വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ

ദി

WORD

വാല്യം. 25 APRIL, 1917. നമ്പർ 1

പകർപ്പവകാശം, XXX, HW PERCIVAL മുഖേന.

സ്ത്രീകളുമില്ല

എല്ലാ പ്രേതങ്ങളും കർമ്മ നിയമപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ഭാഗ്യ പ്രേതങ്ങളെ കേവലമായി കണക്കാക്കുകയും പശ്ചാത്തലവും ചുറ്റുപാടുകളും ഇല്ലാതെ എടുക്കുകയും ചെയ്താൽ, മനുഷ്യനെയും അവന്റെ ബന്ധങ്ങളെയും കുറിച്ച് തെറ്റായ ധാരണയുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ശക്തിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് കീഴിൽ വരാനും അതുവഴി നമ്മുടെ ലോകത്ത് ക്രമസമാധാനത്തിനെതിരെ സുരക്ഷിതരായി നിൽക്കാനും കഴിയും. അതിനാൽ ഭാഗ്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ക്രമീകരണം തിരിച്ചറിയാൻ പ്രപഞ്ചം, പദ്ധതി, ഘടകങ്ങൾ, വസ്തു, നിയമം എന്നിവ മനസ്സിലാക്കുക.

പ്രപഞ്ചത്തെ പ്രകൃതിയായും മനസ്സായും വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു.

ദ്രവ്യത്തിന്റെ വികാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ പദ്ധതി, അതിനാൽ അത് ഉയർന്ന തോതിൽ ബോധവാന്മാരാകും. പ്രകടമായ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ദൃശ്യവും അദൃശ്യവുമായ എല്ലാം ഏകദേശം രണ്ട് ഘടകങ്ങളായി തിരിക്കാം. ഇവയിലൊന്ന് പ്രകൃതി, മറ്റൊന്ന് മനസ്സ്; എന്നിരുന്നാലും, മാറ്റമില്ലാത്ത ബോധം എല്ലാത്തിലൂടെയും നിലനിൽക്കുന്നു. പ്രകൃതിയിൽ നാല് ലോകങ്ങളിലെ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ, നാല് ലോകങ്ങളിലെ പ്രകടനങ്ങളുടെ തുടക്കം മുതൽ, ക്ഷീണിച്ച വശത്തെ ആത്മാവ് മുതൽ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം വരെ നിലവിൽ വന്നതെല്ലാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ശ്വസനം, ജീവിതം, രൂപം, ഭ physical തിക വസ്തുക്കൾ എന്നിവ അവരുടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും പ്രകൃതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും പ്രകൃതി മോഹത്തിൽ പ്രബലമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. മനസ്സിൽ ചിന്തയും ചിന്തയും ഉൾപ്പെടുന്നു. മനസ്സ് ഭ physical തികാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നു, ഒപ്പം പ്രകൃതി അതിന്റെ ഭ physical തിക അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പരിപൂർണ്ണമായ മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരുന്നു.

പ്രകൃതി ദ്രവ്യമാണ്, അതുപോലെ മനസ്സും ദ്രവ്യമാണ്. ദ്രവ്യത്തിന്റെ ഈ അവസ്ഥകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ദ്രവ്യത്തെ ബോധമുള്ള ഡിഗ്രികളിലാണ്. പ്രകൃതി മനസ്സിനെപ്പോലെ ബോധമുള്ളതല്ല, മറിച്ച് ശ്വസനം, ജീവിതം, രൂപം, ഭ physical തിക വസ്തു, ആഗ്രഹം എന്നിങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ബോധമുള്ളത്. എന്നിരുന്നാലും, മനസ്സ് എന്ന നിലയിൽ ബോധമുള്ളതും, തന്നെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ അവസ്ഥയിലെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ബോധമുള്ളതും, താഴെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിനു മുകളിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ബോധമുള്ളവയാണ്. പ്രകൃതി പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത ദ്രവ്യമാണ്; മനസ്സ് ബോധപൂർവ്വം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദ്രവ്യമാണ്. ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ, ആത്മാവ്, ആത്മാവ് ദ്രവ്യത്തിന്റെ ആരംഭം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മികച്ച അവസ്ഥ, ആത്മാവിന്റെ അന്ത്യം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ അവസ്ഥ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൃത്യമായ പദങ്ങൾ, സ്പിരിറ്റ്-ദ്രവ്യവും ദ്രവ്യ-ആത്മാവും എന്നതിനുപകരം ദ്രവ്യം എന്ന പദം ഉപയോഗത്തിലാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഉപയോഗം സംഭാഷണപരമാണ്. അതിനാൽ, ഈ പദം, ഓർമിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ഉചിതമാണ്. ദൃശ്യവും അദൃശ്യവുമായ ഈ കാര്യം ആത്യന്തിക യൂണിറ്റുകളാൽ നിർമ്മിതമാണ്. ഓരോ യൂണിറ്റും എല്ലായ്പ്പോഴും ആത്മ-ദ്രവ്യമാണ്, അവയൊന്നും തകർക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല. ഇത് മാറ്റാം. അത്തരമൊരു യൂണിറ്റിന് സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരേയൊരു മാറ്റം വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി ബോധമുള്ളതാണ് എന്നതാണ്. അതിന്റെ പ്രവർത്തനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെക്കുറിച്ചും ബോധവാന്മാരല്ലാത്തിടത്തോളം, അത് മനസ്സിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചതുപോലെ ദ്രവ്യമാണ്, ആത്മ-ദ്രവ്യമാണ്. അതിനാൽ, ഈ പദം സംഭാഷണപരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യം നാല് ലോകങ്ങളിലും പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇവയിൽ ഓരോന്നിലും നിലനിൽക്കുന്നു. ഈ യൂണിറ്റുകൾ ബോധമുള്ള ഡിഗ്രിയിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ആത്മാവിന്റെ ദ്രവ്യത്തിന്റെ നാല് ലോകങ്ങൾ, അവയ്ക്ക് പേരുകൾ നൽകുക - ഒരു പേര് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ചെയ്യും, അതിന്റെ സാരാംശം മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഈ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് - ശ്വസന ലോകം, ജീവിത ലോകം, ഫോം ലോകം , ലൈംഗിക ലോകം. മറ്റ് പേരുകൾ, പ്രേതങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ലേഖനങ്ങളിൽ ഇവ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, തീയുടെ ഗോളം, വായു ഗോളം, ജലഗോളം, ഭൂഗോളം. (കാണുക വാക്ക്, വാല്യം. 20, പി. 69) ഈ ലോകങ്ങളിലോ ഗോളങ്ങളിലോ അവയിൽ ഓരോന്നിന്റെയും വിവിധ വിമാനങ്ങളിലും ആത്മാവ്-വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി, മനസ്സ് എന്നീ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു. ആത്മീയ ദ്രവ്യങ്ങൾ നാല് നിഗൂ elements ഘടകങ്ങളും അവയിലെ മൂലക ജീവികളും ആയി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. മനസ്സ് ചിന്തയും ചിന്തയും പോലെ സജീവമാണ്. ഈ രണ്ടുപേരും ബുദ്ധിമാനാണ്. ഈ അർത്ഥത്തിൽ പ്രകടമായ പ്രപഞ്ചം, ബോധം എല്ലാവരിലും നിലനിൽക്കുന്നു, പ്രകൃതിയും മനസ്സും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പ്രകൃതി അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു, മനസ്സ് അതിന്റെ കടന്നുകയറ്റത്തിന്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും അതിനെ ബന്ധപ്പെടുകയും ഭ world തിക ലോകത്ത് അതിനെ കൂടുതൽ അടുത്ത് കണ്ടുമുട്ടുകയും ചിന്തയിലൂടെ സ്വന്തം പരിണാമത്തിലൂടെ അതിനെ സ്വയം ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

അതിനാൽ ആത്മീയത, പ്രകൃതി, ആത്മീയത മുതൽ ശാരീരികം വരെ, നാല് ലോകങ്ങളിലൂടെ മുങ്ങിപ്പോകുന്നതും ഘനീഭവിക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഏറ്റവും താഴ്ന്ന, നമ്മുടെ ഭ world തിക ലോകത്ത്, അത് മനസ്സിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു, അത് പിന്നീട് അതിനെ ഭ world തിക ലോകത്ത് നിന്ന് ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഉയർത്തുന്നു, അങ്ങനെ മാനസിക ലോകം, മാനസിക ലോകം, അറിവിന്റെ ആത്മീയ ലോകം എന്നിവയിലൂടെ, ഈ മൂന്ന് പേരുകൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു ഫോം ലോകത്തിന്റെ പരിണാമരേഖയിലെ വശങ്ങൾ, ജീവിത ലോകം, ശ്വസന ലോകം. പരിണാമത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ കടന്നുകയറ്റത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങളുമായി യോജിക്കുന്നു. അത് നാല് ലോകങ്ങളിൽ ഏഴ് മികച്ച ഘട്ടങ്ങൾ നൽകുന്നു. അഗ്നി ഗോളത്തിലെ ശ്വസന-മനസ് തലം, വായു ഗോളത്തിലെ ജീവൻ ചിന്തിക്കുന്ന തലം, ഫോം-ആഗ്രഹം തലം which ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗം ജലഗോളത്തിലെ ജ്യോതിഷ-മാനസിക തലം, ഭൂഗോളത്തിലെ ഭ plane തിക തലം. ആ വിമാനങ്ങളിൽ കടന്നുകയറ്റത്തിന്റെയും പരിണാമത്തിന്റെയും ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്, ഓരോ വിമാനത്തിലും ദ്രവ്യങ്ങൾ ഒരേ അളവിലോ തരത്തിലോ ഉള്ളവയാണ്, എന്നാൽ ഏതൊരു വസ്തുവാണ് ബോധമുള്ളതെന്ന് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. രണ്ട് ഘടകങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിത്.

പരിണാമത്തിന്റെയും പരിണാമത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശ്യം.

മനുഷ്യന്റെ കാര്യത്തിൽ, ഭ physical തികവസ്തുക്കളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നതിനും അതുവഴി ഉയർന്ന തലങ്ങളിൽ ബോധമുള്ള കാര്യത്തെ പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനും ഒരേ സമയം ഈ ശുദ്ധീകരണത്തിലൂടെ എല്ലാറ്റിനെക്കുറിച്ചും അറിവ് നേടാൻ മനസ്സിന് അവസരം നൽകുക, അത് അവർ വസിക്കുന്ന ഭ physical തിക ശരീരങ്ങളിലൂടെ എല്ലാ വസ്തുക്കളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നു. പ്രകൃതിയെ സഹായിക്കുന്നതിലൂടെ അവർ സ്വയം പ്രയോജനം നേടുന്നു. പല ഘട്ടങ്ങളും ഒഴിവാക്കുന്ന ഈ രൂപരേഖ മനുഷ്യ ഘട്ടത്തിൽ പരിണാമത്തിന്റെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ പോലെയാണ്.

അതിനാൽ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ എല്ലാ പ്രകൃതിയെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുകയും കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ ശരീരത്തിലേക്ക്, നാല് ലോകങ്ങളുടെ ബാഷ്പീകരിച്ച ഭാഗങ്ങളാണ്. പ്രകൃതിയെ ശ്വാസം, ജീവിതം, രൂപം, ഭ body തിക ശരീരം എന്നിങ്ങനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ആഗ്രഹം ഉണ്ട്, പക്ഷേ അത് വ്യത്യസ്തമാണ്, മനസ്സുമായി കൂടുതൽ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മോഹം ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലല്ലാതെ മനസ്സില്ല. ആഗ്രഹം ഏറ്റവും താഴ്ന്നതും ഇരുണ്ടതും മൊത്തത്തിലുള്ളതും മനസ്സിന്റെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാത്തതും നിയന്ത്രിക്കാത്തതും നിയമവിരുദ്ധവുമായ ഭാഗമാണ്, അതിനാൽ പൊതുവെ മനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്വഭാവഗുണങ്ങളില്ല. അതിനാൽ രണ്ട് ഘടകങ്ങളും പ്രകൃതിയെയും മനസ്സിനെയും ആണ്, അത് മനസ്സിനെയും ചിന്തയെയും മാത്രം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. മനസ്സ് അതിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന അർത്ഥത്തിൽ അറിവാണ്; അതിന്റെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന, ആഗ്രഹത്തിൽ. ആഗ്രഹത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും സമന്വയമായ മധ്യാവസ്ഥയിൽ, അത് ചിന്തിക്കപ്പെടുന്നു.

മനുഷ്യശരീരത്തിൽ പ്രകൃതിയും മനസ്സും ഉണ്ട്. പ്രകൃതി ഒരു സംയുക്തമായി ഉണ്ട്. മനസ്സ് ഉണ്ട്, ഒരു സത്ത എന്ന നിലയിലും. പ്രകൃതി മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ മനുഷ്യൻ വ്യക്തിത്വമാണ് (കാണുക വാക്ക്, വാല്യം. 5, എണ്ണം. 4, 5, 6); മനസ്സിനെ മനുഷ്യനെ വ്യക്തിത്വം എന്ന് വിളിക്കുന്നു (കാണുക വാക്ക്, വാല്യം. 2, നമ്പർ 4). വ്യക്തിത്വത്തിലേക്ക് നാല് നിഗൂ elements ഘടകങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നു. മനുഷ്യനിൽ ഉള്ളത് പ്രകൃതിയിൽ ഒരു മൂലകമാണ് (കാണുക വാക്ക്, വാല്യം. 5, നമ്പർ 4, പി. 2; വാല്യം. 20, പി. 75). കേന്ദ്ര നാഡീവ്യൂഹം ഒഴികെ ഭ body തിക ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളും വ്യത്യസ്ത സംവിധാനങ്ങളും എല്ലാം പ്രകൃതിയുടേതാണ്, ഇന്ദ്രിയ മനുഷ്യന്റെ രൂപവത്കരണമാണ്.

അവയവങ്ങളും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ആയ ദ്രവ്യത്തിന്റെ പുനർരൂപകൽപ്പനയിലൂടെ പരിണാമവും പരിഷ്കരണവും ഇന്ദ്രിയ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിറവേറ്റപ്പെടുന്നു; മനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഈ ഘടകങ്ങളിലേക്കുള്ള പുനർജന്മങ്ങളിലൂടെ അവനും അവന്റെ ജോലിക്കും വേണ്ടി എക്കാലത്തെയും പുതിയ രൂപങ്ങളിലേക്ക് രൂപപ്പെടുത്തി. പദ്ധതിക്ക് ഈ ലക്ഷ്യം മനുഷ്യ ഘട്ടത്തിലാണ്.

പുനർരൂപീകരണത്തിന്റെയും പുനർജന്മത്തിന്റെയും ഈ രണ്ട് പ്രക്രിയകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമവും ഏക നിയമവും കർമ്മ നിയമമാണ്. മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്ന, മനുഷ്യന്റെ കർമ്മങ്ങളായ സാഹചര്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപാധികളാണ് പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങൾ. പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവയ്ക്ക് കീഴിലാണ് അവ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, കർമ്മത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേരായ ഈ നിയമങ്ങൾ പ്രകൃതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ഇന്റലിജൻസ് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നു. ഈ രീതിയിൽ, പുനർനിർമ്മാണത്തിനുള്ള സമയം വന്നപ്പോൾ, അമ്മയിൽ, പിഞ്ചു കുഞ്ഞിൻറെ ശരീരം മൂലകങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നു. അവർക്ക് നൽകിയ രൂപകൽപ്പന അനുസരിച്ച് അവ നിർമ്മിക്കുന്നു. ആ രൂപകൽപ്പന, മനസ്സിനാൽ വഹിക്കപ്പെടുന്ന, പുതിയ ഇന്ദ്രിയ മനുഷ്യന്റെ ആരംഭമാണ്, ഒപ്പം പിതാവിന്റെയും അമ്മയുടെയും രണ്ട് അണുക്കളെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ബന്ധമാണ് ഇത്. മൂലകങ്ങൾ‌ നാല് ഘടകങ്ങളിൽ‌ നിന്നും വരച്ച ദ്രവ്യങ്ങൾ‌ ഉപയോഗിച്ച് ഡിസൈൻ‌ പൂരിപ്പിക്കുന്നു, മാത്രമല്ല ജനനസമയത്ത് ഘടന പൂർ‌ത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

അതിനാൽ, കുട്ടി ജനിക്കുന്നത് വിജയിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അനിഷ്ടകരമായ സവിശേഷതകളോടെ, വൈകല്യങ്ങളോ കഷ്ടതകളോ ഉള്ളതാണ്, താമസിക്കുന്ന അഹംഭാവത്തിന് പ്രതിഫലം നൽകുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന ചിന്തകളിൽ നിന്നും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനോ (കാണുക വാക്ക്, വാല്യം. 7, ഇല്ല 6, pp. 13-19). പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങൾ അതിനുശേഷം കുട്ടിയെ മുതിർന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് പക്വത പ്രാപിക്കുകയും അതിൽ അന്തർലീനമായ മാനസിക പ്രവണതകൾ കുട്ടികളിൽ വികസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അവയും മൂലകങ്ങളാണ്. പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങൾ ഗാർഹികജീവിതം, ആനന്ദം, വിനോദങ്ങൾ, തടസ്സങ്ങൾ, സന്തോഷത്തിനും കുഴപ്പത്തിനും കാരണമാകുന്നവയെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ ഇന്ദ്രിയജീവിതത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. അഭിലാഷങ്ങൾ, അവസരങ്ങളുടെ തിരിച്ചറിവ്, സാഹസികതകൾ പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു, അവ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ തന്റെ ചിന്തയും ശ്രദ്ധയും നൽകിയാൽ അവ അവ നൽകുകയും അവയിലൂടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യുന്നു. അവന്റെ കർമ്മം അനുവദിക്കുന്നതുപോലെ പ്രേതങ്ങൾ അവയെ സജ്ജമാക്കുന്നു. വ്യവസായം, സ്ഥിരോത്സാഹം, ശ്രദ്ധ, സമഗ്രത, മര്യാദ, സമ്പത്തും ആശ്വാസവും പോലെ പലപ്പോഴും ശാരീരികവും പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അലസത, മടി, തന്ത്രത്തിന്റെ അഭാവം, മറ്റുള്ളവരുടെ വികാരങ്ങളോട് അശ്രദ്ധ, ദാരിദ്ര്യം, ഒളിച്ചോടൽ, കുഴപ്പം എന്നിങ്ങനെ പലപ്പോഴും ശാരീരിക ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നു. ബാഹ്യ ലോകത്തിലെ സന്തോഷകരമോ അസുഖകരമോ ആയ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇന്റലിജൻസിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനമാണ് വ്യക്തിയുടെ കർമ്മത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്.

ഇപ്പോൾ ഈ വിശാലമായ ലോകങ്ങളിൽ, നമ്മുടെ ദൃശ്യമായ ഭൂമി ഒരു അകത്തും പുറത്തും അദൃശ്യമായ അഗാധങ്ങളുള്ള ഒരു ചെറുതും അശക്തവുമായ ശരീരം മാത്രമാണ്, അവിടെ എല്ലാം നിയമപ്രകാരം സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതുമാണ്, അവിടെ ഒരു തകരാറും ഇല്ല, പ്രകൃതിയും മനസ്സും കണ്ടുമുട്ടുന്നതും ഫലങ്ങളും അവരുടെ ഇടപെടൽ നിയമപ്രകാരമാണ്, അവിടെ ആത്മീയ-ദ്രവ്യത്തിന്റെയും ദ്രവ്യ-ആത്മാവിന്റെയും ചുഴലിക്കാറ്റ്, പ്രവാഹം, വേഗത, ഉരുകുക, അലിഞ്ഞുചേരുക, ആഡംബരവൽക്കരിക്കുക, ആത്മീയവൽക്കരിക്കുക, കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുക, എല്ലാം ചിന്തകളിലൂടെയും മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലൂടെയും, ലെംനിസ്കേറ്റുകൾ പ്രകൃതിയുടെയും മനസ്സിന്റെയും, ഈ വിധത്തിൽ നിയമത്തിന് കീഴിലുള്ള ഉയർന്നതും ആത്മീയവുമായ വിമാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രകൃതി ഭ physical തിക കാര്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ നിയമപ്രകാരം മനുഷ്യനിലൂടെ മനസ്സ് എന്ന ബോധമുള്ള പദവി വരെ പരിണമിക്കുന്നു, അവിടെ ഒരു നിശ്ചിത ലക്ഷ്യമെന്ന നിലയിൽ ഈ ലക്ഷ്യം വീണ്ടും നേടുന്നു - ദ്രവ്യത്തിന്റെ രൂപവും മനസ്സിന്റെ പുനർജന്മങ്ങളും, ഈ മേഖലകളിലും പ്രക്രിയകളിലും കർമ്മമാണ് സാർവത്രികവും പരമവുമായ നിയമം, നാല് ലോകങ്ങളെയും അവരുടെ എല്ലാ ദേവന്മാരുമായും പ്രേതങ്ങളുമായും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ നിയമം ഒരു നിമിഷം മാത്രം ദ്വീപുകൾ, അതിന്റെ ഉറപ്പുള്ള ഭരണത്തിൽ, ഭാഗ്യത്തിനും ഭാഗ്യ പ്രേതങ്ങൾക്കും എവിടെ ഇടമുണ്ട്?

മനുഷ്യന്റെ അവകാശം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവകാശമാണ്.

ചില പരിധിക്കുള്ളിലാണെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ മനുഷ്യന് അവകാശമുണ്ട്. മനുഷ്യൻ തെറ്റുകൾ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചേക്കാം. മറ്റുള്ളവരുടെ കർമ്മത്തിന്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ, അവനോട് പ്രതികരിക്കാൻ സ്വന്തം ശേഖരിച്ച കർമ്മത്തിന്റെ ശക്തിക്കപ്പുറത്തല്ല കർമ്മം അനുവദിക്കുന്നത്. മറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ, താൻ ഏത് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുമെന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്, ദേവന്മാരാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ദേവന്മാരാണോ, ഇന്റലിജൻസ് ആണോ, ഇന്ദ്രിയ മനുഷ്യന്റെ മേഖലകളിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രബുദ്ധമായ മനസ്സിന്റെ ഉയരങ്ങളിലാണോ. കടമ, വ്യവസായം, സ്ഥിരോത്സാഹം, ശ്രദ്ധ, സമഗ്രത എന്നിവയിലൂടെയും അദ്ദേഹം ആരാധിക്കാം. ലൗകിക ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, അവർ അവരുടെ ല w കിക പ്രതിഫലങ്ങൾ നൽകുന്നു, പക്ഷേ അവ നിയമാനുസൃതമായി കൊണ്ടുവരുന്നു, കൂടുതൽ, അവ മനസ്സിന്റെയും സ്വഭാവത്തിന്റെയും വികാസത്തിന് സഹായിക്കുന്നു, അതിനാൽ ലൗകിക അർത്ഥത്തിൽ നല്ല കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു. പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങൾ, തീർച്ചയായും, അത്തരം കർമ്മങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ ഭ ly മിക സാഹചര്യങ്ങൾ വരുത്തുന്ന ദാസന്മാരാണ്. വിപരീതമായി, മറ്റുള്ളവർ‌ മടിയന്മാരും നിസ്സംഗരും നയരഹിതരും മറ്റുള്ളവരുടെ അവകാശങ്ങളെയും വികാരങ്ങളെയും മാനിക്കാതിരിക്കാനും തിരഞ്ഞെടുക്കാം. അവരും ഒടുവിൽ മരുഭൂമികളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു, പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങൾ പതനത്തിനും പ്രശ്‌നത്തിനും കാരണമാകുന്നു. ഇതെല്ലാം കർമ്മപ്രകാരമാണ്. ചാൻസിന് ഇതുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല.

അവസരം എന്ന സങ്കൽപ്പത്തെ ആരാധിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ചില വ്യക്തികളുണ്ട്. വിജയത്തിനായി നിയമാനുസൃതമായ രീതി ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എന്നിരുന്നാലും ഇത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. അവർക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ വേണം, ഒഴിവാക്കലുകളാകണം, പൊതുവായ ക്രമം മനസ്സിലാക്കണം, അവർ പണം നൽകാത്തത് നേടാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ചിലർക്ക് തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉള്ളതുപോലെ, അവർക്ക് ഇത് ചെയ്യാനുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ട്. ആകസ്മികമായ ഈ ആരാധകരിൽ കൂടുതൽ തീവ്രവും ശക്തവുമായത് വിശദീകരിച്ച രീതിയിൽ ഭാഗ്യ പ്രേതങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ കടുത്ത ആരാധകർ മറ്റേതെങ്കിലും ദൈവത്തോടുള്ള ഭക്തി മാറ്റും, അതിനാൽ, അവർ ആരാധിച്ച ദൈവത്തോടുള്ള അസൂയയും കോപവും ഉണ്ടാകുകയും അവരുടെ ദു luck ഖം വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്തിന്റെ ചോദ്യമാണിത്. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം നിയമപ്രകാരമാണ്; തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ശക്തിയുടെ പരിധിക്കുള്ളിലെ കർമ്മമാണ് അവരുടെ ഭാഗ്യം. ഭാഗ്യം നേടിയ ശക്തി, അതിന്റേതായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് കർമ്മം അതിന്റെ ഉപാധിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

നല്ല ഭാഗ്യമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ ഭാഗ്യം നീതിപൂർവകമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിരളമാണ്. ഭാഗ്യ പ്രേതത്താൽ പ്രിയങ്കരനായ മനുഷ്യന് അവന്റെ പ്രതിഫലം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കുന്നു; അവൻ ആകസ്മികമായി വിശ്വസിക്കുന്നു, കഠിനമായ പരിശ്രമം കൂടാതെ ആ ഭാഗ്യം എളുപ്പത്തിൽ നേടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഈ ശ്രമങ്ങൾക്ക് കോസ്മിക് നിയമം ആവശ്യമാണ്. വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ എന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു, കാരണം അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ അനുഭവമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു.

അവന്റെ മനസ്സിന്റെ മനോഭാവം അവന്റെ ഭാഗ്യചക്രത്തിന്റെ വഴിത്തിരിവാണ്.

നിർഭാഗ്യ പ്രേതങ്ങൾ, രണ്ട് തരത്തിലുള്ളവയാണ്, മുൻ ആരാധകൻ തന്റെ ഭാഗ്യചക്രത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ മറ്റ് ആരാധനാലയങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ കോപാകുലനായ ഒരു മൂലക ദൈവം അയച്ചവയും, പ്രകൃതിയിൽ ഇതിനകം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നതും ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ ഘടകങ്ങൾ ചില മനുഷ്യരോട് അവർ സ്വയം ചിന്തിക്കുന്നു, കാരണം അവരുടെ മനസ്സിന്റെ മനോഭാവം പ്രേതങ്ങളോടുള്ള ആഹ്വാനമായിരുന്നു, ഉത്കണ്ഠ, വഞ്ചന, സ്വയം സഹതാപം തുടങ്ങിയവ ആസ്വദിക്കാൻ. ഈ ദു bad ഖ പ്രേതങ്ങളെ മനുഷ്യന്റെ കർമ്മത്താൽ സ്വയം ബന്ധിപ്പിക്കാൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് ലളിതമാണ്. ഒരു മനുഷ്യൻ സ്വയം രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ചവനായി കാണപ്പെടുന്ന പ്രവണതയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ - അസാധാരണമായ, മനസ്സിലാകാത്ത - അവൻ ഇതിൽ വസിക്കാൻ ഉചിതനാണ്. അതിനാൽ, മനസ്സിന്റെ ഒരു മനോഭാവം അദ്ദേഹം വികസിപ്പിക്കുന്നു, അവിടെ ഇരുട്ട്, ഉത്കണ്ഠ, ഭയം, അനിശ്ചിതത്വം, സ്വയം സഹതാപം തുടങ്ങിയ ഗുണങ്ങൾ പ്രബലമാണ്. ഇതെല്ലാം മറച്ചുവെച്ച അഹംഭാവത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടമാണ്. ഈ മനോഭാവം ഈ വഴികളിലൂടെ മൂലകങ്ങളെ ആകർഷിക്കുകയും ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അനാവശ്യമായ ഈ ദുരിതങ്ങളുടെ വ്യക്തിയെ സുഖപ്പെടുത്താൻ കർമ്മം, അവനോടൊപ്പം കളിക്കാൻ മൂലകങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. മനസ്സിന്റെ പരിണാമത്തെ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാൻ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് അത് സൃഷ്ടിച്ച സാഹചര്യങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിലൂടെ നോക്കുന്ന നിയമത്തിന് അനുസൃതമാണിത്.

അതിനാൽ, ഭാഗ്യ പ്രേതങ്ങളുടെയും മോശം ഭാഗ്യ പ്രേതങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനം, അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കർമ്മ ഭരണത്തിൻ കീഴിലുള്ള പൊതുവായ കാര്യങ്ങളിൽ എത്ര വിരുദ്ധമായി തോന്നിയാലും, അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള എല്ലാ വസ്തുതകളും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ, പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നിയമം.