വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ

ദി

WORD

വാല്യം. 23 MAY, 1916. നമ്പർ 2

പകർപ്പവകാശം, XXX, HW PERCIVAL മുഖേന.

സ്ത്രീകളുമില്ല

ശാപങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും

ശപിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ മേൽ പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങൾ ചില തിന്മകളെ പിന്തുടരാനും ഇറങ്ങാനും ഇടയാക്കുന്ന ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ശാപം. ഒരു ശാപം പലപ്പോഴും ഒരു വ്യക്തിയുടെ സൃഷ്ടിക്ക് കാരണമാകുന്നു, അത് ശപിക്കപ്പെട്ടവനെ സ്വന്തം സൃഷ്ടിയുടെ തിന്മകളോ അല്ലെങ്കിൽ അവനെ ശപിക്കുന്നവൻ ഉപദ്രവിച്ചേക്കാവുന്ന തിന്മകളോ ശപിച്ചു. ഒരു ശാപം ഉച്ചരിക്കപ്പെട്ടാൽ അത് ആർക്കെതിരെയാണോ അത് എറിയുന്നയാൾക്കെതിരെ ഫലപ്രദമല്ലാത്തത്, എന്നാൽ ശപിക്കപ്പെട്ടവന് അവനെ ബാധിക്കാനുള്ള അവകാശം ശപിച്ചയാൾ നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ശപിക്കുന്നവന്റെ മേൽ അത് പിൻവാങ്ങും. ശപിക്കുന്നവന് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തിക്ക് ഹാനികരമായ ചില പ്രവൃത്തികളാണ് ഈ അവകാശവും അധികാരവും നൽകുന്നത്. അന്യായം ചെയ്തവനെ അപമാനിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണം മാത്രമായിരിക്കാം കഴ്‌സർ. ഒരു ദുഷ്ടനായ കുട്ടിക്കെതിരെ എറിഞ്ഞാൽ പിതാവിന്റെയും പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മയുടെയും ശാപം ഭയങ്കരവും ശക്തവുമാണ്. രക്ഷകർത്താവിന്റെയും കുട്ടിയുടെയും രക്തവും ജ്യോതിഷ ബന്ധവും കാരണം ശാപം വളരെ നേരിട്ടുള്ളതും ശക്തവുമാണ്. അതുപോലെ, ഒരു കുട്ടിയെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത മാതാപിതാക്കൾക്കെതിരെയുള്ള ശാപം ഗുരുതരമായ ഫലങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാം. ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ശാപം ലംഘിച്ച ഒരു കാമുകനെതിരെയുള്ള ശാപം അവന്റെ നാശത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം.

ഒരു ശാപത്തിന്റെ ശക്തി അത് പല തിന്മകളുടെ ഒരു ഹ്രസ്വ ഇടമായി കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു, അത് സാധാരണ കാര്യങ്ങളിൽ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുകയും വളരെ വലിയ കാലയളവിൽ നേരിടുകയും ചെയ്യും, അതായത്, ഒരു ജീവിതത്തിലുടനീളം അല്ലെങ്കിൽ നിരവധി ജീവിതങ്ങൾ, ഏത് തിന്മകൾക്കും അവരുടെ തകർന്ന ശക്തി നഷ്ടപ്പെടും. ഈ തിന്മകളെ ഒരുമിച്ച് വരയ്ക്കാനും അവ അവനിലേക്ക് ഉറപ്പിക്കാനും അവനിലേക്ക് ഇറക്കിവിടാനും സ്വാഭാവികമായും അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റവാളിക്ക് അധികാരം നൽകിയ ഒരു വ്യക്തി ശാപം ശരിയായി ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ, ശപിക്കപ്പെടുന്നത് ഭയങ്കരമായ വിധി.

മിക്കവാറും എല്ലാ മനുഷ്യരും, തന്റെ ജീവിതത്തിനിടയിൽ, ഒരു ശാപത്തിന്റെ ശരീരം നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ നൽകുന്നു. ഇത് സംസാരത്തിന്റെ രൂപമല്ല. ഒരു ശാപത്തിന്റെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, നാം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു, കാരണം ഒരു ശാപം ഒരു മൂലകജീവിയാണ്. അതിന്റെ ശരീരം ചില തിന്മകളാൽ നിർമ്മിതമാണ്, ഇവ ഒരു മൂലകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയിലൂടെ, ഒരു രൂപത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ശാപവാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് അവ ഉച്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, അതായത് , സ്വാഭാവികമായും അധികാരമുള്ളവർ, അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തിയോട് അന്യായം ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറ്റവാളി അത് നൽകിയവർ.

ശാപത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മൂലകം ശാപം നിറവേറ്റുന്നതുവരെ നീണ്ടുനിൽക്കുകയും അതിന്റെ ജീവിതം ഈ രീതിയിൽ തളർന്നുപോകുകയും ചെയ്യും. ശപിക്കുന്നവന് ശാപമുണ്ടാക്കാൻ പെട്ടെന്നുള്ള പ്രചോദനം ലഭിച്ചേക്കാം, തുടർന്ന് ശാപത്തിന്റെ വാക്കുകൾ സ്വാഭാവികമായും പലപ്പോഴും വായിലൂടെ താളാത്മകമായി ഒഴുകുന്നതായി തോന്നുന്നു. വ്യക്തികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്രകാരം ശപിക്കാൻ കഴിയില്ല. വെറുപ്പുളവാക്കുന്ന, വെറുപ്പുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്രകാരം ശപിക്കാൻ കഴിയില്ല. അവർ ഒരു ശാപമായി തോന്നുന്ന വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ അത്തരം വാക്കുകൾക്ക് മൂലകം സൃഷ്ടിക്കാൻ ശക്തിയില്ല. സൂചിപ്പിച്ച വ്യവസ്ഥകൾ യോജിച്ചാൽ ഒരു യഥാർത്ഥ ശാപമായ മൂലകത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സാധ്യമാണ്.

ഒരു ശാപത്തിന്റെ ശരീരം നൽകുന്നതിന് മിക്കവാറും എല്ലാ വ്യക്തികളും ഒരു വശത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, സൃഷ്ടി തടയാൻ പര്യാപ്തമായ ചില നല്ല ചിന്തകളും പ്രവൃത്തികളും ദുഷ്പ്രവൃത്തിക്കാരന് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്താൽ മൂലകം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അസാധ്യമാണ്. മൂലകം.

അനുഗ്രഹങ്ങൾ

ശരീരത്തിനും അവന്റെ ശാപമായിത്തീരുന്ന ഒരു മൂലകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്കും വേണ്ടിയുള്ളത് പോലെ, ശപിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ ചിന്തകളും പ്രവൃത്തികളും കൊണ്ട് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, അതിനാൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വാഭാവിക ദാനം ഉള്ള ഒരാളെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിന് മതിയായ ഗുണകരവും ദയാപൂർവവുമായ പ്രവർത്തികൾ നൽകട്ടെ. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുക, അല്ലെങ്കിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടേണ്ടവന്റെ അസാധാരണമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയിലൂടെ, ആ സമയത്തേക്കുള്ള ഉപകരണമാക്കി, വിളിച്ചുപറഞ്ഞ് ഒരു അനുഗ്രഹം നൽകുന്നതിന്.

അനുഗ്രഹം ഒരു മൂലകമാണ്, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ മുൻകാല ചിന്തകളും പ്രവൃത്തികളും ചേർന്നതാണ് ഈ ശരീരം. ഒരു രക്ഷകർത്താവിന്റെ പുറപ്പെടൽ അല്ലെങ്കിൽ മരണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യാത്രയിൽ പ്രവേശിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കരിയറിന്റെ ആരംഭം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഉചിതമായ സന്ദർഭം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മൂലകം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും. സ്വയം രോഗികളോ ദു erable ഖകരമോ നിർഭാഗ്യകരമോ ആയ ആളുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് വൃദ്ധന്മാർ, ചില നന്മകൾ ചെയ്യാൻ നിസ്വാർത്ഥമായി ശ്രമിച്ച ഒരാൾക്ക് ഫലപ്രദമായ ഒരു അനുഗ്രഹം വിളിച്ചേക്കാം.

പരാമർശിച്ച രണ്ട് ക്ലാസ് വ്യക്തികൾ‌ക്ക് പുറമേ, അനുഗ്രഹത്തിൻറെയോ ശാപത്തിൻറെയോ സ്വാഭാവിക ദാനങ്ങളുള്ളവർ‌, ഒരാളുടെ വിധി ഒരു ശാപം എറിയുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ‌ അവന് ഒരു അനുഗ്രഹം നൽ‌കുന്നതിനോ ഉചിതമായ ഉപകരണം ഉണ്ടാക്കുന്നു, കൂടാതെ ഒരു വിഭാഗം വ്യക്തികൾ‌ ഉണ്ട് പൊതുവെ അജ്ഞാതമായ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, അതുവഴി ശാപത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ ആർക്കാണ് ഒന്നോ അതിലധികമോ ദുരാത്മാവ് പ്രേതങ്ങളെ ഒരു വ്യക്തിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുക, അതിനാൽ ശപിക്കപ്പെട്ടവന്റെ ജീവിതത്തെ മായ്ച്ചുകളയുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നല്ലൊരു ഘടകം അറ്റാച്ചുചെയ്യാൻ കഴിയുന്നയാൾ അതിനാൽ, ഒരു രക്ഷാധികാരി മാലാഖയെ നൽകുക, അവൻ അപകടസമയത്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവനെ സഹായിക്കുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും, ചെയ്യുന്നത് കർമ്മ നിയമപ്രകാരം ചെയ്യണം, അതിനെതിരെ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല.

(തുടരും)