വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ

ദി

WORD

വാല്യം. 21 MAY, 1915. നമ്പർ 2

പകർപ്പവകാശം, XXX, HW PERCIVAL മുഖേന.

പുരുഷന്മാരില്ലാത്ത ഗോസ്റ്റുകൾ.

മനുഷ്യരും മൂലകങ്ങളും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം മൂലകങ്ങൾക്ക് മനസ്സില്ല, മൂലകങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായ ഭ physical തിക ശരീരങ്ങളില്ല, മൂലകങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യരെപ്പോലെ ബഹുഭാര്യത്വങ്ങളില്ല എന്നതാണ്. മൂലകങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ആഗ്രഹം, തീ, വായു, ജലം അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി എന്നിവ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു മനുഷ്യൻ താൻ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും ആഗ്രഹിക്കാത്തതെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മനുഷ്യനുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിലൂടെ അമർത്യനാകാനുള്ള വിപുലമായ മൂലകങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എല്ലാറ്റിനുമുപരിയാണ്; എന്നാൽ അമർത്യത ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ ഘടകങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യനുമായി സഹകരിക്കുകയോ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യില്ല, മനുഷ്യൻ ശക്തനും ശക്തനുമാകുന്നതുവരെ ഈ മൂലകങ്ങൾ അവനുമായി അടുക്കാൻ കഴിയും, കാരണം മനുഷ്യന് തന്റെ അംഗത്വത്തിലൂടെ ഒരു മൂലക അമർത്യത നൽകാൻ കഴിയില്ല. ശക്തനും മതിയായ ശുദ്ധനും അവന്റെ സ്വഭാവത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. മറ്റ് മൂലകങ്ങളുടെ പ്രധാന ആഗ്രഹം സംവേദനം നേടുക എന്നതാണ്. മൃഗങ്ങളിലൂടെ അവർക്ക് സംവേദനം നേടാനും ചെയ്യാനും കഴിയും, എന്നാൽ മനുഷ്യരുടെ ശരീരത്തിലൂടെയാണ് അവരുടെ തീവ്രമായ സംവേദനങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത്, സാധാരണയായി ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് പുരുഷന്മാരുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും അറിവില്ലാതെയാണ് മൂലകങ്ങൾക്ക് സംവേദനം ലഭിക്കുന്നത്.

മുന്നോട്ടുള്ള മൂലകങ്ങൾക്ക് - പ്രത്യേകിച്ച് തീയുടെയും വായുവിന്റെയും ഒരു രൂപമുണ്ട്, അത് മനുഷ്യന്റെ ആകൃതിയിൽ, കൃത്യതയിലും സൗന്ദര്യത്തിലും മികച്ചതാണ്. അവരുടെ ശരീരം, സ്വന്തം അവസ്ഥയിൽ കണ്ടാൽ, മനുഷ്യർക്ക് സ്വയം ദൃശ്യമാകുന്നതിനുമുമ്പ്, ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശാരീരിക പ്രേതത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം ദൃശ്യമാകും (“വേഡ്,” ഓഗസ്റ്റ്, 1913 കാണുക), പക്ഷേ അത്ര മോശമല്ല.

ഈ പ്രേതങ്ങൾ, പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ, ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും ഒരു വസ്ത്രധാരണം നടത്താം. ഒന്നുകിൽ ലിംഗത്തിൽ തികച്ചും രൂപപ്പെട്ട മനുഷ്യർ, ലോകം പഴക്കമുള്ള ദു ices ഖങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവർ, പ്രകൃതിയുടെ ശുദ്ധമായ ജീവിതത്താൽ ആനിമേറ്റുചെയ്‌തവർ, കുട്ടികളെപ്പോലെയുള്ള ആഗ്രഹത്തിന്റെ കഷായങ്ങൾ ഉള്ളവർ, എന്നാൽ സ്വന്തമായി ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർ, പ്രതികരിക്കുന്നവർ ഭൂഗോളത്തിന്റെ ബുദ്ധി. അത്തരമൊരു മൂലകം ഒരു പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ പോലെ, കളങ്കമോ രോഗമോ ഇല്ലാതെ, തികഞ്ഞ ആരോഗ്യമുള്ള കുട്ടിയേക്കാൾ പുതുമയുള്ളവനും, പെരുമാറ്റത്തിലും സംസാരത്തിലും ഏർപ്പെടും. അതിന്റെ മുന്നേറ്റമനുസരിച്ച്, ഇന്റലിജൻസ് അതിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കാനുതകുന്ന തരത്തിൽ ഇന്റലിജൻസ് മേഖലയോട് പ്രതികരിക്കാം, തുടർന്ന് അതിന്റെ ഘടകവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഏത് സംഭാഷണത്തിലും പ്രവേശിക്കാനും ഒരു മനുഷ്യന് സാധ്യമാകാനും കഴിയും.

എല്ലാ പ്രകൃതി പ്രേതങ്ങളും കാഴ്ചയിൽ വളരെ മികച്ചതാണെന്ന് കരുതരുത്. ചിലത് ഭയങ്കരമാണ്. ചിലർ പുരുഷന്മാരുമായി സൗഹൃദപരമാണ്, മറ്റുള്ളവർ സൗഹൃദപരമല്ല. ചിലർക്ക് മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചും അവന്റെ പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ചും അറിയാം, മറ്റുള്ളവർക്ക് അവന്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മനുഷ്യന്റെ സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല. ചിലർ ലോകത്തെ കാണുന്നതുപോലെ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണുകളിലൂടെയാണ് കാണുന്നത്, മറ്റുള്ളവർ ലോകത്തെ സംവേദിക്കാൻ കഴിവില്ല. മനുഷ്യന് ദൃശ്യമാകുന്നതുപോലെ ചിലർക്ക് ലോകം കാണാനാകില്ല, മാത്രമല്ല അവ മൂലകത്തിന്റെ പ്രത്യേക ഭാഗം മാത്രം കാണാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ കഴിയും. എന്നാൽ ഓരോ മൂലകവും സംവേദനം തേടുന്നു.

മുകളിലെ മൂലകങ്ങൾ അവരുടെ ഭരണാധികാരികളുടെ താഴത്തെ മൂലകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നതാണ്, അവയിൽ ചിലത് ആരാധനാ വസ്‌തുക്കളാണ്. താഴത്തെ മൂലകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നത് താഴത്തെ ഭരണാധികാരികളാണ്.

ഭരണാധികാരി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കൽപന നൽകുന്നവൻ; വാദത്തിന്റെ ചോദ്യമോ അനുസരണക്കേടിന്റെ ചോദ്യമോ ഇല്ല. താഴത്തെ മൂലകങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും അവരുടെ സ്വന്തം ഉദ്ദേശ്യം പോലെ അനുസരിക്കുന്നു. ആജ്ഞാപിക്കാൻ അധികാരമുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും അധികാരത്തിൻ കീഴിലുള്ള ഏതൊരു മൂലകവും അനുസരിക്കും. എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള എല്ലാ ഘടകങ്ങളും അനുസരിക്കുന്ന അധികാരം മനസ്സിന്റെ അധികാരമാണ്. ഇന്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് എന്നത് അജ്ഞാതമായ വലിയ ശക്തിയാണ്, അത് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും അവർ ബഹുമാനിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

മുകളിലും താഴെയുമുള്ള മൂലകങ്ങൾ, മാലാഖമാർ, അർദ്ധദേവന്മാർ എന്നിവരിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ശ്രേഷ്ഠരായ മനുഷ്യർ മനുഷ്യനെ അവഹേളിക്കുമ്പോഴും മനുഷ്യനോടും ഭക്തിയോടും സഹകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം, ഒരു മനുഷ്യന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തിലൂടെ അവർ സ്വതന്ത്രമായ പ്രവർത്തനത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നു എന്നതാണ്. വലിയ അജ്ഞാത ഇന്റലിജൻസ്. മനുഷ്യന് ആ ഇന്റലിജൻസിനൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ എതിരായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അവർ തിരിച്ചറിയുന്നു, അതേസമയം അവർക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഗോളത്തിന്റെ മഹത്തായ ഇന്റലിജൻസ്, അവർക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല, അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. മുകളിലെ മൂലകങ്ങൾക്ക് ഒരു രൂപത്തെ വേർതിരിക്കാനാകും the ഗോളത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്താത്ത ഭാഗത്ത് - അതിലൂടെ ഗോളത്തിന്റെ ഇന്റലിജൻസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, എന്നാൽ താഴത്തെ മൂലകങ്ങൾക്കൊന്നും ആ രൂപം കാണാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ മനുഷ്യൻ അവരെ ഇന്റലിജൻസ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

മനുഷ്യൻ തന്റെ കൈവശമുള്ള അധികാരങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കില്ലെന്ന് പല ഘടകങ്ങൾക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. മനുഷ്യന് ഈ അധികാരങ്ങൾ കൈവശമുണ്ടെങ്കിലും അവന്റെ സ്വത്തുക്കളെക്കുറിച്ച് അബോധാവസ്ഥയിലാണെന്ന് അവർക്കറിയില്ല. മനുഷ്യൻ തന്റെ സ്വത്തുക്കളെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാണെങ്കിൽ, എങ്ങനെയെന്ന് മനസിലാക്കുന്നതുവരെ അവ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അവർ അവഗണിക്കുന്നു. ഇത്രയും വലിയ ഒരു വ്യക്തി തന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്ന് വളരെക്കുറച്ച് മാത്രം പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് അവർ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു. ഇത്രയും വലിയ വിഭവങ്ങളുള്ള ഒരു വ്യക്തി തന്റെ സമ്പത്ത് പാഴാക്കുകയും അപ്രധാനവും അർത്ഥശൂന്യവുമായ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് അവർ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു, ഇത് മനുഷ്യന്റെ നിർദ്ദേശമില്ലാതെ, അവർ പോലും ശ്രദ്ധിക്കില്ല. ഈ താഴത്തെ മൂലകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മുന്നോട്ടുള്ളത് മനുഷ്യൻ അവർക്കുവേണ്ടി അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതായത്, അവന്റെ അമർത്യ സ്വഭാവം അവർക്ക് നൽകുകയും, കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ കഴിയുമ്പോൾ, അവൻ ബോധവാന്മാരായിത്തീരുകയും ചെയ്യും. അവൻ എന്താണെന്നും ആരാണെന്നും അറിയാൻ തുടങ്ങിയയുടനെ, അവനിലുള്ള മൃഗത്തെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിയാലുടൻ അവരുമായി ബോധപൂർവമായ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ അവൻ തയ്യാറാകും. താഴ്ന്ന മൂലകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നൂതനമായത് അങ്ങനെ തന്നെ.

അതിനിടയിൽ, ഇതുവരെ പുരോഗമിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മറ്റ് മൂലകങ്ങൾ മനുഷ്യനിലൂടെ ചുറ്റിക്കറങ്ങുകയും എല്ലാവിധ അതിരുകടപ്പുകളിലേക്കും ആവേശത്തിലേക്കും അവനെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ അവനിലൂടെ അവർക്ക് സംവേദനം ഉണ്ടാകാം. മൂലകങ്ങളുടെ മുൻ‌കൂട്ടി തയ്യാറാക്കാത്തവ മാരകമായ തരത്തിലുള്ളവയല്ല. അവർ മനുഷ്യനെ എന്തു കുഴപ്പത്തിലേക്കു നയിച്ചാലും, അവന്റെ ലക്ഷ്യം അവനിൽ വേദനയോ ദു .ഖമോ വരുത്തരുത്. മനുഷ്യന് അറിയാവുന്നതുപോലെ അവർക്ക് വേദനയോ സങ്കടമോ അറിയാൻ കഴിയില്ല. മനുഷ്യന് ഉള്ളതുപോലെ വേദനയ്ക്ക് അർത്ഥമില്ല. അവർ സുഖം പോലെ വേദന ആസ്വദിക്കുന്നു, കാരണം അത് അവർക്ക് സംവേദനമാണ്. മനുഷ്യന്റെ സന്തോഷത്തിൽ ചെയ്യുന്നതുപോലെ അവർ അവന്റെ വേദനകളിൽ കളിക്കും. വേദനയുടെയോ ആനന്ദത്തിന്റെയോ തീവ്രതയിലാണ് അവരുടെ ആനന്ദം. മനുഷ്യന് വിശ്രമിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ, അവർ അവനെ ഇളക്കിവിടുന്നു, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു, പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു, വിശ്രമം മങ്ങിയതും മടുപ്പിക്കുന്നതും ഫലങ്ങളിൽ ശൂന്യവുമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നതുവരെ. അതിനാൽ, അവർ അവനെ പ്രേരിപ്പിച്ച അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ അവൻ എന്തും ചെയ്യുന്നു. അവർ അവന്റെ സംവേദനക്ഷമത തീർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത്, തീവ്രമായ സംവേദനങ്ങൾ നേടാനുള്ള അവന്റെ കഴിവ്, അവർ അവനെ കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് അനുവദിച്ചു.

പന്തുകൾ, വിരുന്നുകൾ, സോഷ്യൽ ഗെയിമുകൾ, വിനോദങ്ങൾ, ദേശീയ കായിക വിനോദങ്ങൾ, സാഹസികതകൾ, ആനിമേഷനും പ്രവർത്തനവും ഉള്ളിടത്തെല്ലാം, പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുപ്പക്കാർ. ഒരു മനുഷ്യൻ സ്വയം ആസ്വദിക്കുന്നുവെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, മനസ്സ്, മനുഷ്യൻ സ്വയം ആസ്വദിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ അവനിലെ മൂലകങ്ങൾ സ്വയം ആസ്വദിക്കുന്നു, അവൻ, മന്ദബുദ്ധിയായ കാര്യം, അവരുടെ ആസ്വാദനത്തിലൂടെ സ്വയം തിരിച്ചറിയുന്നു.

ലിഫ്റ്റിലെ ആഹ്ളാദവും ആനിമേഷനും, ആലിംഗനം, ഹോപ്പ്, ഗ്ലൈഡ്, സ്വിംഗ്, നൃത്തത്തിൽ റിഥത്തിലേക്ക് വളച്ചൊടിക്കൽ; നീന്തൽ, ബോട്ടിംഗ്, കപ്പൽയാത്ര, പറക്കൽ എന്നിവയിൽ ഉയർന്ന ആത്മാക്കൾ; പിന്തുടരലിലെ പ്രേരണയും അനിശ്ചിതത്വവും; പ്രോസ്പെക്ടറുടെ സ്വർണ്ണ വിശപ്പ്; ഒരു ഹോം സ്‌ട്രൈക്കിലെ പ്രതീക്ഷയും ആകാംക്ഷയും ഒരു മഫിലെ കോപവും, വജ്രത്തിലെ നിരീക്ഷകരുടെ; കാറിന്റെ വേഗതയിൽ നിന്നുള്ള ആവേശം, മോട്ടറിംഗിലെ കാറ്റിന്റെ സംഘർഷം; കുതിച്ചുകയറുന്ന കുതിരയുടെ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന്റെ വേഗതയും ഞെട്ടലും അനുഭവപ്പെടുന്നതിൽ നിന്നുള്ള ഇളക്കം; കട്ടിംഗ് കാറ്റിലെ ഐസ് ബോട്ടിന്റെ ഗ്ലൈഡിൽ നിന്നും സംഘർഷത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ആനന്ദം; തടികൊണ്ടുള്ള കുതിരപ്പുറത്തു കയറിയതിന്റെ സന്തോഷം; അപകടകരമായ ഉയരങ്ങൾ അളക്കുന്നതിൽ ഹൃദയം ഹൃദയമിടിപ്പ്; ചാടിവീഴുന്നതിലും ച്യൂട്ട് ഇറങ്ങുന്നതിലും ഉള്ള ആഘാതങ്ങൾ; റാപ്പിഡുകൾ വെടിവയ്ക്കുന്നതിലോ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ പോകുന്നതിലോ ഉള്ള പ്രക്ഷോഭം; പ്രക്ഷുബ്ധത, ജനക്കൂട്ടം, കത്തിക്കയറുക, പുഷ്പമേളകൾ, കാർണിവലുകൾ; എല്ലാ ശബ്ദങ്ങളിലും പൊട്ടിത്തെറിക്കുക, വേഗം കൈയ്യടിക്കുക, ഫിഷ്ഹോർണുകൾ ing തുക, ശബ്ദമുണ്ടാക്കുക, പശുക്കളെ വലിച്ചിടുക; കാർഡ് കളിക്കുന്നതിലെ ആവേശം, ഡൈസ് എറിയൽ, എല്ലാത്തരം ചൂതാട്ടം; ക്യാമ്പ് മീറ്റിംഗുകൾ, പുനരുജ്ജീവനങ്ങൾ, സുവിശേഷകന്മാരുടെ പ്രകടനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഒരു പ്രത്യേക വിലാപം, ദു rie ഖം, ഉത്സാഹം; രക്തത്തിൽ കുതിർന്ന സ്തുതിഗീതങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നതിലെ സന്തോഷം; കോളേജിലെ രഹസ്യ സൊസൈറ്റികളിലേക്കുള്ള ഭീഷണികളും തുടക്കവും; ഗൈ ഫോക്ക് ദിനം, ബാങ്ക് ഹോളിഡേ, സ്വാതന്ത്ര്യദിനം; ഉല്ലാസവും ഉല്ലാസവും; ചുംബനം, ലൈംഗിക ആവേശം; എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നതും സംവേദനത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലവുമാണ്, മനുഷ്യൻ അവനിലുള്ള അഗ്നി, വായു, ജലം, ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് നൽകുന്നു, അവനാണ് അവൻ ആസ്വദിക്കുന്നത് എന്ന വ്യാമോഹത്തിൽ.

കേവലം കായികരംഗത്തും ആസ്വാദനത്തിലും മാത്രമല്ല, മനുഷ്യന് ആനന്ദകരമാകുന്നത് മൂലകങ്ങൾ സംവേദനം അനുഭവിക്കുകയും അതുവഴി സ്വയം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു മനുഷ്യന് പരുക്കേറ്റ രോഗം, പല്ലുവേദന, ഒടിവുകൾ, നിഖേദ്, വ്രണം, തിളപ്പിക്കൽ, ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരു പൊള്ളലേറ്റപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വേദന അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ മൂലകങ്ങൾ മറ്റ് വഴികളിൽ സംതൃപ്തരാണ്, അവർ അന്വേഷിക്കുന്ന സംവേദനം കണ്ടെത്തുക. പീഡനത്തിന്റെ. മൂലകങ്ങൾ ഒരു വലിയ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ സന്തോഷത്തിലാണ്, അതുപോലെ ആട്ടിൻ തീജ്വാലകളും, മണിക്കൂറുകളോളം കാണപ്പെടുന്ന വിടവുകളുടെ പ്രതീക്ഷ പോലെ, രക്ഷിക്കാൻ ഓടിയെത്തുന്ന അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങൾ പോലെ, മരണത്തിൽ കത്തിയെരിയുന്ന നിർഭാഗ്യവശാൽ.

മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലെ ഞരമ്പുകൾ ഒരു ഉപകരണത്തിലെ നിരവധി സ്ട്രിംഗുകൾ പോലെയാണ്, അവയ്ക്ക് ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള വികാരങ്ങളുടെ ഓരോ ഘട്ടവും പുറത്തെടുക്കാൻ മൂലകങ്ങൾ കളിക്കുന്നു. അവ മനുഷ്യന്റെ കലാപരമായ സ്വഭാവത്തിന് പ്രകൃതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ നൽകുന്നു, മാത്രമല്ല അവ അവന്റെ വികാരങ്ങളുടെ ആഴം കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ കലാകാരന്മാരും, കവികൾ, ചിത്രകാരന്മാർ, വാസ്തുശില്പികൾ, ശിൽപികൾ, അല്ലെങ്കിൽ സംഗീതജ്ഞർ എന്നിവരാകട്ടെ, മൂലകങ്ങളോട് വളരെയധികം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, കാരണം മൂലകങ്ങൾ കലാകാരന്റെ മനസ്സിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ, പ്രകൃതിയുടെ അനേകം പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ, ഒപ്പം അവന്റെ വിമാനങ്ങളിലും നെയ്ത്തും ഫാൻസികൾ. റൊമാൻസറും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു, അത് മൂലകങ്ങൾ തേടുന്നു. അവൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളിലും രംഗങ്ങളിലും ഒരു പങ്കുവഹിക്കാൻ ആകാംക്ഷയോടെ, അവന്റെ ഉത്സാഹത്തെയും ജനക്കൂട്ടത്തെയും അവന്റെ ചിന്തയിലേക്ക് അവർ എത്തിക്കുന്നു.

ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവത്തിനും അദ്ധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് ഒരു മൂലകമാണ്, അതിൽ കുറഞ്ഞ മൂലകങ്ങളുണ്ട്. പെൽവിക്, വയറുവേദന, തൊറാസിക് അറകൾ എന്നിവയാണ് വ്യത്യസ്ത മൂലകങ്ങൾ കളിക്കുന്ന മൂന്ന് മേഖലകൾ. ഇവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതും അദ്ധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നതും മനുഷ്യന്റെ മൂലകമാണ്. ഇത് ജനറൽ മാനേജരാണ്, മനുഷ്യശരീരത്തിന്റെ പൊതുവായ ഏകോപന രൂപീകരണ തത്വം. ഭൂമിയുടെ ഗോളത്തിന്റെ മൂലകം ആ ഗോളത്തിന് മൊത്തത്തിൽ എന്താണെന്നത് ഈ മനുഷ്യ മൂലകമാണ്. മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് മനുഷ്യന്റെ മൂലകമാണ്, ഭൂഗോളത്തിന്റെ ഇന്റലിജൻസ് ആ ഗോളത്തിന്റെ മൂലകത്തിലേക്ക്. മനുഷ്യ മൂലകത്തിന്റെ പ്രേരണയ്ക്ക് കീഴിൽ, ഓരോ അവയവവും ശരീരത്തിന്റെ പൊതു സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ അതിന്റെ പ്രത്യേക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നു; കൂടാതെ, ആ മൂലകത്തിന് കീഴിൽ, ശ്വസനം, ദഹനം, ആഗിരണം, വിസർജ്ജനം, രക്തചംക്രമണം, ഉറക്കം, വളർച്ച, ക്ഷയം എന്നിവ പോലുള്ള എല്ലാ സ്വമേധയാ ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്നു.

മനുഷ്യ മൂലകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയാണ്, അതായത്, ഗോളത്തിന്റെ മൂലകം, ഭൂമി പ്രേതം. മനുഷ്യ മൂലകം ശ്വസനത്തിലൂടെ ഗോളത്തിന്റെ മൂലകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യന്റെ മൂലകം ഞരമ്പുകളിലൂടെ ശരീരവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നു. ഈ മനുഷ്യ മൂലകത്തിന് തീ, വായു, ജലം, ഭൂമി എന്നിവയുടെ നാലിരട്ടി സ്വഭാവമുണ്ട്. മനുഷ്യ മൂലകം തന്നെ, അതിന്റെ ക്ലാസ് അനുസരിച്ച്, ഒരു ജല മൂലകമാണ്, കൂടാതെ താഴ്ന്ന മൂലകങ്ങളുടെ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഇത് ഇവിടെ formal പചാരികമെന്ന് നാമകരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

ഒരു മനുഷ്യന്റെ വിളിയും സ്വാഭാവിക പ്രവണതയും വിധിയും നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അവന്റെ മൂലകങ്ങളുടെ രൂപകൽപ്പനയാണ്. ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങൾ പ്രബലമാണെങ്കിൽ, അവൻ ഒരു ഖനിത്തൊഴിലാളി, കൃഷിക്കാരൻ, കര മനുഷ്യൻ ആയിരിക്കും. ഭൂമിയുടെ കുടലിൽ കുഴിക്കുന്ന ഒരാൾ മുതൽ പണമിടപാടുകാരൻ, പണം സമ്പാദിക്കുന്നയാൾ, പണം രാജാവ് എന്നിങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൊഴിൽ വ്യത്യാസപ്പെടാം. ജലത്തിന്റെ മൂലകങ്ങൾ പ്രബലമാണെങ്കിൽ, അവൻ ഒരു നദി മനുഷ്യൻ, കടത്തുവള്ളം, അല്ലെങ്കിൽ കടലിനെ പിന്തുടരുക അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലോ വെള്ളത്തിലോ ആനന്ദം തേടുക, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പാചകക്കാരനാകും. വായുവിന്റെ മൂലകങ്ങൾ നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവൻ ഒരു പർവതാരോഹകൻ, മലകയറ്റം, ഓട്ടക്കാരൻ, മോട്ടോർ യാത്രയിൽ ആനന്ദം, പറക്കൽ എന്നിവ ആയിരിക്കും. അത്തരം ആളുകൾ സാധാരണയായി തലകറക്കത്തിന് വിധേയരല്ല; നിലത്തുനിന്ന് അകലെയായി നീങ്ങുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അഗ്നി മൂലകങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നവർ, നല്ലത് സ്റ്റോക്കർമാർ, സ്മെൽട്ടറുകൾ, ഫയർമാൻമാർ, സൂര്യനിൽ കുളിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ.

അത്തരം തൊഴിലുകളുടെയും വിനോദങ്ങളുടെയും തരം പുരുഷന്മാരെ ഉച്ചരിക്കുന്നിടത്ത്, അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പ്രത്യേക ക്ലാസ് എലമെൻറലുകളാണ്. വ്യത്യസ്‌ത മൂലകങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന മേഖലകളിൽ, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോളിംഗിലോ കായിക ഇനങ്ങളിലോ ഒരു മനുഷ്യന് സ്വാഭാവിക ചായ്‌വ് അനുഭവപ്പെടുകയോ വിജയിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നിടത്ത്, ഇത് ഒരു ക്ലാസ് പോലും പ്രബലമാകാത്തതിന്റെ അടയാളമാണ്, എന്നാൽ രണ്ടോ അതിലധികമോ ഘടകങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ നന്നായി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു -അപ്പ്.

ഒരാൾക്ക് തന്റെ വീട് വെള്ളത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ, ശമ്പളം എത്ര മോശമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വലിയതും അനേകം വിദ്വേഷങ്ങളുമാണെങ്കിലും, അയാൾക്ക് ഭൂമിയോട് വെറുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ, ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങൾ മിക്കവാറും ഇല്ലാതാകും. അത്തരമൊരു മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ വിജയിക്കുകയോ പണത്താൽ സമ്പത്ത് കണക്കാക്കുകയോ ചെയ്യില്ല. പണം സാധാരണയായി അവനെ കുഴപ്പത്തിലാക്കും.

ഒരു മനുഷ്യന് ജലത്തെക്കുറിച്ച് ഭയമുണ്ടെങ്കിൽ, അത് തന്റെ ഭരണഘടനയിൽ ജലത്തിന്റെ മൂലകങ്ങൾ വളരെ കുറവോ പങ്കോ വഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് കാണിക്കുന്നു; ജലത്തിന്റെ മൂലകങ്ങൾ അവന് ശത്രുത പുലർത്താൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്, മാത്രമല്ല അവൻ വെള്ളത്തിൽ ചെറിയ വിജയം നേടുകയും ചെയ്യും.

ശരീരത്തിലെ വായു മൂലകങ്ങൾ കുറവുള്ളവർ, കയറാൻ കഴിയാത്തവർ, ട്രെസ്റ്റലുകൾ മുറിച്ചുകടക്കാൻ, റെയിലിംഗ് ഇല്ലാതെ പടികൾ കയറാൻ, നിലത്തു നിന്ന് അല്പം ഉയരത്തിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തവർ, ഒരു പ്രവിശ്യയിലേക്ക് താഴേക്ക് നോക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിഗോ ഇല്ലാതെ വലിയ ഉയരത്തിൽ നിന്ന്. വീഴുമെന്ന ഭയത്താൽ അവരെ പിടികൂടുകയും തങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് ഗുരുത്വാകർഷണ കേന്ദ്രം പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അവരുടെ ശരീരം പിന്തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതുപോലുള്ളവ ബലൂണിംഗിനോ എയറോനോട്ടിംഗിനോ ശ്രമിക്കരുത്, കാരണം അനുഭവത്തിൽ നിന്നുള്ള ആഘാതം മാരകമായേക്കാം.

അവന്റെ ശരീരത്തിൽ അഗ്നി മൂലകങ്ങളുടെ അഭാവമുണ്ടെങ്കിൽ, മനുഷ്യൻ തീയെ ഭയപ്പെടും, സൂര്യനുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തും. തീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ വിജയിക്കില്ല, നഷ്ടം നേരിടാനും തീയിൽ നിന്ന് ശാരീരിക പരിക്കുകൾ നേടാനും ബാധ്യസ്ഥനാണ്. സൂര്യതാപവും സൂര്യാഘാതവും തത്ഫലമായുണ്ടാകുന്ന പനിയും അത്തരം ആളുകൾക്ക് വരുന്നു.

(തുടരും.)