വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ

ദി

WORD

വാല്യം. 19 ഓഗസ്റ്റ്, XXX. നമ്പർ 5

പകർപ്പവകാശം, XXX, HW PERCIVAL മുഖേന.

GHOSTS

മരിച്ചവരുടെ പ്രേതങ്ങളെ മോഹിക്കുക.

അവരുടെ ശാരീരിക പ്രേതത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തിയ ഒറ്റയ്ക്ക്, സ്വന്തം ആഗ്രഹം than ർജ്ജമല്ലാതെ മറ്റ് ഭ material തിക വസ്തുക്കളില്ലാതെ, മരിച്ച മനുഷ്യരുടെ ആഗ്രഹ പ്രേതങ്ങൾക്ക് ഭ world തിക ലോകം കാണാൻ കഴിയില്ല. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ ഭ bodies തികശരീരങ്ങൾ അവർക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. മരണാനന്തരം, ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായ ആഗ്രഹം അതിന്റെ പ്രത്യേക പ്രേതത്തിലേക്കോ പ്രേതങ്ങളിലേക്കോ പ്രത്യേകമായിത്തീരുമ്പോൾ, മൃഗത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ, ആഗ്രഹത്തിന്റെ സ്വഭാവം സംഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ, ആഗ്രഹം പ്രേതം അത് തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നവ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. മരിച്ച മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹ പ്രേതം ആഗ്രഹ ലോകത്താണ്. ആഗ്രഹ ലോകം ചുറ്റുമുണ്ടെങ്കിലും ഭ world തിക ലോകവുമായി ഇതുവരെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഭ world തിക ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ആഗ്രഹം പ്രേതം ആഗ്രഹ ലോകവും ഭ world തിക ലോകവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നതുമായി സ്വയം ബന്ധിപ്പിക്കണം. പൊതുവായി പറഞ്ഞാൽ, മനുഷ്യന് ആത്മീയ ലോകത്തുണ്ട്, എന്നാൽ താഴത്തെ മൂന്ന് ലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നു. അവന്റെ ഭ body തിക ശരീരം ഭ world തിക ലോകത്ത് ചലിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ മാനസിക ലോകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അവന്റെ മനസ്സ് മാനസിക ലോകത്ത് ചിന്തിക്കുകയോ പ്രക്ഷോഭം നടത്തുകയോ ചെയ്യുന്നു.

ഭ body തിക ശരീരത്തിന്റെ അർദ്ധ-ഭൗതിക ജ്യോതിഷരൂപം ജീവനുള്ള മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും ഭ body തിക ശരീരവും തമ്മിലുള്ള സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന കണ്ണിയാണ്, ആഗ്രഹം അവന്റെ മനസ്സിനെ അവന്റെ രൂപവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണിയാണ്. ആഗ്രഹം ഇല്ലെങ്കിൽ, മനസ്സിന് അതിന്റെ ശരീരത്തിൽ ചലിപ്പിക്കാനോ പ്രവർത്തിക്കാനോ കഴിയില്ല, ശരീരത്തിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തനവും മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകില്ല. ഫോം ഇല്ലെങ്കിൽ, മോഹത്തിന് ശരീരത്തിൽ ചലിപ്പിക്കാനോ മതിപ്പുണ്ടാക്കാനോ കഴിയില്ല, മാത്രമല്ല ശരീരത്തിന് ആഗ്രഹത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിയില്ല.

ജീവനുള്ള മനുഷ്യന്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ രൂപീകരിക്കുന്നതിലേക്ക് പോകുന്ന ഈ ഭാഗങ്ങൾ ഓരോന്നും ഭ physical തിക ലോകത്ത് സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും മനുഷ്യന് മറ്റ് ഭാഗങ്ങളുമായി ഏകോപിപ്പിക്കണം. മനുഷ്യൻ ഭ world തിക ലോകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ഓരോ ഭാഗവും അതിന്റെ പ്രത്യേക ലോകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മരിച്ചുപോയ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു പ്രേത പ്രേതം അതിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നവ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, അത് പ്രേതത്തിന്റെ സ്വഭാവം പോലെ ഒരു ആഗ്രഹമുള്ള ജീവനുള്ള മനുഷ്യനിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. മരിച്ച മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹ പ്രേതത്തിന് ജീവനുള്ള മനുഷ്യനെ കാണാൻ കഴിയില്ല, പക്ഷേ അത് ജീവനുള്ള മനുഷ്യനിൽ ആകർഷകമായ ഒരു ആഗ്രഹം കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു, കാരണം ജീവനുള്ള മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹം ആഗ്രഹം പ്രേതമുള്ള മാനസിക ലോകത്ത് ദൃശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധേയമാണ്. മരിച്ച മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹം പ്രേതം ജീവനുള്ള മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹം കണ്ടെത്തുന്നു, ജീവനുള്ള മനുഷ്യൻ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ആഗ്രഹത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും വസ്തു നേടാനോ ഉള്ള ആഗ്രഹവുമായി യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ. അത്തരം സമയത്ത് ജീവനുള്ള മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹം തിളങ്ങുന്നു, പുറപ്പെടുന്നു, പ്രകടമാണ്, ആഗ്രഹം പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാനസിക ലോകത്ത് അത് അനുഭവപ്പെടുന്നു. മരിച്ച മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹ പ്രേതം ഈ വിധത്തിൽ ഒരു ജീവനുള്ള മനുഷ്യനെ കണ്ടെത്തുന്നു, അത് അതിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമായ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് നൽകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ അത് ജീവനുള്ള മനുഷ്യനെ അവന്റെ ആഗ്രഹത്താൽ ബന്ധപ്പെടുകയും അവനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനും ശ്വസനത്തിലൂടെയും മാനസിക അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെയും ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

മരിച്ച മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹം പ്രേതവുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ജീവനുള്ള മനുഷ്യനിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, മനുഷ്യന് മോഹത്തിന്റെ തീവ്രത അനുഭവപ്പെടുന്നു, ഒപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അവൻ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിയമാനുസൃതമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചതെന്താണ് എന്ന് ആദ്യം ആലോചിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ, അവനുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന മരിച്ച മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹ പ്രേതത്തിന്റെ അധിക തീവ്രത, ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാമെന്നും എങ്ങനെ നേടാമെന്നും ആലോചിക്കാൻ അവനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു, പക്ഷേ ലഭിക്കാൻ, എന്താണ് ആഗ്രഹത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നത്. പ്രവൃത്തി ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹം നേടിയെടുക്കുമ്പോഴോ, മരിച്ച ഒരാളുടെ ആ ആഗ്രഹം പ്രേതവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയും ആ ജീവനുള്ള മനുഷ്യനുമായി തൂങ്ങിക്കിടക്കുകയും ചെയ്യും, അല്ലാതെ മെച്ചപ്പെട്ടതും പ്രാപ്തിയുള്ളതുമായ മറ്റൊരു ജീവനുള്ള മനുഷ്യനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ . മരിച്ചുപോയ മനുഷ്യരുടെ മോഹ പ്രേതങ്ങൾ ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും ആഗ്രഹത്തിന്റെ സമാന സ്വഭാവമുള്ള പുരുഷന്മാരുമായി മാത്രമല്ല ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ, മരിച്ചുപോയ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹ പ്രേതം, ജീവനുള്ള മനുഷ്യന് അതിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിയാത്തതുവരെ അത് മേയിക്കുന്ന ജീവനുള്ള മനുഷ്യനെ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ പ്രേതത്തിന്റെ രൂപത്തെ പരിപാലിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ മോഹത്തിന്റെ പ്രത്യേക ഗുണം ജീവനുള്ള മനുഷ്യനെ അതിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നതാണ് ആഗ്രഹം പ്രേതത്തെ പിന്തുടരുന്നത്.

മരിച്ച മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹം പ്രേതത്തിന് ആവശ്യമുള്ളത് നേടാനുള്ള ഏറ്റവും ഉറപ്പുള്ളതും നേരിട്ടുള്ളതുമായ മാർഗം ജീവനുള്ള ശരീരത്തിലേക്ക്, സ്ഥിരമായി അല്ലെങ്കിൽ താൽക്കാലികമായി പ്രവേശിക്കുക എന്നതാണ്; അതായത്, അവനെ നിരീക്ഷിക്കുക. മരിച്ച മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹം പ്രേതത്തിന് ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നത് അതേ രീതിയിൽ അല്ല, അത് അവനുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നുവെങ്കിൽ അത് അവനെ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. മരിച്ച മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹം പ്രേതം സമ്പർക്കത്തിലൂടെ മാത്രം ഭക്ഷണം നൽകുമ്പോൾ, ജീവനുള്ള ആഗ്രഹത്തിനും പ്രേതത്തിനുമിടയിൽ ഒരുതരം ഓസ്മോട്ടിക് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതവിശ്ലേഷണ പ്രവർത്തനം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു, ഈ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ജീവനുള്ള ആഗ്രഹം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിലൂടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു ജീവനുള്ള മനുഷ്യൻ മരിച്ച മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹ പ്രേതത്തിലേക്ക്. മരിച്ച മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹ പ്രേതം സമ്പർക്കത്തിലൂടെ മാത്രം ഭക്ഷണം നൽകുമ്പോൾ, അത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അവയവങ്ങളിലൂടെയോ ഒരു കാന്തിക വലിച്ചെടുക്കുന്നു, അതിലൂടെ ആഗ്രഹം കൈമാറ്റം ചെയ്യേണ്ടതാണ്, ഒപ്പം ഓസ്മോട്ടിക് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതവിശ്ലേഷണ പ്രവർത്തനം തീറ്റയുടെ മുഴുവൻ കാലഘട്ടത്തിലും തുടരുന്നു. അതായത്, ജീവനുള്ള മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചവരുടെ ആഗ്രഹ പ്രേതത്തിലേക്കുള്ള ദ്രവ്യത്തിന്റെ ഇടപെടലിലൂടെ energy ർജ്ജ പ്രവാഹമായി ആഗ്രഹത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം തുടരുന്നു. സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയും ജീവനുള്ള മനുഷ്യനെ പോറ്റുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, ആഗ്രഹം പ്രേതത്തിന് ജീവനുള്ള മനുഷ്യന്റെ അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും, പക്ഷേ ഇത് സാധാരണയായി രണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മാത്രം ഭക്ഷണം നൽകുന്നു; ഇവ രുചിയുടെയും വികാരത്തിന്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്.

മരിച്ച മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹ പ്രേതം ഒരു പ്രവേശനത്തെ സ്വാധീനിക്കുകയും കൈവശമാക്കുകയും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവനുള്ള ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ നയിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, അത് മനുഷ്യന്റെ സ്വാഭാവിക മോഹത്തിന് പകരമായി അതിന്റേതായ തീവ്രമായ ആഗ്രഹം രൂപപ്പെടുത്തുകയും അതിലൂടെ energy ർജ്ജം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു മനുഷ്യന്റെ ശാരീരിക അവയവങ്ങൾ. ജീവനുള്ള ശരീരത്തിന്റെ പൂർണമായ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ, മരിച്ച മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹം പ്രേതം ഭ body തിക ശരീരം മൃഗത്തെപ്പോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇടയാക്കും, അത് ഒരു ആഗ്രഹ രൂപമായി, അത്. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ഭ body തിക ശരീരം ആ മോഹ പ്രേതത്തിന്റെ മൃഗരൂപത്തിന്റെ സാമ്യത ഏറ്റെടുക്കും. ഭ body തിക ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുകയും ഒരു പന്നി, കാള, പന്നി, ചെന്നായ, പൂച്ച, പാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രത്യേക ആഗ്രഹം പ്രേതത്തിന്റെ സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന മറ്റ് മൃഗങ്ങളെപ്പോലെയാകുകയും ചെയ്യാം. ശരീരത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ, വായ, ശ്വാസം, സവിശേഷതകൾ, മനോഭാവം എന്നിവ ഇത് കാണിക്കും.

ജീവനുള്ള ആഗ്രഹവും മരിച്ച മനുഷ്യന്റെ പ്രേതവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഓസ്മോട്ടിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈദ്യുതവിശ്ലേഷണത്തിലൂടെയുള്ള കാന്തിക ഭാഗം, ഇതിനെ രുചി എന്നും വികാരം എന്നും വിളിക്കുന്നു. രുചിയും വികാരവുമാണ് ഉയർന്ന ശക്തി, മാനസിക അഭിരുചി, മാനസിക വികാരം എന്നിവയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഈ മാനസിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ രുചിയുടെയും വികാരത്തിന്റെയും മൊത്തത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഒരു പരിഷ്ക്കരണം അല്ലെങ്കിൽ ആന്തരിക പ്രവർത്തനം മാത്രമാണ്. ആഹ്ലാദം അവന്റെ വയറിനെ അതിൻറെ പരിധി വരെ നിറച്ചേക്കാം, പക്ഷേ ശാരീരിക ഭക്ഷണം മാത്രം ഒരു ചത്ത മനുഷ്യന്റെ ഹോഗ് മോഹ പ്രേതത്തിന് ഒരു സംതൃപ്തിയും നൽകുന്നില്ല. രുചി ഒരു ഘടകമാണ്, ശാരീരിക ഭക്ഷണത്തിലെ അത്യാവശ്യ ഭക്ഷണം. ഭക്ഷണത്തിലെ അത്യാവശ്യമായ രുചി ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് രുചി എന്ന അർത്ഥത്തിലൂടെ ആഗ്രഹ പ്രേതത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. രുചി ഒരു സാധാരണ സാധാരണ ആഹ്ലാദം പോലെയുള്ള നാടൻ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ വികസിത ഗൊർമാണ്ടിന്റെ ശുദ്ധീകരിച്ച രുചി.

(തുടരും.)