വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ

ദി

WORD

വാല്യം. 20 ഡിസംബർ, 1914. നമ്പർ 3

പകർപ്പവകാശം, XXX, HW PERCIVAL മുഖേന.

GHOSTS.

മരിച്ചവരുടെ ചിന്താ പ്രേതങ്ങൾ.

ജീവനുള്ള മനുഷ്യരുടെ ചിന്താ പ്രേതങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറഞ്ഞത് (“വചനം,” വാല്യം. 18, എണ്ണം 3 ഒപ്പം 4) അവരുടെ സൃഷ്ടി, കെട്ടിപ്പടുക്കുന്ന പ്രക്രിയ, അവ രചിച്ച വിഷയം, മാനസിക ലോകത്തിന്റെ കാര്യം, അവ മരിച്ച മനുഷ്യരുടെ ചിന്താ പ്രേതങ്ങളെക്കുറിച്ച് സത്യമാണ്. മിക്കവാറും എല്ലാ ചിന്താ പ്രേതങ്ങളും മനുഷ്യർ ഭ physical തിക ശരീരങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യർ സൃഷ്ടിച്ച പ്രേതങ്ങളാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു; എന്നാൽ അപൂർവ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരു മനസ്സ് അതിന്റെ ഭ body തിക ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയാൽ, അസാധാരണമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരു പുതിയ ചിന്താ പ്രേതത്തെ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം.

മരിച്ചവരുടെ മോഹ പ്രേതങ്ങളും മരിച്ചവരുടെ ചിന്താ പ്രേതങ്ങളും തമ്മിൽ മൂന്ന് വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമതായി, മരിച്ച മനുഷ്യരുടെ ആഗ്രഹ പ്രേതങ്ങൾ മരണാനന്തരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു, അതേസമയം മരിച്ചവരുടെ ചിന്താ പ്രേതങ്ങൾ ജീവിതകാലത്ത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു, ചിന്താ പ്രേതത്തെ സൃഷ്ടിച്ച വ്യക്തിയുടെ ഭ body തിക ശരീരത്തിന്റെ മരണത്തിന് വളരെക്കാലം കഴിഞ്ഞ് മാനസിക ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്നു. രണ്ടാമതായി, ഒരു മരിച്ച മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹം പ്രേതം ഒരു ജീവനുള്ള മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തെ ആഗ്രഹിക്കുകയും ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഒപ്പം ജീവനുള്ള മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളിലൂടെ പോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, അവ ശക്തവും വികാരഭരിതവും പലപ്പോഴും പ്രകൃതിവിരുദ്ധവുമാണ്; അതേസമയം, മരിച്ച മനുഷ്യന്റെ ചിന്താ പ്രേതം ശരീരത്തെയല്ല, ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിനെയും പലപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പലരുടെയും മനസ്സിനെയും ബാധിക്കുന്നു. മൂന്നാമതായി, മരിച്ചുപോയ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹം ഒരു യഥാർത്ഥ പിശാചാണ്, മന ci സാക്ഷി ഇല്ലാത്തതും ധാർമ്മികതയില്ലാത്തതുമാണ്, സ്വാർത്ഥത, ക്രൂരത, ക്രൂരത, മോഹം എന്നിവയുടെ നിരന്തരമായ സജീവമായ ഒരു കൂട്ടമാണ്; അതേസമയം, മരിച്ചുപോയ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ചിന്താ പ്രേതമാണ് മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരുന്ന അതേ ചിന്താ പ്രേതം, എന്നാൽ പ്രേതത്തിന്റെ തുടർച്ചയ്ക്ക് മനുഷ്യൻ ഒരു ചൈതന്യവും നൽകുന്നില്ല. മരിച്ചവരുടെ ആഗ്രഹ പ്രേതങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മരിച്ചവരുടെ ചിന്താ പ്രേതങ്ങൾ നിരുപദ്രവകരമാണ്.

മരിച്ചവർ ഉപേക്ഷിച്ച ചിന്താ പ്രേതങ്ങൾ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചവയാണ് (”വചനം,” വാല്യം. 18, എണ്ണം 3 ഒപ്പം 4) രൂപമില്ലാത്ത ചിന്താ പ്രേതങ്ങളായി, കൂടുതലോ കുറവോ നിർവചിക്കപ്പെട്ട ചിന്താ പ്രേതങ്ങളായി; കൂടാതെ, ദാരിദ്ര്യ പ്രേതം, ദു rief ഖ പ്രേതം, സ്വയം സഹതാപമുള്ള പ്രേതം, ഇരുണ്ട പ്രേതം, ഭയം പ്രേതം, ആരോഗ്യ പ്രേതം, രോഗ പ്രേതം, വാനിറ്റി പ്രേതം തുടങ്ങിയ ചിന്താ പ്രേതങ്ങൾ; കൂടാതെ, പ്രേതങ്ങൾ അബോധാവസ്ഥയിൽ ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, അവ ഒരു നിശ്ചിത ഉദ്ദേശ്യം നിറവേറ്റാനുള്ള ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു (വാല്യം 18, പേജ് 22). കുടുംബ ചിന്താ പ്രേതങ്ങൾ, ബഹുമാനം, അഹങ്കാരം, ഇരുട്ട്, മരണം, കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വിജയം എന്നിവയുണ്ട്. സംസ്കാരം, യുദ്ധം, സമുദ്രശക്തി, കോളനിവൽക്കരണം, ദേശസ്‌നേഹം, പ്രദേശിക വികാസം, വാണിജ്യം, നിയമപരമായ മുൻ‌ഗണനകൾ, മതപരമായ പിടിവാശികൾ, അവസാനമായി, ഒരു യുഗത്തിലെ ചിന്താ പ്രേതങ്ങൾ എന്നിവയുടെ വംശീയ അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ ചിന്താ പ്രേതങ്ങൾ.

ഒരു ചിന്ത ഒരു ചിന്താ പ്രേതമല്ലെന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം. മരിച്ചുപോയ മനുഷ്യന്റെ ചിന്താ പ്രേതം ഒരു ചിന്തയല്ല. മരിച്ചുപോയ മനുഷ്യന്റെ ചിന്താ പ്രേതം ഒരു ഷെൽ പോലെയാണ്, അയാളുടെയോ അത് സൃഷ്ടിച്ചവരുടെയോ യഥാർത്ഥ ചിന്തയിൽ നിന്ന് ശൂന്യമാണ്. ജീവനുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ ചിന്താ പ്രേതവും മരിച്ച മനുഷ്യന്റെ ചിന്താ പ്രേതവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്, ഇത് ജീവനുള്ള മനുഷ്യന്റെ ഭ physical തിക പ്രേതവും മരണാനന്തരം മനുഷ്യന്റെ ശാരീരിക പ്രേതവും തമ്മിലുള്ള സമാനമാണ്.

മനുഷ്യന്റെ ജീവിതകാലത്ത്, ചിന്താ പ്രേതം സജീവമാണ്; മനുഷ്യന്റെ മരണശേഷം, ചിന്താ പ്രേതം ഒരു ശൂന്യമായ ഷെൽ പോലെയാണ്; മറ്റൊരാളുടെ ചിന്ത പ്രേതത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഇംപ്രഷനുകൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് യാന്ത്രികമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് പ്രേതത്തിന്റെ അസ്തിത്വം നീട്ടുന്നു. മരിച്ചുപോയ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ചിന്താ പ്രേതവുമായി സ്വയം പൊരുത്തപ്പെടാനോ മരിച്ച ഒരാളുടെ ചിന്താ പ്രേതത്തെ തന്നിലേക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനോ ഒരു മനുഷ്യന് കഴിയില്ല. എന്നാൽ ജീവനുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് മരിച്ചവരുടെ ചിന്താ പ്രേതത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന മതിപ്പുകൾക്ക് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും.

ഒരു ചിന്താ പ്രേതം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ മനസ്സിനെ വേട്ടയാടുന്നു, കാരണം ശാരീരിക പ്രേതം ഒരു ജീവനുള്ള ശരീരവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയും വേട്ടയാടുകയും ചെയ്യും, ആ ശരീരം അതിന്റെ സ്വാധീന പരിധിയിൽ വരുമ്പോൾ. ഒരു ശാരീരിക പ്രേതത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, കാന്തിക സ്വാധീനത്തിന്റെ പരിധി ഏതാനും നൂറ് അടി കവിയരുത്. ഒരു ചിന്താ പ്രേതത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ദൂരം കണക്കാക്കില്ല. അതിന്റെ സ്വാധീനത്തിന്റെ വ്യാപ്തി ചിന്തയുടെ സ്വഭാവത്തെയും വിഷയത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. സമാന സ്വഭാവമില്ലാത്തതോ സമാനമായ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ ആയ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മാനസിക പരിധിയിൽ ഒരു ചിന്താ പ്രേതം വരില്ല.

പൊതുവായി പറഞ്ഞാൽ, ചിന്താ പ്രേതങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്താൽ പുരുഷന്മാരുടെ മനസ്സ് പ്രക്ഷുബ്ധമാകുമെന്നത് ശരിയാണ്. പുരുഷന്മാർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല, അവരുടെ മനസ്സ് പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്. അവർ ചിന്തിക്കുന്നുവെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു, അതേസമയം അവരുടെ മനസ്സ് പ്രക്ഷുബ്ധമാകുന്നു.

ഒരു മനസ്സ് ചിന്താ പ്രക്രിയയെ നേരിട്ടും ചിന്താ വിഷയവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോഴും സമീപിക്കുന്നു. സ്വന്തം മനസ്സിന്റെയോ മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിന്റെയോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഇത് എത്രമാത്രം അപൂർവമായി മാത്രമേ നടക്കൂ എന്ന് വ്യക്തമാണ്.

മരിച്ചവരുടെ ചിന്താ പ്രേതങ്ങൾ സ്വതന്ത്ര ചിന്താഗതിക്ക് തടസ്സമാണ്; അവ ലോകത്തിന്റെ മാനസിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ തന്നെ തുടരുന്നു, അവയിലുണ്ടായിരുന്ന ചൈതന്യം പോയതിനുശേഷം നിർജ്ജീവമായ ഭാരം. അത്തരം ചിന്താ പ്രേതങ്ങൾ ചിന്തയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്തവരുടെ കൂട്ടാളികളാണ്. ലോകജനത മരിച്ചവരുടെ ചിന്താ പ്രേതങ്ങളാൽ സഞ്ചരിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ചിന്താ പ്രേതങ്ങൾ ചില വാക്കുകളിലൂടെയും വാക്യങ്ങളിലൂടെയും ആളുകളെ ബാധിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച ഈ പദങ്ങളുടെ അർത്ഥം ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ, ഈ വാക്കുകളുടെ ഉപയോഗത്തിലൂടെയാണ് ഈ പ്രേതങ്ങളെ സംയോജിപ്പിക്കുന്നത്. “ശരി, സുന്ദരം, നല്ലത്”, മികച്ച ചിന്തകൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പ്ലേറ്റോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ഗ്രീക്ക് പദങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അവ കലയുടെയും ശക്തിയുടെയും നിബന്ധനകളായിരുന്നു. അവർക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു സാങ്കേതിക അർത്ഥമുണ്ടായിരുന്നു, അത് ആ പ്രായത്തിന് ബാധകമാണ്. ഈ മൂന്ന് പദങ്ങളും ആ ചിന്താഗതിയിലുള്ള ആ പ്രായത്തിലുള്ള പുരുഷന്മാർ മനസ്സിലാക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ, പ്ലേറ്റോ ഈ നിബന്ധനകൾക്ക് നൽകിയ ചിന്ത ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്തപ്പോൾ, വാക്കുകൾ ഷെല്ലുകളായി തുടർന്നു. യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗ്രീക്ക് പദങ്ങൾ നൽകുന്ന ചിന്ത മനസ്സിലാകാത്ത ആളുകൾ ആധുനിക ഭാഷകളിൽ വിവർത്തനം ചെയ്യുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, ഈ വാക്കുകൾ കേവലം ചിന്താ പ്രേതങ്ങളെയാണ് വഹിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും, ഈ ഇംഗ്ലീഷ് പദങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും അധികാരത്തിന്റെ ഒരു സാമ്യതയുണ്ട്, എന്നാൽ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം ഇപ്പോൾ ഇല്ല. ആധുനിക അർത്ഥത്തിൽ സത്യവും സുന്ദരവും നല്ലതും ശ്രോതാവിനെ പ്ലേറ്റോയുടെ ചിന്തയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. “പ്ലാറ്റോണിക് സ്നേഹം”, “മനുഷ്യപുത്രൻ”, “ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട്”, “ഏകജാതനായ പുത്രൻ”, “ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചം” എന്നീ പദങ്ങളുടെ കാര്യവും ഇതുതന്നെ.

ആധുനിക കാലത്ത് “നിലനിൽപ്പിനായുള്ള സമരം”, “അതിജീവനത്തിന്റെ അതിജീവനം”, “സ്വയം സംരക്ഷണം പ്രകൃതിയുടെ ആദ്യത്തെ നിയമം”, “ലാറ്റർ ഡേ സെയിന്റ്സ്”, “മോർമോണിന്റെ പുസ്തകം” എന്നീ പദങ്ങൾ മാറുകയോ വാഹനങ്ങൾ ആയി മാറുകയോ ചെയ്യുന്നു. ചിന്താ പ്രേതങ്ങൾ. ഒറിജിനേറ്റർ പ്രകടിപ്പിച്ച ഈ ജനപ്രിയ പദങ്ങളാൽ മേലിൽ അറിയിക്കപ്പെടില്ല, പക്ഷേ അവ ശൂന്യമായ പദസമുച്ചയങ്ങളാണ് വസ്ത്രം വികലമാക്കപ്പെട്ടതും വ്യവസ്ഥയില്ലാത്തതുമായ മാനസിക ഇംപ്രഷനുകൾ.

ഒരു ചിന്താ പ്രേതം ചിന്തയ്ക്ക് ഒരു തടസ്സമാണ്. ഒരു ചിന്താ പ്രേതം മാനസിക വളർച്ചയ്ക്കും പുരോഗതിക്കും ഒരു തടസ്സമാണ്. ഒരു ചിന്താ പ്രേതം ആളുകളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരുടെ ചിന്തയെ സ്വന്തം മരിച്ചതും ചുരുങ്ങിയതുമായ രൂപത്തിലേക്ക് വളച്ചൊടിക്കുന്നു.

ഓരോ ജനതയും സ്വന്തം മരിച്ചവരുടെ ചിന്തകളുടെ പ്രേതങ്ങളാലും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ മനുഷ്യരുടെ ചിന്തകളുടെ പ്രേതങ്ങളാലും വലയം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഒരു ചിന്താ പ്രേതത്തെ a ഒരു ചിന്തയല്ല another മറ്റൊരു ജനതയിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ, അത് സ്വീകരിക്കുന്നവർക്കും ജനതയ്ക്കും ദോഷം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല; ഒരു ജനതയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അവരുടെ സമയത്തിനും പ്രത്യേക ജനതയ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള അവരുടെ ചിന്തകളാൽ പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു; എന്നാൽ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത പ്രായത്തിലുള്ള മറ്റൊരു രാഷ്ട്രം അത് എടുക്കുമ്പോൾ, അത് എടുക്കുന്ന മറ്റ് ആളുകൾക്ക് ആവശ്യങ്ങളും സമയവും നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമം മനസ്സിലാകുന്നില്ല, അതിനാൽ ചിന്താ പ്രേതത്തെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ സ്ഥലത്തിന്റെയും സ്ഥലത്തിന്റെയും.

മരിച്ചുപോയ മനുഷ്യരുടെ ചിന്താ പ്രേതങ്ങൾ പുരോഗതിക്ക് തടസ്സമാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും ശാസ്ത്ര വിദ്യാലയങ്ങൾ, കോടതികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പുരുഷന്മാർ, മതസംവിധാനം പരിപാലിക്കുന്നതിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ എന്നിവരുടെ മനസ്സിനെ പിടിച്ചുനിർത്തുന്നതിൽ അവർ ശക്തരാണ്.

ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തുന്ന വസ്തുതകൾക്ക് ചില മൂല്യങ്ങളുണ്ട്, മറ്റ് വസ്തുതകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള സഹായങ്ങളായിരിക്കണം ഇത്. നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ട പ്രതിഭാസങ്ങളായ എല്ലാ വസ്തുതകളും അവരുടെ സ്വന്തം വിമാനത്തിൽ ശരിയാണ്. വസ്തുതകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിദ്ധാന്തങ്ങളും പ്രതിഭാസങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നതും അവയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതും എല്ലായ്പ്പോഴും ശരിയല്ല, അവ ചിന്താ പ്രേതങ്ങളായി മാറിയേക്കാം, ഇത് ഗവേഷണത്തിന്റെ വരിയിൽ മറ്റ് മനസ്സിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റുകയും മറ്റ് വസ്തുതകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനോ മറ്റ് വസ്തുതകൾ കാണുന്നതിനോ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ ചിന്താ പ്രേതങ്ങൾ കാരണമാകാം, പക്ഷേ സാധാരണയായി മരിച്ചവരുടെ ചിന്താ പ്രേതങ്ങൾ കാരണമാകാം. പാരമ്പര്യത്തിന്റെ അവ്യക്തമായ സിദ്ധാന്തം ഒരു ചിന്താ പ്രേതമാണ്, ഇത് ചില വസ്തുതകൾ വ്യക്തമായി കാണുന്നതിൽ നിന്നും ഈ വസ്തുതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്നും ആദ്യത്തെ വസ്തുതകളുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത മറ്റ് കാര്യങ്ങളെ കണക്കാക്കുന്നതിൽ നിന്നും പുരുഷന്മാരെ തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശാരീരിക രൂപങ്ങളെയും സവിശേഷതകളെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാരമ്പര്യം ശരിയായിരിക്കാം, പക്ഷേ ഇത് മാനസിക സ്വഭാവത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറവാണ്, മാത്രമല്ല മാനസിക സ്വഭാവത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ശരിയല്ല. ശാരീരിക രൂപങ്ങളും ഗുണങ്ങളും പലപ്പോഴും മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികളിലേക്ക് പകരുന്നു; എന്നാൽ പ്രക്ഷേപണ നിയമങ്ങൾ വളരെക്കുറച്ചേ അറിയപ്പെടുന്നുള്ളൂ, ഒരൊറ്റ ദമ്പതികളുടെ നിരവധി കുട്ടികളെ ശരീരത്തിൽ തികച്ചും വ്യത്യസ്തരാണെങ്കിലും അവരുടെ ധാർമ്മികവും മാനസികവുമായ അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാതെ ആശ്ചര്യത്തോടെ നോക്കില്ല. പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രീയ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ചിന്താ പ്രേതം ഭൗതികശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ ചിന്തകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഈ ചിന്തകൾ പ്രേതവുമായി പൊരുത്തപ്പെടണം, അതിനാൽ റെംബ്രാന്റ്, ന്യൂട്ടൺ, ബൈറോൺ, മൊസാർട്ട്, ബീറ്റോവൻ, കാർലൈൽ, എമേഴ്‌സൺ തുടങ്ങിയ മറ്റ് സംഭവങ്ങൾ ചിന്തിക്കാത്ത ജനക്കൂട്ടം “പാരമ്പര്യ നിയമം” സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ, അവ കാണാതെ പോകുന്നു. ആ “പാരമ്പര്യ നിയമം” മരിച്ചവരുടെ ചിന്താ പ്രേതമാണ്, അത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ ഗവേഷണത്തെയും ചിന്തയെയും പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു.

പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ചിന്താ പ്രേതമല്ല. പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളുമായി ജനങ്ങളുടെ മനസ്സ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്; ചിന്ത സ്വതന്ത്രവും പ്രേതത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളാൽ പരിമിതപ്പെടുന്നില്ല; ഭ physical തിക രൂപങ്ങളുടെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ച് അറിയപ്പെടുന്ന കുറച്ച് വസ്തുതകൾ വീക്ഷിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും വേണം; ചിന്ത ഈ വസ്തുതകളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയും സ്വതന്ത്രമായും അന്വേഷണത്തിന്റെ പ്രേരണയിലും പ്രവർത്തിക്കണം. അപ്പോൾ ചിന്തയിൽ ചൈതന്യം ഉണ്ട്; ഗവേഷണത്തിന്റെ പുതിയ വഴികൾ തുറക്കുകയും മറ്റ് വസ്തുതകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യും. സ്വാഭാവിക ചിന്ത, അന്വേഷണത്തിന്റെ അനന്തരഫലമായി, സജീവമാകുമ്പോൾ, അത് വിശ്രമിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്, കൂടാതെ “പാരമ്പര്യ നിയമ” ത്തിന്റെ പ്രസ്താവനയാൽ അത് പരിഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

ഒരു ചിന്താ പ്രേതത്താൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ, മനുഷ്യന് ഒരു വസ്തുത കാണാനോ ചിന്താ പ്രേതം നിലകൊള്ളുന്നു എന്നതൊഴിച്ചാൽ ഒരു ചിന്തയും നേടാനോ കഴിയില്ല. ഇത് പൊതുവെ ശരിയാണെങ്കിലും, നിയമ കോടതികളുടെയും സഭയുടെയും കാര്യത്തിൽ ഇത് ഒരിടത്തും പേറ്റന്റ് ഇല്ല. മരിച്ചവരുടെ ചിന്താ പ്രേതങ്ങൾ സഭകളുടെ അധികാര സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെയും നിയമത്തിന്റെ മുൻ‌ഗണനാ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെയും ആധുനിക അവസ്ഥകളോടുള്ള അതിൻറെ വൈരാഗ്യത്തിന്റെയും പിന്തുണയാണ്.

മരിച്ചവരുടെ ചിന്താ പ്രേതങ്ങൾ മതത്തിന്റെ ആത്മീയജീവിതത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്നും നിയമ കോടതികളിൽ നീതി പുലർത്തുന്നതിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്ര ചിന്തയുടെ ചൈതന്യത്തെ തടയുന്നു. മരിച്ചവരുടെ ചിന്താ പ്രേതങ്ങൾക്ക് ശേഷം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതുപോലുള്ള മതപരമായ ചിന്തകൾ മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ. ഇന്നത്തെ കോടതികളിലെ സാങ്കേതികവും formal പചാരികവുമായ നടപടിക്രമങ്ങളും ഉപയോഗങ്ങളും, പൊതുവായ നിയമപ്രകാരം ഇടപാടുകളും ആളുകളുടെ പെരുമാറ്റവും നിയന്ത്രിക്കുന്ന പുരാതന സ്ഥാപനങ്ങളും മരിച്ച അഭിഭാഷകരുടെ ചിന്താ പ്രേതങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ വളർത്തുകയും നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മതത്തിന്റെയും നിയമത്തിന്റെയും മേഖലകളിൽ നിരന്തരമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ട്, കാരണം പുരുഷന്മാർ പ്രേതങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വയം രക്ഷപ്പെടാൻ പാടുപെടുകയാണ്. എന്നാൽ ഇവ രണ്ടും മതവും നിയമവും ചിന്താ പ്രേതങ്ങളുടെ ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളാണ്, അവയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ കാര്യങ്ങളുടെ ക്രമത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെ ചെറുക്കുന്നു.

ഒരു പാറ്റേൺ പാറ്റേണിനേക്കാൾ മികച്ചതായി ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ, ഒരു ചിന്താ പ്രേതത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്, ഒരാൾക്ക് സ്വന്തമായി ചിന്തകളില്ലെങ്കിൽ. എന്നാൽ വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനത, പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ, പുതിയ പ്രചോദനങ്ങളും സ്വന്തം ചിന്തകളുമുള്ള, മരിച്ചവരുടെ ചിന്താ പ്രേതങ്ങളാൽ ഓടിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കണം. അവർ പ്രേതങ്ങളെ അവസാനിപ്പിക്കണം, പൊട്ടിത്തെറിക്കണം.

ആത്മാർത്ഥമായ അന്വേഷണത്തിലൂടെ ഒരു ചിന്താ പ്രേതം പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു; സംശയിക്കുന്നതിലൂടെയല്ല, ശാസ്ത്രീയവും മതപരവും നിയമപരവുമായ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ, കാനോനുകൾ, മാനദണ്ഡങ്ങൾ, ഉപയോഗങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ പ്രേതം എന്തിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ. കണ്ടെത്തുന്നതിനും വിശദീകരിക്കുന്നതിനും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള ശ്രമം തുടരുന്ന അന്വേഷണം ഫോം പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും പ്രേതത്തിന്റെ സ്വാധീനം ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യും. അന്വേഷണം ഉത്ഭവം, ചരിത്രം, വളർച്ചയുടെ കാരണങ്ങൾ, പ്രേതത്തിന്റെ അവശിഷ്ടത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ മൂല്യം എന്നിവ വെളിപ്പെടുത്തും. പ്രായശ്ചിത്ത പ്രായശ്ചിത്തം, പാപമോചനം, കുറ്റമറ്റ ധാരണകൾ, കത്തോലിക്കാസഭയുടെ അപ്പോസ്തോലികത, അധികാരപരിധിയിലെ ന്യായാധിപന്മാർ നിരന്തരമായ formal പചാരികതയുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ the മരിച്ചവരുടെ ചിന്താ പ്രേതങ്ങൾക്കൊപ്പം പൊട്ടിത്തെറിക്കും.