വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ

ദി

WORD

♑︎

വാല്യം. 18 ജനുവരി, 1914. നമ്പർ 4

പകർപ്പവകാശം, XXX, HW PERCIVAL മുഖേന.

GHOSTS.

(തുടർന്ന)

ഒരു കുടുംബത്തിലെ മറ്റൊരാൾ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക സ്വഭാവം, സവിശേഷത, ലക്ഷ്യം, തന്നെയോ കുടുംബത്തെയോ നിർഭാഗ്യവശാൽ ചിന്തിക്കുന്നതിലൂടെ പ്രേതങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുമെന്ന് കുടുംബ ചിന്ത. തുടർച്ചയായ ചിന്തകൾ‌ ശക്തിയും ശരീരവും ചേർ‌ക്കുകയും കൂടുതൽ‌ പൂർ‌ണ്ണമായ ഒരു കാര്യം നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, യഥാർത്ഥ ചിന്തയുടെ ഒരു നിശ്ചിത എന്റിറ്റി. ഇതുവരെ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ കുടുംബത്തെയും അതിലെ അംഗങ്ങളുടെ മികവിനെയോ നിർഭാഗ്യത്തിലേക്കുള്ള നാശത്തെയോ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിഗത ചിന്താ പ്രേതമേയുള്ളൂ. കുടുംബത്തിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്ത കുടുംബത്തിലെ ചില പ്രവൃത്തികളെ വിലമതിക്കുകയും മതിപ്പുളവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, കുടുംബ സ്വഭാവത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലുള്ള വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ ആസന്നമായ ദൗർഭാഗ്യത്തിന്റെ ഉറപ്പും മുന്നറിയിപ്പും, അല്ലെങ്കിൽ ഉത്ഭവിച്ച മറ്റ് സവിശേഷതകൾ വിശ്വസിച്ചു. കുടുംബത്തിൻറെയോ വംശത്തിൻറെയോ പ്രത്യേകതകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള കുടുംബത്തിൻറെയോ വംശത്തിൻറെയോ ചിന്തകളുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു കുടുംബ ചിന്താ പ്രേതമായി മാറുന്നു.

ഒരു അംഗം വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും യാഥാർത്ഥ്യവും മറ്റുള്ളവരിൽ മതിപ്പുളവാക്കുകയും തുടർന്ന് തന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പങ്ക് സംഭാവന ചെയ്യുകയും ചിന്താ പ്രേതത്തിന്റെ ശക്തിയും ജീവിതവും സ്വാധീനവും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ബഹുമാനം, അഹങ്കാരം, ഇരുട്ട്, മരണം, ഭാഗ്യം, അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വിജയം എന്നിവ പോലുള്ള ചിന്താ പ്രേതങ്ങൾ കുടുംബ ചിന്താ പ്രേതങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ബഹുമാനത്തിന്റെ ചിന്താ പ്രേതം ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു കുടുംബത്തിലെ ചില അംഗങ്ങൾ അഭിനന്ദനാർഹവും അസാധാരണവുമായ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ്, ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് പൊതുവായ അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. ഈ പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് തുടരുകയാണ്, കുടുംബത്തിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങളെയും കുടുംബത്തെയും സമാനമായ പ്രവൃത്തികളിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.

അഹങ്കാര പ്രേതത്തിന് അതിന്റെ സാരാംശം ഒരു മാന്യമായ പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ചും സമാനമായ പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുടുംബനാമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാണ്. അഹങ്കാര പ്രേതം അത് സ്വാധീനിക്കുന്നവരെ തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളായി മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ മികച്ചവരാണെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് പലപ്പോഴും യോഗ്യതയില്ലാത്ത പ്രവൃത്തികളെ തടയുന്നു, അത് പേരിന് ദോഷം വരുത്തുകയോ കുടുംബ അഹങ്കാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യാം, പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഇത് അഹങ്കാരപ്രവൃത്തികൾ അനുവദിക്കുന്നതിലൂടെ മറ്റൊരു ഫലമുണ്ടാക്കുന്നു; മാത്രമല്ല, ഇത് പ്രശംസയും ശൂന്യവും യോഗ്യതയില്ലാത്തതുമായ ധാരണയെ വളർത്തുന്നു. അഹങ്കാര പ്രേതം അതിന്റെ പ്രാരംഭ സ്വാധീനത്തിൽ പലപ്പോഴും നല്ലതാണ്, പക്ഷേ അവസാനം ഒരു ഖേദകരവും പരിഹാസ്യവുമായ ഒരു കാര്യമായി മാറുന്നു, ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വയം അഭിമാനിക്കാൻ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും പേരിന്റെ കുടുംബ പ്രേതം മാത്രമേ ഉള്ളൂ.

എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന വ്യക്തിയുടെ വളർത്തുമൃഗ സിദ്ധാന്തത്തിലൂടെയാണ് ദുരന്തത്തിന്റെ പ്രേതം ആരംഭിക്കുന്നതെന്ന് കുടുംബം കരുതി. ഈ സിദ്ധാന്തം കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയും ഒരു വസ്തുതയായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എന്തോ സംഭവിക്കുന്നു. ഇത് സിദ്ധാന്തത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, ഒപ്പം വിപത്തിന്റെ ചിന്താ പ്രേതം കുടുംബത്തിന്റെ മനസ്സിനെ പിടിക്കുന്നു. സാധാരണയായി പ്രേതം അവർക്ക് മുൻകൂട്ടി മുന്നറിയിപ്പുകളായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു; എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയുടെ ഇരുട്ടിലാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത്. ആ ചിന്ത സംഭവങ്ങളെ നിർബ്ബന്ധിക്കുന്നു. കുടുംബത്തിലെ ദുരന്തങ്ങളുടെയും ദുരന്തങ്ങളുടെയും നിരവധി സംഭവങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുടുംബം പ്രേതത്തെ പരിപാലിക്കുന്നു. ചെറിയ സംഭവങ്ങൾ വലുതാക്കുകയും പ്രാധാന്യം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിലൂടെ പ്രേതത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ചിന്താഗതി ആളുകളെ മതിപ്പുളവാക്കുന്നു, ഒപ്പം വ്യക്തതയുടേയും വ്യക്തതയുടേയും ജ്യോതിഷ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വികാസത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ആസന്നമായ അപകടത്തിന്റെയോ ദുരന്തത്തിന്റെയോ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ശരിയാണെങ്കിൽ, അത് അറിയിക്കപ്പെടുന്നതാണോ അതോ അറിയാത്തതാണോ എന്ന ചോദ്യമാണ്. ഈ മുന്നറിയിപ്പുകൾ പലപ്പോഴും വ്യക്തമായും ക്ലയർവയൻസിലൂടെയും ലഭിക്കുന്നു. അവ ഒരു പ്രത്യേക വിലാപത്തിലൂടെ മുന്നറിയിപ്പുകളായി വരുന്നു, ഒരു പ്രത്യേക വാചകം കുടുംബത്തിലെ ഒരാൾ ആവർത്തിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നു; അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബ പ്രേതം ഒരു പുരുഷന്റെയോ സ്ത്രീയുടെയോ കുട്ടിയുടെയോ വസ്തുവിന്റെയോ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും, ഒരു കുള്ളൻ, പ്രത്യക്ഷപ്പെടൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിഹ്നം, ഒരു കുരിശ് കാണുന്നത് പോലെ. പ്രത്യേക പ്രവചന ചിഹ്നത്തെ ആശ്രയിച്ച്, ഒരു അംഗത്തിന്റെ രോഗം, ഒരു അപകടം, എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം എന്നിവ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

മരണമടഞ്ഞ അമ്മയുടെയോ മറ്റ് അംഗത്തിന്റെയോ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഈ തലക്കെട്ടിൽ വരില്ല. ഗോസ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഡെഡ് മെൻ എന്ന ശീർഷകത്തിലാണ് അവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ജീവനുള്ളവരുടെ ചിന്തയിലൂടെ, മരണമടഞ്ഞ ഒരു പൂർവ്വികന്റെയോ ബന്ധുവിന്റെയോ രൂപത്തിൽ പ്രേതത്തെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും.

ഭ്രാന്തിന്റെ ചിന്തയെക്കുറിച്ച് ഒരാളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിലും ഒരു പൂർവ്വികനെ ചിന്തയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിലും ഭ്രാന്തന്റെ പ്രേതത്തിന് ഒരു ഉത്ഭവമുണ്ടെന്ന ചിന്തയിൽ അവന്റെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിലും ഭ്രാന്തന്റെ പ്രേതത്തിന് അതിന്റെ ഉത്ഭവം ഉണ്ടെന്ന് കുടുംബം കരുതി. ചിന്ത മറ്റൊരാൾ അദ്ദേഹത്തിന് നിർദ്ദേശിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ ഒരു ഭ്രാന്തന്റെ ഗൗരവം ഒരു കുടുംബ സമ്മർദ്ദമായി അദ്ദേഹം മനസ്സിൽ കരുതിയില്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു ഫലവും ഉണ്ടാക്കുകയില്ല. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിശ്വാസം അവരെ പ്രേതവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു, അത് പ്രാധാന്യത്തിലും സ്വാധീനത്തിലും വളരുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ പാരമ്പര്യമായി ഭ്രാന്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ, കുടുംബത്തിലെ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക അംഗം ഭ്രാന്തനാകുന്നതിന് അത്തരമൊരു പ്രേതത്തിന് അത്രയൊന്നും കഴിയില്ല. കുടുംബത്തിലെ ഒരു ഭ്രാന്തനെ പ്രേതം നിരീക്ഷിക്കുകയും അയാളുടെ ഭ്രാന്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള കാരണമാവുകയും ചെയ്യുമെന്ന് കുടുംബ ഭ്രാന്ത് കരുതി.

മരണ പ്രേതത്തിന് അതിന്റെ തുടക്കം ഒരു ശാപത്തിലാണ്. ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ഉള്ള ശാപം അല്ലെങ്കിൽ പ്രവചനം അയാളുടെ മനസ്സിൽ മതിപ്പുളവാക്കുകയും മരണത്തിന്റെ മാനസിക വിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവൻ മരിക്കുമ്പോഴോ അംഗം മരിക്കുമ്പോഴോ, മരണ പ്രേതം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും കുടുംബത്തിന്റെ ചിന്തകളിൽ ഇടം നേടുകയും അവരുടെ ചിന്തകളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു, മറ്റ് കുടുംബ ചിന്താ പ്രേതങ്ങളെപ്പോലെ. കുടുംബത്തിലെ ഒരാളുടെ മരണം ആസന്നമാകുമ്പോൾ ചില പ്രകടനങ്ങളിലൂടെ ചുമതലയേൽക്കുന്നതിലൂടെ മരണ പ്രേതം കൃത്യസമയത്ത് തന്റെ കടമ നിർവഹിക്കുമെന്ന് ഭയപ്പെടുന്നു. പ്രകടനമാണ് പലപ്പോഴും ഒരു കണ്ണാടി തകർക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഫർണിച്ചറുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ചുവരിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും വീഴുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷി മുറിയിലേക്ക് പറന്ന് ചത്തൊടുങ്ങുക, അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിന് അറിയാവുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും പ്രകടനമാണ് സാന്നിധ്യത്തിന്റെ അടയാളം മരണ പ്രേതം.

ഒരു വ്യക്തി ഭാഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ഭാഗ്യ പ്രേതം നിലവിൽ വരുന്നത്. അയാൾ കുടുംബത്തിന്റെ തലവനാകുന്നു. ഭാഗ്യചിന്തയെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ അവൻ പണ ചൈതന്യവുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും ഈ ചൈതന്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടനാകുകയും ചെയ്യുന്നു. മണി സ്പിരിറ്റ് ഒരു പ്രത്യേക എന്റിറ്റിയാണ്, ഭാഗ്യത്തിന്റെ പ്രേതമല്ല, എന്നിട്ടും അത് പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും കുടുംബ ഭാഗ്യചിന്ത പ്രേതത്തെ സജീവമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചിന്താ പ്രേതം കുടുംബത്തിലെ വ്യക്തിഗത അംഗങ്ങളുമായി യഥാർത്ഥ ബന്ധം പുലർത്തുന്നു, കൂടാതെ, പ്രേതത്തെ പോറ്റുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും ആവശ്യപ്പെടുന്ന ചിന്തയോട് അവർ പ്രതികരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഭാഗ്യ പ്രേതം അവയെ മറികടക്കുകയും പണ സ്പിരിറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വാഹനമാവുകയും ചെയ്യും. തലമുറകളായി ഈ ഭാഗ്യചിന്ത കുടുംബത്തിന്റെ പ്രേതം കുടുംബ ഖജനാവിലേക്ക് സ്വർണ്ണം ഒഴുകുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും. എന്നാൽ ഇത് തലമുറകളായി തുടരുന്നതിന്, യഥാർത്ഥ ചിന്താ പ്രേത നിർമ്മാതാവും ആരാധകനും അവന്റെ പിൻഗാമിയുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തും, കൂടാതെ കുടുംബത്തിലെ പ്രേതത്തെ ശാശ്വതമാക്കാനുള്ള ആശയം അവർ കൈമാറും, അതിനാൽ പ്രത്യേക മാർഗങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു. കുടുംബ ചിന്താ പ്രേതവും കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളും തമ്മിൽ ഒതുക്കമുണ്ടാക്കിയതുപോലെയാണ് ഇത്. അത്തരം കുടുംബങ്ങളുടെ സംഭവങ്ങൾ‌ പെട്ടെന്ന്‌ ഓർമ്മയിൽ‌ വരും. നിയന്ത്രിത എന്റിറ്റിയുടെ പേര് ഫാമിലി ചിന്തയുടെ ഭാഗ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നില്ല.

ഏതൊരു കുടുംബ ചിന്താഗതിയും പ്രേതത്തെ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചിന്തയാൽ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം തുടരും. കുടുംബത്തിന് പുറത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് പ്രേതത്തിന്റെ കുടുംബത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, എന്നാൽ കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ പ്രേതത്തെ ശാശ്വതമാക്കാനാകൂ. പോഷകാഹാരക്കുറവ് മൂലമാണ് പ്രേതം മരിക്കുന്നതെന്ന് കുടുംബം കരുതി, അല്ലെങ്കിൽ അത് കുടുംബത്തിലെ ഒന്നോ അതിലധികമോ അംഗങ്ങൾ തകർക്കുകയോ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാം. ഒരു ചിന്താ പ്രേതത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ആക്രമണാത്മക അവിശ്വാസം പര്യാപ്തമല്ല. അത് അവിശ്വാസിയായ പ്രത്യേക അംഗത്തെ കുടുംബ ചിന്താ പ്രേതത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തോടെ ഒരു കാലത്തേക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ ഇടയാക്കും. ചിന്താ പ്രേതത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ, എന്തെങ്കിലും സജീവമായി ചെയ്യണം, ചിന്ത പ്രേതത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിന് വിരുദ്ധമായിരിക്കണം. കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗത്തിന്റെ ഈ പ്രവൃത്തിയും ചിന്തയും ചിന്താ പ്രേതത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ വിഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമുണ്ടാക്കും, മാത്രമല്ല കുടുംബത്തിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും പ്രേതത്തിന് അറ്റകുറ്റപ്പണി നൽകുന്നതിൽ നിന്ന് അവരെ തടയുകയും ചെയ്യും.

മാന്യമായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയും കുടുംബത്തിലെ ചില അംഗങ്ങളുടെ ശീലങ്ങളിലൂടെയും മാന്യ ചിന്താ പ്രേതം ഇല്ലാതാകാൻ തുടങ്ങുന്നു. കുടുംബ അഹങ്കാരം അതിന്റെ അംഗങ്ങളിലൊരാൾ മുറിവേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അഹങ്കാര ചിന്ത പ്രേതം അപ്രത്യക്ഷമാകാൻ തുടങ്ങുന്നു, ഒപ്പം കുടുംബത്തിലെ ഒരാൾ അതിന്റെ ശൂന്യത കാണിക്കുകയും നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ വിഡ് ish ിത്ത അഭിമാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ. പ്രേതത്തിന്റെ ഭയാനകമായ മുന്നറിയിപ്പിനെ അഭിമുഖീകരിച്ച് ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരാൾ നിർഭയമായ നടപടി, ദുരന്ത പ്രേതങ്ങളുടെ ആവിർഭാവത്തിനുള്ള അടയാളമാണ്. മറ്റ് അംഗങ്ങളും അവരും സമാനമായ രീതിയിൽ പ്രേതത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഭ്രാന്തൻ ചിന്താ പ്രേതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, തന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഭ്രാന്ത് ഉണ്ടെന്ന ചിന്ത നിലനിർത്താൻ വിസമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് കുടുംബത്തിലെ ഏതൊരു അംഗവും അതിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാം, ഒപ്പം നല്ല സ്വാധീനം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും സ്വാധീനം അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ സമർഥമായ സമതുലിതാവസ്ഥ പാലിക്കുക. ഭ്രാന്തിന്റെ കുടുംബ സമ്മർദ്ദം. കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗം മരണത്തെ ഭയപ്പെടുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ, സംസ്ഥാനത്തേക്ക് നയിക്കപ്പെടാൻ വിസമ്മതിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മരണ പ്രേതം നിർദ്ദേശിച്ച സ്വാധീനത്തിന് വിധേയമാവുകയോ, കുടുംബത്തിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങളെ കാണിക്കുകയും ചെയ്തതിലൂടെ മരണ പ്രേതം അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. മരണ പ്രേതം നിശ്ചയിച്ച സമയത്തിനപ്പുറം.

ലൗകിക കൈവശാവകാശം കുടുംബത്തിലെ അപകർഷതാബോധം ഉണ്ടാക്കുകയും ശാരീരികവും മാനസികവുമായ രോഗവും വന്ധ്യതയും ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഭാഗ്യ പ്രേതം സാധാരണയായി അവസാനിക്കും. അംഗങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആരാധനയുടെ ഒത്തുചേരലിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ പ്രേതം അവസാനിക്കുന്നു.

തുടരും