വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ

ദി

WORD

വാല്യം. 25 ജൂലൈ, 1917. നമ്പർ 4

പകർപ്പവകാശം, XXX, HW PERCIVAL മുഖേന.

സ്ത്രീകളുമില്ല

മനുഷ്യരുടെയും കുട്ടികളുടേയും കുട്ടികൾ.

ഈ രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളിൽ, രണ്ട് മനുഷ്യരുടെ ഐക്യത്താൽ തലമുറയും സ്വയം തലമുറയിലൂടെ മനുഷ്യന്റെ ഉയർന്ന ക്രമത്തിന്റെ മാനസിക ശരീരത്തിന്റെ ജനനവും ഒരു മൂലകവുമായി ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഐക്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചില വസ്തുതകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അവിടെ വീണ്ടും ഭ physical തിക അടിസ്ഥാനം ഒരു മനുഷ്യകോശം, ഒരു ബീജകോശം ആയിരിക്കണം. രണ്ട് മനുഷ്യരിൽ ഒരാൾ മനുഷ്യനോ പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ ആണ്, കൂടാതെ ശാരീരിക ശരീരവും മനസ്സും ഉണ്ട്, മറ്റൊരാൾക്ക് ശാരീരിക ശരീരവും മനസ്സും ഇല്ല. മനുഷ്യർക്ക് ഉള്ളതുപോലെ ഒരു ജ്യോതിഷ ശരീരമില്ല. ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ടതെല്ലാം മൂലകം ഭൂഗോളത്തിലെ നാല് മൂലകങ്ങളിലൊന്നാണ്; മൂലക പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ലോക മോഹം; മൂലകത്തിന്റെ രൂപം മനുഷ്യനെന്ന നിലയിൽ ആ മൂലകത്തിന്റെ രൂപമാണ്. മനുഷ്യൻ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് എന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എവിടെ നിന്നാണ് ഫോം വന്നത് എന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രശ്നമല്ല. ഭ physical തിക അണുക്കളെ നൽകാൻ കഴിയുന്ന രണ്ടിൽ ഒന്ന് മാത്രമേയുള്ളൂ. എന്നിരുന്നാലും, ഇപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന് നൽകാൻ കഴിയുന്ന അത്തരമൊരു ജേം സെൽ വേണ്ടത്ര വികസിച്ചിട്ടില്ല, അതിനാൽ പുല്ലിംഗത്തിന്റെയും സ്ത്രീലിംഗത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനം അതിൽ അനുവദിക്കുന്നില്ല. മനുഷ്യന്റെ ഒരു ഐക്യവും മൂലകവും, അതിനുശേഷം മനുഷ്യപ്രശ്നവും ഉണ്ടോ എന്നത് ആദ്യം മനുഷ്യന് നൽകാൻ കഴിയുന്ന അണുക്കളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. കോശത്തിലെ അണുക്കൾ മനുഷ്യ ഭ physical തിക ശരീരത്തിലെ മനുഷ്യ മൂലകമാണ് നൽകുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, ആ മൂലകം വാർത്തെടുത്ത് ക്രമീകരിക്കുന്നത് പുരുഷശക്തിയോടോ സ്ത്രീശക്തിയോടോ മാത്രമാണ്.

ഒരു മനുഷ്യ പങ്കാളി ഒരു മൂലകവുമായി യോജിക്കാൻ അനുയോജ്യമാകണമെങ്കിൽ മനുഷ്യ പങ്കാളിയിലെ മനുഷ്യ മൂലകം ശക്തവും വികസിതവും സാധാരണ അവസ്ഥയ്ക്കപ്പുറം വളർന്നതും ആയിരിക്കണം. അത് സാധാരണ അവസ്ഥയെ വേണ്ടത്ര പിന്നിലാക്കിയിരിക്കണം, അതുവഴി ഒരു കോശം ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, അതിൽ ഒരു ശക്തി പൂർണ്ണമായും സജീവമാണ്, മറ്റൊന്ന് കുറഞ്ഞത് പൂർണമായും ഒഴിവാക്കില്ല. സ്വയം ജനിച്ചേക്കാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ വികസനം പുരോഗമിക്കേണ്ടതില്ല; എന്നിട്ടും അത്തരമൊരു വ്യക്തി സഞ്ചരിച്ച ദിശയിൽ അത് കിടക്കണം. ഒരു മനുഷ്യന് അത്തരമൊരു മാനുഷിക മൂലകമുണ്ടാകുമ്പോൾ ഉയർന്ന ക്രമത്തിന്റെ ചില ഘടകങ്ങൾ ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും മനുഷ്യനുമായി സഹവസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മൂലകവുമായി ഐക്യമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് മനുഷ്യനാണ്.

മനുഷ്യൻ സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ശാരീരിക പങ്കാളി ശാരീരിക ഐക്യം അനുവദിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഭ material തികമായിത്തീരും. മൂലകനായ പുരുഷനോ സ്ത്രീക്കോ ശാരീരിക ശരീരമില്ല, അണുക്കളെ നൽകാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ മനുഷ്യനോ പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ നൽകിയ ഒരു അണു കോശത്തിലൂടെ രണ്ട് ശക്തികളും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. മൂലകമോ പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ മനുഷ്യ പങ്കാളിയിൽ നിന്ന് ഭ material തിക വസ്തുക്കൾ കടമെടുത്ത് മാംസത്തിൽ വസ്ത്രം ധരിക്കാനായി യൂണിയനിലേക്ക് കടമെടുക്കുന്നു. അവരുടെ ഐക്യത്തിന് മുമ്പ് മൂലകം അതിന്റെ മനുഷ്യ പങ്കാളിയ്ക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും, പക്ഷേ ചില കോശങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ ജ്യോതിഷ ശരീരത്തിലൂടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതുവരെ അത് മാംസത്തിൽ ശാരീരിക ദൃ solid ത നേടുന്നില്ല. മനുഷ്യ പങ്കാളിയുടെ മാനുഷിക മൂലകത്തിൽ നാല് ഘടകങ്ങളുടെയും ഭാഗങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ മൂലക പങ്കാളിയുടെ ഘടകവും ഉണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ സമ്മതത്താൽ സ്വാഭാവികമായും അയാളുടെ മാനുഷിക മൂലകവും മൂലക പങ്കാളിയും അവനു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാക്കുന്നു. മനുഷ്യ മൂലകത്തിലൂടെ മനുഷ്യന്റെ ജ്യോതിഷം മൂലക പങ്കാളിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ ഭൗതിക രൂപത്തിന്റെ ശരീരമായ ജ്യോതിഷത്തോടൊപ്പം ചില ഭ physical തിക കോശങ്ങളെ പിന്തുടരുക. യൂണിയന് മുമ്പായി ഈ കൈമാറ്റം നിരവധി തവണ ചെയ്യാം. ജ്യോതിഷ രൂപവും മനുഷ്യ പങ്കാളിയുടെ ഭ physical തിക കോശങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച്, മൂലകം ശാരീരിക ദൃശ്യപരതയും ദൃ solid തയും സ്വീകരിക്കുന്നു. പിന്നെ യൂണിയനിൽ രണ്ട് ഖര ശരീരങ്ങളുണ്ട്; എന്നാൽ മനുഷ്യന് മാത്രമേ ഒരു ബീജകോശം നൽകാൻ കഴിയൂ. ഒരു energy ർജ്ജം മനുഷ്യന്റെയോ പുരുഷന്റെയോ സ്ത്രീയുടെയോ ലിംഗമനുസരിച്ച് മനുഷ്യനിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, മറ്റൊന്ന് മൂലകത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും പ്രവർത്തനരഹിതമായിരുന്ന മനുഷ്യ ബീജകോശത്തിന്റെ ആ വശത്തെ ഉണർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ ആ സെല്ലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രണ്ട് ശക്തികളും മൂന്നാമത്തെ ഘടകത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, അത് ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടിയായി വികസിക്കും. ഗർഭധാരണം നടക്കുന്നു, ഗർഭകാലവും ജനനവും പിന്തുടരുന്നു. അവർ തീർച്ചയായും, സ്ത്രീയോ മനുഷ്യനോ മൂലകമോ ആകട്ടെ. മൂലകത്തിന് ലഭിച്ചതിന്റെ പ്രതിഫലമായി, മനുഷ്യ പങ്കാളിയ്ക്ക് മൂലകത്തിന്റെ മൂലകത്തിന്റെ മാത്രമല്ല എല്ലാ പ്രകൃതിയുടെയും നേരിട്ടുള്ള ശക്തി ലഭിക്കുന്നു, മാത്രമല്ല ഭൗതിക കോശങ്ങളുടെ താൽക്കാലിക നഷ്ടത്തിന് ഇത് പൂർണ്ണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. മൂലക പങ്കാളി ദൃശ്യപരതയും ദൃ solid തയും നിലനിർത്താം, അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസ്ഥകൾക്കനുസൃതമായിരിക്കില്ല. മനുഷ്യർ ആണോ പെണ്ണോ ആകാം, അടിസ്ഥാനപരമായ ഘടകങ്ങൾ സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ വിവരിച്ച രീതി മനുഷ്യ പെണ്ണിന് ബാധകമാണെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം. എന്നാൽ ഒരു മൂലക സ്ത്രീയുടെയും മനുഷ്യന്റെ പുരുഷന്റെയും കാര്യത്തിൽ ഇത് വ്യത്യസ്തമല്ല. മനുഷ്യന് നൽകാവുന്ന ഭൗതിക ജേം സെല്ലിന്റെ സ്വഭാവമാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും അടിസ്ഥാനം.

മനുഷ്യനും മൂലക ലോകങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരു വിഭജനം നിലകൊള്ളുന്നു. എതിർലിംഗത്തിലുള്ള രണ്ട് മനുഷ്യരിലൂടെയുള്ള പ്രത്യുൽപാദനമാണ് മനുഷ്യ തലമുറയുടെ ഏക മാർഗം അറിയപ്പെടുന്ന മനുഷ്യവർഗത്തിനും ലോകത്തിനും ഭാഗ്യം. കാരണം, ഇന്നത്തെ മാനവികതയുടെ അവസ്ഥയിൽ, മറ്റ് രീതികൾ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ, ഭ physical തിക ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭ life തിക ജീവിതത്തിന്റെ ഉമ്മരപ്പടിക്ക് ചുറ്റും അമർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കും. അവ പുറത്തു സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. മൂലകങ്ങളുടെ മെച്ചപ്പെട്ട ക്രമം മനുഷ്യനുമായി ഇടപഴകുന്നതിന് മുമ്പ് ഉയർന്ന തരം മനുഷ്യനെ ആവശ്യമാണ്. (കാണുക വാക്ക്, വാല്യം. 21, pp. 82, 91). നിലവിൽ താഴ്ന്ന തരം മനുഷ്യനെ മാത്രം ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ്. അവർക്കെതിരെ വാതിൽ അടച്ചിരിക്കുന്നു. താഴ്ന്ന മൂലകങ്ങളും ശരാശരി മാനവികതയും തമ്മിൽ ഈ സാമ്യമുണ്ട് - ഇത് വലിയതോതിൽ മൂലകമാണ് - രണ്ടും ഉത്തരവാദിത്തത്തിനായി ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, മാത്രമല്ല ആനന്ദവും വിനോദവും മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. താഴ്ന്ന മൂലകങ്ങൾ അമർത്യതയെ പരിഗണിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് അത് അറിയില്ല, അഭിനന്ദിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് വേണ്ടത് സംവേദനം, വിനോദം, കായികം എന്നിവ മാത്രമാണ്. ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്ന മികച്ച ക്ലാസ് കൂടുതൽ വിപുലമായ മൂലകങ്ങളാണ്. ഭ physical തിക ശരീരങ്ങളില്ലെങ്കിലും ഇവയ്ക്ക് മനുഷ്യരൂപങ്ങളുണ്ടാകാം. അവർ അമർത്യത ആഗ്രഹിക്കുന്നു, സന്തോഷപൂർവ്വം അതിനുള്ള വിലയും നൽകുന്നു. അവർ മനുഷ്യരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു; മനുഷ്യനിലൂടെ മാത്രമേ അവർക്ക് അമർത്യത കൈവരിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നതിനാൽ, ഒരു മനുഷ്യനുമായി ബന്ധം പുലർത്താൻ പ്രകൃതി അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അവ സഹജവാസനയാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നു; അത് അറിയേണ്ട കാര്യമല്ല. എന്നാൽ അമർത്യത ഒരു മനുഷ്യനുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ടിലൂടെ ഒറ്റയടിക്ക് നേടാനാവില്ല. ഭ human തിക മനുഷ്യവും മൂലകവുമായ ലോകങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വിഭജനം നീക്കംചെയ്‌താൽ, ഉയർന്ന ഓർഡറുകൾ അകന്നുപോകുകയും താഴ്ന്ന മൂലക വംശങ്ങൾ ഈ ലോകത്തേക്ക് ഒഴുകുകയും ചെയ്യും. മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ തകർച്ചയുണ്ടാകും. പരിണാമത്തിൽ ഇത് യുഗങ്ങളായി പിന്നോട്ട് വലിച്ചെറിയപ്പെടും. വാസ്തവത്തിൽ, അത്തരമൊരു അവസ്ഥ വരാനിരുന്നെങ്കിൽ, മനുഷ്യ ലോകത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം നശിപ്പിക്കാൻ വലിയ ഇന്റലിജൻസ് നിയമങ്ങൾ ആവശ്യമായി വരും. അധ enera പതിച്ചതിന്റെ കാരണങ്ങൾ പലമടങ്ങ് ആയിരിക്കും. ചില മനുഷ്യർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാതെ അവരുടെ ലൈംഗിക അഭിരുചികളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. മറ്റുചിലർ മാജിക്കിലെ മൂലകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അധികാരത്തോടുള്ള മോഹത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തും. നഷ്ടപരിഹാരവും കലയും ശാസ്ത്രീയവും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാത്തരം ജോലികളും തമ്മിലുള്ള സന്തുലിതാവസ്ഥ ഇപ്പോൾ സങ്കൽപ്പിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറത്തേക്ക് നശിപ്പിക്കപ്പെടും. അപ്പോൾ കർമ്മ ക്രമീകരണം ഓട്ടത്തിൽ നിന്ന് തുടച്ചുനീക്കേണ്ടതുണ്ട്.

മൂലകവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള വിഭജനം നീക്കംചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് മനുഷ്യനും പുരുഷനും സ്ത്രീയും ശരിയായ അവസ്ഥയിലായിരിക്കണം ഒപ്പം ഉത്തരവാദിത്തത്തിന്റെ പവിത്രത മനസ്സിലാക്കുകയും ആത്മാഭിമാനം, സ്വയം നിഷേധം, സ്വയം സംയമനം എന്നിവയിൽ മികവ് പുലർത്തുകയും വേണം. മനുഷ്യന് ഗുണങ്ങളും ശാരീരികവും മാനസികവും മൂലകങ്ങളുമായുള്ള ഐക്യത്തിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തത്തിന്റെ ശരിയായ മനോഭാവവും ഉണ്ടെങ്കിൽ വിഭജനം നീക്കംചെയ്യപ്പെടും. അപ്പോൾ ലൈംഗികബന്ധം സാധ്യമാകുമെന്ന് മാത്രമല്ല; അത് ശരിയായിരിക്കാം.

ശരിയായ ശാരീരിക അവസ്ഥകളാൽ മനുഷ്യന് നല്ല ശരീരം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും ശരിയായ അലിമെൻറേഷൻ ഉണ്ടെന്നും പുളിപ്പിക്കാതെയും ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെയും ഭക്ഷണം ആഗിരണം ചെയ്യാനും സ്വാംശീകരിക്കാനും കഴിയും, രക്തത്തിലെ വെളുത്തതും ചുവന്നതുമായ ജീവികൾക്കിടയിൽ ശരിയായ ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം രക്തചംക്രമണം, പൂർണ്ണവും ശ്വസനവുമാണ്, കൂടാതെ ലൈംഗികമായും വൃത്തിയും ആയിരിക്കുക. മാനസികാവസ്ഥ അയാൾ ഉത്തരവാദിയാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും സ്വയം പുരോഗമിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ മുന്നേറാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട കടമയെക്കുറിച്ച് ബോധമുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം. ഇവ രണ്ടും ശരിയായ വ്യവസ്ഥകളാണ്. അപ്പോൾ ഒരു മികച്ച ക്ലാസ് മൂലകങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ അംഗീകാരവും ലൈംഗിക ബന്ധവും ആഗ്രഹിക്കുന്നു, തുടർന്ന് മനുഷ്യന്റെ മനുഷ്യ മൂലകത്തെ ശാരീരികമായി പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുമായിരുന്നു, കൂടാതെ മനുഷ്യ മൂലകത്തിലൂടെ ഭ body തിക ശരീരം ഒരുതരം കോശത്തെ ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കും സാധ്യമായ ഒരു മൂലകവുമായി യൂണിയൻ.

ഒരു മനുഷ്യനിൽ ശരിയായ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ അവസ്ഥയും യൂണിയനിലെ ഒരു പ്രാഥമിക മീറ്റിംഗിൽ ശരിയായ മനോഭാവവും ഉള്ളതിനാൽ, വിഭജനം നീക്കംചെയ്യുകയും മൂന്നാമത്തെ ഘടകം യൂണിയനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. മനുഷ്യൻ നൽകിയ പുല്ലിംഗമോ സ്ത്രീലിംഗമോ മൂലകത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിപരീതശക്തിയിൽ ഒത്തുചേരുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഘടകം മനുഷ്യ ബീജകോശത്തിൽ സംയോജിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, അവർ ഗർഭധാരണത്തെ “മുദ്രയിടുന്നു”. രൂപത്തിലുള്ള മനുഷ്യനും ശരീരത്തിൽ ശാരീരികവും മനസ്സോടെയോ അല്ലാതെയോ ഉള്ള ഒരു എന്റിറ്റി ആയിരിക്കും പ്രശ്നം. ഈ ഉൽ‌പ്പന്നത്തിന് രണ്ട് സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, മനുഷ്യന്റെ ദൃ solid തയും മൂലകശക്തികളും, പ്രത്യേകിച്ച് അതിന്റെ രക്ഷകർത്താവിന്റെ പ്രത്യേക ഘടകത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ.

രക്ഷാകർതൃ മൂലകം അതിന്റെ മനുഷ്യ സഹകാരിയുടെ മനസ്സുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നതിലൂടെ മാനസിക വെളിച്ചത്തിൽ ചിലത് അതിൽ മതിപ്പുണ്ടാകും, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യശരീരത്തിലെ വ്യക്തിത്വം അതിന്റെ മനസ്സിന്റെ പ്രകാശത്തെ സ്വാധീനിക്കുകയും സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു; പക്ഷേ അത് അനശ്വരമാകില്ല, അതായത്, അമർത്യമായ ഒരു മനസ്സ് ഉണ്ടാകില്ല. ഒരു മനുഷ്യനുമായുള്ള നിരന്തരമായ ബന്ധവും മനുഷ്യന്റെ മൂലകത്തിലൂടെ സ്വീകരിക്കുന്നതും സ്വായത്തമാക്കിയതുമായ ഭൗതിക കോശങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിലൂടെ അത് ലഭിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരിക്കും. അത് ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ മാതൃകയും പിന്നീട് ഒരു വ്യക്തിത്വവും വികസിപ്പിക്കും. ഒരു വ്യക്തിത്വം അർത്ഥമാക്കുന്നത്, അത് മനസില്ലാത്തതും മരണത്തിൽ അനശ്വരവുമല്ലെങ്കിലും, ആ സമയത്ത് ഒരു അണുക്കളെ മറികടന്ന് ഒരു പുതിയ വ്യക്തിത്വമായി വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയും. ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉള്ളതിനാൽ, അതിന്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ മൂലകത്തെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല. മനുഷ്യനെപ്പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതെല്ലാം അതിന്റെ വ്യക്തിത്വമാണ്. തന്നിരിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകളിലെ എല്ലാ വ്യക്തിത്വങ്ങളും പ്രധാനമായും ഫോമുകൾക്കനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു; മാത്രമല്ല, ഒരു പ്രത്യേക മനസ്സിന്റെ അഭാവം വേഷംമാറി മനസ്സിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രതിഫലനമുണ്ട്.

ഭൂമിയുടെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഓരോന്നിനും ജ്യോതിഷ വെളിച്ചത്തിൽ ഒരു പാറ്റേൺ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, അവയിലൂടെ മനുഷ്യർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സാവധാനത്തിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മാതൃകകൾക്ക് കീഴിൽ മനുഷ്യർ അവരുടെ ശീലങ്ങൾ, ആചാരങ്ങൾ, ആചാരങ്ങൾ, കായികം, വിനോദങ്ങൾ, ശൈലി, വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവ ധരിക്കുന്നു. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭൂമിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അവയിൽ ചിലത് ചെറുതും വലുതും. മനുഷ്യർ, അവരുടെ മനസ്സ് കാരണം, പാറ്റേണുകൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്നില്ല. അടുത്തിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു വ്യക്തിത്വം സ്വന്തമാക്കിയ ഒരു ഘടകം പാറ്റേണുകളുടെ ആവശ്യങ്ങളോട് പെട്ടെന്ന് പ്രതികരിക്കുന്നു. അതിനാൽ മൂലകം ബാക്കിയുള്ള നിവാസികളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു, അവയേക്കാൾ സ്വാഭാവികമായും മനോഹരമായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഒരു മനുഷ്യരൂപം നേടിയെടുക്കുകയും എന്നാൽ അദൃശ്യമായ മൂലകത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യലോകത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്ത ഒരു മൂലകം മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല, അല്ലാതെ അത് പുതുമയുള്ളതും പുതിയതും മനോഹരവുമാണ്. അത് ബുദ്ധിപരമായി സംസാരിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു yet എന്നിട്ടും അതിന് മനസ്സില്ല. അതിന് വ്യക്തിപരമായ മനസ്സില്ല. അതിന്റെ വ്യക്തമായ യുക്തിയും ബുദ്ധിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് അതിന്റെ മനുഷ്യ പങ്കാളിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച മതിപ്പുകളാണ്, കൂടാതെ സമൂഹത്തിലെ മനുഷ്യ സഹകാരികളുടെ കൂട്ടായ മാനസിക ശക്തികളിൽ നിന്നാണ്. അവർ അതിന്റെ നാഡീവ്യൂഹത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു, അത് പ്രതികരിക്കുന്നു. മൂലകത്തിന് ഹോസ്റ്റസ്, വീട്ടുജോലിക്കാരി, ബിസിനസ്സ് മാൻ, കൃഷിക്കാരൻ, ശരാശരി എന്നിവയായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും. ബിസിനസ്സ് കാര്യങ്ങളിൽ ഇത് കൂടുതൽ വിവേകപൂർവ്വം ആയിരിക്കും, കാരണം അതിന് പിന്നിൽ പ്രകൃതിയുടെ സഹജാവബോധമുണ്ട്, മറ്റുള്ളവരുടെ ഉദ്ദേശ്യത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്കറിയാം. മൂലകം ഒരു വ്യക്തിത്വം നേടിയെടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ, വ്യക്തിഗത മനസ്സിന്റെ അഭാവമുണ്ടെങ്കിലും സാധാരണ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല.

വാസ്തവത്തിൽ, ഇന്നത്തെ ശരാശരി മനുഷ്യർ ഒരു മൂലക ജീവിതം നയിക്കുന്നു, അവ ഒരു മൂലകത്തെപ്പോലെ സ്വാഭാവികമല്ല. അവർ വിനോദവും സംവേദനവും തേടുന്നു. ബിസിനസ്സ്, രാഷ്ട്രീയം, സാമൂഹിക ബന്ധം എന്നിവയിൽ നിന്നാണ് അവർക്ക് അത് ലഭിക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ജീവിതമാണ് അവരുടേത്. അവയുടെ മൂലക സ്വഭാവം പ്രബലമാണ്. മനസ്സ് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, മൂലക സ്വഭാവത്തിന് സംതൃപ്തി നൽകാൻ അത് അടിമയായിരിക്കണം. ബ ual ദ്ധിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിവേകപൂർണ്ണമായ സംതൃപ്തിയിലേക്ക് തിരിയുന്നു.

മൂലകം മരിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഒരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട്, മരണശേഷം ഒരു വ്യക്തിത്വ അണുക്കൾ അവശേഷിക്കുന്നു. അതിൽ നിന്ന് ഒരു പുതിയ വ്യക്തിത്വം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നു. തീർച്ചയായും, ഒരു മെമ്മറിയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല, കാരണം വ്യക്തിത്വത്തിന് മരണത്തെ വ്യാപിപ്പിക്കുന്ന മെമ്മറി ഇല്ല.

മനസ്സിന്റെ ഭൗമജീവിതത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ വ്യക്തിത്വത്തിന് ഒരു മനസ്സ് ഉപയോഗിക്കും. ഈ രീതിയിൽ, ജീവിതത്തിനു ശേഷമുള്ള ജീവിതം, ഒരു മനസ്സുമായി സഹവസിക്കുന്നതിലൂടെ, മൂലകം സ്വയം പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും മനസ്സായിത്തീരുകയും ചെയ്യും, തുടർന്ന് അതിന് ഒരു അമർത്യ മനസ്സ് ഉണ്ടാകും.

ഭൂതകാലത്തിന്റെ പരിണാമം, മൃഗങ്ങളെയല്ല, താഴ്ന്ന മൂലക വസ്തുക്കളെ ഭ physical തിക മാനവികതയിലേക്ക് ചേർത്തു, അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സിന്റെ ജ്യോതിഷവും ഭ physical തികവുമായ വസ്തുക്കളായിത്തീരാനുള്ള പദവിയായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു, ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച വരികളിലൂടെ ഭാഗികമായി മുന്നേറി. മൃഗങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ മനുഷ്യരാജ്യത്തിലേക്ക് വരുന്നില്ല. ഹ്യൂമൻ എലമെൻറൽ എന്നത് ഒരു മൂലകമാണ്, അത് മുൻകാലങ്ങളിൽ പല തരത്തിൽ ഒരു മനസ്സിന്റെ കൂട്ടാളിയായിരുന്നു. ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് ഒരു വഴിയാണ്.

മനുഷ്യരുടെയും മൂലകങ്ങളുടെയും ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ഒരു വ്യക്തി മനസ്സ് അവതരിക്കുന്നവരായും വ്യക്തിഗത മനസ്സ് ഇല്ലാത്തവരായും വേർതിരിക്കേണ്ടതാണ്.

മനസില്ലാത്ത കുട്ടികൾ കേവലം യൂണിയന്റെ ഉൽ‌പ്പന്നവും മൂന്നാമത്തെ ഘടകവുമാണ്, അത് വ്യക്തിത്വ അണുക്കളാണ്. അവർക്ക് ഒരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട്, പക്ഷേ മനസ്സ് അവതാരമില്ല. വ്യക്തിത്വ അണുക്കൾ ഒരു മനസ്സിന്റെ അനുമതി പ്രകാരം മാതാപിതാക്കളുടെ ഐക്യത്തെ ബന്ധിപ്പിക്കുകയും മുദ്രയിടുകയും ചെയ്തു. അത്തരം കുട്ടികൾ, കുട്ടികളുമായുള്ള മനുഷ്യരുമായുള്ള ബന്ധത്തിലൂടെയും പിന്നീട് മുതിർന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വിവാഹത്തിലൂടെയും, അവരുടെ മാനുഷിക കൂട്ടാളികളുടെ മാനസികാവസ്ഥയുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തും. എന്നിട്ടും അവർക്ക് വ്യക്തിപരമായ മനസില്ല, അതിനാൽ മുൻകൈയൊന്നുമില്ല; അവ പരിഹരിക്കപ്പെട്ട കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെയും അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റികളുടെ പരമ്പരാഗത, യാഥാസ്ഥിതിക രീതികളുടെയും നല്ല പ്രകടനങ്ങളാണെങ്കിലും. വ്യക്തിപരമായ മനസ്സിൽ എത്തിപ്പെടാത്ത, കേവലം വ്യക്തിത്വങ്ങളുള്ള ഇത്തരക്കാർ.

മനസ്സില്ലാത്ത അത്തരം സന്തതികളുടെ മറ്റൊരു വിഭാഗം ഉണ്ട്; അവ അസാധാരണമാണ്. നല്ല ശരീരവും ശുദ്ധമായ ഒരു മാനസിക സംഘടനയും ഉള്ള ഇവയെ ഇന്റലിജൻസ് അവരുടെ കൂട്ടായ കർമ്മമെന്ന നിലയിൽ ചിന്തകളിലൂടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും പുരുഷന്മാർ ആവശ്യമായി വരുത്തിയ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ വിഭാഗത്തിലെ ജീവികൾ ഭൂമിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, കാരണം മുകളിലെ മൂലകങ്ങൾ ഭൂഗോളത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്താത്ത ഭാഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു (കാണുക വാക്ക്, വാല്യം. 21, pp. 77, 78, 79). അത്തരത്തിലുള്ള ചിലത് ചരിത്രത്തിൽ‌ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കാം, പുതിയ കാര്യങ്ങൾ‌ കൊണ്ടുവരാനും അവതരിപ്പിക്കാനും. അവർ യുദ്ധത്തിലെ നേതാക്കൾ, വീരന്മാർ, ജേതാക്കൾ, ഒരിക്കലും മികച്ച ചിന്തകർ എന്നിവരാകാം. രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ വിധി മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളായി അവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും ഇതെല്ലാം സ്വന്തം അറിവും ഉൾക്കാഴ്ചയുമില്ലാതെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, കാരണം അവർക്ക് മനസ്സില്ല. അവർ പ്രചോദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതുപോലെ ചെയ്യുന്നു, അവരെ ഭരണ ഇന്റലിജൻസ് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അവരെ നയിക്കുന്ന ഈ ഇന്റലിജൻസുകളിൽ നിന്നുള്ള സ്വാധീനമാണ് അവരുടെ പ്രതിഫലം, അതിനാൽ പരിണാമത്തിന്റെ ഗതിയിൽ വ്യക്തിഗത മനസ്സിന് വെളിച്ചം വീശുന്നതിനും പിന്നീട് മാനസിക ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ പൗരന്മാരായി മാറുന്നതിനും അവ ഉടൻ തന്നെ അനുയോജ്യമാകും.

മൂലകങ്ങളുടെയും മനുഷ്യരുടെയും സന്തതികളായ കുട്ടികൾ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ളവരാകാം, മനസ്സ് അവതരിക്കുന്നവർ. അത്തരക്കാർക്ക് സാധാരണ മനുഷ്യനേക്കാൾ വലിയ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അവർ മെച്ചപ്പെട്ടതും ശക്തവുമായ ഒരു മാനുഷിക രക്ഷകർത്താവിൽ നിന്നും, മൂലക രക്ഷകർത്താവിന്റെ പുതുമയിൽ നിന്നും ശക്തിയിൽ നിന്നും വരുന്നു, അത് മലിനീകരിക്കപ്പെടാത്തതാണ്. അത്തരം മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് ജനിച്ച കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ സാധാരണ മനുഷ്യന് പാരമ്പര്യമായി ലഭിക്കുന്ന അപൂർണതകൾ, രോഗങ്ങൾ, ദു ices ഖങ്ങൾ എന്നിവ പലതും ഇല്ല. അത്തരം സന്തതികൾക്ക് ചില മൂലകശക്തികൾ, മുൻ‌കാഴ്ച, ഇംപ്രഷനുകളോട് കൃത്യമായ മാനസിക സംവേദനക്ഷമത എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി, ഈ ശാരീരിക ഉപകരണം തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു മനസ്സ് അവനുണ്ടാകും, ശക്തമായ മനസ്സ്, ഗ്രഹിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും സങ്കൽപ്പിക്കാനും സൃഷ്ടിക്കാനും കഴിവുള്ള. അവൻ കാഴ്ചപ്പാടിലുള്ള പ്രവൃത്തി അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞൻ, യോദ്ധാവ്, ചിന്തകൻ അല്ലെങ്കിൽ അവ്യക്തവും വിനീതനുമാകാം. അവന്റെ ഭ physical തിക ഉത്ഭവം താഴ്‌ന്നവരോ ശക്തരോ ആയിരിക്കാം. ഏത് സാമൂഹിക പാളി ജനിച്ചാലും അദ്ദേഹം തന്റെ കൃതി മാപ്പ് ചെയ്യും.

പുരാണങ്ങളും ഇതിഹാസങ്ങളും പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ മക്കളെയും മൂലകങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ചില വസ്തുതകളാണിത്.

തുടരും.