വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ

ദി

WORD

വാല്യം. 22 ഫെബ്രുവരി, 1916. നമ്പർ 5

പകർപ്പവകാശം, XXX, HW PERCIVAL മുഖേന.

സ്ത്രീകളുമില്ല

ജ്യാമിതീയ ചിഹ്നങ്ങൾ.

ചില രൂപങ്ങളുടെയും പ്രത്യേകിച്ച് ജ്യാമിതീയ ചിഹ്നങ്ങളുടെയും വരികൾ മൂലക ഭരണാധികാരികളുമായും അവരുടെ ജീവികളുമായും ഉള്ള ശാരീരിക ബന്ധങ്ങളാണ്. ജ്യാമിതീയ ചിഹ്നങ്ങൾ മുദ്രകളാണ്. അവ ബുദ്ധിയുടെ മുദ്രകളാണ്, അതിനാൽ മൂലകങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ ജ്യാമിതീയ ചിഹ്നങ്ങളും - പോയിന്റ്, നേർരേഖ, ആംഗിൾ, കർവ്, സർക്കിൾ, സ്ഫിയർ - മനസ്സിന്റെ വികാസത്തിലെ അവസ്ഥയെ അതിന്റെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ തികഞ്ഞ അവസ്ഥയിലേക്ക് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. നാല് ലോകങ്ങളുടെ അവസ്ഥകൾ ഒരു ചിഹ്നത്തിലൂടെ ഭ physical തികമായി പ്രതിഫലിക്കുന്നു. ഒരു ചിഹ്നത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ, ശാരീരികത്തിന് മുകളിലുള്ള മൂന്ന് ലോകങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലിക്കുന്ന ഭ physical തിക വാക്ക്, മാനസികാവസ്ഥയുടെ ആഗ്രഹം, മാനസിക ചിന്തകൾ, ആത്മീയ ലോകങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ എന്നിവ അവനുണ്ട്. അത്തരമൊരു ചിഹ്നത്തിന്റെ വരികളിൽ നിന്ന് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ മോഹങ്ങളിലേക്കും, ആത്മീയ ലോകത്തിലെ ആശയത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച ചിന്തകളിലേക്കും ആശയങ്ങളിലേക്കും മനസ്സിന് പിന്തുടരാനാകും. ഒരാൾ‌ക്ക് ഒരു ചിഹ്നം പിന്തുടരാൻ‌ കഴിയുമ്പോൾ‌ അവന് ഒരു മൂലകത്തെ മുദ്രകൊണ്ട് മുദ്രയിടാൻ‌ കഴിയും, അത് പിന്തുടരാൻ‌ കഴിയുന്നിടത്തോളം. മാനസിക ലോകത്തിന് മുദ്രയോ വാക്കോ പിന്തുടരാൻ അവനു കഴിയുമെങ്കിൽ, ആ ലോകത്തിന്റെ ശക്തി മാത്രമേ അവന് നൽകാൻ കഴിയൂ. മാനസിക ലോകത്തേക്ക് ഒരു മുദ്ര പിന്തുടരാൻ അപൂർവമായേ കഴിയൂ, ആത്മീയ ലോകത്തേക്ക് ആരും പ്രവേശിക്കുകയുമില്ല.

അക്ഷരങ്ങളുടെയും പേരുകളുടെയും ശക്തി.

കണക്കുകളിലെ പോയിന്റുകളുടെയും വരികളുടെയും സംയോജനം, ബന്ധങ്ങൾ, അനുപാതങ്ങൾ എന്നിവ കാരണം, പ്രത്യേകിച്ചും ജ്യാമിതീയ കണക്കുകളിൽ, ബുദ്ധി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതും സൂചിപ്പിക്കുന്നതും പോലെ, പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങൾ മുദ്രയിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ ബുദ്ധിയെ ബഹുമാനിക്കാനും അനുസരിക്കാനും ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ബുദ്ധിയുടെ പ്രകടനമാണ് അക്ഷരങ്ങൾ. പേരുകളും അങ്ങനെ തന്നെ. ഈജിപ്ഷ്യൻ, കൽദിയൻ, എബ്രായ അക്ഷരമാലയിലെ അക്ഷരങ്ങൾ, മൂലകങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും പിടിക്കുന്നതിനും ക്രമീകരിക്കുന്നതിനും പ്രത്യേകിച്ചും യോജിക്കുന്നു. ഈ അക്ഷരങ്ങളിൽ ചിലത് അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂലകങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനവും സ്വഭാവവും കാണിക്കുന്നു, അവ അനുസരിക്കുന്നു. ഒരു പേര് ശരിയായി ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ആ പേരിന്റെ മൂലകം പ്രതികരിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും വേണം. പേര് ശരിയായി ഉച്ചരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, മൂലകം പ്രതികരിക്കും, പക്ഷേ അനുസരിക്കുന്നതിനുപകരം, മെഡ്‌ലറെ ദോഷകരമായി ബാധിച്ചേക്കാം. ഒരു നായ തന്റെ യജമാനനെ വിളിക്കുമ്പോഴോ നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരൻ വിളിക്കുമ്പോഴോ ഒരു പേരിന്റെ പേരിനോട് പ്രതികരിക്കുന്ന നിശ്ചയദാർ in ്യത്തിൽ ഒരു പേരിന്റെ ഫലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിത്രം കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ആരുടെയെങ്കിലും പേര് പൊതുവായി വിളിക്കപ്പെടുന്നുവോ അത് സ്വമേധയാ ഉത്തരം നൽകും. അവന്റെ തുടർന്നുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന്റെ സ്വഭാവം അവന്റെ പേര് വിളിച്ചയാളുടെ ഉദ്ദേശ്യത്തെയും ശക്തിയെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.

ശബ്‌ദം വൈബ്രേഷനല്ല. എന്താണ് ശബ്‌ദം, എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്.

പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിപരമായ നിയന്ത്രണത്തോട് പ്രതികരിക്കാൻ പ്രേതങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിനും മുദ്രകൾ മാനസിക ലോകവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കണം. മാനസിക ലോകത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മനസ്സിലെ ചിന്ത അവിടെ ഒരു ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

ആ ശബ്ദം മനസ്സിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും, പക്ഷേ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ അല്ല. ഭ physical തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ പ്രാഥമിക സഹായത്തിനായി ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ചിന്ത സൃഷ്ടിച്ച ശബ്ദം ഭ world തിക ലോകത്തേക്ക് തിരിയുന്നു. അങ്ങനെ ശബ്‌ദം ഭ world തിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ, അത് മാനസിക ലോകത്തിന്റെ കാര്യം വൈബ്രേഷനായി ആരംഭിക്കുന്നു, ആ കാര്യം ചിന്തയുടെ ആവിഷ്‌കാര രൂപമാണ്, നേർത്ത വിഭജന മതിലിനപ്പുറം ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സംവേദനക്ഷമതയിലേക്ക് വൈബ്രേഷൻ തുടരുന്നു, അവിടെ വൈബ്രേഷൻ കേൾക്കുന്നു, പുരുഷന്മാർ വിളിക്കുന്നത്, ശബ്ദം അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്നത്, പുരുഷന്മാർ വിളിക്കുന്നത്, നിറം. മാനസിക ലോകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദം ആ ലോകത്തിലോ മാനസിക ലോകത്തിലോ ഭ physical തിക ലോകത്തിലോ കേൾക്കാനാകില്ല. മാനസിക ലോകത്തിലെ ശബ്‌ദം വൈബ്രേഷനല്ല. മാനസിക ലോകത്തിന്റെ ഘടകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയുടെ പ്രവർത്തനം, അതായത്, വായു ഗോളം ശബ്ദത്തിന് കാരണമാകുന്നു, ഇവിടെ ശബ്ദത്തിന് പേരിടുന്നു, പുരുഷന്മാർ ശബ്ദത്താൽ മനസ്സിലാക്കുന്നവയല്ല, പുരുഷന്മാർ ശബ്ദത്തെ വിളിക്കുന്നതിന്റെ സവിശേഷതകളൊന്നുമില്ല. ഈ മാനസിക ശബ്ദം, അതായത്, വായുവിന്റെ മൂലകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയുടെ ഫലങ്ങൾ, ചിന്തയുടെ പ്രവണത ഒരു ഭ physical തിക ഫലത്തിലേക്കായിരിക്കുമ്പോൾ, ജലത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും രണ്ട് താഴ്ന്ന മേഖലകളിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നു, മാനസികവും ശാരീരികവുമാണ്. അപ്പോൾ മാനസിക ലോകത്ത് ശബ്ദമുണ്ടാകുന്നത് മാനസിക ലോകത്ത്, ജലഗോളത്തിൽ സ്പന്ദനം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ആ വൈബ്രേഷൻ അസ്ട്രൽ ശബ്ദമോ ജ്യോതിഷ നിറമോ ആകാം. മാനസിക ലോകത്ത് നിറമില്ല. ഈ ജ്യോതിഷ നിറം അല്ലെങ്കിൽ ജ്യോതിഷ ശബ്‌ദം മാനസിക മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ജലത്തിന്റെ ഗോളത്തിലെ ജലത്തിന്റെ മൂലകത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ്. രൂപമില്ലാതെ മൂലകത്തിന്റെ പിണ്ഡമാണ് നിറം; മാനസിക ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദമാണ് ഇത് സൃഷ്ടിച്ചത്. മുകളിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തനം വരുമ്പോൾ നിറം ആദ്യം വരുന്നു; വൈബ്രേഷൻ പിന്തുടരുന്നു. ജലമണ്ഡലത്തിലെ വൈബ്രേഷനെ ജലമേഖലയിലെല്ലാം ശബ്ദമായി മാറ്റാം, മുമ്പേ ഇതിനെ മാനസിക ലോകം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ശബ്ദങ്ങളും നിറങ്ങളും മാനസിക ലോകത്ത് പരസ്പരം മാറ്റാവുന്നതാകാം. മാനസിക ലോകത്ത് നിന്ന്, വൈബ്രേഷൻ, നിറം അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദം, ജ്യോതിഷ നിറങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ജ്യോതിഷ ശബ്ദങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു, ഭ physical തിക ശരീരത്തിലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വഴി സംവേദനക്ഷമത വിഭജിക്കുന്നു, കൂടാതെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൂലകങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിലൂടെ ശബ്ദം മനസ്സിലാക്കുന്നു അത്, ഭ physical തിക ലോകത്ത് കാണുന്നതിലൂടെ നിറം.

വൈബ്രേഷൻ മുദ്രകൾ മൂലകങ്ങളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു.

അതിനാൽ, തീ, വായു, ജലം, ഭൂമി എന്നീ നാല് വിഭാഗങ്ങളുടെ മൂലകങ്ങളെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന മാന്ത്രിക മുദ്രകളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന് കാണാനാകും, കാരണം ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രതീകങ്ങളാണ്, വിവിധ മേഖലകളിലെ സ്വാധീനങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു . ഒരു മുദ്ര, ഒരു ത്രികോണം, പെന്റഗ്രാം, ഹെക്സാഗ്രാം, നിറം എന്നിവയിൽ പറയുക, നീല, ഓറഞ്ച്, മാണിക്യം, ഒറ്റയ്ക്കോ ഈജിപ്ഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ എബ്രായ അക്ഷരങ്ങളുമായോ മറ്റ് പ്രതീകാത്മക രൂപങ്ങളുമായോ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അവയിൽ ചിലത് ടാരോട്ടിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു കാർഡുകൾ, ഘടകങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ശക്തി പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മുദ്രയിലെ നിറമോ നിറങ്ങളോ വൈബ്രേഷനിലാണ്, മാത്രമല്ല വൈബ്രേഷൻ അസ്ട്രൽ നിറമായി തുടരുകയോ ജ്യോതിഷ ശബ്ദമായി മാറുകയോ ചെയ്യുന്ന മാനസിക ലോകത്തെ ബാധിക്കുന്നു. ജ്യോതിഷ വൈബ്രേഷനുകൾ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നു; അവർക്ക് ഒരു നിശ്ചിത ശക്തിയുണ്ട്. ഈ നിറവും വൈബ്രേഷനും പരിമിതമാണ്, ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, ജ്യാമിതീയ രൂപത്തിന്റെ വരികളാൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഇന്റലിജൻസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു.

മുദ്രകളുടെ ശക്തികൾ.

ചില മുദ്രകളുടെ മഹത്തായ ശക്തി വരുന്നത്, മുദ്ര വായു ഗോളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു, അവിടെ വൈബ്രേഷൻ അവസാനിക്കുന്നു, അതിന്റെ പ്രേരണ ചിന്ത, മാനസിക ശക്തി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേകതരം ബുദ്ധിശക്തി എന്നിവ പ്രവർത്തനത്തിലേക്കും കെട്ടിടത്തിലേക്കും ദിശയിലേക്കും വിളിക്കുന്നു. മൂലകങ്ങളുടെ.

ഒരു മുദ്രയുടെ ശക്തി കാരണം ചില വസ്തുക്കളെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാനും അവ ധരിക്കുന്നവരെ രോഗം, വീഴ്ച, വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുക, മൃഗങ്ങളെ കടിക്കുക, പൊള്ളൽ, വഴക്കുകളിൽ പരിക്കുകൾ, മറ്റ് തരത്തിലുള്ള ഉപദ്രവങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ ശക്തി നൽകാനും കഴിയും. വസ്തുക്കൾക്ക് ഒരു മുദ്രയിടാനും സാധിക്കും, അതുവഴി ഉടമസ്ഥന് ചില അധികാരങ്ങളുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും, കൂടാതെ മറ്റുള്ളവരെ പലവിധത്തിൽ സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്യും. ഖനികൾ, വിലയേറിയ കല്ലുകൾ, ആളുകളുടെ പ്രീതി നേടുക, മൃഗങ്ങളെ മെരുക്കുക, മത്സ്യം പിടിക്കുക, ചില കഷ്ടതകൾ പരിഹരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഉടമയെ അദൃശ്യനാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടാനുസരണം ദൃശ്യമാകും.

പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങൾ മുദ്രകളാൽ ബന്ധിതമാണ്.

ഒന്നോ അതിലധികമോ പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങളെ മുദ്ര വഹിക്കുന്ന വസ്തുവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഒരു മുദ്രയുടെ ഫലം. ബന്ധിത പ്രേതങ്ങൾ മുദ്ര അനുസരിക്കുന്നു. മുദ്രയുടെ നിർമ്മാതാവിന്റെ രൂപകൽപ്പന അനുസരിച്ച്, അവർ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്ന വസ്തു വഹിക്കുന്നവരോ കൈവശമുള്ളവരോ സംരക്ഷിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ചില അധികാരങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു മുദ്ര കൈവശമുള്ള പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നവരെ അവർ സഹായിക്കുന്നു. സംരക്ഷിക്കുന്ന മുദ്ര, മുദ്രയാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്ന പ്രേതത്തിന്റെ പ്രത്യേക ഘടകത്തിലൂടെ പരിക്കിനെതിരെ ഉടമയെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. നാല് മൂലകങ്ങളുടെയും പ്രേതങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്ന ഒരു മുദ്ര ചിലപ്പോൾ നിർമ്മിക്കുന്നു. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ എല്ലാ ഘടകങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള പരിക്കുകൾക്കെതിരെ സംരക്ഷണ ശക്തി സംരക്ഷിക്കുന്നു. അതുപോലെ, ധരിക്കുന്നയാൾക്കോ ​​ഉടമയ്‌ക്കോ അവന്റെ ഇഷ്ടം മൂലകങ്ങളാൽ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം നൽകുന്ന മുദ്രകൾ ഒന്നോ അതിലധികമോ പ്രേതങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് ഒന്നോ അതിലധികമോ ഘടകങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാം. ഒരു സംരക്ഷണ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ഉള്ള ഒരാളെ ബന്ധിത പ്രേതം സംരക്ഷിക്കുന്നു, അത് തന്റെ ചാർജ് അപകടത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഘടകം ഉപയോഗിക്കുന്നു. പ്രേതം ഒരു മതിൽ സ്ഥാപിച്ചതുപോലെയാണ്, അത് അദൃശ്യമാണെങ്കിലും, മൂലകത്തിനും മൂലകങ്ങൾക്കുമെതിരെ കവചം ചെയ്യുന്നത് ഭ material തിക വസ്‌തു പോലെ ഖരവസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കും. മുദ്രയനുസരിച്ച്, തീ അവനെ ചുട്ടുകളയുകയോ വെള്ളം അവനെ മുക്കിക്കളയുകയോ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വീഴുകയോ വീഴുകയോ വസ്തുക്കൾ ഉപദ്രവിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല, കാരണം മുദ്ര പിടിച്ചിരിക്കുന്ന രക്ഷാധികാരി പ്രേതം അവനെ ചുറ്റിപ്പിടിച്ച് സംരക്ഷിക്കാൻ ഘടകത്തോട് കൽപ്പിക്കും. . സംരക്ഷണം പോരാട്ടത്തിൽ പരിക്കിനെതിരാണെങ്കിൽ, സംരക്ഷിക്കുന്ന പ്രേതം മുദ്രയുടെ ഉടമയെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ശത്രുവിനെ വിച്ഛേദിക്കുകയും ചെയ്യും.

ബ ound ണ്ട് ഗോസ്റ്റ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്.

മാജിക് ഒബ്ജക്റ്റ് ആവശ്യമുള്ള ഫലങ്ങൾ നൽകാനുള്ള ശക്തി വഹിക്കുന്നിടത്ത്, വസ്തുവിന്റെ ഉടമയെ മുദ്രയാൽ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രേതമോ പ്രേതങ്ങളോ സഹായിക്കുന്നു. മുദ്രയുടെ ഉടമസ്ഥനെ ആളുകളുടെ പ്രീതി നേടാൻ അനുവദിക്കുന്ന ശക്തി മുദ്ര വഹിക്കുന്നിടത്ത്, മുദ്രയാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്ന പ്രേതം മറ്റ് വ്യക്തികളിലെ എതിർ ശക്തികളെ തടയുന്നു, ഒപ്പം മുദ്രയുടെ ഉടമയെയും മറ്റ് വ്യക്തികളെയും കാന്തിക സ്പർശനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. മുദ്ര ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും അവയിലൂടെ മനസ്സിനെയും ബാധിക്കുന്നു, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഗ്ലാമർ. മൃഗങ്ങളെ മെരുക്കുന്നതിൽ, പ്രേതം മൃഗത്തിലെ പ്രേതത്തെ മനുഷ്യനിൽ ശത്രുതയുള്ള പ്രേതത്തിലേക്ക് മറയ്ക്കുകയും മൃഗത്തിന്റെ പ്രേതത്തെ മനുഷ്യന്റെ പ്രേതവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ മൃഗത്തിലെ മൂലകത്തിന്റെ മനസ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്നു മനുഷ്യൻ അതിന് വിധേയനാകുന്നു. തീപിടുത്തം, ചുണങ്ങു, ജലദോഷം, പനി, രക്തത്തിലെ വിഷം, കുടൽ തകരാറുകൾ, ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ, ചില വെനീറൽ അസുഖങ്ങൾ എന്നിവ പരിഹരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രധിരോധ മൂലകത്തെ ആകർഷിക്കുന്ന മുദ്രയാണ്, മുദ്രയുള്ള ശരീരത്തിലേക്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നു, അതിനാൽ രോഗശാന്തി ജീവിത പ്രവാഹങ്ങൾ ശരീരവുമായി ക്രമീകരിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു.

ഖനികളെ കണ്ടെത്തുന്നത് മൂലകത്തിന്റെ സ്വഭാവവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ലോഹത്തെ കണ്ടെത്തുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നയിക്കുന്ന മൂലകമാണ്. കുഴിച്ചിട്ട നിധിയുടെ കാര്യത്തിൽ, പ്രേതം അന്വേഷിച്ച നിധിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. മിക്കപ്പോഴും ഒരു കുഴിച്ചിട്ട നിധി ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങളാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു; ഒരു പ്രേതത്തിന്റെ സഹായമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ നിധി സ്വന്തമാക്കാനുള്ള നിയമപരമായ അവകാശമോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ചുമതലയുടെ പ്രാഥമിക കാവൽക്കാരെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള അറിവോ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആരും ആ നിധി കണ്ടെത്തുകയില്ല. ഒരു നിധിയെ അടക്കം ചെയ്യുന്നവന്റെ തീവ്രമായ ആഗ്രഹത്താൽ മൂലകങ്ങൾ കാവൽ നിൽക്കുന്നു, ഒരു ആഗ്രഹം മൂലകമെന്ന നിലയിൽ അയാൾ പോലും കാവൽക്കാരനാകാം. ഇത്രയധികം കാവൽ നിൽക്കുന്ന നിധികൾ ഉയർത്താൻ ശ്രമിച്ചവർ, എന്നാൽ നിധിക്ക് അവകാശമില്ലാത്തവർ, അവരുടെ വിജയത്തെ തടയുന്ന അപകടങ്ങൾ നേരിടുന്നു, അവർ തുടർന്നാൽ അവരുടെ മരണം കണ്ടെത്തി. പുതിയ ലോകത്ത്, ഈ കാര്യങ്ങൾ വളരെക്കുറച്ചേ അറിയൂ, എന്നാൽ യൂറോപ്പിൽ, മാന്ത്രികതയിലുള്ള വിശ്വാസം അന്ധവിശ്വാസമോ അസംബന്ധമോ ആയി കണക്കാക്കപ്പെടാത്ത യൂറോപ്പിൽ, അത്തരം കേസുകളുടെ സത്യം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

തുടരും