിത ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വായുവിലൂടെ തുല്യമായി വ്യാപിക്കുകയോ ചെയ്യാം. ഭൂമിയുടെ മുകളിലും ഉപരിതലത്തിലും ഉയരത്തിൽ ഒരു നിശ്ചിത സ്ഥലത്തിന് താപത്തിന്റെ അതിരുകൾ നിർദ്ദേശിക്കാവുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിലെ അഗ്നി മൂലകങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് താപം ഭൂഗർഭത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതിനും അതിൽ നിന്ന് വികിരണം ചെയ്യുന്നതിനും കാരണമാകും. ഉപരിതലം.

ഡ്രൈവിംഗ് മെഷീനുകൾക്കായോ മെഷീനുകളുടെ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനോ ഉള്ള പവർ, മെക്കാനിക്കൽ തന്ത്രങ്ങളോടുകൂടിയോ അല്ലാതെയോ മൂലകങ്ങൾ നേരിട്ട് നൽകാം. വണ്ടികൾ, ബോട്ടുകൾ, എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള വാഹനങ്ങൾ, കരയിലും വെള്ളത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ വായുവിലും, ആവശ്യമുള്ള ശക്തിയിൽ സാവധാനം അല്ലെങ്കിൽ വേഗത്തിൽ നീങ്ങാൻ കഴിയും, അത് മൂലകശക്തികൾ നേരിട്ട് വഹിക്കുന്നു.

ഒരു നിശ്ചിത വൈദ്യുതധാര, മുന്നോട്ടുള്ള ഒരു ശക്തി, മനുഷ്യനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ അളക്കാൻ മാർഗമുണ്ട്, ഭൂമിയിലേക്കും പുറത്തേക്കും എല്ലാ ദിശകളിലേക്കും നീരൊഴുക്കുകൾ. ഈ വൈദ്യുതധാരയെ എലമെൻറലുകളുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഏതെങ്കിലും വാഹനവുമായി ബന്ധപ്പെടാനും ആവശ്യമുള്ള ഏത് ദിശയിലേക്കും അത് തള്ളാനോ വരയ്ക്കാനോ കഴിയും. ശാരീരിക ബന്ധത്തിലൂടെയോ മനുഷ്യന്റെ ഇച്ഛാശക്തിയോ വഴി സമ്പർക്കം നടത്താം. ശാശ്വത ചലന യന്ത്രങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ കറന്റ്. ഏതെങ്കിലും മെഷീനുകൾക്കിടയിലുള്ള തന്മാത്രാ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രാ-മോളിക്യുലർ ടച്ച് (അതായത് ഒരു എതറിക്, നോൺ-ഫിസിക്കൽ ടച്ച്), വൈദ്യുതധാര, ചക്രങ്ങൾ എന്നെന്നേക്കുമായി തിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത്, അവ തീർന്നുപോകുന്നതുവരെ. ഈ ശക്തിയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മൂലകങ്ങൾ മനുഷ്യന് അറിയുമ്പോൾ, വെളിച്ചം, ചൂട്, power ർജ്ജം എന്നിവ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള കെട്ടിടങ്ങളും സസ്യങ്ങളും ഉപയോഗശൂന്യമാകും. ഈ കറന്റ് ഉപയോഗിച്ച്, അക്ഷരങ്ങൾ, സന്ദേശങ്ങൾ, പാക്കേജുകൾ എന്നിവ വായുവിലൂടെയോ ഭൂഗർഭ ഭാഗങ്ങളിലൂടെയോ വിദൂര സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അയയ്ക്കാൻ കഴിയും. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഭൂഗർഭ ചാനലുകൾ പോലും ആവശ്യമായി വരില്ല, അവിടെ ഒരു പാക്കേജ്, ഒരു പുസ്തകം, ഒരു കത്ത്, അത് എടുക്കുകയും അത് ഖരവസ്തുക്കളിലൂടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ശക്തിക്ക് നൽകുകയും ആവശ്യമെങ്കിൽ തൽക്ഷണം അത് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. മൂലക സ്വാധീനത്തിൽ ഖര ദ്രവ്യങ്ങൾ മറ്റ് വസ്തുക്കളെ അതിലൂടെ കടന്നുപോകാൻ അനുവദിക്കുന്നു, വെള്ളം ഇരുമ്പിന് വഴിയൊരുക്കുന്നതുപോലെ.

ബോട്ടുകൾ, വണ്ടികൾ, കല്ലുകൾ വായുവിലേക്ക് ഉയർത്തുക, അവയെ അവിടെ സൂക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ദൂരത്തേക്കും കൊണ്ടുപോകാൻ എയർ മൂലകങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രാക്കിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് പോലെ ഇത് സ്വാഭാവികമായും ചെയ്യും, എന്നിരുന്നാലും വേഗതയുള്ള ഇലക്ട്രിക് കാർ ഒരു എസ്കിമോയ്ക്ക് തോന്നുന്നത് പോലെ മനുഷ്യന് ഇത് അതിശയകരമായി തോന്നുന്നു. ബോട്ടിന്റെയോ അക്ഷരത്തിന്റെയോ പാറയുടെയോ കണികകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വായു മൂലകങ്ങളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുക എന്നതാണ് ബോട്ട്, അക്ഷരം അല്ലെങ്കിൽ പാറ എന്നിവയ്ക്കുള്ളിലെ elements പചാരിക മൂലകങ്ങളും വായുവിന്റെ പോർട്ടൽ മൂലകങ്ങളും തമ്മിൽ സമ്പർക്കം പുലർത്തുക.

സമുദ്രതീരത്ത് കിടക്കുന്ന നിധികൾ, ജല മൂലകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉപരിതലത്തിലേക്ക് ഉയർത്താം. മൂലക സഹായത്തോടെ മനുഷ്യന് തന്നെ പരിക്കേൽക്കാതെ അപകടമില്ലാതെ കടലിന്റെ അടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും ജലത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും ആഴത്തിൽ വസിക്കുന്ന വിചിത്രജീവികളെക്കുറിച്ച് അറിയുകയും ചെയ്യാം. ഡൈക്കുകളോ കുഴികളോ ഇല്ലാതെ, ഫ്ലൂമുകളോ ചാനലുകളോ വാട്ടർകോഴ്‌സുകളോ ഇല്ലാതെ, നിശ്ചലമായ കുളങ്ങൾ, ചതുപ്പുകൾ, ചതുപ്പുകൾ, മൂർലാന്റ് എന്നിവ ജല മൂലകങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിലൂടെ ഉണക്കി വീണ്ടെടുക്കാം. എഞ്ചിനീയർമാർ തയ്യാറാക്കിയ അഴുക്കുചാലുകൾ ഉണങ്ങിയതുപോലെ സ്വാഭാവികമായും ഇതെല്ലാം സ്വാഭാവികമായും ചെയ്യും. ജലത്തിന്റെ മൂലകങ്ങൾ നിലം തുറന്ന് ഭൂമിയുടെ ആന്തരിക ഭാഗത്തേക്ക് വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുകയോ ഈർപ്പം ബാഷ്പീകരിക്കുകയും വായുവിലേക്ക് വരയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. വാസയോഗ്യമല്ലാത്തതും പനി ബാധിച്ചതുമായ വലിയ സ്ഥലങ്ങൾ ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ വയലുകളാക്കി മാറ്റുകയും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. വരണ്ട മരുഭൂമികൾ, സമുദ്രത്തിന്റെ മുൻ കിടക്കകൾ, ജീവൻ നൽകുന്ന അരുവികൾ അല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ നിന്നുള്ള ഈർപ്പം മനുഷ്യരുടെ നിർദേശപ്രകാരം മൂലകങ്ങളാൽ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. മനുഷ്യന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള മൂലകങ്ങളാൽ, ഉണങ്ങിയ തടാകങ്ങൾ വീണ്ടും നിറയ്ക്കാം, നദീതീരങ്ങളിൽ ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഒഴുകാം, അരുവികൾ പുതിയ കിടക്കകളായി മാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിലത്തു അപ്രത്യക്ഷമാകും. നിരവധി ജലപ്രവാഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉപരിതലത്തിനടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ജല പ്രേതങ്ങൾ തുറക്കുമ്പോൾ നീരുറവകളും നീരുറവകളും പോലെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു. ഒരു കോഴ്‌സ് നിർത്തണമെങ്കിൽ, മൂലകങ്ങൾ ലായനിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ദ്രവ്യത്തിന്റെ കണങ്ങളെ നിക്ഷേപങ്ങളായി കണക്കാക്കുകയും അവ out ട്ട്‌ലെറ്റുകൾ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

മൂലക സഹായത്തോടെ മനുഷ്യൻ ഭൂമിയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രം പഠിക്കും. ഭൂമിയെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ ഘടനയെക്കുറിച്ചും ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കാര്യമായൊന്നും അറിയില്ല. ഭൂമിയുടെ പുറം തൊലി, ഉപരിതലത്തിന്റെ രൂപരേഖയെക്കുറിച്ച് അവനറിയാം. ഈ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തെ മാറ്റിനിർത്തിയാൽ ഒരു നിഗൂ ge ഭൂമിശാസ്ത്രമുണ്ട്. ഭൗമ പ്രേതങ്ങളുടെ സഹായത്താലോ മനസ്സിന്റെ ചില കഴിവുകളിലൂടെയോ പഠിക്കുന്നതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാൻ കഴിയില്ല (കാണുക വാക്ക്, വാല്യം. 11, പേജ് 99) അവ ഇപ്പോൾ അചഞ്ചലമായി പ്രവർത്തിക്കാനാവില്ല. ഭൂമിയുടെ തൊലിനകത്ത് മറ്റ് ഭൂമികളും ഭൂമിയിലെ അവയവങ്ങളും ഉണ്ട്, അവയിൽ മനുഷ്യൻ ഇതുവരെ സ്വപ്നം പോലും കണ്ടിട്ടില്ല. ഭൂമിക്കുള്ളിൽ മറ്റ് ഭൂമികളും സമുദ്രങ്ങളും വായുവും തീയും ഉണ്ട്, അവയിൽ ഓരോന്നും മനുഷ്യർ, അവരിൽ ചിലർ മനുഷ്യരൂപവും മറ്റുചിലത് ഭാവനയ്ക്ക് അതീതവുമാണ്. ഇതിനെല്ലാം മനുഷ്യന് അറിവ് നേടാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ഭൂമി പ്രേതങ്ങൾ. ഭൗമ മൂലകങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ പർ‌വ്വതങ്ങൾ തനിക്കുമുമ്പിൽ തുറക്കാനും ആന്തരിക ലോകങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശനം നേടിയ ശേഷം അവനെ അടയ്ക്കാനും കഴിയും, സ്വാഭാവികമായും വെള്ളം ഇപ്പോൾ ഒരു നീന്തൽ‌ക്കാരനെ കടന്നുപോകാൻ‌ അനുവദിക്കുന്നു. ഭൂമി, ഗ്രാനൈറ്റ്, മാർബിൾ എന്നിവപോലും മൂലക സ്വാധീനത്തിൽ ഇലാസ്റ്റിക് ആക്കി ശരീരങ്ങളെ കടന്നുപോകാൻ അനുവദിക്കുന്നു, ഭൂമിയെ ചൂടിൽ ദ്രാവകമാക്കാം.

അഗ്നി, വായു, ജലം, ഭൂമി എന്നിവയുടെ പ്രേതങ്ങളെ ഓരോ ഘടകങ്ങളിലും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറയാനും അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് പ്രവചിക്കാനും കഴിയും. അതിനാൽ ഭൂകമ്പം, വെള്ളപ്പൊക്കം, കൊടുങ്കാറ്റ്, ഭൂമിയുടെ ഏത് ഭാഗത്തും ഏത് സമയത്തും ഉണ്ടാകുന്ന തീപിടുത്തങ്ങൾ മുൻ‌കൂട്ടി അറിയുകയും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അത് ആവശ്യമെങ്കിൽ തടയുകയും ചെയ്യും. ഈ വിവരങ്ങൾ മനുഷ്യന് നേരിട്ട് മൂലകങ്ങൾ വഴിയോ പരോക്ഷമായോ ഏതെങ്കിലും മൂലകങ്ങളുടെ പ്രേതങ്ങളുടെ സ്വാധീനവുമായി നിർമ്മിക്കുകയും ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ വഴി നൽകാം. അത്തരമൊരു ഉപകരണം നോക്കുന്നതിലൂടെ മനുഷ്യന് സംശയാസ്‌പദമായ അവസ്ഥകൾ കാണാനും അറിയാനും കഴിയും, അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണം സംസാരിക്കാനും അങ്ങനെ വിവരങ്ങൾ ശ്രവിക്കാനും നൽകാം.

ഒരു ഉപകരണം നിർമ്മിക്കുകയും ഒരു കപ്പലുമായി അല്ലെങ്കിൽ ആകാശക്കപ്പലുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു മൂലകത്തിലൂടെയും യാത്രയുടെയും സ്ഥാനത്തിന്റെയും രേഖയും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കപ്പലിലേക്കോ സംഭവിക്കുന്നതിന്റെയോ എല്ലാ രേഖകളും നൽകുന്നതിന്, അത് എത്ര ദൂരെയാണെങ്കിലും ദൂരെ. ഒരു മനുഷ്യന് എത്ര ദൂരെയാണെങ്കിലും പ്രേത സന്ദേശവാഹകരിലൂടെ മറ്റേതൊരു മനുഷ്യനുമായും ആശയവിനിമയം നടത്താം. ഇത് ഒരു പ്രേതത്തിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രേതത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണത്തിന്റെ സഹായത്തിലൂടെയോ നേരിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. എലമെൻറൽ കാരിയറുകൾ വഴി കത്തുകൾ അയയ്ക്കുകയും ആയിരക്കണക്കിന് മൈലുകൾ അകലെയുള്ള ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ അവ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യാം.

സംസാരിക്കുന്ന വാക്കുകളുടെ ശബ്ദം ഒരു മൂലകം പകർത്തിയെഴുതാം. അത്തരം കൈമാറ്റം വായുവിലൂടെയല്ല, മറിച്ച് ഈഥറിലൂടെയാണ്, ജലഗോളത്തിന്റെ ഒരു ഉപവിഭാഗം. ഈ വാക്കിന്റെ ശബ്ദം കേവലം ഒരു രൂപം നൽകുന്നു, അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ചിന്തയെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അത് സംസാരിക്കുന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം നൽകുന്നു. സംസാരിക്കുന്ന വാക്ക് മൂലകവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയും ചിന്ത മൂലകത്തെ മറ്റേ അറ്റത്തേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

കണ്ണാടി നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, അത് ഒരു വ്യക്തി എവിടെയാണെന്നും അവൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും കാണിക്കും, അവൻ കണ്ണാടിക്ക് മുന്നിൽ നിന്നത് പോലെ, പരസ്പര സംസാരം പോലും അത്തരമൊരു കണ്ണാടിയിലൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കാം, പ്രേതങ്ങൾ ചിത്രങ്ങളും ശബ്ദങ്ങളും കൈമാറുന്നു.

എലമെൻറലുകൾ മനുഷ്യനെക്കാൾ മികച്ച സ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കും, കാരണം അതിന്റെ യജമാനന്റെ ക്രമം അനുസരിക്കാൻ മൂലകത്തെ സ്വാഭാവിക സഹജാവബോധം പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു, അതേസമയം മനുഷ്യർക്ക് മറ്റ് മനസ്സുകൾക്കെതിരെയും മൃഗത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള സ്വന്തം മാനുഷിക മൂലകത്തിനെതിരെയും നിരന്തരം മത്സരിക്കുന്ന മനസുകളുണ്ട്. മനസ്സ് വസിക്കുന്ന ശരീരം.

കൂടുതലോ കുറവോ മെക്കാനിക്കൽ സേവനം ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ തൊഴിലുകളിലും, ഭാവിയിൽ ചില പുരുഷന്മാർക്ക് എലമെൻറുകൾ ചെയ്യപ്പെടും, അതാണ് കൂടുതൽ വികസിതമായത്, ഇപ്പോൾ മനുഷ്യ അധ്വാനം വളരെ കഠിനമായി ചെയ്യുന്നു.

മൂലകങ്ങൾ മികച്ച ഇടയന്മാരെയും കന്നുകാലികളെയും കന്നുകാലികളെയും വളർത്തും. അവർ ഈ മൃഗങ്ങളെ അഭയകേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും, ​​നഷ്ടമോ അപകടമോ ഇല്ലാതെ മടങ്ങും. ഈ കന്നുകാലികൾക്ക് കാലാവസ്ഥ, മികച്ച മേച്ചിൽസ്ഥലങ്ങൾ, മൃഗങ്ങളുടെ സ്വഭാവം എന്നിവ അറിയാം, മൃഗങ്ങൾ അവയെ അനുസരിക്കും. എപ്പോഴും ജാഗരൂകരായ ഈ പ്രേതങ്ങൾ മറ്റ് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും മനുഷ്യർക്കെതിരെയും കൊള്ളയടിക്കുന്ന ആക്രമണത്തിനെതിരെ അവരുടെ ആരോപണങ്ങൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കും. അത്തരമൊരു പ്രേത കന്നുകാലിയെ മറികടക്കാൻ മനുഷ്യന് കഴിയുന്ന ഏക മാർഗം രക്ഷാധികാരിയുടെ ശക്തിയെക്കാൾ വലിയ ശക്തിയും മൂലകങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുകയുമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, അത്തരം ശക്തിയുള്ള ഒരാൾ കന്നുകാലികളെ മോഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. ഈ ഇടയന്മാരെയും കന്നുകാലികളെയും ഇവിടെ പ്രേതങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ അവയുടെ ബാഹ്യ രൂപം മനുഷ്യനോ മനുഷ്യന്റെ സാദൃശ്യമോ ആകാം. പക്ഷേ, അവർ മനസ്സില്ലാതെ ആയിരിക്കും, പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങൾ മാത്രം, കന്നുകാലിക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യസേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു.

മനുഷ്യന്റെ ശൗചാലയങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന മൂലകങ്ങളാൽ മണ്ണ് പ്രവർത്തിക്കും. മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള പ്രേതബാധയുള്ള കൃഷിക്കാർ എല്ലാ വിളകളുടെയും വിളവെടുപ്പും കളയും കളയും കൊയ്യും. ഈ മൂലകങ്ങൾ ചൂടോ മഴയോ കൊടുങ്കാറ്റോ അനുഭവിക്കുകയില്ല. അവരുടെ ജോലി സമയവും ചുമതലകളും യജമാനന്മാരുമായി തർക്കത്തിന് വിധേയമാകില്ല. ഓർഡറുകൾ അനുസരിക്കുന്നതിൽ അവർ ആസ്വദിക്കുകയും സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യും. മനുഷ്യർക്ക് സാധ്യമായതിനപ്പുറം അവർ നിരന്തരം ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കും. അവരുടെ ചുമതലയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ചെടികളോടുള്ള തീക്ഷ്ണത അവർ ശ്രദ്ധിക്കും. വണ്ടുകൾ, ബഗുകൾ, ചിലന്തികൾ, പുഴുക്കൾ, പുഴു, പേൻ, ഉറുമ്പുകൾ, എലികൾ, എലികൾ, മുയലുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്നും സസ്യങ്ങളെ പരിക്കേൽപ്പിക്കുന്നതും വിളകളെ നശിപ്പിക്കുന്ന വിവിധ രോഗങ്ങൾ, ഫംഗസ് രോഗങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നും അവ തടയുന്നു. അങ്ങനെ മൂലകങ്ങൾ മണ്ണിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും വിളകളെ അവയുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ എല്ലാ പുരുഷന്മാരേക്കാളും മികച്ച പഴങ്ങൾ പ്രേതങ്ങളുടെ സംരക്ഷണയിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കും, അത് പൂന്തോട്ടങ്ങളും മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളും വളർത്തും. അത്തരം പ്രേതങ്ങൾ മണ്ണിനെ തയ്യാറാക്കുകയും വിതയ്ക്കുകയും മുലയൂട്ടുകയും അവയുടെ ചെടികളിലേക്കും മുന്തിരിവള്ളികളിലേക്കും കുറ്റിക്കാട്ടുകളിലേക്കും മരങ്ങളിലേക്കും പ്രവണത കാണിക്കുകയും തരത്തിലുള്ളതും ആകൃതിയിലുള്ളതുമായ ഫലങ്ങളുണ്ടാക്കുകയും ദുർഗന്ധങ്ങളും സുഗന്ധങ്ങളും ഉൽപാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. പ്രേത തോട്ടക്കാർ പൂക്കൾ നിറത്തിൽ നിറയും, നിഴലിൽ അതിലോലവും, സുഗന്ധത്തിൽ സമ്പന്നവുമാണ്.

ഭൂമി പ്രേതങ്ങളെയല്ല കൃഷിക്കാർ, കൃഷിക്കാർ, പഴവർഗക്കാർ, തോട്ടക്കാർ എന്നിങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കും, എന്നാൽ ഭൂമിയുടെ നാലു വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഭൂമി, ഭൂഗോളത്തിലെ വെള്ളവും വായുവും അഗ്നി പ്രേതങ്ങളും ഭാവിയിലെ മനുഷ്യരാശിയുടെ പ്രേതദാസന്മാരെ വിളിക്കും, മണ്ണ് പ്രവർത്തിക്കാൻ സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയെ സഹായിക്കുകയും പരിരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക. ശരിയായ പ്ലാന്റ്ഫുഡ് ഇല്ലാത്ത മണ്ണിന് മണ്ണിന്റെ അഭാവം നൽകും. ക്രിംസൺ ക്ലോവറിന്റെയും കാനഡ കടലയുടെയും വേരുകളിൽ ബാസിലി എന്ന നാല് മൂലകങ്ങളിൽ നിന്നും മണ്ണിലേക്ക് ആവശ്യമായ ബലം നടത്തുന്നതിന് ഒരു മൂലകത്തെ വിളിക്കാൻ കഴിയും, വായുവിൽ നിന്ന് നൈട്രജൻ മണ്ണിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ നൈട്രജൻ, ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ്, പൊട്ടാഷ് സ്വതന്ത്രമാക്കുകയും, വേഗത്തിലാക്കുകയും, സസ്യങ്ങൾക്ക് ഏത് അളവിലും ശക്തിയിലും വിതരണം ചെയ്യുകയും, മൂലകങ്ങളുടെ ഉത്തരവുകളുടെ മാസ്റ്ററായി വയലോ പൂന്തോട്ട ഫലമോ ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭൂഗർഭ അരുവികളെ ഉപരിതലത്തിലേക്കും വരണ്ട ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലേക്കും നയിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഈർപ്പം മഴമേഘങ്ങളായി ചുരുക്കാനും ജലത്തെ ഒരു നിശ്ചിത സ്ഥലത്തേക്ക് നയിക്കാനും ജല പ്രേതങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാം. അണുക്കളെ വഹിക്കുന്നതിനും പരാഗണത്തെ സഹായിക്കുന്നതിനും ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നതിനും വായു മൂലകങ്ങൾ നിർമ്മിക്കും. സസ്യങ്ങളെ വളർത്തുന്നതിനും പഴങ്ങളുടെയും ധാന്യങ്ങളുടെയും പൂക്കളുടെയും ഇനങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിനും അഗ്നി പ്രേതങ്ങൾ നിർമ്മിക്കും. അഗ്നി പ്രേതങ്ങളെ നിറം അളക്കാനും വെള്ളം പ്രേതത്തെ രുചിക്കാനും പ്രേതങ്ങളുടെയും യജമാനൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതുപോലെ പഴങ്ങളുടെയും പുഷ്പങ്ങളുടെയും ദുർഗന്ധം പ്രേതങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കാം.

ഗാർഹിക സേവനം മൂലകങ്ങളാൽ ചെയ്യപ്പെടും. അവർ മികച്ച പാചകക്കാരായിരിക്കും, കാരണം അവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് അവർ മനുഷ്യന്റെ അഭിരുചിയുടെ അർത്ഥത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൂലകത്തോട് അടുക്കും. മനുഷ്യശരീരങ്ങളുടെ പരിപാലനത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ സംയോജിപ്പിക്കാനും മനുഷ്യന്റെ അഭിരുചികളെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനും അവർക്ക് കഴിയും. ചേംബർ‌മെയിഡുകൾ, സ്ലേവികൾ, ഡിഷ്വാഷറുകൾ, ബട്ട്‌ലർമാർ എന്നിവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മനുഷ്യരെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ വൃത്തിയായി ചെയ്യും, മാത്രമല്ല ഉണ്ടാകുന്ന സംഘർഷം ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യും സേവനത്തിനെതിരായ അജ്ഞരായ മനുഷ്യ കലാപം. പ്രേത വീട്ടുജോലിക്കാർ ഉള്ളിടത്ത് പൊടി, ഈച്ച, ബഗ്, മാലിന്യങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ടാകില്ല. പ്രേതങ്ങളുടെ യജമാനന് സംവിധാനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതുപോലെ എല്ലാം വൃത്തിയും വെടിപ്പുമുള്ളതായിരിക്കും. യജമാനൻ സ്വയം സത്യസന്ധനല്ലെങ്കിൽ ദാസന്മാരുടെ സത്യസന്ധത ഉണ്ടാകില്ല. ഒരാൾ നൽകുന്നതിനേക്കാൾ മികച്ചത് നേടാൻ കഴിയില്ല.

സ്റ്റോക്കറുകൾ, ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്, മെക്കാനിക്സ്, മെറ്റൽ വർക്കർമാർ, മെഷീനിസ്റ്റുകൾ, പൈലറ്റുമാർ വെള്ളത്തിലോ വായുവിലോ ഉള്ള ഘടകങ്ങൾ. ആ സേവകർക്കൊപ്പം യൂണിയൻ പ്രശ്‌നങ്ങൾ, യൂണിയൻ സമയം, വേതനത്തിന്റെ യൂണിയൻ സ്കെയിലുകൾ, മധ്യസ്ഥതയെയും വാചാടോപത്തെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും തൊഴിലാളി രാഷ്ട്രീയക്കാരെ തടിപ്പിക്കുന്നതിനും കഴിയില്ല. ഇന്നത്തെ തൊഴിലാളികൾക്ക് അവർ പരിശ്രമിക്കുന്ന ലക്ഷ്യം, മൂലകങ്ങൾക്ക് ഒരു മൂല്യവുമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെയും മനുഷ്യരുമായി സഹവസിക്കുന്നതിന്റെയും സംവേദനം നേടുകയും അവരെ വിളിക്കുകയും അവരുടെ യജമാനന്മാരാകുകയും ചെയ്യുന്നവരല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. തീർച്ചയായും, മൂലകങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കണം, ഇത് എന്താണ്, ഇത് അവർക്ക് എങ്ങനെ നൽകപ്പെടും എന്നത് മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. തൊഴിലുടമകൾക്ക് അവരുടെ അധ്വാനവും വിയർപ്പും രക്തസ്രാവവും നടത്താനാവില്ല, ഇപ്പോൾ മനുഷ്യ അധ്വാനം ചെയ്യുന്ന പലരും ഇത് ചെയ്യുന്നു, കാരണം ആടും രക്തസ്രാവവും നടത്തുന്നയാൾക്ക് മൂലകങ്ങളെ ആജ്ഞാപിക്കാൻ കഴിയില്ല.

പൊതുസേവനത്തിൽ, ഗവൺമെന്റിന്റെ തലപ്പത്തുള്ളവർ പ്രാഥമിക സേവകരെ അരുവികൾ, വനങ്ങൾ, പാർക്കുകൾ, പൂക്കൾ എന്നിവയുടെ സംരക്ഷകരായും പൊതു ക്രമവും ആരോഗ്യ നിയമങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി പോലീസുകാരായും നിയമിക്കും, അതിനാൽ മനുഷ്യരാശിയുടെ നഴ്സിംഗ് ക്ലാസിലെ ശിശു മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കും. (കാണുക വാക്ക്, വാല്യം. 7, പേജ് 13-14). പോലീസ് രേഖകൾക്ക് അറിയാവുന്നതോ ഫിക്ഷനിൽ വരച്ചതോ ആയ ഒരു ഡിറ്റക്ടീവും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് സജ്ജമാക്കിയ പ്രകൃതി പ്രേതത്തിന് തുല്യമല്ല, എന്തെങ്കിലും കടന്നുകയറ്റം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ. പ്രേതങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് അറിയാം, സഹജവാസനയിലൂടെ നേരിട്ട് കുറ്റവാളികളിലേക്ക് പോകുക, നിയമത്തിന്റെ ഈ പ്രേത സന്ദേശവാഹകരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല.

യന്ത്രങ്ങൾ മരം, കല്ല്, ലോഹങ്ങൾ എന്നിവകൊണ്ട് നിർമ്മിക്കും, അവയിൽ ചിലത് ഇപ്പോഴും കണ്ടെത്താനുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ഏതൊരു യന്ത്രവും ഒരു മൂലകവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് മുദ്രയിട്ടിരിക്കും, അത് യന്ത്രം നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് കാരണമാകും. അത്തരം മെഷീനുകൾക്ക് മാനുഷിക പരിചാരകരോ ഓപ്പറേറ്റർമാരോ ആവശ്യമില്ല, ഒപ്പം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വവും കാര്യക്ഷമവുമായ മനുഷ്യർ നടത്തുന്ന ഏതൊരു പ്രവർത്തനത്തേക്കാളും കൃത്യമായും കൃത്യമായും പ്രവർത്തിക്കും, അവർ ക്ഷീണത്തിന്റെയും അശ്രദ്ധയുടെയും സ്വാധീനത്തിന് വിധേയരാണ്. എലമെൻറ് കണക്റ്റുചെയ്‌തിരിക്കുന്നതും മാറ്റാൻ കഴിയാത്തതുമായ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം പങ്കെടുക്കുന്നു.

എന്റിറ്റികൾ കണക്റ്റുചെയ്‌തിരിക്കുന്ന മെഷീനുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നയിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുടെ തെളിവുകൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. ഈ ദിശ ഇപ്പോൾ കൂടുതലും നെഗറ്റീവ് സ്വഭാവമുള്ളതാണ്, മാത്രമല്ല ഇത് ഒരു പ്രത്യേക ലോക്കോമോട്ടീവ്, മോട്ടോർ ബോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോർ ട്രക്ക് പോലുള്ള യന്ത്രങ്ങൾ അപകടങ്ങളില്ലാതെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമെന്നതിനാൽ ശ്രദ്ധേയമാണ്. അത്തരം ചില യന്ത്രങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഉണ്ടാകാത്ത ചില സംഭവങ്ങൾ കാരണം അവയെ ഹൂഡൂഡ് എന്ന് അറിയുന്നവരാണ്. പഴയ റെയിൽ‌വേ പുരുഷന്മാർക്കും ഖനിത്തൊഴിലാളികൾക്കും അത്തരം യന്ത്രസാമഗ്രികളെക്കുറിച്ച് അറിയാം. അവിടെയുള്ള മൂലക സാന്നിധ്യത്തിന്റെ കാരണം, നിർമ്മാതാവ് ഒരു നിഗൂ nature പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങളിലൊന്നിനെ യന്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു, യന്ത്രത്തിലേക്ക് തന്റെ മനുഷ്യ മൂലകത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മെഷീനിൽ ആകർഷിക്കുന്നതിലൂടെ ആ നികൃഷ്ട പ്രകൃതി പ്രേതവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹൂഡൂ തകർക്കാൻ, പ്രശ്‌നമുണ്ടാക്കുന്ന ഭാഗമോ ഭാഗങ്ങളോ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കണം. അപ്പോൾ യന്ത്രം ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കും. ഒരു പ്രേതത്തെ മൊത്തത്തിൽ മെഷീനുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, യന്ത്രത്തെ ഡീമാഗ്നൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രകൃതി പ്രേതത്തെ ഛേദിക്കണം. കണക്ഷന് കാരണമായ ഒരാളുടെ മരണം ചിലപ്പോൾ ബോണ്ട് പുറത്തുവിടാം. മനുഷ്യന്റെ മൂലകത്തിന്റെ വിസർജ്ജനത്തോടെ ടൈ പൊട്ടിയേക്കാം.

ആ ഭാവി ദിവസങ്ങളിൽ, ഗവൺമെന്റിന്റെ തലപ്പത്തുള്ള പുരുഷന്മാർക്ക് മികച്ച പൊതു റോഡുകൾ, വാട്ടർ കോഴ്സുകൾ, വിശാലമായ പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ, ഘടനകൾ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ മൂലകങ്ങളുടെ സേവനം ആജ്ഞാപിക്കാനും ഉപയോഗിക്കാനും പ്രകാശവും ചൂടും ശക്തിയും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് കഴിയും. മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഓപ്പൺ എയറിലെ വിശാലമായ തീയറ്ററുകളിൽ, മനുഷ്യരാശിയുടെയും ഭൂമിയുടെയും ചരിത്രത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ വീണ്ടും നടപ്പിലാക്കും. അവിടെ, ശബ്ദത്തിലും നിറത്തിലും, ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുടെ രൂപവത്കരണവും മാറ്റവും, ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്ത തീയുടെയും വെള്ളത്തിന്റെയും ദുരന്തങ്ങൾ, കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ ജന്തുജാലങ്ങളിലും സസ്യജാലങ്ങളിലുമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ, ആദ്യകാല മനുഷ്യരാശിയുടെ തരങ്ങൾ എന്നിവ കാണിക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ നിർമ്മിക്കും. പ്രകൃതിദത്ത പ്രേതങ്ങളിൽ ചിലത് ഭരിക്കുന്ന യജമാനന്മാരായി മനുഷ്യരിൽ ചിലരാകുന്ന ഭാവി ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള അവരുടെ കടന്നുപോക്ക്. ഈ രംഗങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി പുനർനിർമ്മിക്കും. ഈ നിയമങ്ങളുടെ സമയം വേഗത്തിലാക്കാനോ ചുരുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ ഇവന്റിന്റെ ദൈർഘ്യം കൈവരിക്കാനോ കഴിയും. പ്രൊഡക്ഷനുകൾ കൃത്യമായിരിക്കും, കാരണം മൂലകങ്ങൾ ജ്യോതിഷ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്ന് അവയ്‌ക്കൊപ്പമുള്ള ശബ്ദങ്ങളുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പുനർനിർമ്മിക്കും, കൂടാതെ മൂലകങ്ങൾക്ക് അവ പകർത്താനായി നിർമ്മിച്ച റെക്കോർഡിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ അവ സംഭവിക്കുന്ന സമയം ചുരുക്കാനോ വിപുലീകരിക്കാനോ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. പരിണാമം, ഈ രീതിയിൽ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ, അപൂർണ്ണമായ ഡാറ്റയുള്ള കേവലം സിദ്ധാന്തങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും ലിങ്കുകൾ കാണുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ ess ഹങ്ങൾക്കും ulations ഹക്കച്ചവടങ്ങൾക്കും വിധേയമാകില്ല. ചെടികളുടെയും അവയുടെ ചരിത്രത്തിന്റെയും ആകാശത്തിന്റെയും ആകാശത്തിലെ ചലനങ്ങളുടെയും ചിത്രങ്ങൾ അവ പഴയതുപോലെ കാണിക്കും. Ess ഹിക്കാനോ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾക്കോ ​​യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല, എല്ലാത്തിനുമുപരി, പിന്നീട് ശരിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സംസ്ഥാനം ഘടിപ്പിച്ചതായി കാണപ്പെടും. മൂലകങ്ങൾ സംഗീതം സൃഷ്ടിക്കും, അവ പാട്ടുകൾ പുനർനിർമ്മിക്കും, ഇപ്പോൾ പ്രാണികളുടെയും ജീവിതത്തിന്റെയും ശബ്ദങ്ങൾ മനുഷ്യന് അവ്യക്തമാണ്. അവ റെൻഡർ ചെയ്യുകയും കേൾക്കാനാകാത്ത ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും, കാരണം അവ വളരെ കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഉച്ചത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവ്യക്തമാണ്. അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദമുണ്ടാക്കൽ, പരുഷമായതുപോലുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ പ്രകൃതിയിലെ മെലഡികളുടെ ഭാഗമായി ഹാർമോണികളുമായി കൂടിച്ചേരുന്നതായി കാണിക്കും. വയലിൽ കേട്ടിട്ടുള്ള പ്രകൃതിയുടെ വിച്ഛേദിച്ച ശബ്ദങ്ങൾ, മരങ്ങൾ നനയ്ക്കൽ, തവളകളുടെ വക്രത, പക്ഷികളുടെ അലർച്ച, വെട്ടുക്കിളിയുടെ ശബ്ദം, പ്രാണികളുടെ ശബ്ദവും ശബ്ദവും എന്നിവ പോലെ, ഒരു ഐക്യത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശരിയായി മനസിലാക്കിയാൽ കഥയുടെ കഥ പറയുന്നു ദിവസം. വിച്ഛേദിച്ച ശബ്ദങ്ങൾ മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ കഴിയും, ബന്ധിപ്പിച്ച യോജിപ്പല്ല. അക്കാലത്ത് മൂലകങ്ങൾ മുഴുവനായും ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കാനും പ്രകൃതിയുടെ ഐക്യം മനസ്സിലാക്കാനും മനുഷ്യനെ പ്രാപ്തനാക്കാം. ചില മനുഷ്യരുടെ നിർദേശപ്രകാരം പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങൾ പുനർനിർമ്മിക്കുന്ന മഹത്തായ ഒത്തുചേരൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇവയും മറ്റ് പല തരത്തിലുള്ള പ്രബോധനങ്ങളും ആസ്വാദനങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും, അവ ഇപ്പോൾ രഹസ്യങ്ങളും പ്രകൃതിയുടെ അജ്ഞാത പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ്.

സൈനികരുടെ സ്ഥാനത്തും ആയുധങ്ങൾ, മിസൈലുകൾ, നാശത്തിനും പ്രതിരോധത്തിനുമുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയ്‌ക്കായുള്ള ഘടകങ്ങൾ തങ്ങളുടെ യജമാനന്മാർ ഉപയോഗിക്കും. സൈനികരെ മനുഷ്യർ നിയോഗിക്കും. എലമെൻറൽ സൈനികർ പ്രത്യേകമായി സൃഷ്ടിച്ച മൂലകങ്ങളായിരിക്കും, ഒപ്പം സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇടയന്മാർ, തോട്ടക്കാർ, പോലീസുകാർ, പാചകക്കാർ, യന്ത്രങ്ങൾ, എഞ്ചിനീയർമാർ എന്നിവരെപ്പോലെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ അണുക്കളുമായി മനുഷ്യരൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ പ്രകൃതിയിലോ പിന്നെ പ്രകൃതിയിലോ ഉള്ള ചില മൂലകങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യരൂപങ്ങളുണ്ട്, അവ ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും സൈനികരായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യാം. മനുഷ്യരൂപമില്ലാത്ത മൂലകങ്ങളായ അഗ്നിമേഘം, ഒരു ബോൾട്ട് ലൈറ്റിംഗ്, ദൃ solid മായ വായു എന്നിവ നാശത്തിന്റെ ഉപകരണങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കും. ഈ ഘടകങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടില്ല, പക്ഷേ, പ്രകൃതിയിൽ ആയിരിക്കുന്നതിനാൽ, യുദ്ധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കും. നിലവിലെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് യുദ്ധം മാറും.

ബയോനെറ്റുകളും തോക്കുകളും പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കില്ല. അവ അസംസ്കൃതവും കാലഹരണപ്പെട്ടതുമായ ഉപകരണങ്ങളായിരിക്കും. ഉപയോഗിച്ച ആയുധങ്ങൾ വിഷവാതകം, മെഷീൻ ഗൺ, ബാരേജ് ഫയറിംഗ് എന്നിവയേക്കാൾ മാരകമായിരിക്കും. മൂലക സൈനികരുടെ നാശം ഇപ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ നഷ്ടം പോലെ വലുതായിരിക്കില്ല. പ്രേത സൈനികർ മാരകമായ മുറിവുകൾക്ക് വിധേയരാകുകയും മനുഷ്യരിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ ആയുധങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിക്കുകൾ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യും. ഉപയോഗത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ സൈനികർക്കെതിരായ നിരവധി പ്രയോഗങ്ങളിൽ തീ, വായു, ജലം, ഭൂമി എന്നിവയുടെ ശക്തികളെ നയിക്കാൻ നിർമ്മിച്ച ഉപകരണങ്ങൾ, ലോഹ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുവിധത്തിൽ ആയിരിക്കും. ഒരു സൈന്യത്തിന് മുകളിലൂടെ മിന്നൽ, അല്ലെങ്കിൽ നീരാവി അല്ലെങ്കിൽ ഉരുകിയ ഭൂമി പോലുള്ള ബോൾട്ടുകൾ നയിക്കാൻ ചില ആകൃതികളുടെ രാസപരമായി ശുദ്ധമായ ലോഹങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും. ബോൾട്ടുകളും ജീവികളും ഒഴിവാക്കാൻ സൈനികരെ ചില കാവൽക്കാരോ പരിചകളോ ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കും. ഒരു സൈന്യത്തിന്മേൽ ഒരു മേഘം പെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, ആ സൈന്യത്തിന്റെ കമാൻഡിലുള്ളവർക്ക് the അവർക്ക് ശക്തിയും അറിവും ഉണ്ടെങ്കിൽ the തീ തിരിച്ചുവിടാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രയോഗിച്ചവരുടെ സൈന്യത്തിനെതിരെ തിരിയാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ പിളരാനോ കഴിയും വിവിധ നിരുപദ്രവകരമായ മൂലകങ്ങളിലേക്ക് തീയിടുക അല്ലെങ്കിൽ അഗ്നിമേഘങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വയം പ്രതിരോധിക്കുക.

മൂലകങ്ങളെയും അവയുടെ പ്രേതങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള യുദ്ധമായിരിക്കും യുദ്ധം. ആ യുദ്ധങ്ങളിൽ കെട്ടിടങ്ങൾ താഴെയിറക്കുന്നതിനും സൈന്യങ്ങളെ വിഴുങ്ങുന്നതിനും ഭൂമി പ്രവാഹങ്ങൾ, ഭൂചലനം, വിറയൽ എന്നിവയുണ്ടാകും. ടൈഡൽ തരംഗങ്ങൾ, നാവികസേനയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ചുഴികൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കും. സൈനികരുടെ ശ്വസനം തടയുന്നതിനായി വായു അല്ലെങ്കിൽ വായുവിലെ ഓക്സിജൻ അടയ്ക്കും. വ്യോമാക്രമണത്തിൽ, വായുവിന്റെ പ്രവാഹങ്ങൾ മാറ്റപ്പെടും, അങ്ങനെ വായു സഞ്ചാരയോഗ്യമല്ലാതാക്കുകയും എയർ ബോട്ടുകൾ ഭൂമിയിൽ മുങ്ങുകയും ചെയ്യും. സൂര്യപ്രകാശം അടയ്ക്കുകയും വ്യതിചലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും, അങ്ങനെ വായുവിന്റെ ഈർപ്പം വേഗത്തിലാക്കുകയും സൈന്യങ്ങളും രാജ്യങ്ങളും ഹിമപാളികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. എയർ ബോട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗത്തിലുള്ളതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. കാഴ്ചയുടെ കിരണങ്ങൾ അടച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സൈന്യത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാനും അദൃശ്യമായ മുഴുവൻ സൈന്യങ്ങളെയും സൃഷ്ടിക്കാനും ഒരു വായു അല്ലെങ്കിൽ അഗ്നി മൂലകം നിർമ്മിക്കാം. മൂലകങ്ങൾ രൂപത്തിലോ രൂപത്തിലോ ഇല്ലാത്ത ഘടകങ്ങൾ സന്ദർശിക്കും. ഇത് പിണ്ഡത്തിനെതിരായ ഒരു കൂട്ടായ പോരാട്ടവും ബലപ്രയോഗത്തിനെതിരായ ബലപ്രയോഗവുമാണ്, എല്ലാം മനുഷ്യരുടെ മനസ്സ് നയിക്കുന്നു. സൈന്യങ്ങളുടെ യോഗത്തിന് ഭൂമിയിലോ വെള്ളത്തിലോ വായുവിലോ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കഴിയും.

അത്തരം യുദ്ധത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ പ്രദേശം ഏറ്റെടുക്കുക, വാണിജ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പ്രശസ്തി നേടുക എന്നിവയല്ല. അത്തരം യുദ്ധങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ അവ നിയമത്തിനും ക്രമക്കേടിനും എതിരാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സേവനത്തിലെ ശക്തികൾ മനസ്സിന്റെ സേവനത്തിൽ ഉള്ളവരെ എതിർക്കുന്നു. ഈ സൈന്യങ്ങളെ ഭരിക്കുന്നത് തങ്ങൾക്ക് പുറത്തുള്ള മൂലകശക്തികളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പഠിച്ചവരാണ്, എന്നാൽ അവയിലെ മൂലകങ്ങളല്ല, അവരുടെ മനസ്സിലെ എതിരാളികളായി, അവരുടെ ശരീരത്തിലെ മൂലകങ്ങളെയും പുറത്തുനിന്നുള്ള മൂലകങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന, പ്രകൃതിയിൽ.

പ്രകൃതി ആരാധകരും ദിവ്യ ഇന്റലിജൻസ് ആരാധകരും, ലൈംഗികാരാധകരും ദിവ്യ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ബോധപൂർവമായ മാനസിക സേവകരും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമായിരിക്കും.

യുദ്ധത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളായി പ്രത്യേകമായി നിർമ്മിച്ചതോ സേവനത്തിൽ അമർത്തിയതോ ആയ മൂലകങ്ങളുടെ ബോധപൂർവവും ബുദ്ധിപരവുമായ ഉപയോഗം പൊതുവെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ജനതയുടെ ലൗകിക നാഗരികത അവസാനിക്കുകയാണെന്നാണ്. ഈ മാജിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന വംശം അത് താമസിക്കുന്ന ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. മുങ്ങലിലൂടെയാണ് അവസാനം വരുന്നത്. അപ്പോൾ സമുദ്രത്തിലെ ശുദ്ധീകരണ ജലം കാലക്രമേണ വിഘടിച്ച് ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ നിവാസികൾ ജീവിച്ചിരുന്ന അവസ്ഥയെ ഇല്ലാതാക്കും. അവസാന കേസ് അറ്റ്ലാന്റിസ് ആയിരുന്നു.

ഇതുവരെ നടന്ന എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളിലും, ഘടകങ്ങൾ പുരുഷന്മാർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവ അറിയാതെ ജോലി ചെയ്യുന്നു. 1914 ൽ യൂറോപ്പിൽ ആരംഭിച്ച ഇപ്പോഴത്തെ യുദ്ധത്തിൽ, എല്ലാ വിഭാഗം മൂലകങ്ങളും ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും പോരാട്ടത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അഗ്നി, വായു, ജലം, ഭൂമി എന്നിവയുടെ അദൃശ്യമായ മൽസരങ്ങൾ പുരുഷന്മാരുടെ പോരാട്ടങ്ങളിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പുരുഷന്മാർക്ക് സാധാരണയായി അറിയില്ല. ചില പുരുഷന്മാർ ഇത് സംശയിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർ പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. യൂറോപ്പിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായി വികസിപ്പിച്ചതും താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്നതുമായ എല്ലാ ദു ices ഖങ്ങളെയും അഭിനിവേശങ്ങളെയും ഇപ്പോൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഭൂഗോളത്തിന്റെ നാല് മൂലകങ്ങളുടെ താഴത്തെ മൂലകങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇവയ്‌ക്ക് മുകളിൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ കൈകോർത്ത് പ്രക്ഷുബ്ധത നയിക്കുന്ന മുകളിലെ മൂലകങ്ങൾ നിയമത്തിന്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ പിടിക്കുന്നു.

ഭാവിയിൽ ചില പുരുഷന്മാർക്ക് മൂലകങ്ങൾ ആജ്ഞാപിക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ, പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നവയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ പ്രത്യേകം സൃഷ്ടിച്ചവയോ ആകാം. മൂലകങ്ങൾ പൊതു സേവനങ്ങൾക്കും സ്വകാര്യ ഉപയോഗത്തിനും ഉപയോഗിക്കും, അതിനാൽ മനുഷ്യരെ മെനിക്കൽ, മെക്കാനിക്കൽ ജോലികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. ഇത് മനുഷ്യരെ ജോലിയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുകയില്ല, എന്നാൽ തൊഴിലാളിവർഗത്തിന് ഇപ്പോൾ ആക്രോശിക്കാനും, മെച്ചപ്പെടുത്താനും, വേണമെങ്കിൽ, അവരുടെ മനസ്സിനും, പരിഷ്ക്കരണത്തിനും വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തും.

കാർഷിക മേഖലയിലും അനുബന്ധ കോളിംഗുകളിലും, നിർമ്മാണത്തിലും, ബിസിനസ്സിലും, പോലീസ് സേവനത്തിലും, യുദ്ധത്തിലും നാഗരികതയുടെ വശം ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടും. ശാസ്ത്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ മൂലകങ്ങളുടെ കൂടുതൽ പൊതുവായ തൊഴിൽ ഒരു നിഗൂ cos പ്രപഞ്ചം, ഒരു നിഗൂ ge ഭൂമിശാസ്ത്രം, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിശ്വാസങ്ങളെ പല കാര്യങ്ങളിലും ശിശുക്കളും തെറ്റായവരുമാണെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ജ്യോതിശാസ്ത്രം എന്നിവ എങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തും എന്നതിന്റെ സൂചന നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

എച്ച്ഡബ്ല്യു പെർസിവൽ.


ന്റെ വായനക്കാർക്ക് വാക്ക്:

എന്നതിന്റെ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല വാക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. എന്നാൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാല്യം അവസാനിക്കുന്ന ഈ സംഖ്യ അവസാനത്തേതായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോഴത്തേതിന്, പ്രസിദ്ധീകരണം വാക്ക് നിർത്തും. എപ്പോൾ എന്ന് വായനക്കാരെ അറിയിക്കും വാക്ക് ഒരു പുതിയ സീരീസ് ആരംഭിക്കുന്നു. എല്ലാ വായനക്കാരിൽ നിന്നും വിവിധ സംഭാവകരിലേക്ക് അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നു വാക്ക്.

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഓരോ നമ്പറിനും ഞാൻ ഒരു എഡിറ്റോറിയൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വാക്ക്, എന്റെ സന്ദേശം 1904 ഒക്ടോബറിൽ എഴുതിയതിനാൽ, കാലാകാലങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന “സുഹൃത്തുക്കളുമൊത്തുള്ള നിമിഷങ്ങൾ” എന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകി. ഞാൻ എഴുതിയ എഡിറ്റോറിയലുകളിൽ എന്റെ പേരിനൊപ്പം ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ല. മുമ്പ് നൽകിയിട്ടില്ലാത്ത വിവരങ്ങൾ, ഇതുവരെ അറിയപ്പെടുന്നതുപോലെ, ഈ എഡിറ്റോറിയലുകളിലും ചില “നിമിഷങ്ങളിലും” കാണാം.

എന്റെ രചനകളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം വായനക്കാരെ ബോധബോധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിലേക്കും മൂല്യനിർണ്ണയത്തിലേക്കും എത്തിക്കുക, ബോധത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാകാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവരെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുക എന്നിവയായിരുന്നു. അതിനായി ഒരു സിസ്റ്റം ഞാൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിനെ രാശിചക്രം എന്ന് വിളിച്ചു.

അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച ചില വ്യക്തികളും ഈ പഠിപ്പിക്കലുകൾ കണ്ടെത്തിയതായി അവകാശപ്പെടുന്ന ചില ആളുകളും തെറ്റായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനെതിരെ ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നതിനായി, ഈ വസ്‌തുതകൾ ഉദ്ദേശ്യത്തിനും കർത്തൃത്വത്തിനും വേണ്ടി ഞാൻ പ്രസ്താവിക്കില്ല. വാക്ക്, ഈ എഡിറ്റോറിയലുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവ മാറ്റാനോ വികൃതമാക്കാനോ അവ്യക്തമാക്കാനോ ശ്രമിക്കുന്ന ചിലർ. ഞാൻ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ വാക്ക് ദ്രവ്യത്തെ ബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്താനുള്ള പദ്ധതിയുടെ ത്യാഗമായി ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കുള്ളതാണ്.

If വാക്ക് വീണ്ടും എടുക്കുന്നു മറ്റ് ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുക എന്നതാണ് എന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. കോൺഷ്യസ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ അവ ചില വായനക്കാരെ നയിക്കും.

ഹരോൾഡ് വാൾഡ്വിൻ പെർസിവൽ.

ന്യൂയോർക്ക്, ഏപ്രിൽ 15, 1918.