വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ

ദി

WORD

♓︎

വാല്യം. 18 ഫെബ്രുവരി, 1914. നമ്പർ 5

പകർപ്പവകാശം, XXX, HW PERCIVAL മുഖേന.

GHOSTS.

ലിവിംഗ് മെഷീന്റെ ചിന്താ പ്രേതങ്ങൾ.

വംശത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ ചിന്താ പ്രേതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഭൂമിയുടെ ആ ഭാഗത്തെ പ്രാദേശിക ചൈതന്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, ഒരു വിഷയത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു വംശത്തിന്റെയോ ആളുകളുടെയോ ചിന്താഗതിയാണ്. അത്തരം പ്രേതങ്ങളിൽ ദേശീയ സംസ്കാര പ്രേതം, യുദ്ധ പ്രേതം, ദേശസ്നേഹ പ്രേതം, വാണിജ്യ പ്രേതം, മത പ്രേതം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വംശത്തിന്റെ അഭിരുചികളിലും നാഗരികതയിലും, പ്രത്യേകിച്ച് സാഹിത്യം, കല, ഗവൺമെന്റ് എന്നിവയുടെ വികാസത്തിന്റെ ആകെത്തുകയാണ് ഒരു ജീവനുള്ള വംശത്തിന്റെ സംസ്കാര പ്രേതം. സാഹിത്യത്തിലും കലയിലും സാമൂഹ്യ അഭിരുചിയുടെയും സ .കര്യങ്ങളുടെയും ആചരണങ്ങളിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ സ്വയം പരിപൂർണ്ണരാകാൻ സംസ്കാര പ്രേതം ആളുകളെ നയിക്കുന്നു. അത്തരമൊരു പ്രേതം മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന്റെ ദേശീയ ജീവിതത്തിന്റെ ചില സവിശേഷതകളുള്ള ഒരു ജനതയുടെ അനുമാനത്തെയോ സ്വാംശീകരണത്തെയോ സഹിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ ദേശീയ സംസ്കാര പ്രേതം പുതുതായി സ്വീകരിച്ച സവിശേഷതകളെ സ്വാധീനിക്കുകയും പരിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്യും, അങ്ങനെ അവ ദേശീയ സംസ്കാര പ്രേതത്തിന്റെ സ്വഭാവവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു.

ഒരു യുദ്ധ പ്രേതമാണ് യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദേശീയ ചിന്തയും ചായ്‌വും, ജനങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ചിന്തകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ജീവനുള്ള മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടായ ചിന്തയാണിത്.

യുദ്ധ പ്രേതത്തിലേക്കും സംസ്കാരത്തിലേക്കും ഉള്ള അക്കിൻ ദേശസ്‌നേഹത്തിന്റെ ദേശീയ ചിന്താ പ്രേതമാണ്, അത് വികസിക്കുകയും മണ്ണിന്റെ ഓരോ മകന്റെയും ചിന്തയാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. തരിശായ മാലിന്യങ്ങൾ, പാറക്കെട്ടുകൾ, ഇരുണ്ട പർവതങ്ങൾ, വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത മണ്ണ് എന്നിവ സ്വർണ്ണ പാടങ്ങൾ, സുരക്ഷിത തുറമുഖങ്ങൾ, സമ്പന്നമായ ദേശങ്ങൾ എന്നിവയേക്കാൾ കൂടുതലോ കൂടുതലോ ഈ പ്രേതത്തെ ആകർഷിക്കുന്നു.

ഭൂമിയുടെ ഭാഗത്തെ വെള്ളം, കര, വായു എന്നിവ അനുസരിച്ച് അവരുടെ സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ, അതായത് അവരുടെ പ്രത്യേക വിഭവങ്ങൾ, കാലാവസ്ഥ, പരിസ്ഥിതി, ആവശ്യങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജനതയുടെ ചിന്തകളിൽ നിന്നാണ് വാണിജ്യ പ്രേതം ഉണ്ടാകുന്നത്. മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അവതരിപ്പിച്ച വ്യക്തികൾ യോഗ്യത നേടിയേക്കാവുന്ന ഘടകങ്ങൾ ചേർക്കുന്നു, പക്ഷേ ദേശീയ പ്രേതത്തിന്റെ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നു.

ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ വിൽക്കുക, വാങ്ങുക, പണമടയ്ക്കുക, കൈകാര്യം ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ ചിന്തകൾക്കിടയിൽ ചില ദേശീയ മാനസിക സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നു. അവരെ വാണിജ്യത്തിന്റെ ദേശീയ ചിന്താ പ്രേതം എന്ന് വിളിക്കാം. ഈ പ്രേതത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം this ഈ പേരിൽ വിളിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും a ഒരു രാജ്യത്തേക്ക് വരുന്ന വിദേശികൾക്ക് അവരുടെ രാജ്യത്തിന്റെ വാണിജ്യ മനോഭാവത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. മനുഷ്യരുടെ ചിന്തയും .ർജ്ജവും അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നിടത്തോളം ജീവനുള്ള മനുഷ്യരുടെ ഈ ചിന്താ പ്രേതം നിലനിൽക്കും.

മതം ചിന്തിക്കുന്ന പ്രേതം മറ്റ് ദേശീയ ചിന്താ പ്രേതങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്, അതിൽ ചിലപ്പോൾ പല രാജ്യങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ പല രാജ്യങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങളിലും ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നു. മതത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണിത്, അത് മതത്തിന് കാരണമായ ചിന്തയുടെ മാതൃകയിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയതാണ്, ആ ചിന്തയിൽ മതിപ്പുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ സത്യവും അർത്ഥവും മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ട മനസ്സുകൾ. ആളുകൾ അവരുടെ ചിന്തകളാൽ പ്രേതത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്നു; അവരുടെ ഭക്തിയും ഹൃദയത്തിന്റെ സത്തയും പ്രേതത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ പോകുന്നു. പ്രേതം ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഏറ്റവും സ്വേച്ഛാധിപത്യപരവും നിർബന്ധിതവുമായ സ്വാധീനമായി മാറുന്നു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരവും അതിശയകരവും ശക്തവുമായ കാര്യമാണിതെന്ന് അതിന്റെ ആരാധകർ വിശ്വസിക്കുന്നു.

എന്നാൽ ഒരു മതത്തെ പ്രേതത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരാൾ മറ്റേതൊരു മതത്തിലും പ്രേതത്തെ വെറും വസ്തുവകകളില്ലാത്ത ഒരു ഭ്രാന്തനായി കാണുന്നു, അത്രമാത്രം നിഷ്കളങ്കവും പരിഹാസ്യവും നിഷ്ഠൂരവുമായ ഒരു വസ്തുവിനെ ആളുകൾക്ക് എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു. തീർച്ചയായും, ഒരു മത പ്രേതം മതമല്ല, ഒരു മതവ്യവസ്ഥയെ സ്വീകരിച്ച ചിന്തയുമല്ല.

ഭൂമിയുടെ പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങളിൽ മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് പ്രായം നിർണ്ണയിക്കുന്നത്, അതുവഴി ചിലരിൽ നാഗരികതയ്ക്കും മറ്റുള്ളവയിൽ പിന്നോക്കാവസ്ഥയ്ക്കും കാരണമാകുന്നു. വംശങ്ങളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും ജീവിതത്തിലെ ചെറിയ വിഭജനം പോലെ, യുഗത്തിനും അതിന്റെ ചിന്താ പ്രേതമുണ്ട്, അത് ആ പ്രായത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക ദിശയിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന മാനസിക പ്രവാഹത്തിന്റെ ആകെത്തുകയാണ്. ഒരു യുഗത്തിൽ പ്രബലമായ ചിന്ത മതം, വീണ്ടും നിഗൂ ism ത, വീണ്ടും സാഹിത്യം, ധീരത, ഫ്യൂഡലിസം, ജനാധിപത്യം എന്നിവയായിരിക്കും.

ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ വ്യക്തി, കുടുംബം, വംശീയ ചിന്താ പ്രേതങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഉത്ഭവം, സ്വഭാവം, പ്രഭാവം, അവസാനം എന്നിവയുടെ സംഗ്രഹം ഇതാണ്.

ഓരോ പ്രേതത്തിനും, വ്യക്തിഗത പ്രേതം മുതൽ യുഗത്തിലെ പ്രേതം വരെ, അതിന്റെ ആരംഭം, കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടം, അധികാര കാലഘട്ടം, ഒരു അന്ത്യം എന്നിവയുണ്ട്. ആരംഭത്തിനും അവസാനത്തിനുമിടയിൽ, സൈക്കിളുകളുടെ സാർവത്രിക നിയമപ്രകാരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതലോ കുറവോ ആണ്. ചക്രങ്ങളുടെ ദൈർഘ്യം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് പ്രേതത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയും പോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചിന്തകളുടെ യോജിപ്പാണ്. അവസാന ചക്രത്തിന്റെ അവസാനം പ്രേതത്തിന്റെ അവസാനമാണ്.

ജീവനുള്ള മനുഷ്യന്റെ പ്രേതങ്ങൾ - ശാരീരിക പ്രേതം, ഒരു ആഗ്രഹ പ്രേതം, ഒരു ചിന്താ പ്രേതം different വ്യത്യസ്ത അളവിലും അനുപാതത്തിലും കൂടിച്ചേർന്നേക്കാം. കോശങ്ങളെയും ഭ physical തിക വസ്തുക്കളെയും ഭൗതിക ശരീരം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ജ്യോതിഷ, അർദ്ധ-ഭ physical തിക രൂപമാണ് ഭൗതിക പ്രേതം (കാണുക വാക്ക്, ഓഗസ്റ്റ്, 1913, “ഗോസ്റ്റ്സ്”). ഒരു മനുഷ്യൻ വ്യക്തിഗതവും സ്വായത്തമാക്കിയതുമായ പ്രപഞ്ച മോഹത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ചില വ്യവസ്ഥകളിൽ എടുത്ത രൂപമാണ് ഒരു ആഗ്രഹ പ്രേതം (കാണുക വാക്ക്, സെപ്റ്റംബർ, 1913, “ഗോസ്റ്റ്സ്”). ഒരു ദിശയിലുള്ള അവന്റെ മനസ്സിന്റെ തുടർച്ചയായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ മാനസിക ലോകത്ത് ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുവാണ് ജീവനുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ ചിന്താ പ്രേതം (കാണുക) വാക്ക്, ഡിസംബർ, 1913, “ഗോസ്റ്റ്സ്”).

ജീവനുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ പ്രേതങ്ങളുടെ സംയോജനങ്ങളുണ്ട്. ഓരോ സംയോജനത്തിലും ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്ന് പ്രബലമാകും. ചിന്ത ദിശയും യോജിപ്പും നൽകുന്നു, ആഗ്രഹം energy ർജ്ജം നൽകുന്നു, ശാരീരിക പ്രേതം ശാരീരിക രൂപം നൽകുന്നു, അത് കാണപ്പെടുന്നിടത്ത്.

ഒരു രക്തബന്ധു, കാമുകൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഉറ്റസുഹൃത്ത് എന്നിവരുടെ ഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ചിലപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടുകൾ ലഭിക്കാറുണ്ട്, എന്നിരുന്നാലും ശാരീരിക ശരീരം വിദൂര സ്ഥലത്താണ്. ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയ കാലം മാത്രമേ നിലനിൽക്കൂ എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ; ചിലപ്പോൾ അവർ ഒരു സന്ദേശം നൽകുന്നു; ചിലപ്പോൾ അവർ ഒന്നും പറയുന്നില്ല; എന്നിട്ടും അവരെ കാണുന്ന വ്യക്തിയുടെ മേൽ അവർ ചെലുത്തുന്ന പ്രതീതി അവർ ജോലിയിലോ അപകടത്തിലോ കഷ്ടതയിലോ ആണ്. അത്തരമൊരു രൂപം പൊതുവേ വിദൂരസ്ഥന്റെ ചിന്തയുടെ സംയോജനമാണ്, അവന്റെ ശാരീരിക പ്രേതത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗം, ഒരു സന്ദേശം കൈമാറാനോ വിവരങ്ങൾ നേടാനോ ഉള്ള ആഗ്രഹം. ശാരീരിക രൂപത്തിലുള്ള വിദൂരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തീവ്രമായ ചിന്ത അയാളുടെ ബന്ധുവുമായോ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായോ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; energy ർജ്ജം എന്ന നിലയിലുള്ള ആഗ്രഹം അവന്റെ ചിന്തയെ ഒരു ശാരീരിക പ്രേതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഉപയോഗിച്ച് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു, അവന്റെ ചിന്ത നൽകാനും ആഗ്രഹിക്കാനും ഒരു ഭ physical തിക രൂപത്തിന്റെ രൂപം ആവശ്യമാണ്, അതിനാൽ അവൻ തന്റെ ഭ physical തിക രൂപത്തിൽ ഒരു ചിന്തയ്ക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അയാളുടെ ചിന്ത ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഈ രൂപം നിലനിൽക്കും.

രോഗിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ബന്ധുവിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി കണ്ടെത്തുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ കണ്ട ഒരു തെരുവ് ചിഹ്നത്തെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം സന്ദർശിച്ച സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചോ ഓർമിക്കാൻ തീവ്രമായ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാൾ, തീവ്രമായ ചിന്തയിലൂടെയും ഈ വിവരങ്ങൾ നേടാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിലൂടെയും , അവന്റെ ചിന്തയ്ക്ക് രൂപം നൽകുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഭാഗം അവന്റെ ശാരീരിക പ്രേതത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുക, അതിനാൽ തന്നെ ചിന്തയിൽ മുഴുകുകയും വിവരങ്ങൾ നേടുകയും ചെയ്യുക, അമ്മയുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ തെരുവ് ചിഹ്നത്തിലെ ഉറച്ച പേരിനെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക രംഗം. അവൻ അഗാധമായ ചിന്തയിലായിരിക്കുമ്പോഴും (അവന്റെ ചിന്താ ആഗ്രഹം, ശാരീരിക പ്രേതം) വിദൂര സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവചിക്കപ്പെടുമ്പോഴും, “അവൻ” അടയാളം നോക്കുന്നതോ അമ്മയുടെ മുറിയിൽ നിൽക്കുന്നതോ ആയിരിക്കാം. അവനെ കാണുന്ന ആരെയും അവൻ കാണുകയില്ല. തന്റെ ചിന്ത സജ്ജമാക്കിയ വ്യക്തിയെയോ വസ്തുവിനെയോ മാത്രമേ അവൻ കാണൂ. തെരുവ് ചിഹ്നത്തിന് മുന്നിൽ ഒരു തെരുവിൽ നിൽക്കുന്നതായി മൂന്നാം വ്യക്തികൾ കാണുന്ന “അവൻ” എന്ന് വിളിക്കുന്ന ചിത്രം, ചട്ടം പോലെ, തെരുവ് വസ്ത്രത്തിൽ കാണപ്പെടും, എന്നിരുന്നാലും യഥാർത്ഥ വസ്ത്രം ധരിക്കില്ല. കാരണം, ചിഹ്നത്തിന് എതിർവശത്ത് തെരുവിൽ നിൽക്കുന്നതായി സ്വയം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, സ്വാഭാവികമായും സ്വയം തൊപ്പിയിലും തെരുവ് വസ്ത്രത്തിലും സ്വയം ചിന്തിക്കുന്നു.

ദീർഘനാളത്തെ പരിശീലനത്തിലൂടെ തന്റെ ചിന്താ രൂപത്തിൽ പോയി അങ്ങനെ വിവരങ്ങൾ നേടുന്ന ഒരാളൊഴികെ, രോഗിയായ അമ്മയെപ്പോലുള്ള ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നേരിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുകയില്ല, പക്ഷേ ഒരു മതിപ്പല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല ഫലം നൽകും. ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചിന്താ പ്രേതം മറ്റ് രണ്ടെണ്ണത്തേക്കാളും പ്രബലമാണ്. ചിന്താ പ്രേതം പ്രബലമാകുന്ന അത്തരം ദൃശ്യങ്ങളെ മായവി രൂപ എന്ന സാൻസ്ക്രിറ്റ് പദം വിളിക്കുന്നു, അതായത് മായ രൂപമാണ്.

ശാരീരിക പ്രേതം മറ്റ് രണ്ട് ഘടകങ്ങളിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്ന ഒരു കേസ്, ഒരാൾ മരിക്കുന്ന നിമിഷത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണ്. മുങ്ങിമരിക്കുക, കൊല്ലപ്പെടുക, യുദ്ധഭൂമിയിൽ മരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അപകടം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന പരിക്കുകൾ എന്നിവയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട വ്യക്തികളെക്കുറിച്ച് നിരവധി വിവരണങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബന്ധുക്കൾ, പ്രേമികൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നിവരാണ് കാഴ്ചകൾ കണ്ടത്. പല കേസുകളിലും, കണ്ടയാളുടെ മരണസമയത്ത് തന്നെ ഈ ദൃശ്യപരത കണ്ടതായി പിന്നീട് കണ്ടെത്തി.

സാധാരണയായി ഈ ക്ലാസിലെ പ്രേതങ്ങളെ വ്യക്തമായി കാണുന്നു, അതും മാനസികമെന്ന് വിളിക്കാത്ത ആളുകൾ. മുങ്ങിമരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ കാര്യത്തിൽ, തുള്ളി വസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന വെള്ളത്തുള്ളികൾ, കാഴ്ചക്കാരനെ ഭയത്തോടെയും ദീർഘനേരം ഉറപ്പിക്കുന്നതുമായ കണ്ണുകൾ, ജീവിതത്തിലെന്നപോലെ ദൃ solid മായ രൂപം, ജലത്തിന്റെ തണുപ്പ് നിറഞ്ഞ വായു എന്നിവയുമായി പ്രേതത്തെ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട്. . ഇതെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായി കാണാനും ജീവസുറ്റതാകാനുമുള്ള കാരണം, ഭ physical തിക പ്രേതത്തെ മരണത്താൽ ഭ body തിക ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തി, മരിക്കുന്നതിന്റെ ആഗ്രഹം കരയിലും കടലിലും ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് സ്പെക്ടറിനെ നയിച്ച energy ർജ്ജം നൽകി, മരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ അവസാന ചിന്ത, പ്രിയങ്കരനോടുള്ള ദിശാബോധം നൽകി.

ആഗ്രഹം ചിന്തയിലും രൂപത്തിലും ആധിപത്യം പുലർത്തുന്ന ഒരു കേസ്, വൂഡൂകൾ വിളിക്കുന്നതുപോലെ “ഹാഗിംഗ്”, “ചർമ്മം മാറ്റുക” എന്നീ ഉദാഹരണങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഇരയുടെ അടുത്തേക്ക് മാനസികമായി പോകുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് ഇത് എല്ലായ്പ്പോഴും ചെയ്യുന്നത്. ചിന്താ പ്രേതത്തിന്റെയോ ശാരീരിക പ്രേതത്തിന്റെയോ going ട്ട്‌ഗോയിംഗിനെക്കുറിച്ച് മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണത്തിൽ, going ട്ട്‌ഗോയിംഗ് പുറത്തുപോകാനുള്ള ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് അറിയാതെ ചെയ്തേക്കാം.

മറ്റൊരാളെ അയാളുടെ കൽപന അനുസരിക്കാനും ഒരു പ്രത്യേക പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഭാവം, സാധാരണയായി അയാളുടെ ശാരീരിക രൂപത്തിൽ, മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തിയെ കൊല്ലുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഓർഗനൈസേഷനിൽ അംഗമാകുകയോ ചെയ്യാം. പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നവനെ അവന്റെ ശാരീരിക രൂപത്തിൽ കാണണമെന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അവൻ ഒരു അപരിചിതനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടേക്കാം, പക്ഷേ അവന്റെ വ്യക്തിത്വവും ആഗ്രഹവും പൂർണ്ണമായും മറച്ചുവെക്കില്ല. പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നയാളുടെ വ്യക്തിത്വം അവന്റെ ആഗ്രഹത്തിന്റെ വസ്‌തുവായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വ്യക്തിയെ എതിർക്കുമ്പോൾ ചർമ്മം മാറ്റുന്നത് അത്തരം പരിശീലകരെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. ചർമ്മം മാറ്റുന്നത് സാധാരണയായി ലൈംഗിക ഐക്യത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അത് മറ്റൊരാൾ ആഗ്രഹിച്ചേക്കില്ല. മിക്കപ്പോഴും കേവലം ലൈംഗികബന്ധം ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല, മറിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക ലൈംഗിക ശക്തിയുടെ ആഗിരണം. “ചർമ്മം മാറ്റുന്ന” ഒരാൾ സ്വന്തം വ്യക്തിത്വത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലായിരിക്കാം, മറിച്ച് ചെറുപ്പവും ആകർഷകവുമാണ്. അത്തരം പരിശീലകർക്ക്, അവരുടെ അധികാരങ്ങൾ എന്തുതന്നെയായാലും, ശുദ്ധമായ ഒരു വ്യക്തിയെ ദ്രോഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ “ഇത് ആരാണ്?” പ്രേതം തന്റെ വ്യക്തിത്വവും ലക്ഷ്യവും വെളിപ്പെടുത്തണം.

മാനസിക പ്രക്രിയകളാൽ ഈ രൂപങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും, അയാൾ‌ക്ക് പൂർണ്ണമായി പരിചയപ്പെടുന്നതുവരെ ആരും അത്തരം സൃഷ്ടികളിൽ‌ ഏർ‌പ്പെടേണ്ടതില്ലെന്ന് ഓർ‌ക്കുമ്പോൾ‌ അവർ‌ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവ സൃഷ്ടിക്കാൻ‌ ശ്രമിക്കുന്നവർ‌ അല്ലെങ്കിൽ‌ വിളിക്കാൻ‌ സാധ്യതയുണ്ട്. അവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ. അവന്റെ കടമയല്ലാതെ ആരും ചിന്താ രൂപങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കരുത്. അവനറിയുന്നതുവരെ അത് അവന്റെ കടമയാകില്ല.

ചിന്താ പ്രേതങ്ങൾ ഒരിക്കൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതും മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യാത്തതും കടിഞ്ഞാണിടാത്തതും അസംഖ്യം മൂലകശക്തികളുടെ വാഹനങ്ങളായി മാറും, മരിച്ചവരുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വലിച്ചെറിയപ്പെടും, എല്ലാം വളരെ മോശവും പ്രതികാരപരവുമായ തരത്തിലുള്ളവയാണ്. ശക്തികളും എന്റിറ്റികളും പ്രേതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും അതിലൂടെ പ്രേതത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവിനെ ആക്രമിക്കുകയും നിരീക്ഷിക്കുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

(തുടരും.)