വേഡ് ഫൌണ്ടേഷൻ

ദി

WORD

♏︎

വാല്യം. 18 ഒക്ടോബർ, 1913. നമ്പർ 1

പകർപ്പവകാശം, XXX, HW PERCIVAL മുഖേന.

GHOSTS

ഐതിഹ്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിലെ പൊതുവായ പരാജയത്തെക്കുറിച്ചും ചില വസ്തുതകളുമായി പരിചയസമ്പന്നരായ വ്യക്തികളുടെ വിവരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇവിടെ ആഗ്രഹം പ്രേതമെന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നതിനാലും, ആഗ്രഹ പ്രേതങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു, ദൃശ്യമാകാം. മന ology ശാസ്ത്രത്തിലും അസാധാരണമായ പ്രതിഭാസങ്ങളിലും താല്പര്യമുള്ള ഒരാൾ അവിശ്വാസം, നിഷേധിക്കൽ, അവഗണിക്കൽ, പരിഹസിക്കൽ എന്നിവയല്ല, മറിച്ച് പരിശോധിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനും ശ്രമിക്കണം, പ്രേതങ്ങളുടെ ഉത്പാദനത്തിന്റെ കാരണങ്ങളും അവയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന അനന്തരഫലങ്ങളും, അവൻ ശ്രമിക്കണം അവനറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയായി ഉപയോഗിക്കുക.

ഡിസയർ പ്രേതങ്ങൾ മിക്കപ്പോഴും രാത്രിയിലും സ്വപ്നങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്നു. സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഒരാൾ കാണുന്ന മൃഗരൂപങ്ങൾ പൊതുവെ മോഹ പ്രേതങ്ങളോ മോഹ പ്രേതങ്ങളുടെ പ്രതിഫലനങ്ങളോ ആണ്. മൃഗങ്ങളുടെ ഇളം, നിഴൽ സമാനതകളാണ് പ്രതിഫലനങ്ങൾ. നിരുപദ്രവകാരിയായ, നിറമില്ലാത്ത, സ്വയം ചലനമില്ലാതെ, അവ ലക്ഷ്യമില്ലാതെ ഇവിടേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നതായി തോന്നുന്നു.

സ്വപ്നങ്ങളിലെ മോഹ പ്രേതങ്ങൾക്ക് നിറവും ചലനവുമുണ്ട്. മൃഗങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിനും അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ആഗ്രഹത്തിന്റെ ശക്തിക്കും ശേഷം അവർ ഭയം, ഭയം, കോപം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. സ്വപ്നങ്ങളിൽ കാണുന്നതിനേക്കാൾ കാണാത്തപ്പോൾ ആഗ്രഹം പ്രേതങ്ങൾ കൂടുതൽ അപകടകരമാണ്; കാരണം, അദൃശ്യമായതിനാൽ, അവരുടെ ഇര ചെറുത്തുനിൽപ്പിനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. ജീവനുള്ള മനുഷ്യരുടെ ആഗ്രഹ പ്രേതങ്ങൾ അവയുടെ മനുഷ്യരൂപങ്ങൾ എടുത്തേക്കാം; എന്നാൽ മോഹം ആഗ്രഹിക്കുന്ന മൃഗം ആകൃതി കാണിക്കുകയും ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ പ്രേതം മനുഷ്യ സാമ്യതയോ, അല്ലെങ്കിൽ പകുതി മനുഷ്യനോ, പകുതി മൃഗമോ, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെയും മൃഗങ്ങളുടെയും മറ്റു ചില ഭീകരമായ സംയോജനങ്ങളുള്ള മൃഗങ്ങളായിരിക്കാം. ഇത് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് മോഹത്തിന്റെ തീവ്രതയും അവിവാഹിതത്വവും അല്ലെങ്കിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന അല്ലെങ്കിൽ മോഹങ്ങളുടെ സംയോജനമാണ്.

സ്വപ്നത്തിലെ എല്ലാ മൃഗരൂപങ്ങളും ജീവനുള്ള മനുഷ്യരുടെ ആഗ്രഹ പ്രേതങ്ങളല്ല. ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രേതങ്ങളായ പ്രേതങ്ങൾ അവരിൽ നിന്ന് വരുന്നവരുടെ അറിവില്ലാതെയും അല്ലാതെയും പ്രവർത്തിക്കാം. സാധാരണയായി അത്തരം പ്രേതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നവരുടെ അറിവോടെ പ്രവർത്തിക്കില്ല. ഒരു ചട്ടം പോലെ, പുരുഷന്മാർ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളിലൊന്നിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കില്ല, അങ്ങനെ ആ ആഗ്രഹം ഒരു മനുഷ്യന് ഉറക്കത്തിൽ ബോധവാന്മാരാകാൻ പര്യാപ്തമായ ശക്തിയും സാന്ദ്രതയും ശേഖരിക്കപ്പെടും. ജീവനുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ സാധാരണ ആഗ്രഹം പ്രേതം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയിലേക്കോ സ്ഥലത്തേക്കോ പോകുന്നു, ഒപ്പം ആഗ്രഹത്തിന്റെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും, ഒപ്പം പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തി അനുവദിച്ചതുപോലെ.

സ്വപ്നങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ ജീവജാലങ്ങൾ ഉജ്ജ്വലമോ അവ്യക്തമോ ആണ്. അവ നീണ്ടുനിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേഗത്തിൽ കടന്നുപോകുന്നു; അവർ ക്രൂരത, സൗഹൃദം, നിസ്സംഗത എന്നിവ കാണിക്കുന്നു; അവർ ഭീകരതയാൽ കീഴടങ്ങാൻ നിർബന്ധിതരാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ചെറുത്തുനിൽപ്പിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നം കാണുന്നവനിൽ വിവേചനത്തിന്റെ ശക്തി ഉളവാക്കാം.

ഒരു മനുഷ്യൻ ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു മോഹത്തിൽ മുഴുകുകയും അതിനായി വളരെയധികം സമയവും ചിന്തയും ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, ഈ ആഗ്രഹം ക്രമേണ രൂപം കൊള്ളുകയും അവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഇടയ്ക്കിടെ അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യും, എന്നാൽ ഇത് കാണുന്ന മറ്റുള്ളവർ അത് ആരിൽ നിന്ന് വരുന്നുവെന്ന് അറിയില്ലായിരിക്കാം. തീവ്രവും നിർവചിക്കപ്പെട്ടതുമായ ആഗ്രഹങ്ങളുമായി ദീർഘനേരം പരിശീലിക്കുന്നതിലൂടെ, ചില പുരുഷന്മാർ ഉറക്കത്തിൽ അവരുടെ ആഗ്രഹ രൂപങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിലും സ്വപ്നത്തിലെ ഈ രൂപങ്ങളിൽ ബോധപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലും വിജയിച്ചു. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ജീവനുള്ള മനുഷ്യരുടെ ഈ ആഗ്രഹ പ്രേതങ്ങളെ സ്വപ്നം കാണുന്നയാൾക്ക് മാത്രമല്ല, ഉണർന്നിരിക്കുന്നവരും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധമുള്ളവരുമായ ചിലർക്ക് കാണാൻ കഴിയും.

പാരമ്പര്യത്തിന്റെ വെർ‌വോൾഫ് ഒരു ഉദാഹരണമായിരിക്കാം. വെർവോൾവുകളെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം നൽകിയ എല്ലാവരെയും അസത്യമെന്ന് കരുതരുത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ തെളിവുകൾ ശരിയല്ല. വെർ‌വോൾ‌വുകളുമായുള്ള അനുഭവങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യപത്രം, സമയബന്ധിതമായി വേർതിരിച്ച് വ്യത്യസ്ത സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് വരുന്നതും എന്നാൽ അനുഭവത്തിന്റെ മുഖ്യ സവിശേഷതയായ ചെന്നായയെക്കുറിച്ച് സമ്മതിക്കുന്നതും ഒരു ചിന്താഗതിക്കാരനെ ന്യായവിധി താൽക്കാലികമായി നിർത്തുക മാത്രമല്ല, കാര്യമായ ചിലത് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന നിഗമനത്തിലെത്തുകയും വേണം. അത്തരമൊരു അനുഭവം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും, വെർ‌വോൾഫിന് അടിസ്ഥാനമായ വസ്തുത. അത്തരമൊരു അനുഭവത്തിന്റെ അവസ്ഥ കാരണം, അനുഭവിക്കുന്നയാൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, അത് കേൾക്കുന്നവർ അതിനെ “ഭ്രമാത്മകത” എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

ഒരു വെർ‌വോൾഫ് ഒരു മനുഷ്യ-ചെന്നായ അല്ലെങ്കിൽ ചെന്നായ-മനുഷ്യനാണ്. പരിവർത്തന ശക്തിയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ചെന്നായയായി മാറിയേക്കാം, ചെന്നായയായി പ്രവർത്തിച്ചശേഷം അവൻ തന്റെ മനുഷ്യരൂപം വീണ്ടും ass ഹിക്കുന്നു എന്നതാണ് വെർവോൾഫ് കഥ. ഇരുണ്ടതും വന്ധ്യവുമായ പല പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വെർ‌വോൾഫ് കഥ വരുന്നത്, അവിടെ ജീവിതം ക്രൂരവും ക്രൂരവുമാണ്, ദയനീയവും കഠിനവുമാണ്.

വെർ‌വോൾഫ് സ്റ്റോറിയുടെ നിരവധി ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. ഏകാന്തമായ ഒരു റോഡിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു അലഞ്ഞുതിരിയുന്നയാൾ പിന്നിൽ കാൽപ്പാടുകൾ കേട്ടു. റോഡിന്റെ ഒരു വന്യമായ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞുനോക്കുമ്പോൾ ആരോ തന്നെ പിന്തുടരുന്നത് അയാൾ നിരീക്ഷിച്ചു. ദൂരം താമസിയാതെ കുറച്ചു. അവനെ ഭയത്തോടെ പിടികൂടി വേഗത വർദ്ധിപ്പിച്ചു, എന്നാൽ പിന്തുടർന്നവൻ അവനെ കീഴടക്കി. പിന്തുടർന്നയാൾ അടുത്തുവരുമ്പോൾ, വിചിത്രമായ ഒരു വികാരം വായുവിൽ നിറഞ്ഞു. പിന്തുടർന്നവനും മനുഷ്യനായി തോന്നിയവനും ചെന്നായയായി. അലഞ്ഞുതിരിയുന്നവന്റെ മേൽ ഭയം വീണു; ഭയം അവന്റെ പാദങ്ങൾക്ക് ചിറകുകൾ നൽകി. എന്നാൽ ചെന്നായ പിന്നിൽ തന്നെ നിന്നു, ഇരയെ തിന്നുകളയുന്നതിനുമുമ്പ് അവന്റെ ശക്തി പരാജയപ്പെടുമെന്ന് മാത്രം കാത്തിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അലഞ്ഞുതിരിയുന്നയാൾ വീഴുകയോ വീഴാൻ പോകുകയോ ചെയ്തപ്പോൾ അയാൾ അബോധാവസ്ഥയിലായി, അല്ലെങ്കിൽ തോക്കിന്റെ വിള്ളൽ കേട്ടു. ചെന്നായ അപ്രത്യക്ഷനായി, അല്ലെങ്കിൽ മുറിവേറ്റതായി കാണപ്പെട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ, ബോധം വീണ്ടെടുത്തപ്പോൾ, അലഞ്ഞുതിരിയുന്നയാൾ തന്റെ രക്ഷകനെയും അരികിൽ ചത്ത ചെന്നായയെയും കണ്ടെത്തി.

ചെന്നായ എപ്പോഴും കഥയുടെ വിഷയമാണ്; ഒന്നോ അതിലധികമോ ആളുകൾക്ക് ഒരു മനുഷ്യനെ കാണാനാകും, തുടർന്ന് ചെന്നായ, അല്ലെങ്കിൽ ചെന്നായ മാത്രം. ചെന്നായ ആക്രമിക്കുകയോ ആക്രമിക്കുകയോ ചെയ്യാം; പിന്തുടർന്നവൻ വീണു അബോധാവസ്ഥയിലാകാം; അവൻ വരുമ്പോൾ ചെന്നായ പോയി, അലഞ്ഞുതിരിയുന്നവന്റെ മേൽ വീണുപോയതായി തോന്നും; ഒരു വെർ‌വോൾഫ് പിന്തുടർന്ന ഒരാളെ പിന്നീട് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയേക്കാം, എന്നിരുന്നാലും, ഒരു വെർ‌വോൾഫ് മരണകാരണമാണെങ്കിൽ, അവന്റെ ശരീരം കീറില്ല, പരിക്കിന്റെ ലക്ഷണമൊന്നും കാണിക്കുകയുമില്ല.

കഥയിൽ ഒരു യഥാർത്ഥ ചെന്നായ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെന്നായ കൊല്ലപ്പെടുകയോ പിടിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ, ആ ചെന്നായ ഒരു ചെന്നായയല്ല, ചെന്നായയായിരുന്നു. യഥാർത്ഥ ചെന്നായ്ക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ അജ്ഞതയിൽ നിന്ന് പറയുകയും ഫാൻസി കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, ഗ w രവമുള്ള മനസ്സുള്ളവരെ പോലും വെർ‌വോൾഫ് കഥകളെ അപമാനിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു. എന്നാൽ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്.

ചെന്നായ ഒരു ശാരീരിക മൃഗമാണ്. ഒരു വെർ‌വോൾഫ് ശാരീരികമല്ല, മറിച്ച് മാനസിക ജന്തു രൂപത്തിലുള്ള മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹമാണ്. കാണുന്ന ഓരോ വെർവോൾഫിനും ജീവനുള്ള ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട്.

ഏതൊരു മൃഗത്തിന്റെയും തരം ഒരു ആഗ്രഹ പ്രേതമായി രൂപത്തിൽ ദൃശ്യവൽക്കരിക്കപ്പെടാം. വെർ‌വോൾഫ് ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്, കാരണം അത്തരം പ്രത്യക്ഷങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വ്യാപകമായി ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു. ഒരു സ്വാഭാവിക കാരണമുണ്ട്, ഒപ്പം ഒരു വെർ‌വോൾഫിന്റെ ഓരോ രൂപത്തിനും സ്വാഭാവിക പ്രക്രിയകളുണ്ട്, അവ ഭയത്തെയോ ഫാൻസിയെയോ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതല്ല. ഒരു വെർ‌വോൾഫ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മൃഗമായി ഒരു ആഗ്രഹ പ്രേതത്തെ നിർമ്മിക്കാനും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാനും, ഒരാൾക്ക് സ്വാഭാവികമായും ആ ശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പരിശീലനത്തിലൂടെയും പരിശീലനത്തിലൂടെയും അധികാരം നേടിയിരിക്കണം.

ഒരു ആഗ്രഹ പ്രേതത്തെ കാണാൻ ഒരാൾ മാനസിക സ്വാധീനങ്ങളോട് സംവേദനക്ഷമനായിരിക്കണം. ഒരു മാനസികാവസ്ഥയല്ലാതെ മറ്റാർക്കും ഒരു ആഗ്രഹ പ്രേതത്തെ കാണാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഇതിനർത്ഥമില്ല. ആഗ്രഹം പ്രേതങ്ങൾ ആഗ്രഹം, മാനസിക വസ്തുക്കൾ എന്നിവയാൽ നിർമ്മിച്ചതാകാം, അവ ഒരുപക്ഷേ മാനസിക സ്വഭാവം സജീവമോ വികസിതമോ ആയവർക്ക് ദൃശ്യമാണ്, എന്നാൽ മാനസിക പ്രകടനങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരും മാനസിക സംവേദനക്ഷമതയില്ലാത്തവരുമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന “കഠിന തലയുള്ളവർ” എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾ സ്വാധീനങ്ങൾ, മറ്റ് വ്യക്തികളുമായി സഹവസിക്കുമ്പോഴും തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും ആഗ്രഹ പ്രേതങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്.

ഒരു ആഗ്രഹം പ്രേതം അതിന്റെ നിർമ്മാതാവിന് കൂടുതൽ ആഗ്രഹവും സാന്ദ്രതയും കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ കാണാനാകും, മാത്രമല്ല അവൻ അത് അതിന്റെ തരത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശക്തി പാരമ്പര്യമായി ലഭിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മോഹ പ്രേതങ്ങളെ ഉൽ‌പ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വാഭാവിക ദാനം ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി, പലപ്പോഴും അവ സ്വമേധയാ സൃഷ്ടിക്കുകയും അവന്റെ സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ച് അറിയാതെ തന്നെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം തന്റെ നിർമ്മാണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാകും, തുടർന്ന് അയാളുടെ പ്രവർത്തന ഗതി നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പത്തെ എല്ലാ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളും അതിലേക്ക് നയിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളും അനുസരിച്ചാണ്.

ഈ പ്രകൃതിദത്ത ദാനം ഉള്ള ഒരാൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ രാത്രിയിൽ തന്റെ പ്രേതത്തെ ഉളവാക്കുന്നു. അവന്റെ ആഗ്രഹം പ്രേതത്തെ രാത്രിയിൽ മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയൂ. തലേദിവസത്തിലോ ദിവസങ്ങളിലോ അവൻ അഭയം പ്രാപിച്ചിരുന്ന ആഗ്രഹം രാത്രിയിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നു, അത് അതിന്റെ ആഗ്രഹത്തെ ഏറെക്കുറെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന രൂപമെടുക്കുന്നു, മാത്രമല്ല അതിന്റെ ആഗ്രഹത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ അതിന്റെ മാട്രിക്സിൽ നിന്ന് അതിന്റെ നിർമ്മാതാവിന്റെ ശരീരത്തിലെ അവയവത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുവരുന്നു. അത് ബന്ധുക്കളായ ഏതെങ്കിലും ആഗ്രഹത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ അത് അലഞ്ഞുനടക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു സ്ഥലത്തേക്കോ വ്യക്തികളിലേക്കോ പോകുന്നു, അത് മാതാപിതാക്കളുടെ മനസ്സിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ പ്രവർത്തന മേഖലയ്ക്കുള്ളിലെ ആ ആഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രേതവുമായി പര്യാപ്തമായ ഏതൊരു വ്യക്തിയും അതിനെ ചെന്നായ, കുറുക്കൻ, സിംഹം, കാള, കടുവ, പാമ്പ്, പക്ഷി, ആട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മൃഗങ്ങളായി കാണും. നിർമ്മാതാവ് തന്റെ ആഗ്രഹ പ്രേതത്തിന്റെ അലഞ്ഞുതിരിയലുകളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കുറിച്ച് അബോധാവസ്ഥയിലായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ആഗ്രഹം പ്രേതം ചെയ്യുന്നത് താൻ ചെയ്യുന്നുവെന്ന് അയാൾ സ്വപ്നം കണ്ടേക്കാം. അവൻ സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ, തന്റെ ആഗ്രഹം പ്രേതമായ മൃഗമാണെന്ന് അയാൾ സ്വയം തോന്നുന്നില്ല. മൃഗമായി അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞതിനുശേഷം, പ്രേതം അതിന്റെ നിർമ്മാതാവായ മനുഷ്യനിലേക്ക് മടങ്ങുകയും തന്റെ ഭരണഘടനയിലേക്ക് വീണ്ടും പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പരിശീലനത്തിലൂടെ പ്രേത നിർമ്മാതാവ് തന്റെ പ്രേതത്തെ ബോധപൂർവ്വം, മന ally പൂർവ്വം നിർമ്മിക്കുകയും പ്രോജക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അവനും രാത്രിയിലും ഉറക്കത്തിലും തന്റെ ആഗ്രഹം പ്രേതത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു; എന്നാൽ ചിലർ പരിശീലനത്തിലൂടെയും സ്ഥിരോത്സാഹത്തിലൂടെയും പ്രാവീണ്യമുള്ളവരാണ്, പകൽ ഉണരുമ്പോൾ അവരുടെ ആഗ്രഹ പ്രേതങ്ങളെ അവർ പ്രവചിക്കുന്നു. പരിശീലനം ലഭിച്ച പ്രേത നിർമ്മാതാവിന് രാത്രിയിലും ഉറക്കത്തിലും തന്റെ ആഗ്രഹം പ്രേതത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു, സാധാരണയായി തന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഒരു സ്ഥലം ക്രമീകരിച്ച് അദ്ദേഹം വിരമിക്കുന്നു. അവിടെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റത്തിനെതിരെ ചില മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുകയും ഉറക്കത്തിൽ താൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സ്വയം തയ്യാറാകുകയും താൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്യാവശ്യമാണെന്ന് അവനറിയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ചടങ്ങിലൂടെയും അദ്ദേഹം കടന്നുപോയേക്കാം. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ ജോലിയിൽ പതിവ് സ്ഥാനം സ്വീകരിക്കുന്നു, മനസ്സിൽ നിശ്ചിത ലക്ഷ്യത്തോടെയും ശക്തമായ ആഗ്രഹത്തോടെയും അവൻ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉപേക്ഷിച്ച് ഉറക്കത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു, തുടർന്ന്, ശരീരം ചാരിയിരിക്കുമ്പോൾ, ഉറക്കത്തിൽ ഉണർന്ന് ആ ആഗ്രഹ പ്രേതമായി മാറുകയും അത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അത് അദ്ദേഹം ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്നു.

പകൽസമയത്തും ഉറക്കത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കാതെ തന്നെ തന്റെ ആഗ്രഹം പ്രേതത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രേത നിർമ്മാതാവ് സമാനമായ രീതികൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അവൻ കൂടുതൽ കൃത്യതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, മാനസിക ലോകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ താൻ സ്വീകരിക്കുന്ന പങ്കിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ബോധവാന്മാരാണ്. ആഗ്രഹം പ്രേതം ഇത്തരത്തിലുള്ള മറ്റുള്ളവരുമായി കണ്ടുമുട്ടുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യാം. എന്നാൽ ആഗ്രഹ പ്രേതങ്ങളുടെ അത്തരം സംയുക്ത പ്രവർത്തനം സാധാരണയായി പ്രത്യേക സീസണുകളിലും ചില സമയങ്ങളിലും നടക്കുന്നു.

ആഗ്രഹം പ്രേതമായിരിക്കേണ്ട മൃഗങ്ങളിൽ ഏതാണ് എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് പ്രചോദനവും ചിന്തയും. പ്രചോദനാത്മകമായ ഉപരോധങ്ങളും ദിശയും ചിന്തയും നൽകുന്നത് ആഗ്രഹത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. മോഹ പ്രേതങ്ങളുടെ മൃഗങ്ങളുടെ ആകൃതി പല വശങ്ങളിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പലതരം പ്രകടനങ്ങളാണ്, എന്നാൽ അവയെല്ലാം ഉത്ഭവിക്കുന്ന തത്വവും ഉറവിടവുമാണ് ആഗ്രഹം. ഈ പ്രേതങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും മൃഗങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ ക്രൂരമോ ശത്രുതാപരമോ ആയതിന്റെ കാരണം, ആഗ്രഹത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വത്തിന് അതിന്റെ മുഖ്യപ്രഭാഷണമായി സ്വാർത്ഥതയുണ്ട്, സ്വാർത്ഥതയും ആഗ്രഹവും നേടുന്നതിനും കൈവശം വയ്ക്കുന്നതിനുമാണ്. വ്യക്തിത്വം ശക്തമാകുമ്പോൾ, അത് കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുകയും അത് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ നിരന്തരവും ശക്തവുമായ മോഹങ്ങൾ, ശാരീരിക മാർഗങ്ങളിലൂടെ തൃപ്തിപ്പെടുകയോ ദുർബലപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യാത്തപ്പോൾ, അവരുടെ സ്വഭാവം ഏറ്റവും നന്നായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന തരം എടുക്കുക, ഒപ്പം, പ്രേതങ്ങളെന്ന നിലയിൽ, മാനസികാവസ്ഥയിലൂടെ സ്വയം നേടാനും തൃപ്തിപ്പെടുത്താനും ശ്രമിക്കുന്നു. ശാരീരിക. ഇത് സ്വാർത്ഥനായ മനുഷ്യൻ പഠിക്കുകയും സ്വയം പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ചെയ്യുന്നതിലും നേടുന്നതിലും അവൻ ആഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തന നിയമങ്ങളും ആഗ്രഹം പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങളും അനുസരിക്കണം. അതിനാൽ അവൻ തന്റെ ആഗ്രഹത്തിന്റെ സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മൃഗത്തിന്റെ രൂപമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

തന്റെ ആഗ്രഹം പ്രേതത്തെ അയയ്ക്കുന്നതിൽ നിപുണനായിത്തീർന്ന ഒരാൾ പണം സമ്പാദിക്കുന്നതിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. പണം ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു ഭ body തിക ശരീരത്തിൽ തുടരാനുള്ള അസ്തിത്വവും അവന്റെ മറ്റ് ആഗ്രഹങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളും അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അതിൽ പ്രധാനം അധികാരം നേടുക എന്നതാണ്. ഈ ഘട്ടത്തിലെത്തുമ്പോൾ അവൻ പണത്തെ പരിപാലിക്കുന്നു, ഇതുവരെ അവൻ തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും മാനസിക മാർഗങ്ങളിലൂടെ അധികാരം നേടുന്നതിനുമുള്ള ശാരീരിക സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യും. അവന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യവും ലക്ഷ്യവും ജീവിതത്തിന്റെ വർദ്ധനവാണ്; ജീവിക്കാൻ. അതിനാൽ അവൻ സ്വന്തമായി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ജീവൻ എടുക്കുന്നു. കാന്തിക സ്പർശനത്തിലൂടെയും ആളുകളുടെ മാനസിക അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ വരച്ചുകാട്ടുന്നതിലൂടെയും ഇത് നിർവഹിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, രക്തം കുടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാംസം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മൃഗങ്ങളായ വാമ്പയർ, ബാറ്റ്, ചെന്നായ എന്നിവയിലൂടെ അയാൾ തന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്നു. ഒരു വാമ്പയർ, ബാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചെന്നായ എന്നിവ പരിശീലനത്തിന്റെ പ്രേത നിർമാതാവ് പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, അതിലൂടെ മറ്റൊരാളിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തെ സ്വാംശീകരിക്കുകയും അത് സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, കാരണം ബാറ്റും ചെന്നായയും രക്തം എടുക്കുന്നവരാണ്, മനുഷ്യ ഇരയെ അന്വേഷിക്കും.

മുകളിൽ ഒരു വിവരണം നൽകിയിട്ടുണ്ട്, ആഗ്രഹം മനുഷ്യശരീരത്തിലൂടെ രക്തത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുന്നു, രക്തപ്രവാഹത്തിൽ ജീവിതവും പ്രവർത്തനവും എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുന്നു. രക്തപ്രവാഹത്തിൽ മോഹത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സുപ്രധാന സത്തയുണ്ട്. ഈ സുപ്രധാന സാരാംശം, ടിഷ്യു കെട്ടിപ്പടുക്കുകയോ കത്തിക്കുകയോ ചെയ്യും, കോശങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകുകയോ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യും, ആയുസ്സ് കുറയ്ക്കുകയോ നീട്ടുകയോ ചെയ്യും, ജീവൻ നൽകും അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തിന് കാരണമാകും. ഈ സുപ്രധാന സത്തയാണ് പരിശീലനത്തിലൂടെ പ്രേത നിർമാതാവ് സ്വന്തം ജീവിതം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനോ നീട്ടുന്നതിനോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഈ സുപ്രധാന സത്തയും ആഗ്രഹവും മനുഷ്യ രക്തത്തിൽ മൃഗങ്ങളുടെ രക്തത്തേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. മൃഗങ്ങളുടെ രക്തത്തിലെ സത്തയും ആഗ്രഹവും അവന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകില്ല.

ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രേത ബാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രേത ചെന്നായ ഒരു ഫിസിക്കൽ ബാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചെന്നായ കൈവശപ്പെടുത്തുകയും ശാരീരിക കാര്യങ്ങളെ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും തുടർന്ന് രക്തം ലഭിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായി ലാഭം നേടുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ബാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചെന്നായയ്ക്ക് മനുഷ്യ രക്തമുണ്ട്, പക്ഷേ ആഗ്രഹം ഗോസ്റ്റ് ബാറ്റ് അതിൽ നിന്ന് രക്തത്തിന്റെ സുപ്രധാന സത്തയും ആഗ്രഹ തത്വവും പുറത്തെടുത്തു. അത് അയച്ച പ്രേത നിർമാതാവായ അതിന്റെ രക്ഷകർത്താവിന് തിരികെ നൽകുകയും അതിന്റെ ഇരയിൽ നിന്ന് എടുത്തത് തന്റെ ഓർഗനൈസേഷന് കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രേത നിർമ്മാതാവിന്റെ ആഗ്രഹം ചെന്നായയുടെ സ്വഭാവത്തിലാണെങ്കിൽ, അവൻ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് പ്രേത ചെന്നായയെ അയയ്ക്കുന്നു, അത് ഒരു ചെന്നായയെ നിരീക്ഷിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ ഇരയെ തേടുന്ന ഒരു കൂട്ടം ചെന്നായ്ക്കളുടെ മേധാവിത്വം പുലർത്തുന്നു. ഒരു ആഗ്രഹം പ്രേത ചെന്നായ ഭ്രാന്തനാകുകയും ശാരീരിക ഇരയായ ചെന്നായയെ മനുഷ്യ ഇരയിലേക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, അത് കൊല്ലാൻ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കില്ല, മുറിവേൽപ്പിക്കാനും രക്തം വരയ്ക്കാനും മാത്രമാണ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. രക്തം മാത്രം വരച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ വസ്തു ലഭിക്കുന്നത് എളുപ്പമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സുരക്ഷിതമാണ്; ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഒരു കൊലപാതകത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം. ഇത് കൊല്ലാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിരളമാണ്; ശാരീരിക ചെന്നായയുടെ സ്വാഭാവിക ആഗ്രഹം ഉണർത്തുമ്പോൾ അതിനെ കൊല്ലുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുക ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.

മാനസിക സ്വാധീനങ്ങളോട് സംവേദനക്ഷമതയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹം പ്രേതബാധിതനായ ഒരു ശാരീരിക ചെന്നായയെ കണ്ടാൽ, ആഗ്രഹം പ്രേത ചെന്നായ മനുഷ്യന്റെ സാമ്യത കാണിച്ചേക്കാം, ചെന്നായയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനുഷ്യരൂപം മാനസികമായി പോലും കാണപ്പെടാം. ചെന്നായയുടെ രൂപവുമായി മാറിമാറി വരുന്ന ഈ മാനുഷിക സാമ്യം, ഒരു മനുഷ്യൻ ചെന്നായയായോ ചെന്നായ ഒരു മനുഷ്യനായോ മാറിയതായി പലരും ക്രിയാത്മകമായി സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കാരണമായിരിക്കാം - അതിനാൽ ഒരു വെർ‌വോൾഫ് ഇതിഹാസത്തിന്റെയോ കഥയുടെയോ ഉത്ഭവം. ചെന്നായയുടെ ലക്ഷ്യം മനുഷ്യ മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നതാകാം, പക്ഷേ പ്രേത ചെന്നായയുടെ ലക്ഷ്യം എല്ലായ്പ്പോഴും മനുഷ്യന്റെ രക്തത്തിൽ നിന്ന് ജീവിത സത്തയും ആഗ്രഹ തത്വവും ആഗിരണം ചെയ്യുക, അത് അയച്ച പ്രേത നിർമ്മാതാവിന്റെ ജീവജാലത്തിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നതാണ്. .

സ്വന്തമായി നീണ്ടുനിൽക്കാൻ ജീവൻ എടുക്കാൻ പ്രധാനമായും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ ഈ സുപ്രധാന സത്തയുടെയും ആഗ്രഹത്തിൻറെയും തത്ത്വത്തിന്റെ ഒരു തെളിവായി, മനുഷ്യരക്തം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ചില ഫലങ്ങൾ പരിഗണിക്കാം: ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെ, ക്ഷീണം അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുന്നു ആരോഗ്യകരമായ മനുഷ്യരക്തം മറ്റൊരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് കൈമാറ്റം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോലും ഈ അവസ്ഥ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്തു. ശാരീരിക രക്തമല്ല ഫലങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത്. ശാരീരിക രക്തം ഒരു മാധ്യമം മാത്രമാണ്, അതിലൂടെ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. ശാരീരിക രക്തത്തിലെ സുപ്രധാന സത്തയും ആഗ്രഹവുമാണ് ഫലങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത്. അവ ഭൗതിക ശരീരത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ജീവസുറ്റതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഒപ്പം ആ ശരീരത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ആഗ്രഹത്തിന്റെ ചുഴിയിൽ സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയും സാർവത്രിക ജീവിത തത്വവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ജീവന്റെ ആത്മാവാണ് നിർണായക സത്ത; രക്തത്തിലേക്ക് സുപ്രധാനമായ സത്തയെ ആകർഷിക്കുന്ന മാധ്യമമാണ് മോഹം; ശാരീരിക ശരീരത്തിന്റെ മോഹത്തിന്റെയും സുപ്രധാന സത്തയുടെയും രക്തമാണ് രക്തം.

പരിശീലനത്തിലൂടെ പ്രേത നിർമ്മാതാവ്, ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്, വളരെയധികം എണ്ണം നിലവിലുണ്ടെന്ന് കരുതരുത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ പരിശീലനത്തിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ നിഗൂ ism ത എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അധ്യാപകന്റെ നിർദ്ദേശത്തോടെയോ ഒരു ആഗ്രഹം പ്രേത നിർമ്മാതാവാകാൻ കഴിയില്ല.

പൊതുവെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന പദമാണ് ഗൂ ult ാലോചന. നിഗൂ ism തയെ ജനപ്രിയമായി ആരോപിക്കുന്ന മാലിന്യക്കൂമ്പാരങ്ങളുമായി ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കരുത്. ഇത് ഒരു മികച്ച ശാസ്ത്രമാണ്. ഈ പ്രേതങ്ങളെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയെ ഇത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല, എന്നിരുന്നാലും അവ നിർമ്മിക്കുന്ന നിയമങ്ങളെ ഇത് വിശദീകരിക്കുന്നു. പഠിപ്പിക്കലുകളിലൂടെയും വഞ്ചിതരായവരുമായ ജനകീയ നിഗൂ lo കഥകളിലെ അദ്ധ്യാപകർ, മാനസിക വിഡ് in ിത്തത്തിൽ പെടുന്നവരേക്കാൾ കൂടുതൽ ആകാനുള്ള ക്ഷമയോ ധൈര്യമോ ദൃ mination നിശ്ചയമോ ഇല്ല, അവർക്ക് മതിയായപ്പോൾ തോൽവികളായി ഉപേക്ഷിക്കുന്നു അവരുടെ കളിയുടെ, അല്ലെങ്കിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ, അവർ നേരിടേണ്ടിവരുന്ന അപകടങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേതിൽ നിന്ന് ഭയന്ന് തിരിയുക. പരിശീലനത്തിലൂടെ പ്രേതനിർമ്മാതാക്കളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നവയല്ല അവ, അവർ അല്ലാത്തത് അവർക്ക് നല്ലതാണ്. പരിശീലനത്തിലൂടെ പ്രേത നിർമ്മാതാവ്, ഇവിടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഒരു അട്ട, ഒരു പിശാച്, മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ഒരു വാമ്പയർ, മനുഷ്യരാശിയുടെ ബാധയാണ്. അവൻ ബലഹീനരുടെ ശത്രുവാണ്; എന്നാൽ ശക്തരെ ഭയപ്പെടരുത്.

(തുടരും)