വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ

ദി

WORD

വാല്യം. 25 ജൂൺ, 1917. നമ്പർ 3

പകർപ്പവകാശം, XXX, HW PERCIVAL മുഖേന.

സ്ത്രീകളുമില്ല

മനുഷ്യരുടെയും കുട്ടികളുടേയും കുട്ടികൾ.

മൂലകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ദേവന്മാരുമായുള്ള മനുഷ്യരുടെ ഐക്യത്തിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികൾ, സാധാരണയായി വിളിക്കപ്പെടുന്നതുപോലെ, വ്യാപകമായ ഇതിഹാസങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമാണ്, ഇവിടെയും അവിടെയും സാഹിത്യത്തിന്റെ വിഷയം. ഗ്രീക്ക് പുരാണത്തിലെ വിഷയങ്ങൾ, ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാരുടെയും പുത്രിമാരുടെയും ബൈബിൾ കഥ, പ്ലേറ്റോ, റോമുലസ്, അലക്സാണ്ടർ എന്നിവരുടെ കഥകൾ, തുടർന്ന് പുസ്തകങ്ങളിലെ ഭാഗങ്ങൾ, അബ്ബെ ഡി വില്ലേഴ്‌സ് എഴുതിയത് “കോംടെ ഡി ഗബാലിസ്”, തോമസ് ഇൻ‌മാന്റെ “പുരാതന വിശ്വാസങ്ങളും ആധുനികവും”.

പാരമ്പര്യത്തിൽ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും എതിർലിംഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെ വിവാഹം കഴിച്ചുവെന്നത് മാത്രമല്ല, അത്തരം യൂണിയനിൽ നിന്ന് കുട്ടികളുണ്ടായി. ചില സമയങ്ങളിൽ, സ്ത്രീകൾ പിതൃത്വം ധരിക്കാനും, ഒരു വ്യക്തിയോ അവന്റെ ദിവ്യ വംശജരുടെ അനുയായികളോ പ്രശംസിക്കുകയും, മറുവശത്ത് ചില കാര്യങ്ങളിൽ പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഈ പാരമ്പര്യങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനമായ വസ്തുതകളെ മാറ്റരുത്. അത്തരമൊരു യൂണിയൻ സാധ്യമാണ്, കുട്ടികൾ കാരണമായേക്കാം.

ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു അപൂർവജീവിയെന്ന് കരുതുന്ന കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് അസാധ്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു, സ്വപ്നങ്ങളിൽ വ്യക്തികൾക്ക് എതിർലിംഗത്തിലുള്ള ഒരു സ്വപ്ന രൂപവുമായി ഐക്യമുണ്ടാകാം. അത്തരമൊരു അനുഭവത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി ഒരു മൂലകവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താം, അത് ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ മനുഷ്യരിലേക്ക് വരുന്നതും ശാരീരിക പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതുമായതുപോലെയല്ല.

യൂണിയന്റെ രഹസ്യം വളരെ സാധാരണമായ സ്ഥലമാണ്, അത് ഇപ്പോൾ ഒരു രഹസ്യമായി തോന്നുന്നില്ല. ലൈംഗിക യൂണിയൻ, അതിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തികൾ, ഗർഭധാരണം, ഗർഭാവസ്ഥ, ജനനം എന്നിവ രഹസ്യങ്ങളാണ്. മനസ്സ് ഉള്ള ഓരോ മനുഷ്യശരീരവും ഒരു വയൽ, ഒരു ചൂടുള്ള വീട്, ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ്, ഒരു ഉരുകുന്ന പാത്രം, ഒരു ലബോറട്ടറി എന്നിവയാണ്. എല്ലാത്തരം സൃഷ്ടികളെയും ആകർഷിക്കുന്ന ഇരുട്ടിലുള്ള ഒരു വെളിച്ചം പോലെയാണ് മനസ്സ്. ഒരു മനുഷ്യശരീരത്തിൽ എല്ലാ ലോകങ്ങളും പരസ്പരം കൂടിച്ചേരുന്നു. അവിടെ തലമുറയുടെ രഹസ്യങ്ങൾ, നരകമോ ദിവ്യമോ ആണ്. ഈ രഹസ്യങ്ങളുടെ പുറം ഭാഗം തീർച്ചയായും ഭ world തിക ലോകത്ത് അന്വേഷിക്കേണ്ടതാണ്. രണ്ട് സെല്ലുകൾ ലയിപ്പിക്കുന്നതിൽ യൂണിയൻ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടെത്തുന്നു. കീ കൈവശം വയ്ക്കുന്നതാണ് ഫിസിക്കൽ സെൽ.

എല്ലാ ഭ physical തിക ജൈവ ജീവിതത്തിനും അടിസ്ഥാനം ഒരു ഫിസിക്കൽ സെൽ ആണ്. ഒരു മനുഷ്യകോശം ഒരു അടിത്തറയായും സഹകരിക്കാനുള്ള ചില ഭ non തികേതര ശക്തികളാലും ഒരു ഭ physical തിക പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും. പ്രത്യേകതരം സെൽ ഒരു ബീജകോശമാണ്. പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ നൽകിയ ബീജകോശത്തിൽ, ഒരു മൂലകവുമായി ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഐക്യത്തിൽ നിന്ന്, ശാരീരികമല്ലാത്ത ഒരു ശാരീരിക വ്യക്തിയുടെ സന്താനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരണം തേടേണ്ടതുണ്ട്.

ഒരു മനുഷ്യന്റെയും അസാധാരണമായ ഒരു കേസ് എത്തുന്നതിനുമുമ്പ്, സാധാരണ മനുഷ്യ പുനരുൽപാദനത്തിന് കാരണമാകുന്ന ചില വസ്തുതകളും കാരണങ്ങളും കണക്കിലെടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. കൂടാതെ, ഒരൊറ്റ മനുഷ്യൻ കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ ഗർഭം ധരിക്കുകയും ജനിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു ഉയർന്ന മാനസിക ശരീരം ഉള്ള സാഹചര്യത്തിൽ സമാനമായ ഘടകങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും. സാധാരണക്കാരനും കുറ്റമറ്റതുമായ സങ്കൽപ്പത്തിനിടയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനും ഒരു മൂലകനും സന്താനങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് മനസിലാക്കുന്നത് കൂടുതൽ മൂല്യമുള്ളതാണ്, കാരണം ഇത് ഇപ്പോൾ മനുഷ്യരായ പലർക്കും മുൻകാലങ്ങളിൽ മൂലക മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നു മാനവികതയിൽ ചേർന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്നു.

അപ്പോൾ, രണ്ട് മനുഷ്യർക്കും പുല്ലിംഗവും സ്ത്രീലിംഗവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലാത്തപക്ഷം ഒരു ഐക്യവും ഉണ്ടാകില്ല. കൂടുതലായി ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഐക്യമുണ്ടാകാം, പക്ഷേ ഗർഭധാരണമില്ല, ജനനമില്ല. അതിനായി മൂന്നാമത്തെ ഘടകം ആവശ്യമാണ്, അതിൽ നിന്ന് വ്യക്തിത്വ അണുക്കളുടെ സാന്നിധ്യം ശരീരം തയ്യാറാക്കേണ്ട വ്യക്തിത്വത്തെ വളർത്തിയെടുക്കും. അവതാരത്തിനുള്ള മനസ്സും ഉണ്ടായിരിക്കാം. കുട്ടി മനുഷ്യനാകണമെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ സാന്നിദ്ധ്യം ഒരു വ്യക്തിത്വ അണുക്കളായിരിക്കണം, അല്ലാത്തപക്ഷം കുട്ടി ഒരു രാക്ഷസനായിരിക്കും. മൂന്നാമത്തെ ഘടകം സ്ത്രീലിംഗവുമായി പുല്ലിംഗ ബീജകോശത്തിന്റെ സംയോജനത്തിന് കാരണമാകുന്നു. രണ്ട് സെല്ലുകളും സംയോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അവയിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തികൾക്ക് ഒരു പൊതു കേന്ദ്രത്തിൽ വന്ന് സംയോജിക്കാൻ കഴിയൂ. സെല്ലുകൾ‌ വീണ്ടും സമന്വയിപ്പിക്കാൻ‌ കഴിയില്ല, അവ ഒരുപോലെ, ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ‌, അവ രചിച്ച കാര്യത്തെക്കുറിച്ച്. പുല്ലിംഗവും സ്ത്രീലിംഗവും വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിലും അവ ദ്രവ്യത്തിന്റെ ഒരേ തലം തന്നെയാണെങ്കിലും; അവ രണ്ടും ശാരീരികമാണ്. അതിനാൽ കോശങ്ങൾ സംയോജിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. മറുവശത്ത്, ശക്തികൾ, പുല്ലിംഗവും സ്ത്രീലിംഗവും ശാരീരികമല്ല, അവ മൂലകവും ജ്യോതിഷവുമാണ്. ഒരു പുരുഷന്റെയും സ്ത്രീയുടെയും ഭ body തിക ശരീരങ്ങൾ അവയവങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതിലൂടെ ഈ പുല്ലിംഗവും സ്ത്രീലിംഗവുമായ മൂലക ഏജൻസികൾ ലൈംഗിക കാര്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, മനുഷ്യശരീരങ്ങൾ മൂലകങ്ങളുടെ നിരന്തരമായ ഉത്തേജനത്തിലൂടെ രൂപം കൊള്ളുന്നു. പുല്ലിംഗത്തിന്റെയും സ്ത്രീലിംഗത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാന ആകർഷണത്തെ യൂണിയൻ പിന്തുടരുന്നു. കേവലം മൂലക ആകർഷണവും മൂന്നാമത്തെ ഘടകവുമില്ലെങ്കിൽ, രണ്ട് മനുഷ്യരുടെ ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സങ്കൽപ്പവും പിന്തുടരുകയില്ല.

മൂന്നാമത്തെ ഘടകമായ വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവവും സ്വഭാവവും നിർണ്ണയിക്കുന്നത് പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും അതിനായി ഒരു ശരീരം നൽകാനുള്ള കഴിവും യൂണിയനോടുള്ള അവരുടെ മനോഭാവവുമാണ്. മൂന്നാമത്തെ ഘടകം നിലവിലുണ്ടെങ്കിൽ, രണ്ട് അണുക്കളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് അവയിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രണ്ട് ശക്തികളെ സംയോജിപ്പിച്ച് ഗർഭധാരണം നടക്കുമ്പോൾ, ആ മൂന്നാമത്തെ ജീവിയുടെ മുദ്ര രൂപപ്പെടുന്നതിന്മേൽ ഇടുന്നു; അതുവഴി ജനിക്കാനുള്ള ശരീരത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, തടസ്സങ്ങൾ, സാധ്യതകൾ എന്നിവ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു. എല്ലാ മൂലക ലോകങ്ങളും മുദ്രയുടെ ആവശ്യകത അനുസരിച്ച് ശരീരത്തെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നു (കാണുക വാക്ക്, വാല്യം. 22, pp. 126, 125, 127) പുരുഷന്റെയും സ്ത്രീയുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ നൽകിയ മിശ്രിത കോശങ്ങളിലെ ശക്തികളുടെ കേന്ദ്രീകരണത്തിൽ മുദ്ര സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ. കോശങ്ങളുടെ സംയോജനത്തിനുശേഷം, അതിനു മുമ്പുള്ള ഘട്ടത്തിലോ അല്ലാതെയോ ഉള്ള രണ്ട് g ർജ്ജം തിരക്കിട്ട് തുടരുകയാണ്. അവയ്ക്കായി അവ തുറക്കുന്നതിനായി ഒരു ഓപ്പണിംഗ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്; അതിനാൽ സ്ട്രീമിംഗ് ഭാവി മനുഷ്യന്റെ ശരീരം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ പിന്നീട് വരുന്നു.

മൂലകങ്ങൾ കടക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ കാരണം രണ്ട് മനുഷ്യർ ഇപ്പോൾ ആവശ്യമാണ് എന്നതാണ്. രണ്ട് അണുക്കളിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രണ്ട് ഏജൻസികളെ അണുക്കളുടെ മാർഗ്ഗമില്ലാതെ സംയോജിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, രണ്ട് മനുഷ്യരുടെ കൂടിച്ചേരലില്ലാതെ ലോകത്തെ ജനങ്ങളാക്കാം. ഭാഗ്യവശാൽ ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. മറ്റ് ലോകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു ഭ physical തിക മനുഷ്യശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം സാധ്യമാക്കുന്നതിന് നിലവിൽ രണ്ട് മനുഷ്യരുടെ ഒരു ശാരീരിക ഐക്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം, കാരണം ശക്തികൾക്ക് ഭ physical തിക വാഹനങ്ങളുടെ സാദൃശ്യം ആവശ്യമാണ്, അതായത് ദ്രവ്യത്തിന്റെ തലം പോലെ അണുക്കൾ. ലോകങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം, രണ്ട് മനുഷ്യരും ലിങ്ക് നിർമ്മിക്കുന്നു. മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇത് എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ അങ്ങനെയാകില്ല; ഇപ്പോൾ പോലും രണ്ട് മനുഷ്യരെ ആവശ്യമില്ലാത്ത അസാധാരണമായ കേസുകളുണ്ട്.

ഇന്നത്തെ സാധാരണ രീതിയല്ലെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന് മതിയാകും. ഒരാൾ‌ മതിയാകാനുള്ള കാരണം ഒരു ഭ physical തിക കോശമാണ് ഭൗതിക ജൈവ ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. ഒരു സെല്ലും സഹകരിക്കാനുള്ള ചില ശക്തികളും ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഭ physical തിക പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും. ഒരു മനുഷ്യൻ മതിയാകാത്തതിന്റെ കാരണം, ഒരു മനുഷ്യൻ നൽകിയ അണുക്കൾ ഒരു പുല്ലിംഗമോ സ്ത്രീലിംഗകോശമോ ആണ്, ഓരോന്നിനും വിപരീത സ്വഭാവമുള്ള കർശനമായ അനുസരണത്തിലാണ്. ഒരു സെല്ലിന് പുല്ലിംഗവും സ്ത്രീലിംഗവും ഉണ്ട്, എന്നിരുന്നാലും പുരുഷ കോശത്തിൽ സ്ത്രീലിംഗം നിർജ്ജീവമാണ്, സ്ത്രീലിംഗ സെല്ലിൽ സ്ത്രീശക്തി മാത്രം സജീവമാണ്, പുരുഷ സജീവമല്ല. ഒരു ശരീരത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യകോശം വികസിപ്പിച്ചേക്കാം, അങ്ങനെ ആ കോശത്തിൽ പുല്ലിംഗവും സ്ത്രീലിംഗവും സജീവമാണ്. അവർ സജീവമായിരിക്കും, പക്ഷേ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുകയോ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല. ഒരു സെല്ലിലൂടെയുള്ള ഈ ഇരട്ട പ്രവർത്തനം ഒരു മുന്നേറ്റമാണ്, ഇത് നിരവധി പ്രക്രിയകളിൽ ഒന്നിന്റെ തുടക്കമായിരിക്കാം. ഒന്ന്, രണ്ട് ഏജൻസികളിൽ നേരിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെ ഈ അവസ്ഥ അനുവദിക്കുന്നു. ഇവ, പുല്ലിംഗവും സ്ത്രീലിംഗവും സജീവമാണെങ്കിൽ, കോശത്തിന്റെ ഉത്തേജനം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി മനസ്സിന് ആ ഒരു സെല്ലിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയും. ഒരു മനുഷ്യകോശത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ ഘടനാപരമായ അവസ്ഥ അത്തരം സംയുക്ത പ്രവർത്തനവും രണ്ട് ശക്തികളുടെയും കേന്ദ്രീകരണവും കോശത്തിന്റെ അത്തരം കാറ്റലൈസേഷനും അസാധ്യമാക്കുന്നു. അതിനാൽ ഒരേ ശക്തിയിൽ രണ്ട് ശക്തികളുടെയും ഐക്യം അംഗീകരിക്കുന്നതിനോ മുദ്രയിടുന്നതിനോ മൂന്നാമത്തെ ഘടകങ്ങളും ഉണ്ടാകില്ല. അതിനാൽ അത്തരമൊരു സങ്കൽപ്പമുണ്ടാകില്ല. ഒരു മനുഷ്യനിൽ രണ്ട് ശക്തികൾ സജീവമാകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ജേം സെൽ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുകയും മനുഷ്യൻ തന്റെ ചിന്താ കേന്ദ്രം ഉപയോഗിച്ച് അവയെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്താൽ, മൂന്നാമത്തെ ഘടകം ഒരു വ്യക്തിത്വ അണുക്കളല്ല, മറിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക സോളാർ ജേം, ഒരു തീപ്പൊരി, പ്രതിനിധി ഭ body തിക ശരീരത്തിലെ ഉയർന്ന മനസ്സിന്റെ. ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഇരട്ട ജേം സെൽ ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവരുടെ ചിന്തകൾ ലൈംഗിക തൃപ്തിയിലേക്ക് പ്രവണത കാണിക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ ബുദ്ധിപരമായി ഉയർന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ആകാംക്ഷയുള്ളവരാണെങ്കിൽ, രണ്ട് ശക്തികളെയും മനസ്സിനാൽ g ർജ്ജസ്വലമാക്കുന്നതിനും കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനും പുറമേ, ഒരു സെല്ലിന്റെ കാറ്റലറ്റിക് പ്രവർത്തനം. അതിനാൽ അവന്റെ ശരീരത്തിലൂടെ അവന്റെ മനസ്സിലൂടെ സങ്കൽപ്പിക്കുകയും വികസിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം, അത് അവന്റെ ഭ body തിക ശരീരത്തിന്റെ ഉയർന്ന ക്രമത്തിന്റെ മാനസിക തലത്തിൽ ഒരു പുനർനിർമ്മാണമായിരിക്കും. (കാണുക “അഡെപ്റ്റുകൾ, മാസ്റ്റേഴ്സ്, മഹാത്മാസ്”, വാക്ക്, വാല്യം. 10, പി. 61; കൂടാതെ അടിക്കുറിപ്പുകൾ “മനുഷ്യ വർഗ്ഗങ്ങളിലെ പാർഥെനോജെനിസിസ് ഒരു ശാസ്ത്രീയ സാധ്യതയാണോ?” വാല്യം. 8, നമ്പർ 1.)

(തുടരും.)