വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ

ദി

WORD

വാല്യം. 19 ജൂലൈ, 1914. നമ്പർ 4

പകർപ്പവകാശം, XXX, HW PERCIVAL മുഖേന.

GHOSTS

മരിച്ചവരുടെ പ്രേതങ്ങളെ മോഹിക്കുക

ഇന്ദ്രിയതയുടെ ഇതിഹാസം സാധാരണയായി കണ്ടുകാണുകയും ചത്ത മനുഷ്യന്റെ പാമ്പിൻറെ പ്രേതത്തെ പോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തീർത്തും ഇന്ദ്രിയവാദിയായിരുന്ന മരിച്ചുപോയ മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹ പ്രേതവും പാഫിയൻ ഹെഡോണിസ്റ്റായ ഒരാളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒരുതരം ആഗ്രഹത്തിന്റെ വ്യത്യാസമല്ല, മറിച്ച് അതിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തിലും രീതിയിലുമുള്ള വ്യത്യാസമാണ്. ആഗ്രഹം പ്രേതത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം, ചലനം അതിന്റെ പ്രവർത്തന രീതി കാണിക്കുന്നു. മരിച്ചവരുടെ പ്രേതങ്ങളുടെ മോഹത്തിന്റെ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിലൊന്നായ ലൈംഗികതയാണ് മോഹത്തിന്റെ സ്വഭാവം. ഹോഗ്, കാള, പാമ്പ് തുടങ്ങിയ മൃഗങ്ങൾ അവയുടെ രൂപങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ലൈംഗികതയുടെ ഗുണനിലവാരം കാണിക്കുന്നു. മോഹ പ്രേതത്തിന്റെ ചലനങ്ങൾ അതിന്റെ ഇന്ദ്രിയതയെ നാടൻ, അല്ലെങ്കിൽ പരിഷ്കൃതവും മനോഹരവുമാണെന്ന് വേർതിരിക്കുന്നു.

ഹോഗിന്റെ രൂപം, ശീലങ്ങൾ, ചലനങ്ങൾ എന്നിവയാണ് എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി സ്വന്തം ആഗ്രഹങ്ങളെ പരിഗണിക്കുന്ന, അവസ്ഥയെയോ സ്ഥലത്തെയോ പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ തന്റെ ഇന്ദ്രിയതയ്ക്ക് സ play ജന്യ കളി നൽകുന്നത്. കാളയെപ്പോലുള്ള ഒരു ജന്തു മനുഷ്യനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, അതിൽ ഇന്ദ്രിയത തന്റെ മറ്റ് മോഹങ്ങളിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നു, എന്നാൽ ആരുടെ രൂപവും ശീലങ്ങളും ഹോഗിനെപ്പോലെ കുറ്റകരമല്ല. എന്നാൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരിൽ ഇന്ദ്രിയതയുടെ മറ്റ് ഗുണങ്ങളും മരിച്ചവരുടെ ആഗ്രഹ പ്രേതങ്ങളും ഉണ്ട്. മനോഹാരിതയും രുചികരവും പ്രജനനവുമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ട്, അദ്ദേഹം നിപുണനാണ്, കലയെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രാഹ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളെയും പ്രതിഭയെയും സംസ്കാരത്തിലെ ആളുകൾ അന്വേഷിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു; എന്നാൽ ആരാണ് ഇന്ദ്രിയതയെ ആരാധിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വതസിദ്ധമായ സമ്മാനങ്ങൾ, വളർത്തിയ അഭിരുചികൾ, ബുദ്ധിയുടെ ശക്തികൾ, ഇന്ദ്രിയപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിശിഷ്ടമായ അവസ്ഥകളും കലാപരമായ ക്രമീകരണങ്ങളും നൽകുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ലോകത്തിനുമുമ്പ് ഇതെല്ലാം സംസ്കാരത്തിന്റെ താല്പര്യമുള്ളതാണെന്നും കലാരാധനയ്ക്കായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ദ്രിയതയുടെ അത്തരം ഒരു ഇതിഹാസം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നതിനും അവരുടെ ആരാധകരുടെ രതിമൂർച്ഛയ്ക്ക് ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും ഗ്ലാമർ നൽകുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു.

ഇതിഹാസത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അദ്ധ്യക്ഷനാകുന്നത് മരിച്ചുപോയ ഒരു മനുഷ്യന്റെ പാമ്പിൻറെ ആഗ്രഹമാണ്.

മുൻകാലങ്ങളിൽ, മരിച്ചവരുടെ പാമ്പിൻറെ പ്രേതങ്ങൾ വിശുദ്ധമോ രഹസ്യമോ ​​ആയ ആചാരങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന അതിമനോഹരമായ ഇന്ദ്രിയസംരക്ഷണത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്; മനുഷ്യൻ തന്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് അറിയുകയും തനിക്കു പുറത്തുള്ള ശക്തികളാൽ ഭരിക്കപ്പെടാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെ അവർ ഇന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, ഭാവിയിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യും. സ്വയം ഭരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്.

ചത്ത മനുഷ്യരുടെ ആഗ്രഹ പ്രേതങ്ങളെക്കുറിച്ച്, ഇന്ദ്രിയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവയുടെ രൂപവും ഗുണനിലവാരവും സംബന്ധിച്ച് പറയപ്പെടുന്നവ, ആഗ്രഹത്തിന്റെ മറ്റ് രണ്ട് വേരുകളായ ക്രൂരത, അത്യാഗ്രഹം എന്നിവയിലും പ്രയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അല്ലാതെ ഒരു കാര്യമില്ലെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. അത്യാഗ്രഹത്തിൽ ഇതിഹാസം. ക്രൂരതയെ ഒരു മികച്ച കലയായിട്ടാണ് ചരിത്രം കാണിക്കുന്നത്, അവിടെ ശിക്ഷയെ പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനും ഇരയുടെ വേദന ദീർഘനേരം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും പീഡിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്നതിനും ചാതുര്യത്തിന് നികുതി ചുമത്തി. ക്രൂരതയെ ഇങ്ങനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും പഠനത്തിനായി ഒരു വിഷയം എടുക്കുകയും പരിശീലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നിടത്ത്, മരിച്ചവരുടെ ഒരു പൂച്ച ആഗ്രഹം പ്രേതത്തിന് അതിന്റെ ഗുഹയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ജീവനുള്ള കള്ളന്റെ ശരീരത്തിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. ഇത് വാക്കുകളിലൂടെയോ പ്രവൃത്തിയിലൂടെയോ പീഡിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം കാത്തിരിക്കുന്നു.

അത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ സ്വഭാവമുള്ള മരിച്ച മനുഷ്യരുടെ ആഗ്രഹ പ്രേതങ്ങൾ, അത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ വസ്‌തു എങ്ങനെ സുരക്ഷിതമാണെന്നോ അതിനെ എങ്ങനെ പരിഗണിക്കുന്നുവെന്നോ പരിഗണിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ ആഗ്രഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം സുരക്ഷിതമാക്കുക എന്നതാണ് ഏക പരിചരണം. ജീവനുള്ള മനുഷ്യൻ തന്റെ അത്യാഗ്രഹം എന്ന വിഷയത്തിൽ ഇരയാകുന്നു, അവന്റെ ആഗ്രഹം തീക്ഷ്ണനായ ചെന്നായയെയോ മരിച്ചവരുടെ മറ്റ് ആഗ്രഹ പ്രേതത്തെയോ പോഷിപ്പിക്കുന്നു.

ചില പുരുഷന്മാർക്ക് എങ്ങനെ നേടാമെന്നത് സഹജവാസനയാണെന്ന് തോന്നുന്നു; സാധാരണയായി അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്തും ലഭിക്കും. ആവശ്യങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളും അസാധാരണമാംവിധം ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി അവർക്ക് തോന്നുന്നു; അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ അവരുടെ കെണിയിൽ അകപ്പെടുന്നതായി തോന്നുന്നു. അവരുടെ എല്ലാ g ർജ്ജവും ഇരയെ നേടുന്നതിൽ സജീവമായി ഏർപ്പെടുന്നു, മാത്രമല്ല സ്വന്തമായി നിർമ്മിക്കാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും അവർക്ക് അനുകൂലമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

നേട്ടങ്ങളും നേട്ടങ്ങളും കൈക്കൊള്ളുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ, അവർ ആരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് പരിഗണിക്കാതെ, എടുക്കുന്നതിലെ വഴികാട്ടിയും വഴികാട്ടിയും മരിച്ച മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹ പ്രേതമായിരിക്കാം.

(തുടരും.)